RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

  4.6.2008 - (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD)) - ***II

  Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  Rapporteur: Paolo Costa

  Proċedura : 2006/0272(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0223/2008
  Testi mressqa :
  A6-0223/2008
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

  (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

  (Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (16133/3/2007 – C6‑0129/2008)[1],

  –   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[2] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (KUMM(2006) 0784) ,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6‑0223/2008),

  1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  Emenda  1

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda

  Premessa 4 a (ġdida)

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

  Emenda

   

  (4a) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-leġiżlazzjoni ferrovjarja eżistenti, il-ferroviji ta' patrimonju, tal-mużewijiet u dawk għat-turisti huma eżentati milli josservaw din id-Direttiva.

  Emenda  2

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)

  Direttiva 2004/49/KE

  Artikolu 2 – paragrafu 2 - punti (ca) u (cb) (ġdid)

   

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

  Emenda

   

  (-1a) Il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu ma' l-Artikolu 2(2):

   

  "(ca) vetturi ferrovjarji tal-patrimonju li jaħdmu fuq netwerks nazzjonali, sakemm dawn ikunu konformi mar-regoli u r-regolamenti ta' sigurtà nazzjonali;

   

  (cb) ferroviji tal-patrimonju, tal-mużewijiet u għat-turisti li joperaw fuq in-netwerk tagħhom stess, inklużi workshops jew vetturi ferrovjarji li jappartjenu lil dawn il-ferroviji jew li huma bbażati fihom jew inkella staff li huwa bbażat fuq din il-ferrovija."

  Ġustifikazzjoni

  Sabiex wieħed jibqa' konsistenti mal-pożizzjoni approvata tal-Parlament fl-ewwel qari fir-rigward tad-Direttiva dwar l-interoperabilità ferrovjarja, għandu jkun ċar li ferroviji tal-patrimonju u dawk tal-mużewijiet huma eżentati milli josservaw din id-Direttiva sakemm dawn ikunu konformi mar-regoli ta' sigurtà nazzjonali jew li joperaw fin-netwerk tagħhom stess.

  Emenda  3

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 5 – punt a a (ġdid)

  Direttiva 2004/49/KE

  Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 a (ġdid)

   

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

  Emenda

   

  (aa) fil-paragrafu 3, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

   

  "Qabel ma jsir l-abbozz jew issir ir-reviżjoni tas-CSTs, l-analiżi ta' effikaċja fil-konfront tan-nefqa għandha turi li l-effetti mistennija ta' l-iżvilupp tas-CSTs jgħollu l-livell ta' sikurezza tat-traffiku u jtejbu għall-massimu l-użu tas-sistema ferrovjarja.";

  Ġustifikazzjoni

  It-test jerġa' jistabbilixxi l-emenda 14 ta' l-ewwel qari tal-Parlament fir-rigward ta' l-iżvilupp ta' Miri Komuni tas-Sikurezza (CSTs).

  Emenda  4

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 7

  Direttiva 2004/49/KE

  Artikolu 14

   

  Pożizzjoni komuni tal-Kunsill

  Emenda

  "Artikolu 14

  "Artikolu 14

  Manutenzjoni ta' vetturi

  Manutenzjoni ta' vetturi

  1. Kull vettura, qabel ma titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-netwerk, għandu jkollha entità responsabbli għall-manutenzjoni assenjata lilha u din l-entità għandha tkun irreġistrata fl-NVR skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabblità tas-sistema ferrovjarja.

  1. Kull vettura, qabel ma titqiegħed fis-servizz jew tintuża fin-netwerk, għandu jkollha entità responsabbli għall-manutenzjoni assenjata lilha u din l-entità għandha tkun irreġistrata fl-NVR skond l-Artikolu 33 tad-Direttiva dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja. Jistgħu jikkostitwixxu entità inkarigata mill-manutenzjoni impriża tal-ferroviji, maniġer ta' l-infrastruttura jew persuna responsabbli għal din.

  2. L-Awtoritajiet tas-Sigurtà Nazzjonali rilevanti jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali u ristretti għan-networks rispettivi tagħhom, jiddeċiedu derogi għall-obbligu previst fil-paragrafu (1).

  2. Kull entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tiġi ċertifikata skond il-paragrafu 6.

  3. Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta' l-intrapriżi ferrovjarji u amministratturi ta' l-infrastruttura kif previst fl-Artikolu 4, l-entità responsabbali għall-manutenzjoni għandha tiżgura li l-vetturi huma fi stat sigur permezz ta' sistema għall-manutenzjoni.

  3. Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà ta' l-intrapriżi ferrovjarji u amministratturi ta' l-infrastruttura kif previst fl-Artikolu 4, l-entità responsabbli għall-manutenzjoni għandha tiżgura li l-vetturi huma fi stat sigur permezz ta' sistema għall-manutenzjoni.

  4. Meta l-entità responsabbli għall-manutenzjoni hija intrapriża ferrovjarja jew amministrattur ta' l-infrastruttura, is-sistema msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandha tiġi stabbilita permezz tas-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà mniżżla fl-Artikolu 9.

  4. L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha twettaq il-manutenzjoni hija nnifisha u tagħmel użu minn workshops ta' manutenzjoni kkuntrattati.

  5. Jekk l-entità responsabbli għall-manutenzjoni mhijiex intrapriża ferrovjarja jew amministrattur ta' l-infrastruttura, tista' tkun iċċertifikata skond il-paragrafu 6.

   

  6. Abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha,sa... , tadotta miżura li tistabbilixxi ċertifikazzjoni ta' l-entità responsabbli għall-manutenzjoni rigward is-sistema ta' manutenzjoni tagħha. Din il-miżura, imfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a). Din il-miżura għandha tinkludi l-ħtiġiet għaċ-ċertifikazzjoni ta' l-entità responsabbli għall-manutenzjoni abbażi ta' l-approvazzjoni tas-sistema ta' manutenzjoni tagħha, il-format u l-validità taċ-ċertifikat u l-korp jew korpi responsabbli għall-ħruġ tiegħu, u l-kontrolli meħtieġa għall-funzjonament tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni.

  6. Fuq bażi ta' rakkomandazzjoni mill-Aġenzija, il-Kummissjoni, l-aktar tard sa sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tista' tadotta miżura li tistabbilixxi ċ-ċertifikazzjoni obbligatorja ta' l-entità inkarigata mill-manutenzjoni fir-rigward tas-sistema tal-manutenzjoni. Din il-miżura, imfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 27(2a). Din il-miżura għandha tinkludi l-ħtiġiet għaċ-ċertifikazzjoni ta' l-entità responsabbli għall-manutenzjoni abbażi ta' l-approvazzjoni tas-sistema ta' manutenzjoni tagħha, il-format u l-validità taċ-ċertifikat u l-korp jew korpi responsabbli għall-ħruġ tiegħu, u l-kontrolli meħtieġa għall-funzjonament tas-sistema taċ-ċertifikazzjoni.

  7. Iċ-ċertifikati mogħtija skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkonfermaw konformità mal-ħtiġiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u għandhom ikunu validi tul il-Komunità. Jekk l-entità responsabbli għall-manutenzjoni mhijiex ċertifikata, intrapriża ferrovjarja jew amministrattur ta' l-infrastruttura għandu jiżgura, permezz tas-sistema ta' amministrazzjoni tas-sigurtà tagħha mniżżla fl-Artkolu 9, li l-proċeduri kollha ta' manutenzjoni rilevanti huma applikati b'mod xieraq.

  7. Iċ-ċertifikati mogħtija skond il-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkonfermaw konformità mal-ħtiġiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu u għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

   

  7a. L-Aġenzija għandha tevalwa l-proċess obbligatorju ta' ċertifikazzjoni implimentat skond il-paragrafu 6 billi tressaq rapport lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tal-miżura rilevanti.

   

  7b. Meta fuq il-bażi tar-rapport ta' l-Aġenzija u wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati, ikun jidher li jeħtieġ li jkun hemm titjib, il-Kummissjoni tista' tressaq proposti leġiżlattivi xierqa.'';

  * Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

   

  Ġustifikazzjoni

  It-test jerġa' jistabbilixxi l-emenda 21 ta' l-ewwel qari tal-Parlament, jiġifieri s-sistema obbligatorja ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni, filwaqt li fl-istess ħin jittieħed kont ta' elementi ġodda u ta' kif inhi miktuba l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Sfond u kummenti proċedurali

  Fit-13 ta' Diċembru 2006, il-Kummissjoni ressqet lill-Parlament u lill-Kunsill proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)[1]1.

  Il-proposta ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni flimkien ma' żewġ propost leġiżlattivi oħra, jiġifieri d-Direttiva l-ġdida dwar l-Interoperabilità u r-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji. It-tliet proposti mressqa taħt il-proċedura tal-kodeċiżjoni flimkien mal-Komunikazzjoni bil-għan li jiġi faċilitat il-moviment liberu tal-ferroviji madwar l-UE, ġew meqjusa bħala parti mill-pakkett tal-Kummissjoni dwar l-aċċettazzjoni reċiproka ta' vetturi fuq il-binarji. Matul l-aħħar sena, intlaħaq ftehim kmieni fl-ewwel qari mal-Kunsill dwar il-proposta tad-Direttiva ġdida dwar l-Interoperabilità.

