Procedura : 2006/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0210/2008

Teksty złożone :

A6-0210/2008

Debaty :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0341

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 181kWORD 228k
3.6.2008
PE 404.395v02-00 A6-0210/2008

dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji)

(16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Paolo Costa

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji)

(16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16138/3/2007 – C6-0131/2008),

–   uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0785),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0210/2008),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(9a) Agencja odgrywa kluczową rolę w odniesieniu do przyszłego wprowadzenia ERTMS w całym systemie kolejowym we Wspólnocie do 2020 r. W tym celu należy zapewnić spójność terminów pomiędzy krajowymi planami zmian poprzez uczynienie stopniowego instalowania ERTMS w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) obowiązkowym oraz połączenie przyznawania funduszy UE z obowiązkowym wymogiem korzystania z ERTMS.

Uzasadnienie

Poprawka służy objaśnieniu działań, które powinny zostać podjęte na szczeblu UE w celu zapewnienia skuteczności roli Agencji w odniesieniu do ERTMS.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(10a) Aby wspierać interopreacyjność Agencja powinna dążyć do ustalenia na czas określony ostatecznej wersji systemu ERTMS 2.3.0 umożliwiając tym samym przedsiębiorstwom kolejowym, które zainwestowały w interoperacyjny tabor kolejowy, skorzystanie z odpowiedniego zwrotu nakładów związanych z tymi inwestycjami. Wersja 2.3.0 powinna zawierać ujednolicone specyfikacje w zakresie testów i certyfikacji. Powinna także zapewnić, by dodatkowe specyfikacje wymagane przez krajowe organy bezpieczeństwa nie uniemożliwiały przemieszczania się taboru kolejowego wyposażonego w ERTMS.

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy ERTMS i uwzględnia nowe elementy włączone do wspólnego stanowiska przez Radę.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(10b) W celu wspierania interoperacyjności Agencja powinna wspierać dostosowanie do wersji 2.3.0. ERTMS każdej wersji ERTMS, która została zainstalowana przed wersją 2.3.0.

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby wszystkie wersje ERTMS opracowane i zainstalowane przed wersją 2.3.0 były z nią kompatybilne.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

Artykuł 9 b a (nowy)

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

„Artykuł 9b a

 

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

 

Od roku 2015 i we współpracy z właściwymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa Agencja ma za zadanie udzielanie pozwoleń na wprowadzanie do ruchu pojazdów zgodnych z TSI.”;

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 4 z pierwszego czytania Parlamentu.

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

Artykuł 16 a

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

„Artykuł 16a

„Artykuł 16a

Certyfikacja jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie

Certyfikacja jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie

 

1. W okresie:

 

- jednego roku w przypadku wagonów,

 

- dwóch lat w przypadku pozostałych pojazdów

 

od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Agencja oceni relacje pomiędzy posiadaczami pojazdów, przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury w odniesieniu do systemu certyfikacji w zakresie utrzymania, zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.

W terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei agencja wysyła Komisji sprawozdanie zawierające, w razie konieczności, zalecenia dotyczące wdrażania systemu dobrowolnej certyfikacji w zakresie utrzymania zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.

W tym samym okresie Agencja wysyła Komisji sprawozdanie zawierające, w razie konieczności, zalecenia dotyczące wdrażania systemu obowiązkowej certyfikacji w zakresie utrzymania zgodnie z art. 14 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.

