MIETINTÖ luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn osalta

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066 – 2008/0801(CNS)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Menettely : 2008/0801(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0211/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0211/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn osalta

(5953/2008 – C6‑0066 – 2008/0801(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (5953/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 160 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0066/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan toisen kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 160 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun komission lausunnon, joka koskee yhteisöjen tuomioistuimen esittämää pyyntöä muuttaa sen työjärjestystä uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kieliä koskevan järjestelyn osalta tuomioistuimen perussäännön 64 artiklaa noudattaen (SEC(2008)0345),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0211/2008),

1.  hyväksyy luonnoksen neuvoston päätökseksi;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Tarkoituksena luonnoksessa neuvoston päätökseksi, joka on saanut alkunsa tuomioistuimen pyynnöstä, on sisällyttää yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen määräys kielten käytöstä uudelleenkäsittelyä koskevassa menettelyssä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 64 artiklan mukaisesti sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 245 artiklan toisessa kohdassa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 160 artiklan toisessa kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

EY:n perustamissopimuksen 225 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä Euratomin perustamissopimuksen 140 A artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään menettelystä, jossa yhteisöjen tuomioistuin käsittelee uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset, joilla tämä ratkaisee lainkäyttölautakuntien päätöksiä koskevat muutoksenhaut tai ratkaisee ennakkoratkaisupyynnöt yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä määrätyissä erityisasioissa.

Tuomioistuimen perussääntöön sisältyy mahdollisuus uudelleenkäsittelyyn, jos ennakkoratkaisukysymyksistä tulee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia. Kyseistä mahdollisuutta ei ole vielä toteutettu, mutta tuomioistuin on katsonut tarpeelliseksi muuttaa asetustaan voidakseen soveltaa kieliä koskevaa järjestelyä tähän uuteen uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn.

Asetuksen muutoksen mukaan sen perusteella, että 123 a artikla lisätään otsikkoon IV a osastoon, oikeudenkäyntikielenä on uudelleenkäsittelyn kohteena olevassa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksessä käytetty kieli.

Ehdotettu määräys noudattaa näin ollen työjärjestyksen 110 artiklassa olevaa määräystä muutoksenhausta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksiin.

Sen vuoksi esittelijä hyväksyy luonnoksen neuvoston päätökseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen uudelleenkäsittelyä koskevaan menettelyyn sovellettavan kielijärjestelyn osalta

Viiteasiakirjat

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.2.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

21.2.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Mario Mauro

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.6.2008