  Fid-29 ta' Diċembru 2007, il-Parlament Ewropew ħareġ Opinjoni fl-ewwel qari bħala parti mill-proċedura tal-kodeċiżjoni u adotta rapport li fih ippropona 27 emenda għat-test tal-Kummissjoni[2]2. Fit-3 ta' Marzu 2008, il-Kunsill adotta pożizzjoni komuni skond l-Artikolu 251 tat-Trattat li mbagħad intbagħtet lill-Parlament u lill-Kummissjoni.

  2.  Evalwazzjoni tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill

  Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fiha, b'mod sħiħ jew parzjali jew fil-prinċipju, bosta emendi tal-Parlament li ġew adottati fl-ewwel qari u li prinċipalment ikopru:

  - testi relatati mal-proċedura regolatorja ġdida bi skrutinju (RPS) u t-tabella ta' korrelazzjoni tal-miżuri ta' transpożizzjoni (emendi 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, u 23);

  - it-trasferiment tal-kontenut ta' l-Artikoli 14 u 14a u l-anness relatat mad-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-servizz ta' vetturi għad-Direttiva ġdida dwar l-Interoperabilità (emendi 18, 20, 26 u 27);

  - Dispożizzjonijiet relatati mad-definizzjoni tar-Reġistru Nazzjonali ta' Vetturi u mad-Detenturi (emendi 8 u 9);

  Filwaqt li l-kwistjoni tat-trasferiment tad-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjonijiet tat-tqegħid fis-servizz ta' vetturi għad-direttiva ta' l-interoperabilità l-ġdida issolviet b'suċċess bejn it-tliet istituzzjonijiet, dan ma kienx il-każ għad-dispożizzjonijiet relatati mal-manutenzjoni tas-sistema ta' ċertifikazzjoni. L-emenda tal-Parlament titlob li jkun hemm sistema obbligatorja, filwaqt li t-test tal-Kunsill jipprevedi sistema volontarja.

  Iktar minn hekk, emendi oħra li mhumiex imdaħħla fil-Pożizzjoni komuni huma l-użu tal-proċedura ta' emerġenza taħt il-PRS il-ġdid, id-definizzjonijiet tar-regoli dwar is-sigurtà nazzjonali u r-rekwiżiti essenzjali (emendi 5 u 7), l-introduzzjoni ta' analiżi tal-benefiċċji ta' l-ispejjeż għall-iżvilupp ta' Miri Komuni tas-Sikurezza (emenda 14), il-possibilità li tintalab opinjoni teknika ta' l-Aġenzija f'każ ta' deċiżjoni negattiva mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà (emenda 22).

  Għandu jiġi nnutat li t-test tal-Kunsill b'bosta partijiet jissostitwixxi t-test tal-Kummissjoni b'test ġdid. Dan jikkonċerna prinċipalment il-kunċett ġdid ta' l-entità inkarigata mill-manutenzjoni f'din id-Direttiva.

  3.  Proposti mir-rapporteur

  Peress li l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ma tinkludix l-emendi tal-Parlament u prinċipalment l-emendi dwar is-sistema obbligatorja ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni, qed jiġi propost li l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari terġa' tiġi stabbilita filwaqt li jittieħed kont tat-test tal-Kunsill.

  Sistema obbligatorja ta' ċertifikazzjoni tal-manutenzjoni għall-protagonisti kollha tas-suq, eż. impriżi tal-ferroviji, maniġers ta' l-infrastrutturi, detenturi jew kwalunkwe entità oħra li tista' tiġi ċertifikata bħala entità inkarigata mill-manutenzjoni skond il-kriterji u r-rekwiżiti mniżżla f'din id-Direttiva, se toħloq kundizzjoni ta' ugwaljanza fl-UE. Dan se jiżgura applikazzjoni uniformi tas-sistema ta' ġestjoni tal-manutenzjoni u tas-sikurezza madwar l-Ewropa mingħajr diskriminazzjoni, filwaqt li fl-istess ħin se jtejjeb is-sigurtà fil-ferroviji tal-Komunità.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emendi għad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sikurezza fuq il-ferroviji tal-Komunità

  Referenzi

  16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD)

  Data ta' l-ewwel qari tal-PE - Numru P

  29.11.2007                     T6-0557/2007

  Proposta tal-Kummissjoni

  COM(2006)0784 - C6-0493/2006

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-komunikazzjoni tal-pożizzjoni komuni

  13.3.2008

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  TRAN

  13.3.2008

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Paolo Costa

  10.3.2008

   

   

  Eżami fil-kumitat

  25.3.2008

  7.4.2008

  28.5.2008

   

  Data ta’ l-adozzjoni

  29.5.2008

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

  Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Bart Staes