Procedure : 2006/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0220/2008

Indgivne tekster :

A6-0220/2008

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 6
CRE 08/07/2008 - 6

Afstemninger :

PV 08/07/2008 - 8.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0333

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 242kWORD 396k
4.6.2008
PE 404.735v02-00 A6-0220/2008

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet

(05058/2008 – C6‑0177/2008 – 2006/0304(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Peter Liese

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet

(05058/2008 – C6‑0177/2008 – 2006/0304(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (05058/2008 – C6‑0177/2008),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0818),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0220/2008),

1.  godkender den fælles holdning som ændret; 

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(5a) I februar 2007 vedtog Parlamentet en beslutning om klimaændringer, hvori det henviser til målet om at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning til 2 °C over det førindustrielle niveau, og hvori den indtrængende opfordrer EU til at opretholde sin førende rolle i forhandlingerne med henblik på fastsættelsen af en international ramme for klimaændringer for perioden efter 2012 og til at opretholde et højt ambitionsniveau i fremtidige forhandlinger med sine internationale partnere, samt hvori det understreger behovet for senest i 2020 at gennemføre samlede emissionsreduktioner i alle industrialiserede lande på 30 % i forhold til emissionsniveauet i 1990 med henblik på at opnå en reduktion på 60-80 % senest i 2050.

Begrundelse

Parlamentets holdning til klimaændringer bør fremgå af betragtningerne til direktivet.

Ændringsforslag  2

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 10 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(10a) Som bidrag til reduktionen af emissioner fra luftfartøjer bør Kommissionen inden 2009 gennemføre en feasibility-undersøgelse af muligheden for at fastsætte emissionsstandarder for flymotorer.

(Ændring 2 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 2).

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(11a) Bortset fra de økonomiske redskaber er der et betydeligt potentiale for at reducere emissionerne i teknologiske og operationelle forbedringer, som nu bør udvikles mere end de er blevet tidligere.

(Ændring 3 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 3).

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 11 b (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(11b) Alene et mere effektivt lufttrafikstyringssystem kan nedsætte brændstofforbruget med op til 12 % og dermed bidrage til at reducere CO2-emissionerne. Det fælles europæiske luftrum og Single European Sky ATM Research ("SESAR") projekterne bør derfor gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og Fællesskabet har især til opgave i nært samarbejde med de relevante luftrumsbrugere at sikre en hurtig og effektiv indførelse af funktionelle luftrumsblokke, fleksible luftrumsblokke og fleksibel brug af luftrummet. I den forbindelse er det også relevant at støtte initiativet Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions ("AIRE"), som er indgået mellem EU og den amerikanske Federal Aviation Administration.

(Ændring 4 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 4).

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 11 c (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(11c) Forskning, udvikling og teknologi er nøglen til innovation og til at opnå yderligere reduktioner af emissionerne fra lufttrafikken. Producenterne af fly og flymotorer og producenterne af brændstoffer opfordres til på deres respektive områder at udforske og gennemføre ændringer, der i væsentlig grad begrænser klimapåvirkningerne fra lufttrafikken. Fællesskabet bør fortsat støtte det fælles teknologiinitiativ (FTI) Clean Sky i det 7. forsknings–rammeprogram (RP7), der tilsigter en radikal begrænsning af lufttransportens miljøindvirkning. Fællesskabet bør fortsat kraftigt støtte Det Rådgivende Udvalg for Luftfartsforskning i Europa (ACARE), i særdeleshed den strategiske forskningsdagsorden (SRA), som fastlægger reduktionsmål for lufttransportens emissioner på 50 % for kuldioxid pr. passagerkilometer og 80 % for nitrogenoxid inden 2020.

(Ændring 5 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 5).

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 11 d (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(11d) Støtte til flyvepladser giver i nogle tilfælde et forkert incitament i forhold til drivhusgasemissioner. Derfor er Kommissionen nødt til fuldt ud at overholde den gældende konkurrencelovgivning.

(Ændring 6 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 6). Ændringsforslaget er et kompromis, der erstatter et mere vidtgående ændringsforslag stillet af ordføreren.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 13 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(13a) Der må sikres lige vilkår for flyvepladser og for luftfartsoperatører. Derfor bør såvel internationale flyvninger til og fra EU som flyvninger inden for EU fra begyndelsen være omfattet af fællesskabsordningen.

(Ændring 8 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 8). Den omstændighed, at startdatoen skal være den samme for interne og interkontinentale flyvninger, bør understreges, fordi dette prioriteres højt af Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 14

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(14) Fra 2012 bør emissionerne fra alle flyvninger til og fra Fællesskabets flyvepladser inddrages i ordningen. Derved kan fællesskabsordningen tjene som model for anvendelse af emissionshandel i verden som helhed. Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger til at mindske klimapåvirkningen fra flyvninger til Fællesskabet, bør Kommissionen efter at have ført samråd med dette land overveje, hvilke muligheder der er for at skabe optimalt samspil mellem fællesskabsordningen og det pågældende lands foranstaltninger.

(14) Fra 2011 bør emissionerne fra alle flyvninger til og fra Fællesskabets flyvepladser inddrages i ordningen. Klimaændringer er et globalt fænomen, der kræver globale løsninger. Fællesskabet anser nærværende direktiv for at være et første vigtigt skridt. Parter uden for EU opfordres til at bidrage til debatten med deres idéer med henblik på videreudvikling af dette politiske instrument. For at lade tredjeparter komme til orde bør Kommissionen være i fast kontakt med dem såvel forud for som under gennemførelsen af dette direktiv. Indgåelsen af en eller flere bilaterale aftaler med en eller flere tredjeparter vil være det første skridt hen imod en global aftale. Hvis EU indgår aftale med en tredjepart om en fælles ordning, der har mindst samme miljøfordele som dette direktiv, kan Kommissionen foreslå en ændring af dette direktiv. I alle tilfælde kan Kommissionen foreslå, at flyvninger fra tredjelande ikke omfattes af ordningen, hvis de pågældende tredjelande har indført et system, der har mindst samme positive miljømæssige indvirkning som dette direktiv.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 64, 71 og 9). Det bør være langt tydeligere, end det er i den fælles holdning, at Europa ikke vil insistere på en specifik ordning, men på, at problemet løses. Udviklingen i De Forenede Stater (Lieberman-Warner Act og udtalelser fra alle præsidentkandidater) viser, at der er en reel mulighed for at indgå en bilateral aftale mellem EU og USA.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 16

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(16) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledning af kuldioxid, nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og sodpartikler. IPCC har vurderet, at den samlede påvirkning fra luftfarten i øjeblikket er 2 til 4 gange større end virkningerne af luftfartens tidligere CO2-emissioner alene. Nyere forskning i Fællesskabet viser, at den samlede virkning fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange større end virkningerne fra kuldioxid alene. I ingen af disse skøn tages der imidlertid hensyn til de yderst usikre virkninger af cirrusskyer. I overensstemmelse med traktatens artikel 174, stk. 2, skal Fællesskabets politik på miljøområdet bygge på forsigtighedsprincippet. I afventen af videnskabelige fremskridt bør der tages videst muligt hensyn til alle virkningerne fra luftfarten. Emissionerne af nitrogenoxider vil blive taget op i anden lovgivning, som Kommissionen vil foreslå i 2008.

(16) Luftfarten påvirker det globale klima gennem udledning af kuldioxid, nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og sodpartikler. IPCC har vurderet, at den samlede påvirkning fra luftfarten i øjeblikket er 2 til 4 gange større end virkningerne af luftfartens tidligere CO2-emissioner alene. Nyere forskning i Fællesskabet viser, at den samlede virkning fra luftfarten vil kunne være ca. 2 gange større end virkningerne fra kuldioxid alene. I ingen af disse skøn tages der imidlertid hensyn til de yderst usikre virkninger af cirrusskyer. I overensstemmelse med traktatens artikel 174, stk. 2, skal Fællesskabets politik på miljøområdet bygge på forsigtighedsprincippet, hvorfor der bør tages videst muligt hensyn til alle virkningerne fra luftfarten. Lufttrafikstyringsmyndighederne bør indføre effektive foranstaltninger for at forebygge dannelse af kondensationsstriber og cirrusskyer ved at ændre flyvebanerne, således at det sikres, at der ikke foretages flyvninger gennem områder, hvor det på grund af særlige atmosfæriske forhold er sandsynligt, at sådanne skyer vil blive dannet. Desuden bør de kraftigt fremme forskningen i dannelse af kondensationsstriber og cirrusskyer, herunder effektive begrænsningsforanstaltninger (f.eks. med hensyn til brændstof, motorer og lufttrafikstyring), der ikke har negativ indvirkning på andre miljømål. Så længe Kommissionen ikke har foreslået anden lovgivning, der specielt vedrører problemet med luftfartens nitrogenoxidemissioner, anvendes der en multiplikator for hvert ton udledt CO2.

(ændring 10 og 65 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 10 og 65). Det er af afgørende betydning for Parlamentet, at der tages fat på luftfartens klimapåvirkninger på en hensigtsmæssig måde.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 17 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(17a) Selv om det er vanskeligt for luftfartsoperatører at skifte til alternative (vedvarende) energikilder, skal luftfartssektoren alligevel opnå en anselig emissionsreduktion, der er på linje med EU's samlede reduktionsmål på 20 til 30 % i forhold til 1990-niveauerne. For hver forpligtelsesperiode inden for fællesskabsordningen, hvor luftfarten skal medtages, bør målet for luftfarten, alt efter hvilken referenceperiode der anvendes for luftfart i den pågældende forpligtelsesperiode, fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige bestræbelser, der kræves af alle andre sektorer med faste kilder i alle medlemsstaterne.

(Ændring 13 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 13).

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 19

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(19) Luftfarten bidrager til den samlede klimapåvirkning, der skyldes menneskelige aktiviteter, og den miljøpåvirkning, der skyldes drivhusgasemissioner fra luftfartøjer, kan begrænses gennem foranstaltninger til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande og til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning. Medlemsstaterne træffer afgørelse om nationale offentlige udgifter i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Med forbehold af denne holdning bør provenuet fra auktion af kvoter eller et tilsvarende beløb, såfremt medlemsstatens overordnede budgetmæssige principper som f.eks. principperne om enhed og bruttoopgørelse kræver det, anvendes til begrænsning af drivhusgasemissionerne, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning samt til dækning af administrationsomkostningerne ved ordningen. Dette kunne omfatte foranstaltninger til fremme af miljøvenlig transport. Auktionsprovenuet bør navnlig anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning og til at lette tilpasningen i udviklingslandene. Bestemmelserne i dette direktiv om anvendelsen af provenuet bør ikke foregribe en beslutning om anvendelsen af provenuet fra auktioner af kvoter i forbindelse med den bredere generelle revision af direktiv 2003/87/EF.

(19) Luftfarten bidrager til den samlede klimapåvirkning, der skyldes menneskelige aktiviteter. Provenuet fra bortauktionering af kvoter bør anvendes til begrænsning af drivhusgasemissionerne, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, og til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning navnlig i luftfartsselskabssektoren. Auktionsprovenuet bør navnlig anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning. For i et vist omfang at mindske byrden for borgerne bør indtægter fra bortauktionering også anvendes til at sænke skatter og afgifter på klimavenlig transport som f.eks. jernbaner og busser. De bør desuden anvendes til at dække medlemsstaternes berettigede omkostninger til forvaltningen af dette direktiv. Medlemsstaterne kan også anvende disse indtægter til at begrænse og i givet fald eliminere adgangs- og konkurrenceevneproblemer for de afsides beliggende regioner og problemer vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse.

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 21

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(21) For at øge ordningens omkostningseffektivitet bør luftfartøjsoperatørerne, op til et harmoniseret loft, kunne anvende godkendte emissionsreduktioner (CER) og emissionsreduktionsenheder (ERU) fra projektaktiviteter til at opfylde deres forpligtelser til at returnere kvoter. Anvendelsen af CER og ERU bør være forenelig med kriterierne for accept til brug i handelsordningen i dette direktiv.

(21) For at øge ordningens omkostningseffektivitet bør luftfartsoperatørerne, op til et harmoniseret loft, kunne anvende kvoter udstedt til anlæg i andre sektorer, som er omfattet af emissionshandelsordningen, godkendte emissionsreduktioner (CER) og emissionsreduktionsenheder (ERU) fra projektaktiviteter til at opfylde deres forpligtelser til at returnere kvoter. Anvendelsen af CER og ERU bør være forenelig med kriterierne for accept til brug i handelsordningen i dette direktiv.

(Ændring 15 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Svarer til ændring 15, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 21 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(21a) Som følge af den nuværende emissionshandelsordning er energiintensiv industri allerede under pres på grund af de meget høje CO2-priser. Kulstofudslip vil være en reel trussel, hvis endnu en vigtig sektor kommer til at indgå i en ordning, der kræver køb af emissionstilladelser. For at undgå kulstofudslip fra en energiintensiv industri, for eksempel cement-, kalk- eller stålsektoren, bør Kommissionen undersøge forskellige muligheder, såsom sektorielle mål eller grænsebeskatnings–tilpasninger, og offentliggøre en rapport inden udgangen af 2008 om, hvordan spørgsmålet bør løses.

(Ændring 16 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 16). I Kommissionens forslag om en generel revurdering af emissionshandelsordningen fra januar 2008 bebuder den en undersøgelse og et forslag med henblik på at undgå kulstofudslip fra en energiintensiv industri i 2011. For at give større sikkerhed for investeringer, skal analysen og det pågældende forslag fremsættes så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 23 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(23a) For at sikre ligebehandling af luftfartsoperatører bør medlemsstaterne følge harmoniserede regler for administration af de luftfartsoperatører, de har ansvaret for, i overensstemmelse med specifikke retningslinjer, som udformes af Kommissionen.

(Ændring 17 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 17).

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Betragtning 33 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(33a) Dette direktiv bør ikke hindre nogen medlemsstat i at bibeholde eller fastlægge andre supplerende og parallelle politikker eller foranstaltninger til nedbringelse af luftfartsektorens samlede indvirkninger på klimaændringerne.

(ændringsforslag 18 vedtaget under førstebehandlingen)

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 3 - litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3 – litra o

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

o) "luftfartøjsoperatør": en person, der driver et luftfartøj på det tidspunkt, hvor det udfører en af de i bilag I nævnte luftfartsaktiviteter, eller ejeren af luftfartøjet, hvis denne person er ukendt eller ikke er identificeret af ejeren

o) "luftfartsoperatør": person eller enhed, som kan identificeres via sin ICAO-lufthavnskode, og som driver et luftfartøj på det tidspunkt, hvor det udfører en af de i bilag I nævnte luftfartsaktiviter, eller ihændehaveren af et operatørcertifikat (AOC), eller ejeren af luftfartøjet, hvis ICAO-lufthavnskoden er ukendt. Dette kræver, at medlemsstaterne i deres nationale luftfartsregistre følger en harmoniseret bestemmelse, der sikrer, at både luftfartsoperatøren og ejeren altid identificeres, så vidt det er muligt, i overensstemmelse med Cape Town-konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr

(Ændring 21 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 21).

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3c - stk. 1

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. For perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012 svarer den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne, til 100 % af de historiske luftfartsemissioner.

1. For perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012 svarer den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartsoperatører, til 90 % af summen af de historiske luftfartsemissioner ganget med to.

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 61 og 24).

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3c - stk. 2

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte periode, der begynder den 1. januar 2013, og, såfremt der ikke foretages nogen ændringer som følge af den i artikel 30, stk. 4, omhandlede revision, for hver efterfølgende periode svarer den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne, til 100 % af de historiske luftfartsemissioner ganget med antallet af år i perioden.

2. For den i artikel 11, stk. 2, nævnte periode, der begynder den 1. januar 2013, og for hver efterfølgende periode reduceres de årlige kvotemængder for luftfarten lineært svarende til det samlede reduktionsmål for de emissioner, der er omfattet af emissionshandelsordningen, i forhold til den i stk. 1 fastsatte årsværdi.

(Ændring 13 og 61 vedtaget ved førstebehandlingen)

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3d - stk. 1

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode bortauktioneres 10 % af kvoterne.

1. I den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode bortauktioneres 25 % af kvoterne.

(Ændring 74 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 74). En højere bortauktioneringsprocent er nødvendig for at undgå konkurrenceforvridning. Selv om det er en stor forbedring, at kvoterne ikke vil blive fordelt efter nationale tildelingsplaner, men efter benchmarks, indebærer de enkelte benchmarks fordele for visse forretningsmodeller og ulemper for andre forretningsmodeller. En højere bortauktioneringsprocent vil kunne modvirke dette. En højere bortauktioneringsprocent er også nødvendig for at undgå uforudsete ekstrafortjenester og for at muliggøre skattenedsættelser på miljøvenlige transportsystemer.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3d - stk. 2

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. For fremtidige perioder kan den procentdel, der skal bortauktioneres, jf. stk. 1, blive forhøjet som led i den generelle revision af dette direktiv.

2. For fremtidige perioder forhøjes den procentdel, der skal bortauktioneres, jf. stk. 1, i henhold til det maksimale bortauktioneringsniveau i andre sektorer.

(Ændring 75 og 87 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 75 og 87). En højere bortauktioneringsprocent er nødvendig for at undgå konkurrenceforvridning. Selv om det er en stor forbedring, at kvoterne ikke vil blive fordelt efter nationale tildelingsplaner, men efter benchmarks, indebærer de enkelte benchmarks fordele for visse forretningsmodeller og ulemper for andre forretningsmodeller. En højere bortauktioneringsprocent vil kunne modvirke dette. En højere bortauktioneringsprocent er også nødvendig for at undgå uforudsete ekstrafortjenester og for at muliggøre skattenedsættelser på miljøvenlige transportsystemer.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3d - stk. 4

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat fastsætter, hvad provenuet fra auktioner af kvoter skal anvendes til. Dette provenu bør anvendes til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande og til dækning af den administrerende medlemsstats omkostninger i tilknytning til dette direktiv.

4. Provenuet fra auktioner af kvoter anvendes til begrænsning af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, og til finansiering af forskning og udvikling med henblik på en sådan begrænsning, navnlig i luftfartsselskabsektoren, og en sådan tilpasning. For i et vist omfang at mindske byrden for borgerne anvendes indtægter fra auktionering også til at sænke skatter og afgifter på klimavenlig transport såsom jernbaner og busser. Auktionsprovenuet anvendes navnlig til finansiering af bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning. De kan desuden anvendes til at dække medlemsstaternes berettigede omkostninger i forbindelse med administrationen af dette direktiv. Medlemsstaterne kan også anvende disse indtægter til at afhjælpe og måske ligefrem eliminere adgangs- og konkurrenceevneproblemer for de yderste regioner og problemer med offentlige serviceforpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om foranstaltninger, de træffer i medfør af dette stykke.

Begrundelse

Med denne tekst søges opnået et kompromis mellem på den ene side ændringsforslag 11 og 20 og, på den anden side, ændringsforslag 52. Rådets ide om udtrykkeligt at nævne Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning søges ligeledes medtaget. Dette skulle ikke være kontroversielt. Parlamentet bør derfor godkende denne ide, der fremgår af Rådets tekst.

Ændringsforslag  22

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3e – stk. 5

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Senest den 28. februar 2012 og senest den 28. februar i hvert efterfølgende år udsteder den kompetente myndighed i den administrerende medlemsstat til hver luftfartøjsoperatør det antal kvoter, der er tildelt den pågældende luftfartøjsoperatør for det pågældende år i henhold til denne artikel eller artikel f.

5. Senest den 28. februar 2011 og senest den 28. februar i hvert efterfølgende år udsteder den kompetente myndighed i den administrerende medlemsstat til hver luftfartsoperatør det antal kvoter, der er tildelt den pågældende luftfartsoperatør for det pågældende år i henhold til denne artikel eller artikel f.

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen. ENVI-Udvalget foreslog 2010. Nødvendigheden af at begrænse drivhusgasemissioner er blevet endnu tydeligere end ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  23

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3e – stk. 5 a (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

5a. Hvis flere luftfartsoperatører fusionerer eller opkøbes af hinanden i en periode, forbliver de kvoter, de har fået tildelt, eller som de har erhvervet sig, endeligt erhvervede for den nye enhed. Såfremt en luftfartsoperatør indstiller sin virksomhed, indfører den stat, som luftfartsoperatøren er tilknyttet, de tilsvarende kvoter på det sekundære kvotemarked. Ved begyndelsen af det følgende år bortauktioneres hele den tilbageværende andel af disse kvoter under hensyntagen til den generelle reduktion af de tilladte kvoter.

(Ændring 34 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 34).

