MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti

2.6.2008 - (KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mihael Brejc

Menettely : 2008/0041(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0208/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0208/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti

(KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0101),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0086/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0208/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 562/2006

7 artikla – 3 kohta – a a alakohta 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Viisumitietojärjestelmää voidaan tästä poiketen käyttää hyödyntämällä pelkästään viisumitarran sarjanumeroa taikka satunnaisesti hyödyntämällä viisumitarran sarjanumeroa yhdessä sormenjälkien tarkistamisen kanssa.

 

Poikkeuksen soveltaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

 

i) jos liikenteen tiheydestä johtuen odotus rajanylityspaikalla muodostuu kohtuuttoman pitkäksi,

 

i i) kaikki saatavilla oleva henkilöstö, välineistö ja järjestelyresurssit on otettu käyttöön,

 

i i i) arvioinnin perusteella sisäiseen turvallisuuteen ei kohdistu uhkaa ja laittoman maahanmuuton riskiä ei ole.

 

Viisumitietojärjestelmää on kuitenkin käytettävä hyödyntämällä viisumitarran sarjanumeroa yhdessä sormenjälkien tarkistamisen kanssa kaikissa tapauksissa, kun on aihetta epäillä viisuminhaltijan henkilöllisyyttä ja/tai viisumin aitoutta.

 

Päätöksen viisumitietojärjestelmän käytöstä 1 alakohdan mukaisesti saa tehdä henkilö, joka toimii vähintäänkin rajatarkastuspisteen johtavana rajavartijana.

 

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava vuosittain Euroopan parlamentille ja komissiolle tämän artiklan soveltamista koskeva selonteko, johon on sisällytettävä niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä, jotka tarkastettiin viisumitietojärjestelmän avulla pelkästään viisumitarran sarjanumeroa hyödyntäen.

 

Komissio toimittaa kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvion tämän artiklan täytäntöönpanosta. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kyseisen arvion perusteella pyytää komissiota tarvittaessa ehdottamaan asianmukaisia muutoksia tähän asetukseen.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentti osallistuu yhteispäätösmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamiseksi viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti. Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöä koskevat komission esittämät tarkistukset Schengenin rajasäännöstöön merkitsevät sitä, että niiden kolmannen maan kansalaisten, joilla on viisumi, perusteellisiin maahantulotarkastuksiin kuuluu myös viisumitietojärjestelmän käyttö VIS-asetuksen säännösten mukaisesti (viisuminumero tarkistetaan ja sormenjäljet otetaan kaikilta kolmannen maan kansalaisilta aina kun he ylittävät maan ulkorajan). Tällä ehdotuksella pyritään täydentämään VIS-asetusta ja antamaan asiaa koskevat yhteiset säännöt muuttamalla Schengenin rajasäännöstöä. Näin varmistetaan, että viisumitietojärjestelmää käytetään EU:n ulkorajoilla tehokkaasti ja yhdenmukaisesti.

VIS-asetuksessa määritellään viisumitietojärjestelmän tarkoitus ja toiminnot sekä järjestelmään liittyvät vastuualueet. Konsuliohjeistoon tehtävillä muutoksilla puolestaan luodaan jäsenvaltioille oikeudellinen perusta, jonka nojalla ne voivat ottaa pakolliset biometriset tunnisteet viisuminhakijoilta. VIS-asetuksen mukaisesti rajavartijoilla on tietojen tarkistamista varten pääsy viisumitietojärjestelmään käyttämällä viisumitarran sarjanumeroa yhdessä viisuminhaltijan sormenjälkien kanssa. Hakuja voidaan tehdä pelkästään viisumitarran sarjanumeroa käyttämällä enintään kolmen vuoden ajan viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan lyhentää ilmarajojen osalta.

Jos järjestelmällisiä tarkastuksia tehdään hakemalla tietoja viisumitietojärjestelmästä aina kun kolmannen maan kansalaiset, joilla on viisumi, ylittävät maan ulkorajan, odotusajat rajanylityspaikoilla pitenevät etenkin matkailusesongin aikana sekä lomien alussa ja lopussa. Koska Euroopasta on viimevuosina tullut varsin houkutteleva matkailukohde myös kolmannen maan kansalaisille, joilla on oltava viisumi päästäkseen EU:n alueelle, on syytä lieventää asianmukaisesti seurauksia, joita mahdollisesti aiheutuu viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ulkorajoilla. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että johtava rajavartija voi päättää viisumitietojärjestelmän satunnaisesta käytöstä. Tämä järjestelmä on hyödyllinen EU:n kansalaisille ja niille kolmannen maan kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia päästäkseen Euroopan unionin alueelle, koska näin jonot rajanylityspaikoilla lyhenevät.

Rajavartijat tarkastavat edelleen, täyttävätkö kolmannen maan kansalaiset EU:n alueelle pääsyn ehdot (joista säädetään Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa), ja suorittavat tietohakuja viisumitietojärjestelmästä omien kokemustensa ja tietojensa perusteella, millä varmistetaan asianmukaisesti turvallisuuden korkea taso EU:ssa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.2.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.3.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manolis Mavrommatis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.6.2008