JELENTÉS az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

4.6.2008 - (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Szájer József
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

Eljárás : 2007/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0216/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0216/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0848),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 37. és 95 cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0006/2008),

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0216/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 13. cikk (3) bekezdésében hivatkozott  eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(7)Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság fogadja el.

 

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Mivel a 2. cikk foglalkozik a meghatározásokkal és a címkézéssel, és mivel a 2. cikk (7) bekezdése szerint meghozható összes intézkedés (különösen a címkézés tekintetében) a rendelet általános rendelkezéseinek módosítását jelentené, javasolt az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazása.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)A részletes szabályokat, beleértve az e rendelet hatálya alá tartozó termékek vizsgálatára vonatkozó módszereket, a 13. cikk (2) bekezdésében hivatkozott  eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)A részletes szabályokat a Bizottság fogadja el.

 

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek vizsgálatára vonatkozó módszerekről szóló szabályokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

Az italok és tartalmuk tekintetében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást kellene alkalmazni, mivel ennek hiányában a Bizottság demokratikus ellenőrzés nélkül határozhatná meg a rendelet alkalmazhatóságát. A Parlamentnek jóvá kellene hagynia a vizsgálati módszerek tervezett irányítóbizottsági eljárását feltéve, hogy az új vizsgálati módszerek nem sértik az irányelv vagy rendelet hatályát.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtási szabályokat és az első albekezdésben említett italok listáját a 13. cikk (3) bekezdésében hivatkozott  eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

A végrehajtási szabályokat és az első albekezdésben említett italok listáját a Bizottság fogadja el.

 

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A rendelet általános hatályának módosítását eredményezheti a nemzetközi megállapodások EU-n belüli, gyakran a meglévő közösségi jogszabályok módosításával járó végrehajtásával foglalkozó 10. cikk.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 13. cikk (3) bekezdésében hivatkozott  eljárásnak megfelelően kell meghozni.

(3)Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a Bizottság fogadja el.

 

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A módosítás az olyan általános hatályú intézkedések tekintetében vezeti be az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást, amelyek szorosan kapcsolódnak a nemzetközi megállapodások végrehajtásához, és amelyekre az egyszerűsítés miatt ugyanazon szabályoknak kellene vonatkozniuk, mint amelyek az ugyancsak a nemzetközi megállapodások végrehajtásával foglalkozó 10. cikkben kerülnek alkalmazásra.

  • [1]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot[1] a 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozat[2] módosította. A módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikke új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vezetett be azon általános hatályú intézkedések esetében, amelyek az együttdöntéssel elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

A hatályos jogszabályok és a folyamatban lévő eljárások[3] megvizsgálása után, az Európai Bizottság benyújtotta többek között ezt az átdolgozásra irányuló javaslatot, amely az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak való megfelelés miatt szükséges kiigazítások beillesztése érdekében eredetileg kodifikációra irányult.

2007. december 12-i határozatában az Elnökök Értekezlete a Jogi Bizottságot jelölte ki illetékes bizottságnak a „komitológiai kiigazítás” tárgyában, míg a szakbizottságokat véleménynyilvánításra kérte fel. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2008. január 15-én megállapodott a Jogi Bizottság és a többi érintett bizottság közötti együttműködés módjában.

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás miatt javasolt kiigazítás még nem zárult le, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Jogi Bizottság korlátozott számú, a szöveg belső logikájához szorosan kötődő – azaz az új komitológiai eljárást megfelelően bevezető – módosítást javasol az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 80a. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdése értelmében. Tekintettel az átdolgozási technikára, ajánlott a jogi szolgálatokból álló tanácsadó munkacsoport által javasolt technikai kiigazítások elvégzése is.

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Giuseppe Gargani úr

A Jogi Bizottság elnöke

ASP 9 E 206

Tárgy:              Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (COM(2007)0848) (átdolgozás)

Tisztelt Gargani Úr!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság megvizsgálta a fent említett javaslatot.

1.  A fent említett javaslat 2. cikkének (7) bekezdése (ellenőrzés nélküli) szabályozási bizottsági eljárást ír elő „e cikk alkalmazásának részletes szabályai” elfogadásakor.Mivel a 2. cikk foglalkozik a meghatározásokkal és a címkézéssel, és mivel a 2. cikk (7) bekezdése szerint meghozható összes intézkedés (különösen a címkézés tekintetében) a rendelet általános rendelkezéseinek módosítását jelentené, a 2. cikk (7) bekezdése értelmében hozandó intézkedések esetében javasoljuk az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását.

2.  A 4. cikk (1) bekezdése a 89/1007/EGK irányelvben (HL L 40., 1989.2.11., 27. o.) meghatározott eljárásra hivatkozik, míg a (4) bekezdése az irányítóbizottsági eljárásra. Az italok meghatározása, előállítása és tartalma tekintetében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást kellene alkalmazni, mivel ennek hiányában a Bizottság az EP konzultációja nélkül határozhatná meg a rendelet alkalmazhatóságát.

3.  A bizottság támogatja a vizsgálati módszerek tervezett irányítóbizottsági eljárását feltéve, hogy az új vizsgálati módszerek nem sértik az irányelv vagy rendelet hatályát.

4.  A bizottság nem ellenzi a 9. cikk (2) bekezdésében javasolt irányítóbizottsági eljárását, mivel ez pusztán a dokumentációs intézkedéseket érinti.

5.  A 9. cikk (3) bekezdése meghatározz a Bizottság javaslata alapján a Tanácsban „minősített többséggel elfogadott közösségi rendelkezések” „egységes alkalmazásához szükséges intézkedésekre” vonatkozó eljárást. Amennyiben ez új jogszabály elfogadását jelenti, az Európai Parlament jogait az EK-Szerződés 251. cikkével összhangban tiszteletben kell tartani. A bekezdést tehát vagy teljes egészében el kell hagyni, vagy úgy kell módosítani, hogy az az EP számára biztosítsa a végrehajtó jogszabály vizsgálatát, valamint megvétózását.

6.  A 10 cikkben szereplő „szabályozási eljárás” kifejezést az „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás” kifejezésnek kell felváltania, mivel e cikk a nemzetközi megállapodások európai végrehajtásával foglalkozik, ami gyakran a hatályos jogszabályok módosítását vonja maga után, azaz a jogi szöveg általános hatályát is módosíthatja (a rendelet átdolgozása).

7.  A fenti indokok miatt a 11. cikkben szereplő „komiológia” kifejezést az „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás” kifejezésnek kell felváltania.  

8.  Nem világos továbbá, hogy az átdolgozott rendelet (12) preambulumbekezdését miért törölték a javaslatból.           

9.  A többi eljárás tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak nincsenek ellenvetései.

Tisztelettel:

Neil Parish                                                                             Hans-Peter Mayer

elnök                                                                                     a vélemény előadója:

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:EURÓPAI PARLAMENT,

TANÁCS,

BIZOTTSÁG

Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2007) 848 végleges, 2007. december 20.2007/0287 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó munkacsoport 2008. január 8-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.

Ezen az ülésen[1], az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendeletet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg:

1) Az első bekezdésben az „établit” kifejezést a „prévoit” kifejezéssel kell helyettesíteni. (a módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti)

2) A 2. cikk (2) bekezdése d) pontjában az „et/ou de cannelle” kifejezés betoldása a francia nyelvű szöveg hibáját javítja. A hiba javítására azért van szükség, hogy a francia nyelvű változat összhangba kerüljön más nyelvi változatokkal, például az angol és német nyelvű szöveggel. Elhangzott az az észrevétel is, hogy az említett kifejezés betoldásakor tanácsosabb lett volna a javítást a nem lényegi változtatások jelzése helyett a lényegi módosítások azonosító eszközével jelezni.

3) A harmadik cikkben törölni kell a „Kiegészítő meghatározások” címet.

Ennélfogva a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosításokat az abban, illetve a jelen véleményben található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport továbbá a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásának vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     

jogtanácsos        jogtanácsos      főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, a francia nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

Ízesített bor, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.2.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

19.2.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

József Szájer

19.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Brian Crowley, Gabriele Stauner, József Szájer

Benyújtás dátuma

4.6.2008