Ziņojums - A6-0226/2008Ziņojums
A6-0226/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Giles Chichester


Procedūra : 2007/0197(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0226/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0530),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6‑0318/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6‑0226/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu Parlamentam, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a un 1.b punkts (jauni)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

1.a Ja tiek izveidota Energoregulatoru sadarbības aģentūra, ir jāapsver visas Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 noteiktās finansēšanas iespējas.

1.b Aģentūru izveido saskaņā ar Iestāžu nolīguma 47. punktu, un Parlaments sāk sarunas ar otru budžeta lēmējiestādi, lai savlaicīgi vienotos par Aģentūras finansēšanu atbilstīgi attiecīgajiem Iestāžu nolīguma noteikumiem.

1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) ERGEG paveiktais darbs ir pozitīvi ietekmējis elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus attīstību. Taču ar nozares atbalstu ERGEG ir ierosinājusi valsts pārvaldes iestāžu brīvprātīgo sadarbību organizēt Kopienas struktūrā ar skaidri noteiktām pilnvarām un tiesībām konkrētos gadījumos pieņemt atsevišķus regulatīvus lēmumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)Dalībvalstīm cieši jāsadarbojas, novēršot šķēršļus elektroenerģijas un gāzes pārrobežu tirdzniecībai, lai sasniegtu ES enerģētikas politikas mērķus. Izveidojot Energoregulatoru sadarbības aģentūru (Aģentūru), lai novērstu plaisu, gūst divus labumus, proti, iekļauj Eiropas perspektīvu valsts pārvaldes iestāžu darbības praksē un palīdz efektīvāk pildīt Kopienas principus par vienlīdzīgu attieksmi un taisnīgiem nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi Eiropas gāzes un elektroenerģijas pārvades tīkliem, tā veicinot arī iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību. Turklāt ar Aģentūras palīdzību valsts pārvaldes iestādes varēs veicināt sadarbību Kopienas interesēs un kopīgi pildīt ar Kopienu saistītus pienākumus.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība un efektivitāte.

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras un tās locekļu neatkarība attiecībās ar patērētājiem, enerģijas ražotājiem, pārvades un sadales sistēmas operatoriem — gan publiskiem, gan privātiem —, kā arī jānodrošina Kopienas tiesību aktiem atbilstīga Aģentūras darbība, tehniskais nodrošinājums, spēja pielāgoties izmaiņām tiesību aktos, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei un efektivitāte.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a)Aģentūrai pastāvīgi jāuzrauga tirgi, lai to darbība netiktu traucēta, un attiecīgos gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, Komisija un valsts pārvaldes iestādes.

Pamatojums

Aģentūrai ne tikai jāinformē, bet arī jāuzrauga un savlaicīgi jābrīdina Eiropas iestādes un valsts pārvaldes iestādes.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai struktūrai jāveicina elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par regulējumu infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu un gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

(8) Jāizveido integrēta struktūra, kurā valsts pārvaldes iestādes varētu piedalīties un sadarboties. Šai struktūrai jāveicina elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par regulējumu infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu un gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija par valsts pārvaldes iestādēm, tai jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst pamatnostādnēm, atsakās izpildīt Aģentūras atzinumu.

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija par valsts pārvaldes iestādēm un citiem avotiem, tai jākonsultē Komisija, pārējās ES iestādes un vismaz divu dalībvalstu pārvaldes iestādes par tirgus regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades sistēmu operatoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst pamatnostādnēm, atsakās izpildīt Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot saistošas pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko praksi.

Pamatojums

Aģentūrai jābūt nepieciešamajām pilnvarām, lai pildītu nozīmīgo regulatora funkciju, nodrošinot efektīvu pārrobežu sadarbību.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Aģentūrai vajadzības gadījumā jāapspriežas ar ieinteresētajām personām un jādod tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem, piemēram, tīkla kodeksu un noteikumu projektiem.

Pamatojums

Vienam no Aģentūras galvenajiem darba elementiem ir jābūt atbilstīgām apspriedēm ar ieinteresētajām personām. Sabiedriskas apspriedes saistībā ar pasākumu, piemēram, tīkla kodeksu un noteikumu, sagatavošanu ir jārīko Aģentūrai, nevis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam (PSOET).

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un neatkarība.

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un jāgarantē šo iestāžu neatkarība.

 

Pamatojums

Izstrādājot un pēcāk īstenojot trešā enerģētikas jomas tiesību aktu kopuma noteikumus, ne tikai jāņem vērā, bet arī jāgarantē valsts pārvaldes iestāžu neatkarība.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu neatkarība ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un galvenokārt neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu neatkarība attiecībās ar enerģijas ražotājiem un pārvades un sadales sistēmas operatoriem ir labas pārvaldības pamatprincips un tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts un Kopienas pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei un tās locekļiem jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, jāizvairās no interešu konfliktiem, un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt norādījumus vai ieteikumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām. Turklāt regulatoru valdei ir jāpilda Kopienas tiesību aktu prasības enerģētikas, vides, iekšējā enerģijas tirgus un konkurences jomās un jāziņo ES iestādēm par saviem lēmumiem un priekšlikumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka Aģentūras neatkarību: neatkarību attiecībās ar operatoriem, kuru rīcība tai jāregulē, un demokrātisku atbildību attiecībā pret ES tiesību aktiem un likumdevējām iestādēm.

Precizēta Aģentūras demokrātiska atbildība.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu pieņemšanas pilnvarām procedūrālas vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras administratīvās un regulatīvās struktūras.

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu pieņemšanas pilnvarām ieinteresētajām personām procesuālās vienkāršības labad vispirms jābūt nodrošinātām pārsūdzības iespējām apelācijas valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras administratīvās un regulatīvās struktūras. Apelācijas valdes lēmumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā.

Pamatojums

Ar šo precizē ieinteresēto personu tiesības pārsūdzēt Aģentūras pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk jābūt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Eiropas mērogā iegulda pārvaldes iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra. Turklāt Revīzijas palātai jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 91. pantu Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

(15) Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk jābūt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Eiropas mērogā iegulda pārvaldes iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra. Turklāt Revīzijas palātai jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 91. pantu Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Pamatojums

Brīvprātīgu iemaksu iespēja varētu radīt šaubas par Aģentūras darba pārredzamību un neatkarību.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Tiklīdz Aģentūra ir sākusi darboties, budžeta lēmējinstitūcija pastāvīgi pārbauda tās budžetu, pamatojoties uz Aģentūras faktisko darba apjomu un izpildi. Veicot šo pārbaudi, ir jānosaka, vai Aģentūras rīcībā ir pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi. Budžeta lēmējinstitūcija nodrošina, ka tiek ievēroti visaugstākie lietderības standarti.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi regulāri pārskatīt izdevumu un cilvēkresursu nepieciešamību.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad Aģentūra ir sākusi darboties, un turpmāk reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par konkrētiem Aģentūras uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, tam pievienojot atbilstīgus priekšlikumus.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi regulāri pārskatīt Aģentūras darba efektivitāti, un vajadzības gadījumā paredzēt iespēju vēlākai pārskata iesniegšanai.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, valsts pārvaldes sadarbību Kopienas līmenī, un labāk tos var risināt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, valsts pārvaldes iestāžu līdzdalību un sadarbību Kopienas līmenī, un rīcības iedarbības mēroga dēļ labāk tos var risināt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19a) Aģentūra ir pilnībā atbildīga Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas [vieta]. Līdz savu telpu sagatavošanai Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas Briselē. Līdz savu telpu sagatavošanai Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

Pamatojums

Brisele ir vislabākā Aģentūras atrašanās vieta. Tādējādi samazināsies ceļa izdevumi un būs vieglāk sazināties ar Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātu un elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (PSOET), kas joprojām atradīsies Briselē, kā arī ar citām nozīmīgām ieinteresētajām organizācijām. Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG) pašlaik atrodas Briselē un ir pierādījusi, ka var efektīvi strādāt. Brisele ir Eiropas galvaspilsēta, kurai nodrošināti vislabākie sakari ar visām pārējām ES galvaspilsētām.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras izdotie dokumenti

Aģentūras uzdevumi

Aģentūra var

Aģentūra, pildot 1. pantā noteikto mērķi,

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus, ieteikumus un pieņem lēmumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem, par jebkuru tehnisku jautājumu, kurš attiecas uz iekšējā enerģijas tirgus nevainojamu darbību;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm;

(b) izdod atzinumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai;

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 6.–8.d. pantā;

 

(da) nodrošina pamatu valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai;

 

(db) uzrauga, kā savus uzdevumus veic pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkli;

 

(dc) izstrādā ekonomiskus un tehniskus noteikumus, lai pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkli varētu sagatavot kodeksus un noteikumus, un apstiprina šos kodeksus un noteikumus, lai garantētu iekšējā enerģijas tirgus efektīvu un drošu darbību;

 

(dd) nosaka starp pārvades sistēmas operatoriem piemērojamo kompensācijas mehānismu metodes un tarifus, pamatojoties uz šo operatoru faktisko izmaksu novērtējumu;

 

(de) nodrošina attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu koordinēšanu, tām darbojoties reģionālajos elektroenerģijas un gāzes tirgos;

 

(df) kopā ar Komisiju veicina enerģijas tirgu savstarpēju sadarbību reģionu līmenī un nodrošina reģionālo enerģijas tirgu integrāciju vienotajā elektroenerģijas iekšējā tirgū;

 

(dg) apstiprina neatkarīgos sistēmas operatorus, ko dalībvalstis izvēlējušās atbilstoši Direktīvas 2003/54/EK 10. panta 1. punktam;

 

(dh) rīko ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par da)–dd) apakšpunktā minētajiem jautājumiem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ES mēroga pamata efektīvai valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai. Aģentūrai ir nepieciešamas reālas pilnvaras, lai tā varētu efektīvi risināt pārrobežu jautājumus. Aģentūrai jābūt ietekmīgākai, ierosinot, pārraugot un apstiprinot pārvades sistēmas operatoru (PSO) iecerētos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērotas sabiedrības intereses. Aģentūrai arī jābūt galvenajai struktūrai, kas nodrošina tīkla pārvades operatoru kodeksu īstenošanu un uzrauga to izpildi. Kopumā Aģentūrai ir jāpiedalās ES kodeksu darbības jomas un satura noteikšanā. Lai izvairītos no regulējuma vakuuma, tiklīdz valsts tirgi būs integrēti reģionālajos tirgos, Aģentūrai ir jāpiešķir pilnvaras koordinēt attiecīgo valsts iestāžu darbību, palīdzot tām izstrādāt pamatnostādnes, pieņemt noteikumus un uzraudzīt reģionālos tirgus.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai atzinumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai atzinumu vai ieteikumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Pamatojums

Ierosināts, lai stiprinātu Aģentūras un Eiropas Parlamenta sadarbību.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, ikgadējās darba programmas projektu un 10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Aģentūra apstiprina Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c pantā minēto elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu 10 gadu investīciju plānu, tādējādi nodrošinot nediskriminējošu attieksmi, efektīvu konkurenci, kā arī efektīvu un drošu iekšējā enerģijas tirgus darbību.

Pamatojums

Desmit gadu investīciju plāns ir jāapstiprina Aģentūrai. Jāizvairās no pašregulējuma ES līmenī. PSO investīciju plānu apstiprināšana ir valsts pārvaldes iestādes pienākums. Tāpēc 10 gadu investīciju plāns, kurš attiecas uz visu Eiropas Savienību, ES līmenī ir jāapstiprina Aģentūrai. Ieguldītajiem ir vajadzīgi skaidri un paredzami reglamentējošie noteikumi.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Investīciju plānos 10 gadiem iekļauj noteikumus par pāreju uz viedajiem mēraparātiem un tīkliem 10 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Aģentūra un valsts pārvaldes iestādes uzrauga, kā pārvades sistēmas operatori īsteno pāreju uz viedajiem mēraparātiem un tīkliem. Šim nolūkam Aģentūra un valsts pārvaldes iestādes izstrādā palielinājuma grafiku, tajā norādot galīgo izpildes termiņu.

 

Aģentūra nodrošina, ka ieviešamās informācijas un saziņas sistēmas, tostarp viedie mēraparāti un tīkli, veicina iekšējā elektroenerģijas tirgus attīstību un neievieš jaunus tehniskus šķēršļus.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.b Aģentūra sagatavo un pieņem pamatnostādnes, ar ko nosaka pamata, skaidrus un objektīvus principus tīklu noteikumu saskaņošanai pēc tam, kad būs īstenots Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.ea pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e pantā minētais process. Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.eb pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.ea pantā noteikto procedūru pieņem pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklu sagatavotos tīkla kodeksu projektus un uzrauga to īstenošanu. Ja Aģentūra uzskata, ka pārvades sistēmas operatori nepilda kādu no tīkla kodeksiem, tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228//2003 2.eb panta 6.a punktu vai Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.ea panta 6.a punktu var sniegt ieteikumu Komisijai.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.c Aģentūra koordinē pārvades sistēmas ES operatoru un trešo valstu operatoru saziņu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka ikgadējās darba programmas projekts vai 10 gadu investīciju plāna projekts, kas iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktu, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, ja uzskata, ka ikgadējās darba programmas projekts vai 10 gadu investīciju plāna projekts, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktu, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību vai neatbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajai enerģētikas politikai.

Pamatojums

Tas atbilst referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 9, kurā uzsvērts, ka Eiropas Parlamentu un Padomi ir vairāk jāiesaista Aģentūras darbībā.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu.

5. Ja Komisija ir deleģējusi attiecīgas pilnvaras un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.eb panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.ea panta 2. punktā noteiktajām definīcijām Aģentūra var pieņemt lēmumus par izpildes apturēšanu un ierosināt, lai Komisija uzliek sodu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa projekts nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši kādu no tehniskajiem kodeksiem.

Pamatojums

Ar šo nosaka juridisko pamatu un Aģentūras tiesības apturēt izpildi konkurences un iekšējā tirgus tiesību jomā. Savukārt tiesības noteikt sankcijas joprojām ir vienīgi Komisijai, jo nav precīza juridiskā pamata.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Aģentūra uzrauga atļauju piešķiršanu jaunu pārrobežu infrastruktūru būvniecībai un nodrošina šo atļauju ātrāku piešķiršanu ciešākas reģionālās sadarbības nolūkā.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka tiek ātri un efektīvi piešķirtas atļaujas jaunu pārrobežu infrastruktūru būvniecībai, un lai nepieļautu ieguldījumu projektu vilcināšanu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.b Aģentūra uzrauga pārvades sistēmas operatoru veiktos pārrobežu jaudas aprēķinus un tīklu starpsavienojuma jaudas faktisko (kopējo) izmantojumu, un to, kā tiek risinātas ar negodīgu, diskriminējošu vai neefektīvu pārrobežu piekļuvi saistītās problēmas.

Pamatojums

Ir jāstiprina 6. panta noteikumi, lai nodrošinātu Aģentūrai reālas pilnvaras veikt pārrobežu tirdzniecības uzraudzību.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.c Aģentūrai ir iespēja piemērot iedarbīgas sankcijas, ja netiek novērsti šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai.

Pamatojums

Ir jāstiprina 6. panta noteikumi, nodrošinot, ka Aģentūrai ir reālas pilnvaras veikt pārrobežu tirdzniecības uzraudzību un ka tā var rīkoties, lai novērstu šķēršļus tirdzniecībai. Neatkarīgi no tā, vai izveido PSOET, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ERSA) jābūt tiešām pilnvarām rīkoties, lai nodrošinātu, ka atsevišķi PSO obligāti pilda tās lēmumus. Ja izveidos PSOET, būtu svarīgi vēl vairāk paplašināt ERSA pilnvaras un pienākumus atbilstīgi PSOET darbībai.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.d Aģentūrai ir tiesības un pienākums pieņemt saistošus lēmumus visos jautājumos, kuri skar piekļuvi saistītajām pārvades sistēmām un to izmantošanu vairāk nekā vienā dalībvalstī, ja attiecīgās valstu pārvaldes iestādes nav panākušas kopīgu vienošanos.

Pamatojums

Ir jāstiprina 6. panta noteikumi, lai nodrošinātu Aģentūrai reālas pilnvaras veikt pārrobežu tirdzniecības uzraudzību.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Aģentūra veicina sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm un starp pārvaldes iestādēm reģionālā līmenī. Ja Aģentūra uzskata, ka jāpieņem saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā sagatavo Komisijai attiecīgus ieteikumus.

3. Aģentūra nodrošina sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm Eiropas un reģionālā līmenī. Ja Aģentūra uzskata, ka jāpieņem saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā sagatavo Komisijai attiecīgus ieteikumus.

Pamatojums

Veicināt nenozīmē nodrošināt, ka tiek sasniegts šīs regulas 1. pantā noteiktais Aģentūras izveidošanas mērķis, proti, koordinēt pārvaldes iestāžu darbu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005.

4. Pēc pārvaldes iestādes pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, un Kopienas tiesību aktiem, ar ko nosaka ES enerģētikas politiku.

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras demokrātisku atbildību, ņemot vērā jaunu ES tiesību aktu iespējamu pieņemšanu enerģētikas jomā.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, četru mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas, Aģentūra informē Komisiju.

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, četru mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas, Aģentūra informē Komisiju un attiecīgās dalībvalsts valdību.

Pamatojums

Ir jāinformē gan Komisija, gan attiecīgās dalībvalsts valdība.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā konkrētā gadījumā rodas jautājumi par pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu pēc apspriešanās ar Komisiju četru mēnešu laikā.

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā konkrētā gadījumā rodas jautājumi par pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu divu mēnešu laikā.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai stiprinātu Aģentūras neatkarīgās padomdevējas pilnvaras un saīsinātu termiņus.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

7. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.bAģentūra uzrauga gāzes un elektroenerģijas tirgu attīstību, jo īpaši atjaunojamiem enerģijas avotiem nodrošinātu pieeju tīklam, veicot to valsts tiesību normu pozitīvu salīdzinošo novērtēšanu, kas reglamentē šādu pieeju, kā arī veicinot šādu pieeju citās dalībvalstīs.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai nodrošinātu reālu un pozitīvu salīdzinošo novērtējumu atjaunojamo enerģijas avotu iespējām iekļauties tīklā saskaņā ar valstu praksi un valstu īpatnībām un lai veicinātu šīs pozitīvās prakses piemēru pārņemšanu arī citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Aģentūra lēmumu par lūgumu piešķirt šai punktā minēto atbrīvojumu nav pieņēmusi triju mēnešu laikā pēc attiecīgā lūguma saņemšanas, tās vietā šādu lēmumu pieņem Komisija.

Pamatojums

Lai novērstu iespēju, ka Aģentūras darbs tiek paralizēts, tiek ieviests standarta mehānisms, saskaņā ar kuru galīgo lēmumu par atbrīvojumiem pieņem Eiropas Komisija, ja Aģentūrā šāda lēmuma pieņemšana ir nopietni ieilgusi.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Aģentūra veicina pasākumus, kas paredzēti, lai praksē ieviestu Eiropas enerģētikas tīklu pamatnostādnes, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Lēmumā Nr. 1364/2006/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem1.

 

Aģentūra īpaši ņem vērā šīs pamatnostādnes, apstiprinot 6. panta 3. punktā minētos 10 gadu investīciju plānus.

_______________________

1 OV L 262, 22.9.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma veic īpašus papildu uzdevumus, kas saistīti ar tās darbības mērķi.

Pamatojums

Komisijai ir jābūt iespējai pieprasīt, lai Aģentūra atbilstīgi tās vispārējam darbības mērķim veiktu īpašus papildu uzdevumus, kas varētu palīdzēt sasniegt Kopienas tiesiskā regulējuma mērķus attiecībā uz energoregulatoru sadarbību.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Enerģijas uzkrāšana un vadība krīzes situācijās

 

1. Publicējot savu gada ziņojumu, Aģentūra nosaka ES piemērojamas uzkrāšanas prasības gan cikliskuma, gan drošības ziņā un formulē pamatnostādnes ieguldījumiem ražošanas un pārvades sistēmu infrastruktūrā.

 

2. Aģentūra Kopienas līmenī koordinē valstu enerģētikas krīžu vadības mehānismus.

 

3. Aģentūra koordinē ES operatoru un trešo valstu operatoru saziņu.

Pamatojums

Papildinājums referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 18.

Aģentūrai ir jāpilda Eiropas enerģijas tirgus un Eiropas enerģētikas politikas uzraudzības pienākums.

Krīžu vadības koordinēšanai un saziņai ar trešām valstīm arī ir būtiska nozīme, lai uzlabotu tirgu darbību.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b pants

 

Apspriešanās un pārredzamība

 

1. Aģentūra pirms jebkuru pasākumu pieņemšanas oficiāli, atklāti un pārredzami apspriežas ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem lietotājiem, jo īpaši par tās uzdevumiem attiecībās ar pārvades sistēmas operatoriem.

 

Attiecīgā gadījumā Aģentūra nodrošina ieinteresētajām personām pienācīgu iespēju paust savu viedokli par ierosināto pasākumu un publicē apspriežu procedūras rezultātus.

 

2. Aģentūra darbojas, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni.

 

3. Aģentūra nodrošina, lai sabiedrība un visas ieinteresētās personas saņemtu objektīvu, ticamu un viegli pieejamu informāciju, īpaši par Aģentūras darba rezultātiem, ja šāda informācija ir nepieciešama.

 

4. Aģentūra savā reglamentā nosaka praktiskus pasākumus, lai īstenotu pārredzamības prasības, kas minētas 2. un 3. punktā.

 

5. Aģentūra savā tīmekļa vietnē obligāti publicē administratīvās valdes, regulatoru valdes un apelācijas valdes sanāksmju darba kārtību, pamatdokumentus un šo sanāksmju protokolus.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

8.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.c pants

 

Enerģētikas nozares uzraudzība un ziņojumu sagatavošana

 

1. Aģentūra uzrauga gāzes un elektroenerģijas tirgu attīstību, īpaši gāzes un elektrības mazumtirdzniecības cenas, kā arī to, vai tiek ievērotas Direktīvā 2003/55/EK un Direktīvā 2003/54/EK noteiktās patērētāju tiesības.

 

2. Aģentūra publicē gada ziņojumu par gāzes un elektroenerģijas tirgu attīstību, tostarp patērētāju tiesību jautājumiem, un šajā ziņojumā norāda visus vēl nenovērstos šķēršļus galīgai iekšējā enerģijas tirgus izveidei.

 

3. Publicējot gada ziņojumu, Aģentūra var sniegt Eiropas Parlamentam un Komisijai atzinumu par pasākumiem, ko varētu veikt, lai novērstu 2. punktā minētos šķēršļus.

Pamatojums

Aģentūras uzdevums būtu sniegt gada ziņojumu par elektroenerģijas un gāzes tirgus attīstību, un tai būtu iespēja ieteikt pasākumus, kas veicami, lai uzlabotu enerģijas tirgu liberalizāciju.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

8.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.d pants

 

Uzraudzība, izpilde un sankcijas

 

1. Aģentūra, apspriežoties ar Komisiju, var piemērot finansiālus sodus pārvades sistēmu operatoriem, kuri nepilda tiem 7. pantā noteiktās saistības vai nesniedz informāciju, ko Aģentūra pieprasa savu uzdevumu veikšanai. Sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

 

2. Valsts pārvaldes iestādēm sadarbībā ar Aģentūru ir pienākums pārbaudīt, vai pārvades sistēmas operatori pilda saistības, kuras tiem jāuzņemas atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

 

3. Ja saskaņā ar šo pantu piemēro sodu, atbildīgā pārvaldes iestāde publicē attiecīgo pārvades sistēmas operatoru vārdus/nosaukumus un piemērotā finansiālā soda apmēru un pamatojumu.

Pamatojums

Aģentūras rīcībā ir jābūt efektīviem izpildes nodrošināšanas mehānismiem, kas ļautu tai efektīvi veikt savas funkcijas.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 8. punktā minēto gada pārskatu par Aģentūras darbību un vēlākais līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 8. punktā minēto gada pārskatu par Aģentūras darbību un 8.c panta 2. punktā minēto gada ziņojumu par gāzes un elektroenerģijas tirgu attīstību. Aģentūra ne vēlāk kā 15. aprīlī attiecīgo gada ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā par Aģentūras darbību ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā. Piecas ES iestādes apstiprina (vai neapstiprina) to, ka Aģentūra ir īstenojusi ES politiku enerģētikas, iekšējā enerģijas tirgus un konkurences jomā. Eiropas Parlaments sagatavo ieteikumus 10. panta 4. punktā minētajai darba programmai.

