SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Procedura : 2008/0801(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0211/2008
Teksty złożone :
A6-0211/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

(5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (5953/2008),

–   uwzględniając art. 245 akapit drugi traktatu WE oraz art. 160 akapit drugi traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0066/2008),

–   uwzględniając opinię Komisji wydaną w trybie art. 245 akapit drugi traktatu WE i art. 160 akapit drugi traktatu Euratom w sprawie wniosku dotyczącego zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania, który to wniosek złożył Trybunał zgodnie z art. 64 statutu Trybunału (SEC(2008)0345),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6‑0211/2008),

1.  zatwierdza projekt decyzji Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Projekt decyzji Rady oparty na wniosku Trybunału Sprawiedliwości dotyczy wprowadzenia w regulaminie Trybunału przepisu regulującego zastosowanie języków w procedurze ponownego rozpoznania zgodnie z art. 64 protokołu w sprawie statutu Trybunału oraz zgodnie z procedurą z art. 245 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z art. 160 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Procedurę ponownego rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji przewidziano w art. 225 ust. 2 i 3 traktatu WE, jak również w art. 140 A ust. 2 i 3 traktatu Euratom, a dotyczy ona sytuacji, w których Sąd orzeka w sprawie skarg wniesionych przeciwko orzeczeniu izby sądowej lub w sprawie pytań prejudycjalnych w poszczególnych dziedzinach określonych statutem Trybunału.

Statut Trybunału przewiduje możliwość ponownego rozpoznania, jeżeli pytania prejudycjalne wejdą w zakres kompetencji Sądu Pierwszej Instancji. Taka możliwość jeszcze nie istnieje, jednak Trybunał uznał za konieczne dokonanie zmian w swoim regulaminie, żeby można było zastosować system językowy do nowej procedury ponownego rozpoznania.

Zmiana w regulaminie polega na dodaniu art. 123a w tytule IVa, zgodnie z którym językiem postępowania jest język orzeczenia Sądu w sprawie, która podlega ponownemu rozpoznaniu.

Proponowany przepis jest zatem zgodny z przepisem art. 110 regulaminu, który dotyczy odwołań od orzeczeń Sądu.

W związku z powyższym sprawozdawczyni akceptuje projekt decyzji Rady.

PROCEDURA

Tytul

Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania

Odsyłacze

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Data konsultacji z PE

13.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

21.2.2008

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mario Mauro

Data złożenia

3.6.2008