BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Procedure : 2008/0801(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0211/2008
Indgivne tekster :
A6-0211/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse

(5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til udkast til Rådets afgørelse (5953/2008),

–    der henviser til EF-traktatens artikel 245, stk. 2, og Euratomtraktatens artikel 160, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0066/2008),

–    der henviser til Kommissionens udtalelse i henhold til artikel 245, stk. 2, i EF-traktaten og artikel 160, stk. 2, i Euratomtraktaten om begæring om ændring af Domstolens procesreglement, for så vidt angår de regler om sprog, der gælder i forbindelse med proceduren for fornyet prøvelse, fremsat af Domstolen i henhold til artikel 64 i Domstolens statut (SEK(2008)0345),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0211/2008),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter i væsentlig grad at ændre den tekst, Parlamentet høres om;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Formålet med udkastet til Rådets afgørelse, som er baseret på en begæring fra Domstolen, er at indsætte en regel i Domstolens procesreglement om brug af sprog under proceduren for fornyet prøvelse i henhold til artikel 64 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen og efter proceduren i medfør af artikel 245, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 160, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Den procedure, der finder anvendelse på Domstolens fornyede prøvelse af afgørelser truffet af Retten i Første Instans, er fastsat i EF-traktatens artikel 225, stk. 2 og 3, samt Euratomtraktatens artikel 140 A, stk. 2 og 3, når der er tale om sager, som indbringes vedrørende afgørelser truffet af en særlig retsinstans, eller om præjudicielle spørgsmål inden for særlige områder fastlagt i Domstolens statut.

I henhold til Domstolens statut er der mulighed for fornyet prøvelse i de tilfælde, hvor det er Retten i Første Instans, der bliver kompetent instans for præjudicielle spørgsmål. Der er endnu ikke gjort brug af denne mulighed, men Domstolen har alligevel ment det nødvendigt at ændre sit procesreglement, således at sprogreglerne kan gælde for denne nye procedure for fornyet prøvelse.

Med denne ændring af procesreglementet indsættes i afsnit 4a en artikel 123a, hvori det fastsættes, at processproget er det samme som det, der er anvendt i den afgørelse truffet af Retten, der er genstand for fornyet prøvelse.

Den foreslåede bestemmelse er således på linje med bestemmelsen i procesreglementets artikel 110 vedrørende appel af Rettens afgørelser.

Ordføreren godkender på denne baggrund udkastet til Rådets afgørelse.

PROCEDURE

Titel

Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse

Referencer

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Dato for høring af EP

13.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

21.2.2008

Ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Mario Mauro

Dato for indgivelse

3.6.2008