Pranešimas - A6-0213/2008Pranešimas
A6-0213/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

3.6.2008 - (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Gerardo Galeote

Procedūra : 2008/0054(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0213/2008
Pateikti tekstai :
A6-0213/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

(COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0129),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0153/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6‑0213/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 1991 m. Europos Sąjunga iš dalies ar visiškai sustabdė Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikrų žuvininkystės produktų importui į Kanarų salas. Dėl išskirtinės geografinės Kanarų salų padėties šis sektorius patiria papildomų sąnaudų tam tikrų vietos vartotojams labai svarbių žuvininkystės produktų tiekimo šaltinių atžvilgiu. Šią natūralią kliūtį galima ištaisyti, inter alia, laikinai sustabdant muitų taikymą trečiųjų šalių atitinkamų gaminių importui pagal atitinkamo dydžio Bendrijos tarifines kvotas.

Pasiūlymas leisti naudoti ir numatyti muitais neapmokestinamas tarifines kvotas atitinka EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, kurioje numatytos konkrečios pagalbos atokiausiems regionams priemonės.

Svarbu paminėti, kad dabartinės nuostatos, pagal kurias reglamentuojama pasiūlymo sritis, t. y. Reglamentas (EB) Nr. 704/2002, nebegalioja nuo 2006 m. gruodžio 31 d.

Taigi, nuo 2007 m. sausio 1 d. esama įstatyminių spragų, nes nuo šios dienos Ispanijos muitinė renka ir kaupia garantinius mokėjimus, kurių suma pasiekė tokį lygį, kad šią problemą reikia spręsti kiek įmanoma greičiau.

Taigi, atsižvelgus į konsultacijas su suinteresuotosiomis pusėmis ir į oficialų Ispanijos valdžios institucijų prašymą, turi būti nuspręsta 2007–2013 m. leisti naudoti dvi muitais neapmokestinamas tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas Bendrijos tarifines kvotas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonominės Bendrijos tarifinės kvotos

Nuorodos

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Konsultacijos su EP data

4.4.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

10.4.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

10.4.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

PECH

16.4.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

28.5.2008

 

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa