PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti

  4.6.2008 - (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD)) - ***II

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalec: Paolo Costa

  Postopek : 2006/0272(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0223/2008
  Predložena besedila :
  A6-0223/2008
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti

  (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

  (Postopek soodločanja: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16133/3/2007 – C6‑0129/2008),

  –   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0784),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6‑0223/2008),

  1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (4a) Da se zagotovi skladnost z obstoječo železniško zakonodajo, so železnice, ki so del kulturne dediščine, ter muzejske in turistične železnice izvzete iz te direktive.

  Predlog spremembe  2

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka -1 a (novo)

  Direktiva 2004/49/ES

  Člen 2 – odstavek 2 – točki c a in c b (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (-1a) V členu 2(2) se dodata naslednji točki:

   

  „(ca) vozni park, ki je del kulturne dediščine, in obratuje v nacionalnih omrežjih, če je skladen z nacionalnimi varnostnimi pravili in predpisi;

   

  (cb) železnice, ki so del kulturne dediščine, ter muzejske in turistične železnice, ki obratujejo v lastnih omrežjih, vključno z delavnicami ali voznimi sredstvi, ki so v lasti ali v uporabi takšnih železnic, in z osebjem, ki je tam zaposleno.”

  Obrazložitev

  Za ohranitev doslednosti s stališčem Parlamenta do direktive o interoperabilnosti železniškega sistema, ki je bilo sprejeto na prvi obravnavi, je treba pojasniti, da so vlaki, ki so del kulturne dediščine, in muzejski vlaki izvzeti iz te direktive, pod pogojem, da so skladni z nacionalnimi varnostnimi predpisi in da obratujejo v lastnih omrežjih.

  Predlog spremembe  3

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5 – točka a a (novo)

  Direktiva 2004/49/ES

  Člen 7– odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (aa) v členu 3 se doda naslednji pododstavek:

   

  „Pred osnutkom ali spremembo SVC mora analiza stroškov in koristi pokazati, da pričakovani učinki razvoja SVC izboljšujejo raven varnosti prevoza in zagotavljajo čim boljšo uporabo železniškega sistema.“

  Obrazložitev

  To besedilo spet uvaja predlog spremembe 14 iz prve obravnave Parlamenta glede razvoja skupnih varnostnih ciljev (SVC).

  Predlog spremembe  4

  Skupno stališče Sveta – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 7

  Direktiva 2004/49/ES

  Člen 14

   

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  "Člen 14

  "Člen 14

  Vzdrževanje vozil

  Vzdrževanje vozil

  1. Vsakemu vozilu se pred začetkom obratovanja oziroma pred uporabo v omrežju dodeli subjekt, ki je odgovoren za njegovo vzdrževanje, in ki se ga vnese v nacionalni register vozil (NRV).

  1. Vsakemu vozilu se pred začetkom obratovanja oziroma pred uporabo v omrežju dodeli subjekt, ki je odgovoren za njegovo vzdrževanje, in ki se ga vnese v nacionalni register vozil (NRV). Subjekt, odgovoren za vzdrževanje, je lahko železniško podjetje, upravljavec infrastrukture ali imetnik.

  2. Zadevni nacionalni varnostni organi lahko v izjemnih primerih, a le v okviru svojih omrežij, določijo odstopanja od obveznosti iz odstavka 1.

  2. Vsak subjekt, odgovoren za vzdrževanje, potrdilo pridobi v skladu z odstavkom 6.

  3. Brez poseganja v pristojnosti železniških podjetij in upravljavcev infrastrukture, kakor je to določeno v členu 4, subjekt, odgovoren za vzdrževanje, z ustreznim sistemom vzdrževanja zagotovi, da vozila varno obratujejo.

  3. Brez poseganja v pristojnosti železniških podjetij in upravljavcev infrastrukture, kakor je to določeno v členu 4, subjekt, odgovoren za vzdrževanje, z ustreznim sistemom vzdrževanja zagotovi, da vozila varno obratujejo.

  4. Če je subjekt, odgovoren za vzdrževanje, železniško podjetje oziroma upravljavec infrastrukture, se sistem iz odstavka 3 tega člena vzpostavi prek sistema varnega upravljanja iz člena 9.

  4. Subjekt, odgovoren za vzdrževanje, izvaja vzdrževanje sam ali za to uporablja pogodbene vzdrževalne delavnice.

  5. Če pa subjekt, odgovoren za vzdrževanje, ni železniško podjetje oziroma upravljavec infrastrukture, lahko potrdilo pridobi v skladu z odstavkom 6.

   

  6. Komisija na podlagi priporočila Agencije do ….* sprejme ukrep, s katerim uvede izdajanje potrdil za subjekte, odgovorne za vzdrževanje, kar zadeva njihov sistem vzdrževanja. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a). Navedeni ukrep vključuje zahteve v zvezi z izdajo potrdil subjektom, odgovornim za vzdrževanje, in sicer na podlagi odobritve njihovega sistema vzdrževanja, oblike in veljavnosti potrdil ter v zvezi z organom oziroma organi, pristojnimi za njihovo izdajanje, in ustreznimi nadzornimi postopki, ki so nujni za delovanje sistema izdajanja potrdil.

  6. Komisija na podlagi priporočila Agencije najkasneje eno leto po začetku veljavnosti te direktive sprejme ukrep, s katerim uvede obvezno izdajanje potrdil za subjekte, odgovorne za vzdrževanje, kar zadeva njihov sistem vzdrževanja. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a). Navedeni ukrep vključuje zahteve v zvezi z izdajo potrdil subjektom, odgovornim za vzdrževanje, in sicer na podlagi odobritve njihovega sistema vzdrževanja, oblike in veljavnosti potrdil ter v zvezi z organom oziroma organi, pristojnimi za njihovo izdajanje, in ustreznimi nadzornimi postopki, ki so nujni za delovanje sistema izdajanja potrdil.

  7. S potrdili, izdanimi v skladu z odstavkom 6 tega člena, se potrjuje skladnost z zahtevami iz odstavka 3 tega člena in veljajo po vsej Skupnosti. Če subjekt, odgovoren za vzdrževanje, potrdila nima, železniško podjetje oziroma infrastrukturni upravljavec s svojim sistemom varnega upravljanja iz člena 9 zagotovi, da se ustrezno uporabljajo vsi relevantni postopki vzdrževanja.";

  7. S potrdili, izdanimi v skladu z odstavkom 6 tega člena, se potrjuje skladnost z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 tega člena in veljajo po vsej Skupnosti.

   

  7a. Agencija oceni proces izdajanja obveznih potrdil, ki se izvaja v skladu z odstavkom 6, in Komisiji posreduje poročilo najkasneje tri leta po začetku veljavnosti ustreznega ukrepa.

   

  7b. Kjer se na podlagi poročila Agencije in po posvetovanju s zainteresiranimi strani izkaže, da so potrebne izboljšave, lahko Komisija pripravi ustrezne zakonodajne predloge.“;

  * Eno leto po začetku veljavnosti te direktive.

   

  Obrazložitev

  Besedilo obnovi predlog spremembe 21 iz prve obravnave Parlamenta, tj. obvezni sistem izdajanja potrdil o vzdrževanju, obenem pa upošteva nove elemente in besedilo skupnega stališča Sveta.

  OBRAZLOŽITEV

  Ozadje in opombe k postopku

  Komisija je 13. decembra 2006 Parlamentu in Svetu posredovala predlog o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (direktiva o varnosti na železnicah)[1]1.

  Komisija je ta predlog predstavila skupaj z dvema drugima, t.j. z novo direktivo o interoperabilnosti ter spremembo Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet. Trije predlogi, vloženi v postopek soodločanja skupaj s sporočilom za izboljšanje prostega pretoka lokomotiv v EU, so sestavljali paket Komisije za izboljšanje vzajemnih odobritev železniškega voznega parka. S Svetom je bil prek lanskega leta dosežen zgodnji dogovor v prvi obravnavi predloga nove direktive o interoperabilnosti.

  Evropski parlament je 29. decembra 2007 pripravil mnenje v prvi obravnavi kot del postopka soodločanja ter sprejel poročilo, v katerem je predlagal 27 sprememb besedila Komisije[2]2.