Ziņojums - A6-0211/2008Ziņojums
A6-0211/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu

3.6.2008 - (5953/2008 – C6 ‑ 0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Juridiskā komiteja
Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Procedūra : 2008/0801(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0211/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0211/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu

(5953/2008 – C6 ‑ 0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (5953/2008),

–   ņemot vērā EK līguma 245. panta otro daļu un Euratom līguma 160. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0066/2008),

–   ņemot vērā Komisijas atzinumu saskaņā ar EK līguma 245. panta otro daļu un EAEK līguma 160. panta otro daļu par pieprasījumu izdarīt grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu, ko iesniegusi Tiesa atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 64. pantam (SEC(2008)0345),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0211/2008),

1.  apstiprina Padomes lēmuma projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Padomes lēmuma projekta mērķis, kurš izriet no Tiesas pieprasījuma, ir Tiesas reglamentā iekļaut noteikumu par pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu, ievērojot Protokola par Tiesas Statūtiem 64. pantu un kārtību, kāda ir paredzēta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 245. panta otrajā daļā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 160. panta otrajā daļā.

EK līguma 225. panta 2. un 3. punktā un EAEK līguma 140.A panta 2. un 3. punktā ir paredzēta kārtība, kādā Tiesa pārskata Pirmās instances tiesas lēmumus, lemjot par pārsūdzībām pret kādas Tiesas palātas lēmumu vai par prejudiciāliem jautājumiem atsevišķās jomās, kuras ir noteiktas Tiesas Statūtos.

Tiesas Statūti paredz iespēju piemērot pārskatīšanas procedūru gadījumā, ja prejudiciāli jautājumi nonāk Pirmās instances tiesas kompetencē. Šī iespēja vēl nav īstenota, tomēr Tiesa uzskata, ka tās reglaments ir jāgroza attiecībā uz šai jaunajai pārskatīšanas procedūrai piemērojamo valodu lietojumu.

Ierosinātais reglamenta grozījums paredz, ka, 4.a sadaļā iekļaujot 123.a  pantu, procedūras valoda ir tā, kurā ir pieņemts Pirmās instances tiesas nolēmums.

Ierosinātais noteikums ir arī saskaņā ar Tiesas reglamenta 110. panta noteikumu saistībā ar apelācijām par Pirmās instances tiesas nolēmumiem.

Referents apstiprina Padomes lēmuma projektu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Projekts Padomes Lēmumam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu

Atsauces

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.2.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

21.2.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Pieņemšanas datums

29.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

15

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mario Mauro

Iesniegšanas datums

3.6.2008