Ocena przeprowadzona przez Agencję i wydane przez nią zalecenia obejmują w szczególności przedstawione poniżej aspekty przy właściwym uwzględnieniu związków, jakie jednostka odpowiedzialna za utrzymanie może mieć z innymi stronami, takimi jak posiadacze, przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury:

1a. Ocena przeprowadzona przez Agencję i wydane przez nią zalecenia obejmują w szczególności przedstawione poniżej aspekty przy właściwym uwzględnieniu związków, jakie jednostka odpowiedzialna za utrzymanie może mieć z innymi stronami, takimi jak posiadacze, przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury:

a) kwestia, czy jednostka odpowiedzialna za utrzymanie dysponuje odpowiednimi systemami, w tym dotyczącymi procesów operacyjnych i zarządzania, dla zapewnienia skutecznego i bezpiecznego utrzymania pojazdów;

a) kwestia, czy jednostka odpowiedzialna za utrzymanie dysponuje odpowiednimi systemami, w tym dotyczącymi procesów operacyjnych i zarządzania, dla zapewnienia skutecznego i bezpiecznego utrzymania pojazdów;

b) zawartość i specyfikacje dobrowolnego systemu certyfikacji ważnego na całym terytorium Wspólnoty;

b) zawartość i specyfikacje obowiązkowego i wzajemnie uznawanego systemu certyfikacji w zakresie utrzymania ważnego na całym terytorium Wspólnoty;

c) rodzaj właściwych jednostek certyfikacji;

c) rodzaj organów certyfikujących właściwych dla wdrażania obowiązkowego systemu wraz z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa lub organami zgłoszonymi, zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei;

d) inspekcje i kontrole techniczne oraz zakresu sterowania ruchem kolejowym.”.

d) inspekcje oraz kontrole techniczne i operacyjne, które mają przeprowadzać organy państw członkowskich;

 

e) kwestia, czy jednostka odpowiedzialna za utrzymanie posiada informacje niezbędne do zamierzonych działań konserwacyjnych (zwłaszcza dokumentację i plany konserwacji);

 

f) kwestia, czy jednostka odpowiedzialna za utrzymanie posiada narzędzia niezbędne do badania i nadzorowania stanu pojazdów;

 

(g) konieczność zamieszczenia warunku dotyczącego ubezpieczenia w specyfikacjach obowiązkowego systemu certyfikacji w zakresie utrzymania.”

 

1b. W terminie trzech lat od przyjęcia przez Komisję obowiązkowego sytemu certyfikacji w zakresie utrzymania, o którym mowa w art. 14 ust. 6 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei, Agencja wysyła Komisji sprawozdanie oceniające wdrażanie tego systemu z uwzględnieniem aspektów określonych w ust. 1a”.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 6 z pierwszego czytania Parlamentu, tzn. sprawozdania Agencji i zaleceń dotyczących obowiązkowego systemu certyfikacji w zakresie utrzymania, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych elementów i sformułowań Rady z jej wspólnego stanowiska.

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

Artykuł 21 a

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

„Artykuł 21 a

„Artykuł 21 a

ERTMS

ERTMS

1. Agencja podejmuje się realizacji zadań określonych w ust. 2–5, aby przyczynić się do spójnego rozwoju i wdrażania ERTMS.

1. Agencja podejmuje się realizacji zadań określonych w ust. 2–5, aby zapewnić spójny rozwój i wdrożenie ERTMS.

2. Agencja wprowadza procedurę dotyczącą obsługi wniosków w sprawie zmiany specyfikacji ERTMS. W tym celu Agencja ustanawia i prowadzi rejestr wniosków w sprawie zmiany i planowanych zmian specyfikacji ERTMS.

2. Agencja wprowadza procedurę dotyczącą obsługi wniosków w sprawie zmiany specyfikacji ERTMS. W tym celu Agencja ustanawia i prowadzi rejestr wniosków w sprawie zmiany i planowanych zmian specyfikacji ERTMS.

3. Agencja wspiera prace Komisji w zakresie przejścia do ERTMS i koordynacji prac instalacyjnych ERTMS wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych.

3. Agencja wspiera Komisję w zakresie zapewnienia przejścia do ERTMS i koordynacji prac instalacyjnych ERTMS wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych.

