ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy

3. 6. 2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodaj: Gerardo Galeote

Postup : 2008/0054(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0213/2008
Předložené texty :
A6-0213/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0129),

–   s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0153/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0213/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od roku 1991 pozastavila Evropské unie dočasně nebo úplně cla společného celního sazebníku na dovozy určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy. Výjimečná zeměpisná poloha Kanárských ostrovů, pokud jde o zdroje zásobování určitými produkty rybolovu, které jsou důležité pro domácí spotřebu, zatěžuje toto odvětví dodatečnými výdaji. Tomuto přírodnímu znevýhodnění lze čelit mimo jiné dočasným pozastavením cel z dovozu dotyčných produktů z třetích zemí v rámci přiměřených objemů celních kvót Společenství.

Návrh na otevření a správu celních kvót osvobozených od cla je v souladu s čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, kterým se stanovují zvláštní opatření na podporu nejvzdálenějších regionů. Je zapotřebí zmínit, že dosavadní ustanovení v oblasti tohoto návrhu, tj. nařízení (ES) č. 704/2002, vypršela dne 31. prosince 2006.

Z tohoto důvodu přetrvává od 1. ledna 2007 právní vakuum, během něhož se na španělských celnicích značně hromadí garanční platby, a tuto situaci je třeba co možná nejdříve vyřešit.

Proto by po konzultacích se zúčastněnými stranami a formální žádosti španělských úřadů mělo být dohodnuto, že pro období 2007–2013 budou pro dovozy určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy otevřeny dvě celní kvóty s nulovou celní sazbou.

POSTUP

Název

Autonomní celní kvóty Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy

Referenční údaje

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Datum konzultace s EP

4.4.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

10.4.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

PECH

10.4.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

PECH

16.4.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Projednání ve výboru

28.5.2008

 

 

 

Datum přijetí

29.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

2

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Datum předložení

3.6.2008