ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους

3.6.2008 - (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Gerardo Galeote

Διαδικασία : 2008/0054(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0213/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0213/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους

(COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0129),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0153/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0213/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέστειλε, μερικώς ή πλήρως, τους δασμούς του κοινού δασμολογίου στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους. Η εξαιρετικά ειδική γεωγραφική θέση των Καναρίων Νήσων όσον αφορά τις πηγές εφοδιασμού σε ορισμένα ζωτικά για την εγχώρια κατανάλωση προϊόντα της αλιείας συνεπάγεται συμπληρωματικό κόστος για τον εν λόγω τομέα. Το φυσικό αυτό μειονέκτημα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί, μεταξύ άλλων, με την προσωρινή αναστολή των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες στο πλαίσιο κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων καταλλήλου όγκου.

Η πρόταση για το άνοιγμα και την παροχή δασμολογικών ποσοστώσεων άνευ δασμών ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ που προβλέπει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Πρέπει να επισημανθεί ότι η ισχύς των σχετικών στον τομέα της πρότασης διατάξεων, ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 704/2002, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Κατά συνέπεια, υφίσταται νομικό κενό από την 1η Ιανουαρίου 2007, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι πληρωμές των εγγυήσεων στα ισπανικά τελωνεία και έχουν φτάσει σε ποσά που πρέπει να διευθετηθούν το δυνατόν συντομότερα.

Ως εκ τούτου, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς και μετά από το επίσημο αίτημα των ισπανικών αρχών, θα πρέπει να συμφωνηθεί το άνοιγμα δυο δασμολογικών ποσοστώσεων άνευ δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους για την περίοδο 2007-2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

4.4.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

10.4.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

10.4.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

PECH

16.4.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.5.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Ημερομηνία κατάθεσης

3.6.2008