POROČILO o predlogu sklepa Sveta o odobritvi Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti

4.6.2008 - (KOM(2008)0132 – C6‑0161/2008 – 2008/0052(CNS)) - *

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Bogusław Sonik

Postopek : 2008/0052(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0221/2008
Predložena besedila :
A6-0221/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o odobritvi Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti

(KOM(2008)0132 – C6‑0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2008)0132),

–   ob upoštevanju Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje,

–   ob upoštevanju člena 175(1) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0161/2008),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0221/2008),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in Gospodarski komisiji Združenih narodov za Evropo.

OBRAZLOŽITEV

Na peti ministrski konferenci z naslovom „Okolje za Evropo“, ki je potekala v Kijevu v Ukrajini maja 2003, je bil sprejet Protokol o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje („Protokol SEA“). Komisija je v imenu Evropske skupnosti podpisala protokol SEA 21. maja 2003.

S Konvencijo UN/ECE iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje (konvencijo iz Espooja), ki temelji na obstoječem pravu s področja presoje vplivov na okolje, so bili določeni postopki za posvetovanje s pogodbenicami, v katerih bo verjetno prišlo do čezmejnih vplivov predlaganih projektov na okolje. Konvencija je začela veljati leta 1997. Evropska skupnost jo je podpisala 26. februarja 1991, ratificirala pa 24. junija 1997. Njene glavne določbe se izvajajo z direktivo 97/11.

Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (direktiva o strateški presoji vplivov na okolje) velja za vrsto načrtov in programov, v njej pa so določene tudi podrobne obveznosti glede presoje njihovih vplivov na okolje in poročanja v zvezi s tem. Zmožnost preprečevanja škodljivih vplivov na okolje na ravni projekta je lahko omejena z odločitvami, sprejetimi v načrtih ali politikah, zato velja, da je treba postopek presoje izvesti na teh ravneh. To je postopek strateške presoje vplivov na okolje.

Direktiva o strateški presoji vplivov na okolje vključuje določbo o čezmejnih vplivih, ki temelji na konvenciji iz Espooja.

Cilji protokola o strateški presoji vplivov na okolje naj bi jamčili visoko stopnjo varovanja okolja in zdravja ter zagotovili, da sta ta vidika upoštevana pri ukrepih in instrumentih, namenjenih zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Evropska skupnost namerava v skladu s strategijo za trajnostni razvoj in boljšo zakonsko ureditev izvajati člen 13 protokola o strateški presoji vplivov na okolje h konvenciji iz Espooja s postopki za presojo vplivov, določenimi v sporočilih o presoji vplivov, v katerih so uravnoteženo obravnavani gospodarski, družbeni in okoljski vidiki trajnostnega razvoja.

Pozornost si zasluži več vidikov z razsežnostjo EU. ES in države članice so ene izmed prvih, ki so izoblikovale idejo in prakso strateške presoje vplivov na okolje, in bi morale svojo podporo potrditi z ratifikacijo protokola o strateški presoji vplivov na okolje h konvenciji iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje.

POSTOPEK

Naslov

Protokol o strateški okoljski presoji k leta 1991 sprejeti Konvenciji UNECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS)

Datum posvetovanja z EP

8.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.4.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bogusław Sonik

14.4.2008

 

 

Datum sprejetja

3.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle