SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi)

  4.6.2008 - (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD)) - ***II

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Paolo Costa

  Menettely : 2006/0272(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0223/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0223/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi)

  (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16133/3/2007 – C6‑0129/2008)[1],

  –   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0784),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

  –   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0223/2008),

  1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Neuvoston yhteinen kanta

  Tarkistus

   

  (4 a) Historiallisesti arvokkaat rautatiet, museorautatiet ja matkailijoille tarkoitetut rautatiet jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jotta taataan johdonmukaisuus nykyisten rautateitä koskevien säädösten kanssa.

  Tarkistus  2

  Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

  1 artikla – -1 a kohta (uusi)

  direktiivi 2004/49/EY

  2 artikla – 2 kohta – c a ja c b alakohta (uusi)

   

  Neuvoston yhteinen kanta

  Tarkistus

   

  (-1 a) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

   

  "c a) kansallisissa verkoissa käytössä oleva historiallisesti arvokas liikkuva kalusto, edellyttäen että se täyttää kansalliset turvamääräykset ja -säädökset;

   

  c b) historiallisesti arvokkaat rautatiet, museorautatiet ja matkailijoille tarkoitetut rautatiet, jotka toimivat omina verkkoinaan, mukaan lukien työpajat tai liikkuva kalusto, jonka omistaa tällainen rautatie tai joka perustuu tällaiseen rautatiehen tai jonka omistaa tällaisen rautatien henkilöstö."

  Perustelu

  Jotta oltaisiin johdonmukaisia parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän rautateiden yhteentoimivuusdirektiiviä koskevan kannan kanssa, on selvennettävä, että historiallisesti arvokkaat rautatiet ja museorautatiet jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, edellyttäen että ne täyttävät kansalliset turvamääräykset tai toimivat omana verkkonaan.

  Tarkistus  3

  Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

  direktiivi 2004/49/EY

  7 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

   

  Neuvoston yhteinen kanta

  Tarkistus

   

  a a) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

   

  "Ennen yhteisten turvallisuustavoitteiden laatimista tai tarkistamista on kustannus-hyötyanalyysilla osoitettava, että yhteisten turvallisuustavoitteiden kehittämisen odotetut vaikutukset parantavat liikenteen turvallisuuden tasoa ja rautatiejärjestelmän optimaalista käyttöä."

  Perustelu

  Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus yhteisistä turvallisuustavoitteista.

  Tarkistus  4

  Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös

  1 artikla – 7 kohta

  direktiivi 2004/49/EY

  14 artikla

   

  Neuvoston yhteinen kanta

  Tarkistus

  "14 artikla

  "14 artikla

  Kulkuneuvojen huolto

  Kulkuneuvojen huolto

  1. Kullakin kulkuneuvolla on oltava ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä verkossa sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö, ja toimijan on oltava rekisteröity kansalliseen kalustorekisteriin rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklan mukaisesti.

  1. Kullakin kulkuneuvolla on oltava ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä verkossa sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö, ja toimijan on oltava rekisteröity kansalliseen kalustorekisteriin rautateiden yhteentoimivuusdirektiivin 33 artiklan mukaisesti. Kunnossapidosta vastaava yksikkö voi olla rautatieyritys, infrastruktuurin haltija tai kulkuneuvon haltija.

  2. Asianomaiset kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat päättää poikkeustapauksissa ja omien verkkojensa osalta poikkeuksista 1 kohdassa säädettyyn velvoitteeseen.

  2. Jokainen kunnossapidosta vastaava yksikkö sertifioidaan 6 kohdan mukaisesti.

  3. Kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava huoltojärjestelmän avulla, että kulkuneuvot ovat turvallisessa käyttökunnossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa tarkoitettua rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden vastuuta.

  3. Kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava huoltojärjestelmän avulla, että kulkuneuvot ovat turvallisessa käyttökunnossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklassa tarkoitettua rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden vastuuta.

  4. Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö on rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu järjestelmä toteutetaan 9 artiklan mukaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla.

  4. Kunnossapidosta vastaava yksikkö tekee itse kunnossapitotyöt tai teettää ne sopimuskorjaamoilla.

  5. Jos kunnossapidosta vastaava yksikkö ei ole rautatieyritys tai infrastruktuurin haltija, se voidaan sertifioida 6 kohdan mukaisesti.

   

  6. Komissio toteuttaa viraston suosituksen perusteella … päivään …kuuta … mennessä toimenpiteen, jolla otetaan käyttöön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointi sen kunnossapitojärjestelmän osalta. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteeseen sisältyvät vaatimukset, jotka koskevat kunnossapitoa vastaavan yksikön sertifioimista sen kunnossapitojärjestelmän hyväksymisen pohjalta, todistuksen muotoa ja voimassaoloa sekä sen myöntämisestä vastaavaa elintä tai vastaavia elimiä sekä sertifiointijärjestelmän toiminnan osalta tarvittavaa valvontaa.

  6. Komissio toteuttaa viraston suosituksen perusteella viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta toimenpiteen, jolla otetaan käyttöön kunnossapidosta vastaavan yksikön pakollinen sertifiointi sen kunnossapitojärjestelmän osalta. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteeseen sisältyvät vaatimukset, jotka koskevat kunnossapitoa vastaavan yksikön sertifioimista sen kunnossapitojärjestelmän hyväksymisen pohjalta, todistuksen muotoa ja voimassaoloa sekä sen myöntämisestä vastaavaa elintä tai vastaavia elimiä sekä sertifiointijärjestelmän toiminnan osalta tarvittavaa valvontaa.

  7. Tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti myönnetyissä todistuksissa on vahvistettava tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisuus, ja todistusten on oltava voimassa koko yhteisössä. Jos kunnossapidosta vastaavaa yksikköä ei ole sertifioitu, rautatieyrityksen tai infrastruktuurin haltijan on varmistettava 9 artiklassa esitetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä avulla, että kaikkia asiaankuuluvia kunnossapitomenettelyjä sovelletaan asianmukaisesti.

  7. Tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti myönnetyissä todistuksissa on vahvistettava tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisuus, ja todistusten on oltava voimassa koko yhteisössä.

   

  7 a. Virasto arvioi 6 kohdan mukaisesti täytäntöönpannun pakollisen sertifiointimenettelyn kertomuksessa, jonka se esittää komissiolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua kyseisen toimenpiteen voimaantulosta.

   

  7 b. Jos viraston kertomuksen perusteella ja asianomaisten sidosryhmien kuulemisten jälkeen parannukset näyttävät tarpeellisilta, komissio voi esittää asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia."

  *Yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

   

  Perustelu

  Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 21 kunnossapitoa koskevan pakollisen sertifiointijärjestelmän käyttöönotosta ottaen samalla huomioon neuvoston yhteisen kannan uudet osat ja sanamuodot.

  PERUSTELUT

  Tausta ja menettelyä koskevat kommentit

  Komissio esitti 13. joulukuuta 2006 parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta[1]1.

  Komissio esitti ehdotuksen yhdessä kahden muun lainsäädäntöehdotuksen, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevan direktiiviehdotuksen ja Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamista koskevan ehdotuksen, kanssa. Näiden kolmen yhteispäätösmenettelyyn esitetyn ehdotuksen ja tiedonannon "Vetureiden liikkuvuuden helpottaminen yhteisössä" katsottiin kuuluvan komission pakettiin liikkuvan kaluston ristiin hyväksymisestä. Viime vuonna uutta yhteentoimivuusdirektiiviä koskevasta ehdotuksesta päästiin alustavaan sopimukseen neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä.

  Euroopan parlamentti esitti 29. joulukuuta 2007 kantansa yhteispäätösmenettelyyn kuuluvassa ensimmäisessä käsittelyssä ja hyväksyi mietinnön, jossa esitettiin 27 tarkistusta komission tekstiin[2]2. Neuvosto vahvisti 3. maaliskuuta 2008 perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti yhteisen kannan, joka välitettiin sitten parlamentille ja komissiolle.

  2.  Neuvoston yhteisen kannan arviointi

  Neuvoston yhteinen kanta sisältää sellaisenaan tai osittain useita ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyjä parlamentin tarkistuksia, jotka koskevat pääasiallisesti

  - tekstejä, jotka liittyvät uuteen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämiä toimenpiteitä koskevaan vastaavuustaulukkoon (tarkistukset 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15 ja 23)

  - 14 ja 14 a artiklan sekä liitteen, joka koskee säännöksiä kulkuneuvojen käyttöönottoluvista, sisällön siirtämistä uuteen yhteentoimivuusdirektiiviin (tarkistukset 18, 20, 26 ja 27)

  - säännöksiä, jotka liittyvät kansallisen kulkuneuvorekisterin ja kulkuneuvon haltijan määrittelemiseen (tarkistukset 8 ja 9).

  Kysymys kulkuneuvojen käyttöönottolupia koskevien säännösten siirtämisestä uuteen yhteentoimivuusdirektiiviin ratkaistiin onnistuneesti kolmen toimielimen kesken, mutta samaa ei voida sanoa säännöksistä, jotka liittyvät kunnossapitoa koskevaan sertifiointijärjestelmään. Parlamentin tarkistuksessa vaaditaan pakollisen järjestelmän käyttöönottoa, kun taas neuvoston tekstissä edellytetään vapaaehtoisen järjestelmän käyttöä.

  Sitä paitsi yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty uuden valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaista kiireellistä menettelyä, määritelmiä kansallisista turvallisuussäännöistä ja olennaisista vaatimuksista (tarkistukset 5 ja 7) eikä yhteisten turvallisuustavoitteiden kehittämistä koskevan kustannushyötyanalyysin käyttöönottoa (tarkistus 14) eikä myöskään mahdollisuutta pyytää virastolta teknistä lausuntoa kansallisten turvallisuusviranomaisten tekemästä kielteisestä päätöksestä (tarkistus 22).

  Huomattakoon, että useissa kohdin neuvoston uusi teksti korvaa komission tekstin. Kyse on pääasiassa kunnossapidosta vastaavaa elintä koskevan uuden määritelmän sisällyttämisestä direktiiviin.

  3.  Esittelijän ehdotukset

  Koska neuvoston yhteinen kanta ei sisällä parlamentin tarkistuksia ja eikä etenkään tarkistusta pakollisesta kunnossapidon sertifiointijärjestelmästä, ehdotetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn parlamentin kannan palauttamista niin, että neuvoston teksti otetaan huomioon.

  Kaikkiin markkinoiden toimijoihin, kuten rautatieyrityksiin, infrastruktuurin haltijoihin, kulkuneuvojen haltijoihin sekä kaikkiin muihin yksiköihin, jotka voidaan sertifioida kunnossapidosta vastaavina yksikköinä tässä direktiivissä annettujen kriteerien ja vaatimusten mukaisesti, sovellettavan pakollisen kunnossapitoa koskevan sertifiointijärjestelmän käyttöönotolla luodaan tasavertaiset olosuhteet koko EU:ssa. Siten varmistetaan kunnossapitoa ja turvallisuusjohtamista koskevan järjestelmän yhdenmukainen ja syrjimätön soveltaminen Euroopan unionin laajuisesti ja edistetään samalla yhteisön rautateiden turvallisuutta.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  29.11.2007                     T6-0557/2007

  Komission ehdotus

  KOM(2006)0784 - C6-0493/2006

  Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  13.3.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  13.3.2008

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Paolo Costa

  10.3.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  25.3.2008

  7.4.2008

  28.5.2008

   

  Hyväksytty (pvä)

  29.5.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Bart Staes

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.6.2008