Betänkande - A6-0208/2008Betänkande
A6-0208/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna

26.5.2008 - (KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Mihael Brejc

Förfarande : 2008/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0208/2008
Ingivna texter :
A6-0208/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna

(KOM(2008)0101 – C6‑0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0101),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 62.2 a i EG‑fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0086/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0208/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 562/2006

Artikel 7 –punkt 3 – led aa – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I undantagsfall får sökningar göras i VIS på grundval enbart av numret på viseringsmärket eller, vid slumpmässigt urval, numret på viseringsmärket i kombination med verifiering av viseringsinnehavarens fingeravtryck.

 

Följande villkor måste vara uppfyllda för att detta undantag ska gälla:

 

i) Trafikintensiteten gör att väntetiden vid gränsövergången blir orimligt lång.

 

ii) Alla resurser när det gäller personal, medel och organisation har uttömts till fullo.

 

iii) En bedömning har gjorts att ingen risk föreligger beträffande den inre säkerheten och olaglig invandring.

 

Råder det emellertid någon tvekan om viseringsinnehavarens identitet och/eller viseringens äkthet, ska sökningar göras i VIS på grundval av numret på viseringsmärket i kombination med verifiering av viseringsinnehavarens fingeravtryck.

 

Beslutet att söka i VIS i enlighet med första stycket ska fattas av den gränskontrolltjänsteman som är befälhavande vid gränsövergångsstället eller av överordnad till denne.

 

Varje medlemsstat ska årligen rapportera till Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningen av denna artikel. I dessa rapporter ska anges antalet tredjelandsmedborgare som kontrollerats i VIS på grundval enbart av numret på viseringsmärket.

 

Tre år efter det att denna förordning har börjat tillämpas ska kommissionen översända en utvärdering av tillämpningen av denna artikel till parlamentet och rådet. Vid behov kan parlamentet eller rådet, på grundval av denna utvärdering, uppmana kommissionen att föreslå lämpliga ändringar i denna förordning

MOTIVERING

Europaparlamentet deltar i medbeslutandeförfarandet om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna. De ändringar som kommissionen föreslagit till kodexen om Schengengränserna om användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) innebär att noggranna gränskontroller av tredjelandsmedborgare som innehar visering även ska inkludera sökning i VIS i enlighet med bestämmelserna i VIS‑förordningen (kontroll av viseringsnumret och fingeravtryck på samtliga tredjelandsmedborgare varje gång de passerar gränsen). Syftet med förslaget är att komplettera VIS‑förordningen genom att fastställa allmänna regler i det avseendet genom en ändring av kodexen om Schengengränserna för att se till att VIS används effektivt och enhetligt vid de yttre gränserna.

I VIS-förordningen fastställs ändamålet, funktionen och ansvarsfördelningen för VIS, medan ändringen av de gemensamma konsulära anvisningarna kommer att skapa den rättsliga grund som behövs för att medlemsstaterna ska kunna registrera de viseringssökandes obligatoriska biometriska uppgifter. I enlighet med VIS-förordningen har gränskontrolltjänstemännen möjlighet att söka i VIS i kontrollsyfte genom att använda numret på viseringsmärket i kombination med viseringsinnehavarens fingeravtryck. Under högst tre år efter det att systemet har tagits i drift kan sökningen genomföras enbart med hjälp av numret på viseringsmärket. Perioden på tre år kan förkortas när det gäller luftgränser.

Systematiska kontroller av tredjelandsmedborgare som innehar visering genom sökning i VIS varje gång de passerar de yttre gränserna kommer att förlänga väntetiderna vid gränsövergångarna, framför allt under turistsäsongen och i början och slutet av allmänna helgdagar. Eftersom Europa under de senaste åren har blivit ett mycket attraktivt turistmål, även för tredjelandsmedborgare som behöver visering för att komma in i EU, måste alla eventuella konsekvenser av att införa VIS vid de yttre gränserna mildras på lämpligt sätt. Föredraganden föreslår därför att befälhavande gränskontrolltjänsteman ska kunna besluta att osystematiskt göra sökningar i VIS. En sådan ordning skulle bli till hjälp för EU‑medborgare och tredjelandsmedborgare som inte behöver visering för att komma in i Europeiska unionen, eftersom det kommer att minska köerna vid gränsövergångarna.

Gränskontrolltjänstemännen kommer fortfarande att kontrollera om tredjelandsmedborgare uppfyller samtliga krav för att komma in i EU (enligt artikel 5 i kodexen om Schengengränserna) och kommer att söka i VIS på grundval av egen erfarenhet och information, vilket på ett adekvat sätt kommer att bidra till att en hög säkerhetsnivå i EU garanteras.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna

Referensnummer

KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD)

Framläggande för parlamentet

22.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.3.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.3.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

7.5.2008

DEVE

11.3.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mihael Brejc

8.4.2008

 

 

Behandling i utskott

6.5.2008

29.5.2008

 

 

Antagande

29.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Manolis Mavrommatis

Ingivande

2.6.2008