ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Διαδικασία : 2008/0801(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0211/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0211/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης

(5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (5953/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0066/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 245, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 160, δεύτερο εδάφιο 2, της συνθήκης ΕΚΑΕ σχετικά με την αίτηση τροποποίησης του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης, την οποία υπέβαλε το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Οργανισμού του Δικαστηρίου (SEC(2008)0345),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0211/2008),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, απόρροια αίτησης του Δικαστηρίου, έχει ως στόχο την προσθήκη στον Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου διάταξης σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του πρωτοκόλλου για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 245, δεύτερο εδάφιο, της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 160, δεύτερο εδάφιο, της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Η διαδικασία επανεξέτασης από το Δικαστήριο των αποφάσεων του Πρωτοδικείου προβλέπεται από το άρθρο 225, παράγραφοι 2 και 3, της συνθήκης ΕΚ, καθώς και το άρθρο 140 Α, παράγραφοι 2 και 3, της συνθήκης ΕΚΑΕ, οσάκις αυτό αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται κατά απόφασης δικαιοδοτικού τμήματος ή αποφαίνεται επί προδικαστικών ερωτημάτων σε ειδικά θέματα που καθορίζονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου.

Ο Οργανισμός του Δικαστηρίου προβλέπει τη δυνατότητα επανεξέτασης στην περίπτωση κατά την οποία τα προδικαστικά ερωτήματα θα υπαχθούν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει ακόμη, αλλά το Δικαστήριο έκρινε αναγκαίο να τροποποιήσει τον Κανονισμό του ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το γλωσσικό καθεστώς στη νέα αυτή διαδικασία της επανεξέτασης.

Η τροποποίηση του Κανονισμού προβλέπει ότι, με την προσθήκη ενός άρθρου 123α στον τίτλο 4α, γλώσσα διαδικασίας είναι η γλώσσα της απόφασης του Πρωτοδικείου που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης.

Η προτεινόμενη διάταξη ευθυγραμμίζεται έτσι με τη διάταξη του άρθρου 110 του Κανονισμού Διαδικασίας που αφορά τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου.

Η εισηγήτρια συμφωνεί κατά συνέπειαν με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης

Έγγραφα αναφοράς

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

13.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

21.2.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Mauro