Ændringsforslag  24

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3 – stk. 5b (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

5b. Med udgangspunkt i erfaringerne fra perioden 2011-2012 udarbejder Kommissionen et forslag om den kvote af tilladelser til drivhusgasemissioner, som luftfartssektoren er berettiget til at købe på det sekundære marked for større ordninger for tilladelser til drivhusgasemissioner.

(Ændring 35 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Svarer til ændring 35, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  25

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 3f – stk. 1

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. I hver af de i artikel 3c, stk. 2, nævnte perioder sættes 3 % af den samlede mængde kvoter, der skal tildeles, til side i en særlig reserve for luftfartøjsoperatører:

1. I hver af de i artikel 3c, stk. 2, nævnte perioder sættes 3 % af den samlede mængde kvoter, der skal tildeles, til side i en særlig reserve for luftfartsoperatører, der påbegynder en luftfartsaktivitet henhørende under bilag I efter det overvågningsår, for hvilket der blev indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, stk. 1, for en periode som omhandlet i artikel 3c, stk. 2, og hvis aktivitet ikke helt eller delvis er en fortsættelse af en luftfartsaktivitet, som tidligere blev udført af en anden luftfartsoperatør.

a) der påbegynder en luftfartsaktivitet henhørende under bilag I efter det overvågningsår, for hvilket der blev indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, stk. 1, for en periode som omhandlet i artikel 3c, stk. 2, eller

 

b) hvis tonkilometerdata i gennemsnit stiger med mere end 18% om året mellem det overvågningsår, for hvilket der blev indgivet tonkilometerdata, jf. artikel 3e, stk. 1, for en periode som omhandlet i artikel 3c, stk. 2, og det andet kalenderår i denne periode,

 

og hvis aktivitet i henhold til litra a) eller supplerende aktivitet i henhold til litra b) ikke helt eller delvis er en fortsættelse af en luftfartsaktivitet, som tidligere blev udført af en anden luftfartøjsoperatør.

 

Begrundelse

Den bestemmelse, som Rådet har indsat i sin fælles holdning, virker mod hensigten ud fra en miljømæssigt synsvinkel. Det er ikke klart, hvilken operatør der vil få gavn af den. Derfor bør denne bestemmelse udgå.

Ændringsforslag  26

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 11 a - stk. 1 a

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1a. Med forbehold af stk. 3 tillader medlemsstaterne for hver periode nævnt i artikel 3c hver luftfartøjsoperatør at anvende CER og ERU fra projektaktiviteter. For den i artikel 3c, stk. 1, omhandlede periode kan luftfartøjsoperatører anvende CER og ERU op til 15 % af det antal kvoter, de er forpligtet til at returnere efter artikel 12, stk. 2a.

1a. Med forbehold af stk. 3 tillader medlemsstaterne for hver periode nævnt i artikel 11, stk. 2, hver luftfartsoperatør at anvende kvoter udstedt under kapitel III, CER og ERU fra projektaktiviteter op til en procentsats af det antal kvoter, vedkommende operatør er forpligtet til at returnere efter artikel 12, stk. 2a, idet denne procentsats svarer til gennemsnittet af de procentsatser, medlemsstaterne har specificeret for anvendelsen af CER og ERU for perioden i overensstemmelse med stk. 1. Kommissionen offentliggør procentsatsen mindst seks måneder inden begyndelsen af hver periode som omhandlet i artikel 11, stk. 2. Procentdelen af CER og ERU, der kan anvendes i forbindelse med luftfartsaktiviteter, skal revideres sammen med deres anvendelse i andre sektorer som del af revisionen af emissionshandelsordningen.

For de efterfølgende perioder træffes der beslutning om procentsatsen efter proceduren for fastlæggelse af anvendelsen af CER og ERU fra projektaktiviteter som led i revisionen af dette direktiv og under hensyn til udviklingen i den internationale klimaændringsordning.

 

Kommissionen offentliggør procentsatsen mindst seks måneder inden begyndelsen af hver periode som omhandlet i artikel 3c.

 

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  27

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 10 - litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 12, stk. 2a a (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2aa. Forudsat at Fællesskabet ikke har indført foranstaltninger, som fremmer reduktion af nitrogenoxidemissioner fra luftfartøjer, der udfører en af aktiviteterne i bilag I, og som sikrer det samme ambitiøse miljøbeskyttelsesniveau som dette direktiv, skal mængden af CO2, som en luftfartsoperatør har tilladelse til at udlede i medfør af en kvote, bortset fra en luftfartsemissionskvote, en CER eller en ERU, i overensstemmelse med stk. 2a og uanset artikel 3a, divideres med en virkningsfaktor på 2.

(Ændring 41 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 41).

Ændringsforslag  28

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 10 - litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 12, stk. 2a b – 2 a d (nye)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2ab. Luftfartøjsoperatører, der ønsker at returnere kvoter i henhold til stk. 2a, med undtagelse af kvoter, der er udstedt til luftfarten, skal hvert år forelægge den administrerende medlemsstat verificerede tonkilometer-data for luftfartsaktiviteter i bilag I udført i det pågældende kalenderår.

 

2ac. Kommissionen fastlægger på grundlag af de oplysninger, der forelægges i henhold til artikel 3, en effektivitetsindikator for alle luftfartsoperatører ved at dividere luftfartsoperatørernes samlede emissioner med summen af oplysningerne om tonkilometer. På basis af denne effektivitetsindikator for det første år, for hvilket der foreligger data, offentliggør Kommissionen en måleffektivitets–indikator for 2010, 2015 og 2020 på grundlag af en emissionsreduktion efter provenu/ton-kilometer-beregnings–metoden ("revenue tonne kilometre - RTK") på 3,5 % om året, som tager højde for det frivillige mål, som er en forbedring af luftfartøjernes brændstofeffektivitet på 3,5 % om året indtil 2020.

 

2ad. De luftfartsoperatører, der i et givet år har en effektivitetsindikator, der ligger over den måleffektivitetsindikator, som Kommissionen har beregnet for det pågældende år, skal kun returnere de luftfartsemissionskvoter, der kræves for at opfylde bestemmelserne i stk. 2a.

(Ændring 42 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 42). Det er særdeles vigtigt at sikre sig, at ordningen ikke blot indebærer en økonomisk overførsel af penge fra luftfartsselskabssektoren til andre sektorer, men en egentlig reduktion af emissionerne inden for luftfartsselskabssektoren og en effektivitetsforbedring

Ændringsforslag  29

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 10 - litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 12 – stk. 2a e (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2ae. I lyset af luftfartsoperatørernes forpligtelse til at øge luftfartøjers motorkraft med 50 % inden 2020 aflægger Kommissionen i 2010 og 2015 rapport til Europa-Parlamentet om fremskridt med hensyn til opfyldelse af nævnte mål.

(Ændring 43 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 43). Det er særdeles vigtigt at sikre sig, at ordningen ikke blot indebærer en økonomisk overførsel af penge fra luftfartsselskabssektoren til andre sektorer, men en egentlig reduktion af emissionerne inden for luftfartsselskabssektoren og en effektivitetsforbedring

Ændringsforslag  30

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 10 - litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 12 – stk. 2a f (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2af. Så snart der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for virkningerne af cirrusskyer forårsaget af luftfartsaktivitet, fremsættes der forslag om en hensigtsmæssig multiplikator, som tager højde herfor.

(Ændring 44 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 44). Der findes ikke videnskabelig dokumentation, som i dag giver os mulighed for at lade cirrusskyer indgå i emissionshandelsordningen, men så snart videnskaben gør fremskridt, bør virkningen heraf inddrages.

Ændringsforslag  31

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 18a – stk. 3 a (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. For at sikre ligebehandling af luftfartsoperatører vedtager Kommissionen særlige retningslinjer for harmonisering af de administrerende medlemsstaters administration af luftfartsoperatører.

(Ændring 45 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 45).

Ændringsforslag  32

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 15

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 18b

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode Eurocontrol om bistand med henblik på at opfylde sine forpligtelser i medfør af artikel 3c, stk. 4, og artikel 18a og kan i dette øjemed indgå passende aftaler med denne organisation.

Kommissionen kan anmode Eurocontrol om bistand med henblik på at opfylde sine forpligtelser i medfør af artikel 3c, stk. 4, og artikel 18a, og den udpeger en neutral organisation, hvortil luftfartsselskaberne direkte indberetter deres data.

(Ændring 46 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 46).

Ændringsforslag  33

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 18

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 25a

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger til at mindske klimapåvirkningen fra flyvninger, der afgår fra det pågældende tredjeland og ankommer til Fællesskabet, overvejer Kommissionen efter at have ført samråd med det pågældende tredjeland og med medlemsstaterne i udvalget i artikel 23, stk. 1, hvilke muligheder der er for at skabe optimalt samspil mellem fællesskabsordningen og det pågældende lands foranstaltninger.

 

1. Fællesskabet og dets medlemsstater skal fortsat søge at nå til enighed om globale foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissionerne fra luftfarten. Som et første skridt hen imod en sådan global aftale kan det være nyttigt at indgå bilaterale aftaler om en fælles emissionshandelsordning for luftfarten mellem EU og tredjelande eller en gruppe af tredjelande. Kommissionen vil være i fast kontakt med tredjeparter såvel forud for som under gennemførelsen af dette direktiv. Hvis EU indgår aftale om en fælles ordning med en tredjepart, eller hvis en aftale om en global ordning indgås på baggrund af sådanne aftaler, overvejer Kommissionen, om det er nødvendigt at foretage ændringer i den måde, hvorpå dette direktiv gælder for luftfartsoperatører.

Kommissionen kan om nødvendigt vedtage ændringer med henblik på, at flyvninger fra det pågældende tredjeland udelukkes fra luftfartsaktiviteterne i bilag I, eller med henblik på andre ændringer af de i bilag I opførte luftfartsaktiviteter, som kræves ved en aftale i henhold til stk. 4. Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, som henvises til i artikel 23, stk. 3.

2. Kommissionen overvejer under alle omstændigheder, efter at have ført samråd med en tredjepart eller tredjeparter og med medlemsstaterne i udvalget i artikel 23, stk. 1, hvilke muligheder der er for at skabe optimalt samspil mellem fællesskabsordningen og en anden ordning navnlig for at undgå dobbeltberegning, i de tilfælde, hvor et tredjeland træffer foranstaltninger med henblik på at mindske klimapåvirkningen fra store luftfartøjer, der afgår fra det pågældende land og ankommer til Fællesskabet.

Kommissionen kan stille forslag om andre ændringer af dette direktiv til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Kommissionen kan endvidere, hvor det er passende, i overensstemmelse med traktatens artikel 300, stk. 1, rette henstillinger til Rådet om at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale med det pågældende tredjeland.

 

2. Fællesskabet og dets medlemsstater skal fortsat søge at nå til enighed om globale foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissionerne fra luftfarten. På baggrund af denne enighed overvejer Kommissionen, om det er nødvendigt at foretage ændringer i den måde hvorpå dette direktiv gælder for luftfartøjsoperatører.

 

Begrundelse

Den endelige målsætning for vores tiltag er at få en global ordning. Som et første skridt bør Den Europæiske Union indgå aftale om en fælles ordning med tredjelande. Udviklingen i De Forenede Stater viser, at det vil være en reel mulighed.

Ændringsforslag  34

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 30 – stk. 4 – indledning

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Senest den 1. juni 2015 foretager Kommissionen, på grundlag af overvågningen af og erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv, en vurdering af hvorledes direktivet fungerer for så vidt angår de i bilag I nævnte luftfartsaktiviteter, og kan hvis det er formålstjenstligt forelægge forslag. Kommissionen tager især hensyn til:

4. Senest den 1. juni 2013 foretager Kommissionen, på grundlag af overvågningen af og erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv, en vurdering af hvorledes direktivet fungerer for så vidt angår de i bilag I nævnte luftfartsaktiviteter, og kan hvis det er formålstjenstligt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag i henhold til traktatens artikel 251. Kommissionen tager især hensyn til:

Begrundelse

Revurderingen bør fremlægges tidligere og eventuelle ændringer bør behandles efter proceduren med fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag  35

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 30 - stk. 4 - litra c

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

c) hvor miljøeffektiv fællesskabsordningen er, og i hvilket omfang, den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatører

i henhold til artikel 3c, bør reduceres i overensstemmelse med EU's samlede

Emissionsreduktionsmål

udgår

Begrundelse

Det bør allerede nu fastsættes i direktivet, i hvilket omfang kvoterne bør reduceres.

Ændringsforslag  36

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 30 – stk. 4 – litra d

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

d) hvilken indvirkning fællesskabsordningen har på luftfartssektoren

d) hvilken indvirkning fællesskabsordningen har på luftfartssektoren, og navnlig på europæiske luftfartsselskabers og europæiske flyvepladsers konkurrenceevne for eksempel sammenholdt med udviklingen af trafikknudepunkter uden for EU og på et muligt kulstofudslip. I denne forbindelse undersøger Kommissionen ligeledes muligheden for at inddrage flyvninger til passagerens slutdestination og ikke blot flyvninger til trafikknudepunkter

Begrundelse

Revurderingen bør indeholde en vurdering af konsekvenserne for de europæiske lufthavnes og luftfartsselskabers konkurrenceevne. Hvis ordningen begrænses til flyvninger, der afgår fra og lander i Europa, kunne dette give visse trafikknudepunkter for fly til for eksempel Asien en konkurrencemæssig fordel. Her kan navnlig nævnes Dubai. Kommissionen bør undersøge, om ikke passagerer, der for eksempel flyver fra Paris til Shanghai, og som anvender trafikknudepunktet i Emiraterne, bør være omfattet forpligtelserne i emissionshandelsordningen for hele flyveturen og ikke blot for flyveturen fra Paris til Dubai.

Ændringsforslag  37

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 30 – stk. 4 – nr. i)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

i) hvilken indvirkning undtagelsen fra fællesskabsordningen med visse flyvninger,

der udføres inden for rammerne af forpligtelserne til offentlig tjeneste, som pålægges i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet

udgår

Ændringsforslag  38

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest …*. De underretter straks Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 6 måneder efter dets ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

* EUT: Indsæt venligst datoen - 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Det bliver mere og mere åbenbart, at det haster med at gøre noget ved klimaændringerne, hvilket for eksempel fremgår af IPPC's rapporter. Derfor bør overgangsperioden være så kort som mulig.

Ændringsforslag  39

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra b

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – nyt afsnit

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

 

For året 2012 medtages alle flyvninger, der ankommer til eller afgår fra en flyveplads, der er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse.

Fra den 1. januar 2011 medtages alle flyvninger, der ankommer til eller afgår fra en flyveplads, der er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse, idet der tages hensyn til de særlige forhold for flyvninger mellem områder i den yderste periferi og det kontinentale Europa.

(Ændring 78 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 78). Rådet foreslår, at visse flyvninger mellem områder i den yderste periferi helt udelukkes fra denne ordning. Dette er formentlig ikke tilstrækkeligt effektivt for områder i den yderste periferi, da det kun er nogle få flyvninger, der så vil være omfattet, og samtidig vil det indebære, at vores ordning lettere kan angribes fra internationalt hold. Det er grunden til, at den af Parlamentet foreslåede ordlyd forekommer mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag  40

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra a

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at transportere en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre fra et tredjeland på officiel rejse, når dette formål fremgår af en relevant statusindikator i flyveplanen

Udgår

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 51).

Ændringsforslag  41

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – nr. 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra b

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) militære flyvninger, der udføres af militærfly, og toldmyndighedernes og politiets flyvninger

b) militære flyvninger, der udføres af militærfly, toldvæsenets og politiets flyvninger, eftersøgnings- og redningsflyvninger samt flyvninger i forbindelse med læge- og katastrofehjælp, herunder brandbekæmpelse, der er godkendt af den kompetente myndighed

(Ændring 52 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 52).

Ændringsforslag  42

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra b a (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

ba) flyvninger, der tjener humanitære formål i henhold til et mandat fra De Forenede nationer eller en af FN's underorganisationer samt akutte ambulanceflyvninger ("EMS"), såfremt luftfartsoperatøren har modtaget pålæg herom (f.eks. fra FN) eller er indehaver af den fornødne officielle tilladelse hertil (licens til sådanne ambulanceflyvninger i henhold til luftfartsoperatørens Air Operator's Certificate)

(Ændring 53 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 53).

Ændringsforslag  43

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra d

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

d) flyvninger, der udelukkende udføres efter visuelflyvereglerne som defineret i bilag 2 til Chicago-konventionen

Udgår

(Ændring 54 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 54).

Ændringsforslag  44

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra g

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

g) flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at kontrollere, afprøve eller certificere et luftfartøj eller udstyr, uanset om dette er luftbårent eller jordbaseret

g) flyvninger, der udføres udelukkende i videnskabeligt forskningsøjemed eller med det formål at kontrollere, afprøve, kvalificere eller certificere et luftfartøj, udstyr eller lufttrafikstyringsprodurer, uanset om dette er luftbårent eller jordbaseret. Fragt af nye luftfartøjer samt transportflyvning udført af eller på vegne af en ejer af et luftfartøj som følge af en pludselig indtruffet tidlig afslutnings–hændelse, betalingsmisligholdelse, tilbagetagelse eller lignende hændelse i forbindelse med leasingaftaler, charterflyvninger eller tilsvarende ordninger

(Ændring 70 og 79 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslaget blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 70 og 79). Udelukkelsen af videnskabelige flyvninger er meget vigtig, da de fleste af disse flyvninger foretages med henblik på en reduktion af CO2-emissioner.

Ændringsforslag  45

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra i

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

i) flyvninger, der udføres inden for rammerne af forpligtelser til offentlig tjeneste, som i henhold til forordning (EØF) nr. 2408/92 pålægges ruter i regionerne i den yderste periferi som defineret i artikel 299, stk. 2, i traktaten eller på ruter, hvor den udbudte kapacitet ikke overstiger 30 000 sæder pr. år og

udgår

Begrundelse

Hvis Den Europæiske Union ønsker at inddrage flyvninger fra tredjelande i sin emissionshandelsordning (ETS), bør flyvninger inden for regionerne i den yderste periferi ikke undtages fra ordningen, da dette ville underminere den europæiske emissionshandelsordnings internationale troværdighed. Parlamentet foreslår i stedet, at der ved fordelingen af provenuet fra auktioner af kvoter og ved fordelingen af kvoter tages hensyn til behovet hos regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag  46

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 – litra c

Direktiv 2003/87/EF

Bilag I – punkt 2 – tabel – ny kategori – litra j

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

j) andre flyvninger end flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at transportere en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre fra en EU-medlemsstat på officiel rejse, som foretages af en erhvervsmæssig luftransportoperatør, der i tre på hinanden følgende perioder på fire måneder foretager under 243 flyvninger pr. periode, og som, hvis det ikke var for dette punkt, ville falde ind under denne aktivitet.

j) andre flyvninger end flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at transportere en regerende monark og dennes nærmeste familie og statsoverhoveder på officiel rejse, som foretages af en erhvervsmæssig luftransportoperatør, for hvilke luftfartsoperatørens samlede årlige CO2-emissioner er mindre end 10 000 ton pr. kalenderår

Begrundelse

Undtagelsen bør svare til de miljøskader, der forårsages af de respektive luftfartselsskaber.

Ændringsforslag  47

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag I – nr. 2 – litra b

Direktiv 2003/87/EF

Bilag IV – del B – punkt B – afsnit 4

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Til beregning af nyttelasten gælder følgende:

Til beregning af nyttelasten gælder følgende:

- antallet af passagerer er antallet af personer om bord, bortset fra besætningsmedlemmerne

- antallet af passagerer er antallet af personer om bord, bortset fra besætningsmedlemmerne

- en luftfartøjsoperatør kan vælge at anvende enten den faktiske masse eller standardmassen for passagerer og indchecket bagage som angivet i masse- og balancedokumenterne for de pågældende flyvninger eller en fast værdi på 110kg for hver passager og dennes indcheckede bagage .

- en luftfartsoperatør kan vælge at anvende enten den faktiske masse eller standardmassen for passagerer og indchecket bagage som angivet i masse- og balancedokumenterne for de pågældende flyvninger eller en fast værdi på 100kg for hver passager og dennes indcheckede bagage.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at genetablere Kommissionens forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, som er blevet ændret af Rådet.

Ændringsforslag  48

Rådets fælles holdning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3 – litra b

Direktiv 2003/87/EF

Artikel V – punkt 14 – afsnit 1 a (nyt)

 

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Fællesskabet og medlemsstaterne sørger for, at de arbejdsmetoder, verifikator skal benytte, harmoniseres forud for direktivets gennemførelse, og at direktivets bestemmelser anvendes på et ensartet grundlag.

(Ændring 59 vedtaget ved førstebehandlingen)

Begrundelse

Ændringsforslag vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen (ændring 59).

(1)

Vedtagne tekster af 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.


BEGRUNDELSE

Politisk ramme

Det er vigtigere end nogen sinde at gøre noget ved klimaændringerne. Mange af de forpligtelser, som stats- og regeringscheferne er blevet enige om at påtage sig, er imidlertid endnu ikke blevet ført ud i livet. Siden ENVI-Udvalgets første drøftelse af Kommissionens forslag i maj 2007 er det blevet endnu tydeligere, at det haster med at begrænse drivhusgasemissionerne. Næsten et år er gået. Der er blevet udledt mere end 200 millioner ton CO2 fra aktiviteter, der bør være omfattet af direktivet – en udledning, der er over 50 gange højere end de samlede CO2-emissioner fra ikke-industrialiserede lande som Tanzania(1). Det internationale panel for klimaændringer (IPCC) har understreget, at der er et påtrængende behov for at gøre noget snart. Det er på høje tid at fremskynde processen.

Det internationale samfund er langt mere indstillet på at begrænse drivhusgasemissionerne nu, end for et år siden. Australien har ratificeret Kyotoprotokollen og på Balikonferencen er der, på trods af en række mangler, opnået enighed om en køreplan, således at der i København kan indgås en aftale for tiden efter 2012. Deltagerne understregede målet om, at emissionerne i 2020 skal være mindsket med mellem 25 og 40 procent i forhold til 1990-niveauet for så vidt angår bilag I parter(2).

Det skal endvidere nævnes, at alle de kandidater, der stadig er tilbage i præsidentvalget i De Forenede Stater, er meget ambitiøse i deres planer for en begrænsning af klimaændringerne.

EVALUERINGEN AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning som Ministerrådet vedtog i december, indeholder ikke mange af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet havde stillet, selv om Parlamentets betænkning blev vedtaget med et stort flertal.

Ud af 60 ændringsforslag er 3 ændringsforslag blevet medtaget fuldt ud eller med samme meningsindhold. 13 ændringsforslag er blevet delvist medtaget. Langt de fleste (44 ændringsforslag) har Rådet overhovedet ikke taget i betragtning. Det vigtigste resultat, som det portugisiske formandskab opnåede, var, at Rådet i det hele taget nåede til enighed om en fælles holdning. Tre uger inden Rådets møde i december forekom det umuligt at nå frem til en politisk aftale. Det er kun det politiske momentum efter konferencen i Bali, der har muliggjort aftalen.

Dette betyder, at der skal gøres et stort arbejde for at nå frem til et kompromis mellem Parlamentets holdning ved førstebehandlingen og Rådets holdning. Det er efter ordførerens opfattelse nødvendigt at genfremsætte alle de vigtigste ændringer, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. Det bemærkes, at Parlamentets holdning ved førstebehandlingen allerede var udtryk for et kompromis, og at en stor del af plenarforsamlingen og for eksempel miljøudvalget ønskede at gå langt videre.

De politiske hovedpunkter i den fælles holdning, som skal ændres:

1. Hvordan banes vejen for en global aftale

Alle interessenter er enige om, at det endelige mål for aktiviteterne bør være en solid global aftale om en reduktion af drivhusgasemissionerne fra luftfarten. Rådet har henvist til dette i sin fælles holdning, men væsentlige elementer fra Parlamentets holdning ved førstebehandlingen mangler. Det er klart, at vi på vejen mod en global aftale er nødt til gradvist at inddrage andre større lande og regioner. Her er udviklingen i De Forenede Stater meget imponerende. Den relevante komité i De Forenede Staters senat vedtog den såkaldte Lieberman-Warner Act den 5. december 2007. Dette lovforslag, der støttes af de tre tilbageværende præsidentkandidater, John McCain, Hillary Clinton og Barack Obama, fastsætter en emissionshandelsordning, der omfatter alle transportformer, hvilket betyder, at også luftfarten er omfattet. Lovforslaget er ret ambitiøst, men det er baseret på en anden metodik end Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at Den Europæiske Union bør indlede forhandlinger med De Forenede Stater. Det vil naturligvis først være muligt at nå frem til en fælles ordning efter valget i november. Der bør også fremtvinges drøftelser med andre tredjelande, således at flere og flere parter inddrages. Dette vil øge den miljømæssige virkning og det vil i stadig højere grad begrænse enhver form for mulig konkurrenceforvridning for europæiske luftfartsselskaber, lufthavne og regioner.

2. Loft

Rådet har hovedsagelig støttet Kommissionens forslag om et loft på 100 procent. Parlamentet har efterspurgt et loft på 90 procent i den første periode. For den anden periode har Rådet indsat en meget vag revisionsklausul. Parlamentet insisterer på en revision i nedadgående retning, der er på linje med målet for 2020 om en nedsættelse på 20 eller 30 procent i forhold til basisåret 1990. Ordføreren mener, at det er nødvendigt, på nuværende tidspunkt, at fastsætte, hvad loftet skal være for perioden efter 2012. Det bør være i overensstemmelse med det ambitionsniveau, der er indeholdt i den almindelige emissionshandelsordning for perioden efter 2013. Ifølge Kommissionens forslag af 23. januar, ville dette indebære en reduktion på 1,74 procent pr. år, da det er den reduktion, som de øvrige deltagere i emissionshandelsordningen vil blive stillet overfor.

På den anden side foregår der er meget berettiget politisk debat om ambitionsniveauet for Kommissionens forslag. Ambitionerne for emissionshandel forekommer meget høje sammenlignet med ambitionerne i forslaget om byrdefordeling. Det forekommer ønskværdigt at justere de to forslag. Det er årsagen til, at ordføreren kun foreslår en reduktion på 1,5 procent pr. år for luftfartsektoren.

Dette vil efter ordførerens opfattelse indebære et øget ambitionsniveau for lovgivningen om byrdefordeling.

3. Bortauktionering

Rådet støtter, at der sker en gratisk fordeling af 90 % af kvoterne. Kun 10 % bør bortauktioneres. Revisionsklausulen for perioden efter 2012 er meget vag. Ifølge Parlamentets holdning ved førstebehandlingen bør luftfartssektoren starte med 25 % bortauktionering og gå op til det maksimale bortauktioneringsniveau, der er pålagt andre deltagere i emissionshandelsordningen.

4. Startdato

Rådet og Parlamentet er, i modsætning til Kommissionens forslag, enige om, at interkontinentale flyvninger bør inddrages lige fra begyndelsen. Parlamentet stemte for 2011 som et kompromis (ENVI-Udvalget foreslog 2010). Rådet ønsker at udsætte ordningen til 2012. I de seneste videnskabelige rapporter understreges, at en løsning af problemet haster, hvorfor enhver forsinkelse bør undgås. Det er grunden til, at ordføreren genfremsætter den ændring, der blev vedtaget ved førstebehandlingen.

5. Multiplikator

Parlamentet har stemt for, at der skal være en multiplikator for NOx, som skal gælde indtil vedtagelsen af særlig lovgivning om NOx. For øjeblikket er et udkast af Kommissionens forslag om en særlig lovgivning på dette område ikke en gang tilgængelig. Det er grunden til, at multiplikatoren bør fastsættes i overensstemmelse med Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Det er også vigtigt at overvåge virkningerne af cirrusskyer og tage fat på spørgsmålet, så snart der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation.

6. Minimums effektivitetsstandarder og "gateway"

For Parlamentet er det meget vigtigt at undgå en situation, hvor luftfartsselskaberne blot køber tilladelser fra andre sektorer, uden at luftfartsektoren selv forbedrer effektiviteten og miljøpræstationerne. Det er årsagen til, at to ændringer dels vedrørende en effektivitetsklausul og dels vedrørende begrænsninger på købet af kvoter blev vedtaget. Rådet har ikke overvejet disse punkter, men de forekommer at have stor betydning for troværdigheden af Den Europæiske Unions miljøpolitik.

7. Clean Development ("bæredygtig udvikling") (CDM) eller Joint Implementation (JI)

Grænsen for CDM er af Rådet fastsat til 15 %. Parlamentet var af den holdning, at procentsatsen skulle svare til gennemsnittet for andre deltagere i ordningen. For perioden efter 2013 er begge institutioner enige om, at det bør tilpasses efter den generelle revision. Det skal drøftes, hvorvidt størrelsen af CDM, som er forudset i den almindelige emissionshandelsordning, er tilstrækkelig til at imødekomme luftfartsselskabernes behov. Det skal drøftes, hvordan princippet om tillæg kan sikres.

8. Startmasse

Parlamentet har stemt for en ændring, hvorefter små luftfartøjer (mindre end 20 000 kilo) skulle være underlagt en anden ordning (kompensationsordning). Dette er primært for at gøre ordningen lettere at administrere for SMV'er. Rådet godkendte ikke denne ændring, men har indført en anden undtagelse, den såkaldte de minimis-klausul, som mere eller mindre indebærer, at de selskaber, der har mindre end én flyvning til og fra en EU-lufthavn pr. dag, ikke bør være omfattet af ordningen. Denne undtagelse har til dels også en anden virkning. Den vil indebære, at det hovedsagelig er små luftfartsselskaber fra udviklingslande, der undtages fra ordningen. Alligevel vedrører begge undtagelser til dels de samme operatører. Ordføreren foreslår, at tilpasse den af Rådet foreslåede de minimis-klausul, således at den, i stedet for at være baseret på antallet af flyvninger, baseres på CO2-emissionerne, da det er den miljømæssige virkning, der tæller.

9. Ultraperifere regioner

Parlamentet har vedtaget to ændringer for at tage hensyn til de ultraperifere regioners behov. En del af provenuet fra auktioner bør anvendes til at tage fat på eventuelle problemer i regionerne i den yderste periferi, og der bør ved tildelingen af kvoter tages hensyn til den særlige situation, som de befinder sig i. Rådet har forkastet disse to forslag, men har i stedet indført en undtagelse for visse flyvninger mellem de ultraperifere regioner. Det er nødvendigt at undersøge, om dette forslag kan give problemer i forhold til den internationale debat. Ordføreren foretrækker at fastholde Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, hvilket indebærer, at der ikke vil gælde nogen undtagelse, men at der tages hensyn til behovene i regionerne i den yderste periferi ved fordelingen af provenuet og ved tildelingen af kvoter.

10. Reserve til vækst og nye markedsdeltagere

Parlamentet har anmodet om, at der afsættes en reserve til nye markedsdeltagere og til hurtigt voksende luftfartsselskaber. Ideen er blevet accepteret af Rådet, men er blevet ændret i væsentlig grad. Ordføreren mener, at den fælles holdning i dette tilfælde er acceptabel.

11. Provenuet fra bortauktionering

Den måske vigtigste forskel mellem Rådets og Parlamentets holdninger angår spørgsmålet om, hvordan provenuet fra bortauktionering skal behandles. Parlamentet støttede Kommissionens forslag, som indeholder en klar øremærkning af provenuet, og vi tilføjede visse væsentlige punkter til Kommissionens forslag, såsom en reduktion af afgifterne på miljøvenlige transportformer og investering i forskning og teknologi vedrørende renere luftfartøjer. Rådet ignorerede Parlamentets ændring og fremhævede udtrykkeligt, at det ikke vil acceptere nogen form for øremærkning.

Ordføreren er fuldt ud klar over, at dette spørgsmål for finansministrene er af politisk karakter.

På den anden side er Parlamentets holdning så rigeligt retfærdiggjort, såvel af retlige som af politiske årsager.

Det er især nedenstående argumenter, der har foranlediget ordføreren til at genfremsætte den ændring, som Parlamentets vedtog ved førstebehandlingen:

I.  Hvis de penge, der opnås ved bortauktionering, indgår i de nationale budgetter uden nogen form for øremærkning, og uden at der tages hensyn til tredjelandenes behov, f.eks. for tilpasning, vil det politisk set blive vanskeligere at få støtte til vores klimapolitik fra tredjelande.

II.  Hvis ordningen kun betyder, at finansministrenes indtægter øges, og at de borgere, der handler miljømæssigt forsvarligt, f.eks. ved at tage bus eller tog i stedet for fly, ikke får nogen fordele, er det vanskeligere at retfærdiggøre politikken. Afgiftsnedsættelser på miljøvenlige transportformer vil være af afgørende betydning, hvis borgerne skal overbevises om, at vi ikke blot indsamler penge, men at vi støtter miljøvenlige aktiviteter.

III.  Den samme logik gælder for investeringer i forskning og teknologi vedrørende renere luftfartøjer. Det bør undgås, at folk får det indtryk, at der med ordningen primært indsamles penge til finansministrene, og at det ikke tages fat på de reelle problemer.

(1)

Kilder: The World Bank Group, Tanzania Data Profile, http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Teknisk rapport 07/2007 fra Det Europæiske Miljøagentur; "Annual European Union Community Greenhouse Gas Inventory" 1990-2005 og rapporten om denne opgørelse 2007. Forelæggelse for UNFCCC's sekretariat, http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf.

(2)

UNFCCC, Rapport fra Ad hoc-gruppen vedrørende Yderligere Forpligtelser for Bilag I-parterne under Kyoto-protokollen på den genoptagede fjerde samling, afholdt i Bali fra den 13.-15. december 2007, foreløbig udgave af 5. februar 2008, s. 5, http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.


PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at inddrage luftfarten i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

Referencer

05058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

13.11.2007                     T6-0505/2007

Kommissionens forslag

KOM(2006)0818 - C6-0011/2007

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

24.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

24.4.2008

Ordfører

       Dato for valg

Peter Liese

27.2.2007

 

 

Behandling i udvalg

5.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Salvatore Tatarella

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik