Procedură : 2006/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0223/2008

Texte depuse :

A6-0223/2008

Dezbateri :

PV 08/07/2008 - 16
CRE 08/07/2008 - 16

Voturi :

PV 09/07/2008 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0340

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 172kWORD 209k
4.6.2008
PE 404.399v01-00 A6-0223/2008

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară)

(16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Paolo Costa

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară)

(16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (16133/3/2007 – C6-0129/2008)(1),

–   având în vedere poziția sa în prima lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0784),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6–0223/2008),

1.  aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Pentru a asigura coerența cu legislația existentă din domeniul feroviar, prezenta directivă nu se aplică în cazul căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Amendamentul  2

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Directiva 2004/49/CE

Articolul 2 – alineatul 2 – literele ca și cb (noi)

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

-1a. La articolul 2 alineatul (2) se adaugă următoarele litere:

 

„(ca) materialul rulant de patrimoniu care operează pe rețelele naționale, cu condiția ca respectivul material rulant să respecte normele și reglementările naționale în materie de siguranță;

 

(cb) căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care operează pe rețele proprii, inclusiv atelierele sau materialele rulante deținute de o astfel de cale ferată sau aflate pe teritoriul acesteia sau personalul angajat de aceasta.”

Justificare

In order to remain consistent with the Parliament's approved 1st reading position on the railway interoperability directive, it must be made clear that heritage and museum railways are exempt from this directive provided they comply with national safety rules or are operating on their own network.

Amendamentul  3

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Directiva 2004/49/CE

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

 

„Înainte de redactarea sau revizuirea OSC, o analiză costuri-beneficii trebuie să demonstreze faptul că efectele preconizate ale dezvoltării OSC vor spori nivelul de siguranță a transporturilor și vor duce la utilizarea optimă a sistemului feroviar.”;

Justificare

The text restores the amendment 14 of Parliament's first reading regarding the development of the common safety targets (CSTs).

Amendamentul  4

Poziția comună a Consiliului – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 2004/49/CE

Articolul 14

 

Poziția comună a Consiliului

Amendamentul

„Articolul 14

„Articolul 14

Întreținerea vehiculelor

Întreținerea vehiculelor

(1) Anterior introducerii sale în circulație sau utilizării sale în rețea, fiecărui vehicul i se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea, înregistrată în RNV în conformitate cu articolul 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

(1) Fiecărui vehicul, anterior introducerii sale în circulație sau utilizării sale în rețea, i se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea, înregistrată în RNV în conformitate cu articolul 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Entitatea responsabilă cu întreținerea poate fi o întreprindere feroviară, un administrator de infrastructură sau un deținător.

(2) În cazuri excepționale, autoritățile naționale de siguranță pot decide derogări de la obligația prevăzută la alineatul (1), aplicabile exclusiv pentru rețelele aflate în răspunderea lor.

(2) Toate entitățile responsabile cu întreținerea sunt certificate în conformitate cu alineatul (6).

(3) Fără a aduce atingere responsabilității întreprinderilor feroviare și administratorilor de infrastructură, astfel cum este prevăzută la articolul 4, entitatea responsabilă cu întreținerea se asigură, cu ajutorul unui sistem de întreținere, că vehiculele se află în stare de funcționare și că prezintă siguranță.

(3) Fără a aduce atingere responsabilității întreprinderilor feroviare și administratorilor de infrastructură, astfel cum este prevăzută la articolul 4, entitatea responsabilă cu întreținerea se asigură, cu ajutorul unui sistem de întreținere, că vehiculele se află în stare de funcționare și că prezintă siguranță.

(4) În cazul în care entitatea responsabilă cu întreținerea este o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, sistemul menționat la alineatul (3) din prezentul articol este stabilit prin sistemul de management al siguranței prevăzut la articolul 9.

(4) Entitatea responsabilă cu întreținerea efectuează ea însăși întreținerea sau contractează ateliere de întreținere.

(5) În cazul în care nu este o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, entitatea responsabilă cu întreținerea poate fi certificată în conformitate cu alineatul (6).

 

(6) În baza unei recomandări din partea agenției, până la ... , Comisia adoptă o măsură de certificare a entității responsabile cu întreținerea în ceea ce privește sistemul de întreținere al acesteia. Respectiva măsură, destinată să modifice elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a). Măsura cuprinde cerințele de certificare a entității responsabile cu întreținerea pe baza aprobării sistemului de întreținere al acesteia, formatul certificatului, termenul său de valabilitate, organismul sau organismele responsabile cu emiterea sa și măsurile de control necesare pentru funcționarea sistemului de certificare.

(6) În baza unei recomandări din partea agenției, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia adoptă o măsură de certificare obligatorie a entității responsabile cu întreținerea în ceea ce privește sistemul de întreținere al acesteia. Respectiva măsură, destinată să modifice elementelor neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (2a). Măsura cuprinde cerințele de certificare a entității responsabile cu întreținerea pe baza aprobării sistemului de întreținere al acesteia, formatul certificatului, termenul său de valabilitate, organismul sau organismele responsabile cu emiterea sa și măsurile de control necesare pentru funcționarea sistemului de certificare.

(7) Certificatele emise în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol confirmă respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol și sunt valabile pe întreg teritoriul Comunității. În cazul în care entitatea responsabilă cu întreținerea nu este certificată, aplicarea corespunzătoare a tuturor procedurilor de întreținere necesare este asigurată de către o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură prin intermediul sistemului său de management al siguranței, prevăzut la articolul 9.

(7) Certificatele emise în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol confirmă respectarea cerințelor prevăzute la alineatele (3) și (4) din prezentul articol și sunt valabile pe întreg teritoriul Comunității.

 

(7a) Agenția evaluează procesul de certificare obligatorie pus în aplicare în temeiul alineatului (6), prezentând un raport Comisiei în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a măsurii în cauză.

 

(7b) Atunci când, pe baza raportului agenției și după consultarea părților implicate, reiese că este nevoie de îmbunătățiri, Comisia poate prezenta propuneri legislative în acest sens.”;

* Un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive

 

Justificare

The text restores the amendment 21 of Parliament's first reading, i.e. mandatory maintenance certification system, while at the same time takes into account new elements and wording of Council's Common position.

(1)

JO C 122E, 20.5.2008 p. 10

(2)

Texte adoptate, 29.11.2007, P6_TA(2007)0557.


EXPUNERE DE MOTIVE

Background and procedural comments

On 13 December 2006 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for the revision of Directive 2004/49/EC on safety on the Community’s railways (Railway Safety Directive)(1)1.

The proposal was presented by the Commission together with other two legislatives proposals, i.e., the new Interoperability directive and the revision of the Regulation (EC) N° 881/2004 establishing a European Railway Agency. The three proposals submitted under codecision procedure together with the Communication aiming at the facilitation of the free movement of locomotives across the EU, was considered as being part of the Commission's package on cross acceptance of the rolling stock. An early agreement at first reading was reached with the Council over the last year on the proposal of the new Interoperability directive.

On 29 of December 2007 the European Parliament issued an Opinion at first reading as part of the co-decision procedure and adopted a report in which it proposed 27 amendments to the Commission text(2)2. On 3 March 2008 the Council adopted the common position in accordance with Article 251 of the Treaty which was then forwarded to the Parliament and to the Commission.

2.  Assessment of the Council’s common position

The Council’s common position incorporates fully or in part or in principal several Parliament’s amendments which were adopted at first reading and cover mainly:

- texts related to the new regulatory procedure with scrutiny (RPS) and to the correlation table of the transpositions measures (amendments 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, and 23);

- the transfer of the content of Articles 14 and 14a and the annex related with the provisions on the authorisation of placing in service of vehicles to the new interoperability directive (amendments 18, 20, 26 and 27);

- Provisions related to the definition of the National Vehicle Register and the Keepers (amendments 8 and 9);

While the issue of transferring the provisions on authorisations of placing in service of vehicles to the new interoperability directive was successfully solved between the tree institutions, the same cannot be said for the provisions related to the maintenance certification system. The Parliament amendment calls for a mandatory system, while Council’s text foresees a voluntary system.

Further, other amendments which are not incorporated in the Common position are the use of the urgency procedure under the new PRS, the definitions on national safety rules and on essential requirements (amendments 5 and 7), the introduction of cost benefit analysis for the development of Common safety targets (amendment 14) the possibility to request a technical opinion of the Agency in case of negative decision from the national safety authorities (amendment 22).

It should be noted that Council’s text replaces in several parts the Commission’s text with a new text. This mainly concerns the introduction of a new concept of the entity in charge of maintenance to this directive.

3.  Proposals by the rapporteur

Since the Council’s common position does not incorporate Parliament’s amendments and mainly the amendment on the mandatory maintenance certification system, it is proposed to restore the Parliament’s position of first reading while taking into account the Council’s text.

A mandatory maintenance certification system for all actors in the market, e.g. railway undertakings, infrastructure managers, keepers or any other entity which can be certified as an entity in charge of maintenance according to criteria and requirements set out in this directive, will create a level playing filed in the EU. This will ensure a uniform application of the maintenance and safety management system across Europe without discriminations while at the same time it will enhance safety on the Community’s railways.

(1)

1 COM(2006)0784

(2)

2 . Report of Mr Costa , A6-0346/2007, P6_TA(2007)0557.


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare

Referințe

16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

29.11.2007                     T6-0557/2007

Propunerea Comisiei

COM(2006)0784 - C6-0493/2006

Data anunțului în plen al primirii poziției comune

13.3.2008

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

TRAN

13.3.2008

Raportor(i)           

        Data numirii

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Examinare în comisie

25.3.2008

7.4.2008

28.5.2008

 

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Membri supleanți prezenți la votul final

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bart Staes

Aviz juridic - Politica de confidențialitate