ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

2.6.2008 - (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Mihael Brejc

Διαδικασία : 2008/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0208/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0208/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

(COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0101),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (α) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0086/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0208/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006

Άρθρο 7, παράγραφος 3 - στοιχείο α α -εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση, μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις(VIS) μόνο βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης ή, δειγματοληπτικά, βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 

Η παρέκκλιση εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

i) όταν η κυκλοφορία αγγίζει υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής στα σημεία συνοριακής διέλευσης να καθίσταται υπερβολικός,

 

ii) όταν έχουν εξαντληθεί όλοι οι πόροι όσον αφορά το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την οργάνωση,

 

iii) όταν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση.

 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει οιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης και/ή το γνήσιο της θεώρησης, μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στο VIS βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 

Η απόφαση αναζήτησης πληροφοριών στο VIS σύμφωνα με το εδάφιο 1 λαμβάνεται τουλάχιστον σε επίπεδο της συνοριακής φρουράς που είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του σημείου διέλευσης των συνόρων.

 

Έκαστο κράτος μέλος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή άπαξ ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών, για τους οποίους αναζητήθηκαν πληροφορίες στο VIS μόνο βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης.

 

Τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει, εάν κριθεί απαραίτητο, κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

................

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία συναπόφασης για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) βάσει του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Η τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που προτείνεται από την Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) προβλέπει ότι στους διεξοδικούς ελέγχους στου οποίους θα υποβάλλονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαθέτουν θεωρήσεις θα περιλαμβάνεται αναζήτηση στο VIS, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού VIS (έλεγχος του αριθμού της θεώρησης και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών κάθε φορά που διασχίζουν τα σύνορα). Στόχος της πρότασης είναι να συμπληρωθεί ο κανονισμός VIS με τη θέσπιση κοινών κανόνων μέσω της τροποποίησης του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το VIS θα χρησιμοποιείται στα εξωτερικά σύνορα με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο.

Ο κανονισμός VIS ορίζει το σκοπό, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες όσον αφορά το VIS, ενώ η τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου θα δημιουργήσει τη νομική βάση έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να λαμβάνουν βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία από τους αιτούντες θεώρηση. Σύμφωνα με τον κανονισμό VIS, οι συνοριοφύλακες έχουν πρόσβαση για αναζήτηση στο VIS για σκοπούς εξακρίβωσης στοιχείων χρησιμοποιώντας τον αριθμό της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου της θεώρησης. Για μια μέγιστη περίοδο τριών ετών από την έναρξη των επιχειρήσεων, η έρευνα θα μπορεί να διενεργείται και μόνο με τη χρήση του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης. Η τριετής περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περιπτώσεις που αφορούν εναέρια σύνορα.

Η υποβολή των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεωρήσεων σε συστηματικούς ελέγχους με χρήση του VIS κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής στα σημεία συνοριακής διέλευσης, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο και στην αρχή και το τέλος των αργιών. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει γίνει πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός και για υπηκόους τρίτων χωρών που χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι επιπτώσεις της εισαγωγής του VIS στα εξωτερικά σύνορα. Για αυτόν τον λόγο, ο εισηγητής προτείνει να αφεθεί η χρήση του VIS, η οποία δεν θα γίνεται σε συστηματική βάση, στη διακριτική ευχέρεια του επικεφαλής συνοριοφύλακα. Με την παραπάνω διευθέτηση θα ωφεληθούν σημαντικά οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα μειωθούν οι ουρές στα σημεία συνοριακής διέλευσης.

Οι συνοριοφύλακες θα εξακολουθούν να ελέγχουν εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών πληρούν όλους τους όρους για να εισέλθουν στην ΕΕ (οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν) και θα αποφασίζουν πότε να ανατρέχουν στο VIS βασιζόμενοι στην πείρα και τις πληροφορίες τους ούτως ώστε να συμβάλλουν επαρκώς στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.3.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Μανώλης Μαυρομμάτης