Betänkande - A6-0211/2008Betänkande
A6-0211/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning i omprövningsförfarandet

3.6.2008 - (5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS)) - *

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förfarande : 2008/0801(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0211/2008
Ingivna texter :
A6-0211/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning i omprövningsförfarandet

(5953/2008 – C6‑0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets beslut (5953/2008),

–   med beaktande av artikel 245 andra stycket i EG-fördraget och artikel 160 andra stycket i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0066/2008),

–   med beaktande av kommissionens yttrande enligt artikel 245 andra stycket i EG-fördraget och artikel 160 andra stycket i Euratomfördraget över en begäran om ändring av EG‑domstolens rättegångsregler när det gäller språkanvändningen vid omprövningsförfarandet, framlagd av EG-domstolen, i enlighet med artikel 64 i EG‑domstolens stadga (SEK(2008)0345),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0211/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets beslut.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Förslaget till rådets beslut, som bygger på en begäran från EG-domstolen, har till syfte att i EG-domstolens rättegångsregler föra in en bestämmelse om språkanvändning vid omprövningsförfarandet, i enlighet med artikel 64 i protokollet om stadgan för domstolen och i överensstämmelse med förfarandet i artikel 245 andra stycket i EG-fördraget och artikel 160 andra stycket i Euratomfördraget.

I artikel 225.2 och 225.3 i EG-fördraget samt i artikel 140a.2 och 140a.3 i Euratomfördraget föreskrivs ett förfarande enligt vilket domstolen kan ompröva förstainstansrättens avgöranden i de fall den senare har avgjort överklaganden mot avgöranden som fattats av en särskild rättsinstans eller avgjort frågor som hänskjutits för förhandsavgörande på särskilda områden som fastställs i domstolens stadga.

Enligt domstolens stadga är det möjligt att göra en omprövning i fall där frågor som hänskjutits för förhandsavgörande kommer att falla inom förstainstansrättens behörighet. Denna möjlighet har fortfarande inte använts. Domstolen har dock ansett det vara nödvändigt att ändra sina rättegångsregler, så att språkreglerna kan tillämpas på detta nya omprövningsförfarande.

Ändringen av rättegångsreglerna innebär, genom tillägg av en artikel 123a i avdelning IVa, att rättegångsspråket ska vara det språk på vilket det avgörande från förstainstansrätten som är föremål för omprövning har avkunnats.

Den föreslagna bestämmelsen ligger därför i linje med bestämmelsen i artikel 110 i rättegångsreglerna som rör överklagande av förstainstansrättens beslut.

Föredraganden godkänner därför domstolens beslut.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av EG-domstolens rättegångsregler när det gäller språkanvändningen vid ändringsförfarandet

Referensnummer

05953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

13.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

21.2.2008

Föredragande

       Utnämning

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2008

 

 

Antagande

29.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Mario Mauro

Ingivande

3.6.2008