BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer

3.6.2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Gerardo Galeote

Procedure : 2008/0054(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0213/2008
Indgivne tekster :
A6-0213/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0129),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0153/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6‑0213/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har siden 1991 helt eller delvis suspenderet satserne i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer. De Kanariske Øers usædvanlige geografiske beliggenhed i forhold til forsyningen af visse fiskerivarer, som er vigtige for det hjemlige forbrug, indebærer yderligere omkostninger for sektoren. Dette naturlige handicap kan bl.a. afhjælpes med midlertidig suspension af toldsatserne ved indførsel af de pågældende varer fra tredjelande inden for fællesskabstoldkontingenter af en passende størrelse.

Forslaget om åbning og forvaltning af toldfri toldkontingenter er i tråd med EF-traktatens artikel 299, stk. 2, om særlige foranstaltninger til støtte for regionerne i den yderste periferi.

Det er vigtigt at nævne, at gyldigheden for de eksisterende bestemmelser gældende på området for forslaget, forordning (EF) nr. 704/2002, udløb den 31. december 2006.

Der har således eksisteret et juridisk tomrum siden den 1. januar 2007, og dette har medført en akkumulering af garantibetalingerne ved den spanske told, som er nået op på beløb, der hurtigst muligt kræver en løsning på problemet.

Efter samråd med de interesserede parter og den formelle anmodning fra de spanske myndigheder bør man som følge af dette træffe en beslutning om at åbne to toldfri toldkontingenter i forbindelse med importen af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer for perioden 2007-2013.

PROCEDURE

Titel

Autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer

Referencer

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Dato for høring af EP

4.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

10.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

10.4.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

PECH

16.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

28.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Dato for indgivelse

3.6.2008