Pamatojums

Papildus Aģentūras administratīvajiem un regulatīvajiem pienākumiem ir jānosaka gāzes un elektroenerģijas tirgu galvenās attīstības tendences un šķēršļi šo tirgu attīstībai. Šajā ziņojumā ir pienācīgi jāatspoguļo patērētāju problēmas.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no sešiem locekļiem. Divus ieceļ Komisija, divus — Padome, un divus — Eiropas Parlaments. Administratīvās valdes loceklis nedrīkst būt arī Eiropas Parlamenta deputāts. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras direktors piedalās apspriedēs, ja vien administratīvā valde nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Regulatoru valdes priekšsēdētājs(-a) vai viņa(s) izvirzīts šīs valdes loceklis un Aģentūras direktors piedalās apspriedēs, bet bez balsstiesībām. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

Pamatojums

Administratīvās valdes lēmumi būtiski ietekmēs regulatoru valdi, tāpēc regulatoru valdes priekšsēdētājam(-ai) vai viņa(s) izvirzītam šīs valdes loceklim kā novērotājam ir jāpiedalās administratīvās valdes sanāksmēs.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo.

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo, ja vien šajā regulā vai Aģentūras statūtos nav paredzēts citādi.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai stiprinātu Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a Administratīvās valdes locekļi apņemas rīkoties neatkarīgi sabiedrības interesēs. Šajā nolūkā minētās valdes locekļi katru gadu rakstveidā sagatavo saistību deklarāciju un interešu deklarāciju, norādot, ka viņiem nav interešu, kas varētu būt pretrunā viņu neatkarīgai darbībai, vai arī norādot tiešas vai netiešas intereses, kas varētu būt pretrunā viņu neatkarīgai darbībai. Šīs deklarācijas ir publiski pieejamas.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.b Administratīvā valde savus pienākumus veic neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, nelūdzot un nepieņemot valsts vai reģionālo pārvaldes iestāžu norādījumus.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c Administratīvās valdes loceklis nedrīkst būt arī regulatoru valdes loceklis.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.d Administratīvo valdi var atlaist ar Eiropas Parlamenta lēmumu, pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu. Šo lēmumu Eiropas Parlaments pieņem ar absolūtu balsu vairākumu.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 12.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde, saņemot regulatoru valdes piekrišanu, ieceļ direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt precīzi noteiktam oficiālam pienākumam saistībā ar direktora iecelšanu, ņemot vērā, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 1. punktu.

Svītrots

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras neatkarību, administratīvā valde nedrīkst būt atbildīga par regulatoru valdes locekļu iecelšanu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde katru gadu līdz 30. septembrim pēc apspriešanās ar Komisiju un pēc regulatoru valdes apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 3. punktu pieņem Aģentūras nākamā gada darba programmu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Darba programmas pieņemšana neietekmē gadskārtējo budžeta procedūru.

4. Administratīvā valde katru gadu līdz 30. septembrim pēc apspriešanās ar Komisiju un pēc regulatoru valdes apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 3. punktu pieņem Aģentūras nākamā gada darba programmu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Darba programmas pieņemšana neietekmē gadskārtējo budžeta procedūru, un šo darba programmu publicē.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Administratīvajai valdei, apspriežoties ar regulatoru valdi, ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz direktoru.

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt precīzi noteiktam oficiālam pienākumam saistībā ar direktora iecelšanu, ņemot vērā, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

10. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru administratīvās valdes locekli (vai vairākus locekļus) teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Administratīvās valdes ziņojumi

 

Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt, lai administratīvā valde iesniedz ziņojumu par savu pienākumu izpildi.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts, kurš ir valsts pārvaldes iestādes vadītājs vai viņa pārstāvis atbilstīgi Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantam un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantam, un viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām. Tikai viens attiecīgās dalībvalsts pārvaldes iestādes pārstāvis var būt Regulatoru valdes loceklis. Katras dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes pienākums ir iecelt vienu pārstāvja vietnieku no valsts pārvaldes iestādes nodarbinātā personāla.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim vai vietniekam ir viena balss.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram loceklim vai vietniekam ir viena balss.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Regulatoru valde pieņem savu reglamentu.

4. Regulatoru valde pieņem savu reglamentu. Reglamentā nosaka sīkāku balsošanas kārtību, tostarp precizē apstākļus, kādos viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā — noteikumus par kvorumu. Reglamentā var noteikt īpašas darba metodes, lai izskatītu jautājumus, kas rodas saistībā ar reģionālās sadarbības iniciatīvām.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var pieprasīt, lai regulatoru valdes priekšsēdētājs(-a) iesniegtu ziņojumu par savu pienākumu izpildi.

Pamatojums

Regulatoru valdei par savu darbu jābūt atbildīgai Padomei un Parlamentam.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram savu piekrišanu pirms 5., 6., 7. un 8., 8.a, 8.b un 8.c pantā minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu pieņemšanas atbilstīgi 14. panta 3. punktam. Turklāt regulatoru valde atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes direktoram par viņa uzdevumu veikšanu. Direktors(-e) savus pienākumus pilda atbilstīgi regulatoru valdes lēmumiem, kas ir vienīgā Aģentūras struktūrvienība, kura pieņem lēmumus par enerģijas tirgus regulējumu.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde sniedz savu piekrišanu par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt precīzi noteiktam oficiālam pienākumam saistībā ar direktora iecelšanu, ņemot vērā, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru regulatoru valdes locekli (vai vairākus locekļus) teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 16.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot Komisijas, administratīvās valdes un regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot Komisijas, administratīvās valdes un regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām struktūrām.

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ar regulatoru valdes piekrišanu ieceļ administratīvā valde, izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija pēc tam, kad publicējusi uzaicinājumu paust ieinteresētību, un pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja uzaicina administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu jautājumiem, un Eiropas Parlaments balsojot apstiprina šā kandidāta iecelšanu amatā.

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā perioda beigām Komisijai jāveic novērtējums. Novērtējumā Komisija jo īpaši izskata

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā perioda beigām Komisija veic novērtējumu. Novērtējumā Komisija jo īpaši pārbauda

(a) direktora paveikto;

(a) direktora paveikto; un

(b) paredzamos Aģentūras pienākumus un vajadzības nākamajos gados.

(b) paredzamos Aģentūras pienākumus un vajadzības nākamajos gados.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams Aģentūras pienākumu un vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar regulatoru valdi, īpaši rūpīgi apsverot tās viedokli, kā arī ņemot vērā novērtējuma ziņojumu, var vienreiz pagarināt direktora pilnvaru termiņu ne vairāk kā uz trim gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams Aģentūras pienākumu un vajadzību dēļ.

5. Administratīvajai valdei jāinformē Eiropas Parlaments par nodomu pagarināt direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5. Administratīvajai valdei jāinformē Eiropas Parlaments par nodomu pagarināt direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Direktora pilnvaru termiņu pagarina, Eiropas Parlamentam balsojot par šāda lēmuma apstiprināšanu.

6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, direktors pilda savus pienākumus, līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, direktors pilda savus pienākumus, līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar administratīvās valdes lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar administratīvās valdes lēmumu, ja ir saņemta regulatoru valdes piekrišana. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.

8. Eiropas Parlaments vai Padome vai lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par veiktajiem uzdevumiem.

8. Papildus 10. panta 10. punktā noteiktajai prasībai Eiropas Parlaments un Padome vai lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par veiktajiem uzdevumiem.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā minētos atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7., 8., 8.a, 8.b un 8.c pantā minētos atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Pamatojums

Tam jābūt direktora pienākumam — pieņemt regulatoru valdes sagatavotos atzinumus, ieteikumus un jo sevišķi lēmumus, lai tie reāli varētu stāties spēkā.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt direktoru teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam sagatavo Aģentūras ikgadējās darba programmas projektu un līdz attiecīgā gada 30. jūnijam iesniedz to regulatoru valdei un Komisijai.

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam sagatavo Aģentūras ikgadējās darba programmas projektu un līdz attiecīgā gada 30. jūnijam iesniedz to regulatoru valdei, Eiropas Parlamentam un Komisijai.

Pamatojums

Ir svarīgi veikt Aģentūras darba programmu demokrātisku pārbaudi.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru valdi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt administratīvās valdes izvēlētos kandidātus teikt uzrunu un atbildēt uz šīs komitejas locekļu jautājumiem.

Pamatojums

Apsvērumā varētu norādīt, ka nepārtraukta darba procesa nodrošināšanai ir iespējama daļēja administratīvās valdes locekļu nomaiņa, ieceļot amatā apelācijas valdes locekļus vai pagarinot viņu pilnvaru termiņu.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

15. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru apelācijas valdes locekli vai vairākus locekļus teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Aģentūras ieņēmumus jo īpaši veido

1. Aģentūras ieņēmumus jo īpaši veido

(a) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota Eiropas Kopienu vispārējā budžetā (Komisijas iedaļā);

(a) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota Eiropas Kopienu vispārējā budžeta attiecīgajā pozīcijā (Komisijas iedaļā) atbilstīgi budžeta lēmējinstitūcijas lēmumam un saskaņā ar Iestāžu nolīguma 47. panta noteikumiem;

(b) Aģentūras saņemtās maksas saskaņā ar 19. pantu;

(b) Aģentūras saņemtās maksas saskaņā ar 19. pantu;

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes iestāžu iemaksas;

(c) katras dalībvalsts, katras valsts pārvaldes iestādes finanšu iemaksas;

 

(ca) citas piedāvātie alternatīvie finansējuma veidi, jo īpaši maksa par elektroenerģijas un gāzes plūsmām; un

(d) novēlējumi, dāvinājumi vai neatmaksājami piešķīrumi, kā minēts 10. panta 6. punktā.

(d) novēlējumi, dāvinājumi vai neatmaksājami piešķīrumi, kā minēts 10. panta 6. punktā.

 

Regulatoru valde līdz ..* vienojas par to, cik lielu finanšu iemaksu ir jāveic katrai dalībvalstij saskaņā ar 18. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

 

* 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstoši 8. panta 1. punktam Aģentūra iekasē maksu.

1. Par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstoši 8. panta 1. punktam, kā arī par pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkliem paredzētu īpašu vai speciālu konsultāciju, ieteikumu, lēmumu vai uzraudzības uzdevumu pieprasījumiem Aģentūra iekasē maksu.

Pamatojums

Lai palielinātu Aģentūras finansiālo autonomiju un ņemot vērā mazāka ES budžeta problēmu, ir ierosināts paplašināt noteikumus par to, kā iegūt finansējumu no tirgus.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim direktors sagatavo provizorisko budžeta projektu, kas ietver saimnieciskās darbības un darba programmas izdevumus, kuri paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo projektu kopā ar provizorisko amatu sarakstu administratīvajai valdei. Katru gadu administratīvā valde, pamatojoties uz direktora sagatavoto projektu, sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, iekļaujot amatu saraksta projektu, administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā nosūta Komisijai. Pirms aplēses pieņemšanas direktora sagatavoto projektu nosūta regulatoru valdei, kas par šo projektu var sniegt atzinumu.

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim direktors sagatavo provizorisko budžeta projektu, kas ietver saimnieciskās darbības un darba programmas izdevumus, kuri paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo projektu kopā ar provizorisko amatu sarakstu administratīvajai valdei. Katru gadu administratīvā valde, pamatojoties uz direktora sagatavoto projektu, sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, iekļaujot amatu saraksta projektu, administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā nosūta Komisijai. Pirms aplēses pieņemšanas direktora sagatavoto projektu nosūta regulatoru valdei, kas par šo projektu var sniegt pamatotu atzinumu.

Pamatojums

Direktors veic svarīgu regulatīvu funkciju. Ņemot to vērā un lai nodrošinātu, ka direktors šo regulatīvo funkciju pilda neatkarīgi, viņam(-i) ir svarīgi vispirms saņemt regulatoru valdes pamatotu atzinumu.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj nodarbināt Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

4. Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas izņēmuma gadījumos ļauj nodarbināt Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

Pamatojums

Pieņemot darbā pārlieku daudz valsts pārvaldes iestāžu un regulatoru norīkotu darbinieku, varētu mazināties Aģentūras neatkarība, tādēļ to vajadzētu darīt tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. Vērtējums aptver Aģentūras darba rezultātus un metodes saistībā ar šajā regulā un ikgadējās darba programmās definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un uzdevumiem.

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. Vērtējums aptver Aģentūras darba rezultātus un metodes saistībā ar šajā regulā un ikgadējās darba programmās definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un uzdevumiem. Novērtējumu veic, pamatojoties uz plašām un vispusīgām konsultācijām.

Pamatojums

Ar šo precizē, kā sagatavojams vērtējums un kā to var izmantot Aģentūras darba programmu izstrādē.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā trīs gadus pēc pirmā direktora stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz vismaz reizi trijos gados.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Regulas apspriešanas laikā referents ir guvis lielāku pārliecību par vajadzību paplašināt Komisijas priekšlikumus attiecībā uz energoregulatoru sadarbības aģentūras izveidošanu un izveidot aģentūru ar lielāku neatkarību un lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

Pēc referenta domām, lai Aģentūra Eiropas Savienībā efektīvi veicinātu tāda integrēta enerģijas tirgus attīstību, kurā valdītu konkurence, tai būs nepieciešamas plašākas, no Komisijas neatkarīgas pilnvaras, lai risinātu ar pārrobežu situācijām saistītus jautājumus un nodrošinātu efektīvu sadarbību starp pārvades sistēmu operatoriem un valstu energoregulatoriem.

Tāpēc ierosinātie grozījumi šajā ziņojuma projektā paredz Aģentūrai nozīmīgas jaunas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (PSOET) tehnisko kodeksu un ieguldījumu plānu izstrādi, kā arī lielāku regulējošo un finansiālo neatkarību.

Tomēr, piešķirot lielākas pilnvaras un neatkarību, jāparedz lielāks atbildība Parlamenta un galveno ieinteresēto pušu priekšā. Tāpēc, lai līdzsvarotu Aģentūras jaunās pilnvaras, referents ierosina būtiski pastiprināt Aģentūras pienākumu konsultēties ar Parlamentu, tās pārredzamību un atbildību Parlamenta priekšā.

Jāatceras, ka 3. enerģētikas pakete ir jāaplūko kā vienota pakete, kurā Aģentūra ir galvenais vienojošais aspekts. Aģentūras nozīmei, pilnvarām un pienākumiem, kurus Parlaments pieņem šajā regulā, jāatbilst pārējiem paketē iekļautajiem direktīvu un regulu projektiem, jo īpaši attiecībā uz PSOET pilnvarām un atbildību.

Tiesiskie jautājumi — iestāžu līdzsvars un Aģentūras pilnvaras

Eiropas Parlaments apzinās, cik nozīmīgs ir iestāžu līdzsvara princips, kas Eiropas Komisijai ir jānodrošina saskaņā ar Līgumu.

Gatavojot šo ziņojuma projektu, referents ir ņēmis vērā galvenos tiesiskos principus Eiropas Kopienu Tiesas 1958. gada spriedumā Meroni lietā (un citās lietās):

· ka iestāde, kas deleģē pilnvaras, nevar piešķirt citai iestādei pilnvaras, kas atšķiras no tām, kuras deleģētājai iestādei ir noteiktas Līgumā, un kas neparedz tos pašus pienākumus;

· ka nav iespējams deleģēt pilnvaras ar plašu rīcības brīvību attiecībā uz daudziem dažādiem mērķiem un uzdevumiem, tādējādi mainot atbildību un izvairoties no politiskās kontroles.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašreizējām Eiropas aģentūrām galvenokārt ir noteikti informēšanas un koordinēšanas uzdevumi, tikai atsevišķos gadījumos paredzot iespēju izmantot lēmumu pieņemšanas pilnvaras (ar trešajām pusēm saistošu ietekmi).

Bet katrai aģentūrai ir sava institucionālā struktūra un izmaiņas tajās jāizstrādā, pirmkārt un galvenokārt ņemot vērā to nozaru vajadzības, kurās tām jādarbojas. Šāda pieeja jāizmanto, veidojot šo jauno enerģētikas nozares aģentūru.

Kopumā referents uzskata, ka viņa ierosināto grozījumu saturs nepārkāpj Meroni lietas pamatprincipus.

Apšaubāms ir uzskats, ka šajā ziņojumā minētie ierosinājumi piešķirs Aģentūrai plašu rīcības brīvību. Situācija šajā gadījumā pilnībā atšķiras no Meroni lietas, kurā iestādei, kas deleģēja pilnvaras, bija jāapsver ,,astoņi dažādi mērķi”. Aģentūra pieņems lēmumus, kas paredz ļoti tehniskus apsvērumus; tā neveiks tāda veida darbību, kas paredz izvēlēties starp daudzām dažādām un konfliktējošām sabiedrības interesēm.

Patiesībā Aģentūrai saskaņā ar 4. panta grozīto redakciju uzticētās funkcijas neparedz ne vispārīgas regulatīvas pilnvaras, ne arī vispārīgu novērtēšanas brīvību, ko varētu pielīdzināt (pat daļēji) ,,enerģētikas politikas” izstrādei. Ierosinātajos grozījumos iespēja pieņemt saistošus lēmumus ir ierobežota attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem vai noteikumiem, kas saistīti ar strikti tehniskiem jautājumiem, kuri nepieciešami iekšējā enerģētikas tirgus efektīvai un drošai darbībai.

Regulas 6. panta 3. punkta grozījumi paredz šādu pieeju — Aģentūra ir pilnvarota tikai apstiprināt kodeksus (ko sagatavojuši PSOET), kas attiecas uz tīkla tehnisko darbību. Taču aģentūra tikai konsultē Komisiju par kodeksiem, kas galvenokārt attiecas uz konkurenci un tirgus noteikumiem. Ņemot vērā, ka tīri tehnisko kodeksu apstiprināšana ir Aģentūrai piemērots, tīri tehnisks pienākums, Komisija rīkojas pareizi, uzņemoties atbildību par tirgus kodeksiem, jo tie attiecas uz konkurences politiku.

Meroni lietā noteiktie principi tāpēc jāaplūko kontekstā, nevis jāpiemēro vienkāršotā, pārlieku konservatīvā veidā. Energoregulatoru sadarbības aģentūras lietā (kuras tiesiskais pamatojums ir EKL 95. pants) tiem nepieciešama rūpīgāka pārvērtēšana.

Aģentūras vadība un struktūra

Ierosinātās izmaiņas Aģentūras struktūrā un darbībā izstrādātas, lai nodrošinātu visefektīvāko līdzsvaru starp vajadzību pēc regulatīvās neatkarības no vienas puses, un piemērotu politisko kontroli no otras puses. Referenta pamatprincips ir, ka Aģentūras neatkarība ir būtiski nepieciešama ne tikai tās darbības efektivitātei, bet arī uzticamībai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, referenta ierosinātie grozījumi paredz šādas galvenās izmaiņas.

· Lielāka Regulatoru valdes un Parlamenta ietekme, ieceļot direktoru. Direktoru joprojām ieceļ Administratīvā valde, bet vismaz no 2 kandidātiem, kurus izvirzīs Regulatoru valde, nevis Komisija.

· Efektīvāka un pārredzamāka Administratīvā valde. Tās sastāvs ir ievērojami racionālāks, kopskaitā paredzot 5 cilvēkus — pa 2 izvirzīs Komisija un Padome; bet būs arī Eiropas Parlamenta izvirzīts pārstāvis, lai nodrošinātu likumdevēja varas viedokļu atspoguļošanu. Valdes locekļiem būs jāapņemas darboties neatkarīgi un jādeklarē saistības vai intereses, kas varētu ierobežot viņu neatkarību.

· Laika ierobežojuma noteikšana, lai nodrošinātu Aģentūras lēmumu ātru pieņemšanu. Aģentūrai būs jāpieņem lēmumi noteiktā laika periodā — ierosinātais laika ierobežojums ir trīs mēneši. Ja šajā laikā lēmums netiek pieņemts, tā pieņemšanu pārņem Komisija. Šī norma ļaus izvairīties no institucionālās paralīzes un tirgus nenoteiktības. Tas arī nodrošinās Komisiju ar atbilstošu uzraudzības un kontroles mehānismu.

· Palielināta aģentūras finansiālā neatkarība. Aģentūrai ir lielākas iespējas iekasēt finansējumu no enerģētikas nozares (par sniegtajiem pakalpojumiem/ pieņemtajiem lēmumiem) un valstu regulatoriem.

Kopumā šie ierosinājumi stiprinās aģentūras regulatīvo neatkarību, vienlaicīgi nodrošinot efektīvu politisko atbildību. Jo īpaši tiks stiprināts Aģentūras atbildīgums Parlamenta priekšā.

Apspriedes, pārraudzība un ziņošana

Pareizais veids, kā piešķirt Aģentūrai pilnvaras ar saistošu ietekmi (ar darbību, kas veicinās turpmāku atbilstību Meroni lietas principiem), ir izveidot atbilstošu tiesisko ietvaru, kas garantē to, ka notiks apspriedes ar visām ieinteresētajām pusēm; paredz Aģentūrai skaidri definētu pārredzamības pienākumu; un, jo īpaši, paplašina (sniedzot informāciju un ziņojot) aģentūras atbildīgumu Eiropas Parlamenta priekšā.

Lai sasniegtu šo mērķi, ierosinātie jaunie panti 8.b (jauns) un 8.c (jauns) ierosinātajā regulā noteiktu precīzas prasības energoregulatoru sadarbības aģentūrai:

· apspriesties ar visām iesaistītajām pusēm par jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu;

· nodrošināt augsta līmeņa pārredzamību un vieglu pieeju informācijai atbilstoši Reglamentā skaidri noteiktai kārtībai; un

· pārraudzīt gāzes un elektrības tirgus attīstību, jo īpaši ar patērētājiem saistītus jautājumus, un sagatavot ikgadēju ziņojumu Parlamentam un Komisijai, minot (ja nepieciešams) ierosinājumus pasākumiem, lai uzlabotu tirgu atvēršanu.

Secinājums

Minētās 3. enerģētikas paketes mērķis ir enerģijas tirgu, kura pamatā vēl pirms desmit gadiem bija monopola sistēma, pakāpeniski virzīt no liberalizācijas posma uz posmu, kurā ir patiesa un ilgtspējīga konkurence.

Lai šo mērķi sasniegtu, saikne starp regulēšanas procesiem un tirgus attīstību jāveido ar tādu pieeju:

· kas ir vērsta uz tirgus stāvokli nākotnē (tas ir, ar tālredzīgu pieeju), kurā būs daudz lielākas konkurences un dažādības apstākļi; un

· kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkurences tiesību aktu īstenošanai, lai maksimāli samazinātu ex-ante noteikumu piemērošanu katram gadījumam atsevišķi.

Šos mērķus var sasniegt Eiropas līmenī, saskaņojot konkurences noteikumus un ex-ante noteikumus. Tas nozīmē, ka enerģētikas nozares regulējums tiks pakāpeniski samazināts, līdz noteikumi, ko piemēros, būs konkurences noteikumi. Jānorāda, ka, ja vien netiks nodrošināta efektīva konkurences vide, nozaru atsevišķam regulējumam saglabāsies noteikta nozīme.

Taču sistēmu, kuras pamatā galvenokārt būs konkurences noteikumi, enerģētikas nozarei piemēros tikai tad, kad tiks konstatēts, ka šī nozare vairs nav dabīgs monopols, bet ir kļuvusi par „normālu” nozari.

Tāpēc Eiropas enerģētikas tirgus nākotnei un tā attīstībai pēc 3. enerģētikas paketes īstenošanas būs nepieciešams, lai Energoregulatoru sadarbības aģentūrai būtu pietiekami svarīga nozīme. Šī iemesla dēļ Aģentūras pilnvaras un neatkarība ir jāpastiprina virs Komisijas ierosinātā līmeņa.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (7.5.2008.)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jutta Haug

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Finansiālā ietekme

Jaunās Energoregulatoru sadarbības aģentūras kopējās ikgadējās izmaksas tiek lēstas 6–7 miljonu eiro apmērā, no kuriem 5 miljonus eiro veido personāla izmaksas (par pamatu ņemot Eiropas Komisijas personāla vidējās izmaksas, t.i., 0,117 miljonus eiro gadā, ietverot izdevumus, kas saistīti ar ēkām, un saistītos administratīvos izdevumus), 1 miljonu eiro — darbības izmaksas (sanāksmes, pētījumi, tulkošana, publikācijas un sabiedriskās attiecības), bet atlikumu — kapitālizdevumi (izdevumi, kas saistīti ar kustama īpašuma iegādi, un saistītie izdevumi) un komandējumu izdevumi.

Aģentūras ikgadējās izmaksas segs ar Kopienas dotācijām. Aģentūrai būs arī nelieli ieņēmumi no trešo pušu maksām, ko iekasē, kad Aģentūra pieņem konkrētus lēmumus.

Personāls

Komisija ierosina, ka jaunajai Energoregulatoru sadarbības aģentūrai, ņemot vērā tās uzdevumus, vajadzīgi 40–50 darbinieki. Šī aplēse ir balstīta uz analīzi par vajadzīgo darbinieku skaitu valsts pārvaldes iestādēs un uz analīzi par to, kādi ir minimālie vajadzīgie resursi, lai veiktu ierosinātos uzdevumus, jo īpaši ņemot vērā iespējas izmantot valstu pārvaldes iestāžu resursus, lai atvieglotu aģentūras darbu. Komisija uzskata, ka ierosinātais darbinieku skaits atbilst šo iestāžu vajadzībām. Turklāt Komisija min argumentu, ka, ja aģentūras uzdevumus pildīt uzņemtos Komisija, vajadzētu daudz vairāk darbinieku.

Novērtējums

No budžeta aspekta atzinuma sagatavotājai ir zināmas šaubas attiecībā uz jaunās Energoregulatoru sadarbības aģentūras izveidošanu sakarā ar to, ka nav skaidrs tās finansējums. Galvenās bažas rada šādi punkti.

1) Jaunā Energoregulatoru sadarbības aģentūra ir jāfinansē, ievērojot 1.a izdevumu apakškategoriju 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmā, kurā rezerves ir kļuvušas īpaši ierobežotas. Šajā kategorijā jau bija vajadzīga pārplānošana, lai varētu vienoties par Galileo finansēšanu. Rezultātā rezerve, kas 1.a apakškategorijai atlika 2008. gadam, ir vienāda ar 0.

Jaunās Energoregulatoru aģentūras finansējums nav iekļauts ne Komisijas jaunākajā 2008. gada 31. janvāra finanšu plānojumā, ne arī tabulās, kas pievienotas 2009. gada politikas stratēģijai, kurā ir vienkārši formulēts, ka aģentūru „finansēs ar atbilstošiem samazinājumiem citām darbībām (pārsvarā — darbības atbilstoši starpiestāžu prerogatīvām) transporta un enerģētikas politikas jomā”. Netiek sīkāk skaidrots, kā to paredzēts veikt.

Komisija apliecināja Budžeta kontroles komitejai savu mērķi finansēt aģentūru tā, ka netiek samazināta rezerve 1.a apakškategroijā, t.i., veicot pārvietošanu ārpus pozīcijām, uz kurām attiecas koplēmuma procedūra. Pagaidām Komisija nav spējusi precīzi izklāstīt, kā tas tiks veikts.

Tomēr, pat ja šī rīcība atstātu dokumentā rezervi neskartu, tas nozīmē, ka aģentūru finansēs, izmantojot pēdējos „brīvi pieejamos” līdzekļus 1.a apakškategorijā, un ka no jauna radusies prioritāte vēlāk prasīs oficiālu pārplānošanu (kā tas jau tika pieteikts par nepieciešamu, lai izveidotu plānoto jauno Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi). Tas atzinuma sagatavotājai šķiet nepieņemami (sk. grozījumu Nr. 1).

2) Šajā sakarībā vēlreiz jāuzsver, ka aģentūras — kā jaunā ierosinātā aģentūra — pārsvarā pilda administratīvus uzdevumus. Tādēļ rodas nopietnas bažas attiecībā uz iespēju šādas iestādes finansēt atbilstoši daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijai, kam ir papildu priekšrocība, ka rezerve nav tik ierobežota kā citām — darbības pozīcijām (skat. grozījumu Nr. 2).

3) Protams, būs nepieciešama Iestāžu nolīguma 47. panta procedūra, lai izveidotu šo jauno aģentūru, tiklīdz Komisija būs darījusi zināmu sīkāku informāciju par tās paredzēto finansējumu. Ja likumdevējai iestādei būtu jālemj par labu šīs aģentūras izveidošanai, budžeta lēmējinstitūcijai būs jāvienojas par tās finansēšanu saskaņā ar Iestāžu nolīguma noteikumiem (sk. grozījumu Nr. 3).

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju noraidīt šo Komisijas priekšlikumu sakarā ar neskaidrībām attiecībā uz tās finansēšanu un savā normatīvās rezolūcijas projektā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a uzskata, ka normatīvajā priekšlikumā norādītā atsauces summa nav savienojama ar pašreizējās 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 1.a izdevumu apakškategorijas maksimālo apjomu, neapdraudot citu prioritāšu finansēšanu; atzīmē, ka Komisija ir paziņojusi savu nodomu finansēt jauno Energoregulatoru sadarbības aģentūru tikai ar pārvietošanu 1.a apakškategorijas robežās; tomēr atgādina, ka budžeta lēmējinstitūcija vēl nav saņēmusi nekādu sīkāku informāciju par to, kā notiks šī pārvietošana, un tādējādi šobrīd vēl nav skaidrs, kuras programmas vai prioritātes tiek skartas un kādas sekas tas rada finanšu periodā, kā arī — vai 1.a apakškategorijā atliks pietiekama rezerve;

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b norāda, ka ierosinātā Energoregulatoru sadarbības aģentūra pildīs galvenokārt administratīvus uzdevumus un palīdzēs Komisijai; līdz ar to uzskata, ka jaunās aģentūras finansēšanas nolūkā ir jāizpēta visas iespējas, ko var dot 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēma, ieskaitot 5. izdevumu kategoriju, kur varētu vēl būt pieejama pietiekama rezerve;

Grozījums Nr.  3

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c uzsver, ka Aģentūras izveidei piemēro 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta panta noteikumus; uzsver, ka tad, ja likumdevēja iestāde lemtu par labu šādas aģentūras izveidošanai, Parlaments sāks sarunas ar budžeta lēmējinstitūcijas otru lēmējiestādi, lai savlaicīgi vienotos par šīs aģentūras finansēšanu atbilstoši attiecīgajiem Iestāžu nolīguma noteikumiem;

 

PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Atsauces

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Par jautājumu atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Izskatīšana komitejā

27.3.2008

1.4.2008

8.4.2008

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

25

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS (14.5.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alain Lipietz

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums izveidot valsts energoregulatoru Eiropas sadarbības aģentūru ir tieši laikā. Tas ir loģisks rezultāts Eiropas enerģētikas jomā vairākus gadus veiktu pasākumu procesam.

Sākotnēji enerģijas un gāzes apgādes sabiedriskos pakalpojumus 27 Eiropas valstīs visbiežāk nodrošināja galvenokārt valsts uzņēmumi, un uz šiem pakalpojumiem attiecās daļējs monopols valsts vai reģiona līmenī. Taču šie uzņēmumi jau sen ir sākuši energoresursu savstarpēju tirdzniecību. Tāpēc ir jādefinē noteikumi, kas nodrošina veselīgu konkurenci starp šiem uzņēmumiem un jaunajiem uzņēmumiem, kuri varētu ienākt tirgū. Pakāpeniski izveidojās šāda taktika: divu enerģijas pārvades tīklu (elektrības un gāzes) nošķiršana un enerģijas ražošanas un sadales uzņēmumu skaita pieaugums. Nošķirot šos divus tīklus, ir jānodrošina pārvades sistēmas neitralitāte attiecībā pret daudzajiem ražotājiem. Tas, kādā veidā to panāk (ar vai bez īpašumtiesību nošķiršanas), uz šo regulu neattiecas. Turklāt Komisija precizē, ka šīs divas sistēmas ir jānošķir neatkarīgi no īpašumtiesību veida (valsts vai privāts īpašums) un uzņēmuma funkcijas (pārvades vai ražošanas/sadales uzņēmums).

Šā procesa rezultātā valsts pārvades tīklu Eiropas mēroga sistēmai jākļūst par dabīgiem monopoliem, tieši tāpat kā autoceļu, ostu un lidostu sistēmai, kurā konkurē neskaitāmi autopārvadājumu, jūras pārvadājumu un aviācijas uzņēmumi. Komisija pat norāda, ka daļa gāzes krātuvju ir jāiekļauj šajā Eiropas sabiedriskajā pārvades sistēmā.

Taču, lai to paveiktu, jāatrisina šādas trīs problēmas:

– pārredzami un neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai uzņēmēja valstspiederības jāgarantē visiem ražotājiem — gan lieliem, gan maziem (vai tas būtu viena vēja ģeneratora vai vairāku kodolspēkstaciju īpašnieks) — brīva piekļuve pārvades sistēmai;

– enerģijas tirgus jāregulē atbilstīgi Eiropas Savienības enerģētikas politikai (kas ietver arī sociālās un reģionālās integrācijas politiku, kā arī vides aizsardzības politiku, sevišķi klimata pārmaiņu jomā);

– jānodrošina, lai tīkli būtu savstarpēji savienoti un Eiropas līmenī būtu saskaņoti tehniskie standarti un lai šie tīkli būtu pieejami piegādātājiem no trešām valstīm, īpaši gāzes (Krievija) vai elektroenerģijas (Šveice) piegādes uzņēmumiem.

Tas, ka ir jāsavieno tīkli un jāsaskaņo standarti, arī pamato valsts regulatoru sadarbības struktūras (Aģentūras) izveidi.

Savstarpēji savienotu valsts pārvades tīklu sistēma un aģentūras nodrošināta valsts regulatoru sadarbība būtu patiešām sabiedrisks pakalpojums enerģētikas nozarē, kura pamats ir sadarbība Eiropas līmenī.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus. Tomēr divi punkti vēl jāprecizē.

Pirmkārt — Aģentūras pilnvaras

Komisija pamatoti noraida ierosinājumu grozīt dibināšanas līgumus vienīgi tādēļ, lai piešķirtu Aģentūrai saistošas pilnvaras. Cita starpā Komisija atzīst, ka tai nav ne tehnisku līdzekļu, ne personāla, lai to paveiktu. Tāpēc Komisija ierosina veidot galvenokārt padomdevēju aģentūru, kam savi lēmumi un iespējamās sankcijas ir jāsaskaņo ar Komisiju.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir spēkā pietiekami daudz juridisko pamatu, lai paplašinātu šīs aģentūras pilnvaras jautājumos, kas skar iekšējo tirgu un cīņu pret monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tiesības uzlikt sodu tomēr atstājot Komisijas kompetencē. Savukārt, ņemot vērā pašreizējo stāvokli, uzraudzību attiecībā uz valsts regulatoru īstenotās politikas un ES enerģētikas politikas atbilstību var veikt, tikai sniedzot atzinumus, kas nav saistoši.

Otrkārt — Aģentūras atbildība

Lai uzticami darbotos tirgū, Aģentūrai jābūt pilnīgi neatkarīgai attiecībās ar operatoriem — enerģijas pārvades vai enerģijas ražošanas/sadales uzņēmumiem —, kuru rīcība tai jāregulē. Aģentūrai, kurai piešķirtas tiesības pieņemt lēmumu attiecībā uz privātā vai valsts sektora operatoriem, tās likumīgo pilnvaru pamatā jābūt demokrātiskai atbildībai.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs, ierosinot palielināt Aģentūras tiešas rīcības spēju (to vispirms saskaņojot ar Eiropas Komisiju), cenšas līdzsvarot tai piešķirtās pilnvaras ar demokrātisku atbildību pret Parlamentu un Padomi. Aģentūrai ne tikvien jārīkojas saskaņā ar dibināšanas līgumiem un no tiem atvasinātiem tiesību aktiem, bet par saviem lēmumiem un atzinumiem arī jāatbild ES likumdevējām iestādēm, kas tai piešķīrušas attiecīgās pilnvaras.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropadome 2007. gada pavasarī aicināja Komisiju ierosināt pasākumus valstu regulatoru neatkarīga sadarbības mehānisma izveidei.

(4) Eiropadome 2007. gada pavasarī aicināja Komisiju ierosināt pasākumus, lai izveidotu mehānismu energoregulatoru savstarpējai sadarbībai un lēmumu pieņemšanai svarīgos pārrobežu jautājumos.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Dalībvalstīm cieši jāsadarbojas un jānovērš šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai, lai sasniegtu ES enerģētikas politikas mērķus. Pieņemot neatkarīgu instrumentu, lai novērstu pašreizējo plaisu, varētu gūt divus labumus, proti, iekļaut Eiropas perspektīvu valsts pārvaldes iestāžu pilnvaru īstenošanas procesā un palīdzēt efektīvāk pildīt Kopienas principus par vienlīdzīgu attieksmi un taisnīgiem nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi Eiropas gāzes un elektroenerģijas pārvades tīkliem, kā arī veicināt iekšējā tirgus pareizu darbību.

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (še turpmāk — „Aģentūra”) jāveido kā organizācija, kas ļautu valsts pārvaldes iestādēm veicināt sadarbību Eiropas interesēs un kopīgi pildīt ar ES saistītus pienākumus.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie resursi, liecināja, ka neatkarīgai centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem iespējamiem risinājumiem, ir vairākas priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido Energoregulatoru sadarbības aģentūra, turpmāk tekstā dēvēta par „Aģentūru”.

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie resursi, liecināja, ka neatkarīgai centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem iespējamiem risinājumiem, ir vairākas priekšrocības ilgtermiņā. Priekšroku deva „aģentūras” modelim, nevis citiem iespējamiem modeļiem, piemēram, ERGEG+. Ja aģentūras izveide nenodrošina gaidītos rezultātus, vēlreiz jāapsver noraidītie modeļi.

Pamatojums

Komisija noraidīja vairākas citas iespējas, piemēram, ERGEG+ un struktūru, kas līdzīga Eiropas Centrālo banku sistēmai. Ja izvēlētais aģentūras modelis nenodrošinās gaidītos rezultātus, Komisijai vēlreiz jāapsver citas iespējas un attiecīgi jāgroza regula.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība un efektivitāte.

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras un tās locekļu neatkarība attiecībās ar patērētājiem, enerģijas ražotājiem, pārvades un sadales sistēmas operatoriem — gan publiskiem, gan privātiem —, kā arī jānodrošina Kopienas tiesību aktiem atbilstīga Aģentūras darbība, tehniskais nodrošinājums, spēja pielāgoties izmaiņām tiesību aktos, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei un efektivitāte.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai struktūrai jāveicina elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par regulējumu infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu un gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

(8) Jāizveido integrēta struktūra, kurā valsts pārvaldes iestādes varētu piedalīties un sadarboties. Šai struktūrai jāveicina elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par regulējumu infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu un gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija par valsts pārvaldes iestādēm, tai jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst pamatnostādnēm, atsakās izpildīt Aģentūras atzinumu.

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija par valsts pārvaldes iestādēm un citiem avotiem, tai jākonsultē Komisija, pārējās ES iestādes un vismaz divu dalībvalstu pārvaldes iestādes par tirgus regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades sistēmu operatoru sadarbībai nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst pamatnostādnēm, atsakās izpildīt Aģentūras atzinumu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz arī iespēja Aģentūrai sagatavot labākās prakses apkopojumus un izdot pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm, pārvades sistēmu operatoriem un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko praksi, un Aģentūrai jābūt saistošām pamatnostādnēm, lai tā darbotos saskaņā ar Kopienas principiem ES enerģētikas politikas jomā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu neatkarība ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt norādījumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un galvenokārt neatkarīgi veiktu regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu neatkarība attiecībās ar enerģijas ražotājiem un pārvades un sadales sistēmas operatoriem ir labas pārvaldības pamatprincips un tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts un Kopienas pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei un tās locekļiem jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm un jāizvairās no interešu konfliktiem, un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt norādījumus vai ieteikumus no valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām, turklāt valdei jāpilda Kopienas tiesību aktu prasības enerģētikas, vides, iekšējā tirgus un konkurences politikas jomās un savi lēmumi un priekšlikumi jādara zināmi ES iestādēm.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka Aģentūras neatkarību: neatkarību attiecībās ar operatoriem, kuru rīcība tai jāregulē, un demokrātisku atbildību attiecībā pret ES tiesību aktiem un likumdevējām iestādēm.

Precizēta Aģentūras demokrātiska atbildība.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu pieņemšanas pilnvarām procedūrālas vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras administratīvās un regulatīvās struktūras.

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu pieņemšanas pilnvarām ieinteresētajām personām procesuālās vienkāršības labad vispirms jābūt nodrošinātām pārsūdzības iespējām apelācijas valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras administratīvās un regulatīvās struktūras. Apelācijas valdes lēmumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā.

Pamatojums

Ar šo precizē ieinteresēto personu tiesības pārsūdzēt Aģentūras pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie noteikumi par sabiedrības piekļuvi Kopienas iestāžu dokumentiem. Administratīvajai valdei jānosaka praktiski pasākumi komerciāli svarīgas informācijas un personas datu aizsardzībai.

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie noteikumi par sabiedrības piekļuvi Kopienas iestāžu dokumentiem, jo īpaši Orhūsas konvencija. Administratīvajai valdei jāapstiprina protokoli un jānosaka praktiski pasākumi komerciāli svarīgas informācijas un personas datu aizsardzībai.

Pamatojums

Ar šo vēlreiz uzsver, ka Orhūsas konvencija (piemēram, attiecībā uz pārredzamu ietekmes uz vidi novērtējumu) ir saistoša visām ES iestādēm, tātad arī Aģentūrai.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem attiecīgiem nolīgumiem Aģentūras darbā jāļauj piedalīties trešām valstīm.

(18) Saskaņā ar nolīgumiem, kas Kopienai jāslēdz atbilstīgi Līguma noteikumiem, Aģentūras darbā jāļauj piedalīties trešām valstīm.

Pamatojums

Atbilstīgi Līguma noteikumiem ar trešām valstīm noslēgti nolīgumi ir jāapstiprina attiecīgajai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, valsts pārvaldes sadarbību Kopienas līmenī, un labāk tos var risināt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, valsts pārvaldes iestāžu līdzdalību un sadarbību Kopienas līmenī, un rīcības iedarbības mēroga dēļ labāk tos var risināt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par „Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas līmenī papildināt regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un vajadzības gadījumā koordinēt minēto iestāžu darbu.

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par „Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas līmenī — proti, ja tas attiecas vismaz uz divām dalībvalstīm, — papildināt regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un vajadzības gadījumā koordinēt minēto iestāžu darbu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē — Aģentūrai ir jārīkojas, ja ir paredzams, ka regulējums varētu izrādīties nepietiekams pārrobežu darbības gadījumā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām personām. var būt par pusi tiesas procesos.

Pamatojums

Aģentūra nedrīkst iegādāties īpašumus.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras izdotie dokumenti

Aģentūras uzdevumi

Aģentūra var

Aģentūra:

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem un attiecas uz jautājumiem par iekšējā tirgus pareizu darbību, piemēram, diskriminācijas aizliegumu un efektīvu konkurenci;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm;

(b) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm un attiecas uz jautājumiem par iekšējā tirgus pareizu darbību, piemēram, diskriminācijas aizliegumu un efektīvu konkurenci;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, patērētājiem, enerģijas ražotājiem un pārvades un sadales sistēmas operatoriem;

 

(ca) atbilstīgi 6. un 7. panta noteikumiem sagatavo labākās prakses apkopojumus un pieņem pamatnostādnes; un

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā Aģentūrai nav uzticētas pilnvaras, kas tai vajadzīgas, lai veiktu savu uzdevumu, proti, nodrošinātu valsts regulatoru sadarbību, risinātu pārrobežu jautājumus un vispār veicinātu iekšējā tirgus pareizu darbību.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai atzinumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz šīm iestādēm atzinumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras padomdevējas pienākumus attiecībās ar ES likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Aģentūra risina atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar organizācijām, kas pārstāv šīs nozares pašreizējās intereses, un apspriežas ar ieinteresētajām personām, pirms pieņem dokumentu, kurš uz šīm personām attiecas.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, ikgadējās darba programmas projektu un 10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām Aģentūra sagatavo stratēģiskās pamatnostādnes elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, par tehniskajiem un tirgus kodeksiem, 10 gadu investīciju plānu, tajā norādot šķēršļus pārrobežu tīkla izveidei, kuri rodas atšķirīgu atļaujas piešķiršanas procedūru vai prakses dēļ, lai garantētu diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu, efektīvu konkurenci, kā arī iekšējā tirgus efektīvu un pareizu darbību, kā noteikts Kopienas tiesību aktos enerģētikas politikas jomā.

Pamatojums

Lai gan pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) uzdevums ir izstrādāt kodeksus un 10 gadu investīciju plānus, Aģentūrai jāspēj sagatavot pamatnostādnes, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju, palīdzot tai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktam un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktam sagatavot stratēģiskās pamatnostādnes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, izstrādāt kodeksus un noteikumus (tostarp tehniskos kodeksus), vispārējos tīkla darbības dokumentus un pētniecības plānus, 10 gadu investīciju plānu, tostarp reizi divos gados sagatavot pārskatu par ražošanas jaudas pietiekamību, un ikgadējo darba programmu, un vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas par obligāto pamatnostādņu pieņemšanu. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju, palīdzot tai sagatavot tirgus kodeksus un pieņemt obligātās pamatnostādnes.

Pamatojums

Ierosināto kodeksu un noteikumu darbības joma un precizitātes pakāpe ir jānosaka iepriekš, norādot, vai tie attiecas uz visām pārvades infrastruktūrām vai uz valsts esošo pārvades tīklu savstarpēju izmantošanu. Pēc savas iniciatīvas vai Komisijas pieprasījuma Aģentūrai jāsniedz konsultācijas Komisijai par kodeksa vai noteikuma konkrēto darbības jomu un precizitātes pakāpi, ņemot vērā par elektroenerģiju un gāzi izstrādātās regulas 2.c panta 3. punktu. Tikpat svarīgi ir iepriekš noteikt 10 gadu investīciju plāna galvenos mērķus un apjomu.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka ikgadējās darba programmas projekts vai 10 gadu investīciju plāna projekts, kas iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktu, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka ikgadējās darba programmas projekts vai 10 gadu investīciju plāna projekts, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktu, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību vai neatbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajai enerģētikas politikai.

Pamatojums

Uzsvērti tiesību akti, kuri reglamentē Aģentūras darbību.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu.

5. Ja Komisija ir deleģējusi attiecīgas pilnvaras un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 2. punktā noteiktajām definīcijām, Aģentūra var pieņemt lēmumus par izpildes apturēšanu un ierosināt, lai Komisija uzliek sodu, ja uzskata, ka tehniskais vai tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu.

Pamatojums

Ar šo nosaka juridisko pamatu un Aģentūras tiesības apturēt izpildi konkurences un iekšējā tirgus tiesību jomā. Savukārt tiesības noteikt sankcijas joprojām ir vienīgi Komisijai, jo nav precīza juridiskā pamata.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Saskaņā ar savu darba programmu vai pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra, izstrādājot tehniskos vai tirgus kodeksus, ikgadējās darba programmas projektu vai 10 gadu investīciju plāna projektu, sagatavo labākās prakses apkopojumus un pieņem pamatnostādnes, ar ko paredz noteikumus diskriminācijas aizlieguma, efektīvas konkurences un tirgus pareizas darbības principu aizsardzībai. Pamatnostādnes ir saistošas vienīgi tad, ja tās pieņem, īstenojot attiecīgu regulatīvo procedūru.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.b Aģentūra nodrošina uzraudzību tam, kā tiek īstenotas pamatnostādnes, ko tā pieņem atbilstīgi 6.a punkta noteikumiem, un pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas vai kompetentās iestādes, vai ieinteresētā operatora pieprasījuma var pieņemt lēmumu pārbaudīt, vai šīs pamatnostādnes piemēro personas, kurām tās paredzētas.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.c Aģentūra aktīvi, atklāti un pārredzami jau sākotnējā posmā konsultē tirgus dalībniekus, patērētājus un tiešos lietotājus, jo īpaši par tās uzdevumiem attiecībā uz pārvades sistēmas operatoriem.

Pamatojums

Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG) patlaban rīko sabiedrisko apspriešanu ES līmenī. Tādēļ Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jāpārņem šis uzdevums, jo tai jau ir rūpīgi izstrādāti noteikumi un pieredze saistībā ar sabiedriskās apspriešanas procesa rīkošanu. Turklāt atšķirībā no pārvades sistēmu operatoriem Aģentūra ir struktūra, kas izveidota, lai darbotos visu tirgus dalībnieku interesēs.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar darba programmu vai pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra var pieņemt nesaistošas pamatnostādnes, lai palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem savstarpēji uzzināt par labāko praksi.

2. Saskaņā ar darba programmu vai pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra sagatavo labākās prakses apkopojumus, lai palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem saistībā ar ES enerģētikas politiku. Turklāt, izstrādājot tehniskos un tirgus kodeksus, ikgadējās darba programmas projektu vai 10 gadu investīciju plāna projektu, tā var pieņemt pamatnostādnes, lai atgādinātu par Kopienas tiesību aktos noteikto saistošo pienākumu nodrošināt diskriminācijas aizlieguma, efektīvas konkurences un efektīvas tirgus darbības principu aizsardzību; pamatnostādnes nav saistošas, ja attiecas uz enerģijas tirgu līdzsvarošanu, palielinot ražošanas apjomu vai mainot ražošanas tehnoloģijas, uz energotaupību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kā arī uz ES energoefektivitātes uzlabošanu atbilstīgi Kopienas tiesību aktos noteiktajai enerģētikas politikai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005.

4. Pēc pārvaldes iestādes pieprasījuma Aģentūra sniedz atzinumu par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, un Kopienas tiesību aktiem, ar ko nosaka ES enerģētikas politiku.

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras demokrātisku atbildību, ņemot vērā jaunu ES tiesību aktu iespējamu pieņemšanu enerģētikas jomā.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā konkrētā gadījumā rodas jautājumi par pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu pēc apspriešanās ar Komisiju četru mēnešu laikā.

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā konkrētā gadījumā rodas jautājumi par pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai sniegt atzinumu. Aģentūra, apspriedusies ar Komisiju, sniedz atzinumu divu mēnešu laikā.

Pamatojums

Ar šo nostiprina Aģentūras neatkarību, sniedzot konsultācijas, un saīsina termiņu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisijas vai valsts pārvaldes iestāžu vārdā Aģentūra var veikt citus uzdevumus, kuru izpildi tai drīkst uzticēt, un to dara saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgo uzdevumu izpildes pilnvarojuma dokumentā.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no divpadsmit locekļiem, kuri pārstāv 12 dažādas dalībvalstis un kurus izvēlas, pamatojoties uz viņu pieredzi; sešus izvēlas no Komisijas izvirzītajiem kandidātiem, un sešus — no Padomes izvirzītajiem kandidātiem. Izvēli saskaņo ar Eiropas Parlamentu. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

Pamatojums

Šāds administratīvās valdes sastāvs nodrošina labāku pārstāvniecību un lielāku valdes demokrātisku atbildību.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Administratīvās valdes locekļi ir neatkarīgi un atturas no jebkādas rīcības, kas nav saderīga ar viņu pienākumiem; katru gadu viņi iesniedz parakstītu deklarāciju, apliecinot, ka nav iesaistīti interešu konfliktā, kas varētu būt pretrunā Aģentūras darbībai.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras direktors piedalās apspriedēs, ja vien administratīvā valde nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras direktors piedalās apspriedēs. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai vismaz ceturtās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var vienbalsīgi pieņemt lēmumu uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties trešo personu. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

Pamatojums

Ar šo stiprina Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo.

4. Ja vien šajā regulā vai valdes statūtos nav noteikts citādi, administratīvā valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo.

Pamatojums

Ar šo stiprina Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Katram loceklim ir viena balss. Sīkāku balsojuma kārtību nosaka reglamentā, tostarp precizē apstākļus, kādos viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā noteikumus par kvorumu.

5. Katram loceklim ir viena balss. Sīkāku balsojuma kārtību nosaka reglamentā, tostarp noteikumus par kvorumu.

Pamatojums

Ar šo stiprina Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde, vienojoties ar regulatoru valdi, ieceļ direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Pamatojums

Ar šo precīzāk nošķir pienākumus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 8. punktā minēto gada pārskatu par Aģentūras darbību un vēlākais līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 8. punktā minēto gada pārskatu par Aģentūras darbību un vēlākais līdz 15. aprīlim nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā. Piecas ES iestādes apstiprina (vai neapstiprina) to, ka Aģentūra ir īstenojusi ES politiku enerģētikas, iekšējā tirgus un konkurences jomā. Eiropas Parlaments sagatavo ieteikumus 10. panta 4. punktā minētajai darba programmai.

Pamatojums

Ar šo precizē, ka ES iestādēm jāatbild uz Aģentūras iesniegto gada pārskatu, un nosaka agrāku iesniegšanas termiņu, lai Aģentūra ņemtu vērā saņemtās atbildes, sagatavojot nākamā gada darba programmu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Direktors saņem regulatoru valdes piekrišanu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto atzinumu, stratēģisko pamatnostādņu, ieteikumu un lēmumu pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes direktoram par viņa uzdevumu veikšanu. Regulatoru valde ir vienīgā Aģentūras lēmumu pieņēmēja struktūra šīs regulas nozīmē.

Pamatojums

Ar šo nošķir kompetences jomas.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot Komisijas, administratīvās valdes un regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas savas funkcijas veic neatkarīgi un saskaņā ar regulatoru valdes lēmumiem. Neskarot Komisijas, administratīvās valdes un regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, direktors saistībā ar Kopienas tiesību aktos noteikto enerģētikas politiku neprasa un nepieņem norādījumus vai ieteikumus ne no vienas valsts valdības vai citām publiskām vai privātām struktūrām.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru, izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, un diviem Padomes izvirzītajiem kandidātiem un pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi, ieceļ regulatoru valde pēc tam, kad publicēts uzaicinājums paust ieinteresētību. Šādā nolūkā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja uzaicina ierosinātos kandidātus teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Eiropas Parlaments var iebilst pret iecelšanu, ja sniegtās atbildes ir pretrunā ES pamatnostādnēm.

Pamatojums

Ar šo precizē direktora demokrātisku atbildību.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams Aģentūras pienākumu un vajadzību dēļ.

Svītrots

Pamatojums

Ar šo stiprina Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar administratīvās valdes lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar administratīvās valdes lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu.

Pamatojums

Atbilstīgi iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā minētos atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Apelācijas valdi veido seši locekļi un seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, konkurences iestāžu vai citu valsts vai Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. Apelācijas valde pieņem lēmumus ar kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz četri no sešiem locekļiem. Apelācijas valdi sasauc pēc vajadzības.

1. Apelācijas valdi veido seši locekļi un seši vietnieki, kurus, pamatojoties uz kvalifikāciju, ieceļ no pašreizējiem vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, konkurences iestāžu vai citu valsts vai Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē un kuri pārstāv 12 dažādas dalībvalstis. Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. Apelācijas valde pieņem lēmumus ar kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz četri no sešiem locekļiem. Apelācijas valdi sasauc pēc vajadzības.

Pamatojums

Saistībā ar Aģentūras darbību galvenie kritēriji locekļu izvēlei ir dažāda pārstāvība, pieredze un kompetence.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ Eiropas Parlaments pēc Padomes un Komisijas saskaņota priekšlikuma.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas valdes locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus Aģentūrā, tās administratīvajā valdē vai regulatoru valdē. Apelācijas valdes locekļus nevar atlaist no amata, izņemot, ja loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā pārkāpumā un atlaišanas lēmumu pieņem administratīvā valde pēc apspriešanās ar regulatoru valdi.

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista nekādi norādījumi.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 7. un 8. pantā un adresēts šai personai, vai lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma formā, kas adresēts citai personai, tieši un personīgi skar minēto personu.

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 6., 7. un 8. pantā un adresēts šai personai, vai lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma formā, kas adresēts citai personai, tieši un personīgi skar minēto personu.

Pamatojums

Ar šo ņem vērā, ka Aģentūrai var būt plašākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras atbilstīgi tam, kā ierosināts 6. pantā.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja Aģentūra nepieņem lēmumu, Eiropas Pirmās instances tiesā vai Eiropas Kopienu Tiesā var ierosināt tiesvedību par bezdarbību saskaņā ar Līguma 232. pantu.

Svītrots

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā administratīvā valde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai.

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā administratīvā valde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 un Orhūsas konvencijas īstenošanai.

Pamatojums

Ar šo vēlreiz uzsver, ka Orhūsas konvencija (piemēram, attiecībā uz pārredzamu ietekmes uz vidi novērtējumu) ir saistoša visām ES iestādēm, tātad arī Aģentūrai.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. Vērtējums aptver Aģentūras darba rezultātus un metodes saistībā ar šajā regulā un ikgadējās darba programmās definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un uzdevumiem.

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. Vērtējums aptver Aģentūras darba rezultātus un metodes saistībā ar šajā regulā un ikgadējās darba programmās definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un uzdevumiem. Šo vērtējumu sagatavo, Komisijas tīmekļa vietnē konsultējoties ar visām enerģētikas, konkurences un iekšējā tirgus politikas jomā ieinteresētajām personām, proti, dažādiem enerģijas pārvades, sadales un ražošanas operatoriem, profesionālajām un patērētāju apvienībām, kā arī vides aizsardzības organizācijām.

Pamatojums

Ar šo precizē, kā sagatavojams vērtējums un kā to var izmantot Aģentūras darba programmu izstrādē.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vēlākais divus gadus pēc pirmā direktora stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz vismaz reizi trijos gados 10. panta 10. punktā noteiktajā datumā.

Pamatojums

Savlaicīgāks Aģentūras darba novērtējums.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pēc pirmā novērtējuma ziņojuma par Aģentūras darbību un rezultātiem Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, pagarina Aģentūras pilnvaru termiņu vai aizstāj Aģentūru ar citu piemērotāku struktūru.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums, kas attiecas uz tādas aģentūras izveidi, kuru pārrauga Komisija un kurai galvenokārt ir konsultatīvas pilnvaras, var nenodrošināt vienota ES elektroenerģijas un gāzes tirgus izveidei piemērotāko struktūru. Tādēļ Komisijai ir jāizskata darbības rezultāti un vajadzības gadījumā jāpiedāvā jauna struktūra.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

31. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Stāšanās spēkā un pārejas pasākumi

Stāšanās spēkā, pārejas pasākumi un beigu termiņš

Pamatojums

Termiņš jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā iekšējā enerģētikas tirgus veidošanās process.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

31. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šī regula zaudē spēku 2015. gada 1. janvārī.

Pamatojums

Termiņš jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā iekšējā enerģētikas tirgus veidošanās process.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Atsauces

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Par jautājumu atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

5

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (8.4.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru
(COM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Atzinumu sagatavoja: Gabriela Creţu

ĪSS PAMATOJUMS

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru. Aģentūrai būs liela nozīme 3. enerģētikas paketes izstrādē un ieviešanā.

Aģentūrai ir jābūt pilnībā neatkarīgai, kā arī pilnībā administratīvi un finansiāli autonomai, lai tā kļūtu par patērētāju un ieinteresēto pušu tiesību ietekmīgu aizstāvi. Tai jāspēj sākotnējā posmā konsultēt tirgus dalībniekus, un tai ir vajadzīgas pilnvaras, lai koordinētu un pārbaudītu ieguldījumus, veiktu tirgus pārraudzību un informētu par traucējumiem tirgū.

Aģentūras pienākumos jāietver pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (PSOET) priekšlikumu ierosināšana, pārraudzība un apstiprināšana, tādējādi panākot daudz regulētāku enerģijas tirgus attīstību, kā arī tādu piemērotu pasākumu īstenošana, ar kuriem patērētājiem var nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību.

Aģentūrai jāuzņemas vadošā loma PSO tirgus un tehnisko kodeksu ierosināšanā, izstrādē, apstiprināšanā un īstenošanā. Turklāt tai jāiesaistās Eiropas kodeksu darbības jomas un satura noteikšanā. Aģentūrai jāpiešķir lēmumu pieņemšanas pilnvaras, lai tā kopīgi ar PSO uzņemtos atbildību par noteikumu izveidi. Aģentūrai kopā ar Komisiju jālemj par jaunas pārrobežu infrastruktūras atbrīvošanu no nodalīšanas prasībām.

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Eiropas Parlamentam jāapstiprina izraudzītais direktora amata kandidāts, kā arī jālemj par direktora amata pilnvaru atjaunošanu un direktora atbrīvošanu no amata.

Tikai un vienīgi administratīvajai valdei jābūt atbildīgai par jautājumiem, kas saistīti ar vadību un grāmatvedību. Jāsamazina administratīvās valdes locekļu skaits, jo salīdzinājumā ar regulatoru valdes sastāvu un visu Aģentūras personālu tik liels administratīvās valdes locekļu skaits — 12 locekļi — nav pamatots.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) Aģentūrai pastāvīgi jāuzrauga tirgi, lai to darbība netiktu traucēta, un attiecīgos gadījumos jāinformē Komisija, Eiropas Parlaments un valsts iestādes.

Pamatojums

Aģentūrai ne tikai ir jāinformē, bet arī jāuzrauga un savlaicīgi jābrīdina Eiropas iestādes un valsts iestādes.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko praksi.

(10) Aģentūra var izdot arī saistošas un nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar labāko praksi, kā arī tā palīdz Komisijai sagatavot obligātās pamatnostādnes.

Pamatojums

Aģentūras kompetence jāstiprina, lai tai būtu lielāka ietekme, aizsargājot patērētāju un ieinteresēto pušu tiesības.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Aģentūrai vajadzīgi profesionāli darbinieki. Jo īpaši noderīgas Aģentūrai būtu valsts pārvaldes iestāžu, Komisijas un dalībvalstu norīkotu darbinieku zināšanas un pieredze. Uz Aģentūras personālu jāattiecina Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus minēto noteikumu un nodarbināšanas kārtības piemērošanai ir kopīgi pieņēmušas Eiropas Kopienu iestādes. Administratīvajai valde, vienojoties ar Komisiju, jāpieņem attiecīgie īstenošanas pasākumi.

(16) Aģentūrai vajadzīgi profesionāli darbinieki, izņēmuma gadījumos pieņemot darbā valsts pārvaldes iestāžu norīkotus darbiniekus. Uz Aģentūras personālu jāattiecina Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus minēto noteikumu un nodarbināšanas kārtības piemērošanai ir kopīgi pieņēmušas Eiropas Kopienu iestādes. Administratīvajai valdei, vienojoties ar Komisiju, jāpieņem attiecīgie īstenošanas pasākumi.

Pamatojums

Pieņemot darbā pārlieku lielu skaitu valsts pārvaldes iestāžu un regulatoru norīkotu darbinieku, varētu mazināties Aģentūras neatkarība, tādēļ to vajadzētu darīt tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem attiecīgiem nolīgumiem Aģentūras darbā jāļauj piedalīties trešām valstīm.

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem attiecīgiem nolīgumiem jānodrošina sadarbība ar trešo valstu enerģijas regulatoriem.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka trešo valstu līdzdalība izpaužas sadarbības projektos ar citiem enerģijas regulatoriem (nevis ar jebkuru citu ārvalsts iestādi) un ka tā nekādā gadījumā tieši neietekmē Aģentūras darbu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19a) Aģentūra ir pilnībā atbildīga Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra var

Aģentūra:

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmu operatoriem;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm;

(b) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvaldes iestādēm;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas adresēti Komisijai;

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt iespējai pieņemt saistošus lēmumus arī tās uzdevumos attiecībā uz pārvades sistēmu operatoru sadarbību, lai izvairītos no pašregulējuma.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai atzinumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai atzinumu vai ieteikumu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides mērķiem.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu Nr. 5 un Nr. 6.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, ikgadējās darba programmas projektu un 10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Aģentūra apstiprina kodeksus un noteikumus, tostarp 10 gadu ieguldījumu plānu, lai nepieļautu diskrimināciju un nodrošinātu efektīvu konkurenci, kā arī efektīvu un drošu tirgus darbību.

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt pilnvarām saskaņot un apstiprināt PSOET priekšlikumus.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju par PSOET stratēģisko pamatnostādņu sagatavošanu, lai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) un c) apakšpunktam un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) un c) apakšpunktam izstrādātu kodeksus un noteikumus (tostarp tehniskos kodeksus, vispārējos tīkla darbības dokumentus un pētniecības plānus, gada darba programmu un 10 gadu ieguldījumu plānu, tajā paredzot, ka ik pa diviem gadiem tiks veikts apskats par ražošanas jaudas pietiekamību), kā arī vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas par obligāto pamatnostādņu pieņemšanu. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju par tirgus kodeksu sagatavošanu, tostarp arī par obligāto pamatnostādņu pieņemšanu.

Pamatojums

Iepriekš ir jānosaka ierosināto kodeksu un noteikumu darbības joma un precizitātes pakāpe, norādot, vai tos piemēro visās pārvades infrastruktūrās vai valsts pārvades tīklu savstarpējā izmantošanā. Pēc savas iniciatīvas vai Komisijas pieprasījuma Aģentūrai jāsniedz konsultācijas Komisijai par kodeksa un noteikuma darbības jomu un konkrētu precizitātes pakāpi, ņemot vērā par elektroenerģiju un gāzi izstrādātās regulas 2.c panta 3. punktu. Svarīgi ir arī iepriekš noteikt 10 gadu investīciju plāna galvenos mērķus un apjomu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Aģentūra aktīvi, atklāti un pārredzami sākotnējā posmā konsultē tirgus dalībniekus, patērētājus un galalietotājus, it īpaši par tās uzdevumiem attiecībā uz PSO.

Pamatojums

Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG) patlaban ir uzsākusi sabiedriskās apspriedes Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jāpārņem šis uzdevums, lai arī tai jau ir pieredze un rūpīgi izstrādāti noteikumi saistībā ar sabiedriskajām apspriedēm. Turklāt pretēji PSOET Aģentūra ir iestāde, kas izveidota, lai pārstāvētu visu tirgus dalībnieku intereses.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Aģentūra pārrauga PSO veiktos pārrobežu jaudas aprēķinus un apvienotās energosistēmas jaudas reālo (kopējo) izmantojumu, kā arī risina problēmas, kas saistītas ar negodīgu, diskriminējošu vai neefektīvu pārrobežu piekļuvi.

Pamatojums

Jānostiprina 6. pants, lai nodrošinātu, ka Aģentūrai ir reālas pilnvaras pārraudzīt pārrobežu tirdzniecību un rīkoties, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus. Neatkarīgi no tā, vai izveido PSOET, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jābūt tiešām pilnvarām, lai atsevišķos PSO piespiestu ievērot tās lēmumus. Ja PSOET tiks izveidots, būs būtiski aizvien paplašināt Energoregulatoru sadarbības aģentūras pilnvaras un pienākumus, lai tie atbilstu PSOET darbībai.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.b Aģentūrai ir jābūt iespējai piemērot iedarbīgas sankcijas, ja netiek novērsti šķēršļi pārrobežu tirdzniecībai.

Pamatojums

Jānostiprina 6. pants, lai nodrošinātu, ka Aģentūrai ir reālas pilnvaras pārraudzīt pārrobežu tirdzniecību un rīkoties, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus. Neatkarīgi no tā, vai izveido PSOET, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jābūt tiešām pilnvarām, lai atsevišķos PSO piespiestu ievērot tās lēmumus. Ja PSOET tiks izveidots, būs būtiski aizvien paplašināt Energoregulatoru sadarbības aģentūras pilnvaras un pienākumus, lai tie atbilstu PSOET darbībai.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.c Aģentūrai ir jābūt iespējai pieņemt saistošus lēmumus visos jautājumos, kuri skar piekļuvi saistītajām pārvades sistēmām un to izmantošanu vairāk nekā vienā dalībvalstī, ja attiecīgās valstu regulatīvās iestādes sešu mēnešu laikā pēc tam, kad piegādātājs vai PSO ir paziņojis par problēmu, nav panākušas kopīgu vienošanos.

Pamatojums

Jānostiprina 6. pants, lai nodrošinātu, ka Aģentūrai ir reālas pilnvaras pārraudzīt pārrobežu tirdzniecību un rīkoties, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus. Neatkarīgi no tā, vai izveido PSOET, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai ir jābūt tiešām pilnvarām, lai atsevišķos PSO piespiestu ievērot tās lēmumus. Ja PSOET tiks izveidots, būs būtiski aizvien paplašināt Energoregulatoru sadarbības aģentūras pilnvaras un pienākumus, lai tie atbilstu PSOET darbībai.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no sešiem locekļiem, kurus ieceļ Komisija. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot. Administratīvās valdes locekļus apstiprina Eiropas Parlamenta balsojumā.

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību. Tādēļ Aģentūrai pilnībā jāatbild Parlamentam.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras direktors piedalās apspriedēs, ja vien administratīvā valde nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras direktors piedalās apspriedēs, ja vien administratīvā valde nenolemj citādi. Administratīvā valde uz regulārajām apspriedēm sanāk vismaz četras reizes gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums var būt svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei sniedz sekretariāta pakalpojumus.

Pamatojums

Sanāksmes, kuras rīko četras reizes gadā, nodrošina labāku pārskatu par Aģentūras pārvaldītajām politikām un regulārāku tās darba aktualizāciju.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas klātesošo.

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem ar klātesošo absolūtu balsu vairākumu.

Pamatojums

Tā kā atbilstoši grozījumam Nr. 14 administratīvās valdes locekļu skaits ir jāsamazina līdz 6, ir jāprecizē balsošanas noteikumi.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a Administratīvo valdi var atlaist, pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu un lēmumu, ko pieņem Eiropas Parlaments. Šo lēmumu Eiropas Parlaments pieņem ar absolūtu balsu vairākumu.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 12.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a Administratīvās valdes locekļiem ir jābūt neatkarīgiem no valstu valdībām.

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt pēc iespējas neatkarīgākai. Tā kā valdes locekļus ieceļ attiecīgi Padome un Komisija, viņi var saņemt norādījumus no šīm iestādēm, bet ne no kādas atsevišķas dalībvalsts.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

10. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1.a Administratīvajai valdei jābūt atbildīgai tikai par vadības un grāmatvedības jautājumiem.

Pamatojums

Jāprecizē uzdevumu dalījums starp divām valdēm. Administratīvās valdes pienākumos jāietver tikai ar vadību saistīti uzdevumi, lai Aģentūrai dotu faktiski nepieciešamās pilnvaras efektīvi un neatkarīgi veikt regulatora funkcijas.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

10. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru administratīvās valdes locekli (vai vairākus locekļus) teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā, un divi Komisijas pārstāvji padomdevēju statusā bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes izvirza vienu pārstāvja vietnieku.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru regulatoru valdes locekli (vai vairākus locekļus) teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 16.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, publicējot uzaicinājumu paust ieinteresētību, pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Administratīvā valde direktoru ieceļ, izvēloties no vismaz diviem Komisijas izvirzītiem kandidātiem, kas atsaukušies uz uzaicinājumu paust ieinteresētību, un pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja uzaicina administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem. Direktora iecelšanu apstiprina Eiropas Parlamenta balsojumā.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Administratīvajai valdei jāinformē Eiropas Parlaments par nodomu pagarināt direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5. Administratīvā valde informē Eiropas Parlamentu par nodomu pagarināt direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru termiņa pagarināšanas direktoram jāsaka uzruna Eiropas Parlamenta kompetentajā komitejā un jāatbild uz komitejas locekļu jautājumiem. Lēmumu par direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu pieņem Eiropas Parlamenta balsojumā.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar administratīvās valdes lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata, pamatojoties uz administratīvās valdes lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu. Lēmumu par direktora atlaišanu no amata pieņem Eiropas Parlaments pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. Šo lēmumu Parlaments pieņem ar absolūtu balsu vairākumu.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt direktoru teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

15. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.a Eiropas Parlaments var uzaicināt jebkuru apelācijas valdes locekli vai vairākus locekļus teikt uzrunu kompetentajā komitejā un atbildēt uz šīs komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj nodarbināt Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

 

4. Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas izņēmuma gadījumos ļauj nodarbināt Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

Pamatojums

Pieņemot darbā pārlieku lielu skaitu valsts pārvaldes iestāžu un regulatoru norīkotu darbinieku, varētu mazināties Aģentūras neatkarība, tādēļ to vajadzētu darīt tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

28. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28. Aģentūrā var līdzdarboties valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kas šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu attiecīgajiem noteikumiem izstrādā kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un procedurālos aspektus šo valstu dalībai Aģentūras darbā, tostarp saistībā ar finanšu iemaksām un personālu.

28. Aģentūra sekmē sadarbību ar to valstu energoregulatoriem, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kuras šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu attiecīgajiem noteikumiem izstrādā kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un procesuālos aspektus šo trešo valstu energoregulatoru dalībai, tostarp saistībā ar finanšu iemaksām un personālu.

Pamatojums

Teksta pārfrāzējums. Precīzāks panta formulējums.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Atsauces

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Par jautājumu atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Gabriela Creţu

21.11.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Pieņemšanas datums

8.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

39

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Atsauces

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.9.2007

Par jautājumu atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.10.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Renato Brunetta

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Pieņemšanas datums

28.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

44

1

3

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa