Pranešimas - A6-0211/2008Pranešimas
A6-0211/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu per peržiūrėjimo procedūrą

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Procedūra : 2008/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0211/2008
Pateikti tekstai :
A6-0211/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu per peržiūrėjimo procedūrą

(5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (5953/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 245 straipsnio antrą pastraipą ir Euratomo sutarties 160 straipsnio antrą pastraipą, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0066/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę, parengtą pagal EB sutarties 245 straipsnio antrą pastraipą ir Euratomo sutarties 160 straipsnio antrą pastraipą, dėl vadovaujantis Teisingumo Teismo statuto 64 straipsniu Teismo pateikto prašymo iš dalies pakeisti Teismo procedūros reglamentą siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles (SEC(2008)0345),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0211/2008),

1.  pritaria Tarybos tekstą;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pagal konsultavimosi procedūrą svarstomą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos sprendimo projekto, parengto Teisingumo Teismui pateikus prašymą, tikslas – į Teismo procedūros reglamentą įtraukti nuostatą, reglamentuojančią kalbų vartojimą per peržiūrėjimo procedūrą, remiantis Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 64 straipsniu ir vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 245 straipsnio antrojoje pastraipoje ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 160 straipsnio antrojoje pastraipoje numatyta procedūra.

EB sutarties 225 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir EAEB sutarties 140a straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta Teisingumo Teismo atliekama Pirmosios instancijos teismo sprendimų peržiūrėjimo procedūra, kai pastarasis teismas sprendžia bylą pagal skundą dėl teisėjų kolegijos sprendimo arba prejudicinius klausimus konkrečiose Teisingumo Teismo statuto nustatytose srityse.

Teisingumo Teismo statute įtvirtinta galimybė peržiūrėti sprendimus tais atvejais, kai prejudiciniai klausimai taps Pirmosios instancijos teismo kompetencija. Šia galimybe dar nebuvo pasinaudota, tačiau, Teismo manymu, būtina iš dalies pakeisti reglamentą, kad šiai naujai peržiūrėjimo procedūrai būtų galima taikyti kalbos vartojimo taisykles.

Reglamento pakeitime numatyta, kad į IVa dalį įterpus 123a straipsnį proceso kalba bus Teismo sprendimo, kuris turi būti peržiūrėtas, kalba.

Siūloma nuostata panaši į Procedūros reglamento 110 straipsnyje numatytą nuostatą, reglamentuojančią apeliacinius skundus dėl Teismo sprendimų.

Pranešėja pritaria Tarybos sprendimo projektui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisingumo Teismo procedūros reglamento dalinis keitimas siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų vartojimo taisykles

Nuorodos

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

21.2.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Mario Mauro

Pateikimo data

3.6.2008