MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

3.6.2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Gerardo Galeote

Menettely : 2008/0054(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0213/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0213/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0129),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0153/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6‑0213/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Euroopan unioni on vuodesta 1991 alkaen suspendoinut osittain tai kokonaan eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisen tullitariffin tullit. Kanariansaarten poikkeuksellinen maantieteellinen sijainti tiettyjen alueen kulutustarpeiden kannalta olennaisten kalastustuotteiden hankintalähteisiin nähden aiheuttaa kyseiselle alalle lisäkustannuksia. Tätä luonnonhaittaa voidaan korjata muun muassa suspendoimalla väliaikaisesti kyseisten kolmansista maista tuotavien tuotteiden tullit asianmukaisen suuruisten yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa.

Ehdotus tullittomien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista on yhdenmukainen EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan kanssa, jossa määrätään syrjäisimpien alueiden tukemiseksi toteutettavista erityistoimenpiteistä.

On tärkeää mainita, että kyseisen ehdotuksen alaan kuuluva säädös, asetus (EY) N:o 704/2002 lakkasi olemasta voimassa 31. joulukuuta 2006.

Näin ollen 1. tammikuuta 2007 alkaen on vallinnut oikeudellinen tyhjiö, jona aikana Espanjan tulliin on kertynyt niin paljon takuumaksuja, että tilanne vaatii mahdollisimman pikaista ratkaisua.

Asianomaisten sidosryhmien kuulemisen ja Espanjan viranomaisten esittämän virallisen pyynnön mukaisesti olisi näin ollen sovittava Kanariansaarille tuotaviin tiettyihin kalastustuotteisiin sovellettavien kahden tullittoman tariffikiintiön avaamisesta kaudeksi 2007–2013.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

4.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

10.4.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

10.4.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

PECH

16.4.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

28.5.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa