Betänkande - A6-0213/2008Betänkande
A6-0213/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna

3.6.2008 - (KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS)) - *

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Gerardo Galeote

Förfarande : 2008/0054(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0213/2008
Ingivna texter :
A6-0213/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna

(KOM(2008)0129 – C6‑0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0129),

–   med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0153/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6‑0213/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Sedan 1991 har Europeiska unionen helt eller delvis upphävt de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan vid import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna. Kanarieöarnas särskilda geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna för vissa fiskeriprodukter som är viktiga för den inhemska konsumtionen medför ytterligare kostnader för denna sektor. Detta naturliga handikapp kan avhjälpas bland annat genom att tullarna på import av sådana produkter från tredjeland tillfälligt upphävs inom ramen för gemenskapstullkvoter av lämplig storlek.

Förslaget om öppnande och förvaltning av tullkvoter med tullfrihet följer artikel 299.2 i EG‑fördraget som avser specifika åtgärder för att hjälpa de yttersta randområdena.

Det är viktigt att nämna att de bestämmelser som gäller på detta område, det vill säga förordning (EG) nr 704/2002, upphörde att gälla den 31 december 2006.

Det finns därför ett rättsligt tomrum sedan den 1 januari 2007 och detta har medfört en ackumulering av garantibetalningar vid den spanska gränsen, som har nått upp till ett belopp som kräver en snabb lösning på problemet.

Efter samråd med berörda parter och med stöd av den formella begäran från de spanska myndigheterna bör man därför enas om att öppna två tullfria kvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna för perioden 2007–2013.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna

Referensnummer

KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.4.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

10.4.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

10.4.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

PECH

16.4.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gerardo Galeote

8.4.2008

 

 

Behandling i utskott

28.5.2008

 

 

 

Antagande

29.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa

Ingivande

3.6.2008