 

3a. Od dnia 1 stycznia 2010 r. Agencja nadzoruje, przy współpracy z notyfikowanymi jednostkami i krajowymi władzami do spraw bezpieczeństwa, zastosowanie procedur weryfikacyjnych „WE” i oddawanie do eksploatacji ERTMS w ramach określonych projektów. Agencja dopuszcza do eksploatacji i stosuje procedury weryfikacyjne „WE”, w szczególności w celu oceny kompatybilności technicznej między infrastrukturą a taborem wyposażonymi przez różnych producentów. W razie potrzeby Agencja zaleca Komisji odpowiednie działania.

4. Agencja opracowuje strategię zarządzania różnymi wersjami ERTMS w celu zapewnienia kompatybilności technicznej i operacyjnej sieci i pojazdów wyposażonych w różne wersje ERTMS.

4. Agencja opracowuje strategię zarządzania różnymi wersjami ERTMS w celu zapewnienia kompatybilności technicznej i operacyjnej sieci i pojazdów wyposażonych w różne wersje ERTMS. W szczególności Agencja dokonuje certyfikacji:

 

a) interoperacyjności wszelkiego wyposażenia ERTMS;

 

b) wstecznej kompatybilności wszystkich przyszłych wersji ERTMS z wersją 2.3.0, dzięki czemu zminimalizowane zostanie zmniejszenie wydajności użytkowników wersji 2.3.0, lub sukcesywnej funkcji pokładowej w późniejszej funkcji przytorowej.

5. W przypadku pojawienia się technicznych niezgodności między sieciami i pojazdami w kontekście określonych projektów ERTMS, jednostki notyfikowane i krajowe organy bezpieczeństwa dopilnowują, aby Agencja otrzymywała wszelkie istotne informacje dotyczące stosowanych procedur weryfikacyjnych WE i dopuszczania do eksploatacji, a także warunków operacyjnych. W razie potrzeby Agencja zaleca Komisji odpowiednie działania.

5. W przypadku pojawienia się technicznych niezgodności między sieciami i pojazdami w kontekście określonych projektów ERTMS, jednostki notyfikowane i krajowe organy bezpieczeństwa zapewniają, że Agencja otrzymuje wszelkie istotne informacje dotyczące stosowanych procedur weryfikacyjnych WE i dopuszczania do eksploatacji, a także warunków operacyjnych. W razie potrzeby Agencja zaleca Komisji odpowiednie działania.

 

5a. Agencja ocenia proces certyfikacji wyposażenia ERTMS przekazując Komisji do dnia ... 1 sprawozdanie zawierające w razie potrzeby zalecenia zmian, które należy wprowadzić.

 

5b. Na podstawie sprawozdania Agencji, o którym mowa w ust. 5 a, Komisja ocenia koszty i korzyści wykorzystania pojedynczego typu wyposażenia laboratoryjnego, pojedynczego toru referencyjnego i/lub pojedynczej jednostki certyfikacji na szczeblu Wspólnoty. Taka jednostka certyfikacji powinna być zgodna z kryteriami załącznika VII dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei. Komisja może przekazywać Parlamentowi i Radzie wnioski, oraz, w razie konieczności, przedkładać do dnia ... 2 wnioski legislacyjne w celu ulepszenia systemu certyfikacji ERTMS.

 

1Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

2 Nie wcześniej niż 10 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przywrócenie fragmentów poprawek 5 i 8 z pierwszego czytania Parlamentu, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych elementów i sformułowań Rady z jej wspólnego stanowiska. Agencja jest odpowiedzialna za dopuszczanie do eksploatacji wyposażenia ERTMS i procedury dotyczące weryfikacji WE. Działając jako „centralny organ” ds. ERTMS, Agencja zapewnia interoperacyjność i kompatybilność wszystkich wersji ERTMS.

(1)

Teksty przyjęte dnia 29.11.2007 r., P6_TA(2007)0558.


UZASADNIENIE

1.  Kontekst i uwagi dotyczące procedury

W dniu 13 grudnia 2006 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową(1)1.

Wniosek przedłożony został przez Komisję wraz z dwoma innymi propozycjami legislacyjnymi, tj. nową dyrektywą w sprawie interoperacyjności kolei oraz przeglądem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Te trzy wnioski przedłożone w ramach procedury współdecyzji wraz z komunikatem mającym na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się lokomotyw na obszarze UE były rozpatrywane jako część pakietu Komisji w sprawie wzajemnej akceptacji taboru kolejowego. W minionym roku osiągnięto w pierwszym czytaniu szybkie porozumienie z Radą w sprawie wniosku dotyczącego nowej dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei.

W dniu 29 grudnia 2007 r. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu wydał opinię będącą częścią procedury współdecyzji oraz przyjął sprawozdanie, w którym zaproponował 9 poprawek do tekstu Komisji(2)2. W dniu 3 marca 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 traktatu, które zostało następnie przekazane Parlamentowi i Komisji.

2.  Ocena wspólnego stanowiska Rady

Wspólne stanowisko Rady całkowicie, częściowo, bądź w większości wprowadza szereg poprawek Parlamentu, które zostały przyjęte w pierwszym czytaniu, i które obejmują głównie:

- zadania przypisane Agencji przy przedkładaniu rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby i zakresu krajowych przepisów sklasyfikowanych w grupie B obejmujących zezwolenia na eksploatację pojazdów, które mogą być postrzegane jako takie same w państwach członkowskich (poprawka 3);

- możliwość wystąpienia do Agencji o wydanie opinii technicznej w przypadku odmownej decyzji podjętej przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa w odniesieniu do eksploatacji pojazdów kolejowych (poprawka 5);

- przepisy dotyczące ustanowienia i prowadzenia rejestru typów taboru kolejowego dopuszczonego do eksploatacji w państwach członkowskich (poprawka 7);

- możliwość przedłużenia umów o pracę pracowników Agencji (poprawka 9);

Poprawki Parlamentu dotyczące rozszerzenia kompetencji Agencji nie znalazły się we wspólnym stanowisku Rady. Co więcej, zadania Agencji w zakresie przyznawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów odpowiadających TSI (poprawka 4), rola Agencji przy opracowaniu specyfikacji wersji ERTMS (poprawki 5 i 8), a także zalecenia agencji w sprawie obowiązkowego systemu certyfikacji w zakresie utrzymania wagonów i innych pojazdów kolejowych (poprawka 6) nie zostały ujęte we wspólnym stanowisku Rady.

Należy podkreślić, że tekst Rady uzupełnia wniosek Komisji o nowy tekst dotyczący głównie certyfikacji, kompatybilności przepisów krajowych, personelu kolei i rejestru ERTMS.

3.  Propozycje sprawozdawcy

Ponieważ wspólne stanowisko Rady tylko częściowo wprowadza poprawki Parlamentu dotyczące kompetencji Agencji, zaproponowano przywrócenie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania przy jednoczesnym uwzględnieniu tekstu Rady.

Należy w szczególności rozważyć rolę Agencji jako centralnego organ systemu rozwoju i wdrażania ERTMS w świetle nowych przepisów wprowadzonych do wspólnego stanowiska Rady. Zaproponowano ustanowienie procedur weryfikacji WE przez Agencję w celu zapewnienia interoperacyjności i kompatybilności ERTMS w systemie kolejowym Wspólnoty. Ponadto, należy również zastanowić się nad pojedynczym typem wyposażenia laboratoryjnego, pojedynczym torem referencyjnym i/lub pojedynczą jednostką certyfikacji na szczeblu Wspólnoty.

Zaproponowano również przepisy dotyczące obowiązkowego systemu certyfikacji w zakresie utrzymania, ponieważ tekst powinien być spójny i zgodny z tekstem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.

(1)

1 COM(2006)0785.

(2)

2 .Sprawozdanie P. Costy, A6-0350/2007, P6_TA(2007)0558.


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową

Odsyłacze

16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

29.11.2007                     T6-0558/2007

Wniosek Komisji

COM(2006)0785 - C6-0473/2006

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

13.3.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.3.2008

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.3.2008

7.4.2008

28.5.2008

 

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bart Staes

Data złożenia

3.6.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności