ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Giles Chichester

5.6.2008


Διαδικασία : 2007/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0226/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0226/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: