Pranešimas - A6-0220/2008Pranešimas
A6-0220/2008

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys

4.6.2008 - (05058/2008 – C6‑0177/2008 – 2006/0304(COD)) - ***II

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Peter Liese

Procedūra : 2006/0304(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0220/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys

(5058/2008 – C6‑0177/2008 – 2006/0304(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (05058/2008–C6–0177/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0818) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6‑0220/2008),

1.  pritaria bendrąjai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(5a) 2007 m. vasario mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl klimato kaitos, kurioje nurodomas tikslas užtikrinti, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nekiltų daugiau kaip 2°C, palyginti su ikiindustrinio laikotarpio lygiu, ir ES raginama išlaikyti vadovaujamą vaidmenį per derybas, kurių metu siekiama susitarti dėl tarptautinės sistemos siekiant kovoti su klimato kaita po 2012 m. bei neatsisakyti savo ambicingų užmojų būsimose diskusijose su tarptautiniais partneriais; šioje rezoliucijoje taip pabrėžiama būtinybė įsipareigoti iki 2020 m. visose pramoninėse šalyse sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį 30 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, taip siekiant iki 2050 m. 60–80 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį;

Pagrindimas

Direktyvos konstatuojamosiose dalyse turėtų būti atsižvelgiama į Europos Parlamento nuomonę klimato kaitos klausimu.

Pakeitimas  2

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(10a) Siekdama padėti mažinti orlaivių išlakų kiekį, Komisija iki 2009 m. turėtų atlikti ekonominio pagrįstumo tyrimą, ar tikslinga nustatyti išlakų kiekio normas orlaivių varikliams.

(2 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (2 pakeitimas).

Pakeitimas  3

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(11a) Be ekonominių priemonių, esama svarbių technologinių ir operatyvinių išlakų kiekio mažinimo galimybių, ir jas turėtų būti siekiama tobulinti labiau negu kada nors anksčiau.

(3 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (3 pakeitimas).

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(11b) Vien tik veiksmingiau valdant oro eismą būtų galima sumažinti kuro sąnaudas net iki 12 proc. ir taip prisidėti prie CO2 išlakų kiekio mažinimo. Taigi turėtų būti kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau įgyvendinami bendro Europos dangaus ir Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemos (angl. SESAR) projektai. Valstybėms narėms ir Bendrijos institucijoms konsultuojantis su atitinkamais oro erdvės naudotojais tenka svarbus vaidmuo kuriant ir įtvirtinant funkcinius oro erdvės blokus, lanksčiuosius oro erdvės blokus ir lankstų oro erdvės blokų naudojimą. Todėl taip pat būtina palaikyti tarpatlantinę bendradarbiavimo iniciatyvą siekiant mažinti išlakų kiekį (angl. AIRE), dėl kurios susitarė ES ir Jungtinių Valstijų federalinės aviacijos administracija.

(4 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (4 pakeitimas).

Pakeitimas  5

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(11c) Pagrindinis vaidmuo įgyvendinant naujoves ir toliau mažinant išlakų kiekį aviacijos sektoriuje tenka moksliniams tyrimams, plėtrai ir technologijoms. Orlaivių, jų variklių ir degalų gamintojai raginami tirti atitinkamų sričių pasiekimus, kurie padėtų žymiai sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai, ir juos diegti. Bendrija turėtų toliau remti Septintojoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje pradėtą bendrą technologijų iniciatyvą „Švarus dangus“, kuria siekiama iš esmės sumažinti oro eismo poveikį aplinkai. Bendrija turėtų ir toliau tvirtai remti Aeronautikos mokslinių tyrimų Europoje patariamosios tarybos (angl. ACARE) veiklą, ypač jos mokslinių tyrimų darbotvarkę, kurioje nustatyti oro transporto pramonės išlakų kiekio mažinimo tikslai – iki 2020 metų 50 proc. sumažinti anglies dioksido išlakų kiekį, tenkantį vienam keleivio kilometrui ir 80 proc. sumažinti azoto oksido išlakų kiekį.

(5 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (5 pakeitimas).

Pakeitimas  6

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(11d) Kai kuriais atvejais subsidijos oro uostams sudaro sąlygas dar labiau didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį, todėl Komisija turi visapusiškai laikytis galiojančios konkurencijos teisės.

(6 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (6 pakeitimas). Šis pakeitimas buvo kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis pranešėjo pakeitimą, pagal kurį buvo numatyti didesni reikalavimai.

Pakeitimas  7

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(13a) Reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas oro uostams ir orlaivių naudotojams. Todėl į Bendrijos sistemą iš pat pradžių turėtų būti įtraukti ir tarptautiniai skrydžiai į ES bei iš jos, ir skrydžiai ES teritorijoje.

(8 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (8 pakeitimas). Turėtų būti pabrėžiama, kad sistema turi būti pradėta taikyti tą pačią dieną tiek vidaus, tiek tarpkontinentiniams skrydžiams, kadangi tai itin svarbu ir Parlamentui, ir Tarybai.

Pakeitimas  8

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(14) Nuo 2012 m. turėtų būti įtraukti visų skrydžių į Bendrijos aerodromus ir iš jų metu išmetami teršalai. Taigi Bendrijos sistema gali būti pavyzdys, pagal kurį prekybos taršos leidimais sistema būtų naudojama visame pasaulyje. Jeigu trečioji šalis patvirtina skrydžių į Bendriją poveikio klimatui mažinimo priemones, Komisija, pasikonsultavusi su ta šalimi, turėtų apsvarstyti turimas galimybes užtikrinti optimalią Bendrijos sistemos ir trečiosios šalies taikomų priemonių sąveiką.

(14) Nuo 2011 m. turėtų būti įtraukti visų skrydžių į Bendrijos aerodromus ir iš jų metu išmetami teršalai. Klimato kaita yra pasaulinis reiškinys, todėl reikalingi sprendimai pasaulio mastu. Bendrija laiko šią direktyvą svarbiu pirmuoju žingsniu šia kryptimi. Diskusijose siekiant tobulinti šią politikos priemonę kviečiamos dalyvauti ir teikti savo idėjas taip pat ir ES nepriklausančios šalys. Siekdama išklausyti trečiųjų šalių nuomonę, Komisija prieš įgyvendindama šią direktyvą ir jos įgyvendinimo metu turėtų su jomis palaikyti nuolatinį ryšį. Pirmasis žingsnis siekiant visuotinio susitarimo būtų su viena ir daugiau trečiųjų šalių sudarytas vienas ar daugiau susitarimų. Jeigu ES susitartų su trečiąja šalimi dėl bendrosios sistemos, kuri turėtų aplinkai bent tokios pačios teigiamos įtakos kaip ir ši Direktyva, Komisija gali siūlyti keisti Direktyvą. Bet kuriuo atveju Komisija gali siūlyti, kad į sistemą nebūtų įtraukti skrydžiai iš trečiųjų šalių, jeigu trečiojoje šalyje veikia sistema, kuri turi aplinkai bent tokios pačios teigiamos įtakos kaip ir ši Direktyva.

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai (64, 71 ir 9 pakeitimai). Daug aiškiau, negu nurodyta bendrojoje pozicijoje, turėtų būti pabrėžiama, kad Europa neketina primygtinai reikalauti nustatyti specialią sistemą, o tik siekia išspręsti problemą. Pastarieji įvykiai Jungtinėse Amerikos Valstijose (Liebermano ir Warnerio teisės aktas) ir visų kandidatų į prezidento postą pareiškimai rodo, kad dvišalis ES ir JAV susitarimas yra reali galimybė.

Pakeitimas  9

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(16) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: šiame sektoriuje išmetamas anglies dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei sulfatų ir suodžių dalelės. Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis aviacijos poveikis yra 2-4 kartus didesnis nei vien tik šiame sektoriuje praeityje išmesto anglies dioksido poveikis. Naujausi Bendrijos mokslo tyrimų rezultatai rodo, kad bendras aviacijos poveikis galėtų būti maždaug du kartus didesnis už vien tik anglies dioksido poveikį. Tačiau nė viename iš šių apskaičiavimų neatsižvelgiama į ypač neaiškų plunksninių debesų poveikį. Pagal Sutarties 174 straipsnio 2 dalį Bendrijos aplinkos politika turi būti grindžiama atsargumo principu. Laukiant pažangos mokslo srityje, kuo daugiau dėmesio turėtų būti skiriama aviacijos poveikio klausimui. Su išmetamais azoto oksidais susiję klausimai bus sprendžiami kituose teisės aktuose, kuriuos 2008 m. pasiūlys Komisija.

(16) Aviacija daro įtaką pasaulio klimatui: šiame sektoriuje išmetamas anglies dioksidas, azoto oksidai, vandens garai bei sulfatų ir suodžių dalelės. Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė apytikriai nustatė, kad bendras dabartinis aviacijos poveikis yra 2-4 kartus didesnis nei vien tik šiame sektoriuje praeityje išmesto anglies dioksido poveikis. Naujausi Bendrijos mokslo tyrimų rezultatai rodo, kad bendras aviacijos poveikis galėtų būti maždaug du kartus didesnis už vien tik anglies dioksido poveikį. Tačiau nė viename iš šių apskaičiavimų neatsižvelgiama į ypač neaiškų plunksninių debesų poveikį. Pagal Sutarties 174 straipsnio 2 dalį Bendrijos aplinkos politika turi būti grindžiama atsargumo principu, todėl kuo daugiau dėmesio turėtų būti skiriama aviacijos poveikio klausimui. Oro eismo valdymo institucijos turėtų taikyti veiksmingas priemones, siekdamos išvengti kondensacinių valkčių ir plunksninių debesų susidarymo, t. y. keisti įprastus skrydžių būdus ir užtikrinti, kad nebūtų skrendama virš tų vietų, kuriose dėl specifinių atmosferos sąlygų gali susidaryti šie debesys. Be to, jos turėtų tvirtai skatinti kondensacinių valkčių ir plunksninių debesų mokslinius tyrimus, apimančius veiksmingas neigiamo poveikio mažinimo priemones, pvz., susijusias su kuru, varikliais, oro eismo valdymu ir netrukdančias siekti kitų aplinkos apsaugos tikslų. Kol Komisija pasiūlys kitų teisės aktų, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas būtent azoto oksido išlakų problemai aviacijos srityje, kiekvienai CO2 išlakų tonai turi būti taikomas atitinkamas daugiklis.

(10 ir 65 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai (10 ir 65 pakeitimai). Europos Parlamentui itin svarbu, kad aviacijos poveikio klimato kaitai klausimas būtų sprendžiamas tinkamai.

Pakeitimas  10

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(17a) Nepaisant to, kad orlaivių naudotojams sudėtinga pradėti naudoti alternatyvius (atsinaujinančius) energijos šaltinius, aviacijos sektorius vis tiek turėtų siekti sumažinti išlakų kiekį, t. y. siekti bendro ES tikslo sumažinti išlakų kiekį nuo 20 iki 30 proc., palyginti su 1990 m. kiekiu. Kiekvienu pagal Bendrijos prekybos taršos leidimais sistemą numatytu įsipareigojimų laikotarpiu, į kurį bus įtraukta aviacija, šiam sektoriui taikytini tikslai turi būti nustatyti atsižvelgiant į orientacinį laikotarpį, taikomą aviacijai per šį įsipareigojimų laikotarpį, ir į vidutines kitų sektorių, kuriuose yra fiksuotų taršos šaltinių, pastangas visose valstybėse narėse.

(13 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (13 pakeitimas).

Pakeitimas  11

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(19) Aviacija prisideda prie žmogaus veiklos daromo poveikio bendrai klimato kaitai, o iš orlaivių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis aplinkosaugai gali būti sušvelnintas imantis priemonių klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti ir finansuojant mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti. Laikantis subsidiarumo principo priimami sprendimai dėl nacionalinių viešųjų išlaidų priklauso valstybių narių kompetencijai. Nepažeidžiant šios nuostatos, leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos arba lygiavertė suma, kai to reikalaujama dėl svarbių valstybės narės biudžeto principų, pavyzdžiui, vieningumo ir universalumo principų, turėtų būti naudojamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros finansavimui siekiant sušvelninti poveikį bei prisitaikyti ir sistemos administravimo išlaidoms padengti. Tai galėtų būti ir aplinką tausojančio transporto propagavimas. Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudarytų palankesnes sąlygas prisitaikyti besivystančiose šalyse, finansuoti. Šios direktyvos nuostatos, susijusios su pajamų naudojimu, neturėtų daryti įtakos sprendimams dėl leidimų pardavimo aukcione gautų pajamų naudojimo, priimamiems vykdant platesnio pobūdžio Direktyvos 2003/87/EB bendrą peržiūrą.

(19) Aviacija prisideda prie bendro žmogaus veiklos poveikio klimato kaitai. Leidimų pardavimo aukcionuose gautos pajamos turėtų būti naudojamos siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų poveikį ir prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, taip pat finansuoti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą siekiant sušvelninti šį poveikį, ypač oro transporto sektoriuje, ir prie jo prisitaikyti. Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti. Siekiant nors kiek sumažinti piliečiams tenkančią naštą, pajamos, gautos leidimų pardavimo aukcionuose, taip pat turėtų būti naudojamos aplinką tausojančio transporto, pvz., traukinių ir autobusų, mokesčiams mažinti. Jos taip pat turėtų būti panaudotos valstybių narių pagrįstoms administracinėms išlaidoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu, padengti. Valstybės narės taip pat gali panaudoti šias pajamas prieigos ir konkurencingumo problemoms, kurių kyla atokiausiems regionams, ir problemoms, kylančioms dėl viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimų, susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu, sušvelninti ar net pašalinti. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią straipsnio dalį.

Pakeitimas  12

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(21) Siekiant didinti sistemos ekonomiškumą, orlaivių naudotojai turėtų turėti galimybę naudoti projektų veiklos patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (PTEMV) ir išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TEMV), kad galėtų įvykdyti įsipareigojimą grąžinti leidimus iki suderinto lygio. TEMV ir PTEMV naudojimas turėtų atitikti tinkamumo naudoti prekybos taršos leidimais sistemoje kriterijus, išdėstytus šioje direktyvoje.

(21) Siekiant didinti sistemos ekonomiškumą, orlaivių naudotojai turėtų turėti galimybę naudoti kitų prekybos taršos leidimais sistemos sektorių įrenginiams išduotus leidimus, projektų veiklos patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (PTEMV) ir išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TEMV), kad galėtų įvykdyti įsipareigojimą grąžinti leidimus iki suderinto lygio. TEMV ir PTEMV naudojimas turėtų atitikti tinkamumo naudoti prekybos taršos leidimais sistemoje kriterijus, išdėstytus šioje direktyvoje.

(15 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Atitinka Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtą 15 pakeitimą.

