Доклад - A6-0226/2008Доклад
A6-0226/2008

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори

4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Giles Chichester


Процедура : 2007/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0226/2008
Внесени текстове :
A6-0226/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0530),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0318/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6‑0226/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция

Параграфи 1 a и 1 б (нови)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

1a. В случай, че се създаде Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, следва да се разгледат всички възможности за финансиране, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1.

 

1б. Точка 47 от Междуинституционалното споразумение се прилага по отношение на създаването на Агенцията и Парламентът провежда преговори с другата част на бюджетния орган с цел да се постигне своевременно споразумение относно финансирането на Агенцията съгласно съответните разпоредби на Междуинституционалното споразумение;

 

1OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Работата, извършена от ERGEG след нейното създаване, има положителен принос за вътрешния пазар на електроенергия и газ. При все това в сектора е общопризнато и е предложено от самата ERGEG да се премине от доброволно сътрудничество между националните регулаторни органи към сътрудничество в рамките на структура на Общността с ясни компетенции и правомощия да приема самостоятелни регулаторни решения в някои специфични случаи.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

(Does not affect English version.)

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) За да бъдат постигнати целите на енергийната политика на Общността, държавите-членки следва да си оказват тясно сътрудничество, като премахват пречките пред трансграничния обмен на електроенергия и газ. Създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (Агенция) за запълване на тази празнота служи на двойната цел да се включи гледната точка на Общността в практиките на националните регулаторни органи и да се окаже принос за ефективността на принципите на Общността за равно третиране и за справедливи условия на достъп до трансевропейските преносни системи за природен газ и електроенергия и оттам за правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар. Агенцията също ще предостави възможност на регулаторните органи да задълбочат своето сътрудничество, изхождайки от гледната точка на Общността, и да участват, при еднакви условия, в упражняването на свързаните с Общността функции.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Агенцията следва да осигури правилно координиране и, когато е необходимо, завършване на европейско ниво на регулаторните функции, осъществявани на национално ниво от националните регулаторни органи в съответствие с Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е необходимо да се гарантира нейната независимост, технически и регулаторен капацитет, прозрачност и ефективност.

(6) Агенцията следва да осигури правилно координиране и, когато е необходимо, завършване на европейско ниво на регулаторните функции, осъществявани на национално ниво от националните регулаторни органи в съответствие с Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на Агенцията и нейните членове спрямо потребителите, производителите на енергия и операторите на преносни и разпределителни системи, както държавни, така и частни, и да се гарантира съответствието на нейните действия със законодателството на Общността, нейния технически капацитет, способността й да се приспособява към развитието в областта на регулирането, както и нейната прозрачност, поддатливост на демократичен контрол и ефективност.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7a) Агенцията систематично контролира пазарите за нарушения и, ако е необходимо, информира Европейския парламент, Комисията и националните органи.

Обосновка

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to the European institutions and national authorities.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде рамка, в която националните регулаторни органи да могат да си сътрудничат. Тази рамка следва да улесни еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в Общността. На Агенцията следва да бъде дадено право да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава-членка. Тези правомощия следва да обхващат регулаторния режим за инфраструктура, свързваща поне две държави-членки, освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за природен газ, разположена в повече от една държава-членка. (9)

(8) Целесъобразно е да се създаде интегрирана рамка, в която националните регулаторни органи да могат да участват и да си сътрудничат. Тази рамка следва да улесни еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в Общността. На Агенцията следва да бъде дадено право да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава-членка. Тези правомощия следва да обхващат регулаторния режим за инфраструктура, свързваща поне две държави-членки, освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за природен газ, разположена в повече от една държава-членка. (9)

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху дейността на националните регулаторни органи, тя следва да има съвещателни функции по отношение на Комисията по въпросите на пазарното регулиране. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че национален регулаторен орган, чието решение не е било съобразено с насоките, не е съгласен да се съобрази със становището на Агенцията.

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху дейността на националните регулаторни органи, както и информация от други източници, тя следва да има съвещателни функции по отношение на Комисията, останалите институции на Европейския съюз и националните регулаторни органи на поне две държави-членки по въпросите на пазарното регулиране. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че национален регулаторен орган, чието решение не е било съобразено с насоките, не е съгласен да се съобрази със становищата, препоръките или решенията на Агенцията.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Агенцията следва също така да има право да издава незадължителни насоки, които да подпомогнат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да има право да издава задължителни насоки, които да подпомогнат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

Обосновка

The Agency should have the necessary powers to perform its important regulatory function to ensure cross-border co-operation in an efficient manner.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Агенцията следва да се консултира със заинтересованите страни, ако това е целесъобразно, и да им предоставя приемлива възможност да споделят своите забележки относно предлаганите мерки, например относно проекти на кодекси и правилници за мрежите.

Обосновка

Appropriate consultation of stakeholders should be a key part of the Agency's work. Public consultations in the framework of the drafting of measures, such as draft network codes and rules, should be done by the Agency and not by the ENTSOs.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Структурата на Агенцията следва да бъде подходяща за посрещане на специфичните нужди на енергийното регулиране. По-конкретно, необходимо е изцяло да се вземе предвид специфичната роля на националните регулаторни органи и тяхната независимост.

(11) Структурата на Агенцията следва да бъде подходяща за посрещане на специфичните нужди на енергийното регулиране. По-конкретно, необходимо е изцяло да се вземе предвид специфичната роля на националните регулаторни органи, както и да се гарантира тяхната независимост.

Обосновка

The independence of the national regulatory authorities must not only be taken into account but must also be guaranteed in the creation and subsequent implementation of the provisions of the third energy package.

Изменение 11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните функции ефективно и най-вече независимо. Независимостта на регулаторните органи е ключов принцип на доброто управление, но и основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Като проекция на ситуацията на национално ниво, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси и да не търси или приема инструкции от което и да е правителство или друг публичен или частен орган.

(13) Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните функции ефективно, прозрачно, обосновано и най-вече независимо. Независимостта на регулаторните органи по отношение на производителите на енергия и на операторите на преносни и разпределителни системи е ключов принцип на доброто управление, но и основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Като проекция на ситуацията на национално и общностно ниво, Съветът на регулаторите и неговите членове следва да действат независимо от каквито и да е пазарни интереси, да избягват наличието на конфликт на интереси и да не търсят или приемат инструкции или препоръки от което и да е правителство или друг публичен или частен орган. Съветът на регулаторите слдева същевременно да съблюдава законодателството на Общността по отношение на енергията, околната среда, вътрешния енергиен пазар и конкуренцията и следва да докладва на институциите на ЕС по отношение на своите решения и предложения.

Обосновка

This amendment seeks to define the Agency’s independence: independence vis-à-vis the operators between whom it must arbitrate and democratic accountability with regard to the legislation and legislative bodies of the EU.

Defines the Agency’s democratic accountability.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, когато Агенцията има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни се предоставя право на обжалване пред Апелативния съвет, който следва да бъде част от Агенцията, но следва да е независим, както от нейните административни, така и от нейните регулаторни органи.

(14) С цел съкращаване на процеса, когато Агенцията има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни се предоставя право на първоначално обжалване пред Апелативния съвет, който следва да бъде част от Агенцията, но следва да е независим, както от нейните административни, така и от нейните регулаторни органи. Решението на Апелативния съвет следва да може да се обжалва пред Съда на Европейските общности.

Обосновка

Specifies parties' right of appeal against the Agency's decisions.

Изменение  13

Предложение за регламент

Recital 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Агенцията следва да се финансира основно от общия бюджет на Европейските общности чрез такси и доброволни вноски. По-специално, ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за тяхното сътрудничество на европейско ниво, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Общността следва да остане приложима по отношение на каквито и да е субсидии от общия бюджет на Европейските общности. Освен това одитът на сметките следва да се поеме от Сметната палата в съответствие с член 91 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

(15) Агенцията следва да се финансира основно от общия бюджет на Европейския съюз чрез такси и вноски. По-специално, ресурсите, които в момента са обединени от регулаторните органи за тяхното сътрудничество на европейско ниво, следва да продължат да бъдат на разположение на Агенцията. Бюджетната процедура на Общността следва да остане приложима по отношение на каквито и да е субсидии от общия бюджет на Европейските общности. Освен това одитът на сметките следва да се поеме от Сметната палата в съответствие с член 91 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

Обосновка

The possibility of voluntary contributions could bring into question the transparency and independence of the Agency.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) След създаването на Агенцията, бюджетният орган следва редовно да извършва оценка на нейния бюджет, като взема предвид обема и качеството на работата й. При тази оценка следва да се определи дали са предоставени достатъчни човешки и финансови ресурси. Бюджетният орган гарантира съблюдаването на най-високи стандарти за ефективност.

Обосновка

It is essential to keep expenditure and human resource requirements under review.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от четири години след създаването на Агенцията и на всеки пет години след това доклад относно нейните специфични задачи и постигнатите резултати, придружен от всякакви подходящи предложения.

Обосновка

It is essential to keep the effectiveness of the Agency under review, and provide scope for revision if necessary at a later date.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Тъй като целите на предлаганото действие, а именно – сътрудничество на националните регулаторни органи на нивото на Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността съгласно член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, заложен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(19) Тъй като целите на предлаганото действие, а именно – участие и сътрудничество на националните регулаторни органи на нивото на Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради мащаба на последиците на предприеманото действие и съответно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността съгласно член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, съдържащите се в настоящия регламент разпоредби не надхвърлят необходимото за постигане на тези цели.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19a) Агенцията следва да се отчита изцяло пред Европейския парламент.

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Седалището на Агенцията се намира в [местоположение]. Докато сградите й бъдат подготвени, тя ще ползва сградите на Комисията.

4. Седалището на Агенцията се намира в Брюксел. Докато сградите й бъдат подготвени, тя ще ползва сградите на Комисията.

Обосновка

Brussels is the best place to host the Agency. It will reduce travel expenses and ensure easier contact with DG TREN and the European Networks of Transmission System Operators that will continue to be based in Brussels, as well as other important stakeholder associations. ERGEG is currently based in Brussels and has proven to work efficiently. Brussels is the European capital having the best connections with all the other EU capitals.

Изменение19

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Видове актове на Агенцията

Задачи на Агенцията

Агенцията може:

За изпълнение на целта, посочена в член 1, Агенцията:

а) да издава становища, предназначени за операторите на преносни системи;

а) издава становища, препоръки и решения, предназначени за операторите на преносни системи, по отношение на всички технически въпроси във връзка с доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар;

б) да издава становища, предназначени за регулаторните органи;

б) издава становища, предназначени за регулаторните органи;

в) да издава становища и препоръки, предназначени за Комисията;

в) издава становища и препоръки, предназначени за Европейския парламент, Съвета или Комисията;

г) да взема подходящи самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 7 и 8.

г) взема подходящи решения в специфични случаи, посочени в членове 6 до 8г;

 

га) предоставя рамка, в която националнитете регулатори могат да си сътрудничат;

 

гб) извършва надзор върху изпълнението на задачите на Европейските мрежи от оператори на преносни системи;

 

гв) въвежда икономически и технически параметри и условия за разработването на кодекси и правилници, изготвени от Европейските мрежи от оператори на преносни системи, и приема тези кодекси и правилници с оглед на гарантирането на ефикасното и сигурно функциониране на вътрешния енергиен пазар;

 

гг) определя методологията и тарифите за компенсаторните механизми между операторите на преносни системи въз основа на оценка на техните действителни разходи;

 

гд) координира дейността на съответните национални регулаторни органи в рамките на регионалните пазари на електроенергия и природен газ;

 

ге) съвместно с Комисията насърчава междурегионалното сътрудничество между енергийните пазари и интегрира регионалните енергийни пазари във вътрешния пазар на електроенергия;

 

гж) одобрява независимите оператори на системи, определени от държавите-членки съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2003/54/ЕО;

 

гз) осъществява консултации с обществеността в рамките на целия ЕС по отношение на въпросите, посочени в букви га) и гг).

Обосновка

The Commission proposal does not provide an EU framework for the effective cooperation of NRAs. The Agency must have real powers, in order to efficiently handle cross-border issues. The Agency must have a stronger role in initiating, monitoring and approving the draft measures by TSOs to ensure that public interest concerns are fully met. The Agency should also have a key role to play in the implementation of the codes of the Network Transmission Operators and how they are enforced. Overall, the Agency must be involved in specifying the scope and the content of the EU codes. In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може, по молба на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Агенцията може, по молба на Европейския парламент, Съвета или Комисията, или по своя собствена инициатива, да предоставя становища или препоръки на Европейския парламент, Съвета и на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Обосновка

Enhances cooperation between the Agency and the European Parliament.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенцията може да даде становище на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно технически или пазарни кодекси, проекта за работна програма и проекта за 10-годишен инвестиционен план.

3. Агенцията одобрява 10-годишния инвестиционен план на Европейските мрежи от оператори на преносни системи за електроенергия и природен газ, посочени в член 2в от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2в от Регламент (ЕО) № 1775/2005, като гарантира недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешния енергиен пазар.

Обосновка

The 10-year investment plan should be subject to the approval of the Agency. It is necessary to avoid self regulation at EU level. It is a duty of the national regulatory authority to approve the investment plans of the TSOs. Therefore at EU level, the Agency should approve the EU-wide 10 year investment plan. Investors need a clear and predictable regulatory framework.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. 10-годишният инвестиционен план съдържа разпоредби относно прехода към „интелигентни“ измервателни уреди и мрежи в срок от 10 години от влизането в сила на настоящия регламент. Агенцията и националните регулаторни органи следят за осъществения от операторите на преносни системи напредък по отношение на разработването на „интелигентни“измервателни уреди и мрежи. За тази цел Агенцията и националните регулаторни органи изготвят поетапен график, включително определят краен срок за завършване на тази дейност.

 

Агенцията гарантира, че тези информационни и комуникационни системи, включително интелигентни измервателни уреди и мрежи, които се внедряват, улесняват развитието на вътрешния енергиен пазар и не въвеждат нови технически пречки.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. Агенцията изготвя и приема насоки, с които се въвеждат основни, ясни и обективни принципи по отношение на правилата относно хармонизацията на мрежите в съответствие с процеса, посочен в член 2да от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2д от Регламент (ЕО) № 1775/2005. Агенцията приема проектите на кодексите за мрежите, разработени от Европейските мрежи от оператори на преносни системи, в съответствие с процедурата, посочена в член 2дб от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2да от Регламент 1775/2005, и извършват наблюдение над тяхното прилагане. Ако Агенцията счете, че дадени оператори на преносни системи не са приложили кодекс за мрежа, тя може да отправи препоръка към Комисията съгласно член 2дб, параграф 6а от Регламент (ЕО) № 1228/2003 или съгласно член 2да, параграф 6а от Регламент (ЕО) № 1775/2005.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3в. Агенцията координира контактите между ЕС и операторите на преносни системи в трети страни.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенцията дава на Комисията надлежно обосновано становище, ако прецени, че проектът за годишна работна програма или проектът за 10-годишен инвестиционен план, предоставени Й съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 не гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара.

4. Агенцията дава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията надлежно обосновано становище, ако прецени, че проектът за годишна работна програма или проектът за 10-годишен инвестиционен план, предоставени й съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005, не гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара, нито съответствие с енергийната политика, определена от общностното законодателство.

Обосновка

This is in line with the rapporteur’s Amendment 9, which asserts that the European Parliament and the Council should be more involved in the Agency’s activities.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Агенцията дава на Комисията надлежно обосновано становище, съгласно член 2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005, когато счита, че даден технически или пазарен кодекс не осигурява недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара, не е приет в рамките на разумен период от време или не се прилага от операторите на преносни системи.

5. Чрез делегиране на правомощията, с които разполага Комисията, и съобразно определенията от член 2дб, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2да, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005, Агенцията може да взема решения за отлагане и да предлага на Комисията да налага глоби, когато счита, че даден проект на технически кодекс не е приет в рамките на разумен период от време или не се прилага от операторите на преносни системи.

Обосновка

Determines the Agency’s legal basis and suspensive power in the areas of legislation, competition and internal market law. The power to impose sanctions is, however, retained by the Commission, owing to the lack of a clear legal basis.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Агенцията извършва наблюдение над процеса на издаване на разрешения за строежа на нови трансгранични капацитети и гарантира ускоряването на този процес в рамките на подобреното регионално сътрудничество.

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure a quick and effective authorisation process for the construction of new transborder capacities and to avoid the slow down of the investment projects.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6б. Агенцията извършва наблюдение над изчисленията за трансграничен капацитет на операторите на преносни мрежи и над действителното (общо) използване на капацитета на междусистемните връзки между мрежите и разрешава проблемите, свързани с наличието на несправедлив, дискриминиращ или неефективен достъп при трансгранична дейност.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-border trade.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6в. Агенцията може да налага ефективни санкции, ако пречките пред трансграничната търговия не се отстранят.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6г. Агенцията разполага с правомощия и е задължена да взема решения с обвързващ характер по всички въпроси, засягащи използването и достъпа до присъединени преносни системи, в които участват повече от една държава-членка, ако съответните национални регулаторни органи не са постигнали съвместно споразумение.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-border trade.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Тя насърчава сътрудничеството между националните регулаторни органи и между регулаторните органи на регионално ниво. Когато Агенцията счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя дава необходимите препоръки на Комисията.

3. Тя гарантира сътрудничеството между националните регулаторни органи на европейско и регионално равнище. Когато Агенцията счита, че се изискват обвързващи правила за такова сътрудничество, тя дава необходимите препоръки на Комисията.

Обосновка

Promote does not ensure that the purpose for which the Agency is to be established, which is, according to Article 1 of this Regulation establishing the Agency 'to coordinate the action by regulatory authorities' is achievable.

Изменение 32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенцията може да даде становище, по молба на всеки национален регулаторен орган или на Комисията, относно съответствието на дадено решение на националните регулаторни органи с насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005.

4. Агенцията може да даде становище, по молба на всеки национален регулаторен орган, относно съответствието на дадено решение на националните регулаторни органи с насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005 и съгласно всякакви други законодателни актове на Общността, определящи енергийната политика на ЕС.

Обосновка

Extends the Agency’s democratic accountability to taking account of possible extensions of EU law regarding energy.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато националният регулаторен орган, който е взел решението, не се съобрази със становището на Агенцията, съгласно параграф 4, в рамките на четири месеца от датата на получаването, тя информира Комисията.

5. Когато националният регулаторен орган, който е взел решението, не се съобрази със становището на Агенцията съгласно параграф 4 в рамките на четири месеца от датата на получаването, тя информира Комисията и правителството на съответната държава-членка.

Обосновка

The government of the relevant Member State should be informed as well as the Commission.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато даден национален регулаторен орган срещне, при специфичен случай, затруднения с прилагането на Насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005, той може да се обърне към Агенцията за становище. Агенцията дава становището си, след като се консултира с Комисията в рамките на 4 месеца.

6. Когато даден национален регулаторен орган срещне, при специфичен случай, затруднения с прилагането на Насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005, той може да се обърне към Агенцията за становище. Агенцията дава становището си в рамките на два месеца.

Обосновка

Seeks to strengthen the Agency’s independent advisory power and shorten deadlines.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Агенцията следи развитието на пазарите на природен газ и електроенергия, по-специално по отношение на достъпа на възобновяемите източници на енергия до мрежата, като гарантира положителен сравнителен анализ на националните разпоредби относно този достъп и като улеснява този вид достъп в други държави-членки.

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure a real and positive benchmarking of the access of renewables according to the national practise and to the national peculiarities, and to facilitate the spread of this positive practises in other Member States, too.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако Агенцията не вземе решение по отношение на дадено заявление за освобождаване от задължение съгласно настоящия параграф в срок от три месеца от датата на подаване на заявлението, Комисията взема решение вместо нея.

Обосновка

To avoid institutional paralysis within the Agency, a default mechanism is introduced for the final decision to be devolved to the European Commission in case of severe delay, by the Agency, in taking decisions on exemptions.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Агенцията насърчава усилията да се придаде практическа форма на насоките относно трансевропейските енергийни мрежи, както се предвижда в Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи1.

 

По-специално Агенцията взема предвид тези насоки при одобряване на 10-годишните инвестиционни планове в съответствие с член 6, параграф 3.

_______________________

1OВ L 262, 22.9.2006, стр. 1.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. По искане на Комисията Агенцията поема специфични допълнителни задачи, свързани с нейното предназначение.

Обосновка

The Commission should be able to request the Agency to undertake any additional specific task within its general remit which may be considered to contribute to meeting the objectives of the Community regulatory framework for the cooperation of energy regulators.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Съхраняване на енергия и управление на кризи

 

1. При публикуване на годишния си доклад Агенцията установява изискванията на ЕС относно съхранението, по отношение както на различните цикли, така и на сигурността, и определя насоки, свързани с инвестициите в производствената и преносната инфраструктура.

 

2. Агенцията координира националните механизми за управление на кризи в областта на енергетиката на равнището на Общността.

 

3. Агенцията координира контактите между ЕС и операторите от трети страни.

Обосновка

Complements amendment 18 of the rapporteur.

The Agency has to play the role of monitor of the European energy market and of European energy policy.

Crisis management coordination and exchanges with third countries are also essential to improving the operation of the markets.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Консултиране и прозрачност

 

1. Преди да приеме каквито и да е мерки, Агенцията провежда официални консултации с участниците на пазара, потребителите и крайните потребители по открит и прозрачен начин, по-специално във връзка със своята задача по отношение на операторите на преносни системи.

 

Агенцията, по целесъобразност, предоставя на заинтересованите страни приемлива възможност да споделят своите забележки относно предложената мярка и оповестява резултатите от процедурата на консултиране.

 

2. Агенцията осъществява своите дейности при високо равнище на прозрачност.

 

3. Агенцията гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от нейната дейност, ако това е целесъобразно.

 

4. Агенцията предвижда в своя вътрешен правилник практическите разпоредби за прилагане на изискванията за прозрачност, посочени в параграфи 2 и 3.

 

5. Агенцията публикува на своя интернет сайт поне дневния ред, работните документи и протоколите от заседенията на управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на апелативния съвет.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8в

 

Наблюдение и изготвяне на доклади относно енергийния сектор

 

1. Агенцията извършва наблюдение върху развитието на пазарите на природен газ и електроенергия и по-специално върху цените на дребно на природния газ и на електроенергията и върху съблюдаването на правата на потребителите, посочени в Директива 2003/55/EО и Директива 2003/54/EО.

 

2. Агенцията публикува годишен доклад относно развитието на пазарите на природен газ и електроенергия, в това число относно въпроси, свързани с потребителите, в който тя посочва всички оставащи пречки пред доизграждането на вътрешния енергиен пазар.

 

3. При публикуването на своя годишен доклад Агенцията може да представи на Европейския парламент и на Комисията становище относно мерките, които е възможно да се предприемат за премахване на пречките, посочени в параграф 2.

