RAPORT privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 referitor la utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen

2.6.2008 - (COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Raportor: Mihael Brejc

Procedură : 2008/0041(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0208/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 referitor la utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen

(COM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0101),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) litera (a) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0086/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6–0208/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 562/2006

Articolul 7 – alineatul 3 – litera aa – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

Prin derogare, SIV poate fi consultat utilizând exclusiv numărul de pe autocolantul de viză sau, prin sondaj, numărul de pe autocolantul de viză în combinaţie cu verificarea amprentelor digitale.

 

Pentru ca această derogare să se poată aplica, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 

i) traficul atinge o asemenea intensitate, încât timpul de aşteptare la punctul de trecere a frontierei devine excesiv de îndelungat,

 

ii) toate resursele de personal, de echipament şi de organizare au fost deja epuizate,

 

iii) s-a efectuat o evaluare conform căreia nu există niciun risc în ceea ce priveşte siguranţa internă şi imigraţia ilegală.

 

Cu toate acestea, în toate cazurile când există orice îndoială cu privire la identitatea deţinătorului vizei şi/sau autenticitatea vizei, se consultă SIV, utilizând numărul de pe autocolantul de viză în combinaţie cu verificarea amprentelor digitale.

 

Decizia de a consulta SIV în conformitate cu paragraful 1 este adoptată cel puţin la nivelul poliţistului de frontieră aflat la comanda punctului de trecere a frontierei.

 

Fiecare stat membru transmite anual un raport cu privire la aplicarea prezentului articol Parlamentului European şi Comisiei, care ar trebui să cuprindă numărul de resortisanţi ai ţărilor terţe care au fost verificaţi în SIV, utilizând exclusiv numărul de pe autocolantul de viză.

 

După trei ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului o evaluare a aplicării prezentului articol. Pe baza acestei evaluări, Parlamentul European sau Consiliul pot invita Comisia să propună, dacă este cazul, modificări corespunzătoare la prezentul regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

The European Parliament is involved in the codecision procedure to amend Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code. The amendments proposed by the Commission to the Schengen Borders Code concerning the use of the Visa Information System (VIS) envisage that thorough border checks on third-country nationals holding a visa will also include consulting the VIS in accordance with the provisions of the VIS Regulation (checking the visa number and taking finger prints from all third-country nationals every time they cross the border). The aim of the proposal is to complement the VIS Regulation by establishing common rules to this effect through the amendment of the Schengen Borders Code to ensure that the VIS will be used in an efficient and harmonised way at the external borders.

The VIS Regulation defines the purpose and functionalities of and the responsibilities for the VIS, while the amendment to the Common Consular Instructions will create the legal basis for Member States to take mandatory biometric identifiers from visa applicants. In accordance with the VIS Regulation, border guards have access to search the VIS for the purpose of verification by using the number of the visa sticker in combination with the fingerprints of the visa holder. For a maximum period of three years after the start of operations, the search may be carried out using only the number of the visa sticker. The period of three years may be reduced in the case of air borders.

Systematic checks by consulting the VIS for third-country nationals holding a visa every time they crossed the external border will increase waiting times at border crossings, particularly in the tourist season and at the beginning and end of public holidays. Given that in recent years Europe has become a highly attractive tourist destination even for third-country nationals who need a visa to enter the EU, any consequences of introducing the VIS at the external borders will need to be appropriately mitigated. The rapporteur therefore proposes that the border guard in command can decide to consult the VIS on a non-systematic basis. This arrangement will be helpful for EU citizens and third-country nationals not requiring a visa to enter the European Union because it will reduce queues at border crossings.

The border guards will still check whether third-country nationals meet all the conditions for entering the EU (laid down in Article 5 of the Schengen Borders Code) and will consult the VIS on the basis of their own experience and information, thereby adequately helping to ensure a high level of security in the EU.

PROCEDURĂ

Titlu

Utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen

Referinţe

COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Data prezentării la PE

22.2.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

LIBE

11.3.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Examinare în comisie

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Manolis Mavrommatis