Pakeitimas  13

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(21a) Taikant dabartinę prekybos taršos leidimais sistemą daug energijos sunaudojančios pramonės šakos patiria sunkumų dėl itin didelės anglies dioksido kainos. Esama realios anglies junginių išlakų šaltinių perkėlimo grėsmės, jei sistemoje dalyvauja kitas svarbus sektorius, perkantis taršos leidimus. Siekdama išvengti anglies junginių išlakų šaltinių perkėlimo daug energijos sunaudojančiuose pramonės sektoriuose, pvz., cemento, kalkių arba plieno gamybos, Komisija turėtų apsvarstyti kitus variantus, pvz., galimybę nustatyti atitinkamus sektorių tikslus arba kompensacinius pasienio mokesčius, ir iki 2008 m. pabaigos paskelbti pranešimą apie tai, kaip šį klausimą reikėtų spręsti.

(16 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (16 pakeitimas). Savo 2008 m. sausio mėn. pasiūlyme dėl bendrosios prekybos taršos leidimais sistemos persvarstymo Komisija pranešė apie tyrimą ir pasiūlymą iki 2011 m. išvengti anglies junginių išlakų šaltinių perkėlimo daug energijos sunaudojančiuose pramonės sektoriuose. Siekiant užtikrinti didesnį investicijų saugumą, reikia kuo greičiau atlikti tyrimą ir pateikti atitinkamą pasiūlymą.

Pakeitimas  14

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(23a) Siekdamos užtikrinti vienodą orlaivių naudotojų statusą, valstybės narės, administruodamos orlaivių naudotojus, už kuriuos jos atsakingos, turėtų vadovautis suderintomis taisyklėmis ir remtis konkrečiomis gairėmis, kurias parengs Komisija.

(17 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (17 pakeitimas).

Pakeitimas  15

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(33a) Šia direktyva valstybėms narėms neturėtų būti užkertamas kelias išlaikyti arba sukurti kitas papildomas ar tokį pat poveikį turinčias politikos strategijas ar priemones, kuriomis būtų sprendžiamas bendro aviacijos sektoriaus poveikio klimato kaitai klausimas.

(18 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pakeitimas  16

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punkto b papunktis

Directive 2003/87/EC

3 straipsnio o punktas (Direktyva 2003/87/EB)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

„o) „orlaivio naudotojas“ - tai asmuo, naudojantis orlaivį I priede nurodytai aviacijos veiklai vykdyti, arba orlaivio savininkas, jei to asmens tapatybė nežinoma ar jos nenurodo orlaivio savininkas;

o) „orlaivio naudotojas“ – tai asmuo arba įstaiga, kurių tapatybė gali būti nustatyta pagal ICAO kodą ir kurie naudoja orlaivį I priede nurodytai aviacijos veiklai vykdyti, arba oro vežėjo pažymėjimo (angl. AOC) turėtojas, jei ICAO kodas nežinomas, arba orlaivio savininkas. Šiuo tikslu reikės numatyti suderintą nuostatą valstybių narių nacionaliniuose aviacijos registruose siekiant užtikrinti, kad orlaivio naudotojas ir jo savininkas, remiantis Keiptauno konvencija dėl tarptautinių garantijų, susijusių su mobilia įranga, visuomet, kai tik įmanoma, būtų įvardyti;

(21 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (21 pakeitimas).

Pakeitimas  17

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 c straipsnio 1 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. 1. Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius lygus 100 % ankstesnio laikotarpio aviacijos išlakų kiekio.

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius lygus 90 % ankstesnio laikotarpio aviacijos išlakų kiekio sumos, padaugintos iš dviejų.

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai (61 ir 24 pakeitimai).

Pakeitimas  18

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 c straipsnio 2 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius lygus 100 % ankstesnio laikotarpio aviacijos išlakų kiekio, padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 1 d., ir kiekvienu vėlesniu laikotarpiu kiekvienais metais aviacijai paskirstytinų leidimų skaičius mažėja linijiniu principu pagal bendrą planinį mažinimo rodiklį, taikomą pagal prekybos taršos leidimais sistemą reglamentuojamiems teršalams, atsižvelgiant į metinę vertę, nustatomą pagal 1 dalį.

(13 ir 61 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pakeitimas  19

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 1 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu aukcione parduodama 10 % leidimų.

1. 3b straipsnio 3 dalyje nurodytu laikotarpiu aukcione parduodama 25 proc. leidimų.

(74 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (74 pakeitimas). Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis būtina siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų. Nors pasiekta didelė pažanga nustačius, kad leidimai bus skirstomi atsižvelgiant į atskaitos dydžius, o ne pagal nacionalinius paskirstymo planus, kiekvienas atskaitos dydis palankesnis tam tikriems verslo modeliams ir nepalankesnis kitiems. Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis galėtų padėti nustatyti šių privalumų ir trūkumų pusiausvyrą. Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis taip pat būtina siekiant išvengti netikėtai didelio pelno ir sudaryti sąlygas mažinti aplinką tausojančių priemonių sistemų apmokestinimą.

Pakeitimas  20

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 2 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje paminėta aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.

2. Vėlesniais laikotarpiais 1 dalyje paminėta aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis padidinama, atsižvelgiant į didžiausią kitų sektorių aukcionuose parduodamų leidimų skaičių.

(75 ir 87 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai (75 ir 87 pakeitimai). Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis būtina siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų. Nors pasiekta didelė pažanga nustačius, kad leidimai bus skirstomi atsižvelgiant į atskaitos dydžius, o ne pagal nacionalinius paskirstymo planus, kiekvienas atskaitos dydis palankesnis tam tikriems verslo modeliams ir nepalankesnis kitiems. Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis galėtų padėti nustatyti šių privalumų ir trūkumų pusiausvyrą. Didesnė aukcione parduodamų leidimų procentinė dalis taip pat būtina siekiant išvengti netikėtai didelio pelno ir sudaryti sąlygas mažinti aplinką tausojančių priemonių sistemų apmokestinimą.

Pakeitimas  21

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 4 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudoj amos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti ir padengti su šios direktyvos įgyvendinimu susijusias administruojančios valstybės narės išlaidas

4. Leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos naudojamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekiui mažinti ir prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, taip pat siekiant finansuoti mokslinius tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais siekiama švelninti šį poveikį (ypač oro transporto sektoriuje) ir prie jo prisitaikyti. Norinti nors kiek sumažinti naštą piliečiams leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos taip pat turėtų būti naudojamos aplinką tausojančio transporto, pvz., traukinių ir autobusų, mokesčiams mažinti. Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti. Jos taip pat gali būti panaudotos valstybių narių pagrįstoms administracinėms išlaidoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu, padengti. Valstybės narės taip pat gali panaudoti šias pajamas prieigos ir konkurencingumo problemoms, kurių kyla atokiausiems regionams, ir problemoms, kylančioms dėl viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimų, susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu, sušvelninti ar net pašalinti. Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią straipsnio dalį.

Pagrindimas

Siekiama kompromisinio 11 ir 20 pakeitimų ir 52 pakeitimo varianto. Taip pat siekiama atsižvelgti į Tarybos norą, kad būtų paminėtas Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondas ir priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui. Šie tikslai neturėtų būti nesuderinami. Taigi Parlamentas turėtų pritarti šiam Tarybos tekste pateiktam pasiūlymui.

Pakeitimas  22

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 e straipsnio 5 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

5. 5. Iki 2012 m. vasario 28 d., o vėliau kasmet iki vasario 28 d., administruojančios valstybės narės kompetentinga institucija kiekvienam orlaivio naudotojui išduoda tam orlaivio naudotojui tiems metams pagal šį straipsnį arba 3f straipsnį skirtų leidimų skaičių.

5. Iki 2011 m. vasario 28 d., o vėliau kasmet iki vasario 28 d., administruojančios valstybės narės kompetentinga institucija kiekvienam orlaivio naudotojui išduoda tam orlaivio naudotojui tiems metams pagal šį straipsnį arba 3f straipsnį skirtų leidimų skaičių.

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas. ENVI komitetas siūlė 2010 m. datą. Tai, kad kuo greičiau reikia riboti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį, tapo dar akivaizdžiau negu pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas  23

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 e straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

5a. Kai tam tikru laikotarpiu įvyksta kelių oro transporto įmonių susijungimas arba perėmimas, joms skirti arba jų įsigyti leidimai tampa naujo ūkio subjekto nuosavybe. Kai oro transporto įmonė nutraukia veiklą, jos leidimus atitinkama valstybė pateikia į antrinę leidimų rinką. Prasidėjus kitiems metams, visa likusių leidimų dalis, atsižvelgiant į bendrą suteiktų leidimų mažinimą, atiduodama į aukcioną.

(34 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (34 pakeitimas).

Pakeitimas  24

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 e straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

5b. Remdamasi 2011–2012 m. patirtimi, Komisija pateikia pasiūlymą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų leidimų, kuriuos aviacijos sektoriui leidžiama nusipirkti antrinėje didesnių prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų leidimais sistemų rinkoje, kvotos.

(35 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Atitinka Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtą 35 pakeitimą.

Pakeitimas  25

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3 f straipsnio 1 dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Kiekvienu 3c straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu 3 % paskirstytino bendro leidimų skaičiaus atidedama į specialų rezervą, skirtą orlaivių naudotojams:

1. Kiekvienu 3c straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu 3 % paskirstytino bendro leidimų skaičiaus atidedama į specialų rezervą, skirtą orlaivių naudotojams, kurie pradeda vykdyti I priede nurodytą aviacijos veiklą praėjus tiems stebėsenos metams, už kuriuos buvo pateikti tonkilometrių duomenys pagal 3e straipsnio 1 dalį už 3c straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį ir kurių veikla pagal a punktą arba papildoma veikla pagal b punktą, nėra veikla, kuria visiškai ar iš dalies tęsiama kito orlaivio naudotojo anksčiau vykdyta aviacijos veikla.

a) kurie pradeda vykdyti I priede nurodytą aviacijos veiklą praėjus tiems stebėsenos metams, už kuriuos buvo pateikti tonkilometrių duomenys pagal 3e straipsnio 1 dalį už 3c straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį; arba

 

b) kurių tonkilometrių duomenys vidutiniškai kasmet padidėja daugiau nei 18 %, lyginant stebėsenos metus, už kuriuos pagal 3e straipsnio 1 dalį buvo pateikti tonkilometrių duomenys už 3c straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, ir antruosius to laikotarpio kalendorinius metus;

 

ir kurių veikla pagal a punktą arba papildoma veikla pagal b punktą, nėra veikla, kuria visiškai ar iš dalies tęsiama kito orlaivio naudotojo anksčiau vykdyta aviacijos veikla.

 

Pagrindimas

Tarybos bendrojoje pozicijoje pateikta nuostata yra žalinga aplinkosaugos požiūriu. Neaišku, kuriam operatoriui ji bus naudinga. Todėl siūlome ją išbraukti.

Pakeitimas  26

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2003/87/EB

11 a straipsnio 1 a dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į 3 dalį, kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu laikotarpiu valstybės narės leidžia kiekvienam orlaivio naudotojui naudoti pagal projektus vykdomos veiklos PTEMV ir TEMV. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu orlaivių naudotojai gali naudoti PTEMV ir TEMV, neviršydami 15% leidimų, kurių jie turi atsisakyti pagal 12 straipsnio 2a dalį, skaičiaus.

1a. Atsižvelgiant į 3 dalį, kiekvienu 11 straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu valstybės narės leidžia kiekvienam orlaivio naudotojui naudoti pagal III skyrių išduotus leidimus, pagal projektus vykdomos veiklos PTEMV ir TEMV, neviršijant leidimų, kurių jie turi atsisakyti pagal 12 straipsnio 2a dalį, skaičiaus procentinės dalies; ši procentinė dalis atitinka pagal 1 dalį valstybių narių šiam laikotarpiui nustatytų PTEMV ir TEMV naudojimo procentinių dalių vidurkį. Komisija paskelbia šią procentinę dalį likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki kiekvieno 11 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pradžios. Aviacijos srityje naudojamų PTEMV ir TEMV procentinė dalis, palyginti su jų naudojimu kituose sektoriuose, dar kartą svarstoma atliekant prekybos taršos leidimais sistemos persvarstymą.

Tolesniems laikotarpiams ši procentinė dalis nustatoma šios direktyvos peržiūros metu ir laikantis tvarkos, taikomos nustatant pagal projektus vykdomos veiklos PTEMV bei TEMV naudojimą, ir atsižvelgiant į tarptautinio klimato kaitos režimo raidą.

 

Komisija paskelbia šią procentinę dalį likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki kiekvieno 3c straipsnyje nurodyto laikotarpio pradžios.“;

 

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas.

Pakeitimas  27

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

12 straipsnio 2 a a dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

2aa. Kol nėra Bendrijos priemonių, skatinančių sumažinti orlaivių, vykdančių aviacijos veiklą, nurodytą I priede, išskiriamų azoto oksidų kiekį, ir užtikrinančių ne mažesnį aplinkos apsaugos lygį nei numatytas šioje direktyvoje, siekiant 2a dalyje numatytų tikslų ir nukrypstant nuo 3a straipsnio nuostatų, anglies dioksido kiekis, nurodytas leidime, kuris nėra aviacijos išlakų leidimas arba PTEMV arba TEMV, leidžiamas išskirti orlaivio naudotojui, yra dalijamas iš poveikio koeficiento, kuris yra lygus 2.

(41 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (41 pakeitimas).

Pakeitimas  28

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

12 straipsnio 2 a b–2 a d dalys (naujos)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

2ab. Kiekvienais metais orlaivių naudotojai, norintys pagal 2a dalį grąžinti leidimus, kurie nėra aviacijos išlakų leidimai, privalo pateikti administruojančiai valstybei narei patikrintus I priede nurodytos tais kalendoriniais metais vykdytos aviacijos veiklos tonkilometrių duomenis.

 

2ac. Remdamasi pagal 3 straipsnio nuostatas pateiktinais duomenimis, Komisija visiems orlaivių naudotojams nustato efektyvumo rodiklį, apskaičiuotą padalijus bendrą orlaivių naudotojų išmestą išlakų kiekį iš tonkilometrių duomenų sumos. Remdamasi šiuo pirmiesiems metams, apie kuriuos yra duomenų, nustatytu efektyvumo rodikliu, Komisija paskelbia tikslinį efektyvumo rodiklį 2010, 2015 ir 2020 metams, grindžiamą parduotam tonkilometriui (angl. RTK) tenkančiu 3,5 proc. išlakų sumažėjimu per metus, atsižvelgiant į savanorišką tikslą iki 2020 m. 3,5 proc. per metus pagerinti orlaivių kuro sunaudojimo ekonomiškumą.

 

2ad. Orlaivių naudotojai, kurių efektyvumo rodiklio vertė konkrečiais metais viršija tiems metams Komisijos apskaičiuotą tikslinį efektyvumo rodiklį, siekdami įvykdyti 2a dalies nuostatas privalo grąžinti tik aviacijos išlakų leidimus.

(42 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (42 pakeitimas). Labai svarbu, kad pagal šią sistemą būtų ne tik užtikrintas lėšų perkėlimas iš oro linijų sektoriaus į kitus sektorius, bet ir iš tikrųjų sumažintas išlakų kiekis oro linijų sektoriuje ir padidintas efektyvumas.

Pakeitimas  29

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

12 straipsnio 2 a e dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

2ae. Komisija, atsižvelgdama į orlaivių naudotojų pasižadėjimą iki 2020 m. padidinti orlaivių variklių efektyvumą 50 proc., 2010 m. ir 2015 m. praneša Europos Parlamentui apie pažangą siekiant šio tikslo.

(42 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (42 pakeitimas). Labai svarbu, kad pagal šią sistemą būtų ne tik užtikrintas lėšų perkėlimas iš oro linijų sektoriaus į kitus sektorius, bet ir iš tikrųjų sumažintas išlakų kiekis oro linijų sektoriuje ir padidintas efektyvumas.

Pakeitimas  30

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

12 straipsnio 2 a f dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

2af. Surinkus pakankamai mokslinių duomenų pasiūlomas tinkamas daugiklis, kuriuo siekiama įvertinti dėl aviacijos veiklos susidarančių plunksninių debesų poveikį.

(44 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (44 pakeitimas). Šiuo metu turimų mokslinių duomenų nepakanka, kad prekybos taršos leidimais sistemoje būtų galima atsižvelgti į plunksninių debesų poveikį, tačiau kai tik moksliniai duomenys bus surinkti, į šių debesų poveikį turėtų būti atsižvelgta.

Pakeitimas  31

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 15 punktas

Direktyva 2003/87/EB

18 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

3a. Siekdama užtikrinti vienodą orlaivių naudotojų statusą, Komisija priima konkrečias gaires, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės suderinta tvarka administruoja orlaivių naudotojus.

(45 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (45 pakeitimas).

Pakeitimas  32

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 15 punktas

Direktyva 2003/87/EB

18 b straipsnis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Siekdama įgyvendinti įsipareigojimus pagal 3b straipsnio 4 dalį ir 18a straipsnį, Komisija gali kreiptis pagalbos į Eurokontrolę ir, siekdama šio tikslo, gali sudaryti su ta organizacija bet kokius tinkamus susitarimus.

Siekdama įgyvendinti įsipareigojimus pagal 3b straipsnio 4 dalį ir 18a straipsnį, Komisija gali kreiptis pagalbos į Eurokontrolę ir ji paskiria neutralią organizaciją, kuriai orlaivių naudotojai tiesiogiai pateikia duomenis.

(46 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (46 pakeitimas).

Pakeitimas  33

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 18 punktas

Direktyva 2003/87/EB

25 a straipsnis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Jei trečioji šalis patvirtina priemones, kurių tikslas - mažinti iš tos šalies kylančių ir Bendrijoje nutūpiančių orlaivių poveikį klimato kaitai, Komisija, pasikonsultavusi su ta trečiąja šalimi ir valstybėmis narėmis komitete, nurodytame 23 straipsnio 1 dalyje, apsvarsto esamas galimybes užtikrinti optimalią Bendrijos sistemos ir tos šalies taikomų priemonių sąveiką.

 

1. Bendrija ir jos valstybės narės toliau siekia susitarimo dėl pasaulinio masto priemonių, skirtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekiui aviacijos sektoriuje mažinti. Pirmasis žingsnis siekiant visuotinio susitarimo būtų ES su viena trečiąja šalimi arba jų grupe sudarytas dvišalis susitarimas dėl bendros prekybos aviacijos išlakų leidimais sistemos. Prieš įgyvendinant šią direktyvą ir jos įgyvendinimo metu Komisija palaiko nuolatinį ryšį su trečiosiomis šalimis. Jeigu ES susitaria su trečiąja šalimi dėl bendros sistemos arba jeigu, atsižvelgiant į minėtuosius susitarimus, sudaromas susitarimas dėl visuotinės sistemos, Komisija apsvarsto, ar būtina keisti šios direktyvos nuostatas, taikomas orlaivių naudotojams.

Prireikus Komisija gali priimti pakeitimus, kad skrydžiai iš atitinkamos trečiosios šalies būtų išbraukti iš I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos, arba numatyti kiti I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos pakeitimai, kurie reikalingi susitarimo pagal ketvirtą pastraipą tikslais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2. Bet kokiu atveju Komisija, pasikonsultavusi su trečiąja šalimi ar šalimis ir valstybėmis narėmis komitete, nurodytame 23 straipsnio 1 dalyje, apsvarsto esamas galimybes užtikrinti optimalią Bendrijos sistemos ir trečiosios šalies taikomos sistemos sąveiką, ypač siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, kai trečioji šalis taiko priemones, kuriomis siekiama mažinti iš tos šalies kylančių ir Bendrijos teritorijoje nusileidžiančių didelių orlaivių poveikį klimato kaitai.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai gali siūlyti bet kokius kitus šios direktyvos pakeitimus .

 

Prireikus pagal Sutarties 300 straipsnio 1 dalį Komisija taip pat gali teikti rekomendacijas Tarybai pradėti derybas siekiant sudaryti susitarimą su atitinkama trečiąja šalimi.

 

2. 2. Bendrija ir jos valstybės narės toliau siekia susitarimo dėl pasaulinio masto priemonių, skirtų aviacijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti. Atsižvelgdama į bet kurį tokį susitarimą Komisija svarsto, ar šios direktyvos pakeitimų nuostatos, taikomos orlaivių naudotojams, yra būtinos.

 

Pagrindimas

Galutinis veiklos tikslas - sukurti pasaulinio masto sistemą. Pirmasis žingsnis siekiant šio tikslo būtų Europos Sąjungos pasiekti susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl bendros sistemos. Naujausi įvykiai Jungtinėse Valstijose rodo, kad ši galimybė realiai įgyvendinama.

Pakeitimas  34

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2003/87/EB

30 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

4. Iki 2015 m. birželio 1 d., remdamasi šios direktyvos taikymo stebėsenos rezultatais ir patirtimi, Komisija peržiūri šios direktyvos veikimą su I priede išvardytų rūšių aviacijos veikla susijusiose srityse ir prireikus gali pateikti pasiūlymus. Komisija visų pirma atsižvelgia į:

4. Iki 2013 m. birželio 1 d., remdamasi šios direktyvos taikymo stebėsenos rezultatais ir patirtimi, Komisija peržiūri šios direktyvos veikimą su I priede išvardytų rūšių aviacijos veikla susijusiose srityse ir prireikus pagal Sutarties 251 straipsnį gali pateikti pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija visų pirma atsižvelgia į:

Pagrindimas

Peržiūrą reikėtų atlikti anksčiau, o visi pakeitimai turi būti daromi taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas  35

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2003/87/EB

30 straipsnio 4 dalies c punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(c) Bendrij os sistemos veiksmingumą aplinkosaugos požiūriu ir į tai, kiek turėtų būti sumažintas bendras pagal 3c straipsnį orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų kiekis, atsižvelgiant į bendrus ES užsibrėžtus išlakų mažinimo tikslus;

Išbraukta.

Pagrindimas

Jau dabar direktyvoje turi būti nustatyta, kokiu mastu reikėtų sumažinti leidimų skaičių.

Pakeitimas  36

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2003/87/EB

30 straipsnio 4 dalies d punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

d) Bendrijos sistemos poveikį aviacijos sektoriui;

d) Bendrijos sistemos poveikį aviacijos sektoriui, ypač Europos oro transporto įmonių ir Europos oro uostų konkurencingumui, palyginti, pvz., su ES nepriklausančių šalių transporto mazgų raida ir galima anglies junginių šaltinių perkėlimo grėsme. Atsižvelgdama į tai, Komisija taip pat ištiria galimybę į sistemą įtraukti ne tik skrydžius iki transporto mazgų, bet ir skrydžius iki galutinio keleivio atvykimo uosto.

Pagrindimas

Peržiūros metu reikėtų atsižvelgti į Europos oro uostų ir oro vežėjų konkurencingumo poveikį. Jei į sistemą bus įtraukti tik skrydžiai iš ir į Europos uostus, kai kurie transporto mazgai, pvz., Azijos, turės konkurencinių privalumų. Šiuo atveju ypač minėtinas Dubajus. Komisija turėtų ištirti, ar keleivių skrydžiams, pvz., iš Paryžiaus į Šanchajų per Arabų Emyratus, prekybos išlakų leidimais sistemos reikalavimai neturėtų būti taikomi visam skrydžiui, o ne tik skrydžiui iš Paryžiaus į Dubajų.

Pakeitimas  37

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2003/87/EB

30 straipsnio 4 dalies i punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

i) Bendrijos sistemos netaikymo tam tikriems skrydžiams, atliekamiems pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, nustatytus pagal 1992 m. liepos 23 d. Reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrij os oro vežėjų patekimo į Bendrij os vidaus oro maršrutus* , poveikį.

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės iki ...* priima šiai direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

1. Valstybės narės per 6 mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo priima šiai direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

* OL: Prašome įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos

 

Pagrindimas

Vis labiau aiškėja, kaip skubu kovoti su klimato kaita, kaip, pvz., teigiama TIPK pranešimuose. Todėl pereinamasis laikotarpis turėtų būti kuo trumpesnis.

Pakeitimas  39

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies nauja pastraipa

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

 

2012 m. šiai veiklai priskiriami visi skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, aerodromą ir iš jo.“;

Nuo 2011 m. sausio 1 d. šiai veiklai priskiriami visi skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, oro uostą ir iš jo, atsižvelgiant į ypatingą skrydžių tarp atokiausių regionų ir Europos žemyninės dalies pobūdį.

(78 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (78 pakeitimas). Taryba siūlo į šią sistemą apskritai neįtraukti kai kurių skrydžių tarp atokiausių regionų. Toks pasiūlymas, tikriausiai, ne itin tinka atokiausiems regionams, nes jis apima tik kai kuriuos skrydžius, be to sistema galėtų tapti labiau pažeidžiama tarptautiniu mastu. Taigi atrodo, kad Parlamento siūloma formuluotė tinkamesnė.

Pakeitimas  40

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos a punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

a) skrydžiai, išskirtinai skirti skraidinti šalies, kuri nėra valstybė narė, oficialią misiją vykdantį valdantį monarchą ir jo artimiausius gimines, valstybės vadovus, vyriausybės vadovus ir vyriausybės ministrus, jei tai pagrindžia atitinkamas statuso žymuo skrydžio plane;

Išbraukta.

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (51 pakeitimas).

Pakeitimas  41

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos b punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

b) kariniais orlaiviais vykdomi kariniai skrydžiai ir muitinės bei policijos tarnybų skrydžiai;

b) kariniais orlaiviais vykdomi kariniai skrydžiai, muitinės ir policijos tarnybų skrydžiai, paieškos ir gelbėjimo skrydžiai, skrydžiai, skirti medicinos pagalbai ir pagalbai katastrofų metu teikti, įskaitant gaisrų gesinimą, kuriuos vykdyti leido atitinkama kompetentinga valdžios institucija;

(52 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (52 pakeitimas).

Pakeitimas  42

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos b a punktas (naujas)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

ba) skrydžiai humanitariniais tikslais turint Jungtinių Tautų arba joms pavaldžių organizacijų įgaliojimus ir greitosios medicinos pagalbos skrydžiai, jeigu orlaivio naudotojui pavesta (pvz., Jungtinių Tautų nurodymu) juos atlikti arba jis turi reikiamus oficialius įgaliojimus (oro vežėjo pažymėjime nurodytą licenciją šiems greitosios medicinos pagalbos skrydžiams);

(53 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (53 pakeitimas).

Pakeitimas  43

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos d punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

d) visi skrydžiai, išskirtinai vykdomi pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, kaip apibrėžta Čikagos konvencijos 2 priede;

Išbraukta.

(54 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (54 pakeitimas).

Pakeitimas  44

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos g punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

g) skrydžiai, išskirtinai skirti orlaiviams arba įrangai (naudojamai ore arba antžeminei) tikrinti, bandyti ar patvirtinti;

g) skrydžiai, skirti išimtinai moksliniams tyrimams atlikti arba orlaiviams, įrangai ar oro eismo valdymo procedūroms (ore ar ant žemės) tikrinti, bandyti, įvertinti ar patvirtinti; naujo orlaivio perkėlimo ir perskraidinimo skrydžiai, kuriuos atlieka orlaivio savininkas arba kurie atliekami jo pavedimu dėl sutarties nutraukimo anksčiau numatyto laiko, įsipareigojimų nevykdymo, susigrąžinimo ar panašaus atvejo orlaivį nuomojant, naudojant užsakomiesiems skrydžiams arba esant panašiems šalių susitarimams;

(70 ir 79 pakeitimai, priimti per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai (70 ir 79 pakeitimai). Moksliniams tyrimams atlikti skirtų skrydžių neįtraukimas turi itin didelės reikšmės, nes daugelis iš šių skrydžių atliekami siekiant sumažinti CO2 išlakų kiekį.

Pakeitimas  45

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos i punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

i) skrydžiai, atliekami pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, kurie nustatyti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 maršrutams atokiausiuose regionuose, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, arba maršrutams, kuriais per metus siūloma pervežti ne daugiau kaip 30 000 keleivių; ir

Išbraukta.

Pagrindimas

Jei Europos Sąjunga nori įtraukti skrydžius iš trečiųjų šalių į savo prekybos išlakų leidimais sistemą (PILS), ji turėtų į šią sistemą įtraukti ir skrydžiams atokiausiuose regionuose, nes priešingu atveju tai pakenktų Europos PILS patikimumui tarptautiniu mastu. Parlamentas siūlo pripažinti atokiausių regionų poreikius skirstant per aukcionus gautas pajamas ir dalijant leidimus.

Pakeitimas  46

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

I priedo 2 dalies lentelės naujos kategorijos j punktas

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

j) skrydžiai, išskyrus skrydžius, išskirtinai skirtus skraidinti ES valstybės narės oficialią misiją vykdantį valdantį monarchą ir jo artimiausius gimines, valstybės ir vyriausybės vadovus bei vyriausybės ministrus, kuriuos atlieka komercinės oro transporto priemonės naudotojas, kuris per trejus iš eilės ketverių mėnesių laikotarpius atlieka mažiau nei 243 skrydžius per laikotarpį, priskiriami šiai veiklos rūšiai.

j) skrydžiai, išskyrus skrydžius, išskirtinai skirtus skraidinti ES valstybės narės oficialią misiją vykdantį valdantį monarchą ir jo artimiausius gimines, valstybės ir vyriausybės vadovus bei vyriausybės ministrus, kuriuos atlieka komercinės oro transporto priemonės naudotojas ir kuriuos atliekant orlaivio naudotojo išmestas metinis anglies dioksido išlakų kiekis yra mažesnis kaip 10000 tonų per vienerius kalendorinius metus,

Pagrindimas

Išimtis turėtų būti susieta su atitinkamų oro vežėjų daroma žala aplinkai.

Pakeitimas  47

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 2 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

IV priedo B dalies B punkto ketvirta pastraipa

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Apskaičiuojant naudingąją apkrovą atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

Apskaičiuojant naudingąją apkrovą atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

– keleivių skaičius – tai orlaivyje esančių asmenų skaičius, neįskaitant įgulos narių;

– keleivių skaičius – tai orlaivyje esančių asmenų skaičius, neįskaitant įgulos narių;

– orlaivio naudotojas gali taikyti tikrąją ar standartinę keleivių ir registruoto bagažo masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių masės ir balanso dokumentuose, arba nustatytąją kiekvieno keleivio ir jo registruoto bagažo 110 kg vertę.

– orlaivio naudotojas gali taikyti tikrąją ar standartinę keleivių ir registruoto bagažo masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių masės ir balanso dokumentuose, arba nustatytąją kiekvieno keleivio ir jo registruoto bagažo 100 kg vertę.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama grąžinti Komisijos pasiūlymą ir per pirmąjį svarstymą pareikštą Parlamento poziciją, kurią Taryba iš dalies pakeitė.

Pakeitimas  48

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Priedo 3 punkto b papunktis

Direktyva 2003/87/EB

V priedo 14 dalies 1a pastraipa (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

Bendrija ir valstybės narės užtikrina, kad prieš pradedant įgyvendinti direktyvą būtų suderinti tikrintojų taikomi darbo metodai ir kad šios direktyvos nuostatos būtų taikomos vienodai.

(59 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą)

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (59 pakeitimas).

AIŠKINAMOJI DALIS

POLITINĖS APLINKYBĖS

Labiau, nei bet kada būtina skubiai spręsti klimato kaitos problemą. Tačiau daug Europos valstybių ir vyriausybių vadovų priimtų įsipareigojimų dar neįgyvendinti. Nuo pirmųjų diskusijų dėl Komisijos pasiūlymo ENVI komitete, kurios vyko 2007 m. gegužės mėn., būtinybė riboti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį tapo dar akivaizdesnė. Praėjo beveik metai. Vykdant veiklą, kuriai turi būti taikoma ši direktyva, į aplinką buvo išmesta daugiau, nei 200 mln. tonų CO2 dujų; tai 50 kartų daugiau, nei iš viso išmesta Tanzanijoje[1] – šalyje, kurioje pramonė neišvystyta. Tarptautinė klimato kaitos komisija (angl. IPCC) pabrėžė, kad būtina skubiai veikti. Laikas paspartinti procesą.

Tarptautinė bendruomenė daug labiau pasirengusi riboti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nei prieš metus. Kioto protokolą ratifikavo Australija, o Balio konferencijoje, nepaisant visų jos trūkumų, buvo susitarta 2012 m. Kopenhagoje pasirašyti papildomą susitarimą. Dalyviai pabrėžė, kad I priedą pasirašiusių šalių[2] tikslas yra „iki 2020 m. sumažinti taršą tiek, kad ji būtų 25–40 proc. mažesnė, nei 1990 m“.

Be to, JAV prezidento rinkimų procese liko dalyvauti tik tie kandidatai, kurie griežtai pasisako už klimato kaitos mažinimą.

BENDROSIOS POZICIJOS ĮVERTINIMAS

Į gruodžio mėn. priimtą Europos Ministrų Tarybos bendrąją poziciją nėra įtraukta daug Europos Parlamento pateiktų pakeitimų, nors EP pranešimas buvo priimtas didele dauguma.

Iš 60 pakeitimų visiškai ar iš esmės priimti 3 pakeitimai. 13 pakeitimų priimti iš dalies. Didžiosios daugumos pakeitimų (44) Taryba net nesvarstė. Didžiausias Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos pasiekimas buvo tai, kad Taryba iš viso dėl ko nors susitarė. Likus trims savaitėms iki Tarybos posėdžio gruodžio mėn., atrodė, kad politinio susitarimo rasti nepavyks. Susitarimas tapo galimas tik dėl Balio konferencijos suteikto politinio impulso.

Tai reiškia, kad, siekiant suderinti Parlamento pirmajame svarstyme priimtus pakeitimus ir Tarybos bendrąją poziciją, reikės dar daug ką nuveikti. Pranešėjas mano, kad būtina vėl pateikti visus svarbiausius Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimtus pakeitimus. Reikia pripažinti, kad Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimti pakeitimai ir taip yra kompromisas, ir kad didelė posėdyje dalyvavusių Europos Parlamento narių dalis ir, pvz., ENVI komitetas siekė daug griežtesnių nuostatų.

Pagrindinės keistinos politinės bendrosios pozicijos nuostatos

1. Kaip pasiekti susitarimą pasaulio mastu

Visi suinteresuotieji subjektai sutinka, kad pagrindinis veiksmų tikslas turėtų būti esminis susitarimas pasaulio mastu dėl aviacijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Taryba savo bendrojoje pozicijoje tai nurodė, bet svarbiausi Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimti aspektai į ją neįtraukti. Akivaizdu, kad siekdami susitarimo pasaulio mastu, į šį procesą privalome laipsniškai įtraukti kitas svarbias šalis ir regionus. Šiuo požiūriu įspūdinga JAV pažanga. Atitinkamas JAV senato komitetas 2007 m. gruodžio 5 d. priėmė Liebermano–Warnerio aktą. Šiuo aktu, kurį remią trys likę kandidatai į prezidento postą (John McCain, Hillary Clinton ir Barack Obama), nustatoma prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema, į kurią įtraukiamos visos transporto rūšys, taip pat ir aviacija. Šiuo aktu siekiama didelių tikslų, tačiau jis yra pagrįstas skirtinga metodologija, nei ta, kuri pateikta Komisijos pasiūlyme. Pranešėjas mano, kad Europos Sąjunga turėtų pradėti derybas su JAV. Akivaizdu, kad bendrą sistemą bus įmanoma nustatyti tik po lapkričio mėn. vyksiančių rinkimų. Taip pat turėtų būti vykdomos diskusijos su kitomis trečiosiomis valstybėmis – siekiant į procesą įtraukti kuo daugiau šalių. Tai padės pasiekti geresnių rezultatų aplinkos srityje ir dar labiau sumažins Europos oro linijų, oro uostų ir regionų konkurencijos iškreipimo galimybę.

2. Ribos

Taryba iš esmės pritarė Komisijos pasiūlymui nustatyti 100 proc. ribą. Europos Parlamentas siekė, kad pirmajame etape būtų nustatyta 90 proc. ribą. Kalbant apie antrąjį etapą, Taryba įtraukė labai negriežtą persvarstymo sąlygą. Europos Parlamentas siekia, kad persvarstant būtų nustatomos mažesnės procentinės dalys (siekiant, kad 2020 m. riba būtų 20 arba 30 proc.), o baziniai metai būtų 1990 m. Pranešėjas, mano, kad šiuo metu reikėtų nustatyti ribą laikotarpiui nuo 2012 m. Ji turi būti suderinta su bendrosios prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemos tikslais po 2013 m. Pagal Komisijos pasiūlymą nuo sausio 23 d. tai reiškia mažinimą 1,74 proc. kiekvienais metais, kadangi toks mažinimas bus taikomas kitiems prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemos dalyviams.

Kita vertus vyksta pagrįstos politinės diskusijos dėl Komisijos siūlomų uždavinių. Prekybos išmetamaisiais teršalais uždaviniai, palyginti su siūlomais bendrų veiksmų uždaviniais, yra labai dideli. Šiuo du pasiūlymus reikėtų pataisyti. Todėl pranešėjas siūlo aviacijos sektoriui taikyti mažinimą 1,5 proc. kiekvienais metais.

Tai, pranešėjo nuomone, yra dideli teisės aktų dėl bendrų veiksmų uždaviniai.

3. Aukcionai

Taryba pritarė nuostatai, kad 90 proc. leidimų turėtų būti išduodama nemokamai. Tik 10 proc. leidimų turėtų būti išduodama per aukcioną. Persvarstymo sąlyga laikotarpiui nuo 2012 m. yra labai negriežta. Pagal Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimtas nuostatas pradžioje aviacijos sektoriuje per aukcioną turėtų būti išduodama 25 proc. leidimų, o vėliau – maksimali leidimų dalis, kuri taikoma kitiems prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemos dalyviams.

4. Taikymo pradžia

Taryba ir Parlamentas, priešingai nei nustatyta Komisijos pasiūlyme, mano, kad tarpžemyniniai skrydžiai turi būti įtraukti nuo pradžių. Europos Parlamentą balsavo už kompromisinį variantą – 2011 m. (ENVI komitetas balsavo už 2010 m.). Taryba nori atidėti sistemos taikymą iki 2012 m. Naujausiuose mokslininkų pranešimuose nurodoma, kad problemą būtina spręsti nedelsiant, taigi, atidėlioti negalima. Todėl pranešėjas vėl pateikia pirmajame svarstyme priimtą pakeitimą.

5. Daugiklis

Europos Parlamentas balsavo už NOX daugiklį, kuris turėtų būti taikomas, kol bus priimti specialiai NOX skirti teisės aktai. Šiuo metu nėra net Komisijos pasiūlymo dėl specialių teisės aktų projekto. Todėl, pagal Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimtas nuostatas, reikėtų nustatyti daugiklį.

Taip pat svarbu stebėti plunksninių debesų poveikį ir, kai tik bus pakankamai mokslinių įrodymų, šį klausimą spręsti.

6. Minimalūs efektyvumo standartai ir sąveika

Europos Parlamentui svarbu išvengti padėties, kai oro linijos tik perka leidimus iš kitų sektorių, o paties sektoriaus efektyvumas ir rezultatai aplinkos apsaugos srityje negerėja. Todėl buvo priimti du pakeitimai dėl efektyvumo sąlygos ir leidimų pirkimo iš kitų sektorių. Taryba šio klausimo nesvarstė, tačiau atrodo, kad jis labai svarbus siekiant Europos Sąjungos aplinkos politikos patikimumo.

7. Švarios plėtros mechanizmai (angl. CDM) ir bendras įgyvendinimas (angl. JI)

Taryba nustatė, kad CDM riba yra 15 proc. Europos Parlamento nuomone, riba turėtų būti kitiems sistemos dalyviams taikomų ribų vidurkis. Abi institucijos sutinka, kad nuostatos dėl laikotarpio po 2013 m. turėtų būti suderintos su bendruoju persvarstymu. Reikėtų svarstyti, ar bendroje prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje numatytas CMD dydis yra pakankamas siekiant patenkinti aviacijos kompanijų reikmes. Reikėtų svarstyti, kaip užtikrinti tarpusavio papildomumo principą.

8. Kilimo masė

Europos Parlamentas balsavo už pakeitimą, pagal kurį nedideliems orlaiviams (kurių masė – mažiau, nei 20 000 kg) turėtų būti taikoma kita sistema. Tuo siekiama, kad MVĮ būtų lengviau administruoti sistemą. Taryba nepriėmė šio pakeitimo, tačiau pateikė kitą leidžiančią nukrypti nuostatą – vadinamąją de minimis sąlygą, kuri daugiau ar mažiau numato, kad sistema neturėtų būti taikoma įmonėms, kurios vykdo mažiau, nei vieną skrydį į ES oro uostą ir iš jo. Ši leidžianti nukrypti nuostata iš dalies turi kitą poveikį. Dėl jos iš sistemos bus pašalintos mažos besivystančių šalių įmonės. Bet kuriuo atveju abi leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos tiems patiems operatoriams. Pranešėjas siūlo priimti Tarybos siūlomą de minimis sąlygą ir ją pagrįsti ne skrydžių kiekiu, bet išmetamu CO2 dujų kiekiu – kadangi svarbiausia yra poveikis aplinkai.

9. Atokiausi regionai

Europos Parlamentas patvirtino du pakeitimus, kuriais siekiama patenkinti atokiausių regionų reikmes. Dalis per aukcionus sukauptų pajamų turėtų būti naudojama sprendžiant visas galimas atokiausių regionų problemas, o išduodant pažymėjimus reikėtų atsižvelgti į ypatingą jų padėtį. Taryba atmetė šiuos du pasiūlymus ir vietoje jų pateikė leidžiančią nukrypti nuostatą, kuri taikoma kai kuriems skrydžiams tarp atokiausių regionų. Reikia išnagrinėti, ar šis pasiūlymas nesukels problemų vykstant tarptautinėms diskusijoms. Pranešėjas linkęs pritarti Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimtai pozicijai: netaikomos jokios leidžiančios nukrypti nuostatos, o atokiausių regionų problemos sprendžiamos paskirstant pajamas ir išduodant leidimus.

10. Atsižvelgimas į augimą ir naujus dalyvius

Europos Parlamentas ragino atsižvelgti į naujus dalyvius ir greitai augančias oro linijas. Šiai idėjai Taryba pritarė, tačiau ją iš esmės pakeitė. Pranešėjas mano, kad šiuo atveju bendroji pozicija yra priimtina.

11. Per aukcionus sukauptos pajamos

Galbūt svarbiausias Tarybos ir Europos Parlamento nuomonių skirtumas yra klausimas, kaip tvarkyti per aukcionus sukauptas pajamas. Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui, pagal kurį pajamos paskirstomos aiškiems tikslams; Komisijos pasiūlymą papildėme keliomis svarbiomis nuostatomis, pvz., dėl mokesčių ekologiškam transportui mažinimo ir investavimo į mokslinius tyrimus siekiant sukurti ekologišką aviaciją. Taryba ignoravo Europos Parlamento pakeitimą ir pabrėžė, kad bet koks pajamų skyrimas yra nepriimtinas.

Pranešėjas visiškai supranta šio klausimo politinį aspektą, svarbų finansų ministrams.

Kita vertus, Europos Parlamento pozicija teisiniu ir politiniu požiūriu yra visiškai pagrįsta.

Pranešėjas vėl pateikia Europos Parlamento pirmajame svarstyme priimtą pakeitimą remdamasis šiais argumentais:

I.  Jei per aukcioną sukauptos pajamos pateks į valstybių narių biudžetus nenumatant, kam jos bus skirtos ir nebus sprendžiamos trečiųjų šalių problemos (pvz., susijusios su prisitaikymu), trečiąsias šalis bus sunku įtikinti politiniu lygmeniu pritarti mūsų klimato politikai.

II.  Jei sistemos veikimo rezultatas bus tik finansų ministrų pajamų padidėjimas, o piliečiai, kurie saugo aplinką (pvz., važiuoja autobusu ar traukiniu, o ne skrenda lėktuvu) jokios naudos neturės, tokią politiką bus sunku pateisinti. Jei sumažintume mokesčius ekologiškam transportui, tai padėtų įtikinti piliečius, kad mes ne tik surenkame pinigus, bet ir remiame veiksmus aplinkos apsaugos srityje.

III.  Ta pati logika taikytina ir investavimui į mokslinius tyrimus ekologiškos aviacijos srityje ir atitinkamas technologijas. Būtina, kad žmonės nesusidarytų įspūdžio, kad ši sistema yra finansų ministrų naudojama pinigų surinkimo priemonė, ir kad ja tikros problemos nesprendžiamos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2003/87/EB pakeitimas siekiant įtraukti oro eismą į Bendrijos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą

Nuorodos

05058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

13.11.2007                     T6-0505/2007

Komisijos pasiulymas

COM(2006)0818 - C6-0011/2007

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

24.4.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

24.4.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Peter Liese

27.2.2007

 

 

Svarstymas komitete

5.5.2008

 

 

 

Priėmimo data

27.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Inés Ayala Sender, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Salvatore Tatarella

Pateikimo data

4.6.2008