Обосновка

The Agency would have a role to provide an annual report on the development of the electricity and gas market, with the ability to issue recommendations on measures to be taken to improve the liberalisation of energy markets.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8г

 

Контрол, прилагане и санкции

 

1. След като се консултира с Комисията, Агенцията може да наложи финансови санкции на операторите на преносни системи, които не спазват съответните си задължения по член 7 или които не предоставят информация, която е изискана от Агенцията с оглед на осъществяването на нейните задачи. Санкциите са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

 

2. Националните регулаторни органи в сътрудничество с Агенцията са отговорни за удостоверяването на спазването от страна на операторите на преносни системи на задълженията, произтичащи от разпоредбите, предвидени в настоящия регламент.

 

3. Когато се налагат санкции съгласно настоящия член, органът оповестява наименованията на съответните оператори на преносни системи, размера и причините за налагането на финансовите санкции.

Обосновка

The Agency should dispose effective enforcement mechanisms, which would enable to carry out its functions effectively.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на Агенцията съгласно член 14, параграф 8 и го предоставя най-късно на 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата. Този доклад съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на Агенцията през разглежданата година.

10. Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на Агенцията съгласно член 14, параграф 8, както и годишния доклад относно развитието на пазарите на природен газ и електроенергия, посочен в член 8в, параграф 2. Агенцията предоставя годишните доклади най-късно до 15 април на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Сметната палата. Докладът за дейността на Агенцията съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на Агенцията през разглежданата година. Тези пет институции на ЕС одобряват или отказват да одобрят изпълнението от Агенцията на политиките на ЕС в областта на енергетиката, вътрешния енергиен пазар и конкуренцията. Европейският парламент изготвя препоръки за работната програма, посочена в член 10, параграф 4.

Обосновка

It is necessary for the Agency to identify besides its direct administrative and regulatory responsibilities, main developments and barriers in the gas and electricity markets. Consumer aspects should be duly reflected in this report.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет се състои от дванадесет члена. Шест се назначават от Комисията и шест се назначават от Съвета. Мандатът е пет години и може да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от шестима членове. Двама се назначават от Комисията, двама се назначават от Съвета и двама - от Европейския парламент. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат едновременно и членове на Европейския парламент. Мандатът е от пет години и може да се подновява еднократно.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Заседанията на управителният съвет се свикват от неговия председател. Директорът на Агенцията участва в заседанията, освен ако управителният съвет не реши друго. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

3. Заседанията на управителният съвет се свикват от неговия председател. Председателят на Съвета на регулаторите или посочен от него член на този съвет и директорът на Агенцията участват в заседанията без право на глас. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

Обосновка

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that Board should attend the Administrative Board meetings as an observer.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство от две-трети от присъстващите членове.

4. Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство от две-трети от присъстващите членове, освен в случаите, за които е предвидено друго в настоящия регламент или в устава на Агенцията.

Обосновка

Seeks to boost the independence of the Agency.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Членовете на управителния съвет осъществяват своята дейност независимо и с оглед на обществените интереси. За тази цел те представят ежегодно писмена декларация относно задълженията си и писмена декларация относно интересите си, като посочват или липсата на интереси, които могат да се счетат за накърняващи тяхната независимост, или наличието на всякакви преки или непреки интереси, които биха могли да се счетат за накърняващи тяхната независимост. Тези декларации се оповестяват.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5б. Управителният съвет изпълнява задачите си независимо, обективно и с оглед на обществените интереси без да се допитва или да получава инструкции от правителствата на национално или регионално равнище.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат едновременно и членове на Съвета на регулаторите.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 9 ‑ параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5г. Управителният съвет може да бъде освободен от длъжност по предложение на Комисията и с решение, взето от Европейския парламент. Европейският парламент взема решението си с абсолютно мнозинство.

Обосновка

Follows from AM12

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет назначава директора в съответствие с член 13, параграф 2 и след консултиране със Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава директора в съответствие с член 13, параграф 2, със съгласието на Съвета на регулаторите.

Обосновка

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions recommendations and decisions of the Agency.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет назначава членовете на Съвета на регулаторите в съответствие с член 11, параграф 1.

заличава се

Обосновка

To ensure independence of the Agency the Administrative Board should not be responsible for the appointment of the members of the Board of Regulators.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всяка година преди 30 септември, след получаване на становище от Комисията и след одобрение от Съвета на регулаторите съгласно член 12, параграф 3, управителният съвет приема работната програма на Агенцията за следващата година и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Работната програма се приема, без това да противоречи на ежегодната бюджетна процедура.

4. Всяка година преди 30 септември, след получаване на становище от Комисията и след одобрение от Съвета на регулаторите съгласно член 12, параграф 3, управителният съвет приема работната програма на Агенцията за следващата година и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Работната програма се приема, без това да противоречи на ежегодната бюджетна процедура, и се оповестява.

Изменение  54

Предложение за регламент

Article 10 – paragraph 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Управителният съвет упражнява дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява дисциплинарна власт над директора, като се консултира със Съвета на регулаторите.

Обосновка

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 10 ‑ параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на управителния съвет да направят изявление пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, зададени от членовете на тази комисия.

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Докладване от страна на управителния съвет

 

Европейският парламент или Съветът могат да призоват управителния съвет да докладва за изпълнението на неговите задачи.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от по един представител на държавите-членки от регулаторните органи съгласно член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от директива 2003/55/ЕО и един представител на Комисията, който е без право на глас. Националните регулаторни органи номинират по един заместник на държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от по един представител на държавите-членки, избран измежду ръководителите на националните регулаторни органи, или техен представител съгласно член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от Директива 2003/55/ЕО и един представител на Комисията, който е без право на глас. В Съвета на регулаторите може да се допусне само по един представител на държава-членка от национален регулаторен орган. Всеки национален регулаторен орган отговаря за определянето на заместника измежду служителите на националния регулаторен орган.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съветът на регулаторите взема решения с мнозинство от две трети от своите членове. Всеки член има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите си членове. Всеки член има право на един глас.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Съветът на регулаторите приема своя процедурен правилник.

4. Съветът на регулаторите приема своя процедурен правилник. В процедурния правилник се определят по-подробно разпоредбите относно гласуването и по-специално условията, при които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо. В процедурния правилник могат да се предвидят специфични работни методи за разглеждането на въпроси, възникнали в контекста на инициативите за регионално сътрудничество.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Европейският парламент и Съветът могат да поискат от председателя на Съвета на регулаторите да представи доклад относно изпълнението на своите задачи.

Обосновка

The Board of Regulators should be accountable to the Council and Parliament.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът на регулаторите дава становище на директора преди приемането на становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8. Освен това, Съветът на регулаторите, в рамките на своята област на компетентност, дава насоки на директора относно осъществяването на задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава съгласието си на директора преди приемането на становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7 и 8, 8а, 8б и 8в в съответствие с член 14, параграф 3. Освен това, Съветът на регулаторите, в рамките на своята област на компетентност, дава насоки на директора относно осъществяването на задачите му. Директорът изпълнява своите задачи в съответствие с решенията на Съвета на регулаторите, който трябва да бъде единственият орган на Агенцията за вземане на решения по отношение на регламента за енергийния пазар.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът на регулаторите дава становище относно кандидата за директор в съответствие с член 10, параграф 1 и член 13, параграф 2. Съветът взема това решение с мнозинство от три-четвърти от своите членове.

2. Съветът на регулаторите дава съгласието си относно кандидата за директор в съответствие с член 10, параграф 1 и член 13, параграф 2. Съветът взема това решение с мнозинство от три четвърти от своите членове.

Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 12 ‑ параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на Съвета на регулаторите да направят изявление пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, зададени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM16

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, който е независим при изпълнението на своите задължения. Без да засяга съответните правомощия на Комисията, управителния съвет и Съвета на регулаторите, директорът нито търси, нито приема каквито и да е инструкции, от което да е правителство или който и да е орган.

1. Агенцията се ръководи от директор, който действа в съответствие с решенията, взети от Съвета на регулаторите. Без да засяга съответните правомощия на Комисията, управителния съвет и Съвета на регулаторите, директорът нито търси, нито приема каквито и да е инструкции, от което да е правителство или който и да е орган.

2. Директорът се назначава от управителния съвет въз основа на заслуги, както и на умения и опит, от списък с поне двама кандидата, предложени от Комисията след покана за изразяване на интерес. Преди назначаването избраният от управителният съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от управителния съвет със съгласието на Съвета на регулаторите въз основа на заслуги, както и на умения и опит, свързани с енергийния сектор, от списък с минимум двама кандидата, предложени от Съвета на регулаторите след покана за изразяване на интерес. Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат е поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред нейните членове и се подлага на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

3. Мандатът на директора е пет години. Комисията прави оценка през деветте месеца, предшестващи изтичането на този период. При оценката Комисията разглежда по-специално:

3. Мандатът на директора е от пет години. Комисията прави оценка през деветте месеца, предшестващи изтичането на този период. При оценката Комисията разглежда по-специално:

а) Резултатите от работата на директора;

а) Резултатите от работата на директора; и

б) Задълженията на Агенцията и изискванията през следващите години.

б) Задълженията на Агенцията и изискванията през следващите години.

4. Управителният съвет, действащ по предложение на Комисията, вземайки предвид доклада за оценка и само в случаите, когато това може да се обоснове със задълженията и изискванията на Агенцията, може да удължи мандата на директора еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, действащ по предложение на Комисията и след като се консултира със Съвета на регулаторите и разгледа изключително внимателно неговото становище, вземайки предвид доклада за оценка и само в случаите, когато това може да се обоснове със задълженията и изискванията на Агенцията, може да удължи мандата на директора еднократно за не повече от три години.

5. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. През последния месец преди изтичането на неговия или нейния мандат, директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред неговите членове.

5. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. През последния месец преди изтичането на неговия или нейния мандат, директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред нейните членове. Подобно удължаване на мандата на директора се подлага на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

6. Ако мандатът не бъде удължен, директорът остава на поста си до назначаването на неговия или нейния заместник.

6. Ако мандатът не бъде удължен, директорът остава на поста си до назначаването на неговия или нейния заместник.

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет след консултиране със Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три-четвърти от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет, със съгласието на Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три четвърти от своите членове.

8. Европейският парламент или Съветът могат да поискат директора на Агенцията да докладва за изпълнението на своите задачи.

8. В допълнение към изискванията, посочени в член 10, параграф 10, Европейският парламент или Съветът могат да поискат от директора на Агенцията да представи доклад за изпълнението на своите задачи.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Директорът приема становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8 след получаване на съгласието на Съвета на регулаторите.

3. Директорът приема становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, 8, 8а, 8б и 8в след получаване на съгласието на Съвета на регулаторите.

Обосновка

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into effect.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 14 ‑ параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Европейският парламент може да покани директора да направи изявление пред неговата компетентна комисия и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Всяка година директорът подготвя проект за работна програма на Агенцията за следващата година и я представя на Съвета на регулаторите и Комисията до 30 юни на текущата година.

6. Всяка година директорът подготвя проект на работна програма на Агенцията за следващата година и я представя на Съвета на регулаторите, Европейския парламент и Комисията до 30 юни на текущата година.

Обосновка

It is important to have a democratic check on the work programmes of the Agency.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се назначават от управителния съвет по предложение на Комисията, следващо покана за изразяване на интерес след консултация със Съвета на регулаторите.

2. Членовете на Апелативния съвет се назначават от управителния съвет по предложение на Комисията, следващо публична покана за изразяване на интерес след консултация със Съвета на регулаторите. Преди назначаване си кандидатите, избрани от управителния съвет, правят изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и отговарят на въпроси, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 15 ‑ параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на Апелативния съвет да направят изявление пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  70

Предложение за регламент

Article 18 ‑ paragraph 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Приходите на Агенцията се състоят от:

1. Приходите на Агенцията се състоят от:

a) субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейските общности (раздела на Комисията);

а) субсидия от Общността, записана в съответния бюджетен ред на общия бюджет на Европейските общности (раздел „Комисия“), съгласно решението на бюджетния орган и в съответствие с точка 47 от Междуинституционалното споразумение;

б) Такси, платени на Агенцията въз основа на член 19;

б) Такси, платени на Агенцията въз основа на член 19;

в) доброволни вноски от държавите-членки или от техните регулаторни органи;

в) финансови вноски от всеки един от националните регулаторни органи, от всяка държава-членка;

 

ва) всякакви предложения за алтернативни методи на финансиране, особено посредством такса върху потоците на електроенергия и природен газ; и

г) всички завещания, дарения или безвъзмездни помощи по член 10, параграф 6.

г) всички завещания, дарения или безвъзмездни помощи по член 10, параграф 6.

 

Съветът на регулаторите съгласува в срок от [...]* равнището на финансовите вноски на всяка държава-членка съгласно член 18, параграф 1, буква в).

 

* 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 19 ‑ параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При искане на решение за освобождаване съгласно член 8, параграф 1, на Агенцията се заплащат такси.

1. При искане на решение за освобождаване съгласно член 8, параграф 1 или за конкретни или специални консултации, препоръки, решения или задачи, свързани с извършване на наблюдение по отношение на Европейските мрежи от оператори на преносни системи, на Агенцията се заплащат такси.

Обосновка

To increase the financial autonomy of the Agency and given the problem of the reduced EU budget, it is suggested that the provisions for seeking financing from the from the market are extended.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 20 ‑ параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Най-късно до 15 февруари всяка година, директорът съставя предварителен проектобюджет, покриващ оперативните разходи и работната програма, очаквани за следващата финансова година, и го внася в управителния съвет, заедно с неокончателно щатно разписание. Всяка година управителният съвет, въз основа на проект, изготвен от директора, изготвя бюджетна прогноза за приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Тази прогноза, която включва проект за щатно разписание, се предоставя от управителния съвет на Комисията най-късно до 31 март. Преди приемането на прогнозата, проектът, изготвен от директора се предоставя на Съвета на регулаторите, който може да даде становище по него.

1. Най-късно до 15 февруари всяка година, директорът съставя предварителен проектобюджет, покриващ оперативните разходи и работната програма, очаквани за следващата финансова година, и го внася в управителния съвет, заедно с неокончателно щатно разписание. Всяка година управителният съвет, въз основа на проект, изготвен от директора, изготвя бюджетна прогноза за приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Тази прогноза, която включва проект на щатно разписание, се предоставя от управителния съвет на Комисията най-късно до 31 март. Преди приемането на прогнозата, проектът, изготвен от директора се предоставя на Съвета на регулаторите, който може да даде обосновано становище по него.

Обосновка

The Director has a key regulatory role. Given this, and to ensure his regulatory independence he or she should first receive a fully justified opinion from the Board of Regulators.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 25 ‑ параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет може да приема разпоредби, за да позволи национални експерти от държавите-членки да бъдат командировани на работа в Агенцията.

4. Управителният съвет може да приема разпоредби, за да позволи в изключителни случаи национални експерти от държавите-членки да бъдат командировани на работа в Агенцията.

Обосновка

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Изменение 74

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията дава оценка на дейността на Агенцията. Тя обхваща резултатите, постигнати от Агенцията и нейните методи на работа по отношение на целта, мандата и задачите, определени с настоящия регламент и нейната годишна работна програма.

1. Комисията дава оценка на дейността на Агенцията. Тя обхваща резултатите, постигнати от Агенцията, и нейните методи на работа по отношение на нейното предназначение, мандат и задачи, определени с настоящия регламент и в нейната годишна работна програма. Тази оценка се основава на провеждането на подробна консултация.

Обосновка

Specifies the evaluation method and its usefulness when drawing up the Agency’s programmes.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Amendment

2. Първият доклад за оценка се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета най-късно четири години след като първият директор е встъпил в длъжност. След това Комисията дава доклад за оценка поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета най-късно три години след като първият директор е встъпил в длъжност. След това Комисията дава доклад за оценка поне на всеки три години.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

In the course of debate on this Regulation, the Rapporteur has become more convinced of the need to move beyond the Commission's proposals for the Agency for the Co-operation of Energy Regulators, and create an Agency with more independence and decision-making powers.

It is the Rapporteur's opinion that, if it is to contribute effectively to the development of an integrated competitive energy market for the European Union, the Agency will need more extensive powers, independent of the Commission, to handle cross-border situations and deliver effective cooperation between TSOs and national energy regulators.

Therefore, the proposed Amendments in this draft report suggest significant new decision-making powers for the Agency - in particular over the development of technical codes and the investment plans of the ENTSOs - and greater regulatory and financial independence.

However, with greater power and independence should come greater accountability - to Parliament and to key stakeholders. Therefore, to balance its new powers, the Rapporteur proposes to significantly increase the Agency's requirement to consult, its transparency, and its accountability to Parliament.

It must be kept in mind at all times that the 3rd energy package has to be dealt with as a package - with the Agency as a key cross-cutting element. The role, powers and duties Parliament adopts for the Agency in this Regulation will have to be consistent with the other draft Directives and Regulations in the package - in particular as they relate to the powers and responsibilities of the ENTSOs.

Legal Issues: Institutional Balance and Powers of the Agency

The European Parliament understands the importance of the principle of institutional balance that the European Commission, through Treaty, is charged to defend.

In producing this draft report, the Rapporteur has been aware of the key legal principles set out in case law by the European Court of Justice in the 1958 Meroni judgement (and other cases):

· that a delegating authority cannot confer on another body powers different from those possessed by the delegator under the Treaty, and not subject to the same duties; and

· that it is not possible to delegate powers involving a wide margin of discretion between many different objectives and tasks, so shifting responsibilities and escaping political control.

On this basis, existing European Agencies have been mainly endowed with information and coordination tasks, with the ability to exercise decision-making powers (with legally binding impacts on third parties) being restricted only to individual cases.

But every Agency has its own institutional setting, and their remit must be developed first and foremost with a view to the needs of the specific sectors in which they are to operate. This is the approach we must take in designing this new Agency for the energy sector.

Overall, the Rapporteur's belief is that the core Meroni principles are not affected by the nature of his proposed amendments.

The idea that the Agency, under the proposals set out in this report, will have a wide margin of discretionary power is questionable. The situation is completely different from the one addressed in the Meroni case, in which the delegated authority had to weigh “eight different aims”. The Agency will take decisions which require highly technical evaluations; it will not exercise the sort of discretion that requires a choice between many different and conflicting public interests.

In fact, the functions entrusted to the Agency in accordance with Article 4 as amended, do not involve general regulatory powers nor a general freedom of evaluation that can be equated to the development (even in part) of 'energy policy'. In these proposed amendments the possibility of adopting binding decisions is limited to individual decisions or rules concerning strictly technical matters needed to ensure an efficient and safe functioning of the internal energy market.

The amendments to Article 6, paragraph 3, illustrate this approach: the Agency is empowered only to approve codes (prepared by ENTSO) which relate to the technical operation of the network. On the other hand it only gives advice to the Commission on codes which relate mainly to competition and market rules. Whilst the approval of purely technical codes is an appropriate, purely technical task for the Agency; the Commission rightly takes on responsibility for Market codes, as they relate to competition policy.

The principles established in the Meroni case must therefore be seen in context, rather than being applied in a simplistic, overly conservative manner. In the case of the Agency for the Co-operation of Energy Regulators (whose legal base is Article 95 EC) they require a more careful re-evaluation.

Governance and Structure of the Agency

The proposed changes to the structure and operation of the Agency are designed to secure the most effective balance between the needs for regulatory independence on one hand, and appropriate political control on the other. A key principle for the Rapporteur is that the independence of an Agency is critical not only for its effectiveness but also for its credibility.

With that in mind, the Amendments proposed by the Rapporteur introduce the following key changes:

· A stronger role for the Board of Regulators and the Parliament in the appointment of the Director. The Director is still appointed by Administrative Board, but on the basis of a list of at least 2 names nominated by the Board of Regulators, rather than the Commission.

· A more efficient and transparent Administrative Board. Membership is streamlined considerably, with 5 members in total - 2 each nominated by the Commission and Council; but also a nominated representative of the European Parliament, to ensure that the legislature's views are reflected. Members will be required to undertake to act independently and make a declaration of commitments and interests that might prejudice that independence.

· A time-limit is introduced to ensure speedy decision-making by the Agency. The Agency will be required to make decisions within a fixed time limit - three months is suggested. If a decision is not forthcoming within that time, the decision reverts to the Commission. This will avoid institutional paralysis and uncertainty for the market. It also provides the Commission with an appropriate mechanism for supervision and control.

· Increased financial independence for the Agency. There is increased scope for the Agency to raise finances from the marketplace (in return for services rendered/ decisions made) and national regulators.

In general, these proposals will strengthen the regulatory independence of the Agency, whilst ensuring effective political accountability. In particular, the Agency's accountability to Parliament will be strengthened.

Consultation, Monitoring and Reporting

The proper way to confer of binding power to the Agency (in a step which will further enhance its compatibility with the Meroni principles) is to build up an adequate legal framework that guarantees that all affected parties will be consulted; gives the Agency a clearly stated duty of transparency; and, in particular, extends the accountability (through information provision and reporting) of the Agency towards the European Parliament.

To this end, the proposed new articles 8b (new) and 8c (new) would include in the proposed regulation precise requirements for ACER:

· to carry out consultations with all the parties concerned in any measures undertaken under the Regulation;

· to ensure a high level of transparency, and provide easy access to information, through clear arrangements laid down in its Rules of Procedure; and

· to monitor developments in gas and electricity markets - particularly consumer issues - and produce an annual report for the attention of the Parliament and the Commission, setting out (if appropriate) proposals for action to improve the opening of markets.

Conclusion

The aim of the 3rd Energy Package is to gradually move the energy market, which up to a decade ago had been based on a monopoly system, from a liberalisation stage towards a stage at which competition is genuine and sustainable.

To achieve this purpose the relationship between regulatory processes and market development should be governed by an approach which is:

· geared to the future state of the market (i.e. a forward-looking approach) in which conditions will be much more competitive and diversified; and

· focused on the implementation of competition law, to minimize as much as possible the ex-ante rules applied on a case-by-case basis.

These objectives can be pursued at European level, with competitive framework and ex-ante rules being harmonised. This means that regulation of the energy sector will be progressively scaled down until the rules applying are competition rules. It must be pointed out that unless an efficient competitive environment is achieved, sector-specific regulation will continue to play a role.

But the energy sector will only be brought under a system based primarily on competition rules once it has been established that the industry is no longer a natural monopoly and has become a "normal" industry.

The future of the European energy market and its development after the implementation of the 3rd Energy Package will therefore require an important role to be played by the Agency for Cooperation of Energy Regulators. This is why the power and independence of the Agency must be enhanced, over and above the level proposed by the Commission.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (7.5.2008)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Докладчик за становище: Jutta Haug

КРАТКА ОБОСНОВКА

SHORT JUSTIFICATION

Commission proposal

Financial impact

The total annual costs of the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators are estimated at approximately EUR 6-7 million per year, of which EUR 5 million for staff expenditure (taking as the average per person the cost of European Commission staff, i.e. EUR 0.117 million per year, which includes expenditure associated with buildings and related administrative expenditure), EUR 1 million operational costs (meetings, studies, as well as translation, publication and public relations costs) and the rest for capital expenditure (relating to the acquisition of movable property and associated expenditure) and mission expenditure.

The Agency’s annual costs will be covered by Community grants. The Agency has limited revenues stemming from fees to be paid by third parties which are charged when the Agency takes certain decisions.

Staff

The Commission proposes that the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators should have, given its tasks, a limited staff of 40-50 people. This assessment is based on an analysis of the staff requirements of national regulatory authorities and an analysis of the minimum resources necessary to carry out the tasks proposed, in particular in the light of possibilities for synergies in harnessing the resources within national regulatory authorities to assist the work of the agency. According to the Commission, the proposed staff numbers are in line with these authorities' needs. Besides, the Commission argues that if the Commission itself were to endeavour to perform the Agencies' tasks, the number of staff required would be much higher.

Appraisal

From a budgetary point of view, your draftswoman has some concerns regarding the setting-up of the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators because of uncertainties regarding its financing. These concerns centre around the following points:

1) The new Agency for the Cooperation of Energy Regulators has to be financed under subheading 1a of the multiannual financial framework 2007 - 2013 where margins have become particularly limited. In this heading, some reprogramming was already necessary in order to come to an agreement on the financing of Galileo. The resulting margin of subheading 1a for 2008 was consequently 0.

The financing of the new Energy Agency is included neither in the Commission's last financial programming of 31 January 2008 nor in the tables annexed to the APS for 2009, in which it is simply stated that the agency "will be financed by corresponding reductions in other actions (mostly actions under institutional prerogatives) within the transport and energy policy area." No further details of this exercise are provided.

To the Committee on Budgetary Control, the Commission confirmed that it aims at financing the agency without reducing the margin in subheading 1a, i.e. by redeployment outside any co-decided lines. The Commission has so far been unable to specify exactly how this will be done.

However, even if this manoeuvre were to leave the margin untouched on paper, this means that the financing of the agency will be carried out using the last "freely available" resources in subheading 1a and that any newly emerging priority in the future will require formal reprogramming (as has already been announced to be necessary for the creation of the planned new Electronic Communications Market Authority). This seems unacceptable to your draftswoman (see Amendment 1).

2) In this context, it has to be pointed out once more that agencies such as the new agency proposed here fulfil predominantly administrative tasks. Some serious thought should therefore be given to the possibility of financing such bodies under heading 5 of the MFF, which has the additional advantage that margins are not as tight as with the other, operational headings (see Amendment 2).

3) Of course, an Article 47 IIA procedure will be required for the setting-up of this new agency once the Commission has finally made public the details of its intended financing. If the legislator should decide in favour of setting up this agency, the budgetary authority will have to come to an agreement on its financing within the framework of the provisions of the IIA (see Amendment 3).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да отхвърли настоящото предложение на Комисията поради несигурност относно финансирането му и да включи в проекта си на законодателна резолюция следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, не е съвместима с горната граница на подфункция 1а на настоящата многогодишната финансова рамка за 2007 - 2013 без да се нарушава финансирането на други приоритети; отбелязва, че Комисията е съобщила намерението си да финансира новата Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори изключително чрез преразпределяне в рамките на подфункция 1а; въпреки това отново заявява, че бюджетният орган все още не е получил никаква информация по отношение на подробностите, свързани с това преразпределяне и затова до момента все още не е ясно кои програми или приоритети са засегнати и какви последствия възникват от това през финансовия период, както и дали ще остане достатъчен марж в подфункция 1а;

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. Подчертава, че предложената Агенция ще изпълнява главно административни задачи и ще подпомага Комисията; следователно е на мнение, че всички възможности от многогодишната финансова рамка за 2007 - 2013, включително и функция 5, където изглежда все още съществуват достатъчни маржове, следва да бъдат разгледани за финансирането на новата агенция;

 

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в. Подчертава, че разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (МИС) се прилагат за създаването на Агенцията; подчертава, че в случай, че законодателният орган вземе решение за създаване на тази агенция, Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с оглед постигане на подходящо споразумение относно финансирането на агенцията в съответствие със съответните разпоредби на МИС;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенция за сътрудничество между регулаторните органи в областта на енергетиката

Позовавания

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.10.2007 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jutta Haug

20.9.2004 г.

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2008 г.

1.4.2008 г.

8.4.2008 г.

 

Да,та на приемане

6.5.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (14.5.2008)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Докладчик по становище: Alain Lipietz

КРАТКА ОБОСНОВКА

The Commission’s proposal to set up a European agency to coordinate national energy regulators is a timely one and is the logical consequence of the evolution of the European energy programme over a number of years.

Initially, public electricity and gas services in the 27 Member States were most commonly provided by companies – usually public – which had a virtual national or regional monopoly. However, these entities had for a long time been selling each other energy, so that rules had to be drawn up to ensure healthy competition between these and other, new entities which might appear on the market. The principle which slowly emerged was the separation of the two energy transmission networks (electricity and gas) on the one hand and the large number of energy production and distribution companies on the other. This disconnection is intended to ensure the neutrality of the transmission system vis-à-vis the energy producers. How the disconnection is achieved (with or without ownership unbundling) is not relevant to the present regulation. Similarly, the Commission specifies that this disconnection must be carried out, irrespective of the system of ownership (public or private) of the transmitters and the producers/suppliers.

The result of this evolution is that the system of European national transmission networks has been transformed into natural monopolies, just as happens with the system of roads, ports and airports between which lorries, ships and aircraft belonging to thousands of companies travel. The Commission has gone so far as to specify that part of the gas storage capacity must be integrated into the transmission system, which is a European public asset.

This poses three problems:

- Guaranteeing free access for all producers, whether big or small (from the owner of a wind turbine to the owner of a number of nuclear power plants), to the transport system in a way which is completely transparent, without discrimination according to size or nationality.

- Regulating the energy market on the basis of the EU’s energy policy (which includes policies for social and regional integration and environmental protection, particularly regarding climate).

- Achieving physical interconnection and harmonisation of technical standards between networks at European level and opening them up to third countries which, for example, supply gas (Russia) or transmit electricity (Switzerland).

The need for this interconnection and harmonisation is the rationale behind setting up a national regulator coordination body (the Agency).

Interconnection of the national transport network system and coordination of their regulators by the Agency in this way would constitute a real public energy service, which would be founded on European-level cooperation.

The rapporteur agrees with the Commission’s proposals, although clarification is needed on two points.

Firstly, the Agency’s powers.

The Commission is right to reject the idea of amending the treaties with the sole aim of granting the Agency binding powers, recognising that it has neither the technical means nor the staff to achieve this. It therefore proposes an agency which would be primarily consultative and would refer matters to the Commission for decisions and, if necessary, sanctions.

The rapporteur considers that there are sufficient legal bases for increasing the powers of the Agency in the areas of the internal market and the fight against abuses of dominant positions, while at the same time leaving the power to impose fines with the Commission. On the other hand, monitoring the conformity of the national regulators’ policies with the EU energy policy can, as things stand at present, only be subject to non-binding opinions.

Secondly, the Agency’s accountability.

The Agency’s credibility in the eyes of the market means that it must be completely independent from the agents whose behaviour it is required to regulate, whether these be energy transmission managers or energy producers/distributors. An agency with this kind of decision-making power over private or public agents must have a legitimacy which is derived from democratic accountability.

In suggesting that the capacity of the Agency for direct action be increased (without the mediation of the Commission), the rapporteur has endeavoured to balance these powers with a democratic accountability to Parliament and the Council. The Agency must not only act in conformity with the treaties and secondary legislation, it must also give an account of its decisions and opinions to the European legislative bodies from which it derives its authority.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4( През пролетта на 2007 г. Европейският Съвет прикани Комисията да предложи мерки по отношение на установяването на независим механизъм за сътрудничество между националните регулатори.

(4) През пролетта на 2007 г. Европейският Съвет прикани Комисията да предложи мерки по отношение на установяването на независим механизъм с цел националните енергийни регулаторни органи да си сътрудничат помежду си и да вземат решения във връзка с важни трансгранични въпроси.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) За да бъдат постигнати целите на енергийната политика за Европа, държавите-членки следва тясно да си сътрудничат и да премахнат пречките пред трансграничния обмен. Приемането на независим инструмент, който да запълни съществуващия в момента вакуум, ще служи на двойната цел за включване на европейската перспектива в упражняването, от страна на националните регулаторни органи, на техните компетенции, както и за принос към ефективността на принципите на Общността за равно третиране, еднакви условия за всички по отношение на достъпа до европейските преносни системи за газ и електроенергия и правилно функциониране на вътрешния пазар. Европейската агенция за сътрудничество на енергийните регулатори, наричана по-долу "Агенцията", се създава като организация, за да могат националните регулаторни органи да засилят своето сътрудничество от европейска перспектива и да участват, разполагайки с обща основа, в изпълнението на функции с европейско измерение.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Въз основа на оценка на въздействието във връзка с изискваните ресурси за функционирането на централен орган, бе направено заключението, че един независим централен орган предлага редица дългосрочни преимущества в сравнение с други възможности. Поради това, следва да се създаде Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, наричана по-долу „Агенцията“.

(5) Въз основа на оценка на въздействието във връзка с изискваните ресурси за функционирането на централен орган, бе направено заключението, че един независим централен орган предлага редица дългосрочни преимущества в сравнение с други възможности. Моделът на агенцията беше предпочетен пред други модели, като напр. ERGEG+. Отхвърлените модели следва да бъдат разгледани отново в случай че Агенцията не постигне очакваните резултати.

Обосновка

The Commission has discarded a number of other options, such as ERGEG+ or a structure similar to the European System of central Banks. Should the agency model retained not deliver the expected results, the Commission should reconsider the other options and modify the regulation accordingly.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Агенцията следва да осигури правилно координиране и, когато е необходимо, завършване на европейско ниво на регулаторните функции, осъществявани на национално ниво от националните регулаторни органи в съответствие с Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е необходимо да се гарантира нейната независимост, технически и регулаторен капацитет, прозрачност и ефективност.

(6) Агенцията следва да осигури правилно координиране и, когато е необходимо, завършване на европейско ниво на регулаторните функции, осъществявани на национално ниво от националните регулаторни органи в съответствие с Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е необходимо да се гарантира независимостта на Агенцията и нейните преки потребители, производителите на енергия и оператори на преносни и разпределителни системи, както държавни, така и частни, и да се гарантира съответствието на нейните действия със законодателството на Общността, нейния технически капацитет, способността му да се приспособява към развитието в регулирането и нейната прозрачност, отговорност пред демократичен контрол и ефективност.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде рамка, в която националните регулаторни органи да могат да си сътрудничат. Тази рамка следва да улесни еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в Общността. На Агенцията следва да бъде дадено право да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава-членка. Тези правомощия следва да обхващат регулаторния режим за инфраструктура, свързваща поне две държави-членки, освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за природен газ, разположена в повече от една държава-членка.

(8) Целесъобразно е да се създаде интегрирана рамка, в която националните регулаторни органи да могат да участват и да си сътрудничат. Тази рамка следва да улесни еднаквото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ в Общността. На Агенцията следва да бъде дадено право да приема самостоятелни решения по отношение на ситуации, засягащи повече от една държава-членка. Тези правомощия следва да обхващат регулаторния режим за инфраструктура, свързваща поне две държави-членки, освобождавания от правилата на вътрешния пазар на нови междусистемни електропроводи и нова инфраструктура за природен газ, разположена в повече от една държава-членка.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху дейността на националните регулаторни органи, тя следва да има съвещателни функции по отношение на Комисията по въпросите на пазарното регулиране. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че национален регулаторен орган, чието решение не е било съобразено с насоките, не е съгласен да се съобрази със становището на Агенцията.

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху дейността на националните регулаторни органи, както и информация от други източници, тя следва да има съвещателни функции по отношение на Комисията, останалите институции на Европейския съюз и националните регулаторни органи на поне две държави-членки по въпросите на пазарното регулиране. Тя следва също така да бъде задължена да докладва на Комисията, когато установи, че сътрудничеството между операторите на преносни системи не дава необходимите резултати или че национален регулаторен орган, чието решение не е било съобразено с насоките, не е съгласен да се съобрази със становището на Агенцията.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Агенцията следва също така да има право да издава незадължителни насоки, които да подпомогнат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да има право да изготвя документи, които да съдържат в себе си добри практики, както и да издава насоки, които да подпомогнат регулаторните органи, операторите на преносни системи и участниците на пазара при обмена на добри практики, както и да разполага със задължителни насоки за действие в съответствие с принципите на Общността, в рамките на енергийната политика за Европа.

Изменение   8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните функции ефективно и най-вече независимо. Независимостта на регулаторните органи е ключов принцип на доброто управление, но и основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Като проекция на ситуацията на национално ниво, Съветът на регулаторите следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси и да не търси или приема инструкции от което и да е правителство или друг публичен или частен орган.

(13) Агенцията следва да има необходимите правомощия да осъществява регулаторните функции ефективно, прозрачно, с основание и най-вече независимо. Независимостта на регулаторните органи по отношение на операторите на системи за пренос, разпределяне и производство на енергия е ключов принцип на доброто управление, но и основна предпоставка за осигуряване на доверието на пазара. Като проекция на ситуацията на национално и общностно ниво, Съветът на регулаторите и неговите членове следва да действа независимо от каквито и да е пазарни интереси, следва да избягва конфликти на интереси и да не търси или приема инструкции или препоръки от което и да е правителство или друг публичен или частен орган, като съблюдава общностното законодателство, свързано с енергийната политика, политиката за околна среда, вътрешен пазар и конкуренция и се отчита пред органите на ЕС за решенията и предложенията си.

Обосновка

This Amendment seeks to define the Agency’s independence: independence vis-à-vis the operators between whom it must arbitrate and democratic accountability with regard to the legislation and legislative bodies of the EU.

Defines the Agency’s democratic accountability.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, когато Агенцията има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни се предоставя право на обжалване пред Апелативния съвет, който следва да бъде част от Агенцията, но следва да е независим, както от нейните административни, така и от нейните регулаторни органи.

(14) С цел съкращаване на процеса, когато Агенцията има правомощия да взема решения, на заинтересованите страни се предоставя право на обжалване първоначално пред Апелативния съвет, който следва да бъде част от Агенцията, но следва да е независим, както от нейните административни, така и от нейните регулаторни органи. Решението на Апелативния съвет следва да може да бъде обжалвано пред Съда на Европейските общности.

Обосновка

Specifies parties' right of appeal against the Agency's decisions.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Агенцията следва да прилага общите правила по отношение на публичния достъп до документи, притежавани от органи на Общността. Управителният съвет следва да установи практическите мерки за защита на чувствителна търговска информация и личните данни.

(17) Агенцията следва да прилага общите правила по отношение на публичния достъп до документи, притежавани от органи на Общността, по-специално Конвенцията от Архус. Управителният съвет следва да одобри протоколите и да установи практическите мерки за защита на чувствителна търговска информация и личните данни.

Обосновка

Restates the binding nature of the Aarhus Convention (for example concerning the transparency of environmental impact studies) on all EU institutions, including the Agency.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) В съответствие с подходящи споразумения, сключени от Общността, участието на трети страни в работата на Агенцията следва да е възможно.

(18) В съответствие с подходящи споразумения, сключени от Общността, участието на трети страни в работата на Агенцията следва да е възможно в съответствие с разпоредбите на договора, в съответствие с разпоредбите на Договора.

Обосновка

Agreements with third countries need to be approved by the relevant legislative body pursuant to the Treaty.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Тъй като целите на предлаганото действие, а именно – сътрудничество на националните регулаторни органи на нивото на Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността съгласно член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, заложен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(19) Тъй като целите на предлаганото действие, а именно – участие и сътрудничество на националните регулаторни органи на нивото на Общността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, поради обхвата и въздействието на съответното действие и съответно могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността съгласно член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, заложен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, наричана по-долу за краткост „Агенцията“, се създава, за да се допълнят на общностно ниво регулаторните задачи, осъществявани на национално ниво от регулаторните органи по член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от Директива 2003/55/ЕО и, когато е необходимо, да се координира тяхната дейност.

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, наричана по-долу за краткост „Агенцията“, се създава, за да се допълнят на общностно ниво – когато са засегнати най-малко две държави-членки – регулаторните задачи, осъществявани на национално ниво от регулаторните органи по член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от Директива 2003/55/ЕО и, когато е необходимо, да се координира тяхната дейност.

Обосновка

Clarification that the Agency should take action where it can be expected that cross-border activity leads to a regulatory gap.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Във всяка от държавите-членки, Агенцията се ползва с най-широките законови правомощия, предоставяни на юридическите лица съгласно националното законодателство. По-специално, тя може да придобива или да разполага с движимо и недвижимо имущество и да е страна в съдебни производства.

2. Във всяка от държавите-членки, Агенцията се ползва с най-широките законови правомощия, предоставяни на юридическите лица съгласно националното законодателство. Тя може да е страна в съдебни производства.

Обосновка

The Agency should not acquire any property.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Видове актове на Агенцията

Задачи на Агенцията

Агенцията може:

Агенцията:

(a) да издава становища, предназначени за операторите на преносни системи;

(а) издава становища и препоръки, предназначени за операторите на преносни системи, по отношение на въпросите, свързани с доброто функциониране на вътрешния пазар, като напр. недискриминацията и реалната конкуренция;

(б) да издава становища, предназначени за регулаторните органи;

(а) издава становища и препоръки, предназначени за операторите на преносни системи, по отношение на въпросите, свързани с доброто функциониране на вътрешния пазар, като напр. недискриминацията и реалната конкуренция;

(в) издава становища и препоръки, предназначени за Комисията;

(в) да издава становища и препоръки, предназначени за Европейския парламент, Съвета, Комисията, потребителите, операторите на системи за пренос, разпределяне и производство на енергия;

 

ва) да изготвя документи, които да съдържат в себе си добри практики, и да издава насоки в съответствие с член 6 и член 7; и

(г) да взема подходящи самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 7 и 8.

г) да взема подходящи самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 6, 7 и 8.

Обосновка

The Commission's proposal does not grant the Agency the necessary powers to fulfil its role, i.e. to enable the cooperation of national regulators, deal with cross-border issues and generally contribute to the good functioning of the internal market.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може, по молба на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Агенцията може, при поискване от страна на Европейския парламент, Съвета или Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища на тези институции по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Обосновка

Broadens the Agency’s advisory scope to European legislature.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Агенцията поддържа открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации на съществуващите интереси в отрасъла и се допитва до заинтересованите страни преди приемането на актовете, които ги засягат.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенцията може да даде становище на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно технически или пазарни кодекси, относно проекта за работна програма и проекта за 10-годишен инвестиционен план.

3. След като се консултира със заинтересованите страни, Агенцията подготвя стратегически насоки за Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и за Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно технически и пазарни кодекси, проекта за 10-годишен инвестиционен план, който изброява пречките пред развитието на трансграничните мрежи, причинени от различията в процедурите или практиките по лицензиране, с цел гарантиране на недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на вътрешния пазар в рамките на енергийната политика, заложена в законодателството на Общността.

Обосновка

While ENTSOs are in charge of developing the codes and 10-years investment plans, the Agency should be in a position to offer guidance to ensure the good functioning of the internal market.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) По собствена инициатива или по искане от страна на Комисията, Агенцията я консултира във връзка с подготвянето на стратегическите насоки за подпомагане на Европейската мрежа на операторите на преносни системи, в подготвянето на кодекси и правила (включително технически кодекси, инструменти за съвместна експлоатация на мрежата и планове за научноизследователска дейност, 10-годишен инвестиционен план, в т.ч. и прогноза за адекватността на производството веднъж на всеки две години и годишна работна програма ), както е предвидено в член 2в, параграф 1, букви (а) до (в) на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2в, параграф , букви (а) до (в) на Регламент (ЕО) № 1775/2005, и по целесъобразност - консултиране включително и по приемането на задължителни насоки. По собствена инициатива или по искане от страна на Комисията, Агенцията я консултира при подготвянето на пазарните кодекси и при приемането на задължителни насоки.

Обосновка

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенцията дава на Комисията надлежно обосновано становище, ако прецени, че проектът за годишна работна програма или проектът за 10-годишен инвестиционен план, предоставени Й съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 не гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара.

4. Агенцията дава на Комисията надлежно обосновано становище, ако прецени, че проектът за годишна работна програма или проектът за 10-годишен инвестиционен план, предоставени й съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 не гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара или съответствие с енергийната политика, определена от общностното законодателство.

Обосновка

Stresses the legislative framework of the Agency’s activity.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Агенцията дава на Комисията надлежно обосновано становище съгласно член 2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005, когато счита, че даден технически или пазарен кодекс не осигурява недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара, не е приет в рамките на разумен период от време или не се прилага от операторите на преносни системи.

5. Чрез делегиране на правомощията, с които разполага Комисията и съобразно определенията от член 2, буква д), параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2 буква д), параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005, Агенцията може да взима отлагателни решения и да предлага на Комисията да налага глоби, когато счита, че даден технически или пазарен кодекс не осигурява недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара, не е приет в рамките на разумен период от време или не се прилага от операторите на преносни системи.

Обосновка

Determines the Agency’s legal basis and suspensive power in the areas of legislation, competition and internal market law. The power to impose sanctions is, however, retained by the Commission, owing to the lack of a clear legal basis.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Агенцията, в съответствие със своята работна програма или по искане на Комисията, изготвя документи, които съдържат в себе си добри практики, и издава насоки, включващи правила за защита на принципите на недискриминация, ефективна конкуренция и правилно функциониране на пазара, при създаването на техническите и пазарни кодекси, проекта за годишната работна програма или проекта за десетгодишен инвестиционен план. Насоките нямат задължителен характер, освен ако не са утвърдени по съответната нормативна процедура.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6b. Агенцията следи прилагането на насоките, приети от нея в съответствие с параграф 6а, като може, по собствена инициатива, по искане на Комисията или на компетентен орган, или по молба на заинтересован оператор, да приема решения с цел отбелязване на това, дали адресатите на тези насоки са ги изпълнили.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6в. Агенцията извършва консултации на широка основа и на ранен етап с участниците на пазара, потребителите и крайните потребители по открит и прозрачен начин, по-специално с оглед на задачите си по отношение на операторите на преносни мрежи.

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the TSOs, is the body created to act in the interest of all market participants.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Тя може, в съответствие с работната си програма или по молба на Комисията, да приема незадължителни насоки, които да подпомагат регулаторните органи и участниците на пазара при обменянето на добри практики.

2. Тя може, в съответствие с работната си програма или по молба на Комисията, да изготвя документи, съдържащи добри практики, които да подпомагат регулаторните органи и участниците на пазара в рамките на енергийната политика за ЕС. Тя може също така да приема насоки, които да припомнят задълженията съгласно законодателството на Общността за защита на принципите на недискриминация, ефективна конкуренция и ефективно функциониране на пазара, при създаването на техническите и пазарни кодекси, проекта за годишната работна програма или проекта за десетгодишен инвестиционен план; насоките са незадължителни, доколкото визират равновесието на пазара на енергия чрез увеличаване на производството или промяна на производствените техники, икономиите на енергия и парников газ и подобрението на енергийната ефективност на ЕС в съответствие с енергийната политика, определена в общностното законодателство.

Изменение 26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенцията може да даде становище, по молба на всеки национален регулаторен орган или на Комисията, относно съответствието на дадено решение на националните регулаторни органи с насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005.

4. 4. Агенцията може да даде становище, при поискване от страна на всеки национален регулаторен орган, относно съответствието на дадено решение на националните регулаторни органи с насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005 и всяко друго общностно законодателство, определящо енергийната политика на ЕС.

Обосновка

Extends the Agency’s democratic accountability to taking account of possible extensions of EU law regarding energy.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато даден национален регулаторен орган срещне, при специфичен случай, затруднения с прилагането на Насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005, той може да се обърне към Агенцията за становище. Агенцията дава становището си, след като се консултира с Комисията в рамките на 4 месеца.

6. Когато даден национален регулаторен орган срещне, при специфичен случай, затруднения с прилагането на Насоките съгласно Директива 2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 1775/2005, той може да се обърне към Агенцията за становище. След като се консултира с Комисията Агенцията дава становището си в рамките на 2 месеца.

Обосновка

Strengthens the Agency's independence in providing guidance and shortens the deadline.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Агенцията може да изпълнява други задачи от името на Комисията или на националните регулаторни органи, ако има възможност за тяхното възлагане и при условията, предвидени в съответния акт за предоставяне на правомощия.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет се състои от дванадесет члена. Шест са назначени от Комисията и шест са назначени от Съвета. Мандатът е пет години и може да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от дванадесет члена от дванадесет различни националности, избрани на базата на професионалната им специализация, шест се избират от кандидатите, предложени от Комисията и шест от тези, предложени от Съвета. Следва да се проведат консултации с Европейския парламент. Мандатът е пет години и може да се подновява еднократно.

Обосновка

The Administrative Board is more representative in this way and has more democratic accountability.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Членовете на управителния съвет действат независимо и се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с естеството на техните функции, като представят всяка година публична писмена декларация за това, че нямат конфликт на интереси с дейностите на Агенцията.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател. Директорът на Агенцията участва в заседанията, освен ако управителният съвет не реши друго. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

3. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател. Директорът на Агенцията участва в заседанията. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията или по искане на най-малко една четвърт от неговите членове. Управителният съвет може да покани трети лица да участват в заседанията му като наблюдатели при наличието на единодушно решение за това. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

Обосновка

Strengthens the Agency's independence.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство от две-трети от присъстващите членове.

4. Освен в случаите, за които е предвидено друго в настоящия регламент или в устава, управителният съвет приема решенията си с мнозинство от две-трети от присъстващите членове.

Обосновка

Strengthens the Agency's independence.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Всеки член има право на един глас. В процедурния правилник се определят по-подробно разпоредбите относно гласуването и по-специално условията, при които един член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо.

5. Всеки член има право на един глас. В процедурния правилник се определят по-подробно разпоредбите относно гласуването и по-специално изискванията за кворум.

Обосновка

Strengthens the Agency's independence.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет назначава директора в съответствие с член 13, параграф 2 и след консултиране със Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава директора в съответствие с член 13, параграф 2 в съгласие със Съвета на регулаторите.

Обосновка

Strengthens the division of responsibilities.

Изменение 35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на Агенцията съгласно член 14, параграф 8 и го предоставя най-късно на 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата. Този доклад съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на Агенцията през разглежданата година.

10. Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на Агенцията съгласно член 14, параграф 8 и го предоставя най-късно на 15 април на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата. Този доклад съдържа независима част, одобрена от Съвета на регулаторите, относно регулаторните дейности на Агенцията през разглежданата година. Тези пет институции на ЕС освобождават от отговорност или не освобождават от отговорност Агенцията във връзка с прилагането на енергийната политика, политиката на вътрешния пазар и конкуренцията. Парламентът изготвя препоръки за работната програма, посочена в член 10, параграф 4.

Обосновка

Specifies the responses of the EU bodies to the Agency's annual report and brings the report date forward so that the Agency may be guided by the responses when drawing up the following year’s programme.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът на регулаторите дава становище на директора преди приемането на становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8. Освен това, Съветът на регулаторите, в рамките на своята област на компетентност, дава насоки на директора относно осъществяването на задачите му.

1. Директорът взима съгласие от Съвета на регулаторите преди приемането на становищата, стратегическите насоки, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8. Освен това, Съветът на регулаторите, в рамките на своята област на компетентност, дава насоки на директора относно осъществяването на задачите му. х Съветът на регулаторите е единственият орган за вземане на решения на Агенцията по отношение на регулирането.

Обосновка

Delimits the field of competence.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, който е независим при изпълнението на своите задължения. Без да засяга съответните правомощия на Комисията, управителния съвет и Съвета на регулаторите, директорът нито търси, нито приема каквито и да е инструкции, от което да е правителство или който и да е орган.

1. Агенцията се ръководи от директор при изпълнението на своите задължения действа независимо и в съответствие с решенията на Съвета на регулаторите. Без да се засягат съответните правомощия на Комисията, управителния съвет и Съвета на регулаторите, директорът нито търси, нито приема каквито и да е инструкции или препоръки от което да е правителство или който и да е орган, било то публичен или частен, в рамките на енергийната политика, заложена в законодателството на Общността.

Изменение 38

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Директорът се назначава от управителния съвет въз основа на заслуги, както и на умения и опит, от списък с поне двама кандидата, предложени от Комисията след покана за изразяване на интерес. Преди назначаването избраният от управителният съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от Съвета на регулаторите въз основа на заслуги, както и на умения и опит, от списък с поне двама кандидата, предложени от Комисията и двама кандидати, предложени от Съвета след покана за изразяване на интерес. С тази цел предложените кандидати се приканват да направят изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговорят на поставените въпроси пред нейните членове. Европейският парламент може да се противопостави на това назначение, ако дадените отговори не са в съответствие с насоките на ЕС.

Обосновка

Specifies the democratic accountability of the Director.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният съвет, действащ по предложение на Комисията, вземайки предвид доклада за оценка и само в случаите, когато това може да се обоснове със задълженията и изискванията на Агенцията, може да удължи мандата на директора еднократно за не повече от три години.

заличава се

Обосновка

Strengthens the Agency's independence.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет след консултиране със Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три-четвърти от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет след консултиране със Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три-четвърти от подадените гласове.

Обосновка

Alignment with previous Amendment.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Директорът приема становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8 след получаване на съгласието на Съвета на регулаторите.

3. Директорът приема (не се отнася до българския текст) становищата, препоръките и решенията по членове 5, 6, 7, и 8 след получаване на съгласието на Съвета на регулаторите.

Обосновка

Delimits the field of competence.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Апелативният съвет се състои от шест члена и шест заместника, избрани измежду настоящи и бивши висши служители на националните регулаторни органи, органите по защита на конкуренцията или други национални или общностно институции, които имат съответен опит в енергийния сектор. Апелативният съвет избира своя председател. Решенията на Апелативния съвет се приемат с квалифицирано мнозинство от поне четири от неговите шест члена. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

1. Апелативният съвет се състои от шест члена и шест заместника, избрани измежду настоящи и бивши висши служители на националните регулаторни органи, органите по защита на конкуренцията или други национални или общностни институции, които имат съответен опит в енергийния сектор, които се избират според професионалната компетентност и идват от 12 различни държави-членки. Апелативният съвет избира своя председател. Решенията на Апелативния съвет се приемат с квалифицирано мнозинство от поне четири от неговите шест члена. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

Обосновка

In the context of the Agency, diversity, experience and competence are essential qualities for the members.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се назначават от управителния съвет по предложение на Комисията, следващо покана за изразяване на интерес след консултация със Съвета на регулаторите.

2. Членовете на Апелативния съвет се назначават от Европейския парламент по консенсусно предложение на Съвета и Комисията, следващо покана за изразяване на интерес.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Този мандат може да бъде подновяван. Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си; те не могат да бъдат обвързани от никакви инструкции. Те не могат да изпълняват никакви други функции в Агенцията, нейния управителен съвет или нейния Съвет на регулаторите. Членовете на Апелативния съвет не могат да бъдат отстранени от техните постове по време на техния мандат, освен ако не е установено виновно извършване на сериозно нарушение, и управителният съвет взема решение за такова действие след консултиране със Съвета на регулаторите.

3. Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Този мандат може да бъде подновяван. Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си; те не могат да бъдат обвързани от никакви инструкции.

Изменение 45

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко физическо или юридическо лице може да обжалва решение съгласно членове 7 и 8, на което то е адресат, или срещу решение, което, макар и под формата на решение, адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.

1. Всяко физическо или юридическо лице може да обжалва решение съгласно членове 6, 7 и 8, на което то е адресат, или срещу решение, което, макар и под формата на решение, адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.

Обосновка

Takes account of the expansion of the Agency’s decision-making powers put forward in Article 6.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако Агенцията не успее да вземе решение, може да бъде заведено дело за неправомерно бездействие пред Първоинстанционния съд или Съда на Европейските общности в съответствие с член 232 от Договора.

заличава се

Изменение 47

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет приема мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок до шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

2. 2. Управителният съвет приема мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Конвенцията от Архус в срок до шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Restates the binding nature of the Aarhus Convention (for example concerning the transparency of environmental impact studies) on all EU institutions, including the Agency.

Изменение 48

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията дава оценка на дейността на Агенцията. Тя обхваща резултатите, постигнати от Агенцията и нейните методи на работа по отношение на целта, мандата и задачите, определени с настоящия регламент и нейната годишна работна програма.

1. Комисията дава оценка на дейността на Агенцията. Тя обхваща резултатите, постигнати от Агенцията и нейните методи на работа по отношение на целта, мандата и задачите, определени с настоящия регламент и нейната годишна работна програма. Тази оценка се основава на широка консултация - чрез интернет сайта на Комисията - със страните, заинтересовани от енергийната политика, политиката на конкуренция и вътрешен пазар, а именно различните оператори на системи за пренос, разпределяне и производство на енергия, професионалните сдружения и организации на потребителите, както и организациите за защита на околната среда.

Обосновка

Specifies the evaluation method and its usefulness when drawing up the Agency’s programmes.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Първият доклад за оценка се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета най-късно четири години след като първият директор е встъпил в длъжност. След това Комисията дава доклад за оценка поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета най-късно две години след като първият директор е встъпил в длъжност. След това Комисията дава доклад за оценка поне на всеки три години на датата, определена в член 10, параграф 10.

Обосновка

Earlier evaluation of the Agency's work.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. След първия доклад за оценка на дейността и постигнатите от Агенцията резултати, Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията, удължават мандата на Агенцията или я заменят с по-подходяща структура.

Обосновка

The Commission's proposal establishing an agency, under its control, with mostly advisory powers may not be the most appropriate structure to contribute to the creation of a single European market for electricity and gas. Accordingly, the Commission should review the results obtained and if necessary propose another structure.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 31 - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Влизане в сила и временни разпоредби

Влизане в сила, преходни разпоредби и изтичане на срока на действие

Обосновка

The setting of a time limit should ensure that attention is given to the development of the internal energy market.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Действието на настоящия регламент изтича на 1 януари 2015 г.

Обосновка

The setting of a time limit should ensure that attention is given to the development of the internal energy market.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенция за сътрудничество между регулаторните органи в областта на енергетиката

Позовавания

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.10.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Дата на приемане

6.5.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (21.4.2008)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
(COM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Докладчик по становище: Gabriela Creţu

КРАТКА ОБОСНОВКА

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the European Commissions proposal on the regulation establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators. This Agency should play an important role in the development and implementation of the 3rd Energy Package.

This Agency must be fully independent and have full administrative and financial autonomy in order to serve as an important player in defending consumer and stakeholder rights. It should be able to consult the market participants at an early stage, needs the power to coordinate and verify investments and to handle market monitoring and be able to inform on market distortions.

The activities of the agency should include the process of initiation, monitoring and approval of the proposals by European Networks of Transmission System Operators (ENTSO), which would allow a more regulated development of the internal market in energy, and take adequate measures ensuring that a high level of consumer protection is met.

The Agency must have a key role in initiation, development, validation, implementation and enforcement of the market and technical codes for TSOs. Furthermore, it should be involved in specifying the scope and content of the European codes. The Agency should be given decision making powers, in order to share the responsibility with the TSOs for setting rules. The Agency should decide together with the Commission on eventual exemptions of new cross-border infrastructure from unbundling requirements.

The European Parliament should be able to scrutinize performance and functioning of the Agency.

The European Parliament should provide its approval for the selection, renewal or dismissal of the Director. The Director of the agency, the Administrative Board and the Board of Regulators should be accountable to the European Parliament. They should be present in the EP, on its request.

The Administrative Board should be solely responsible for management and accounting issues. The number of people sitting in Administrative Board should be reduced, as the quantity of twelve is not justified in comparison to the Board of Regulators and the entire staff of the agency. The Administrative Board should be composed of only people appointed by the Commission.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7a) Агенцията постоянно контролира пазарите за нарушения и, ако е необходимо, информира Комисията, Европейския парламент и националните органи..

Обосновка

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to the European institutions and national authorities.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Агенцията следва също така да има право да издава задължителни насоки, които да подпомогнат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да има право да издава задължителни и незадължителни насоки, които да подпомогнат регулаторните органи и участниците на пазара при обмена на добри практики, както и да подпомага Комисията при изготвяне на задължителни насоки.

Обосновка

The competences of the Agency must be strengthened in order to make it an important player in defending consumer and stakeholder rights.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Агенцията следва да има персонал с високи професионални качества. По-специално, тя следва да се възползва от компетентността и опита на служители, командировани от националните регулаторни органи, Комисията и държавите-членки. За служителите на Агенцията следва да се прилага Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, разпоредбите, приложими за другите служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагането на тези разпоредби. Необходимите разпоредби за прилагане следва да се приемат от управителния съвет, съгласувано с Комисията.

(16) Агенцията следва да има персонал с високи професионални качества, като прибягва само в извънредни случаи до служители, командировани от националните регулаторни органи. За служителите на Агенцията следва да се прилага Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, разпоредбите, приложими за другите служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагането на тези разпоредби. Необходимите разпоредби за прилагане следва да се приемат от управителния съвет, съгласувано с Комисията.

Обосновка

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) В съответствие с подходящи споразумения, сключени от Общността, участието на трети страни в работата на Агенцията следва да е възможно.

(18) В съответствие с подходящи споразумения, които следва да бъдат сключени от Общността, сътрудничеството с енергийни регулатори от трети държави следва да е възможно.

Обосновка

It needs to be clear that third country participation is limited to cooperation projects with other energy regulators (not just any other foreign subject) and in any case not directly affecting the work of the Agency.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19a) Агенцията ще бъде изцяло отговорна пред Европейския парламент.

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може:

Агенцията:

(a) да издава становища, предназначени за операторите на преносни системи;

(а) издава становища и препоръки, предназначени за операторите на преносни мрежи;

(б) да издава становища, предназначени за регулаторните органи;

(б) издава становища и препоръки, предназначени за регулаторните органи;

(в) да издава становища и препоръки, предназначени за Комисията;

(в) издава становища и препоръки, предназначени за Комисията;

(г) да взема подходящи самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 7 и 8.

(г) взема подходящи самостоятелни решения в специфични случаи, посочени в членове 6, 7 и 8.

Обосновка

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може, по молба на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становища на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Агенцията може, по молба на Комисията или по своя собствена инициатива, да предоставя становище или препоръка на Комисията по всички въпроси, свързани с целта, за която тя е създадена.

Обосновка

Follows from AM5 and AM6.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 6 ‑ параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенцията може да даде становище на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на Европейската мрежа от оператори на преносни системи за газ съгласно член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно технически или пазарни кодекси, проекта за работна програма и проекта за 10-годишен инвестиционен план.

3. Агенцията одобрява кодекси и правила, включително 10-годишния инвестиционен план с цел гарантиране на недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно и сигурно функциониране на пазара.

Обосновка

The Agency needs to have full powers of coordination and approval of the proposals of the ENTSO.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. По собствена инициатива или по искане от страна на Комисията, Агенцията я консултира при подготвянето на стратегически насоки за Европейската мрежа от оператори на преносни мрежи за подготовката на кодекси и правила (включително технически кодекси, инструменти за съвместна експлоатация на мрежата и планове за научноизследователска дейност, веднъж на всеки две години 10-годишен инвестиционен план, включително и прогноза за адекватността на производството и годишна работна програма), както е предвидено в член 2в, параграф 1, букви а) и в) на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2в, параграф 1, букви а) и в) на Регламент (ЕО) № 1775/2005, и при целесъобразност - консултиране включително и по приемането на задължителни насоки. По собствена инициатива или по искане от страна на Комисията, Агенцията я консултира при подготвянето на пазарните кодекси, включително. приемането на задължителни насоки.

Обосновка

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Агенцията извършва консултации на широка основа и на ранен етап с участниците на пазара, потребителите и крайните потребители по открит и прозрачен начин, по-специално с оглед на задачите по отношение на операторите на преносни мрежи.

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the ENTSOs, is the body created to act in the interest of all market participants.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Агенцията извършва наблюдение на изчисленията за трансграничен капацитет на операторите на преносни мрежи и действителното (общо) използване на капацитета на междусистемните връзки между мрежите, а така също разрешава проблемите, свързани с несправедлив, дискриминиращ или неефективен достъп при трансгранична дейност.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6б. Агенцията има право да налага ефективни санкции, ако пречките за трансграничната търговия не се отстранят.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6в. Агенцията има право да приема задължителни решения относно всички проблеми, свързани с достъпа и използването на свързани преносни мрежи, засягащи повече от една държава-членка, ако не е постигнато взаимно споразумение от страна на компетентните национални регулаторни органи в рамките на шест месеца от уведомлението за проблема от доставчика или от оператора на преносна мрежа.

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 9 ‑ параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет се състои от дванадесет члена. Шест са назначени от Комисията и шест са назначени от Съвета. Мандатът е пет години и може да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от шест члена, назначени от Комисията. Мандатът е пет години и може да се подновява еднократно. Назначаването на управителния съвет подлежи на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency. Therefore the Agency must be fully accountable to the Parliament.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 9 ‑ параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател. Директорът на Агенцията участва в заседанията, освен ако управителният съвет не реши друго. Управителният съвет заседава поне два пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

3. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател. Директорът на Агенцията участва в заседанията, освен ако управителният съвет не реши друго. Управителният съвет заседава поне четири пъти в годината на редовни сесии. Допълнително той може да заседава по инициатива на неговия председател, по молба на Комисията или по искане на най-малко една трета от неговите членове. Управителният съвет може да покани да участва в заседанията му като наблюдател всяко лице, чието становище може да бъде от интерес. Членовете на управителния съвет могат, в съответствие с процедурния правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти. Секретариатът на управителния съвет се осигурява от Агенцията.

Обосновка

Four meetings a year would insure a better overview of the policies managed by the Agency and a more regular update of its work.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 9 ‑ параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство от две-трети от присъстващите членове.

4. Решенията на управителния съвет се приемат с абсолютно мнозинство на присъстващите членове.

Обосновка

As the number of members of the Administrative Board should be reduced to 6 (AM14), the rules on voting must be clarified.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Управителният съвет може да бъде освободен от длъжност по предложение на Комисията и с решение, взето от Европейския парламент. Европейският парламент взема решението си с абсолютно мнозинство.

Обосновка

Follows from AM12

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Членовете на управителния съвет са независими от националните правителства.

Обосновка

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive instructions from these institutions, but not from any particular Member State.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-1a. Административният съвет носи отговорност само за въпроси, свързани с управлението и счетоводството.

Обосновка

The division of tasks between the two boards should be clearer and the Administrative Board should have only managerial tasks in order to really give the Agency the necessary powers to perform the regulatory functions in an efficient and independent manner.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на управителния съвет да направят изложение пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 11 ‑ параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от по един представител на държавите-членки от регулаторните органи съгласно член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от директива 2003/55/ЕО и един представител на Комисията, който е без право на глас. Националните регулаторни органи номинират по един заместник на държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от по един представител на държавите-членки от регулаторните органи съгласно член 22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от директива 2003/55/ЕО и двама представители на Комисията, които са без право на глас, със съвещателни функции. Националните регулаторни органи номинират по един заместник на държава-членка.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на Съвета на регулаторите да направят изложение пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM16

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 13 ‑ параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Директорът се назначава от управителния съвет въз основа на заслуги, както и на умения и опит, от списък с поне двама кандидата, предложени от Комисията след покана за изразяване на интерес. Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от управителния съвет въз основа на заслуги, както и на умения и опит, от списък с поне двама кандидата, предложени от Комисията след покана за изразяване на интерес. Преди назначаването, от избрания от управителният съвет кандидат се изисква да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия. Назначаването на директора подлежи на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 13 ‑ параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. През последния месец преди изтичането на неговия или нейния мандат, директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентния комитет на Европейския парламент и да отговори на поставените въпроси пред неговите членове.

5. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на директора. През последния месец преди удължаването на неговия мандат, директорът прави изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и отговаря на въпросите, поставени от членовете на тази комисия. Удължаването на мандата на директора се подлага на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 13 ‑ параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на управителния съвет след консултиране със Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три-четвърти от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен от поста си с решение на управителния съвет след консултиране със Съвета на регулаторите. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от три-четвърти от своите членове. Европейският парламент може също да отстрани от пост директора след консултация със Съвета на регулаторите. Европейският парламент взема решението си с абсолютно мнозинство.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Европейският парламент може да покани директора да направи изложение пред неговата компетентна комисия и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Европейският парламент може да покани всеки член или членове на Апелативния съвет да направят изложение пред неговата компетентна комисия и да отговорят на въпросите, поставени от членовете на тази комисия.

Обосновка

Follows from AM17

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 25 ‑ параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният съвет може да приема разпоредби, за да позволи национални експерти от

държавите-членки да бъдат командировани на работа в Агенцията.

4. Управителният съвет може да приема разпоредби, за да позволи национални експерти от държавите-членки да бъдат командировани на работа в Агенцията.в извънредни случаи.

Обосновка

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28. Агенцията е отворена за участие на трети страни, които не са членки на Европейския съюз и които са сключили споразумения с Общността в този смисъл. Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения, следва да бъдат направени договорености, в които се определят по-специално характерът, обхватът и процедурните аспекти на заангажирането на тези държави в работата на Агенцията, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

28. Агенцията е отворена за сътрудничество с енергийните регулатори на държави, които не са членки на Европейския съюз и които са сключили споразумения с Общността в този смисъл. Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения, следва да бъдат направени договорености, в които се определят по-специално характерът, обхватът и процедурните аспекти на заангажирането на тези енергийни регулатори от трети държави, включително разпоредби за финансовите вноски и персонала.

Обосновка

Rephrasing. Clarification of the wording of the Article.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори

Позовавания

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Водеща комисия

ITRE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.10.2007 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Gabriela Creţu

21.11.2007 г.

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2008 г.

28.2.2008 г.

2.4.2008 г.

 

Дата на приемане

8.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Илияна Малинова Йотова, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Николай Младенов, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Биляна Илиева Раева, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенция за сътрудничество между регулаторните органи в областта на енергетиката

Позовавания

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.9.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.10.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Renato Brunetta

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Дата на приемане

28.5.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa