Ziņojums - A6-0208/2008Ziņojums
A6-0208/2008

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

  2.6.2008 - (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Mihael Brejc

  Procedūra : 2008/0041(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0208/2008

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

  (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0101),

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C6‑0086/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0208/2008),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Priekšlikums regulai – normatīvs grozījumu akts

  1. pants – 1. punkts

  Regula (EK) No 562/2006

  7. panta 3. punkts – aa) apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

   

  Izdarot atkāpi, VIS var pārbaudīt tikai vīzas ielīmes numuru vai izlases veidā var pārbaudīt vīzas ielīmes numuru un pirkstu nospiedumus.

   

  Minēto atkāpi piemēro šādos gadījumos:

   

  i) satiksme ir tik intensīva, ka gaidīšana robežšķērsošanas vietā pārmērīgi ieilgst;

   

  ii) ir izsmelti visi personāla, tehniskie un organizatoriskie resursi;

   

  iii) pēc novērtējuma veikšanas ir konstatēts, ka nepastāv ar iekšējo drošību un nelegālo imigrāciju saistīti riski.

   

  Tomēr visos gadījumos, kad rodas šaubas par vīzas turētāja identitāti un/vai vīzas īstumu, VIS izmanto, lai pārbaudītu gan vīzas ielīmes numuru, gan pirkstu nospiedumus.

   

  Lēmumu par datu pārbaudi VIS saskaņā ar 1. daļu pieņem amatpersona, kura pilda vismaz robežpārejas punkta vadītāja pienākumus.

   

  Katra dalībvalsts reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Komisijai ziņojumu par šā panta piemērošanu, norādot to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuru dati VIS pārbaudīti tikai pēc vīzas ielīmes numura.

   

  Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējumu par šā panta piemērošanu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, Eiropas Parlaments vai Padome vajadzības gadījumā var lūgt Komisiju iesniegt atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai.

  PASKAIDROJUMS

  Eiropas Parlaments ir iesaistījies koplēmuma procedūrā, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros. Komisijas ierosinātajos Šengenas Robežu kodeksa grozījumos attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu paredzēts, ka to trešo valstu valstspiederīgo, kuriem ir vīzas, pilnīga robežkontrole ietver arī VIS datu pārbaudi saskaņā ar VIS regulas noteikumiem (vīzas numura pārbaude un pirkstu nospiedumu ņemšana visiem trešo valstu valstspiederīgiem ikreiz, kad viņi šķērso ārējo robežu). Ierosinājuma mērķis ir papildināt VIS regulu, izveidojot kopīgus noteikumus šajā jomā un grozot Šengenas Robežu kodeksu, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu VIS izmantošanu pie ārējām robežām.

  Ar VIS regulu nosaka VIS darbības mērķi, piemērošanas un atbildības jomu, savukārt, grozot Kopīgo konsulāro instrukciju, tiks izveidots juridiskais pamats, lai dalībvalstis no vīzu pieteikumu iesniedzējiem varētu iegūt obligātos biometriskos datus. Saskaņā ar VIS regulu robežapsardzes darbinieki var piekļūt VIS datiem, lai pārbaudītu vīzas ielīmes numuru un vīzas turētāja pirkstu nospiedumus. Uz laiku līdz trijiem gadiem pēc darbību sākšanas meklēšanu drīkst veikt tikai pēc vīzas ielīmes numura. Trīs gadu laikposmu var samazināt attiecībā uz gaisa robežām.

  Ja VIS sistemātiski pārbaudīs datus par trešo valstu valstspiederīgiem, kuriem ir vīzas, katru reizi, kad viņi šķērso ārējo robežu, pagarināsies gaidīšanas laiks robežšķērsošanas vietās, jo īpaši tūrisma sezonā un pirms un pēc svētku dienām. Ņemot vērā, ka iepriekšējo gadu laikā Eiropa ir kļuvusi par ļoti iecienītu tūrisma galamērķi arī trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir nepieciešama vīza, lai ieceļotu ES, ir pienācīgi jāatvieglo VIS ieviešanas sekas pie ārējām robežām. Tādēļ referents ierosina, ka robežapsardzes atbildīgais darbinieks var pieņemt lēmumu datus VIS pārbaudīt izlases kārtībā. Tas būs izdevīgi ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav nepieciešama vīza, lai ieceļotu Eiropas Savienībā, jo ierosinātā kārtība ļaus samazināt rindas robežšķērsošanas vietās.

  Robežapsardzes darbinieki joprojām pārbaudīs, vai trešās valsts valstspiederīgie ievēro visus nosacījumus ieceļošanai ES (kas noteikti Šengenas Robežu kodeksa 5. pantā), un pārbaudīs datus VIS, pamatojoties uz pašu pieredzi un saņemto informāciju, tādējādi pienācīgi palīdzot ES nodrošināt augstu drošības līmeni.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

  Atsauces

  COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  22.2.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  11.3.2008

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  11.3.2008

  DEVE

  11.3.2008

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

         Lēmuma datums

  AFET

  7.5.2008

  DEVE

  11.3.2008

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Mihael Brejc

  8.4.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  6.5.2008

  29.5.2008

   

   

  Pieņemšanas datums

  29.5.2008

   

   

   

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

  Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Manolis Mavrommatis

  Iesniegšanas datums

  2.6.2008