RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

3.6.2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Gerardo Galeote

Menetlus : 2008/0054(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0213/2008
Esitatud tekstid :
A6-0213/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0129);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0153/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6‑0213/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Alates 1991. aastast on Euroopa Liit osaliselt või täielikult peatanud ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamise teatavate kalandussaaduste impordi suhtes Kanaari saartele. Kanaari saarte erandlik geograafiline asend teatavate sisetarbimiseks hädavajalike kalandussaaduste hankimisallikate suhtes tekitab sellele sektorile lisakulusid. Muu hulgas võib neid ebasoodsaid looduslikke tingimusi korvata, peatades ajutiselt tollimaksude kohaldamise kolmandate riikide kõnealuste toodete impordi suhtes ühenduse tariifikvootide piires asjakohases mahus.

Tollivabade tariifikvootide avamise ja haldamise ettepanek on kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõikega 2, millega nähakse ette erimeetmed äärepoolseimate piirkondade abistamiseks. Oluline on märkida, et ettepaneku valdkonna õigusnormid (määrus (EÜ) nr 704/2002) kehtisid 31. detsembrini 2006.

Seetõttu on alates 1. jaanuarist 2007 kestnud õigusliku vaakumi ajal Hispaania tollis kuhjunud tagatismaksed summades, mis tuleb võimalikult kiiresti ära arveldada.

Seetõttu tuleks pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja Hispaania ametiasutuste esitatud ametlikku taotlust leppida kokku kahe tollivaba tariifikvoodi avamises teatavate kalandustoodete importimiseks Kanaari saartele ajavahemikus 2007–2013.

MENETLUS

Pealkiri

Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikoodid

Viited

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

4.4.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

10.4.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

10.4.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

PECH

16.4.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.5.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

41

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa