Jelentés - A6-0226/2008Jelentés
A6-0226/2008

JELENTÉS  az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Renato Brunetta


Eljárás : 2007/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0226/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0226/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0530),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0318/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A6‑0000/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a és 1b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

(1a) Amennyiben létrehozzák az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget, figyelembe kell venni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban1 meghatározott, összes finanszírozási lehetőséget.

 

(1b) Az Ügynökség létrehozása tekintetében az intézményközi megállapodás 47. pontja alkalmazandó, és a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy az intézményközi megállapodás idevágó rendelkezéseivel összhangban, időben megállapodás szülessen ezen ügynökség finanszírozásáról;

 

1HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Létrehozása óta kifejtett tevékenységével az ERGEG kedvezően hatott a villamos energia és a gáz belső piacára. Azt azonban széles körben elismerik az ágazatban, és erre maga az ERGEG is tett javaslatot, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok közötti önkéntes együttműködésnek célszerű olyan, közösségi struktúrában megvalósulnia, amely világos hatáskörrel rendelkezik, és amely jogosult meghatározott esetekben egyedi szabályozó határozatokat elfogadni.

(Nem érinti az angol nyelvi változatot.)

Indokolás

(Nem érinti az angol nyelvi változatot.)

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamoknak szorosan együtt kell működniük, és az EU energiapolitikai célkitűzései elérése érdekében fel kell számolniuk a villamos energia és a földgáz határon átnyúló kereskedelme útjában álló akadályokat. Egy hiánypótló, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (Ügynökség) létrehozása kettős célt szolgál: egyrészt közösségi szemlélettel egészíti ki a nemzeti szabályozó hatóságok gyakorlatait, másrészt hozzájárul az egyenlő bánásmód és az európai gáz- és villamosáram-elosztó hálózatokhoz történő egyenlő hozzáférés közösségi elvének tényleges tiszteletben tartásához és a belső piac megfelelő működéséhez. Az Ügynökség lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára azt is, hogy közösségi szempontból fokozzák együttműködésüket, és közös alapon vegyenek részt a Közösséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kellően összehangoltan lássák el a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási feladataikat, és hogy ezek szükség esetén közösségi szinten kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy biztosítva legyen az Ügynökség függetlensége, műszaki és szabályozói jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kellően összehangoltan lássák el a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási feladataikat, és hogy ezek szükség esetén közösségi szinten kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy biztosítva legyen az Ügynökségnek és tagjainak a fogyasztóktól, magán- vagy köztulajdonban lévő energiatermelőktől, valamint a szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől való függetlensége, garantált legyen tevékenységének a közösségi joggal való összhangja, műszaki jogköre, a szabályozói fejlesztésekhez való igazodással kapcsolatos képessége, valamint átláthatósága, a demokratikus ellenőrzés alá vethetősége és hatékonysága.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) Az Ügynökség rendszeresen felügyeli a piacot a piaci torzulások tekintetében, valamint tájékoztatja a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a nemzeti hatóságokat, amennyiben szükséges.

Indokolás

Az Ügynökség nem csupán tájékoztatási hatáskörrel bír, hanem felügyeletet gyakorol, és korai szakaszban figyelmezteti az európai intézményeket és a nemzeti hatóságokat.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Célszerű olyan keretet létrehozni, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a keret elősegítse a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Közösségben történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökséget indokolt felhatalmazni arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ennek a jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy több tagállamot összekötő infrastruktúrák szabályozási rendszerére, az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentesítésére, valamint az egynél több tagállam területén levő új földgáz-infrastruktúrákra.

(8) Célszerű olyan egységes keretet létrehozni, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok részt vehetnek és együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a keret elősegítse a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Közösségben történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökséget indokolt felhatalmazni arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ennek a jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy több tagállamot összekötő infrastruktúrák szabályozási rendszerére, az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentesítésére, valamint az egynél több tagállam területén levő új földgáz-infrastruktúrákra.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt a Bizottság felé tanácsadói szerepet betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, hogy az Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés nem hozza meg az elvárt eredményeket, vagy hogy egy nemzeti hatóság, miután az iránymutatásokkal ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó eleget tenni az Ügynökség véleményében foglaltaknak.

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra és más forrásokra, indokolt a Bizottság, az EU egyéb intézményei, valamint legalább két tagállam nemzeti szabályozó hatósága felé tanácsadói szerepet betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, hogy az Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés nem hozza meg az elvárt eredményeket, vagy hogy egy nemzeti hatóság, miután az iránymutatásokkal ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó eleget tenni az Ügynökség véleményeiben, ajánlásaiban és határozataiban foglaltaknak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a nemzeti hatóságokat a helyes gyakorlati megoldások megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket a helyes gyakorlati megoldások megosztásában.

Indokolás

Az ügynökségnek rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel fontos szabályozói feladatának ellátásához, a határon átnyúló együttműködés hatékony biztosítása érdekében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Ügynökségnek adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és számukra ésszerű lehetőséget kell biztosítania, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket, például a hálózati előírások és szabályok tervezetei kapcsán.

Indokolás

Az érdekeltekkel történő megfelelő konzultáció az Ügynökség munkájának kulcseleme kell, hogy legyen. Az intézkedések, például a hálózati előírások és szabályok tervezeteinek előkészítése keretében folyó nyilvános konzultációkat az Ügynökségnek és nem Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának kell lebonyolítania.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az Ügynökség szerkezetét indokolt hozzáigazítani az energiapiaci szabályozás sajátos igényeihez. Így különösen messzemenően tekintettel kell lenni a nemzeti szabályozó hatóságok sajátos szerepére és függetlenségére.

(11) Az Ügynökség szerkezetét indokolt hozzáigazítani az energiapiaci szabályozás sajátos igényeihez. Így különösen messzemenően tekintettel kell lenni a nemzeti szabályozó hatóságok sajátos szerepére, függetlenségüket pedig biztosítani kell.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét nem pusztán figyelembe kell venni, hanem azt garantálni is kell a harmadik energiacsomag rendelkezéseinek kialakításakor és későbbi végrehajtásakor.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. A szabályozó hatóságok függetlensége nemcsak hogy a jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. Miként országos szinten, az Ügynökségen belül a szabályozók tanácsával szemben is követelmény tehát, hogy minden piaci érdektől függetlenül járjon el, és ne kérjen vagy fogadjon el utasítást sem kormánytól, sem a magán- vagy a közszektorból.

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan, átláthatóan, ésszerűen és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. A szabályozó hatóságok energiatermelőktől, valamint szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől való függetlensége nemcsak hogy a jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. Miként országos és közösségi szinten, az Ügynökségen belül a szabályozók tanácsával és tagjaival szemben is követelmény tehát, hogy minden piaci érdektől függetlenül járjanak el, kerüljék az összeférhetetlenséget, és ne fogadjanak el utasítást vagy kérjenek ajánlást sem kormánytól, sem a magán- vagy a közszektorból. A szabályozók tanácsának ugyanakkor eleget kell tennie az energiára, a környezetre, a belső energiapiacra és a versenyre vonatkozó közösségi jogszabályoknak, továbbá határozatairól és javaslatairól jelentést kell készítenie az EU intézményei számára.

Indokolás

A módosítás célja, hogy meghatározza az Ügynökség függetlenségét: függetlennek kell lennie a szabályozni hivatott szereplőktől, illetve demokratikus felelősséggel kell tartoznia a közösségi jog és az EU jogalkotási intézményei felé.

Pontosítja az Ügynökség demokratikus felelősségét.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett felek az Ügynökségen belül működő, de annak igazgatással és piacszabályozással foglalkozó szerveitől független fellebbezési tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért.

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett felek elsőként az Ügynökségen belül működő, de annak igazgatással és piacszabályozással foglalkozó szerveitől független fellebbezési tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért. A fellebbezési tanács határozatai ellen az Európai Közösségek Bíróságán lehet fellebbezni.

Indokolás

Pontosítja az Ügynökség határozataival szembeni fellebbezési jogot.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az Ügynökséget elsősorban az Európai Közösségek általános költségvetéséből, díjakból és önkéntes hozzájárulás révén helyénvaló finanszírozni. Így különösen ezután is helyénvaló az Ügynökség rendelkezésére fenntartani a szabályozó hatóságoknál az európai szintű együttműködés céljára elkülönített forrásokat. Az Európai Közösségek általános költségvetését terhelő összes támogatásra indokolt továbbra is a közösségi költségvetési eljárást alkalmazni. Ezenkívül a számlák vizsgálatát az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 91. cikkével összhangban a Számvevőszéknek kell elvégeznie.

(15) Az Ügynökséget elsősorban az Európai Unió általános költségvetéséből, díjakból és hozzájárulás révén helyénvaló finanszírozni. Így különösen ezután is helyénvaló az Ügynökség rendelkezésére fenntartani a szabályozó hatóságoknál az európai szintű együttműködés céljára elkülönített forrásokat. Az Európai Közösségek általános költségvetését terhelő összes támogatásra indokolt továbbra is a közösségi költségvetési eljárást alkalmazni. Ezenkívül a számlák vizsgálatát az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 91. cikkével összhangban a Számvevőszéknek kell elvégeznie.

Indokolás

Az önkéntes hozzájárulások lehetősége megkérdőjelezné az Ügynökség átláthatóságát és függetlenségét.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az Ügynökség felállítását követően, annak költségvetését a költségvetési hatóság által végzett, a munkamennyiségen és teljesítményen alapuló folyamatos értékelés alá kell vonni. Ennek az értékelésnek kell meghatároznia, hogy elegendő emberi és pénzügyi erőforrás áll-e rendelkezésre. A költségvetési hatóság biztosítja a lehető legjobb hatékonyságot.

Indokolás

Lényeges a kiadásokra és az emberi erőforrásra vonatkozó követelmények folyamatos felülvizsgálata.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) Az Ügynökség létrehozásától számított legkésőbb négy éven belül és azt követően ötévenként a Bizottság megfelelő javaslatokkal ellátott jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az Ügynökség egyes feladatairól és az elért eredményekről.

Indokolás

Lényeges folyamatosan felülvizsgálni az Ügynökség hatékonyságát és lehetőséget teremteni a későbbi felülvizsgálatra, ha arra szükség van.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Mivel a javasolt cselekvés célkitűzéseit, azaz a nemzeti szabályozó hatóságok közösségi szintű együttműködését a tagállamok nem tudják kielégítően elérni, és azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében megállapított elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban e rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

(19) Mivel a javasolt cselekvés célkitűzéseit, nevezetesen a nemzeti szabályozó hatóságok részvételét és közösségi szintű együttműködését a tagállamok nem tudják kielégítően elérni, és ezért az intézkedések hatásainak mértéke miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében megállapított elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban e rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) Az Ügynökség teljes elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek.

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Ügynökség székhelye: [hely megnevezése]. Végleges elhelyezéséig az Ügynökség a Bizottság helyiségeiben működik.

(4) Az Ügynökség székhelye: Brüsszel. Végleges elhelyezéséig az Ügynökség a Bizottság helyiségeiben működik.

Indokolás

Az Ügynökség számára Brüsszel a legjobb székhely. Ezáltal csökkennek az utazási költségek, és közeli kapcsolat létesül a továbbra is Brüsszelben székelő Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatósággal (DG TREN) és az Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatával, valamint más fontos érdekelt szervezetekkel. Jelenleg a Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja is Brüsszelben székel, és munkája hatékonynak bizonyul. Brüsszel Európa fővárosa, és nagyon jó összeköttetése van a többi uniós fővárossal.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség jogi aktusainak jellege

Az Ügynökség feladatai

Az Ügynökség:

Az Ügynökség az 1. cikkben meghatározott céljának megvalósítása érdekében:

a) a szállításirendszer-, illetve átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a továbbiakban együtt: átvitelirendszer-üzemeltetők) címzett véleményeket bocsáthat ki;

a) a szállításirendszer-, illetve átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a továbbiakban együtt: átvitelirendszer-üzemeltetők) címzett véleményeket, ajánlásokat és határozatokat bocsáthat ki, minden olyan műszaki kérdést illetően, amely a belső energiapiac megfelelő működésével kapcsolatos;

b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket bocsáthat ki;

b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket bocsáthat ki;

c) a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

c) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, vagy a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott esetekben egyedi határozatokat hozhat.

d) a 6. és a 8d. cikkben meghatározott esetekben egyedi határozatokat hozhat;

 

da) keret alakít ki, amelyben a nemzeti szabályozók együttműködhetnek;

 

db) ellenőrzi az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata feladatainak végrehajtását;

 

dc) kialakítja a gazdasági és műszaki feltételeket az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata előírásainak és szabályainak kidolgozásához, és jóváhagyja azokat a belső energiapiac hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében;

 

dd) kialakítja az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti elszámolási mechanizmusokhoz szükségek módszertant és tarifákat az átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges költségeinek elemzése alapján;

 

de) koordinálja a regionális villamosenergia- vagy földgázpiacok terén érintett nemzeti szabályozó hatóságokat;

 

df) a Bizottsággal együtt előmozdítja az energiapiacok közötti régióközi együttműködést, valamint a regionális energiapiacokat integrálja az egységes európai villamosenergia-piacba;

 

dg) jóváhagyja a 2003/54/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok által kijelölt független rendszerüzemeltetőket;

 

dh) a da)–dd) pontban meghatározott témákban uniós szintű konzultációkat folytat.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságok hatékony együttműködésének uniós keretét. Az Ügynökségnek valódi hatáskörre van szüksége a határon átnyúló ügyek hatékony rendezéséhez. A közérdekű szempontok teljes mértékű érvényesítése érdekében az Ügynökségnek erősebb szerepet kell játszania az átvitelirendszer-üzemeltetők által kidolgozott intézkedéstervezetek kezdeményezésében, nyomon követésében és jóváhagyásában. Az Ügynökségnek szintén kulcsszerepet kell játszania az átvitelirendszer-üzemeltetők hálózata előírásainak végrehajtásában és érvényesítésében. Általánosságban az Ügynökséget be kell vonni az uniós előírások hatályának és tartalmának részletes kidolgozásába. A nemzeti piacoknak a regionális piacokba való integrációja esetén a szabályozási „senki földje” megelőzése érdekében az Ügynökségnek megbízatással kell rendelkeznie arra, hogy a regionális piacok iránymutatásai, előírásai és ellenőrzései terén koordinálja a megfelelő nemzeti hatóságokat.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezéséből – véleményt terjeszthet a Bizottság elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Az Ügynökség – az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság, felkérésére, vagy saját kezdeményezéséből – véleményt vagy ajánlást terjeszthet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Indokolás

A módosítás fokozza az Ügynökség és az Európai Parlament közötti együttműködést.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Ügynökség – az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé véleményt terjeszthet a műszaki, illetve a piaci előírásokról, az éves munkaprogram tervezetéről és a tíz évre szóló beruházási terv tervezetéről.

(3) Az Ügynökség jóváhagyja a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatainak az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkében, valamint az 1775/2005/EK rendelet 2c. cikkében említett, tíz évre szóló beruházási tervét, biztosítva a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt, valamint a belső energiapiac hatékony és biztonságos működését.

Indokolás

A tíz évre szóló beruházási tervet az Ügynökségnek kell jóváhagynia. El kell kerülni uniós szintű az önszabályozást. Az átvitelirendszer-üzemeltetők beruházási terveinek jóváhagyása a nemzeti szabályozó hatóságok feladata. Ezért uniós szinten az Ügynökségnek kell jóváhagynia az uniós szintű, tíz évre szóló beruházási tervet. A befektetőknek egyértelmű és kiszámítható szabályozási keretre van szükségük.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A tíz évre szóló beruházási tervek rendelkeznek arról, hogy az e rendelet hatálybalépését követő tíz éven belül át kell térni az intelligens energiarendszerekre és mérőórákra. Az Ügynökség és a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzik az átvitelirendszer-üzemeltetők intelligens energiarendszerek és mérőórák kialakítása terén elért előrehaladást. Ennek érdekében az Ügynökség és a nemzeti szabályozó hatóságok a befejezés határidejét tartalmazó, lépcsőzetes ütemtervet készítenek.

 

Az Ügynökség biztosítja, hogy a megvalósított információs és kommunikációs rendszerek – köztük az intelligens mérőórák és energiarendszerek – előmozdítsák a belső energiapiac fejlődését, és ne képezzenek újabb műszaki akadályokat.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b) Az 1228/2003/EK rendelet 2ea. cikkében és az 1775/2005/EK rendelet 2e cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően az Ügynökség kidolgozza és elfogadja a hálózatokra vonatkozó szabályok harmonizációjának alapvető, egyértelmű és objektív alapelveit tartalmazó iránymutatásokat. Az 1228/2003/EK rendelet 2eb. cikkében és az 1775/2005/EK rendelet 2ea. cikkében meghatározott eljárással összhangban az Ügynökség jóváhagyja az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által kidolgozott hálózati előírások tervezetét és felügyeli azok végrehajtását. Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem hajtották végre az előírásokat, az 1228/2003/EK rendelet 2eb. cikkének (6a) bekezdése, vagy az 1775/2005/EK rendelet 2ea. cikkének (6a) bekezdése értelmében ajánlást fogalmazhat meg a Bizottság számára.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3c) Az Ügynökség összehangolja az uniós és a harmadik országbeli átvitelirendszer-üzemeltetők közötti kommunikációt.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Ügynökség kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozzá benyújtottak, nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését.

(4) Az Ügynökség kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozzá benyújtottak, nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, vagy a közösségi szabályozás által kijelölt energiapolitikának való megfelelést.

Indokolás

Ez összhangban van az előadó 9. módosításával, amely megerősíti, hogy az Európai Parlamentet és a Tanácsot még inkább be kell vonni az Ügynökség tevékenységeibe.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével összhangban kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy a műszaki, illetve a piaci előírások nem biztosítják a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, hogy a műszaki vagy a piaci előírásokat nem fogadták el ésszerű határidő alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki vagy a piaci előírások valamelyikét.

(5) Az Ügynökség a Bizottság hatáskörének átruházása révén, valamint az 1228/2003/EK rendelet 2eb. cikkének (2) bekezdésében és az 1775/2005/EK rendelet 2ea. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározások alapján felfüggesztő hatályú határozatot hozhat és büntetés kiszabását javasolhatja a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a műszaki előírások tervezetét nem ésszerű határidő alatt fogadták el, vagy hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki előírások valamelyikét.

Indokolás

Rögzíti a jogalapot és az Ügynökség felfüggesztési hatáskörét a jogalkotás, a versenyjog és a belső piaci jogszabályok terén. Nyilvánvaló jogalap híján azonban a Bizottságnak tartja fenn a büntetéskiszabás jogát.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Ügynökség nyomon követi a határokon átnyúló új kapacitások építésére vonatkozó engedélyezési folyamatot és a fokozott regionális együttműködés korlátain belül biztosítja e folyamat felgyorsítását.

Indokolás

E módosítás célja a határokon átnyúló új kapacitások építésére vonatkozó gyors és hatékony engedélyezési folyamat biztosítása, valamint a befektetési projektek lelassulásának elkerülése.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) Az Ügynökség nyomon követi az átvitelirendszer-üzemeltetők határokon átnyúló kapacitásszámításait és a hálózatok közötti rendszerösszekötők kapacitásának tényleges (teljes) felhasználását, valamint a tisztességtelen, diszkriminatív vagy nem hatékony határon átnyúló hozzáférés problémáinak megoldását.

Indokolás

A 6. cikket meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség tényleges jogkörökkel rendelkezzen a határokon átnyúló kereskedelem felügyeletére.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6c) Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy eredményes szankciókat alkalmazzon, amennyiben nem szüntetik meg a határokon átnyúló kereskedelem akadályait.

Indokolás

A 6. cikk megerősítésre szorul annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség valódi hatáskörökkel rendelkezzen a határokon átívelő kereskedelem tekintetében, és intézkedéseket hozzon a kereskedelmi korlátok megszüntetésére. Akár létrehozzák az ENTSO-t, akár nem, az ACER-nek közvetlen hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kényszeríthesse az egyes átvitelirendszer-üzemeltetőket határozatainak teljesítésére. Amennyiben az ENTSO-t létrehozzák, létfontosságú lenne, hogy az ACER hatásköreit és feladatait az ENTSO tevékenységéhez igazítva tovább szélesítsék.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6d) Az Ügynökség jogosult és köteles kötelező határozatokat hozni az egynél több tagállam részvételével működő, összekapcsolt átviteli/szállítási rendszerekhez való hozzáférést vagy azok használatát érintő valamennyi kérdésre vonatkozóan, ha a megfelelő nemzeti szabályozó hatóságok nem jutottak közös megállapodásra.

Indokolás

A 6. cikket meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség tényleges jogkörökkel rendelkezzen a határokon átnyúló kereskedelem felügyeletére.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Ügynökség előmozdítja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti és a regionális szintű szabályozó hatóságok közötti együttműködést. Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésről kötelező erejű rendelkezéseket szükséges hozni, vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz intézi. 4.

(3) Az Ügynökség biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti európai és regionális szintű együttműködést. Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésről kötelező erejű rendelkezéseket szükséges hozni, vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz intézi. 4.

Indokolás

Az előmozdítás nem jelenti azt, hogy elérhető lenne az a cél, amelyre az Ügynökséget létrehozták, ami az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 1. cikke értelmében „a szabályozó hatóságok fellépéseinek összehangolása”.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Ügynökség – bármely szabályozó hatóság vagy a Bizottság kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatásoknak megfelelő határozatot hozott-e.

(4) Az Ügynökség – bármely szabályozó hatóság kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, az 1775/2005/EK rendelet, valamint a Közösség energiapolitikáját meghatározó közösségi szabályozás szerinti iránymutatásoknak megfelelő határozatot hozott-e.

Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség demokratikus felelősségét az EU energiával kapcsolatos jogszabályai lehetséges bővülésének figyelembe vételére.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha egy nemzeti szabályozó hatóság az Ügynökség (4) bekezdés szerinti véleményében foglaltaknak nem tesz eleget az átvételtől számítva négy hónapon belül, az Ügynökség erről értesíti a Bizottságot.

(5) Ha egy nemzeti szabályozó hatóság az Ügynökség (4) bekezdés szerinti véleményében foglaltaknak nem tesz eleget az átvételtől számítva négy hónapon belül, az Ügynökség erről értesíti a Bizottságot és a szóban forgó tagállam kormányát.

Indokolás

Az adott tagállam kormányát és a Bizottságot is tájékoztatni kell.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Bármely nemzeti szabályozó hatóság, amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatások alkalmazása egy adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően – négy hónapon belül véleményt bocsát ki.

(6) Bármely nemzeti szabályozó hatóság, amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatások alkalmazása egy adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség két hónapon belül véleményt bocsát ki.

Indokolás

A módosítás az Ügynökség független tanácsadói jogkörének megerősítésére és a határidők csökkentésére törekszik.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Az Ügynökség nyomon követi a földgáz- és villamosenergia-piacok fejleményeit, különösen a megújuló források hálózathoz történő hozzáférését, biztosítva e hozzáférés nemzeti szabályainak pozitív összehasonlítását, valamint más tagállamokban megkönnyítve az ilyen hozzáférést.

Indokolás

E módosítás célja a megújuló források hozzáférésének – a nemzeti gyakorlatnak és a nemzeti sajátosságoknak megfelelő – tényleges és pozitív összehasonlítása, valamint e pozitív gyakorlatok más tagállamokban történő elterjesztésének megkönnyítése.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az Ügynökség a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül nem hoz határozatot e bekezdés értelmében biztosítható mentességekről, úgy helyében a Bizottság hoz határozatot.

Indokolás

Az Ügynökségen belül az intézményi folyamatok megakadásának elkerülése érdekében olyan mechanizmust vezetnek, amely biztosítja, hogy ha az Ügynökség a mentességekre vonatkozó határozat meghozatalakor jelentősen késlekedik a végleges határozat meghozatala az Európai Bizottságra hárul.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Ügynökség előmozdítja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban1 meghatározott, a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások gyakorlati kialakítására irányulnak.

 

Az Ügynökség különösen a 6. cikk (3) bekezdésében előírt, 10 évre szóló beruházási tervek jóváhagyásakor veszi figyelembe az említett iránymutatásokat.

_______________________

1HL L 262., 2002.9.22., 1. o.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az Ügynökség a Bizottság kérésére további olyan külön feladatokat is ellát, amelyek céljával összefüggnek.

Indokolás

A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a ráruházott hatáskör keretein belül az Ügynökséget olyan külön feladatok ellátására kérje fel, amelyek elősegítik az energiaszabályozók együttműködésére irányuló közösségi szabályozási keret célkitűzéseinek megvalósítását.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Energiaraktározás és válságkezelés

 

(1) Éves jelentésének közzétételekor az Ügynökség meghatározza az EU tárolási igényeit – mind a ciklikusság, mind pedig a biztonság tekintetében –, valamint iránymutatásokat határoz meg a termelésbe és az átviteli/szállítási infrastruktúrába való befektetésre.

 

(2) Az Ügynökség közösségi szinten hangolja össze a nemzeti energiaválság-kezelési mechanizmusokat.

 

(3) Az Ügynökség összehangolja az uniós üzemeltetők és a harmadik országbeli üzemeltetők közötti kommunikációt.

Indokolás

A módosítás kiegészíti az előadó 18. módosítását.

Az Ügynökségnek az európai energiapiac és az európai energiapolitika nyomon követőjének szerepét is be kell töltenie.

A piacok működésének javításához a válságkezelés koordinálása és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok szintén elengedhetetlenek.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b. cikk

 

Konzultáció és átláthatóság

 

(1) Az Ügynökség bármilyen intézkedés elfogadása előtt nyílt és átlátható módon hivatalos konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, különösen az átvitelirendszer-üzemeltetők vonatkozásában meglévő feladatai tekintetében.

 

Az Ügynökség adott esetben – ésszerű keretek között – lehetőséget ad az érdekelt feleknek a javasolt intézkedés véleményezésére, és nyilvánosságra hozza a konzultációs eljárás eredményét.

 

(2) Az Ügynökség tevékenységeit nagyfokú átláthatóság mellett folytatja.

 

(3) Az Ügynökség biztosítja, hogy adott esetben különösen a munkájának eredményével kapcsolatban a közvélemény és az érdekelt felek objektív, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjanak.

 

(4) Az Ügynökség a belső eljárási szabályzatában rögzíti a (2) és (3) bekezdésekben említett átláthatósági előírások végrehajtását szolgáló gyakorlati intézkedéseket.

 

(5) Az Ügynökség saját honlapján közzéteszi legalább az ügyvezető tanács, a szabályozói tanács és a fellebbezési tanács üléseinek napirendjét, háttérdokumentumait és jegyzőkönyvét.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

8 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8c. cikk

 

Nyomon követés és jelentés az energia ágazatról

 

(1) Az Ügynökség nyomon követi a gáz- és a villamosenergia-piac alakulását, és különösen a gáz és a villamosenergia árát, valamint a 2003/55/EK irányelvben és a 2003/54/EK irányelvben rögzített fogyasztói jogok tiszteletben tartását.

 

(2) Az Ügynökség a fogyasztóvédelmi kérdésekre is kiterjedő éves jelentést tesz közzé a gáz- és a villamosenergia-piac alakulásáról, amelyben megjelöli a belső energiapiac megvalósítása szempontjából fennmaradó akadályokat.

 

(3) Az éves jelentés közzétételekor az Ügynökség véleményt terjeszthet elő az Európai Parlament és a Bizottság részére azon intézkedésekről, amelyeket a (2) bekezdésben említett akadályok megszüntetése érdekében lehetne hozni.

Indokolás

Az Ügynökség egyik feladata lenne a gáz- és a villamosenergia-piac alakulására vonatkozó jelentés benyújtása azzal, hogy ajánlásokat fogalmazhat meg az energiapiacok liberalizációját javító intézkedésekre vonatkozóan.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

8 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8d. cikk

 

Felügyelet, végrehajtás és szankciók

 

(1) Az Ügynökség – a Bizottsággal konzultálva – pénzügyi szankciókat szabhat ki azokra az átvitelirendszer-üzemeltetőkre, akik nem tartják tiszteletben a 7. cikk szerinti kötelezettségeiket, vagy akik nem biztosítják az Ügynökség által a feladatainak elvégzéséhez kért információkat. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok – az Ügynökséggel együttműködésben – felelősek az e rendeletben meghatározott rendelkezésekből eredő kötelezettségek átvitelirendszer-üzemeltetők általi betartásának ellenőrzéséért.

 

(3) A szankciók e cikk szerinti kiszabásakor az Ügynökség közzéteszi az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők nevét, valamint a kiszabott pénzügyi szankciók összegét és indokát.

Indokolás

Az Ügynökségnek olyan hatékony végrehajtási mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik feladatainak eredményes ellátását.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben említett éves jelentést az Ügynökség tevékenységéről. A jelentésben a szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön szakaszban kell kitérni az Ügynökség tárgyévi szabályozási tevékenységeire.

(10) Az ügyvezető tanács elfogadja a 14. cikk (8) bekezdésben említett éves jelentést az Ügynökség tevékenységéről, valamint a 8c. cikk (2) bekezdésében említett éves jelentést a földgáz- és a villamosenergia-piac alakulásáról. Az Ügynökség legkésőbb június 15-ig továbbítja a jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek. Az Ügynökség tevékenységéről szóló jelentésben a szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön szakaszban kell kitérni az Ügynökség tárgyévi szabályozási tevékenységeire. Az öt uniós intézmény hoz döntést arról, hogy megadja-e a mentesítést az Ügynökségnek az Unió energiapolitikájának, belső energiapiaci politikájának és versenypolitikájának végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlament a 10. cikk 4. bekezdése szerinti munkaprogram kapcsán ajánlásokat fogalmaz meg.

Indokolás

Az Ügynökségnek – közvetlen igazgatási és szabályozási feladatai mellett – azonosítania kell a földgáz- és villamosenergia-piacokon végbement főbb fejleményeket és a fennálló akadályokat. A fogyasztóvédelmi szempontoknak ebben a jelentésben megfelelően tükröződniük kell.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll. Hatot a Bizottság, hatot pedig a Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható.

(1) Az ügyvezető tanács hat tagból áll. Közülük kettőt a Bizottság, kettőt a Tanács és egyet az Európai Parlament nevez ki. Európai parlamenti képviselő nem lehet az ügyvezető tanács tagja. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő döntése hiányában az üléseken részt vesz az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. A szabályozók tanácsának elnöke vagy az említett tanácsból érkező megbízottja és az Ügynökség igazgatója szavazati jog nélkül vesz részt az üléseken. Az ügyvezető tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

Indokolás

A szabályozók tanácsát anyagilag érinteni fogják az ügyvezető tanács határozatai, és ezért a szabályozók tanácsa elnökének vagy az említett tanácsból érkező megbízottjának megfigyelőként részt kell vennie az ügyvezető tanács ülésein.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz.

(4) Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz, kivéve, ha ez a rendelet vagy az alapokmány ettől eltérően rendelkezik.

Indokolás

A módosítás az Ügynökség függetlenségének megerősítésére törekszik.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az ügyvezető tanács tagjai vállalják, hogy a közérdek javára, függetlenül járnak el. E célból évente írásban kötelezettségvállalási nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, amelyben jelzik, hogy a függetlenségük vonatkozásában nem áll fenn sérelmesnek tekinthető érdek vagy bármely olyan közvetlen vagy közvetett érdek, amely függetlenségüket sértőnek tekinthető. A nyilatkozatokat nyilvánosságra hozzák.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5b) Az ügyvezető tanács függetlenül, objektíven és a közjó érdekében végzi munkáját, és nemzeti kormányoktól vagy regionális önkormányzatoktól semmilyen utasítást nem kér, illetve nem fogad el.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) Az ügyvezető tanács tagja nem lehet a szabályozók tanácsának tagja.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5d) Az ügyvezető tanács a Bizottság javaslata és az Európai Parlament határozata alapján menthető fel hivatalából. Az Európai Parlament határozatát abszolút többséggel hozza meg.

Indokolás

A 12. módosításból következik.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügyvezető tanács a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően, a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi az igazgatót.

(1) Az ügyvezető tanács a szabályozók tanácsának hozzájárulásával a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi az igazgatót.

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ügyvezető tanács a 11. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelöli a szabályozók tanácsának tagjait.

törölve

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének biztosítása érdekében az ügyvezető tanácsnak nem lehet feladata a szabályozói tanács tagjainak kijelölése.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügyvezető tanács minden évben szeptember 30. előtt, a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően és – a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban – a szabályozók tanácsának előzetes jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz az Ügynökség következő évi munkaprogramját. A munkaprogramot az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni.

(4) Az ügyvezető tanács minden évben szeptember 30. előtt, a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően és – a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban – a szabályozók tanácsának előzetes jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz az Ügynökség következő évi munkaprogramját. A munkaprogramot az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni, és közzé kell tenni.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató felett.

(7) Az ügyvezető tanács – a szabályozók tanácsával folytatott konzultáció mellett – fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató felett.

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) Az Európai Parlament az ügyvezető tanács bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

Indokolt, hogy vizsgálhassa az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Az ügyvezető tanács általi jelentéstétel

 

Az Európai Parlament és a Tanács felszólíthatja az ügyvezető tanácsot, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szabályozók tanácsát a 2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkének megfelelően a szabályozó hatóságok képviseletében tagállamonként egy-egy tag, valamint a Bizottság képviseletében egy szavazati joggal nem rendelkező tag alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok tagállamonként egy-egy helyettest is kijelölnek.

(1) A szabályozók tanácsát a nemzeti szabályozó hatóságok vezetői vagy a 2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkének megfelelően ezek képviselői, valamint a Bizottság képviseletében egy szavazati joggal nem rendelkező tag alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságtól tagállamonként csak egy képviselő vehető fel a szabályozók tanácsába. Az egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak a mindenkori személyzetükből helyettest is kell jelölniük erre a posztra.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szabályozók tanácsa tagjainak kétharmados többségével dönt. Minden tag, illetve helyettes tag egy szavazattal rendelkezik.

(3) A szabályozók tanácsa a jelen levő tagjainak kétharmados többségével dönt. Minden tag, illetve helyettes tag egy szavazattal rendelkezik.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szabályozók tanácsa saját eljárási szabályzatot fogad el.

(4) A szabályozók tanácsa saját eljárási szabályzatot fogad el. Az eljárási szabályzat részletesebben meghatározza a szavazásra vonatkozó szabályokat, különösen azokat a feltételeket, amelyek szerint valamely tag egy másik tag nevében eljárhat, valamint – adott esetben – a határozatképességre vonatkozó szabályokat is. Az eljárási szabályzat egyedi munkamódszereket is előírhat a regionális együttműködési kezdeményezések keretében felmerülő kérdések mérlegelésére.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Európai Parlament és a Tanács felkérheti a szabályozók tanácsának elnökét, hogy nyújtson be jelentést feladatainak ellátásáról.

Indokolás

A szabályozók tanácsának elszámoltathatónak kell lennie a Tanács és a Parlament felé.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok elfogadása előtt a szabályozók tanácsa véleményt terjeszt az igazgató elé. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához.

(1) Az 5. a 6., a 7., a 8., a 8a. a 8b., és a 8c. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok elfogadása előtt a szabályozók tanácsa a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban jóváhagyó nyilatkozatot tesz az igazgató felé. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához. Az igazgató a feladatait a szabályozók tanácsának határozataival összhangban hajtja végre, amelynek az energiapiaci szabályozás tekintetében az Ügynökség egyetlen döntéshozó testületeként kell működnie.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szabályozók tanácsa véleményt bocsát ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban igazgatóvá kinevezendő jelöltről. A szabályozók tanácsa erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

(2) A szabályozók tanácsa jóváhagyólag nyilatkozik a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban igazgatóvá kinevezendő jelöltről. A szabályozók tanácsa erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az Európai Parlament a szabályozók tanácsának bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti az illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

A 16. módosításból következik.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki feladatait függetlenül látja el. Az igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát megillető hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

(1) Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal összhangban jár el. Az igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát megillető hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

(2) Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két jelölt közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

(2) Az igazgatót – az energiaágazat szempontjából releváns érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács nevezi ki a szabályozók tanácsának jóváhagyásával, a Bizottság által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két jelölt közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelöltet felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre, és az Európai Parlament szavaz kinevezésének jóváhagyásáról.

(3) Az igazgató megbízatása öt évre szól. A megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap folyamán a Bizottság értékelést készít. Az értékelésben a Bizottság különösen az alábbiakat méri fel:

(3) Az igazgató megbízatása öt évre szól. A megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap folyamán a Bizottság értékelést készít. Az értékelésben a Bizottság különösen az alábbiakat méri fel:

a) az igazgató teljesítménye;

a) az igazgató teljesítménye; és

b) a következő években az Ügynökségre váró feladatok és követelmények.

b) a következő években az Ügynökségre váró feladatok és követelmények.

(4) Az ügyvezető tanács – a Bizottság javaslatára, az értékelő jelentés figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és követelmények indokolják – az igazgató megbízatását egyetlen alkalommal, legfeljebb további három évre megújíthatja.

(4) Az ügyvezető tanács – a Bizottság javaslatára, valamint a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt és véleményének gondos mérlegelését követően, az értékelő jelentés figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és követelmények indokolják – az igazgató megbízatását egyetlen alkalommal, legfeljebb további három évre megújíthatja.

(5) Ha az ügyvezető tanácsnak szándékában áll megújítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre.

(5) Ha az ügyvezető tanácsnak szándékában áll megújítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre. Az Európai Parlament szavaz az igazgató hivatali ideje meghosszabbításának jóváhagyásáról.

(6) Ha megbízatását nem újították meg, az igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

(6) Ha megbízatását nem újították meg, az igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

(7) Az igazgató csak az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

(7) Az igazgató csak az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsának hozzájárulását követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről tagjainak kétharmados többségével határoz.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

(8) A 10. cikk (10) bekezdésében rögzített elváráson túl az Európai Parlament és a Tanács felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az igazgató – a szabályozók tanácsa jóváhagyásának függvényében – elfogadja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

(3) Az igazgató – a szabályozók tanácsa jóváhagyásának függvényében – elfogadja az 5., a 6., a 7., a 8., a 8a, a 8b és a 8c. cikkben említett véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

Indokolás

Az igazgatót kötelezni kell arra, hogy elfogadja a szabályozók hatóságának véleményeit, ajánlásait és – ami a legfontosabb – határozatait, hogy azok a gyakorlatban érvényre léphessenek.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az Európai Parlament felkérheti az igazgatót, tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az igazgató minden évben elkészíti, majd az adott év június 30-ig a szabályozók tanácsa és a Bizottság elé terjeszti az Ügynökség következő évi munkaprogramjának tervezetét.

(6) Az igazgató minden évben elkészíti, majd az adott év június 30-ig a szabályozók tanácsa, az Európai Parlament és a Bizottság elé terjeszti az Ügynökség következő évi munkaprogramjának tervezetét.

Indokolás

Fontos, hogy az Ügynökség munkaprogramjaira demokratikus ellenőrzés vonatkozzon.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A fellebbezési tanács tagjait – a Bizottság javaslatára, pályázati felhívást követően, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően – az ügyviteli tanács nevezi ki.

(2) A fellebbezési tanács tagjait – a Bizottság javaslatára, nyilvános pályázati felhívást követően, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően – az ügyviteli tanács nevezi ki. Kinevezésük előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelöltek nyilatkozatot tesznek az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszolnak az annak tagjai által feltett kérdésekre.

Indokolás

Egy preambulumbekezdés megállapíthatná, hogy a folytonosság érdekében a fellebbezési tanács tagjai kinevezésének vagy megújításának lehetővé kell tennie a tanács részleges megújítását.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Európai Parlament a fellebbezési tanács bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti az illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügynökség bevételei különösen a következőkből állnak:

(1) Az ügynökség bevételei különösen a következőkből állnak:

a) az Európai Közösségek általános költségvetésében (a Bizottságra vonatozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás;

a) az Európai Közösségek általános költségvetésének megfelelő fejezetében (a Bizottságra vonatozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás, a költségvetési hatóság döntésének és az intézményközi megállapodás 47. pontjának megfelelően;

b) a 19. cikk értelmében az Ügynökségnek fizetendő díjak;

b) a 19. cikk értelmében az Ügynökségnek fizetendő díjak;

c) a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik bármely önkéntes hozzájárulása;

c) minden nemzeti szabályozó hatóság és minden tagállam pénzbeni hozzájárulása;

 

ca) bármely javasolt alternatív finanszírozási módszer, nevezetesen a villamos energia és a földgáz szállítására kivetett díj révén; és

d) a 10. cikk (6) bekezdése szerinti bármely hagyaték, adomány vagy támogatás.

d) a 10. cikk (6) bekezdése szerinti bármely hagyaték, adomány vagy támogatás.

 

A szabályozók tanácsa ...-ig* megállapítja a 18. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az egyes tagállamok által nyújtott pénzbeni hozzájárulás mértékét.

 

* Az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítő határozat kérelmezéséért az Ügynökség díjat számít fel.

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítő határozat vagy az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata részére szóló külön tanácsadás, ajánlás, határozat vagy nyomon követés kérelmezéséért az Ügynökség díjat számít fel.

Indokolás

Az Ügynökség pénzügyi önállóságának növelése érdekében és tekintettel a csökkentett uniós költségvetés problémájára, javasolt a piacról származó bevételeket célzó rendelkezéseket bővíteni.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgató minden évben legkésőbb február 15-ig elkészíti, és az előzetes munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi év előirányzott működési kiadásait és munkaprogramját magában foglaló előzetes költségvetés-tervezetet. Az igazgató által készített tervezet alapján az ügyvezető tanács minden évben becslést készít az Ügynökség következő pénzügyi évre várható bevételeiről és kiadásairól. Ezt a – létszámtervet is magában foglaló – becslést az ügyviteli tanács legkésőbb március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az igazgató által készített tervezetet még a becslés elfogadása előtt a szabályozási tanács elé kell terjeszteni esetleges véleményezésre.

(1) Az igazgató minden évben legkésőbb február 15-ig elkészíti, és az előzetes munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi év előirányzott működési kiadásait és munkaprogramját magában foglaló előzetes költségvetés-tervezetet. Az igazgató által készített tervezet alapján az ügyvezető tanács minden évben becslést készít az Ügynökség következő pénzügyi évre várható bevételeiről és kiadásairól. Ezt a – létszámtervet is magában foglaló – becslést az ügyviteli tanács legkésőbb március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az igazgató által készített tervezetet még a becslés elfogadása előtt a szabályozási tanács elé kell terjeszteni esetleges indoklással ellátott véleményezésre.

Indokolás

Az igazgató alapvető szabályozói szerepet tölt be. Ennélfogva és szabályozói függetlensége biztosítása érdekében először egy teljes mértékben megindokolt véleményt kell kapnia a szabályozók tanácsától.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügynökség elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak az Ügynökségnél.

(4) Az ügyvezető tanács elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kivételes esetben kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak az Ügynökségnél.

Indokolás

A nemzeti hatóságok és szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársak túlzott foglalkoztatása gyengítené az Ügynökség függetlenségét, és kizárólag kivételes esetben indokolt alkalmazni.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság értékeli az Ügynökség tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség eredményeire és munkamódszereire terjed ki, az e rendeletben és az éves munkaprogramokban meghatározott célkitűzéseivel, rendeltetésével és feladataival összehasonlításban.

(1) A Bizottság értékeli az Ügynökség tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség eredményeire és munkamódszereire terjed ki, az e rendeletben és az éves munkaprogramokban meghatározott célkitűzéseivel, rendeltetésével és feladataival összehasonlításban. Az értékelésnek kiterjedt konzultáción kell alapulnia.

Indokolás

Pontosítja az értékelés módszertanát és hasznát az Ügynökség programjainak kialakításában.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az első igazgató hivatalba lépésétől számítva négy éven belül az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti első értékelő jelentését. A Bizottság ezután legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést terjeszt be.

(2) A Bizottság az első igazgató hivatalba lépésétől számítva legkésőbb három éven belül az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti első értékelő jelentését. A Bizottság ezután legalább háromévente újabb értékelő jelentést terjeszt be.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A rendelet vitája folyamán az előadó egyre inkább meggyőződött annak szükségességéről, hogy a Bizottságnak ki kell terjeszteni az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségről szóló javaslatát, és egy olyan ügynökséget kell létrehoznia, amely több függetlenséggel és döntéshozó jogkörrel bír.

Az előadó véleménye az, hogy ha a cél egy integrált és versenyképes energiapiac kialakításának az elősegítése az Európai Unióban, az Ügynökségnek kiterjedtebb hatáskörre, a Bizottságtól való függetlenségre lesz szüksége annak érdekében, hogy kezelni tudja a határokon átnyúló helyzeteket, és hatékony együttműködést teremtsen az átvitelirendszer--üzemeltetők és a nemzeti energiaügyi szabályozó hatóságok között.

Így az e jelentéstervezetben szereplő módosítási javaslatok az Ügynökség részére – különösen az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által kidolgozott műszaki előírások vagy beruházási tervek tekintetében – jelentős új döntéshozatali hatásköröket, valamint nagyobb szabályozási és pénzügyi függetlenséget javasolnak.

Azonban a nagyobb hatáskörrel és függetlenséggel nagyobb elszámoltathatóságnak kell együtt járnia a Parlament és a legfontosabb érdekelt felek irányában. Az új hatáskörök kiegyensúlyozása érdekében tehát az előadó javasolja az Ügynökség konzultációs kötelezettségének, átláthatóságának és a Parlament felé való elszámoltathatóságának jelentős növelését.

Mindig észben kell tartani, hogy a harmadik energia csomagot csomagként kell kezelni, ahol az Ügynökség átfogó kulcselemként jelenik meg. Azoknak a szerepeknek, hatásköröknek és feladatoknak, amelyeket ebben a rendeletben a Parlament az Ügynökség részére elfogad összhangban kell állniuk a csomag többi irányelv- és rendelettervezetével, különösen ami az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak hatáskörét és felelősségét illeti.

Jogi kérdések: Intézményi egyensúly és az Ügynökség hatásköre

Az Európai Parlament érti az intézmények közötti egyensúly elvének fontosságát, amelynek védelme a Szerződés alapján a Bizottság feladata

A jelentéstervezet készítésekor az előadó tudatában volt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában, az 1958-as Meroni ítéletében (és egyéb esetekben) lefektetett jogi alapelveknek, amelyek szerint:

· a felhatalmazó hatóság nem ruházhat fel egy másik szervet olyan hatáskörrel, amellyel a Szerződés alapján ő maga sem bír, és amely feladatok ellátásért az nem felelős; és

· nem lehetséges a különböző célok és feladatok közötti széles mérlegelési jogkört biztosító hatáskörök átruházása, megosztva így a felelősséget és elkerülve a politikai ellenőrzést.

Ennek alapján az európai ügynökségek főként tájékoztatási és koordinációs feladatokkal vannak felruházva, azzal hogy (harmadik felekre nézve jogilag kötelező erejű) döntéshozó jogkörük csak egyedi esetekre korlátozódik.

Azonban minden ügynökségnek meg van a saját intézményi felépítése, és elsőként meg kell határozni a rájuk ruházott hatásköröket elsősorban azon ágazat igényeire tekintettel, amelyben működnek. Ezt a megközelítést kell alkalmazni az energiaágazat ezen új ügynökségének kialakításakor.

Mindent egybevéve az előadó úgy véli, hogy a javasolt módosítások jellege nem érinti a fő Meroni-elveket.

Megkérdőjelezhető az a felvetés, hogy az Ügynökség a jelentésben foglalt javaslatok alapján széles mérlegelési jogkörrel fog bírni. A helyzet teljes mértékben különbözik a Meroni-ügyben tárgyalt helyzettől, ahol a felhatalmazott hatóságnak „nyolc különböző célkitűzés” tekintetében kellett mérlegelnie. Az Ügynökség csak magas fokú műszaki értékelést igénylő döntéseket fog hozni, és nem lát el olyan mérlegelési jogkört, amely több különböző és ütköző közérdek közötti választást kíván meg.

Valójában a módosított 4. cikkel összhangban az Ügynökségre ruházott feladatok nem vonnak maguk után általános szabályozó hatáskört, sem pedig olyan értékelési szabadságot, amely (akár részben is) az „energiapolitika” alakításával érne fel. E javasolt módosításokban a kötelező erejű döntések meghozatalának lehetősége szigorúan műszaki jellegű ügyeket érintő egyedi döntésekre, vagy szabályokra korlátozódik, a belső energiapiac hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében.

A 6. cikk (3) bekezdéséhez tett módosítások példát szolgáltatnak erre a megközelítésre: az Ügynökség csupán jóváhagyhatja a hálózat műszaki üzemeltetésére vonatkozó (az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által készített) előírásokat. Ugyanakkor csak tanácsot adhat a Bizottságnak azon előírások tekintetében, amelyek főként a verseny- vagy a piaci szabályokra vonatkoznak. Míg a tisztán műszaki előírások jóváhagyása egy megfelelő, kizárólag műszaki feladat az Ügynökség számára, helyes, hogy a Bizottság felel a piaci előírásokért, mivel azok a versenypolitikára vonatkoznak.

A Meroni-ügyben meghatározott elveket tehát az eset összefüggéseiben kell értelmezni, mintsem leegyszerűsítő és túlzottan konzervatív módon. Az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (amelynek jogi alapja az EKSz. 95. cikke) esetében ezen elveket újból alaposan meg kell vizsgálni.

Az Ügynökség irányítása és szerkezete

Az Ügynökség felépítéséhez és működtetéséhez javasolt módosítások célja hatékony egyensúly biztosítása egyrészt a szabályozási függetlenség, másrészt a megfelelő politikai ellenőrzés között. Az előadó számára alapelv az, hogy egy ügynökség függetlensége nemcsak a hatékonyság, hanem a hitelesség miatt is kulcsfontosságú.

Ezt szem előtt tartva, az előadó által javasolt módosítások a következő alapvető változásokat vezetik be:

· A Szabályozók Tanácsa és a Parlament erősebb szerepe az igazgató kinevezésében. Az igazgatót változatlanul az ügyvezető tanács nevezi ki, de egy olyan jegyzék alapján, amely legalább kettő, a Bizottság helyett inkább a Szabályozók Tanácsa által megjelölt nevet tartalmaz.

· Hatékonyabb és átláthatóbb ügyvezető tanács. Jelentősen karcsúsodik a tagság, összesen öt taggal, amelyből kettőt-kettőt a Bizottság és a Tanács nevez ki; azonban egy képviselőt az Európai Parlament nevez ki annak biztosítása érdekében, hogy a jogalkotási szempontok is érvényesüljenek. A tagoknak független módon kell eljárniuk, és nyilatkozniuk kell a függetlenségüket érintő kötelezettségvállalásaikról és érdekeltségeikről.

· Időkorlát bevezetése az Ügynökség gyorsabb döntéshozatalának biztosítása érdekében. Az Ügynökségnek a döntéseket egy meghatározott határidőn – a javaslat szerint három hónapon – belül kell meghoznia. Ha ezen időszak alatt nem születik döntés, a döntés joga átszáll a Bizottságra. Így elkerülhetővé válik az intézmény megbénulása és a piaci bizonytalanság. Ez a megoldás szintén megfelelő felügyeleti és ellenőrzési mechanizmust ad a Bizottság kezébe.

· Az Ügynökség fokozott pénzügyi függetlensége. Az Ügynökségnek nagyobb lehetősége van piaci (a nyújtott szolgáltatás, vagy a meghozott döntés ellenértékeként) vagy a nemzeti hatóságoktól származó tőkéhez jutni.

Általánosságban ezek a javaslatok meg fogják erősíteni az Ügynökség szabályozói függetlenségét, miközben biztosítják a hatékony politikai elszámoltathatóságot. Különösen az Ügynökség Parlament irányában való elszámoltathatósága fog megerősödni.

Konzultáció, nyomon követés és jelentés

Az Ügynökségre való hatósági jogkörátruházás megfelelő módja (amely egyúttal a Meroni-elvekkel való összhangot is tovább fokozza) egy olyan megfelelő jogi keret felállítása, amely biztosítja a konzultációt minden érintett féllel; az Ügynökségre világosan meghatározott átláthatósági kötelezettséget ró; és különösen, kiterjeszti az Ügynökség elszámoltathatóságát (az információszolgáltatás és a jelentéstétel útján) az Európai Parlament felé.

Ennek érdekében a javasolt 8b. cikk (új) és 8c. cikk (új) konkrét követelményeket tartalmaz az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségre vonatkozóan:

· konzultáció minden érintett féllel, bármely e rendelet alapján meghozott intézkedés tekintetében;

· magas fokú átláthatóság biztosítása és könnyű hozzáférés az információhoz, az eljárási szabályzatban lefektetett világos intézkedéseken keresztül; és

· a gáz- és villamosenergia-piac alakulásának – különösen a fogyasztói kérdések – nyomon követése, és éves jelentés készítése a Parlament és a Bizottság részére, (adott esetben) cselekvési javaslatot téve a piacnyitás javítására.

Következtetések

A harmadik energiacsomag célja az egy évtizede még monopolrendszerre épülő energiapiac fokozatos elmozdítása a liberalizáció szakaszából a valódi és fenntartható verseny szakaszába.

E célkitűzés elérése érdekében olyan megközelítést kell alkalmazni a szabályozási folyamatok és a piac fejlődése közötti kapcsolatra vonatkozóan, amely:

· olyan jövőbeni piaci állapot irányába mutat (azaz előretekintő szemléletet tükröz), amelyben a feltételek versenyképesebbek és diverzifikáltabbak; és

· a versenyjog végrehajtására összpontosít annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben minimalizálja az eseti alapon alkalmazott előzetes szabályokat.

Az ex-ante szabályok és a verseny kerete összahangolásával e célkitűzések európai szinten is megvalósíthatók. Ez azt jelenti, hogy az energiaágazat szabályozását fokozatosan csökkentik mindaddig, amíg az alkalmazandó szabályok azonosak a verseny szabályaival. Rá kell mutatni, hogy hacsak nem sikerül hatékony versenykörnyezetet kialakítani, az ágazatspecifikus szabályozás szerepe továbbra is fennmarad.

Az energiaágazat azonban csak akkor válhat egy alapvetően versenyszabályokra épülő rendszer részévé, ha megállapítást nyer, hogy az iparág többé nem természetes monopólium, és „rendes” iparággá vált.

Az európai energiapiac jövője és a harmadik energiacsomag végrehajtását követő fejlődése fontos szerepet ró az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségre. Ezért kell a Bizottság által javasolt mértéknél jobban fokozni kell az Ügynökség hatáskörét és függetlenségét.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (7.5.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata

Pénzügyi hatások

Az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség teljes éves költsége megközelítőleg évi 6-7 millió EUR-ra becsülhető, amelyből 5 millió EUR-t tesznek ki a személyzeti költségek (az Európai Bizottság személyzetének egy főre eső átlagos költségét, azaz évi 0,117 millió eurót véve alapul, amely az épületekkel és adminisztrációval kapcsolatos kiadásokat is magába foglalja), 1 millió EUR pedig a működési költségre (ülések, tanulmányok, fordítás, kiadványok és a közönségkapcsolat költségei) és a fennmaradó összeg tőkekiadás (az ingóságok beszerzésével és az ahhoz társuló kiadások), illetve a kiküldetésekkel összefüggő kiadásokra jut.

Az Ügynökség éves költségeit közösségi finanszírozás fogja fedezni. Az Ügynökség a harmadik felek által befizetett díjakból is fog mérsékelt bevétellel rendelkezni, amelyeket bizonyos határozatok meghozatalakor vet majd ki.

A személyzet

A Bizottság javasolja, hogy az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség személyzete a feladatokra való tekintettel 40-50 főnél ne legyen több. Ez az értékelés a nemzeti szabályozó hatóságok személyzeti szükségleteinek elemzésére és a javasolt feladatok végrehajtásához szükséges minimális források becslésére támaszkodik, különös tekintettel arra a lehetőségre, amely a nemzeti szabályozó hatóságoknál meglévő források együttes hasznosításában rejlik. A Bizottság szerint a javasolt személyzeti létszám összhangban van ezen hatóságok szükségleteivel. Emellett a Bizottság érvelése szerint, ha a Bizottság vállalkozna az Ügynökség feladatainak ellátására, a szükséges létszám sokkal nagyobb lenne.

Értékelés

Költségvetési szempontból az előadónak aggályai vannak az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozása tekintetében, az annak finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt. Ezen aggályok főként a következő pontokat érintik:

1) Az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 1a alfejezete alapján kell finanszírozni, ahol a keretek különösen korlátozottakká váltak. Ebben a fejezetben már szükség volt némi átdolgozásra a Galileo finanszírozásáról történő megállapodás elérése érdekében. Az 1a alfejezet kerete 2008-ra következésképpen 0 volt.

Az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség finanszírozása nem szerepel sem a Bizottság legutóbbi, 2008. január 31-i pénzügyi programozásában, sem a 2009. évi politikai stratégia táblázataiban, amelyben egyszerűen az szerepel, hogy az ügynökséget „a közlekedési és energiapolitikai területen belüli többi intézkedés megfelelő csökkentései révén finanszírozzák (többnyire az intézményi előjogok szerinti intézkedések).” E gyakorlatról nem áll rendelkezdésre több részlet.

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára a Bizottság megerősítette, hogy célja az ügynökség finanszírozása az 1a alfejezetben szereplő keret csökkentése nélkül, azaz az együttdöntés keretébe tartozó tételeken kívüli átcsoportosítással. A Bizottság eddig nem volt képes pontosan meghatározni, hogyan kerül erre sor.

Még ha azonban ez a lépés papíron érintetlenül hagyná is a keretet, ez annyit jelent, hogy az ügynökség finanszírozását az 1a alfejezetben szereplő utolsó „szabadon rendelkezésre álló” források felhasználásával hajtják végre, és hogy a jövőben minden újonnan felmerülő prioritás formális átdolgozást igényel (ahogyan már be is jelentették, hogy erre van szükség a tervezett új elektronikus kommunikáció piaci hatóságának létrehozásához). Ez az előadó számára elfogadhatatlannak tűnik (lásd az 1. módosítást).

2) Ebben az összefüggésben ki kell jelenteni ismét, hogy az olyan ügynökségek, mint az ehelyütt javasolt új ügynökség túlnyomóan adminisztratív feladatokat látnak el. Komolyan el kell tehát gondolkozni az ilyen testületek MFF (többéves pénzügyi terv) 5. fejezete alapján történő finanszírozásának lehetőségén, aminek megvan az a további előnye, hogy a keretek nem olyan szorosak, mint a többi működési fejezetnél (lásd a 2. módosítást).

3) Természetesen a 47. cikk szerinti IIA-eljárás lesz szükséges ezen új ügynökség létrehozásához, amint a Bizottság véglegesen közzétette az ügynökség tervezett finanszírozásának részleteit. Ha a jogalkotó ezen ügynökség létrehozása mellett dönt, a költségvetési hatóságnak megállapodásra kell jutnia annak finanszírozásáról az IIA rendelkezéseinek keretében (lásd a 3. módosítást).

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy utasítsa el a Bizottság javaslatát annak finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt és az alábbi javaslatokat foglalja bele állásfoglalásra irányuló indítványába:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1a. úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszeg nem egyeztethető össze a jelenlegi, 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határával, anélkül, hogy veszélyeztetné a többi prioritás finanszírozását; tudomásul veszi, hogy a Bizottság közzétette azon szándékát, hogy az új Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget kizárólag az 1a alfejezeten belüli átcsoportosítás révén finanszírozza; megismétli azonban, hogy a költségvetési hatóság eddig nem kapott információkat ezen átcsoportosítási gyakorlat részleteiről, így az egyelőre továbbra sem világos, hogy az átcsoportosítás mely programokat és prioritásokat érinti, milyen következményekkel jár az egész pénzügyi időszakra nézve, és hogy marad-e elegendő keret az 1a alfejezetben;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

(1b) bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1b. rámutat arra, hogy a javasolt ügynökség többnyire adminisztratív feladatokat lát el és segíti a Bizottság munkáját; következésképpen az a véleménye, hogy valamennyi lehetőséget fel kell deríteni az új ügynökségnek a 2007-2013-as többéves pénzügyi keret alapján történő finanszírozása érdekében – beleértve annak 5. fejezetét –, ha úgy tűnik, hogy elegendő keret áll még rendelkezésre;

Módosítás  3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1c. kiemeli, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezései alkalmazandóak az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségének létrehozására; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó hatóság ezen ügynökség létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson ezen ügynökség finanszírozásáról összhangban a költségvetési hatóságnak megállapodásra kell jutnia annak finanszírozásáról az IIA vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

ELJÁRÁS

Cím

A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség

Hivatkozások

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2008

1.4.2008

8.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (14.5.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

A vélemény előadója: Alain Lipietz

RÖVID INDOKOLÁS

A nemzeti energiaszabályozók európai koordináló ügynökségének létrehozására irányuló bizottsági javaslat a legjobbkor született meg. A javaslat egyben logikus folyománya az európai energiaügyi eszközök elmúlt néhány éves fejlődésének.

A 27 európai tagállamban eredetileg általában köztulajdonban lévő, gyakorlatilag nemzeti vagy regionális monopolhelyzetet élvező vállalatok látták el az energia- és gázszolgáltatást. Ezek azonban már régóta kölcsönösen adnak el egymásnak energiát. Ezért meg kellett határozni az ilyen vállalatok és a piacon megjelenő új szereplők közötti egészséges verseny szabályait. Fokozatosan az az elmélet került előtérbe, amelynek értelmében szétválasztották egyrészt a két energiaszállító hálózatot (villamos áram és gáz), másrészt pedig a számos energiatermelő és -elosztó vállalatot. Ez az elkülönülés hivatott biztosítani a szállítási rendszer semlegességét a sokféle termelő iránt. E rendelet nem foglalkozik a szétválasztás módjaival (a tőke szétválasztásával vagy a nélkül). A Bizottság ugyanígy azt is hangsúlyozza, hogy a szétválasztásnak mindenképpen meg kell történnie, függetlenül attól, hogy a szállítók és a termelő/elosztó vállalatok magán- vagy köztulajdonban vannak-e.

A fejlődés eredménye az lesz, hogy az európai nemzeti szállítási rendszerek – mint amilyenek a közutak, a kikötők és a repterek – természetes monopóliumokká alakulnak, amelyeken keresztül egymással versenyben álló több ezer vállalat teherautói, hajói és repülőgépei közlekednek. A Bizottság ezen túlmenően azt is hangsúlyozza, hogy a gáztárolási kapacitások egy részét integrálni kell az európai közvagyonnak számító szállítási rendszerbe.

Ezek ismeretében három probléma merül fel:

- Garantálni kell valamennyi termelő szabad hozzáférését a szállítási rendszerhez, teljes átláthatóság mellett, a méret és a nemzetiség alapján megvalósuló diszkriminációtól mentesen (egészen az egy szélerőművet birtokló kistermelőtől a több nukleáris erőművet működtető nagytermelőig).

- Az Európai Unió energiapolitikájának megfelelően szabályozni kell az energiapiacot (az energiapolitika ebben az értelemben kiterjed a társadalmi és regionális integrációra, a környezetvédelemre, és különösen a klímaváltozásra is).

- Meg kell valósítani a rendszerek európai szinten történő tényleges fizikai összeköttetését és a műszaki szabványok harmonizálását, illetve a rendszerek megnyitását harmadik országok, például a gázszállítók (Oroszország) vagy villamosáram-továbbítók (Svájc) számára.

Az összekapcsolás és harmonizáció szükségessége indokolja egy, a nemzeti szabályozók tevékenységét koordináló szerv (az Ügynökség) létrehozását.

Az ily módon összekapcsolt nemzeti szállítási hálózatok és az Ügynökség által koordinált szabályozók rendszere biztosítaná az energiaszektor tényleges közszolgáltatási jellegét, amely az európai szintű együttműködésre épülne.

Az előadó kedvezően értékeli a Bizottság javaslatait. Két szempontból azonban pontosításra van szükség.

Először is az Ügynökség jogkörét illetően.

A Bizottság, egyébként indokoltan, elveti azt a lehetőséget, hogy a szerződéseket kelljen módosítani az Ügynökség kényszerítő jogkörrel történő felruházása érdekében. Elismeri azt is, hogy sem technikai eszközei, sem személyzeti erőforrásai nem teszik lehetővé e munka elvégzését. Ezért elsősorban konzultatív ügynökséget javasol, amely magára a Bizottságra hagyná a döntési jogkört és az esetleges szankciók kiszabását.

Az előadó úgy véli, kellő számú jogalap létezik az Ügynökség jogkörének a belső piacra és a piaci erőfölénnyel való visszaélés eseteire való kiterjesztésére, meghagyva ugyanakkor a Bizottság jogkörét a büntetések kiszabására. Annak felügyelete azonban, hogy a nemzeti szabályozók politikája megfelel-e az Unió energiapolitikájának, a jelenlegi helyzetben csak nem kötelező vélemények révén végezhető.

Másodsorban az Ügynökség felelősségét illetően.

Az Ügynökség piaci hitelessége megköveteli, hogy teljes mértékékben független legyen azoktól a szereplőktől, amelyek viselkedését szabályozni hivatott, legyen szó akár az energiaszállítókról, akár az energiatermelőktől és -elosztóktól. A magán- és köztulajdonban lévő piaci szereplők felett döntési jogkörrel bíró ügynökség legitimitásának a demokratikus felelősségen kell alapulnia.

Az Ügynökség közvetlen (az Európai Bizottság közvetítése nélküli) beavatkozási kapacitásának növelését javasolva az előadó célja az volt, hogy a kiterjedt jogkört ellensúlyozza a Parlament és a Tanács előtti kiterjedt demokratikus felelősség. Az Ügynökség tehát csak a szerződésekkel és a másodlagos joggal összhangban tevékenykedhet, illetve döntéseiért és véleményeiért felelősséggel tartozik az őt felhatalmazó európai jogalkotó intézményeknek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2007 tavaszán felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködését szolgáló független mechanizmus kialakítására.

(4) Az Európai Tanács 2007 tavaszán felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az energiaszabályozó hatóságok együttműködését és a fontos, határokon átnyúló kérdésekben való döntéshozatalukat szolgáló független mechanizmus kialakítására.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamoknak az EU energiapolitikai célkitűzései elérése érdekében szorosan együtt kell működniük, és fel kell számolniuk a határokon keresztül történő kereskedelem útjában álló akadályokat. Egy független eszköznek a meglévő szakadék áthidalása céljából történő elfogadása azt a kettős célt szolgálná, amely szerint a nemzeti szabályozó hatóságok gyakorlatába be kell illeszteni az európai szemléletet, valamint hozzá kell járulni az egyenlő bánásmód és az európai gáz- és villamosáram-elosztó hálózatokhoz történő egyenlő hozzáférés közösségi elvének tényleges tiszteletben tartásához és a belső piac megfelelő működéséhez. Az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) létrehozásának célja egy olyan szervezet megalkotása, amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy fokozzák az európai szempontú együttműködést, és hogy közös alapokon vegyenek részt az európai jelentőségű feladatok ellátásában.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A központi szerv erőforrásigényeire vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, hogy egy független központi szerv hosszú távon számos előnyt nyújt más lehetőségekhez képest. Ezért indokolt létrehozni az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséget ( a továbbiakban: az Ügynökség).

(5) A központi szerv erőforrásigényeire vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, hogy egy független központi szerv hosszú távon számos előnyt nyújt más lehetőségekhez képest. Az egyéb modellekkel, például az ERGEG+ modellel szemben az „ügynökségi” modell került kiválasztásra. Abban az esetben, ha az Ügynökség nem hozza meg az elvárt eredményeket, az elvetett modellek használatát ismét fontolóra kell venni.

Indokolás

A Bizottság számos egyéb lehetőséget is elvetett, például az ERGEG+ modellt, vagy a Központi Bankok Európai Rendszeréhez hasonló struktúrát. Ha a kiválasztott ügynökségi modell nem hozza meg az elvárt eredményeket, a Bizottságnak fontolóra kell vennie a többi lehetőséget, és a rendeletet a szerint kell módosítania.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kellően összehangoltan lássák el a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási feladataikat, és hogy ezek szükség esetén közösségi szinten kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy biztosítva legyen az Ügynökség függetlensége, műszaki és szabályozói jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kellően összehangoltan lássák el a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási feladataikat, és hogy ezek szükség esetén közösségi szinten kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy biztosítva legyen az Ügynökségnek és tagjainak a fogyasztóktól, magán- vagy köztulajdonban lévő energiatermelőktől, valamint a szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől való függetlensége, garantált legyen tevékenységének a közösségi joggal való összhangja, műszaki jogköre, a szabályozói fejlesztésekhez való igazodásra való képessége, valamint átláthatósága, a demokratikus ellenőrzés alá vethetősége és hatékonysága.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Célszerű olyan keretet létrehozni, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a keret elősegítse a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Közösségben történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökséget indokolt felhatalmazni arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ennek a jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy több tagállamot összekötő infrastruktúrák szabályozási rendszerére, az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentesítésére, valamint az egynél több tagállam területén levő új földgáz-infrastruktúrákra.

(8) Célszerű olyan egységes keretet létrehozni, amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok részt vehetnek és együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a keret elősegítse a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Közösségben történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az Ügynökséget indokolt felhatalmazni arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. Ennek a jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy több tagállamot összekötő infrastruktúrák szabályozási rendszerére, az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentesítésére, valamint az egynél több tagállam területén levő új földgáz-infrastruktúrákra.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt a Bizottság felé tanácsadói szerepet betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, hogy az Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés nem hozza meg az elvárt eredményeket, vagy hogy egy nemzeti hatóság, miután az iránymutatásokkal ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó eleget tenni az Ügynökség véleményében foglaltaknak.

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra és más forrásokra, indokolt a Bizottság, az EU egyéb intézményei, valamint legalább két tagállam nemzeti szabályozó hatósága felé tanácsadói szerepet betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, hogy az Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés nem hozza meg az elvárt eredményeket, vagy hogy egy nemzeti hatóság, miután az iránymutatásokkal ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó eleget tenni az Ügynökség véleményében foglaltaknak.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a nemzeti hatóságokat a helyes gyakorlati megoldások megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség a helyes gyakorlatokat felsoroló dokumentumok összeállításával és nem kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a nemzeti hatóságokat, a szállítási hálózatok igazgatóit és a piaci szereplőket a helyes gyakorlati megoldások megosztásában, és hogy rendelkezzen kötelező erejű iránymutatásokkal a tekintetben, hogy az EU energiapolitikája keretében hogyan kell a közösségi elveknek megfelelően cselekedni.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. A szabályozó hatóságok függetlensége nemcsak hogy a jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. Miként országos szinten, az Ügynökségen belül a szabályozók tanácsával szemben is követelmény tehát, hogy minden piaci érdektől függetlenül járjon el, és ne kérjen vagy fogadjon el utasítást sem kormánytól, sem a magán- vagy a közszektorból.

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan, átláthatóan, ésszerűen és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. A szabályozó hatóságok energiatermelőktől, valamint szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetőktől való függetlensége nemcsak hogy a jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. Miként nemzeti és közösségi szinten, az Ügynökségen belül a szabályozók tanácsával és annak tagjaival szemben is követelmény tehát, hogy minden piaci érdektől függetlenül járjon el, kerülje el az érdekütközéseket, és ne kérjen vagy fogadjon el utasítást, illetve ne fogadjon el ajánlásokat sem kormánytól, sem a magán- vagy a közszektorból, ugyanakkor ragaszkodjon az energiapolitikával, a környezetvédelmi politikával, a belső piaci politikával és a versenypolitikával kapcsolatos közösségi szabályozás betartásához, beszámolva határozatairól és javaslatairól az Unió hatóságainak..

Indokolás

A módosítás célja, hogy meghatározza az Ügynökség függetlenségét: függetlennek kell lennie a szabályozni hivatott szereplőktől, illetve demokratikus felelősséggel kell tartoznia a közösségi jog és az Unió jogalkotási intézményei felé.

Pontosítja az Ügynökség demokratikus felelősségét.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett felek az Ügynökségen belül működő, de annak igazgatással és piacszabályozással foglalkozó szerveitől független fellebbezési tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért.

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett felek elsőként az Ügynökségen belül működő, de annak igazgatással és piacszabályozással foglalkozó szerveitől független fellebbezési tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért. A fellebbezési tanács döntése ellen a Bíróságon lehet fellebbezni.

Indokolás

Pontosítja az Ügynökség határozataival szembeni fellebbezési jogot.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az Ügynökségnek indokolt alkalmaznia a közösségi szerveknél tárolt iratokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó általános szabályokat. Az ügyvezető tanácsnak indokolt gyakorlati intézkedéseket kialakítania a gazdaságilag kényes adatok és a személyes adatok védelmére.

(17) Az Ügynökségnek indokolt alkalmaznia a közösségi szerveknél tárolt iratokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó általános szabályokat, és különösen az Aarhusi Egyezményt. Az ügyvezető tanácsnak indokolt a jegyzőkönyveket jóváhagynia és gyakorlati intézkedéseket kialakítania a gazdaságilag kényes adatok és a személyes adatok védelmére.

Indokolás

Megerősíti az Aarhusi Egyezmény kötelező jellegét (különösen a környezeti hatástanulmányok átláthatóságát) az Unió valamennyi intézményére, köztük az Ügynökségre nézve is.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a Közösség által e tárgyban megkötendő megállapodásokkal összhangban – az Ügynökség munkájában harmadik országok is részt vegyenek.

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a Közösség által e tárgyban megkötendő megállapodásokkal összhangban – az Ügynökség munkájában harmadik országok is részt vegyenek, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Indokolás

A harmadik országokkal kötött megállapodásokat a Szerződésben foglaltaknak megfelelően az illetékes jogalkotási szervnek jóvá kell hagynia.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Mivel a javasolt cselekvés célkitűzéseit, azaz a nemzeti szabályozó hatóságok közösségi szintű együttműködését a tagállamok nem tudják kielégítően elérni, és azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében megállapított elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban e rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

(19) Mivel a javasolt cselekvés célkitűzéseit, nevezetesen a nemzeti szabályozó hatóságok részvételét és közösségi szintű együttműködését a tagállamok nem tudják kielégítően elérni, és ezért az intézkedések hatásainak mértéke miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében megállapított elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban e rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkében említett szabályozó hatóságok által nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok közösségi szintű kiegészítése, valamint – szükség esetén – e hatóságok cselekvésének összehangolása céljából létrejön az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség).

A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkében említett szabályozó hatóságok által nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok közösségi szintű kiegészítése – amennyiben legalább két tagállam érintett –, valamint – szükség esetén – e hatóságok cselekvésének összehangolása céljából létrejön az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség).

Indokolás

Annak pontosítása, hogy az Ügynökségnek el kell járnia abban az esetben, ha várható, hogy a határokon átnyúló tevékenység eredményeként szabályozási hiányosság alakul ki.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az Ügynökséget valamennyi tagállamban az a legteljesebb jogképesség illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint jogi személy rendelkezhet. Az Ügynökség jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetőleg azt elidegeníteni, valamint bírósági eljárásban félként részt venni.

2. Az Ügynökséget valamennyi tagállamban az a legteljesebb jogképesség illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint jogi személy rendelkezhet. Az Ügynökség jogosult bírósági eljárásban félként részt venni.

Indokolás

Az Ügynökségnek nem szabad vagyont szereznie.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség jogi aktusainak jellege

Az Ügynökség feladatai

Az Ügynökség:

Az Ügynökség:

(a) a szállításirendszer-, illetve átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a továbbiakban együtt: átvitelirendszer-üzemeltetők) címzett véleményeket bocsáthat ki;

(a) a szállításirendszer-, illetve átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a továbbiakban együtt: átvitelirendszer-üzemeltetők) címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki a belső piac megfelelő működését érintő kérdésekkel, mint például a megkülönböztetésmentességgel és a hatékony versennyel kapcsolatban;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket bocsáthat ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki a belső piac megfelelő működését érintő kérdésekkel, mint például a megkülönböztetésmentességgel és a hatékony versennyel kapcsolatban;

(c) a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

(c) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a fogyasztóknak, az energiatermelőknek, valamint a szállítási- és átvitelirendszer-üzemeltetőknek címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

 

(ca) helyes gyakorlatokat felsoroló dokumentumokat állít össze és a 6. és 7. cikknek megfelelően iránymutatásokat fogad el; és

(d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott esetekben egyedi határozatokat hozhat.

(d) a 6., 7. és a 8. cikkben említett konkrét esetekben egyedi határozatokat hoz.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem ruházza fel az Ügynökséget a feladatai ellátásához szükséges hatáskörrel, vagyis hogy lehetővé tegye a nemzeti szabályozók együttműködését, kezelje a határokon átnyúló ügyeket, és általánosságban hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezéséből – véleményt terjeszthet a Bizottság elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Az Ügynökség – az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezéséből – véleményt terjeszthet ezen intézmények elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség tanácsadási hatókörét az európai jogalkotásra.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. Az Ügynökség nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet folytat a meglévő ágazati érdekeket képviselő szervezetekkel, és az őket érintő bármely dokumentum elfogadása előtt konzultál az érdekelt felekkel.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé véleményt terjeszthet a műszaki, illetve a piaci előírásokról, az éves munkaprogram tervezetéről és a tíz évre szóló beruházási terv tervezetéről.

3. Az érintett érdekelt felekkel történő konzultáció után az Ügynökség – az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata, illetőleg a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata számára stratégiai iránymutatásokat készít a műszaki és a piaci előírásokról, a tíz évre szóló beruházási tervről, felsorolva a határokon átnyúló hálózati fejlesztések útjában álló, az eltérő engedélyezési eljárások és gyakorlatok által előidézett akadályokat a megkülönböztetésmentesség, a hatékony verseny, valamint a belső piac hatékony és megfelelő működésének biztosítása érdekében, a közösségi jogalkotásban meghatározott energiapolitika keretében.

Indokolás

Bár az Átviteli-/Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata felel az előírások és a tíz évre szóló beruházási tervek kidolgozásáért, az Ügynökségnek lehetőséget kell kapnia arra, hogy a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében iránymutatásokat adjon.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdése a)– c) pontjában, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdése a)–c) pontjában foglaltaknak megfelelően, saját kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a Bizottság számára az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatait segítő stratégiai iránymutatások megalkotásához, az előírások és szabályzatok kidolgozásához (beleértve a technikai előírásokat), a közös hálózati működési eszközök és kutatási tervek, egy kétévente elkészülő generációs megfelelőségi kitekintést magában foglaló, tíz évre szóló beruházási terv, valamint egyéves munkaterv kialakításához, illetve adott esetben a kötelező iránymutatások elfogadásához. Az Ügynökség saját kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a Bizottság számára a piaci előírások megalkotásához, valamint a kötelező iránymutatások elfogadáshoz.

Indokolás

A javasolt előírások és szabályzatok hatályát és mélységét – függetlenül attól, hogy minden átviteli infrastruktúrára vagy a fennálló nemzeti átviteli hálózatok közötti kölcsönhatásokra vonatkoznak-e – előzetesen kell meghatározni. Az Ügynökség elsősorban – felkérés vagy saját kezdeményezés alapján – tanácsot ad a Bizottság számára a villamosenergia- és földgázszállító hálózatokról szóló rendelet 2c. cikk (3) bekezdésében meghatározott területeken az előírások vagy a szabályzat pontos hatálya és mélysége tekintetében. A tíz évre szóló beruházási terv magas szintű céljait és hatályát hasonlóképpen előzetesen kell meghatározni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az Ügynökség kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozzá benyújtottak, nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését.

4. 4. Az Ügynökség kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozzá benyújtottak, nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, vagy a közösségi szabályozás által kijelölt energiapolitikának való megfelelést.

Indokolás

Hangsúlyozza az Ügynökség tevékenységének jogalkotási keretét.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével összhangban kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy a műszaki, illetve a piaci előírások nem biztosítják a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, hogy a műszaki vagy a piaci előírásokat nem fogadták el ésszerű határidő alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki vagy a piaci előírások valamelyikét.

5. Az Ügynökség a Bizottság hatáskörének átruházása révén, illetve az 1228/2003/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározások alapján felfüggesztő hatályú határozatot hozhat és büntetés kiszabását javasolhatja a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a műszaki, illetve a piaci előírások nem biztosítják a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, hogy a műszaki vagy a piaci előírásokat nem fogadták el ésszerű határidő alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki vagy a piaci előírások valamelyikét.

Indokolás

Rögzíti a jogalapot és az Ügynökség felfüggesztési hatáskörét a jogalkotás, a versenyjog és a belső piaci jogszabályok terén. Nyilvánvaló jogalap híján azonban a Bizottságnak tartja fenn a büntetéskiszabás jogát.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. Az Ügynökség, munkaprogramjának megfelelően vagy a Bizottság kérésére, a műszaki és a piaci előírások, az éves munkaprogram tervezete és a tíz évre szóló beruházási terv tervezete kidolgozásakor a helyes gyakorlatokat felsoroló dokumentumokat állít össze, és a megkülönböztetésmentesség, a hatékony verseny és a piac megfelelő működése elveinek védelmezésére irányuló szabályokat tartalmazó iránymutatásokat fogad el. Ezek az iránymutatások nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat a megfelelő szabályozási eljárás során hagyták jóvá.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6b. Az Ügynökség – a (6a) bekezdésben foglaltak szerint – felügyeli az általa elfogadott iránymutatások alkalmazását, és saját kezdeményezésére, vagy a Bizottság, egy illetékes hatóság vagy egy érintett üzemeltető kérésére határozatot fogadhat el annak rögzítésére, hogy azok, akiknek az iránymutatásokat szánták, végrehajtották-e őket.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6c. Az Ügynökség, különösen az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kapcsolatos feladatainak tekintetében, már korai szakaszban széleskörű, nyitott és átlátható konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végső felhasználókkal.

Indokolás

Az uniós szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Emiatt az ACER-nek kellene megörökölnie ezt a feladatot, mivel már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a nyilvános konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül, az átvitelirendszer-üzemeltetőktől eltérően, az Ügynökséget az összes piaci szereplő érdekében hozzák létre.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az Ügynökség – saját munkaprogramjával összhangban vagy a Bizottság kérésére – nem kötelező erejű iránymutatásokat fogadhat el, hogy a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket segítse a helyes gyakorlati megoldások egymással való megosztásában.

2. Az Ügynökség – saját munkaprogramjával összhangban vagy a Bizottság kérésére – helyes gyakorlatokat felsoroló dokumentumokat állít össze, hogy segítse a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket az EU energiapolitikája keretében. Ezen kívül elfogadhat a közösségi jogalkotás kötelező érvényű kötelezettségeire emlékeztető iránymutatásokat a műszaki és a piaci előírások, az éves munkaprogram tervezete és a tíz évre szóló beruházási terv tervezete kidolgozásakor a megkülönböztetésmentesség, a hatékony verseny és a piac hatékony működése elveinek védelmezésére; ezek az iránymutatások nem kötelező erejűek, amennyiben az energiapiacnak a termelés növelésével vagy a termelési technológia módosításával történő kiegyensúlyozására, az energiatakarékosságra, az üvegházhatású gázok csökkentésére vagy az Unió energetikai hatékonyságának javítására irányulnak, a közösségi szabályozás által kijelölt energiapolitikának megfelelően.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az Ügynökség – bármely szabályozó hatóság vagy a Bizottság kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatásoknak megfelelő határozatot hozott-e.

4. Az Ügynökség – bármely szabályozó hatóság kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, az 1775/2005/EK rendelet, valamint az Unió energiapolitikáját kijelölő közösségi szabályozás szerinti iránymutatásoknak megfelelő határozatot hozott-e.

Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség demokratikus felelősségét az Unió energiával kapcsolatos jogszabályai lehetséges bővülésének figyelembe vételére.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Bármely nemzeti szabályozó hatóság, amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatások alkalmazása egy adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően – négy hónapon belül véleményt bocsát ki.

6. Bármely nemzeti szabályozó hatóság, amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti iránymutatások alkalmazása egy adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően – két hónapon belül véleményt bocsát ki.

Indokolás

Megerősíti az Ügynökség függetlenségét az iránymutatásban, és lerövidíti a határidőt.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az Ügynökség végezhet egyéb feladatokat a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóságok nevében, azokban az esetekben, amelyekben ilyen feladatokat rá lehet bízni, és azokat a kérdéses feladat elvégzésére megbízást adó dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elvégeznie.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az igazgatási tanács tizenkét tagból áll. Hatot a Bizottság, hatot pedig a Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható.

1. 1. Az ügyvezető tanács tizenkét különböző nemzetiségű tagból áll, akik közül – szakértelmük alapján – hatot a Bizottság, hatot pedig a Tanács jelöltjei közül választanak ki. Az Európai Parlamenttel konzultálni kell. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható.

Indokolás

Ily módon az ügyvezető tanács reprezentatívabb, és több demokratikus felelősséggel bír.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az ügyvezető tanács tagjai függetlenül járnak el, és tartózkodnak a feladataik természetével összeegyeztethetetlen cselekedetektől, és aláírt nyilatkozat formájában évente dokumentumokkal igazolják, hogy az Ügynökség tevékenysége tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő döntése hiányában az üléseken részt vesz az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

3. Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. Az üléseken részt vesz az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egynegyedének kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács egyhangú határozatot hozva felkérhet egy harmadik felet, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

Indokolás

Megerősíti az Ügynökség függetlenségét.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz.

4. Hacsak e rendelet vagy eljárási szabályzata máshogy nem rendelkezik, az ügyvezető tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz.

Indokolás

Megerősíti az Ügynökség függetlenségét.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az eljárási szabályzat részletesebben meghatározza a szavazás rendjét, így különösen azt, hogy egy tag milyen feltételek szerint járhat el egy másik tag nevében, valamint azt, hogy adott esetben milyen szabályok vonatkoznak a határozatképességre.

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az eljárási szabályzat részletesebben meghatározza a szavazás rendjét, így különösen azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak a határozatképességre.

Indokolás

Megerősíti az Ügynökség függetlenségét.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ügyvezető tanács a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően, a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi az igazgatót.

1. Az ügyvezető tanács a szabályozók tanácsával egyetértésben, a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi az igazgatót.

Indokolás

Megerősíti a felelősségi körök megosztását.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben említett éves jelentést az Ügynökség tevékenységéről. A jelentésben a szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön szakaszban kell kitérni az Ügynökség tárgyévi szabályozási tevékenységeire.

10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek legkésőbb április 15-ig továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben említett éves jelentést az Ügynökség tevékenységéről. A jelentésben a szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön szakaszban kell kitérni az Ügynökség tárgyévi szabályozási tevékenységeire. Az öt uniós intézmény hoz döntést arról, hogy megadja-e a mentesítést az Ügynökségnek az Unió energiapolitikájának, belső piaci politikájának és versenypolitikájának végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlament a 10. cikk 4. bekezdése szerinti munkaprogram kapcsán ajánlásokat fogalmaz meg.

Indokolás

Pontosítja, hogy az uniós hatóságok milyen választ adnak az Ügynökség éves jelentésére, illetve előrehozza ennek határidejét oly módon, hogy a válaszok befolyásolhassák az Ügynökség következő évi munkaprogramját.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok elfogadása előtt a szabályozók tanácsa véleményt terjeszt az igazgató elé. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett vélemények, stratégiai iránymutatások, ajánlások és határozatok elfogadása előtt az igazgató megszerzi a szabályozók tanácsa hozzájárulását. A szabályozók tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül – iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához. A szabályozást illetően a szabályozók tanácsa az Ügynökség egyetlen döntéshozó testülete.

Indokolás

Megállapítja a hatásköröket.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki feladatait függetlenül látja el. Az igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát megillető hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki feladatai ellátásakor függetlenül, és a szabályozók tanácsának határozataival összhangban jár el. Az igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát megillető hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást vagy ajánlást sem kormánytól, sem köz- illetve magánszervezettől, a közösségi jogalkotásban meghatározott energiapolitika keretében.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két jelölt közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – a szabályozói tanács nevezi ki, a Bizottság és a Tanács által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két-két jelölt közül. Ebből a célból a javasolt jelölteket felkérik, hogy tegyenek nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljanak az annak tagjai által feltett kérdésekre. Amennyiben a jelölt válaszai nem felelnek meg az Unió iránymutatásainak, a Parlament elutasíthatja a kinevezést.

Indokolás

Pontosítja az igazgató demokratikus felelősségét.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság javaslatára, az értékelő jelentés figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és követelmények indokolják – az igazgató megbízatását egyetlen alkalommal, legfeljebb további három évre megújíthatja.

törölve

Indokolás

Megerősíti az Ügynökség függetlenségét.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről a szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

Indokolás

Az előző módosításhoz történő igazítás.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa jóváhagyásának függvényében – elfogadja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat helyettesből áll, akiket a nemzeti szabályozó hatóságoknál, a versenyhatóságoknál vagy más nemzeti vagy közösségi intézményeknél vezető beosztást betöltő vagy betöltött, az energiaágazatban kellő tapasztalattal rendelkező munkatársak közül kell kiválasztani. A fellebbezési tanács kijelöli elnökét. A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához hat tagjának négyfős minősített többsége szükséges. A fellebbezési tanács szükség szerint ülésezik.

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat helyettesből áll, akiket a nemzeti szabályozó hatóságoknál, a versenyhatóságoknál vagy más nemzeti vagy közösségi intézményeknél vezető beosztást betöltő vagy betöltött, az energiaágazatban kellő tapasztalattal rendelkező munkatársak közül kell szakmai hozzáértésük alapján kiválasztani úgy, hogy 12 különböző tagállamból származzanak. A fellebbezési tanács kijelöli elnökét. A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához hat tagjának négyfős minősített többsége szükséges. A fellebbezési tanács szükség szerint ülésezik.

Indokolás

Az Ügynökség szempontjából a sokféleség, a tapasztalat és a hozzáértés a tagok lényeges tulajdonsága.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a Bizottság javaslatára, pályázati felhívást követően, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően – az ügyviteli tanács nevezi ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a Tanács és a Bizottság egyhangú javaslatára, pályázati felhívást követően – az Európai Parlament nevezi ki.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A fellebbezési tanács tagjainak megbízatása öt évre szól. A megbízatás megújítható. A fellebbezési tanács tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket, semmilyen utasítás nem kötheti őket. A fellebbezési tanács tagjai az Ügynökségben, annak ügyviteli tanácsában vagy a szabályozók tanácsában más feladatot nem láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja megbízatásának ideje alatt e tisztségéből nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos hivatali mulasztást követett el, és az ügyvezető tanács – miután egyeztetett a szabályozók tanácsával – ilyen értelmű határozatot hoz.

3. A fellebbezési tanács tagjainak megbízatása öt évre szól. A megbízatás megújítható. A fellebbezési tanács tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket, semmilyen utasítás nem kötheti őket.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy fellebbezhet a 7. és a 8. cikk szerinti olyan határozat ellen, amelynek ő a címzettje, vagy amely, noha alakilag más személynek van címezve, őt közvetlenül és egyénileg érinti.

1. Bármely természetes vagy jogi személy fellebbezhet a 6., 7. és a 8. cikk szerinti olyan határozat ellen, amelynek ő a címzettje, vagy amely, noha alakilag más személynek van címezve, őt közvetlenül és egyénileg érinti.

Indokolás

Figyelembe veszi az Ügynökség határozathozatali jogkörének a 6. cikkben indítványozott kiterjesztését.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha az Ügynökség elmulasztja a döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével összhangban mulasztás miatti kereset indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

törölve

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az ügyvezető tanács e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül gyakorlati intézkedéseket fogad el az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására.

2. Az ügyvezető tanács e rendelet hatálybalépésétől számítva hat hónapon belül gyakorlati intézkedéseket fogad el az 1049/2001/EK rendelet és az Aarhusi Egyezmény alkalmazására.

Indokolás

Megerősíti az Aarhusi Egyezmény kötelező jellegét (például a környezeti hatástanulmányok átláthatóságával kapcsolatban) az Unió valamennyi intézményére, köztük az Ügynökségre nézve is.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség eredményeire és munkamódszereire terjed ki, az e rendeletben és az éves munkaprogramokban meghatározott célkitűzéseivel, rendeltetésével és feladataival összehasonlításban.

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség eredményeire és munkamódszereire terjed ki, az e rendeletben és az éves munkaprogramokban meghatározott célkitűzéseivel, rendeltetésével és feladataival összehasonlításban. Az értékelés a Bizottság honlapján keresztül az energiapolitikában, a versenypolitikában és a belső piaci politikában érintett szereplőkkel, nevezetesen az energiaszállítókkal, -elosztókkal és -termelőkkel, a szakmai és fogyasztói szervezetekkel, valamint a környezetvédelmi szervezetekkel végzett széleskörű konzultáción alapszik.

Indokolás

Pontosítja az értékelés módszertanát és hasznát az Ügynökség programjainak kialakításában.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba lépésétől számítva négy éven belül az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti első értékelő jelentését. A Bizottság ezután legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést terjeszt be.

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba lépésétől számítva két éven belül az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti első értékelő jelentését. A Bizottság ezután legfeljebb háromévente, a 10. cikk (10) bekezdésében meghatározott időpontban újabb értékelő jelentést terjeszt be.

Indokolás

Az Ügynökség munkájának korábbi értékelése.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az Ügynökség tevékenységének és eredményinek első értékelését követően az Európai Parlament és a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – meghosszabbíthatja az Ügynökség megbízatását, vagy helyébe egy megfelelőbb szervezetet nevezhet ki.

Indokolás

A Bizottság javaslatára létrehozott, annak ellenőrzése alatt működő, főként tanácsadói hatáskörrel rendelkező ügynökség nem feltétlenül a legmegfelelőbb szervezet a villamos energia és a földgáz egységes európai piacának kialakítására. Ezért a Bizottságnak felül kell vizsgálnia az eredményeket, és szükség esetén új szervezetet kell javasolnia.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatálybalépés és átmeneti intézkedések

Hatálybalépés, átmeneti intézkedések és hatályvesztés

Indokolás

Határidő kiszabásának kell biztosítania, hogy a belső energiapiac fejlődését figyelem kísérje.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Ez a rendelet 2015. január 1-jén hatályát veszti.

Indokolás

Határidő kiszabásának kell biztosítania, hogy a belső energiapiac fejlődését figyelem kísérje.

ELJÁRÁS

Cím

A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség

Hivatkozások

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (21.4.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

A vélemény előadója: Gabriela Creţu

RÖVID INDOKOLÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság támogatja az Európai Bizottságnak az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló javaslatát. Ez az Ügynökség fontos szerepet játszik a harmadik energiaügyi csomag kialakításában és végrehajtásában.

Az Ügynökségnek teljesen függetlennek kell lennie, valamint teljes igazgatási és költségvetési autonómiával kell rendelkeznie annak érdekében, hogy fontos szereplő lehessen a fogyasztók és az érdekelt felek jogainak védelmében. Indokolt, hogy már korai szakaszban képes legyen a piaci résztvevőkkel való párbeszédre, és megfelelő hatáskörökre van szüksége a befektetések koordinálásához és ellenőrzéséhez, illetve a piaci felügyelet ellátásához és a piaci torzulásokról való tájékoztatáshoz.

Az Ügynökség tevékenységei magukban foglalják az Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO) által tett javaslatok kezdeményezését, felügyeletét és jóváhagyását, ami lehetővé teszi a belső villamosenergia-piac szabályozottabb fejlődését, és biztosítva a fogyasztóvédelem magas szintű ellátását, megfelelő intézkedéseket hozhat.

Az Ügynökségnek kulcsfontosságú szereppel kell bírnia az átvitelirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó piaci és műszaki előírások kezdeményezésében, fejlesztésében, érvényesítésében, végrehajtásában és alkalmazásában. Továbbá részt kell vállalnia az európai előírások hatályának és tartalmának megállapításában. Indokolt az Ügynökségnek döntéshozó hatásköröket biztosítani annak érdekében, hogy a szabályok meghatározásának felelősségét megoszthassa az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel. Az Ügynökség a Bizottsággal együtt dönt a határokon átnyúló új infrastruktúrának a szétválasztási követelmények alóli esetleges mentességeiről.

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia az igazgató kiválasztásához, megbízatásának megújításához vagy felmentéséhez. Az ügynökség igazgatója, az ügyvezető tanács és a szabályozók tanácsa az Európai Parlamentnek is elszámolással tartozik. Indokolt, hogy annak felkérésére kötelesek legyenek megjelenni az EP-ben.

Az ügyvezető tanács kizárólag irányítási és számviteli kérdésekért felel. Az ügyvezető tanács tagjainak számát csökkenteni kell, mivel a tizenkét főben meghatározott létszám a szabályozók tanácsával, illetve az ügynökség teljes létszámával összevetve nem indokolt. Az ügyvezető tanács kizárólag a Bizottság által kinevezett személyekből állhat.

Módosítások

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) Az Ügynökség folyamatosan felügyeli a piacot a piaci torzulások tekintetében, valamint tájékoztatja a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a nemzeti hatóságokat, amennyiben szükséges.

Indokolás

Az Ügynökség nem csupán tájékoztathatja, hanem felügyeli, és korai szakaszban figyelmezteti az európai intézményeket és a nemzeti hatóságokat.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a nemzeti hatóságokat a helyes gyakorlati megoldások megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség kötelező és nem kötelező erejű iránymutatások kibocsátásával segíthesse a nemzeti hatóságokat és a piaci szereplőket a helyes gyakorlati megoldások megosztásában, és segítse a Bizottságot a kötelező iránymutatások kidolgozása során.

Indokolás

Az Ügynökség hatásköreit meg kell erősíteni annak érdekében, hogy fontos szereplő lehessen a fogyasztók és az érintettek jogainak védelmében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az Ügynökségnél indokolt kiváló szakembereket foglalkoztatni. Így indokolt, hogy az Ügynökség hasznosíthassa a nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság és a tagállamok által kirendelt munkatársak szaktudását és tapasztalatát. Az Ügynökség személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Európai Közösségek intézményei által ezek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályokat kell alkalmazni. Kívánatos, hogy a szükséges végrehajtási szabályokat az ügyvezető tanács a Bizottsággal egyetértésben fogadja el.

(16) Az Ügynökségnél indokolt kiváló szakembereket foglalkoztatni, és csak kivételes esetben alkalmazni a nemzeti szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársakat. Az Ügynökség személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Európai Közösségek intézményei által ezek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályokat kell alkalmazni. Kívánatos, hogy a szükséges végrehajtási szabályokat az ügyvezető tanács a Bizottsággal egyetértésben fogadja el.

Indokolás

A nemzeti hatóságok és szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársak túlzott foglalkoztatása aláásná az Ügynökség függetlenségét, és kizárólag kivételes esetben indokolt alkalmazni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a Közösség által e tárgyban megkötendő megállapodásokkal összhangban – az Ügynökség munkájában harmadik országok is részt vegyenek.

(18) Indokolt lehetővé tenni – a Közösség által e tárgyban megkötendő megállapodásokkal összhangban – a harmadik országbeli villamosenergia-szabályozókkal való együttműködést.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a harmadik országok részvétele a más energiaszabályozókkal (nem bármilyen külföldi alannyal) közös együttműködési projektekre korlátozódik és az Ügynökség munkáját semmilyen esetben sem befolyásolja közvetlenül.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) Az Ügynökség teljes elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek.

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség:

Az Ügynökség:

(a) az átvitelirendszer-üzemeltetőknek címzett véleményeket bocsáthat ki;

(a) az átvitelirendszer-üzemeltetőknek címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket bocsáthat ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

(c) a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

(c) a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

(d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott esetekben egyedi határozatokat hozhat.

d) a 6., a 7. és a 8. cikkben meghatározott esetekben egyedi határozatokat hoz.

Indokolás

Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy az önszabályozás elkerülése érdekében kötelező erejű határozatokat hozhasson az átviteli rendszer üzemeltetőinek együttműködésére vonatkozó feladatai során.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezéséből – véleményt terjeszthet a Bizottság elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére vagy saját kezdeményezéséből – véleményt vagy ajánlást terjeszthet a Bizottság elé minden olyan kérdésben, amely összefügg létrejöttének céljával.

Indokolás

Az 5. és 6. módosításból következik.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Ügynökség – az 1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elé véleményt terjeszthet a műszaki, illetve a piaci előírásokról, az éves munkaprogram tervezetéről és a tíz évre szóló beruházási terv tervezetéről.

(3) Az Ügynökség jóváhagyja az előírásokat és a szabályzatokat, beleértve a tíz évre szóló beruházási tervet, a diszkrimináció-mentesség, a hatékony verseny, valamint a piac hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében.

Indokolás

Indokolt, hogy az Ügynökség teljes hatáskörrel rendelkezzen az ENTSO javaslatainak koordinálása és jóváhagyása tekintetében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdése a) és c) pontjában, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdése a) és (c) pontjában foglaltaknak megfelelően, saját kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a Bizottság számára az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak szóló stratégiai iránymutatások megalkotásához, amelyek alapján az előírások és szabályzatok készülnek (beleértve a technikai előírásokat, a közös hálózati működési eszközöket és kutatási terveket, egy generációs megfelelőségi kitekintést magában foglaló kétévenkénti, tíz évre szóló beruházási tervet és egy egyéves munkatervet), illetve adott esetben a kötelező irányelvek elfogadására vonatkozó iránymutatásokhoz. Az Ügynökség saját kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a Bizottság számára a piaci előírások megalkotásához, beleértve a kötelező irányelvek elfogadását.

Indokolás

A javasolt előírások és szabályzatok hatályát és mélységét – függetlenül attól, hogy minden átviteli infrastruktúrára vagy a fennálló nemzeti átviteli hálózatok közötti kölcsönhatásokra vonatkoznak-e – előzetesen kell meghatározni. Az Ügynökség elsősorban – felkérés vagy saját kezdeményezés alapján – tanácsot ad a Bizottság számára a villamosenergia- és földgázszállító hálózatokról szóló rendelet 2c. cikk (3) bekezdésében meghatározott területeken az előírások vagy a szabályzat pontos hatálya és mélysége tekintetében. A tíz évre szóló beruházási terv magas szintű céljait és hatályát hasonlóképpen előzetesen kell meghatározni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Ügynökség, különösen az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kapcsolatos feladatainak tekintetében, már korai szakaszban széleskörű, nyitott és átlátható konzultációkat folytat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végső felhasználókkal.

Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Emiatt az ACER-nek kellene megörökölnie ezt a feladatot, mivel már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül, az átvitelirendszer-üzemeltetőktől eltérően, az Ügynökséget az összes piaci szereplő érdekében hozzák létre.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Ügynökség nyomon követi az átvitelirendszer-üzemeltetők határokon átnyúló kapacitásszámításait és a hálózatok közötti rendszerösszekötők kapacitásának tényleges (teljes) felhasználását, valamint megoldja a tisztességtelen, diszkriminatív vagy nem hatékony határon átnyúló hozzáférés problémáit.

Indokolás

A 6. cikk erősítésre szorul annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség valódi hatáskörökkel rendelkezzen a határokon átívelő kereskedelem tekintetében, és intézkedéseket hozzon bármilyen kereskedelmi korlát megszüntetésére. Akár létrehozzák az ENTSO-t, akár nem, az ACER-nek közvetlen hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kényszeríthesse az egyes átvitelirendszer-üzemeltetőket határozatainak teljesítésére. Amennyiben az ENTSO-t létrehozzák, létfontosságú lenne, hogy az ACER hatásköreit és feladatait az ENTSO tevékenységéhez igazítva tovább szélesítsék.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy eredményes szankciókat alkalmazzon, amennyiben nem szüntetik meg a határokon átnyúló kereskedelem akadályait.

Indokolás

A 6. cikk erősítésre szorul annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség valódi hatáskörökkel rendelkezzen a határokon átívelő kereskedelem tekintetében, és intézkedéseket hozzon bármilyen kereskedelmi korlát megszüntetésére. Akár létrehozzák az ENTSO-t, akár nem, az ACER-nek közvetlen hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kényszeríthesse az egyes átvitelirendszer-üzemeltetőket határozatainak teljesítésére. Amennyiben az ENTSO-t létrehozzák, létfontosságú lenne, hogy az ACER hatásköreit és feladatait az ENTSO tevékenységéhez igazítva tovább szélesítsék.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6c) Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy kötelező erejű határozatokat hozzon az egy vagy több tagállamot érintő átviteli rendszerekhez való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó kérdésekben, amennyiben az érintett tagállami szabályozó hatóság a szolgáltató vagy átvitelirendszer-üzemeltető általi értesítést követő hat hónapon belül nem ér el közös megállapodást.

Indokolás

A 6. cikk erősítésre szorul annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség valódi hatáskörökkel rendelkezzen a határokon átívelő kereskedelem tekintetében, és intézkedéseket hozzon bármilyen kereskedelmi korlát megszüntetésére. Akár létrehozzák az ENTSO-t, akár nem, az ACER-nek közvetlen hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kényszeríthesse az egyes átvitelirendszer-üzemeltetőket határozatainak teljesítésére. Amennyiben az ENTSO-t létrehozzák, létfontosságú lenne, hogy az ACER hatásköreit és feladatait az ENTSO tevékenységéhez igazítva tovább szélesítsék.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgatási tanács tizenkét tagból áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható.

(1) Az ügyvezető tanács hat tagból áll, akiket a Bizottság nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól és egyszer megújítható. A tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer megújítható. Az ügyvezető tanács kinevezését az Európai Parlament szavazás útján hagyja jóvá.

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa. Emiatt az Ügynökség a Parlamentnek teljeskörű elszámolással tartozik.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő döntése hiányában az üléseken részt vesz az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő döntése hiányában az üléseken részt vesz az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető tanács évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

Indokolás

Évente négy ülés nagyobb áttekintést biztosítana az Ügynökség által menedzselt politikákkal, valamint naprakészebb tájékoztatást a munkájával kapcsolatban.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

(4) Az ügyvezető tanács a jelenlevő tagok abszolút többségével határoz.

Indokolás

Mivel az ügyvezető tanács tagjainak száma hat főre csökken (14. módosítás), a szavazásról szóló szabályokat tisztázni kell.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az ügyvezető tanács a Bizottság javaslata és az Európai Parlament határozata alapján menthető fel hivatalából. A Parlament határozatát abszolút többséggel hozza meg.

Indokolás

A 12. módosításból következik.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Az ügyvezető tanács tagjai a nemzeti kormányoktól függetlenek.

Indokolás

Az Ügynökségnek a lehető legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie. Mivel az ügyvezető tanács tagjait a Tanács, illetve a Bizottság nevezi ki, nem fogadhatnak el utasításokat egyik tagállamtól sem, csak ezen intézményektől.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1a) Az ügyvezető tanács kizárólag irányítási és számviteli kérdésekért felel.

Indokolás

A két tanács közötti feladatmegosztásnak egyértelműbbnek kell lennie, valamint az ügyvezető tanács kizárólag irányítási feladatokat lásson el annak érdekében, hogy az Ügynökség valóban a szükséges jogkörök birtokában, hatékonyan és függetlenül valósíthassa meg szabályozási funkcióit.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) Az Európai Parlament az ügyvezető tanács bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkének megfelelően – a szabályozó hatóságok képviseletében tagállamonként egy-egy tag, valamint a Bizottság képviseletében egy szavazati joggal nem rendelkező tag alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok tagállamonként egy-egy helyettest is kijelölnek.

(1) A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK irányelv 24a. cikkének megfelelően – a szabályozó hatóságok képviseletében tagállamonként egy-egy tag, valamint a Bizottság képviseletében két, szavazati joggal nem rendelkező tag alkotja tanácsadói minőségben. A nemzeti szabályozó hatóságok tagállamonként egy-egy helyettest is kijelölnek.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az Európai Parlament a szabályozók tanácsának bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti az illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

A 16. módosításból következik.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két jelölt közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

(2) Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság által pályázati felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább két jelölt közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott jelöltet felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgató kinevezését az Európai Parlament szavazás útján hagyja jóvá.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az ügyvezető tanácsnak szándékában áll megújítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre.

(5) Ha az ügyvezető tanácsnak szándékában áll megújítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az igazgatónak nyilatkozatot kell tennie az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszolnia kell az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgató hivatali idejének meghosszabbítását az Európai Parlament szavazás útján hagyja jóvá.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az igazgató csak az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

(7) Az igazgató az ügyvezető tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsával folytatott egyeztetést követően menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz. Az igazgatót a szabályozók tanácsával folytatott konzultáció után az Európai Parlament is felmentheti. Az Európai Parlament határozatát abszolút többséggel hozza meg.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az Európai Parlament felkérheti az igazgatót, tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Európai Parlament a fellebbezési tanács bármely tagját (vagy tagjait) felkérheti az illetékes bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügynökség elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak az Ügynökségnél.

 

(4) Az ügyvezető tanács elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kivételes esetben kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak az Ügynökségnél.

Indokolás

A nemzeti hatóságok és szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársak túlzott foglalkoztatása gyengítené az Ügynökség függetlenségét, és kizárólag kivételes esetben indokolt alkalmazni.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. Az Ügynökség készen áll az olyan országokkal való együttműködésre, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak és a Közösséggel ilyen célú megállapodást kötöttek. E megállapodások vonatkozó rendelkezéseiben az adott országra nézve rögzíteni kell különösen az Ügynökség munkájában való részvétel jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintő kérdésekre is.

28. Az Ügynökség készen áll az olyan országok energiaszabályozóival való együttműködésre, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, és a Közösséggel ilyen célú megállapodást kötöttek. E megállapodások vonatkozó rendelkezéseiben e harmadik országbeli energiszabályozókra nézve rögzíteni kell különösen a részvétel jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintő kérdésekre is.

Indokolás

Újrafogalmazás. A cikk szövegének egyértelművé tétele.

ELJÁRÁS

Cím

Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség

Hivatkozások

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

11.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Gabriela Creţu

21.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

ELJÁRÁS

Cím

A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség

Hivatkozások

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.9.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.10.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Korábbi előadó(k)

Renato Brunetta

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Az elfogadás dátuma

28.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

Benyújtás dátuma

5.6.2008