SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

2.6.2008 - (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Mihael Brejc

Procedura : 2008/0041(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0208/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

(COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0101),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0086/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0208/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a a – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

Na zasadzie odstępstwa w VIS można sprawdzać sam numer naklejki wizowej lub wybiórczo numer naklejki wizowej w połączeniu z weryfikacją odcisków linii papilarnych.

 

Aby niniejsze odstępstwo miało zastosowanie, muszą być spełnione następujące warunki:

 

i) natężenie ruchu osiągnęło taki stopień, że czas oczekiwania na przejściu granicznym nadmiernie się wydłuża,

 

ii) wyczerpane zostały wszystkie zasoby w zakresie personelu, urządzeń i organizacji,

 

iii) dokonano oceny, że nie istnieje zagrożenie w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego ani nielegalnej imigracji.

 

We wszystkich jednakże przypadkach zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do tożsamości posiadacza wizy lub autentyczności wizy w VIS sprawdza się numer naklejki wizowej w połączeniu z weryfikacją odcisków linii papilarnych.

 

Decyzja o sprawdzeniu VIS zgodnie z akapitem 1 podejmowana jest na poziomie przynajmniej komendanta straży granicznej przejścia granicznego.

 

Każde państwo członkowskie przekazuje raz w roku Parlamentowi Europejskiemu i Komisji sprawozdanie z zastosowania niniejszego artykułu, które powinno zawierać liczbę obywateli państw trzecich, których sprawdzono w VIS tylko na podstawie numeru naklejki wizowej.

 

Trzy lata od daty zastosowania niniejszego rozporządzenia Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wdrożenia niniejszego artykułu. Na podstawie tej oceny Parlament Europejski lub Rada mogą zwrócić się do Komisji o zaproponowanie, jeżeli to konieczne, odpowiednich zmian do niniejszego rozporządzenia.

UZASADNIENIE

Parlament Europejski zaangażowany jest w procedurę współdecyzji mającą na celu zmianę rozporządzenia (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen. Proponowane przez Komisję poprawki w odniesieniu do kodeksu granicznego Schengen dotyczące korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) przewidują, że szczegółowa kontrola graniczna posiadających wizę obywateli państw trzecich obejmie również sprawdzanie bazy VIS zgodnie z przepisami rozporządzenia VIS (sprawdzenie numeru naklejki wizowej i każdorazowe pobranie odcisku linii papilarnych od wszystkich obywateli państw trzecich przekraczających granicę). Wniosek ma stanowić uzupełnienie rozporządzenia VIS, ustanawiając wspólne normy wprowadzające taki obowiązek poprzez zmianę kodeksu granicznego Schengen, co pozwoli zagwarantować skuteczne i zharmonizowane korzystanie z VIS na granicach zewnętrznych.

Rozporządzenie VIS określa cel i funkcję VIS, a także zakres zadań systemu, zmiana zaś wspólnych instrukcji konsularnych stworzy podstawę prawną dla pobierania przez państwa członkowskie obligatoryjnych identyfikatorów biometrycznych od osób ubiegających się o wizy. Zgodnie z rozporządzeniem VIS, straż graniczna może przeszukiwać VIS w celu weryfikacji, wykorzystując numer naklejki wizowej oraz odciski linii papilarnych posiadacza wizy. Przez maksymalnie trzy lata od daty uruchomienia systemu możliwe jest także przeprowadzenie weryfikacji tylko na podstawie numeru naklejki wizowej. Ten trzyletni okres może zostać skrócony w odniesieniu do granic powietrznych.

Systematyczne kontrole, którym towarzyszy sprawdzanie VIS w odniesieniu do posiadających wizę obywateli państw trzecich za każdym razem, gdy przekraczają oni granicę, wydłużyłoby czas oczekiwania na przejściach granicznych, zwłaszcza w sezonie turystycznym oraz na początku i na zakończenie świąt państwowych. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach Europa stała się niezwykle atrakcyjnym celem podróży turystycznych również dla obywateli państw trzecich, od których wymaga się posiadania wizy na wjazd na terytorium UE, należy odpowiednio zmniejszyć wszelkie skutki wprowadzenia VIS na jej zewnętrznych graniach. Sprawozdawca proponuje zatem, by komendant straży granicznej mógł decydować o wyrywkowym sprawdzaniu VIS. Rozwiązanie takie będzie pomocne dla obywateli UE i państw trzecich, od których nie wymaga się wizy w celu wjechania na terytorium Unii Europejskiej, gdyż ograniczy ono kolejki na przejściach granicznych.

Straż graniczna nadal będzie sprawdzać, czy obywatele państw trzecich spełniają wszystkie warunki wjazdu do UE (określone w art. 5 kodeksu granicznego Schengen), sprawdzając VIS w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę, tym samym w odpowiedni sposób wspierając zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE.

PROCEDURA

Tytuł

Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

Odsyłacze

COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Data przedstawienia w PE

22.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.3.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

11.3.2008

DEVE (Komisja Rozwoju)

11.3.2008

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

7.5.2008

DEVE (Komisja Rozwoju)

11.3.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manolis Mavrommatis