SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami.

3.6.2008 - (COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawca: Gerardo Galeote

Procedura : 2008/0054(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0213/2008
Teksty złożone :
A6-0213/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami.

(COM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0129),

–   uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0153/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6‑0213/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Od 1991 r. Unia Europejska zawiesiła częściowo lub w całości cła pobierane zgodnie ze wspólną taryfą celną od przywozu pewnych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie. Wyjątkowe położenie geograficzne Wysp Kanaryjskich w stosunku do źródeł zaopatrzenia w pewne produkty rybołówstwa, które są niezwykle ważne z punktu widzenia rodzimej konsumpcji, stwarza dodatkowe koszty dla tego sektora. Tym naturalnym trudnościom wynikającym z położenia można zaradzić m.in. poprzez tymczasowe zawieszenie pobierania ceł od importu danych produktów z krajów trzecich w ramach wspólnotowych kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości.

Wniosek dotyczący otwarcia bezcłowych kontyngentów taryfowych i ustanowienia zarządzania nimi jest zgodny z art. 299 ust. 2 traktatu WE przewidującym szczególne środki mające na celu pomoc regionom najbardziej oddalonym.

Należy zauważyć, że istniejące postanowienia w dziedzinie, której dotyczy wniosek, czyli rozporządzenie (WE) nr 704/2002, wygasły z dniem 31 grudnia 2006 r.

W związku z tym od 1 stycznia 2007 r. istnieje próżnia prawna i od tego czasu płatności związane z gwarancjami dla służb celnych Hiszpanii gromadzą się, osiągając kwoty, które należy jak najszybciej rozliczyć.

Wobec powyższego oraz w wyniku konsultacji z zainteresowanymi stronami i złożenia przez władze hiszpańskie formalnego wniosku należy uzgodnić otwarcie dwóch bezcłowych kontyngentów taryfowych dotyczących przywozu pewnych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w latach 2007–2013.

PROCEDURA

Tytuł

Autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie

Odsyłacze

COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Data konsultacji z PE

4.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

10.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

10.4.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

PECH

16.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.5.2008

 

 

 

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Data złożenia

3.6.2008