SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy

3.6.2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Gerardo Galeote

Postup : 2008/0054(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0213/2008
Predkladané texty :
A6-0213/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0129),

–   so zreteľom na článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0153/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0213/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od roku 1991 Európska únia čiastočne alebo úplne pozastavila clá Spoločného colného sadzobníka na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy. Výnimočná geografická poloha Kanárskych ostrovov, pokiaľ ide o zdroje zásobovania určitými produktmi rybolovu, ktoré sú podstatné pre domácu spotrebu, zaťažuje toto odvetvie dodatočnými nákladmi. Tento prirodzený hendikep sa môže odstrániť okrem iného dočasným pozastavením ciel na dovoz daných výrobkov z tretích krajín v rámci colných kvót Spoločenstva v príslušnom objeme.

Návrh na otvorenie a ustanovenie colných kvót oslobodených od cla je v súlade s článkom 299 ods. 2 Zmluvy o ES, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na podporu najodľahlejších regiónov. Je dôležité spomenúť, že platné ustanovenia v oblasti, ktorej sa návrh týka, a to nariadenie (ES) č. 704/2002, stratili účinnosť 31. decembra 2006.

V dôsledku toho jestvuje od 1. januára 2007 právne vákuum, počas ktorého sa na španielskej colnici hromadia platby zábezpiek, ktorých výška si vyžaduje čo najrýchlejšie vyrovnanie.

Preto by sa po konzultáciách so zainteresovanými stranami a formálnej žiadosti podanej španielskymi orgánmi malo odsúhlasiť otvorenie dvoch colných kvót oslobodených od cla na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy na obdobie 2007 – 2013.

POSTUP

Názov

Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy

Referenčné čísla

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Dátum konzultácie s EP

4.4.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

10.4.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

10.4.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

PECH

16.4.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.5.2008

 

 

 

Dátum prijatia

29.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Dátum predloženia

3.6.2008