VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende de opening en het beheer van de autonome communautaire tariefquota op de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden

  3.6.2008 - (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

  Commissie regionale ontwikkeling
  Rapporteur: Gerardo Galeote

  Procedure : 2008/0054(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0213/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0213/2008
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende de opening en het beheer van de autonome communautaire tariefquota op de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden

  (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

  (Raadplegingsprocedure)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0129),

  –   gelet op artikel 299, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0153/2008),

  –   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6‑0213/2008),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

  2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  3.  wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

  4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

  5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  TOELICHTING

  Sinds 1991 heeft de Europese Unie de invoerrechten van het gemeenschappelijke douanetarief voor importen van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden geheel of gedeeltelijk opgeschort. De uitzonderlijke geografische positie van de Canarische eilanden ten opzichte van de plaatsen van herkomst van bepaalde visserijproducten, welke hoofdzakelijk voor interne consumptie bestemd zijn, brengt extra kosten met zich mee voor de sector. Deze natuurlijke handicap kan onder meer worden verholpen door een tijdelijke opschorting van de douanerechten op de invoer van de desbetreffende producten uit derde landen in het kader van communautaire tariefquota van een passende omvang.

  Het voorstel voor de opening en het beheer van de van invoerrecht vrijgestelde quota zijn in overeenstemming met artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, waarin ook bepaalde maatregelen zijn opgenomen ten behoeve van de meer perifeer gelegen regio's. Het is van belang erop te wijzen dat de bestaande wettekst ten aanzien van de producten waar dit voorstel over gaat, verordening (EG) nr. 704/2002, op 31 december 2006 is verstreken.

  Bijgevolg bestaat er sinds 1 januari 2007 een juridische lacune, die tot gevolg heeft dat de betalingen van borgsommen bij de Spaanse douane zich ophopen, hetgeen problemen schept die zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost.

  Daarom zou het Parlement, nadat er overleg met de betrokken partijen heeft plaats gevonden en er een formeel verzoek door de Spaanse autoriteiten is ingediend, moeten instemmen met de opening van twee invoerrechtvrije quota voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische eilanden voor de periode 2007 tot 2013.

  PROCEDURE

  Titel

  Autonome communautaire tariefcontingenten bij invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden

  Document- en procedurenummers

  COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

  Datum raadpleging EP

  4.4.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  REGI

  10.4.2008

  Medeadviserende commissie(s)

         Datum bekendmaking

  PECH

  10.4.2008

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  PECH

  16.4.2008

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Gerardo Galeote

  8.4.2008

   

   

  Behandeling in de commissie

  28.5.2008

   

   

   

  Datum goedkeuring

  29.5.2008

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  4

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

  Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

  Datum indiening

  3.6.2008