PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES, da bi v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti vključili letalstvo

5.6.2008 - (5058/2008 – C6‑0000/2008 – 2006/0304(COD)) - ***II

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Peter Liese

Postopek : 2006/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0220/2008
Predložena besedila :
A6-0220/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES, da bi v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti vključili letalstvo

(5058/2008 – C6‑0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (05058/2008 – C6-0177/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0818),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0220/2008),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(5a) Februarja 2007 je Evropski parlament sprejel resolucijo o podnebnih spremembah, v kateri je navedel cilj, da bi omejili povprečni svetovni dvig temperature na 2 °C nad ravnijo pred industrializacijo, in pozval Evropsko unijo, naj ohrani svojo vodilno vlogo v pogajanjih, da bi dosegli mednarodni okvir za podnebne spremembe za obdobje po letu 2012 in pri prihodnjih razpravah s svojimi mednarodnimi partnerji ohranili visoko zastavljene cilje. Poudaril je tudi, da je treba do leta 2020 zmanjšati skupne emisije industrializiranih držav za 30 % v primerjavi s količino emisij leta 1990, da bi do leta 2050 dosegli zmanjšanje med 60 in 80 %.

Obrazložitev

V uvodnih izjavah k direktivi bi se moralo odražati stališče Evropskega parlamenta o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe  2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(10a) Komisija mora do leta 2009 izvesti študijo izvedljivosti o možnosti določitve emisijskih standardov za motorje zrakoplovov za pomoč pri zmanjšanju emisij zrakoplovov.

(predlog spremembe 2, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 2).

Predlog spremembe  3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(11a) Poleg gospodarskih instrumentov obstaja pri tehnoloških in podjetniških izboljšavah znaten potencial za zmanjšanje emisij, ki ga je treba dodatno razvijati v večji meri kot doslej.

(predlog spremembe 3, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 3).

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 b (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(11b) Z učinkovitejšim upravljanjem zračnega prometa bi se lahko poraba goriva znižala tudi do 12 %, kar bi prispevalo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida. Zato je treba čim hitreje in čim učinkoviteje izvesti pobudo za enotno evropsko nebo in raziskave upravljanja zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR). Predvsem je naloga držav članic in Skupnosti, da v tesnem sodelovanju z zadevnimi uporabniki zračnega prostora hitro in odločno vzpostavijo funkcionalne bloke in prožne bloke zračnega prostora ter prožno uporabo zračnega prostora. V tem pogledu je treba podpreti tudi pobudo AIRE (atlantske medopravilne pobude za zmanjšanje emisij), ki sta jo sprejeli Evropska unija in Zvezna uprava za letalstvo ZDA.

(predlog spremembe 4, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 4).

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 c (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(11c) Raziskave, razvoj in tehnologija so ključ do inovacij in nadaljnjega zmanjševanja emisij v letalstvu. Izdelovalce zrakoplovov in motorjev ter proizvajalce goriv se poziva k raziskovanju in izvajanju sprememb na svojem področju, kar bo bistveno prispevalo k zmanjšanju vplivov letalstva na podnebje. Skupnost bo še nadalje podpirala skupno tehnološko pobudo "Čisto nebo" iz sedmega okvirnega programa za raziskave, ki stremi k bistvenemu zmanjšanju vplivov zračnega prometa na okolje. Skupnost mora še naprej odločno podpirati delo Svetovalnega sveta za raziskovanje na področju aeronavtike v Evropi (ACARE) in zlasti njegovo agendo strateških raziskav, katere cilj je, da bi se v zračnem prometu do leta 2020 emisije ogljikovega dioksida na potniški kilometer zmanjšale za 50 %, emisije dušikovih oksidov pa za 80 %.

 

(predlog spremembe 5, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 5).

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 d (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(11d) Subvencioniranje letališč v nekaterih primerih pomeni dajanje napačnih spodbud glede emisij toplogrednih plinov. Zato mora Komisija v celoti spoštovati veljavno zakonodajo o konkurenci.

(predlog spremembe 6, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 6). Ta predlog spremembe je kompromis, ki je nadomestil odločnejši predlog spremembe, ki ga je vložil poročevalec.

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 13 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(13a) Zagotoviti je treba enake konkurenčne pogoje med letališči in med operaterji zrakoplovov. Zato morajo biti mednarodni leti v Evropsko unijo in iz nje ter leti znotraj Evropske unije že od začetka vključeni v sistem Skupnosti.

(predlog spremembe 8, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 8). Poudariti je treba, da bi moral za notranje in medcelinske lete veljati isti začetni datum, saj gre za osrednjo prednostno nalogo Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(14) Od leta 2012 morajo biti vključene emisije iz vseh dohodnih letov na letališča in odhodnih letov z letališč Skupnosti. Sistem Skupnosti se lahko uporablja kot model za trgovanje z emisijami po svetu. Če tretja država sprejme ukrepe za zmanjšanje vpliva dohodnih letov v Skupnost na podnebje, bi morala Komisija po posvetovanju z zadevno tretjo državo preučiti možnosti za zagotovitev optimalnega součinkovanja med sistemom Skupnosti in ukrepi te države.

(14) Od leta 2011 morajo biti vključene emisije iz vseh dohodnih letov na letališča in odhodnih letov z letališč Skupnosti. Podnebne spremembe so globalni pojav, ki zahteva globalne rešitve. Skupnost meni, da je ta direktiva pomemben prvi korak. Države, ki niso članice EU, so povabljene, da s svojimi idejami sodelujejo v razpravi, da bi ta politični instrument nadalje razvili. Da se zagotovi upoštevanje menja tretjih držav, mora biti Komisija pred in med izvajanjem te direktive v rednem stiku z njimi. Prvi korak h globalnemu dogovoru bi bil dvostranski sporazum ali več takih sporazumov z eno ali več tretjimi stranmi. Če se Evropska unija s tretjo državo sporazume o skupnem sistemu, ki ima vsaj enake pozitivne učinke na okolje kot ta direktiva, lahko Komisija predlaga spremembo te direktive. Komisija lahko v vsakem primeru predlaga, da dohodni leti iz tretjih držav niso vključeni v sistem, če ima tretja država sama delujoč sistem, ki ima vsaj enake koristi za okolje kot ta direktiva.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlogi sprememb 64, 71 in 9). Občutno bolj razločno, kot je zapisano v skupnem stališču, je treba izraziti, da Evropa nima namena vztrajati pri točno določenem sistemu, temveč želi rešiti problem. Dogodki v Združenih državah (Lieberman-Warnerjev akt) in izjave vseh tamkajšnjih predsedniških kandidatov kažejo, da je dvostranski sporazum me EU in ZDA stvarna možnost.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(16) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in sajastih delcev. IPCC je ocenil, da je celotni vpliv letalstva zdaj približno dva- do štirikrat večji kot učinek njihovih preteklih emisij ogljikovega dioksida. Nedavne raziskave Skupnosti kažejo, da bi bil lahko celotni vpliv letalstva približno dvakrat večji od vpliva samega ogljikovega dioksida. Vendar nobena od teh ocen ne upošteva zelo negotovih učinkov cirusov. V skladu s členom 174(2) Pogodbe mora okoljska politika Skupnosti temeljiti na previdnostnem načelu. Dokler ne bo dosežen znanstveni napredek, bi bilo treba vse vplive letalstva obravnavati v največji možni meri. Emisije dušikovih oksidov bodo obravnavane v okviru druge zakonodaje, ki jo bo Komisija predložila v letu 2008.

(16) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in sajastih delcev. IPCC je ocenil, da je celotni vpliv letalstva zdaj približno dva- do štirikrat večji kot učinek njihovih preteklih emisij ogljikovega dioksida. Nedavne raziskave Skupnosti kažejo, da bi bil lahko celotni vpliv letalstva približno dvakrat večji od vpliva samega ogljikovega dioksida. Vendar nobena od teh ocen ne upošteva zelo negotovih učinkov cirusov. V skladu s členom 174(2) Pogodbe mora okoljska politika Skupnosti temeljiti na previdnostnem načelu, zato bi bilo treba vse vplive letalstva obravnavati v največji možni meri. Organi, pristojni za upravljanje zračnega prometa, morajo sprejeti učinkovite ukrepe za preprečevanje nastajanja kondenzacijskih sledi in cirusov s spremembo vzorcev letenja, in sicer tako, da leti ne bi več potekali na območjih, na katerih je zaradi specifičnih atmosferskih razmer nastanek teh oblakov verjeten. Poleg tega morajo ti organi odločno spodbujati raziskave o nastajanju kondenzacijskih sledi in cirusov, vključno z učinkovitimi ukrepi za zajezitev (npr. pri gorivu, motorjih, upravljanju zračnega prometa), ki ne bodo škodovali drugim okoljskim ciljem. Dokler Komisija ne bo predlagala druge zakonodaje, ki bo posebej obravnavala problem emisij dušikovih oksidov v letalstvu, je treba za vsako tono izpuščenega ogljikovega dioksida uporabiti ustrezen količnik.

(predloga sprememb 10 in 65, sprejeta v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 10 in 65). Za Evropski parlament je osrednja točka ustrezno obravnavanje vseh podnebnih učinkov letalstva.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 17 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(17a) Čeprav je prehod na alternativne (obnovljive) vire energije za operaterje zrakoplovov težak, je treba v letalskem sektorju doseči znatno zmanjšanje emisij, ki bo ustrezalo splošnemu cilju EU za zmanjšanje emisij za 20 ali 30 % v primerjavi z letom 1990. Za vsako ciljno obdobje v sistemu Skupnosti, ki bo vključevalo letalstvo, bo, v odvisnosti od uporabljenega referenčnega obdobja za ciljno obdobje v letalstvu, cilj za letalstvo postavljen glede na povprečna prizadevanja, ki so zahtevana v vseh drugih sektorjih z omejenimi viri v vseh državah članicah.

(predlog spremembe 13, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 13).

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 19

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu človekovih dejavnosti na podnebne spremembe in vpliv emisij toplogrednih plinov iz zrakoplovov na okolje je mogoče zajeziti z ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah ter s financiranjem raziskav in razvoja za zajezitev in prilagoditev. Države članice odločajo o vprašanjih nacionalne javne porabe v skladu z načelom subsidiarnosti. Brez poseganja v to stališče bi se morali prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic, ali enak znesek, kadar je to potrebno zaradi prevladujočih proračunskih načel držav članic, kot sta enotnost in univerzalnost, uporabiti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prilagoditev na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, financiranje raziskav in razvoja za zajezitev in prilagoditev ter za kritje stroškov upravljanja sistema. To bi lahko vključevalo ukrepe za spodbujanje okolju prijaznega prometa. Z iztržkom dražbe bi bilo treba financirati zlasti prispevke za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in lažje prilagajanje držav v razvoju. Določbe te direktive o uporabi prihodkov ne bi smele posegati v odločitve o uporabi prihodkov, ustvarjenih na dražbi pravic v širšem smislu splošnega pregleda Direktive 2003/87/ES.

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu človekovih dejavnosti. Iztržek dražbe pravic je treba uporabiti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prilagoditev na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, ter financiranje raziskav in razvoja za zajezitev in prilagoditev, zlasti v letalskem sektorju. Z iztržkom dražbe bi bilo treba financirati zlasti prispevke za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Za zmanjšanje bremena državljanov se prihodke, ustvarjene pri licitiranju, uporabi tudi za znižanje davkov in dajatev na podnebju prijazne prevozne načine, kot so vlaki in avtobusi. Lahko se jih uporabi tudi za kritje upravičenih stroškov držav članic pri izvajanju te direktive. Države članice lahko iztržek uporabijo tudi za zajezitev ali celo odpravljanje vsakršne težave, povezane z dostopnostjo in konkurenčnostjo najbolj oddaljenih regij ter z izvajanjem te direktive. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 21

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(21) Za povečanje stroškovne učinkovitosti sistema bi morali imeti operatorji zrakoplovov možnost uporabe potrjenih zmanjšanj emisij ("CER") in enot zmanjšanja emisij ("ERU") iz projektnih dejavnosti, da bi lahko izpolnili obveznosti predaje pravic do usklajene omejitve. Uporaba CER in ERU bi morala biti usklajena z merili za njihovo upoštevanje v sistemu trgovanja iz te direktive.

(21) Za povečanje stroškovne učinkovitosti sistema bi morali imeti operaterji zrakoplovov možnost uporabe pravic, ki so bile podeljene objektom v drugih sektorjih sistema za trgovanje z emisijami, potrjenih zmanjšanj emisij ("CER") in enot zmanjšanja emisij ("ERU") iz projektnih dejavnosti, da bi lahko izpolnili obveznosti predaje pravic do usklajene omejitve. Uporaba CER in ERU bi morala biti usklajena z merili za njihovo upoštevanje v sistemu trgovanja iz te direktive.

(predlog spremembe 15, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 15, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 21 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(21a) Kot posledica sedanjega sistema trgovanja z emisijami so energetsko intenzivne industrijske panoge zaradi visokih cen ogljikovega dioksida že pod pritiskom. Obstaja dejanska nevarnost selitve emisij CO2, če bo v sistem vključen še en obsežen sektor, ki bo moral kupovati dovoljenja za emisijo toplogrednih plinov. Da bi preprečili selitve emisij CO2 pri energetsko intenzivnih panogah, kot so industrija cementa, apna in jekla, bo Komisija preučila različne možnosti, kot so na primer sektorski cilji ali prilagoditev mejnih davkov, ter do konca leta 2008 objavila poročilo o načinu reševanja tega vprašanja.

(predlog spremembe 16, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 16). V predlogu za splošni pregled sistema za trgovanje z emisijami iz januarja 2008 je Komisija za leto 2011 napovedala študijo in predlog, kako bi se izognili selitvam emisij CO2 v energetsko intenzivnih panogah. Da bi zagotovili večjo varnost za naložbe, bi morala biti ta študija in predlog čim prej predstavljena.

Predlog spremembe  14

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 23 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(23a) Da se zagotovi enako obravnavanje operaterjev zrakoplovov, morajo države članice upoštevati usklajena pravila za upravljanje operaterjev, za katere so pristojne, v skladu s posebnimi smernicami, ki jih bo izdelala Komisija.

(predlog spremembe 17, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 17).

Predlog spremembe  15

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Uvodna izjava 33 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(33a) Ta direktiva ne preprečuje državam članicam ohranitve ali ustanavljanja dodatne in vzporedne politike ali ukrepov, ki obravnavajo celoten vpliv letalskega sektorja na podnebne spremembe.

(predlog spremembe 18, sprejet v prvi obravnavi)

Predlog spremembe  16

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Article 3 - point (o) (Directive 2003/87/EC)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(o) "operator zrakoplova" pomeni osebo, ki upravlja z zrakoplovom med izvajanjem letalske dejavnosti iz Priloge I, ali lastnika zrakoplova, kadar lastnik zrakoplova identitete te osebe ne pozna ali je ne navede;

(o) "operater zrakoplova" pomeni osebo ali organ, ki se identificira z oznako ICAO in ki upravlja z zrakoplovom med izvajanjem letalske dejavnosti iz Priloge I, ali imetnika spričevala operaterja zrakoplova ali lastnika zrakoplova, kadar lastnik zrakoplova ne pozna oznake ICAO ali je ne navede; To zahteva usklajene določbe v nacionalnih letalskih registrih držav članic za zagotovitev, da bosta operater zrakoplova in lastnik plovila vedno identificirana, kadar bo mogoče, kot to izhaja iz konvencije iz Cape Towna o mednarodni udeležbi pri mobilni opremi;

(predlog spremembe 21, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 21).

Predlog spremembe  17

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3c – odstavek 1

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 je skupna količina pravic, ki se dodeli operatorjem zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih emisij iz letalstva.

1. Za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012 je skupna dodeljena količina pravic, ki se dodeli operaterjem zrakoplovov enaka 90 % vsote zgodovinskih emisij iz letalstva, pomnoženo z dva.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 61 in 24).

Predlog spremembe  18

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3c – odstavek 2

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne 1. januarja 2013, in za vsako nadaljnje obdobje, če ni nobene spremembe na podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna količina pravic, ki se dodeli operatorjem zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih emisij iz letalstva, pomnoženih s številom let v obdobju.

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne 1. januarja 2013, in za vsako nadaljnje obdobje se skupna količina pravic, ki se vsako leto izda v letalstvu, enakomerno zmanjšuje, da se doseže cilj skupnega zmanjšanja emisij, zajetih v sistemu trgovanja z emisijami, kar je v skladu z letno vrednostjo iz odstavka 1.

(predloga sprememb 13 in 61, sprejeta v prvi obravnavi)

Predlog spremembe  19

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3d – odstavek 1

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. V obdobju iz člena 3c(1) se 10 % pravic ponudi na dražbi.

1. V obdobju iz člena 3c(3) se 25 % pravic ponudi na dražbi.

(predlog spremembe 74, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 74). Večji delež licitiranja je potreben, da bo preprečili izkrivljanje konkurence. Čeprav je velik napredek, da se pravice ne bodo podeljevale po nacionalnih načrtih, temveč po merilih, od katerih ima vsako prednosti za nekatere poslovne modele in pomanjkljivosti za druge. Z večjim deležem licitiranja bi to lahko uravnovesili, potreben pa je tudi zato, da se preprečijo nepričakovani dobički in da bi omogočili več davčnih olajšav za okolju prijazne oblike prevoza.

Predlog spremembe  20

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3d – odstavek 2

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na dražbi, se za prihodnja obdobja lahko poveča v okviru splošnega pregleda te direktive.

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na dražbi, se za prihodnja obdobja poveča v skladu z največjim deležem, ki je na dražbi v drugih sektorjih.

(predloga sprememb 75 in 87, sprejeta v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 75 in 87). Večji delež licitiranja je potreben, da bo preprečili izkrivljanje konkurence. Čeprav je velik napredek, da se pravice ne bodo podeljevale po nacionalnih načrtih, temveč po merilih, od katerih ima vsako prednosti za nekatere poslovne modele in pomanjkljivosti za druge. Z večjim deležem licitiranja bi to lahko uravnovesili, potreben pa je tudi zato, da se preprečijo nepričakovani dobički in da bi omogočili več davčnih olajšav za okolju prijazne oblike prevoza.

Predlog spremembe  21

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3d – odstavek 4

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

4. Države članice določijo kako se bodo porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic. Ti prihodki bi se morali porabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah ter za kritje stroškov države članice upravljavke v zvezi s to direktivo.

4. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic, se uporabijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagoditev na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, ter za financiranje raziskav in razvoja te zajezitve, zlasti v letalskem sektorju, in prilagoditev. Za zmanjšanje bremena državljanov se prihodke, ustvarjene pri licitiranju, uporabi tudi za znižanje davkov in dajatev na podnebju prijazne prevozne načine, kot so vlaki in avtobusi. Z iztržkom dražbe bi bilo treba financirati zlasti prispevke za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Lahko se uporabijo tudi za kritje upravičenih stroškov držav članic pri izvajanju te direktive. Države članice lahko te prihodke uporabijo tudi za zmanjšanje ali celo odpravo težav najbolj oddaljenih regij z dostopnostjo in konkurenčnostjo ter težav z obveznostmi zaradi opravljanja javnih storitev, ki so povezane z izvajanjem te direktive. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega odstavka.

Obrazložitev

Besedilo skuša najti kompromis med predlogoma sprememb 11 in 20 na eni strani in predlogom spremembe 52 na drugi strani. Skuša tudi sprejeti zamisel Sveta, da se posebej omeni Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Zamisel ne bi smela biti sporna, zato bi jo Parlament moral sprejeti.

Predlog spremembe  22

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3e – odstavek 5

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Pristojni organ države članice upravljavke do 28. februarja 2012 in do 28. februarja v vsakem naslednjem letu vsakemu operatorju zrakoplova izda število pravic, dodeljenih temu operatorju zrakoplova za navedeno leto, v skladu s tem členom ali členom 3f.

5. Pristojni organ države članice upravljavke do 28. februarja 2011 in do 28. februarja v vsakem naslednjem letu vsakemu operaterju zrakoplova izda število pravic, dodeljenih temu operaterju zrakoplova za navedeno leto, v skladu s tem členom ali členom 3f.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi. Odbor ENVI je predlagal leto 2010. Nujnost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je še bolj očitna kot med prvo obravnavo.

Predlog spremembe  23

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3e – odstavek 5 a (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

5a. V primeru združitve ali prevzema med operaterji zrakoplovov v določenem obdobju količina pravic, ki jim je dodeljena ali so jo pridobili, pripada novemu podjetju. Če operater zrakoplova preneha delovati, pristojna država članica pripadajoče pravice prenese na sekundarni trg s pravicami. Ob pričetku naslednjega leta se del pravic, ki ostane, ob upoštevanju splošnega poteka zmanjševanja odobrenih pravic, v celoti da na dražbo.

(predlog spremembe 34, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 34).

Predlog spremembe  24

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3e – odstavek 5 b (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

5b. Na podlagi izkušenj iz obdobja 2011–2012 Komisija pripravi predlog o tistem delu pravic do emisij toplogrednih plinov, ki jih letalski sektor sme kupiti na sekundarnem trgu večjih sistemov pravic do emisij toplogrednih plinov.

(predlog spremembe 35, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 35, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi.

Predlog spremembe  25

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3f – odstavek 1

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. V vsakem obdobju iz člena 3c(2) se 3% skupne količine pravic za dodelitev izloči v posebno rezervo za operatorje zrakoplovov, če:

1. V vsakem obdobju iz člena 3c(2) se 3 % skupne količine pravic za dodelitev izloči v posebno rezervo za operaterje zrakoplovov, če začnejo izvajati letalsko dejavnost iz Priloge 1 po letu spremljanja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih v skladu s členom 3e(1) za obdobje iz člena 3c(2), in če njihova dejavnost ne pomeni, v celoti ali delno, nadaljevanja letalske dejavnosti, ki jo je pred tem opravljal drug operator zrakoplova.

(a) začnejo izvajati letalsko dejavnost iz Priloge I po letu spremljanja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih v skladu s členom 3e(1) za obdobje iz člena 3c(2); ali

 

(b) njihovi podatki o tonskih kilometrih izkazujejo povišanje v povprečju za več kot 18% na letni ravni med letom spremljanja, za katero so bili podatki o tonskih kilometrih predloženi v skladu s členom 3e(1) za obdobje iz člena 3c(2), in drugim zaporednim koledarskim letom tega obdobja;

 

in če njihova dejavnost pod točko (a) ali dodatna dejavnost pod točko (b) ne pomeni, v celoti ali delno, nadaljevanja letalske dejavnosti, ki jo je pred tem opravljal drug operator zrakoplova.

 

Obrazložitev

Določba, ki jo v svojem skupnem stališču uvaja Svet, negativno vpliva na okolje. Ni jasno, kateri operater bo od te določbe imel koristi. Zato predlagamo, da se črta.

Predlog spremembe  26

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2003/87/ES

Člen 11 a – odstavek 1 a

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1a. Države članice ob upoštevanju odstavka 3 vsem operatorjem zrakoplovov dovolijo, da za vsako obdobje iz člena 3c uporabijo CER in ERU iz projektnih dejavnosti. Operatorji zrakoplova lahko za obdobje iz člena 3c(1) uporabijo CER in ERU v višini do 15 % števila pravic, ki jih je treba predati v skladu s členom 12(2a).

1a. Države članice ob upoštevanju odstavka 3 vsem operaterjem zrakoplovov dovolijo, da za vsako obdobje iz člena 11(2) vsem operaterjem zrakoplovov dovolijo, da za vsako obdobje uporabijo pravice, izdane na podlagi poglavja III, CER in ERU iz projektnih dejavnosti do odstotka pravic, ki jih je treba predati v skladu s členom 12(2a). Ta delež je povprečje deležev, ki jih države članice določijo za uporabo CER in ERU za določeno obdobje v skladu z odstavkom 1. Komisija ta odstotek objavi najmanj šest mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz člena 11(2). Odstotek CER in ERU, ki se uporablja v zvezi z letalskimi dejavnostmi, je treba pregledati hkrati z njegovo uporabo v drugih sektorjih kot del pregleda sistema trgovanja z emisijami.

Odstotek se za nadaljnja obdobja v skladu s postopkom za določitev uporabe CER in ERU iz projektnih dejavnosti določi kot del pregleda te direktive in ob upoštevanju razvoja mednarodne ureditve v zvezi s podnebnimi spremembami.

 

Komisija ta odstotek objavi najmanj šest mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz člena 3c.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi.

Predlog spremembe  27

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Člen 12, odstavek 2 a a (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

2aa. Če ni ukrepov Skupnosti za spodbujanje zmanjšanja izpustov dušikovih oksidov iz zrakoplovov, ki izvajajo letalsko dejavnost iz Priloge I, in za zagotavljanje enako ambiciozne ravni v zvezi z varstvom okolja, kot je v tej direktivi, se količina ogljikovega dioksida, ki jo operater zrakoplova lahko oddaja po pravici, ki ni pravica za emisije iz letalstva ali CER ali ERU za namene odstavka 2a in z odstopanjem od člena 3(a), deli s količnikom vpliva 2.

(predlog spremembe 41, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 41).

Predlog spremembe  28

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Člen 12, odstavek 2a b – 2 a d (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

2ab. Operaterji zrakoplovov, ki želijo predati pravice, ki niso pravice za emisije iz letalstva, za namene odstavka 2a, morajo vsako leto državi članici upravljavki predložiti preverjene podatke o tonskih kilometrih za letalske dejavnosti iz Priloge I, ki so bile opravljene v tem koledarskem letu.

 

2ac. Komisija na podlagi podatkov, ki se predložijo na podlagi določb iz člena 3, določi kazalnik učinkovitosti za vse operaterje zrakoplovov, ki se izračuna tako, da se vse emisije operaterjev zrakoplovov delijo z vsoto podatkov o tonskih kilometrih. Komisija na podlagi tega kazalnika učinkovitosti iz prvega leta, ko so podatki na voljo, objavi ciljni kazalnik učinkovitosti za leta 2010, 2015 in 2020 na podlagi zmanjšanja emisij glede na opravljene tonske kilometre (RTK) 3,5 % na leto, ki upošteva prostovoljni cilj 3,5-odstotnega izboljšanja učinkovitosti porabe goriva zrakoplovov na leto do leta 2020.

 

2ad. Tisti operaterji zrakoplovov, ki imajo za dano leto višjo vrednost kazalnika učinkovitosti od ciljnega kazalnika učinkovitosti, ki ga za to leto izračuna Komisija, morajo za izpolnitev določb iz odstavka 2a predati le pravice za emisije iz letalstva.

(predlog spremembe 42, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 42). Zelo pomembno je, da učinek sistema ne bo zgolj ekonomski pretok denarja iz letalskega sektorja v druge, temveč dejansko zmanjšanje emisij v letalskem sektorju in večja učinkovitost.

Predlog spremembe  29

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Člen 12, odstavek 2 a e (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

2ae. Komisija ob upoštevanju obljube operaterjev zrakoplovov, da bodo povečali učinkovitost motorjev zrakoplovov za 50 % do leta 2020, Evropskemu parlamentu leta 2010 in 2015 poroča o napredku za dosego tega cilja.

(predlog spremembe 42, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 42). Zelo pomembno je, da učinek sistema ne bo zgolj ekonomski pretok denarja iz letalskega sektorja v druge, temveč dejansko zmanjšanje emisij v letalskem sektorju in večja učinkovitost.

Predlog spremembe  30

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Člen 12, odstavek 2 a f (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

2af. Takoj ko bo na voljo dovolj znanstvenih dokazov, se bo predla ustrezen količnik, da se bodo upoštevali učinki cirusov, ki jih povzroča letalska dejavnost.

(predlog spremembe 44, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 44). Znanstveni dokazi še ne omogočajo, da bi ciruse zajeli v sistem trgovanja z emisijami, vendar bi jih morali zaobseči takoj, ko bo znanost bolj poučena o tem pojavu.

Predlog spremembe  31

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15

Direktiva 2003/87/ES

Člen 18a – odstavek 3 a (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

3a. Da se zagotovi enako obravnavanje operaterjev zrakoplovov, Komisija sprejme posebne smernice za uskladitev upravljanja operaterjev zrakoplovov, ki ga izvajajo države članice upravljavke.

(predlog spremembe 45, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 45).

Predlog spremembe  32

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15

Direktiva 2003/87/ES

Člen 18b

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Pri opravljanju svojih dolžnosti iz člena 3b(4) in člena 18a lahko Komisija za pomoč zaprosi organizacijo Eurocontrol in z njo v ta namen sklene ustrezne dogovore.

Pri opravljanju svojih dolžnosti iz člena 3b(4) in člena 18a lahko Komisija za pomoč zaprosi organizacijo Eurocontrol in določi nepristransko organizacijo, ki ji letalske družbe neposredno sporočijo podatke.

(predlog spremembe 46, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 46).

Predlog spremembe  33

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18

Direktiva 2003/87/ES

Člen 25a

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Če tretja država sprejme ukrepe za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe letov, ki vzletajo v tej državi in pristajajo v Skupnosti, Komisija po posvetovanju z navedeno tretjo državo in državami članicami v okviru odbora iz člena 23(1) preuči razpoložljive možnosti za zagotovitev optimalnega součinkovanja med sistemom Skupnosti in ukrepi te države.

 

1. Skupnost in države članice si še naprej prizadevajo doseči dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva. Kot prvi korak h globalnemu dogovoru bi bili uporabni dvostranski sporazumi o skupnem sistemu za trgovanje z emisijami v letalstvu med EU in tretjimi državami ali skupino tretjih držav. Komisija bo pred in med izvajanjem te direktive v stalnem stiku s tretjimi stranmi. Če se Evropska unija s tretjo stranjo dogovori o skupnem sistemu ali če se zaradi tovrstnih sporazumov doseže globalni dogovor, Komisija preuči, ali so potrebni predlogi sprememb k tej direktivi, ki se nanašajo na operaterje zrakoplovov.

Po potrebi Komisija lahko sprejme spremembe, na podlagi katerih se leti, ki prihajajo iz zadevne tretje države, izključijo iz letalskih dejavnosti s seznama v Prilogi I ali se zagotovijo vse nadaljnje spremembe letalskih dejavnosti s seznama v Prilogi I, ki izhajajo iz obveznosti sporazuma v skladu s četrtim pododstavkom. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

2. Komisija v vsakem primeru po posvetovanju z navedeno tretjo stranjo ali tretjimi stranmi in državami članicami v okviru odbora iz člena 23(1) preuči razpoložljive možnosti za zagotovitev optimalnega součinkovanja med sistemom Skupnosti in drugimi sistemi, zlasti da bi preprečili dvojno zaračunavanje, če tretja država sprejme ukrepe za zmanjšanje vpliva letov, ki vzletajo v tej državi in pristajajo v Skupnosti, na podnebne spremembe.

Komisija lahko Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga kakršne koli druge spremembe te direktive.

 

Komisija lahko po potrebi v skladu s členom 300(1) Pogodbe Svetu da priporočila za začetek pogajanj zaradi sklenitve sporazuma z zadevno tretjo državo.

 

2. Skupnost in države članice si še naprej prizadevajo doseči dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva. Komisija glede na vsak tak dogovor preuči, ali so potrebne spremembe te direktive, v kolikor se uporablja za operatorje zrakoplovov.

 

Obrazložitev

Končni cilj našega delovanja je oblikovanje globalnega sistema. Najprej bi se Evropska unija morala o skupnem sistemu dogovoriti s tretjimi državami. Dogajanje v Združenih državah pa nakazuje, da je to stvarna možnost.

Predlog spremembe  34

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2003/87/ES

Člen 30 – odstavek 4 – uvod

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

4. Komisija do 1. junija 2015 na podlagi spremljanja in izkušenj, pridobljenih pri uporabi te direktive, pregleda delovanje te direktive v zvezi z letalskimi dejavnostmi iz Priloge I in po potrebi pripravi predloge. Komisija zlasti preuči naslednje:

4. Komisija do 1. junija 2013 na podlagi spremljanja in izkušenj, pridobljenih pri uporabi te direktive, pregleda delovanje te direktive v zvezi z letalskimi dejavnostmi iz Priloge I in po potrebi pripravi predloge za Evropski parlament in Svet v skladu s členom 251 Pogodbe. Komisija preuči zlasti naslednje:

Obrazložitev

Pregled bi bilo treba predstaviti prej, vsako dopolnitev pa bi morali obravnavati po postopku soodločanja.

Predlog spremembe  35

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2003/87/ES

Člen 30 – odstavek 4 – točka (c)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(c) okoljsko učinkovitost sistema Skupnosti in stopnjo, do katere bi bilo treba celotno količino pravic, ki se dodelijo operatorjem zrakoplovov po členu 3c, zmanjšati v skladu s splošnimi cilji EU glede zmanjšanja emisij;

črtano

Obrazložitev

Obseg, za koliko naj se zmanjšajo pravice, je treba v direktivi opredeliti že zdaj.

Predlog spremembe  36

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2003/87/ES

Člen 30 – odstavek 4 – točka (d)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(d) vpliv sistema Skupnosti na letalski sektor;

(d) vpliv sistema Skupnosti na letalski sektor, zlasti na konkurenčnost evropskih letalskih družb in letališč, na primer v primerjavi z razvijajočimi se povezovalnimi točkami zunaj Evropske unije in možno selitvijo emisij CO2. V zvezi s tem Komisija preuči tudi možnost, da bi bili zajeti leti do namembnih ciljev, ne zgolj do povezovalnih letališč.

Obrazložitev

V pregledu je treba obravnavati učinek konkurenčnosti evropskih letališč in letalskih prevoznikov. Če bo sitem omejen na lete iz Evrope in v Evropo, bi bile lahko nekatere povezave za lete, na primer Azija, v konkurenčni prednosti. To se navaja zlasti za Dubaj. Komisija bi morala preveriti, da za potnika, ki bi na primer letel iz Pariza v Šanghaj in uporabil povezavo v Emiratih, obveznosti iz sistema za trgovanje z emisijami ne bi veljale le za potovanje od Pariza do Dubaja, temveč za ves let.

Predlog spremembe  37

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 1 – točka 20

Direktiva 2003/87/ES

Člen 30 – odstavek 4 – točka (i)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(i) vpliv izvzetja iz sistema Skupnosti nekaterih letov, opravljenih v okviru obveznosti javnih služb, predpisanih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti*.

črtano

Predlog spremembe  38

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do….*. O tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 6 mesecih po dnevu začetka veljavnosti te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

* OJ: * UL: prosim vstavite datum - 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

 

Obrazložitev

Nujnost obravnavanja podnebnih sprememb postaja vse bolj jasna, kot je na primer določeno v poročilih o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Zato mora biti prehodno obdobje čim krajše.

Predlog spremembe  39

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – nov pododstavek

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Za leto 2012 bodo vključeni vsi leti, ki vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba.

Od 1. januarja 2011 bodo vključeni vsi leti, ki vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba, pri čemer se upošteva posebni položaj letov med zelo oddaljenimi območji in evropskimi celinskimi območji.

(predlog spremembe 78, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 78). Svet je predlagal, da bi nekatere lete med najbolj oddaljenimi regijami popolnoma izključili iz tega sistema. To za te regije verjetno ni dovolj učinkovito, saj zajema le nekaj letov, hkrati pa bo tako naš sistem dostopnejši za zlorabo. Zato je besedilo Parlamenta ustreznejše.

Predlog spremembe  40

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (a)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

a) letov izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha ali njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države, ki ni država članica, kadar je to z ustreznim kazalnikom stanja navedeno v načrtu leta;

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 51).

Predlog spremembe  41

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (b)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

b) vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi ter carinskih in policijskih letov;

b) vojaških letov z vojaškimi zrakoplovi, letov carinskih in policijskih služb, iskalnih in reševalnih letov, pa tudi letov za zdravniško pomoč in pomoč ob naravnih nesrečah, med drugim za gašenje požarov, ki jih odobri ustrezni pristojni organ;

(predlog spremembe 52, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 52).

Predlog spremembe  42

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (b a) (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

ba) letov v humanitarne namene na podlagi mandata Združenih narodov ali njihovih pomožnih organizacij in letov nujne medicinske pomoči, če so jih operaterju zrakoplovov naročili (npr. Združeni narodi) ali če ima potrebno uradno dovoljenje, tj. licenco za lete nujne medicinske pomoči v spričevalu letalskega prevoznika;

(predlog spremembe 53, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 53).

Predlog spremembe  43

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (d)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

d) vseh letov, ki potekajo izključno na podlagi pravil vizualnega letenja, kakor so določena v Prilogi 2 h Čikaški konvenciji;

črtano

(predlog spremembe 54, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 54).

Predlog spremembe  44

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (g)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

g) letov, ki se izvajajo izključno za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja letal ali letalske ali zemeljske opreme;

g) letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih raziskav ali za namene preverjanja, preizkušanja, usposobitve in certificiranja zrakoplovov, opreme ali postopkov za upravljanje zračnega prometa v zraku ali na tleh; prevažanja novih zrakoplovov, pa tudi letov za prevažanje, ki jih izvede lastnik zrakoplova ali se izvedejo v njegovem imenu zaradi nenadnega predčasnega prenehanja, napake, ponovnega prevzema v posest ali podobnih primerov v zvezi z lizingom, zakupom ali podobno ureditvijo;

(predloga sprememb 70 in 79, sprejeta v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 70 in 79). Izključitev letov v znanstvene namene je zelo pomembna, saj jih je večina namenjenih temu, da se zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe  45

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (i)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

i) letov, opravljenih v okviru obveznosti javnih služb, predpisanih v skladu z Uredbo (EGS) št. 2408/92 o letalskih progah znotraj najbolj oddaljenih regij, kot so opredeljene v členu 299(2) Pogodbe, ali na letalskih progah, kadar ponujena zmogljivost ne presega 30 000 sedežev na leto; in

črtano

Obrazložitev

Če namerava Evropska unija v sitem trgovanja z emisijami zajeti lete iz tretjih držav, ne bi smela izključiti lete med najbolj oddaljenimi regijami, saj bi to spodkopalo mednarodno verodostojnost tega sistema. Namesto tega Parlament predlaga, da bi priznali potrebe teh regij pri razdeljevanju prihodkov od licitiranja in podeljevanju pravic.

Predlog spremembe  46

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga I – točka 1 – točka (c)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (j)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

j) letov, razen letov izključno za prevoz, v okviru službenih potovanj vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov države članice EU, ki jih opravijo operatorji v komercialnem zračnem prevozu, ki v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 243 letov na posamezno obdobje, ki bi z izjemo te točke spadali pod to aktivnost.

j) letov v okviru službenih potovanj vladajočega monarha in njegovih bližnjih sorodnikov ter predsednikov držav, razen letov izključno za prevoz, ki jih opravijo operaterji v komercialnem zračnem prevozu, pri čemer je skupna letna emisija ogljikovega dioksida operaterja zrakoplova manj kot 10 000 ton v koledarskem letu.

Obrazložitev

Odstopanje bi moralo biti v skladu z okoljsko škodo, ki jo povzročijo posamezni letalski prevozniki.

Predlog spremembe  47

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga I – točka 2 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga IV – del B – točka B – pododstavek 4

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Pri izračunu koristnega tovora:

Pri izračunu koristnega tovora:

– je število potnikov na zrakoplovu število potnikov razen članov posadke;

– je število potnikov na zrakoplovu število potnikov razen članov posadke;

operator zrakoplova lahko za zadevne lete za potnike in prijavljeno prtljago, ki je navedena v dokumentaciji o masi in ravnotežju, uporabi dejansko ali standardno maso ali pa privzeto vrednost v višini 110 kg za vsakega potnika in njegovo prijavljeno prtljago.

operater zrakoplova lahko za zadevne lete za potnike in prijavljeno prtljago, ki je navedena v dokumentaciji o masi in ravnotežju, uporabi dejansko ali standardno maso ali pa privzeto vrednost v višini 100 kg za vsakega potnika in njegovo prijavljeno prtljago.

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je ponovno vzpostaviti predlog Komisije in stališče Parlamenta iz prve obravnave, ki ju je spremenil Svet.

Predlog spremembe  48

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

Priloga – točka 3 – točka (b)

Direktiva 2003/87/ES

Priloga V – odstavek 14 – pododstavek 1 a (novo)

 

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

Skupnost in države članice zagotovijo, da so delovne metode, ki jih uporabi preveritelj, usklajene pred izvajanjem direktive in da se določbe direktive uporabljajo enotno.

(predlog spremembe 59, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 59).

OBRAZLOŽITEV

POLITIČNE OKOLIŠČINE

Obravnavanje podnebnih sprememb je nujnejše kot kdaj koli prej, vendar veliko zavez, o katerih so se voditelji držav in vlad že dogovorili, še ni udejanjenih. Od prve razprave o predlogu Komisije v odboru ENVI maja 2007 je postalo jasno, da je treba nujno omejiti emisije toplogrednih plinov, vključno z letalskimi. Od tedaj je minilo leto dni. Dejavnosti, za katere bi morala veljati ta direktiva, so povzročile izpust več kot 200 milijonov ton ogljikovega dioksida – več kot petdesetkrat več, kot povzročijo neindustrializirane države kot Tanzanija[1]. Čas je, da ta proces pospešimo.

Mednarodna skupnost se za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zavzema dosti bolj kot leto poprej. Avstralija je ratificirala kjotski protokol, in kljub številnim pomanjkljivostim na balijski konferenci so udeleženci soglašali, da bo v Københavnu sprejet sporazum za cilje po letu 2012. Poudarili so, da je za pogodbenice priloge I[2] cilj "do leta 2020 zmanjšati emisije za 25–40 odstotkov pod ravnijo leta 1990".

Poleg tega ostajajo za predsedniške volitve v Združenih državah le še kandidati, ki zagovarjajo zelo ambiciozen pristop do ublažitve podnebnih sprememb.

OCENA SKUPNEGA STALIŠČA

Skupno stališče Sveta ministrov, sprejeto decembra, ne zajema veliko predlogov sprememb Evropskega parlamenta, čeprav je bilo njegovo poročilo sprejeto z ogromno večino.

Od 60 predlogov sprememb so bili trije sprejeti v celoti ali vsebinsko, 13 jih je bilo sprejetih deloma, velike večine (44 predlogov sprememb) pa Svet sploh ni upošteval. Največji dosežek portugalskega predsedstva je, da je Svet sploh o čem soglašal. Tri tedne pred decembrskim zasedanjem Sveta se je zdelo nemogoče, da bi dosegli politično soglasje. Sporazum je bil mogoč zgolj zaradi političnega zagona po konferenci na Baliju.

To pomeni, da bo potrebnega še precej dela, da bomo našli kompromis med prvo parlamentarno obravnavo in Svetom. Poročevalec meni, da je treba še enkrat vložiti glavne predloge sprememb, ki jih je Evropski parlament sprejel v prvi obravnavi. Zavedati se je treba, da je bila prva obravnava v Parlamentu že kompromis in da si je velik del udeležencev v plenarni dvorani, pa tudi odbor za okolje, želel doseči še dosti več.

Glavne politične točke, ki jih je treba spremeniti

1. Tlakovanje poti proti svetovnemu dogovoru

Vse zainteresirane strani se strinjajo, da bi moral biti končni cilj tovrstnega delovanja obsežen svetovni dogovor o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz letalstva. Svet je to navedel v svojem skupnem stališču, vendar v njem manjkajo osrednje prvine iz parlamentarne prve obravnave. Jasno je, da moramo na poti proti svetovnemu dogovoru postopoma zajeti druge velike države in regije. Pri tem je izjemno dogajanje v Združenih državah. Pristojni odbor ameriškega senata je 5. decembra 2007 sprejel Lieberman-Warnerjev akt. Podprli so ga trije preostali predsedniški kandidati, John McCain, Hillary Clinton in Barack Obama, vzpostavlja pa sistem za trgovanje z emisijami za vse oblike prevoza, kar pomeni tudi za letalstvo. Dokument je ambiciozno zastavljen, vendar izhaja iz drugačne metodologije, kakršna je v predlogu Komisije. Poročevalec meni, da bi morala Evropska unija z Združenimi državami začeti pogajanja. Skupen sistem bo očitno mogoče doseči šele po novembrskih volitvah. Začeti bi bilo treba tudi razpravo s tretjimi državami, da bi vključili čim več strani. To bi povečalo okoljski učinek, omejilo pa bi tudi vse možnosti za izkrivljanje konkurence za evropske letalske družbe, letališča in regije.

2. Zgornja meja

Svet je v glavnem podprl predlog Komisije o zgodnji meji 100 odstotkov. Parlament je pozval, naj bo omejitev sprva 90-odstotna, za drugo obdobje pa je Svet dodal zelo popustljivo določbo o reviziji. Parlament vztraja, naj se vrednosti znižujejo do 20 ali 30 odstotkov leta 2020, s tem da je osnova leto 1990. Poročevalec meni, da je treba omejitev za obdobje po letu 2012 določiti zdaj in da bi morala biti skladna z ambicioznimi namerami v splošnem sistemu trgovanja z emisijami po letu 2013. Po predlogu Komisije s 23. januarja bi to pomenilo zmanjšanje za 1,74 odstotka letno, saj bo to zmanjšanje, ki ga bodo občutili drugi udeleženci v sistemu.

Po drugi strani poteka zelo utemeljena politična razprava, kaj je namen tega predloga. Cilji sistema za trgovanje z emisijami se zdijo zastavljeni zelo visoko v primerjavi s cilji predloga o porazdelitvi prizadevanj. Zaželeno bi bilo, da bi oba predloga prilagodili. Zato poročevalec za letalski sektor predlaga znižanje zgolj za 1,5 odstotka letno.

To bi po njegovem mnenju zahtevalo večjo ambicioznost pri zakonodaji o porazdelitvi prizadevanj.

3. Pridobivanje pravic z dražbo

Svet je podprl, da bi 90 % pravic podelili prosto, na dražbi pa naj bi jih bilo samo 10 %. Določba o pregledu za obdobje po letu 2012 je zelo popustljiva. Po besedilu iz prve parlamentarne obravnave bi moralo letalstvo začeti z dražbo 25 %, delež na dražbi pa naj bi se zviševal do najvišje ravni, ki je obvezna za druge udeležence v sistemu za trgovanje z emisijami.

4. Datum začetka veljavnosti

Svet in Parlament sta v nasprotju s Komisijo soglašala, da morajo biti medcelinski leti v sistemu zajeti že od začetka. Parlament je kompromisno glasoval za leto 2011 (odbor ENVI je zahteval 2010), Svet pa hoče sistem preložiti do leta 2012. Najnovejše znanstvene raziskave poudarjajo nujnost tega problema, tako da ne bi smeli odlašati. Zato je poročevalec ponovno uporabil predlog spremembe iz prve obravnave.

5. Količnik

Parlament je glasoval, naj se za dušikove okside uporablja količnik, dokler ne bo sprejeta posebna zakonodaja o njih. Za zdaj Komisija še nima niti osnutka o tovrstni posebni zakonodaji. Zato bi morali uveljaviti količnik, kakor je Parlament predlagal v prvi obravnavi.

Pomembno je tudi spremljati učinke cirusov in to vprašanje obravnavati takoj, ko bo na voljo dovolj znanstvenih podatkov.

6. Minimalni standardi učinkovitosti in dostop

Za Parlament je zelo pomembno, da ne pride do tega, da bi letalske družbe zgolj kupovale dovoljenja iz drugih sektorjev, ne da bi se izboljšali učinkovitost in okoljska uspešnost tega sektorja. Zato sta bila sprejeta dva predloga sprememb o določbi o učinkovitosti in omejitvah pri kupovanju dovoljenj iz drugih sektorjev. Svet te točke ni upošteval, čeprav je najbrž zelo pomembna za verodostojnost okoljske politike Evropske unije.

7. Mehanizem za čist razvoj in skupno izvajanje

Svet je kot zgornjo mejo za mehanizem za čist razvoj opredelil na 15 %. Stališče Parlamenta je, da bi morala biti ta meja povprečje drugih udeležencev v sistemu. Obe instituciji sta soglašali, da bi jo bilo treba v obdobju po letu 2013 prilagoditi splošnemu pregledu. Dogovoriti se je treba, ali je obseg mehanizma za čist razvoj v splošnem sistemu za trgovanje z emisijami dovolj za potrebe letalskih družb, pa tudi, kako se lahko zagotovi načelo dopolnilnosti.

8. Vzletna teža

Parlament je glasoval za predlog spremembe, po katerem bi za manjše zrakoplove (lažje od 20.000 kilogramov) veljal drugačen (izravnalni) sistem. Namen tega predloga spremembe je, da bi sistem lažje deloval za majhna in srednje velika podjetja. Svet ga ni sprejel, temveč je uvedel drugo odstopanje, tako imenovano določbo de minimis, ki pravzaprav določa, da družbe z manj kot enim letom, ki vključuje letališče v EU, dnevno, ne bi bile zajete v tem sistemu. To odstopanje ima deloma še en učinek: v glavnem bo iz sistema izključilo manjše letalske prevoznike iz držav v razvoju. V vsakem primeru pa odstopanje deloma zajema iste izvajalce. Poročevalec predlaga, da bi določbo de minimis, ki jo je predlagal Svet, prilagodili, tako da ne bi temeljila na številu letov, pač pa na emisijah ogljikovega dioksida, saj dejansko šteje okoljski učinek.

9. Najbolj oddaljene regije

Parlament je sprejel dva predloga sprememb za izpolnitev potreb zelo oddaljenih regij. Del prihodkov od dražbe bi morali uporabiti za reševanje možnih težav v najbolj oddaljenih regijah, njihov posebni položaj pa bi morali pri podeljevanju dovoljenj upoštevati. Svet je ta dva predloga zavrnil, namesto njiju pa uvedel odstopanje za nekatere lete med zelo oddaljenimi regijami. Preveriti je treba, ali bi ta predlog lahko povzročil težave v mednarodni razpravi. Poročevalec bi raje ostal pri stališču Parlamenta iz prve obravnave, kar pomeni, da se ne uvajajo odstopanja, pač pa da se pri razdeljevanju prihodkov in podeljevanju dovoljenj zadovoljujejo potrebe najbolj oddaljenih regij.

10. Rezerva za rast in nove udeležence

Parlament je pozval k rezervi za nove udeležence in rezervi za hitro rastoče letalske prevoznike. Svet je zamisel o tem sprejel, vendar jo je občutno spremenil. Poročevalec meni, da je v tem primeru skupno stališče sprejemljivo.

11. Prihodki od dražbe pravic

Ena najpomembnejših razlik med Svetom in Parlamentom je verjetno pri vprašanju, kaj storiti s prihodki od dražbe. Parlament je podprl predlog Komisije, kjer je bila jasno označena namenskost teh prihodkov. Temu predlogu smo dodali nekaj pomembnih točk, na primer zmanjšanje obdavčenja za oblike prevoza in naložbe v raziskave za tehnologijo za čiste zrakoplove. Svet predloga spremembe Parlamenta ni upošteval in izrecno poudaril, da namenskost nikakor ne bo podprta.

Poročevalec se popolnoma zaveda politične razsežnosti tega vprašanja za finančne ministre.

Po drugi strani pa je stališče Parlamenta iz pravnih in političnih razlogov dodobra utemeljeno.

Poročevalec je ta predlog spremembe iz prve parlamentarne obravnave ponovno vložil s spodnjimi argumenti.

I.  Če se denar od dražbe nenamensko prelije v nacionalne proračune, ne pomaga pa se izpolnjevati potreb tretjih držav, na primer za prilagajanje, bo politično težje dobiti njihovo podporo naši podnebni politiki.

II.  Če bo rezultat tega sistema zgolj večji prihodek za finančna ministrstva, ne bo pa koristi za državljane, ki ravnajo "okolju prijazno", na primer uporabljajo avtobuse in vlake namesto letal, bo to politiko težje utemeljiti. Davčne olajšave za okolju prijazne oblike prevoza bi bile poglavitnega pomena pri prepričevanju državljanov, da ne pobiramo zgolj denarja, pač pa podpiramo dejavnosti za okolje.

III.  Enako velja za naložbe v raziskave in tehnologijo za čiste zrakoplove. Ne bi smelo priti do tega, da bi bilo videti, kakor da je sistem namenjen zgolj nabiranju denarja za finančna ministrstva.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2003/87/ES, da bi v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti vključili letalstvo

Referenčni dokumenti

05058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

13.11.2007                     T6-0505/2007

Predlog Komisije

COM(2006)0818 - C6-0011/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

24.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

24.4.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Peter Liese

27.2.2007

 

 

Obravnava v odboru

5.5.2008

 

 

 

Datum sprejetja

27.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Tatarella

Datum predložitve

4.6.2008