POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 glede uporabe Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah

2.6.2008 - (KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Mihael Brejc

Postopek : 2008/0041(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0208/2008
Predložena besedila :
A6-0208/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 glede uporabe Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah

(KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0101),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 62(2)(a) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0086/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0208/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 562/2006

Člen 7 - odstavek 3 – točka a a – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

Možno je odstopanje, ko se podatki v sistemu VIS lahko iščejo samo s številko vizumske nalepke ali v naključno izbranih primerih s številko vizumske nalepke skupaj s preverjanjem prstnih odtisov.

 

Za odstopanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(i) povečan promet do take mere, da je čakalna doba na mejnih prehodih pretirana,

 

(ii) izčrpani so vsi viri od kadrov, zmogljivosti do organizacije,

 

(iii) ocenjeno je, da ni nevarnosti za notranjo varnost in nezakonito priseljevanje.

 

V primeru kakršnega koli dvoma glede istovetnosti imetnika vizuma in/ali verodostojnosti vizuma, se podatki v sistemu VIS iščejo s številko vizumske nalepke skupaj s preverjanjem prstnih odtisov.

 

Odločitev o iskanju v sistemu VIS, kot ga določa pododstavek 1, sprejme najmanj poveljujoči policist na mejnem prehodu.

 

Države članice o uporabi tega člena vsako leto pripravijo poročilo, ki ga predložijo Evropskemu parlamentu in Komisiji. V poročilu navedejo, koliko državljanov tretjih držav so v sistemu VIS preverile samo s številko vizumske nalepke.

 

Tri leta po začetku uporabe te uredbe Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži oceno o izvajanju tega člena. Na podlagi te ocene lahko Evropski parlament in Svet Komisijo zaprosita, naj po potrebi predloži ustrezne predloge sprememb k uredbi.

OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je vključen v postopek soodločanja o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 glede uporabe Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah. Predlog sprememb Zakonika o schengenskih mejah glede uporabe Vizumskega informacijskega sistema (VIS), ki ga je predlagala Evropska komisija, predvideva, da bo temeljita mejna kontrola pri vstopu državljana tretje države imetnika vizuma vsebovala tudi kontrolo v VIS v skladu z določbami Uredbe VIS (preverjanje številke vizuma in odvzem prstnih odtisov vsem državljanom tretje države pri vsakem prestopu meje). Cilj predloga je dopolniti Uredbo VIS na podlagi določitve skupnih pravil v ta namen s spremembo Zakonika o schengenskih mejah, da se zagotovi učinkovita in usklajena uporaba VIS na zunanjih mejah.

Uredba VIS določa namen, funkcionalnosti in odgovornosti VIS, medtem ko bo sprememba skupnih konzularnih navodil ustvarila pravno podlago za države članice, da bodo od prosilcev za vizum zbrale obvezne biometrične identifikatorje. V skladu z Uredbo VIS ima mejni policist dostop do iskanja v VIS za namen preverjanja z uporabo številke vizumske nalepke v povezavi s prstnimi odtisi imetnika vizuma. V obdobju največ treh let po začetku delovanja se iskanje lahko izvaja le z uporabo številke vizumske nalepke. Obdobje treh let se lahko skrajša pri zračnih mejah.

Sistematična kontrola z iskanjem podatkov v VIS državljanov tretjih držav imetnikov vizuma pri vsakokratnem prehodu zunanje meje bo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih prehodih zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Ker Evropa v zadnjih letih postaja najbolj zanimiva turistična destinacija tudi za državljane tretjih držav, ki za vstop v EU potrebujejo vizum, je potrebno morebitne posledice uvedbe VIS na zunanjih mejah ustrezno ublažiti. Zato poročevalec predlaga, da se lahko poveljujoči policist na mejnem prehodu odloči za naključno preverjanje podatkov v VIS. Takšna ureditev bo ugodna za državljane Evropske unije in državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v Evropsko unijo, ker bodo kolone pred mejnimi prehodih krajše.

Mejni policist bo pri mejni kontroli še vedno preverjal, ali državljan tretje države izpolnjuje vse pogoje za vstop v EU (določene v členu 5 Zakonika o schengenskih mejah) ter na podlagi lastnih izkušenj in informacij, ki jih ima, opravil tudi kontrolo v VIS in s tem v zadostni meri prispeval k zagotavljanju visoke stopnje varnosti v EU.

POSTOPEK

Naslov

Uporaba Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Datum predložitve EP

22.2.2008

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Obravnava v odboru

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Datum sprejetja

29.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Manolis Mavrommatis