Ziņojums - A6-0213/2008Ziņojums
A6-0213/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību

3.6.2008 - (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Gerardo Galeote

Procedūra : 2008/0054(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0213/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0213/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību

(COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0129),

–   ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0153/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0213/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība kopš 1991. gada ir daļēji vai pilnībā atcēlusi kopējā muitas tarifa nodokļus atsevišķu zvejniecības produktu importam Kanāriju salās. Kanāriju salu īpašais ģeogrāfiskais stāvoklis saistībā ar dažu vietējam patēriņam nozīmīgu zvejniecības produktu piegādes avotiem rada papildu izmaksas šai nozarei. Šo dabisko traucēkli cita starpā var novērst, uz laiku atceļot ievedmuitas nodokļus attiecīgo produktu importam no trešām valstīm saistībā ar atbilstīga apmēra Kopienas tarifu kvotām.

Priekšlikums ieviest un nodrošināt beznodokļu tarifu kvotas atbilst EK līguma 299. panta 2. punktam, kurā paredzēti īpaši pasākumi, lai palīdzētu attālākajiem reģioniem.

Ir svarīgi minēt to, ka šo jomu reglamentējošo noteikumu, proti, Regulas (EK) Nr. 704/2002, darbības termiņš beidzās 2006. gada 31. decembrī.

Tādējādi kopš 2007. gada 1. janvāra izveidojies juridiskais vakuums, kura pastāvēšanas laikā Spānijas muitā uzkrājas garantijas maksājumi, sasniedzot summas, kas jānokārto pēc iespējas drīzāk.

Tāpēc, ņemot vērā apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm un Spānijas varas iestāžu iesniegto oficiālo prasību, jāvienojas par divu beznodokļu tarifa kvotu ieviešanu atsevišķu zvejniecības produktu importam Kanāriju salās laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās

Atsauces

COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Datums, kad to iesniedza EP

4.4.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

10.4.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

10.4.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

PECH

16.4.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

28.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.5.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

2

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Iesniegšanas datums

3.6.2008