SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva

4.6.2008 - (KOM(2008)0132 – C6‑0161/2008 – 2008/0052(CNS)) - *

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Bogusław Sonik

Postup : 2008/0052(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0221/2008
Predkladané texty :
A6-0221/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva

(KOM(2008)0132 – C6‑0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0132),

–   so zreteľom na Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice,

–   so zreteľom na článok 175 ods. 1 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek, prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0161/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0221/2008),

1.  schvaľuje uzavretie protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Európskej hospodárskej komisii Organizácie spojených národov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na piatej konferencii ministrov s názvom „Životné prostredie pre Európu“, ktorá sa konala v Kyjeve na Ukrajine v máji 2003, bol prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice (ďalej len „protokol o SEA“). Komisia podpísala protokol o SEA v mene Európskeho spoločenstva dňa 21. mája 2003.

V dohovore EHK OSN z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice (ďalej len „dohovor z Espoo“) sa na základe existujúcich právnych predpisov v oblasti hodnotenia vplyvu na životné prostredie stanovili postupy využívané pri konzultáciách so stranami, ktorých sa pravdepodobne dotkne vplyv navrhovaných projektov v oblasti životného prostredia presahujúci hranice štátov. Dohovor nadobudol platnosť v roku 1997. Európske spoločenstvo ho podpísalo 26. februára 1991 a ratifikovalo 24. júna 1997. Jeho hlavné ustanovenia sa vykonávajú prostredníctvom smernice 97/11.

Smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (smernica o strategickom environmentálnom hodnotení – SEA) sa týka rozsiahlej skupiny plánov a programov a stanovujú sa v nej podrobné požiadavky týkajúce sa posudzovania a predkladania správ o ich environmentálnych účinkoch. Schopnosť zabraňovať nepriaznivým environmentálnym účinkom na úrovni projektov môže byť obmedzená rozhodnutiami prijatými v rámci plánov alebo politík. Z tohto dôvodu bolo stanovené, že proces hodnotenia by sa mal vykonávať na týchto úrovniach. To je postup SEA.

Smernica o SEA zahŕňa ustanovenie o cezhraničných účinkoch, ktoré vychádza z dohovoru z Espoo.

Ciele protokolu o SEA sú zamerané na zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia vrátane zdravia a na zabezpečenie integrácie týchto hľadísk do opatrení a nástrojov zameraných na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Európske spoločenstvo plánuje v súlade so svojou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a lepšej právnej úpravy implementovať článok 13 Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k dohovoru z Espoo, a to prostredníctvom postupov hodnotenia vplyvu ustanovených v oznámeniach o hodnotení vplyvu, v ktorých sa vyváženým spôsobom rieši otázka hospodárskych, sociálnych a environmentálnych prvkov udržateľného rozvoja.

Pozornosť si zasluhuje niekoľko aspektov európskeho rozmeru. ES a členské štáty zohrávali v procese rozvoja koncepcie a uplatňovania SEA významnú úlohu a svoju podporu by mali potvrdiť ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice.

POSTUP

Názov

Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice

Referenčné čísla

KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS)

Dátum konzultácie s EP

8.4.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

10.4.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Bogusław Sonik

14.4.2008

 

 

Dátum prijatia

3.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle