Sprawozdanie - A6-0226/2008Sprawozdanie
A6-0226/2008

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Giles Chichester


Procedura : 2007/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0226/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0530),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0318/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6‑0226/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustępy 1 a oraz 1 b (nowe)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

1a. W przypadku ustanowienia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki należałoby rozważyć wszystkie opcje finansowania przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania środkami finansowymi.

 

Punkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego ma zastosowanie przy ustanawianiu agencji, a Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego uzyskania porozumienia w sprawie finansowania agencji zgodnie z odpowiednimi przepisami porozumienia międzyinstytucjonalnego;

 

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Działania podjęte przez ERGEG od czasu jej utworzenia wniosły pozytywny wkład w rozwój wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. W sektorze panuje jednak powszechna opinia, że dobrowolna współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi powinna być teraz prowadzona w ramach struktury wspólnotowej mającej jasne kompetencje i uprawnionej do przyjmowania, w określonych przypadkach, indywidualnych decyzji regulacyjnych; proponuje to także sama ERGEG.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Państwa członkowskie powinny ściśle współpracować, usuwając przeszkody w transgranicznej wymianie energii elektrycznej i gazu w dążeniu do realizacji celów europejskiej polityki energetycznej. Ustanowienie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agencji), które mogłoby wypełnić lukę, stanowiłoby realizację podwójnego celu, tj. włączenia perspektywy Wspólnoty w zakres praktyk krajowych władz regulacyjnych i przyczyniania się do zwiększenia skuteczności wspólnotowych zasad równego traktowania i warunków dostępu do europejskiego systemu przesyłu gazu i energii elektrycznej, a tym samym do właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii. Agencja umożliwi również krajowym władzom regulacyjnym umacnianie współpracy w perspektywie wspólnotowej i udział w sprawowaniu funkcji o wymiarze wspólnotowym na wspólnych podstawach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji niezależności, możliwości technicznych, kompetencji regulacyjnych oraz przejrzystości i skuteczności.

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji i jej członkom niezależności wobec konsumentów, producentów energii i operatorów systemu przesyłu i dystrybucji (publicznych lub prywatnych), a także zgodności jej działania z przepisami wspólnotowymi, możliwości technicznych, zdolności do dostosowania się do bieżących uregulowań oraz przejrzystości, podporządkowania się kontroli demokratycznej i skuteczności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Agencja powinna regularnie nadzorować rynki pod względem zakłóceń na rynku oraz informować Parlament Europejski, Komisję i organy krajowe, jeśli jest to właściwe.

Uzasadnienie

Agencja powinna mieć nie tylko możliwość informowania, ale również nadzorowania i udzielania wczesnych ostrzeżeń instytucjom europejskim i organom krajowym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram umożliwiających współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiłyby jednolite stosowanie prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienie to powinno obejmować regulacje prawne dotyczące infrastruktury łączącej co najmniej dwa państwa członkowskie oraz zwolnienia z zasad stosujących się do rynku wewnętrznego w przypadku nowych wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i nowej infrastruktury gazowej usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

(8) Właściwe jest stworzenie zintegrowanych ram umożliwiających udział i współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiłyby jednolite stosowanie prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienie to powinno obejmować regulacje prawne dotyczące infrastruktury łączącej co najmniej dwa państwa członkowskie oraz zwolnienia z zasad stosujących się do rynku wewnętrznego w przypadku nowych wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i nowej infrastruktury gazowej usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny obraz krajowych organów regulacyjnych, powinna pełnić rolę doradczą wobec Komisji w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Agencja powinna mieć również obowiązek powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych nie przynosi wymaganych wyników, lub że krajowy organ regulacyjny, który wydał decyzję naruszającą wytyczne, odmawia zastosowania się do opinii Agencji.

(9) Ponieważ Agencja posiada informacje pochodzące od krajowych organów regulacyjnych i innych źródeł, powinna pełnić rolę doradczą przy Komisji, pozostałych instytucjach UE i krajowych organach regulacyjnych co najmniej dwóch państw członkowskich w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Agencja powinna mieć również obowiązek powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych nie przynosi wymaganych wyników, lub że krajowy organ regulacyjny, który wydał decyzję naruszającą wytyczne, odmawia zastosowania się do opinii, zaleceń i decyzji Agencji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Agencja powinna być również w stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w stanie wydawać wiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać uprawnienia konieczne do wykonywania swoich ważnych funkcji regulacyjnych w sposób gwarantujący skuteczną współpracę transgraniczną.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Agencja powinna konsultować się w miarę potrzeb z zainteresowanymi stronami i stwarzać im racjonalną możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków, takich jak projekty kodeksów i przepisów dotyczących sieci.

Uzasadnienie

Odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami powinny stanowić kluczową część pracy Agencji. Jawne konsultacje w ramach przygotowywania projektów środków, takich jak projekty kodeksów i przepisów dotyczących sieci powinna przeprowadzać Agencja, a nie Europejskie Sieci OSP (ang. ENTSO).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Strukturę Agencji należy dostosować do szczególnych potrzeb związanych z regulacją energetyki. Należy uwzględnić w szczególności specjalną rolę krajowych organów regulacyjnych oraz ich niezależny status.

(11) Strukturę Agencji należy dostosować do szczególnych potrzeb związanych z regulacją energetyki. Należy uwzględnić w szczególności specjalną rolę krajowych organów regulacyjnych oraz zagwarantować ich niezależny status.

Uzasadnienie

Niezależność krajowych organów regulacyjnych musi być nie tylko brana pod uwagę, ale również gwarantowana podczas tworzenia i późniejszego wdrażania postanowień trzeciego pakietu energetycznego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia konieczne do wykonywania funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny i przede wszystkim niezależny. Niezależność organów regulacyjnych stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego ładu administracyjnego, ale jest również podstawowym warunkiem gwarantującym zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na szczeblu krajowym, rada organów regulacyjnych powinna zatem działać niezależnie od ewentualnych interesów rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od żadnego rządu lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmować takich instrukcji.

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia konieczne do wykonywania funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny. Niezależność organów regulacyjnych wobec producentów energii oraz operatorów systemów przesyłu i dystrybucji stanowi kluczową zasadę dobrego ładu administracyjnego i jest podstawowym warunkiem gwarantującym zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na szczeblu krajowym i wspólnotowym, rada organów regulacyjnych i jej członkowie powinni zatem działać niezależnie od ewentualnych interesów rynkowych, unikać konfliktów interesów i nie zabiegać o instrukcje ani nie przyjmować instrukcji czy zaleceń od żadnego rządu lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego. Rada Organów Regulacyjnych powinna jednocześnie przestrzegać przepisów wspólnotowych dotyczących polityki energetycznej, ochrony środowiska, wewnętrznego rynku energii i konkurencji oraz informować instytucje UE o swoich decyzjach i propozycjach.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uściślenie niezależności Agencji: niezależności wobec operatorów, wobec których powinna ona spełniać rolę arbitra, demokratycznej odpowiedzialności wobec prawa unijnego i organów legislacyjnych Unii.

Poprawka ta uściśla demokratyczną odpowiedzialność Agencji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji przysługują uprawnienia decyzyjne, ze względu na ekonomiczność postępowania zainteresowane strony powinny otrzymać prawo odwołania się do komisji odwoławczej, która powinna stanowić część Agencji, ale być niezależna od jej organów administracyjnych i regulacyjnych.

(14) W przypadkach, gdy Agencji przysługują uprawnienia decyzyjne, ze względu na ekonomiczność postępowania zainteresowane strony powinny otrzymać prawo odwołania się najpierw do komisji odwoławczej, która powinna stanowić część Agencji, ale być niezależna od jej organów administracyjnych i regulacyjnych. Decyzja komisji odwoławczej powinna podlegać odwołaniu do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla prawo stron do odwoływania się od decyzji Agencji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a także ze składek i dobrowolnych wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na szczeblu europejskim powinny pozostawać dostępne dla Agencji. Procedura budżetowa Wspólnoty powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Wspólnot Europejskich. Kontrolę ksiąg rachunkowych powinien prowadzić Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z art. 91 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. (16)

(15) Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a także ze składek i wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na szczeblu europejskim powinny pozostawać dostępne dla Agencji. Procedura budżetowa Wspólnoty powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Wspólnot Europejskich. Kontrolę ksiąg rachunkowych powinien prowadzić Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z art. 91 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Uzasadnienie

Możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat mogłaby rodzić wątpliwości co do przejrzystości oraz niezależności Agencji.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Po ustanowieniu Agencji jej budżet powinien podlegać ciągłej ocenie przez władzę budżetową w oparciu o obciążenie Agencji pracą i jej wyniki. Ocena ta pozwoli określić, czy zapewniono wystarczające zasoby ludzkie i finansowe. Władza budżetowa gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów skuteczności.

Uzasadnienie

Konieczny jest stały przegląd wydatków i zasobów ludzkich.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Najpóźniej w ciągu czterech lat od ustanowienia Agencji, a następnie co pięć lat Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat konkretnych zadań Agencji i osiągniętych rezultatów, uzupełnione wszelkimi stosownymi wnioskami.

Uzasadnienie

Konieczny jest stały przegląd skuteczności Agencji oraz stworzenie podstaw do ewentualnego wprowadzenia potrzebnych zmian w późniejszym okresie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jako że cele proponowanego działania, to jest współpraca krajowych organów regulacyjnych na szczeblu wspólnotowym, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a mogą być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do osiągnięcia tych celów,

(19) Jako że cele proponowanego działania, to jest uczestnictwo i współpraca krajowych organów regulacyjnych na szczeblu wspólnotowym, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a mogą być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym ze względu na skalę i efekty działania, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Agencja powinna ponosić pełną odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Siedziba Agencji znajduje się w [miejscowość]. Do czasu przygotowania jej własnych lokali, Agencja będzie mieścić się w lokalach Komisji.

4. Siedziba Agencji znajduje się w Brukseli. Do czasu przygotowania jej własnych lokali, Agencja będzie mieścić się w lokalach Komisji.

Uzasadnienie

Bruksela jest najlepszym miejscem na siedzibę Agencji. Ograniczy to koszty podróży i zapewni łatwiejszy kontakt z DG TREN oraz Europejskimi Sieciami Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO), które nadal będą miały siedzibę w Brukseli, a także z innymi ważnymi stowarzyszeniami zainteresowanych stron. ERGEG ma obecnie siedzibę w Brukseli i działa skutecznie. Bruksela jest europejską stolicą mającą najlepsze połączenia ze wszystkimi pozostałymi stolicami państw UE.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rodzaje aktów wydawanych przez Agencję

Zadania Agencji

Agencja może:

Agencja, w ramach realizacji celu swej działalności określonego w art. 1:

(a) wydawać opinie skierowane do operatorów systemów przesyłowych;

(a) (a) wydaje opinie, zalecenia i decyzje skierowane do operatorów systemów przesyłowych, związane ze wszystkimi sprawami technicznymi dotyczącymi dobrego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii;

(b) wydawać opinie skierowane do organów regulacyjnych;

(b) wydaje opinie skierowane do organów regulacyjnych;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane do Komisji;

(c) (c) wydaje opinie i zalecenia skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji;

(d) wydawać indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7 i 8.

(d) wydaje decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 6-8d.

 

(da) zapewnia ramy dla współpracy krajowych organów regulacyjnych;

 

(db) dokonuje przeglądu wykonywania zadań przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych;

 

(dc) ustanawia zasady i warunki ekonomiczne i techniczne dla opracowywania projektów kodeksów i przepisów sporządzonych przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych i zatwierdza kodeksy i przepisy w celu zagwarantowania sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii;

 

(dd) określa metodologie i taryfy dla mechanizmów rekompensat między operatorami sieci przesyłowych, w oparciu o ocenę ich rzeczywistych kosztów;

 

(de) koordynuje działania zainteresowanych krajowych organów regulacyjnych na regionalnych rynkach energii elektrycznej lub gazu;

 

(df) wspiera wraz z Komisją międzyregionalną współpracę między rynkami energetycznymi oraz włącza regionalne rynki energetyczne w ramy wewnętrznego rynku energii elektrycznej;

 

(dg) zatwierdza niezależnych operatorów systemu wyznaczanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE ;

 

(dh) prowadzi ogólnounijne konsultacje w kwestiach określonych w pkt (da)-(dd).

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie przewidziano unijnych ram skutecznej współpracy krajowych organów regulacyjnych. Aby skutecznie rozwiązywać problemy transgraniczne, Agencja musi mieć rzeczywiste uprawnienia. Agencja musi odgrywać większą rolę w inicjowaniu, monitorowaniu i zatwierdzaniu projektów środków autorstwa OSP, aby zapewnić całkowitą ochronę interesu publicznego. Agencja powinna także odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu kodeksów operatorów sieci przesyłowych i w sposobie ich egzekwowania. Ogólnie rzecz ujmując, Agencja musi uczestniczyć w określaniu zakresu i treści unijnych kodeksów. Aby zapobiec powstaniu „próżni” regulacyjnej po włączeniu rynków krajowych do rynków regionalnych, w gestii Agencji leży koordynowanie odnośnych krajowych organów w zakresie udzielania wytycznych, ustalania zasad i monitorowania rynków regionalnych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Komisji opinię w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, dla którego Agencja została ustanowiona.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji opinię lub zalecenia w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, dla którego Agencja została ustanowiona.

Uzasadnienie

Wzmocnienie współpracy między Agencją a Parlamentem Europejskim.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w sprawie przepisów technicznych lub rynkowych, w sprawie projektu rocznego programu prac oraz projektu dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

3. Agencja zatwierdza dziesięcioletni plan inwestycyjny Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej i Gazu, o którym mowa w art. 2c rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz w art. 2c rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, gwarantując brak dyskryminacji, skuteczną konkurencję oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii.

Uzasadnienie

Dziesięcioletni plan inwestycyjny powinna zatwierdzać Agencja. Konieczne jest uniknięcie samoregulacji na szczeblu UE. Obowiązkiem krajowego organu regulacyjnego jest zatwierdzenie planów inwestycyjnych OSP. Dlatego też na szczeblu UE Agencja powinna zatwierdzać ogólnounijny 10-letni plan inwestycyjny. Inwestorzy potrzebują jasnych i przewidywalnych podstaw.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. 10-letnie plany inwestycyjne zawierają przepisy dotyczące przejścia na inteligentne liczniki i sieci w ciągu 10 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Agencja i krajowe organy regulacyjne monitorują postępy operatorów systemów przesyłowych w dziedzinie rozwoju inteligentnych liczników i sieci. W tym celu Agencja i krajowe organy regulacyjne ustalają stopniowy harmonogram, zawierający termin realizacji.

 

Agencja zapewnia, że wdrażane systemy informacji i komunikacji, w tym inteligentne liczniki i sieci, ułatwiają rozwój wewnętrznego rynku energii i nie wprowadzają żadnych przeszkód technicznych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3b. Agencja przygotowuje i przyjmuje wytyczne zawierające podstawowe, jasne i obiektywne zasady harmonizacji przepisów dotyczących sieci zgodnie z procedurą określoną w art. 2 ust. ea rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i w art. 2 ust. e rozporządzenia (WE) nr 1775/2005. Agencja przyjmuje projekty kodeksów sieci przygotowane przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych zgodnie z procedurą określoną w art. 2 ust. eb rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i w art. 2 ust. ea rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 i monitoruje ich wdrażanie. Jeśli Agencja uzna, że operatorzy systemów przesyłowych nie wdrożyli kodeksu sieci, może skierować zalecenie do Komisji zgodnie z art. 2 ust. eb(6a) rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 i art. 2 ust. ea(6a) rozporządzenia (WE) nr 1775/2005.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3c. Agencja koordynuje komunikację między UE a operatorami systemów przesyłowych z krajów trzecich.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że projekt rocznego programu prac lub projekt 10-letniego planu inwestycyjnego przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie gwarantuje braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku.

4. Agencja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji należycie uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że projekt rocznego programu prac lub projekt 10-letniego planu inwestycyjnego przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie gwarantuje braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku lub zgodności z polityką energetyczną określoną przez przepisy prawa wspólnotowego.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką 9 sprawozdawcy, według której Parlament Europejski i Rada powinny być bardziej zaangażowane w działalność Agencji.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy techniczne lub rynkowe nie gwarantują braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku, lub że przepisy techniczne lub rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym terminie lub że operatorzy systemów przesyłowych nie wdrożyli danego przepisu technicznego lub rynkowego.

5. Poprzez przekazanie uprawnień Komisji i zgodnie z definicjami określonymi w art. 2eb ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2ea ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, Agencja może podejmować decyzje zawieszające i proponować Komisji nakładanie grzywien, gdy jest zdania, że projekt przepisów technicznych nie został przyjęty w rozsądnym terminie lub że operatorzy systemów przesyłowych nie wdrożyli danego przepisu technicznego.

Uzasadnienie

Poprawka ta ustala podstawę prawną i uprawnienia zawieszające Agencji w zakresie prawa konkurencji i rynku wewnętrznego. Natomiast uprawnienia do nakładania kar są zastrzeżone dla Komisji z uwagi na brak jasnej podstawy prawnej.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Agencja monitoruje proces udzielania zezwoleń na budowę nowego potencjału transgranicznego i zapewnia przyspieszenie tego procesu w granicach ściślejszej współpracy regionalnej.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie warunków dla szybkiego i skutecznego procesu udzielania zezwoleń na budowę nowego potencjału transgranicznego oraz unikanie spowalniania projektów inwestycyjnych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6b. Agencja monitoruje obliczanie przez operatorów systemów przesyłowych potencjału transgranicznego oraz rzeczywiste (zagregowane) wykorzystanie potencjału przesyłowych połączeń wzajemnych między sieciami, a także rozwiązywanie problemów niesprawiedliwego, dyskryminującego lub nieskutecznego dostępu przez granice między poszczególnymi krajami.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zapewnienia Agencji faktycznych uprawnień do nadzoru handlu transgranicznego.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6c. Agencja może nałożyć skuteczne sankcje, jeżeli bariery dla handlu transgranicznego nie zostaną usunięte.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zagwarantowania, że Agencja posiadać będzie rzeczywiste uprawnienia, aby nadzorować handel transgraniczny oraz podejmować działania na rzecz usunięcia barier handlowych. Niezależnie od tego, czy europejska sieć operatorów systemów przesyłowych zostanie stworzona czy też nie, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna posiadać uprawnienia bezpośrednie, aby zmusić poszczególnych operatorów do wykonywania decyzji Agencji. W przypadku utworzenia europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych konieczne będzie dalsze rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby był on dostosowany do działalności sieci europejskiej.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6d. Agencja ma prawo i obowiązek podejmowania wiążących decyzji we wszelkich kwestiach z zakresu dostępu do połączonych systemów przesyłowych dotyczących co najmniej dwóch państw członkowskich i korzystania z nich, jeżeli właściwe krajowe organy regulacyjne nie osiągnęły wspólnego porozumienia.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zapewnienia Agencji faktycznych uprawnień do nadzoru handlu transgranicznego.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja wspiera współpracę pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na szczeblu regionalnym. Agencja przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia, gdy uzna, że konieczne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy.

3. Agencja zapewnia współpracę pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi na szczeblu europejskim i regionalnym. Agencja przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia, gdy uzna, że konieczne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy.

Uzasadnienie

Wsparcie nie gwarantuje, że da się osiągnąć cel ustanowienia Agencji, którym jest – zgodnie z art. 1 niniejszego rozporządzenia – powołanie Agencji do „koordynowania działań organów regulacyjnych”.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub Komisji Agencja przedkłada opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez urząd regulacyjny z wytycznymi, o których jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005.

4. Na wniosek organu regulacyjnego Agencja przedkłada opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez urząd regulacyjny z wytycznymi, o których jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005 oraz w prawodawstwie wspólnotowym określającym politykę energetyczną Wspólnoty.

Uzasadnienie

Rozszerzenie demokratycznej odpowiedzialności Agencji na uwzględnienie ewentualnego zwiększenia zakresu prawa Unii w dziedzinie energetyki.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny nie zastosuje się do opinii Agencji, o której mowa w ust. 4, w terminie czterech miesięcy od daty jej otrzymania, Agencja zawiadamia o tym Komisję.

5. W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny nie zastosuje się do opinii Agencji, o której mowa w ust. 4, w terminie czterech miesięcy od daty jej otrzymania, Agencja zawiadamia o tym Komisję i rząd właściwego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Oprócz Komisji należy także zawiadomić rząd właściwego państwa członkowskiego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w określonym przypadku na trudności w stosowaniu wytycznych, o których mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, może zwrócić się do Agencji z prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją opinię po konsultacji z Komisją, w terminie czterech miesięcy.

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w określonym przypadku na trudności w stosowaniu wytycznych, o których mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, może zwrócić się do Agencji z prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją opinię w terminie dwóch miesięcy.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji oraz skrócenie terminów.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b. Agencja monitoruje rozwój sytuacji na rynkach gazu i energii elektrycznej, zwłaszcza dostęp energii ze źródeł odnawialnych do sieci, poprzez pozytywne porównywanie krajowych przepisów w zakresie dostępu oraz poprzez ułatwianie takiego dostępu w innych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie rzeczywistego i pozytywnego porównywania dostępu energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z praktykami krajowymi oraz z cechami szczególnymi dla każdego kraju, a także ułatwianie szerzenia tych pozytywnych praktyk również w innych państwach członkowskich.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Agencja nie przyjmie decyzji odnoszącej się do wniosku o udzielenie zwolnienia na mocy niniejszego ustępu w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia tego wniosku, Komisja podejmuje decyzję zamiast Agencji.

Uzasadnienie

W przypadku poważnych opóźnień ze strony Agencji w podejmowaniu decyzji o zwolnieniu, w celu uniknięcia wewnątrz Agencji paraliżu instytucjonalnego wprowadza się mechanizm przekazujący podjęcie ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Agencja wspiera realizację wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych utworzonych decyzją (WE) nr 1364/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiającą wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych1.

 

W szczególności Agencja uwzględnia te wytyczne podczas zatwierdzania dziesięcioletnich planów inwestycyjnych zgodnie z art. 6 ust. 3.

_______________________

Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Na wniosek Komisji Agencja realizuje określone dodatkowe zadania, związane z jej zakresem kompetencji.

Uzasadnienie

Komisja powinna móc zażądać od Agencji realizacji określonych dodatkowych zadań będących w zakresie jej ogólnych kompetencji, które można uważać za przyczyniające się do spełnienia celów wspólnotowych ram regulacyjnych dotyczących współpracy organów regulacji energetyki.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Przechowywanie energii i zarządzanie kryzysowe

 

1. Publikując sprawozdanie roczne, Agencja określa potrzeby Unii w zakresie magazynowania – zarówno z punktu widzenia koniunktury, jak i bezpieczeństwa – oraz daje wytyczne dotyczące inwestycji produkcyjnych i infrastruktury przesyłowej.

 

2. Agencja koordynuje na szczeblu Wspólnoty krajowe mechanizmy zarządzania kryzysami energetycznymi.

 

3. Agencja koordynuje komunikację między UE a operatorami z krajów trzecich.

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 18 sprawozdawcy.

Agencja winna pełnić rolę obserwatora europejskiego rynku energii i europejskiej polityki energetycznej.

Koordynacja zarządzania kryzysowego i wymiany z krajami trzecimi to również istotne aspekty poprawy funkcjonowania rynków.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8b

 

Konsultacje i przejrzystość

 

1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań Agencja odbywa w sposób otwarty i przejrzysty formalne konsultacje z podmiotami rynkowymi, konsumentami i użytkownikami końcowymi, zwłaszcza odnośnie do jej zadań wobec operatorów systemów przesyłowych.

 

W stosownych przypadkach Agencja daje zainteresowanym stronom racjonalną możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanego środka i podaje do wiadomości publicznej wyniki procedury konsultacji.

 

2. Agencja wykonuje swoje działania z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości.

 

3. Agencja gwarantuje, że instytucje publiczne i inne zainteresowane strony otrzymują wiarygodne i łatwo dostępne informacje, szczególnie w odniesieniu do wyników jej pracy, w odpowiednim przypadku.

 

4. Agencja określa w swoim regulaminie wewnętrznym ustalenia praktyczne dotyczące wdrożenia zasad przejrzystości określonych w ust. 2 i 3.

 

5. Agencja publikuje na swojej stronie internetowej przynajmniej porządek obrad, dokumenty bazowe oraz protokoły posiedzeń rady administracyjnej, rady organów regulacyjnych oraz komisji odwoławczej.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8c

 

Monitorowanie i sprawozdawczość dotyczące sektora energetyki

 

1. Agencja monitoruje zjawiska na rynkach gazu i energii elektrycznej, a w szczególności ceny detaliczne gazu i energii elektrycznej oraz przestrzeganie praw odbiorców określonych w dyrektywie 2003/55/WE i dyrektywie 2003/54/WE.

 

2. Agencja publikuje roczne sprawozdanie na temat wydarzeń na rynkach gazu i energii elektrycznej, w tym spraw dotyczących odbiorców, w którym przedstawia wszystkie istniejące jeszcze bariery dla ostatecznego utworzenia rynku wewnętrznego energii.

 

3. W czasie publikacji rocznego sprawozdania Agencja może przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Komisji opinię w sprawie środków, jakie można by podjąć w celu likwidacji barier, o których mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Agencja ma za zadanie przedstawienie rocznego sprawozdania w sprawie zjawisk na rynku gazu i energii elektrycznej oraz może wydawać zalecenia dotyczące środków, jakie należy podjąć w celu lepszej liberalizacji rynków energetycznych.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8d

 

Nadzór, egzekwowanie przepisów i kary

 

1. W porozumieniu z Komisją Agencja może nakładać kary finansowe na operatorów systemów przesyłowych, którzy nie wywiążą się z jej odnośnych zobowiązań na mocy art. 7 lub nie dostarczą informacji wymaganych przez Agencję do pełnienia jej funkcji. Stosowane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

2. Krajowe organy regulacyjne – we współpracy z Agencją – odpowiadają za weryfikację stopnia, w jakim operatorzy systemów przesyłowych przestrzegają zobowiązań wynikających z przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 

3. Nakładając kary zgodnie z niniejszym artykułem, organ publikuje nazwy operatorów systemów przesyłowych oraz wysokość kar finansowych i przyczyny ich nałożenia.

Uzasadnienie

Agencja winna dysponować skutecznymi mechanizmami egzekucji umożliwiającymi jej sprawne pełnienie powierzonych funkcji.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz przesyła je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie to powinno zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony przez radę organów regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej Agencji w danym roku.

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz roczne sprawozdanie na temat wydarzeń na rynkach gazu i energii elektrycznej, o którym mowa w art. 8c ust. 2. Agencja przesyła te roczne sprawozdania, najpóźniej do dnia 15 kwietnia, do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie z działalności agencji powinno zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony przez radę organów regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej Agencji w danym roku. Tych pięć instytucji UE udziela, lub nie, absolutorium z wdrożenia przez Agencję unijnej polityki w dziedzinie energetyki, wewnętrznego rynku energii i konkurencji. Parlament formułuje zalecenia odnośnie do programu prac, o którym mowa w art. 10 ust. 4.

Uzasadnienie

Oprócz pełnienia bezpośrednich obowiązków administracyjnych i regulacyjnych Agencja musi wskazywać najważniejsze zjawiska i bariery występujące na rynkach gazu i energii elektrycznej. W niniejszym sprawozdaniu należy właściwie ująć aspekty dotyczące konsumentów.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z dwunastu członków. Komisja i Rada powołują po sześciu członków. Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z sześciu członków. Komisja, Rada i Parlament Europejski powołują po dwóch członków. Żaden z członków rady administracyjnej nie może być jednocześnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada administracyjna nie postanowi inaczej, dyrektor Agencji bierze udział w obradach. Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków. Rada administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Przewodniczący rady organów regulacyjnych lub mianowany przezeń członek tej rady oraz dyrektor Agencji biorą udział w obradach bez prawa głosu. Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków. Rada administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez radę administracyjną mają istotny wpływ na radę organów regulacyjnych, zatem przewodniczący rady organów regulacyjnych lub mianowany przezeń członek tej rady winien uczestniczyć w posiedzeniach rady administracyjnej w charakterze obserwatora.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

4. Rada administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, chyba że niniejsze rozporządzenie lub statut Agencji stanowią inaczej.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Członkowie rady administracyjnej zobowiązują się do niezależnego działania w interesie publicznym. W tym celu składają oni corocznie pisemną deklarację zobowiązań i pisemną deklarację interesów, wskazując na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby być uważane za podważające ich niezależność, albo też na występowanie jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby być uważane za podważające ich niezależność. Deklaracje te są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5b. Rada administracyjna wykonuje swoje zadania w sposób niezależny i obiektywny oraz w interesie publicznym i nie zwraca się o instrukcje do żadnych władz krajowych lub regionalnych ani nie przyjmuje takich instrukcji.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c. Żaden z członków rady administracyjnej nie może być jednocześnie członkiem rady organów regulacyjnych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5d. Rada administracyjna może zostać odwołana na wniosek Komisji i w drodze decyzji podjętej przez Parlament Europejski. Parlament Europejski podejmuje decyzję absolutną większością głosów.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 12.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada administracyjna powołuje dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po uzgodnieniu z radą organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz decyzje Agencji.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rada administracyjna powołuje członków rady organów regulacyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

W celu zapewnienia niezależności Agencji rada administracyjna nie powinna odpowiadać za powoływanie członków rady organów regulacyjnych.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada administracyjna przyjmuje program prac Agencji na nadchodzący rok do dnia 30 września każdego roku, po skonsultowaniu się z Komisją i po zatwierdzeniu przez radę organów regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po czym przesyła go do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Program prac jest przyjmowany bez naruszenia rocznej procedury budżetowej.

4. Rada administracyjna przyjmuje program prac Agencji na nadchodzący rok do dnia 30 września każdego roku, po skonsultowaniu się z Komisją i po zatwierdzeniu przez radę organów regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3, po czym przesyła go do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Program prac jest przyjmowany bez naruszenia rocznej procedury budżetowej i podawany do wiadomości publicznej.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Rada administracyjna sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem.

7. Rada administracyjna sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem w porozumieniu z radą organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz decyzje Agencji.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków rady administracyjnej do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Sprawozdania rady administracyjnej

 

Parlament Europejski i Rada mogą wezwać radę administracyjną do przedstawienia sprawozdania z wykonania jej obowiązków.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych wchodzi jeden przedstawiciel organów regulacyjnych, o których mowa w art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu. Krajowe organy regulacyjne nominują po jednym zastępcy na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych wchodzi jeden przedstawiciel spośród kierowników krajowych organów regulacyjnych lub ich przedstawicieli, zgodnie z art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a dyrektywy 2003/55/WE, z każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu. Z każdego państwa członkowskiego do rady organów regulacyjnych dopuszcza się tylko jednego przedstawiciela krajowego organu regulacyjnego. Każdy krajowy organ regulacyjny jest odpowiedziany za nominację zastępcy spośród obecnego personelu krajowego organu regulacyjnego.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych podejmowane są większością dwóch trzecich głosów jej członków. Każdy członek lub zastępca członka ma jeden głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych podejmowane są większością dwóch trzecich głosów jej obecnych członków. Każdy członek lub zastępca członka ma jeden głos.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada organów regulacyjnych uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4. Rada organów regulacyjnych uchwala swój regulamin wewnętrzny. Szczegółową procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, jak również, w odpowiednich przypadkach, zasady dotyczące kworum, określają przepisy regulaminu wewnętrznego. Regulamin wewnętrzny może określać szczególne metody pracy w zakresie rozpatrywania kwestii wynikłych w kontekście inicjatyw współpracy regionalnej.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą wezwać przewodniczącego rady organów regulacyjnych do przedstawienia sprawozdania z wykonania jego zadań i obowiązków.

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych powinna ponosić odpowiedzialność przed Radą i Parlamentem.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi wskazówek, w zakresie wynikającym z jej kompetencji, dotyczących wykonywania zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi zgody przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 8a, 8b i 8c zgodnie z art. 14 ust. 3. Oprócz tego rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi wskazówek, w zakresie wynikającym z jej kompetencji, dotyczących wykonywania zadań dyrektora. Dyrektor wykonuje swoje zadania zgodnie z decyzjami rady organów regulacyjnych, która w sprawach dotyczących uregulowań powinna być jedynym organem decyzyjnym Agencji jeśli chodzi o regulację rynku energetycznego.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada opinię o kandydacie, który ma zostać powołany na stanowisko dyrektora, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada podejmuje decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada zgodę dotyczącą kandydata, który ma zostać powołany na stanowisko dyrektora, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada podejmuje decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania dyrektora, biorąc pod uwagę, że to dyrektor kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz decyzje Agencji.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków rady organów regulacyjnych do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 16.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który zachowuje niezależność podczas pełnienia swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który pełni swoje obowiązki zgodnie z decyzjami rady organów regulacyjnych. Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu, ani ich nie przyjmuje.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę administracyjną na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę administracyjną za zgodą rady organów regulacyjnych na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia istotnych dla sektora energetycznego, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez jej członków oraz jest zatwierdzany w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Podczas dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec kadencji Komisja przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja uwzględnia w szczególności:

3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. Podczas dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec kadencji Komisja przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja analizuje w szczególności:

(a) wykonywanie obowiązków przez Dyrektora;

(a) wykonywanie obowiązków przez Dyrektora; oraz

(b) zadania i zobowiązania Agencji w nadchodzących latach.

(b) zadania i zobowiązania Agencji w nadchodzących latach.

4. Rada administracyjna, działając na wniosek Komisji oraz uwzględniając sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach gdy jest to uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na wniosek Komisji oraz po wysłuchaniu opinii rady organów regulacyjnych, która jest szczególnie brana pod uwagę, a także uwzględniając sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach gdy jest to uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami Agencji.

5. Rada administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu miesiąca poprzedzającego przedłużenie jego kadencji dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

5. Rada administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu miesiąca poprzedzającego przedłużenie jego kadencji dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu. Przedłużenie kadencji dyrektora jest zatwierdzane w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji dyrektor pełni swoje funkcje do czasu mianowania następcy.

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji dyrektor pełni swoje funkcje do czasu mianowania następcy.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji rady administracyjnej, po wyrażeniu zgody przez radę organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

8. Parlament Europejski i Rada mogą wezwać dyrektora do przedstawienia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

8. Oprócz wymogu, o którym mowa w art. 10 ust. 10, Parlament Europejski i Rada mogą wezwać dyrektora do przedstawienia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, z zastrzeżeniem zgody rady organów regulacyjnych.

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7, 8, 8a, 8b i 8c, z zastrzeżeniem zgody organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Obowiązkiem dyrektora powinno być przyjmowanie opinii, zaleceń i, co najważniejsze, decyzji rady organów regulacyjnych, aby mogły one wejść rzeczywiście w życie.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać dyrektora do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje projekt rocznego programu prac Agencji na nadchodzący rok i przedkłada go radzie organów regulacyjnych i Komisji do dnia 30 czerwca roku bieżącego.

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje projekt rocznego programu prac Agencji na nadchodzący rok i przedkłada go radzie organów regulacyjnych, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji do dnia 30 czerwca roku bieżącego.

Uzasadnienie

Istotna jest demokratyczna kontrola programów prac Agencji.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na wniosek Komisji powoływani przez radę administracyjną, po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i po konsultacji z radą organów regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na wniosek Komisji powoływani przez radę administracyjną, po wystosowaniu publicznego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Przed mianowaniem kandydaci wybrani przez radę administracyjną składają oświadczenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielają odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W interesie ciągłości punkt preambuły powinien przewidywać możliwość częściowej zmiany składu komisji odwoławczej przy powoływaniu lub odnawianiu mandatu jej członków.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków komisji odwoławczej do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przychody Agencji obejmują przede wszystkim:

1. Przychody Agencji obejmują przede wszystkim:

(a) dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich (sekcja "Komisja");

(a) dotację wspólnotową zapisaną we właściwym dziale budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (sekcja "Komisja") zgodnie z decyzją władzy budżetowej, na mocy pkt. 47 porozumienia miedzyinstytucjonalnego;

(b) opłaty wnoszone na rzecz Agencji zgodnie z art. 19;

(b) opłaty wnoszone na rzecz Agencji zgodnie z art. 19;

(c) ewentualne dobrowolne wkłady wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne państw członkowskich;

(c) finansowy wkład wnoszony przez wszystkie krajowe organy regulacyjne, z każdego państwa członkowskiego;

 

(ca) wszelkie proponowane alternatywne metody finansowania, szczególnie poprzez opłaty za przesył energii elektrycznej i gazu; oraz

(d) ewentualne zapisy, darowizny lub dotacje wymienione w art. 10 ust. 6.

(d) ewentualne zapisy, darowizny lub dotacje wymienione w art. 10 ust. 6.

 

Rada organów regulacyjnych wyraża zgodę do [...]* na wysokość wkładu finansowego wnoszonego przez każde państwo członkowskie na mocy art. 18 ust. 1 lit.c).

 

* 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu lub odstępstwie zgodnie z art. 8 ust. 1 podlegają opłacie na rzecz Agencji.

1. Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu lub odstępstwie zgodnie z art. 88 ust. 1 albo określone lub specjalistyczne informacje, zalecenia, decyzje lub zadania monitorowania na rzecz Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych podlegają opłacie na rzecz Agencji

Uzasadnienie

W celu zwiększenia niezależności finansowej Agencji i mając na uwadze ograniczony budżet UE, proponuje się rozszerzenie przepisów dotyczących starania się o finansowanie przez rynek.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor przedstawia wstępny projekt budżetu dotyczący wydatków operacyjnych i programu prac przewidzianych na nadchodzący rok budżetowy i przekazuje go radzie administracyjnej, razem z wykazem etatów tymczasowych. Na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora rada administracyjna opracowuje co roku preliminarz przychodów i wydatków Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz, w tym projekt planu zatrudnienia, jest przekazywany przez radę administracyjną Komisji najpóźniej do dnia 31 marca. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez dyrektora jest przekazywany do rady organów regulacyjnych, która może wydać opinię w sprawie tego projektu.

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor przedstawia wstępny projekt budżetu dotyczący wydatków operacyjnych i programu prac przewidzianych na nadchodzący rok budżetowy i przekazuje go radzie administracyjnej, razem z wykazem etatów tymczasowych. Na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora rada administracyjna opracowuje co roku preliminarz przychodów i wydatków Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz, w tym projekt planu zatrudnienia, jest przekazywany przez radę administracyjną Komisji najpóźniej do dnia 31 marca. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez dyrektora jest przekazywany do rady organów regulacyjnych, która może wydać uzasadnioną opinię w sprawie tego projektu.

Uzasadnienie

Dyrektor pełni ważną rolę regulacyjną. Mając to na względzie oraz w celu zapewnienia jego niezależności regulacyjnej, powinien on najpierw otrzymać w pełni uzasadnioną opinię rady organów regulacyjnych.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada administracyjna może przyjąć postanowienia umożliwiające zatrudnianie przez Agencję oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich.

4. Rada administracyjna może przyjąć postanowienia umożliwiające w wyjątkowych przypadkach zatrudnianie przez Agencję oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich.

Uzasadnienie

Zbyt częste zatrudnianie z personelu oddelegowanego przez krajowe organy oraz organy regulacyjne może zmniejszyć niezależność Agencji i powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działalność Agencji jest oceniana przez Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, zgodnie z celem, mandatem i zadaniami Agencji określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w jej rocznych programach prac.

1. Działalność Agencji jest oceniana przez Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, zgodnie z celem, mandatem i zadaniami Agencji określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w jej rocznych programach prac. Ocena ta jest oparta na obszernych konsultacjach.

Uzasadnienie

Uściślenie metody oceny i jej przydatności dla opracowania programów Agencji.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej cztery lata po objęciu stanowiska przez pierwszego dyrektora Agencji. Komisja przedstawia kolejne raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej trzy lata po objęciu stanowiska przez pierwszego dyrektora Agencji. Komisja przedstawia kolejne raporty z oceny co najmniej raz na trzy lata.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W trakcie debaty na temat przedmiotowego rozporządzenia pogłębiło się jeszcze przekonanie sprawozdawcy, że należy wyjść poza propozycje Komisji dotyczące Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki i stworzyć agencję bardziej niezależną i mającą większe uprawnienia decyzyjne.

Sprawozdawca jest zdania, że jeżeli Agencja ma się skutecznie przyczyniać do rozwoju zintegrowanego konkurencyjnego rynku energetycznego w Unii Europejskiej, musi dysponować większymi, niezależnymi od Komisji, uprawnieniami w zakresie rozwiązywania problemów transgranicznych i zapewnienia skutecznej współpracy między OSP i krajowymi organami regulacji energetyki.

Dlatego też w poprawkach przedstawionych w niniejszym projekcie sprawozdania proponuje się wprowadzenie nowych istotnych uprawnień decyzyjnych dla Agencji – w szczególności w odniesieniu do opracowywania kodeksów technicznych i planów inwestycyjnych Europejskich Sieci OSP – oraz większej niezależności regulacyjnej i finansowej.

Większe uprawnienia i większa niezależność powinny się jednak wiązać z większą odpowiedzialnością – wobec Parlamentu i wobec kluczowych zainteresowanych stron. Dlatego też w celu zrównoważenia tych nowych uprawnień sprawozdawca proponuje znaczne zwiększenie wymogów dotyczących prowadzenia konsultacji przez Agencję, przejrzystości i odpowiedzialności przed Parlamentem.

Należy jednak stale mieć na uwadze, że trzeci pakiet energetyczny należy traktować jako całość – a Agencja ma być kluczowym elementem łączącym. Rola, uprawnienia i obowiązki, jakie Parlament przyznaje Agencji w przedmiotowym rozporządzeniu będą musiały być spójne z projektami innych dyrektyw i rozporządzeń wchodzących w skład pakietu – w szczególności tymi, które dotyczą uprawnień i obowiązków Europejskich Sieci OSP.

Kwestie prawne: równowaga instytucjonalna i uprawnienia Agencji

Parlament Europejski zdaje sobie sprawę ze znaczenia zasady równowagi instytucjonalnej, którą Komisja Europejska, na podstawie Traktatu, ma obowiązek chronić.

Podczas przygotowywania niniejszego sprawozdania sprawozdawcy znane były kluczowe zasady prawne określone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie Meroni z 1958 r. (i w innych sprawach), zgodnie z którymi:

· organ przekazujący uprawnienia nie może nadać innemu organowi uprawnień innych niż te, które sam posiada na mocy Traktatu, i podlegających innym obowiązkom, a także

· nie jest możliwe przekazanie uprawnień wiążące się z dużym marginesem uznania między różnymi celami i zadaniami, umożliwiające przerzucanie odpowiedzialności i uniknięcie kontroli politycznej.

Na tej podstawie dotychczas istniejącym agencjom europejskim przyznane są głównie zadania informacyjne i koordynacyjne, a ich uprawnienia decyzyjne (wiążące dla osób trzecich) są ograniczone tylko do indywidualnych przypadków.

Każda agencja funkcjonuje jednak we własnych warunkach instytucjonalnych, a zakres jej kompetencji należy opracować przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb określonych sektorów, w których ma podejmować działania. Takie właśnie podejście należy przyjąć podczas tworzenia nowej agencji dla sektora energetycznego.

Ogólnie rzecz ujmując, sprawozdawca jest zdania, że charakter proponowanych poprawek nie narusza podstawowych zasad wynikających ze sprawy Meroni.

Idea, zgodnie z którą Agencja, w oparciu o propozycje zawarte w niniejszym sprawozdaniu, będzie miała szerokie uprawnienia dyskrecjonalne, jest dyskusyjna. Obecna sytuacja całkowicie różni się od sytuacji rozpatrywanej w sprawie Meroni, w której organ przekazujący uprawnienia musiał rozważyć „osiem różnych celów”. Proponowana Agencja będzie podejmować decyzje, które wymagają wysoce technicznych ocen; nie będzie korzystać z takiego rodzaju uprawnień dyskrecjonalnych, które wymagają dokonania wyboru między szeregiem różnych i sprzecznych interesów publicznych.

W rzeczywistości funkcje powierzone Agencji zgodnie ze zmienionym art. 4 nie obejmują ogólnych uprawnień regulacyjnych ani ogólnej swobody oceny, które byłyby równoznaczne z opracowywaniem (nawet jeśli częściowym) „polityki energetycznej”. W proponowanych poprawkach możliwość podejmowania wiążących decyzji jest ograniczona do indywidualnych decyzji lub przepisów dotyczących kwestii ściśle technicznych, koniecznych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii.

Omawiane podejście ilustrują poprawki do art. 6 ust. 3: Agencja jest uprawniona tylko do zatwierdzania tych kodeksów (przygotowanych przez Europejskie Sieci OSP), które dotyczą funkcjonowania technicznego sieci. Z drugiej strony Agencja tylko doradza Komisji w sprawie kodeksów, które dotyczą głównie konkurencji i reguł rynku. Zatwierdzanie czysto technicznych kodeksów jest odpowiednim, ściśle technicznym zadaniem dla Agencji, natomiast Komisja słusznie przyjmuje odpowiedzialność za kodeksy rynkowe, ponieważ są one związane z polityką konkurencji.

Zasady ustanowione w sprawie Meroni muszą być zatem rozpatrywane w określonym kontekście, a nie stosowane w uproszczony, nadmiernie konserwatywny sposób. W przypadku Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (której podstawę prawną stanowi art. 95 WE) istnieje potrzeba bardziej starannego ponownego rozpatrzenia tych zasad.

Zarządzanie i struktura Agencji

Proponowane zmiany w strukturze i funkcjonowaniu Agencji mają na celu zapewnienie najskuteczniejszej równowagi między potrzebą niezależności regulacyjnej z jednej strony, a koniecznością odpowiedniej kontroli politycznej z drugiej. Podstawową zasadą dla sprawozdawcy jest to, że niezależność Agencji jest kluczowa nie tylko dla jej skuteczności, ale także dla jej wiarygodności.

W związku z powyższym poprawki proponowane przez sprawozdawcę wprowadzają następujące kluczowe zmiany:

· większa rola rady organów regulacyjnych i Parlamentu w powoływaniu dyrektora. Dyrektor jest nadal powoływany przez radę administracyjną, ale na podstawie listy zawierającej przynajmniej dwa nazwiska kandydatów zgłoszonych przez radę organów regulacyjnych, a nie Komisję.

· skuteczniejsza i bardziej przejrzysta rada administracyjna. Liczba członków została znacznie ograniczona, jest ich łącznie pięciu – po 2 mianowanych przez Komisję i Radę, a także jeden mianowany przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, co ma na celu zapewnienie odzwierciedlenia poglądów prawodawcy. Członkowie będą mieli obowiązek niezależnego działania oraz składania oświadczeń dotyczących zobowiązań oraz interesów, które mogłyby naruszyć tą niezależność.

· wprowadzono termin mający zapewnić szybkie podejmowanie decyzji przez Agencję. Agencja będzie miała obowiązek podejmować decyzje w określonym terminie – proponuje się trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie decyzja nie zostanie podjęta, prawo decyzji przechodzi na Komisję. Pozwoli to uniknąć paraliżu instytucjonalnego i niepewności dla rynku i zapewni Komisji odpowiedni mechanizm nadzoru i kontroli.

· większa niezależność finansowa Agencji. Zwiększono możliwości Agencji w zakresie zdobywania środków finansowych z rynku (w zamian za świadczone usługi/ podejmowane decyzje) i od krajowych organów regulacyjnych.

Ogólnie rzecz ujmując, powyższe propozycje umocnią niezależność regulacyjną Agencji, a jednocześnie zapewnią skuteczną rozliczalność polityczną. W szczególności zostanie zwiększona odpowiedzialność Agencji przed Parlamentem.

Konsultacje, monitorowanie i sprawozdawczość

Właściwym sposobem przekazywania Agencji wiążących uprawnień (co zwiększy jej zgodność z zasadami ze sprawy Meroni) jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które gwarantują konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, nakładają na Agencję wyraźnie określony obowiązek przejrzystości, a w szczególności zwiększają rozliczalność Agencji wobec Parlamentu Europejskiego (poprzez dostarczanie informacji i składanie sprawozdań).

W tym celu dzięki proponowanym nowym artykułom 8b (nowy) i 8c (nowy) we wniosku w sprawie rozporządzenia uwzględnione zostaną ściśle określone wymogi wobec Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER):

· prowadzenie konsultacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi środkami podejmowanymi na mocy przedmiotowego rozporządzenia;

· zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości oraz łatwego dostępu do informacji, dzięki wyraźnym ustaleniom określonym w regulaminie Agencji oraz

· monitorowanie zjawisk na rynkach gazu i energii elektrycznej – zwłaszcza kwestii dotyczących odbiorców – oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania dla Parlamentu i Komisji, określającego (w razie potrzeby) propozycje działań służących lepszemu otwarciu rynków.

Wnioski

Celem trzeciego pakietu energetycznego jest stopniowe przechodzenie rynku energetycznego, który jeszcze dziesięć lat temu opierał się na systemie monopolu, od etapu liberalizacji do etapu, w którym konkurencja jest prawdziwa i trwała.

Aby osiągnąć ten cel, relacje między procesami regulacyjnymi i rozwojem rynku powinny być regulowane w ramach podejścia, które:

· jest nastawione na przyszły stan rynku (tzn. podejście perspektywiczne), na którym będzie istnieć dużo większa konkurencja i zróżnicowanie oraz

· jest skoncentrowane na wprowadzaniu w życie prawa konkurencji, aby w możliwie największym stopniu zminimalizować indywidualne stosowanie reguł ex-ante.

Powyższe cele można realizować na szczeblu europejskim w drodze harmonizacji zasad konkurencji i reguł ex-ante. Oznacza to, że regulacja sektora energetycznego będzie stopniowo ograniczana do czasu, gdy obowiązującymi regułami będą reguły dotyczące konkurencji. Należy zaznaczyć, że jeżeli nie uda się stworzyć skutecznego otoczenia konkurencyjnego, regulacja sektorowa nadal będzie odgrywać pewną rolę.

Jednak sektor energetyki zostanie objęty systemem opartym przede wszystkim na regułach konkurencji dopiero wówczas, gdy zostanie stwierdzone, że ta branża nie jest już monopolem naturalnym i stała się „normalną” branżą przemysłu.

Przyszłość europejskiego rynku energetycznego i jego rozwój po wdrożeniu trzeciego pakietu energetycznego będą zatem wymagać, by Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki odgrywała ważną rolę. Właśnie z tego powodu należy zwiększyć uprawnienia i niezależność Agencji, wykraczając poza propozycje przedstawione przez Komisję.

OPINIA Komisji Budżetowej (7.5.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Skutki finansowe

Szacuje się, że całkowite roczne wydatki Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki wyniosą około 6-7 milionów EUR, z czego 5 milionów EUR na wydatki związane z personelem (biorąc pod uwagę średni koszt na jednego pracownika Komisji Europejskiej, tj. 0,117 miliona EUR rocznie, z włączeniem wydatków związanych z budynkami i innymi kosztami administracyjnymi), 1 milion EUR na koszty operacyjne (zebrania, badania, jak również koszty tłumaczenia, publikacji oraz public relations), zaś resztę pochłoną wydatki inwestycyjne (związane z nabyciem ruchomości i związanych z tym wydatków) oraz wydatki ponoszone w trakcie delegacji służbowych.

Roczne koszty Agencji zostaną pokryte z dotacji wspólnotowych. Agencja posiada ograniczone dochody pochodzące z opłat wnoszonych przez strony trzecie a naliczanych przez agencję przy podejmowaniu określonych decyzji.

Pracownicy

Komisja zaproponowała, by Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, biorąc pod uwagę jej zadania, posiadała liczbę pracowników ograniczoną do 40-50 osób. Liczba ta opiera się na analizie wymagań co do liczby pracowników krajowych urzędów regulacyjnych oraz analizie minimalnych zasobów niezbędnych do wykonywania przewidywanych zadań, w szczególności w kontekście zapewniania synergii w wykorzystywaniu zasobów krajowych urzędów regulacyjnych do wsparcia pracy agencji. Według Komisji, zaproponowana liczba pracowników odpowiada potrzebom tych urzędów. Ponadto, Komisja twierdzi, że jeżeli miałaby się podjąć wykonywania zadań agencji, liczba pracowników musiałaby być znacznie wyższa.

Ocena

Z budżetowego punktu widzenia sprawozdawczyni ma pewne wątpliwości co do ustanowienia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ze względu na niejasności związane z jej finansowaniem. Wątpliwości te koncentrują się przede wszystkim na następujących punktach:

1) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki musi być finansowana z poddziału 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, w którym marginesy są szczególnie ograniczone. W dziale tym konieczne było już dokonanie pewnych przeprogramowań w celu uzyskania porozumienia w sprawie finansowania projektu Galileo. W wyniku tego margines w dziale 1a na rok 2008 wyniósł 0.

Finansowanie nowej agencji nie jest ujęte ani w ostatnim programowaniu finansowym Komisji z dnia 31 stycznia 2008 r., ani też w tabelach załączonych do rocznej strategii politycznej, w której stwierdzono po prostu, że środki na finansowanie agencji „uzyskane zostaną dzięki redukcjom środków na inne działania (głównie działania w ramach prerogatyw instytucjonalnych) w obszarze polityki transport i energia.” W odniesieniu do powyższego nie ma dalszych szczegółów.

Komisja zapewniła Komisję Kontroli Budżetowej, że zamierza finansować agencję bez zmniejszania marginesu w poddziale 1a, tj. poprzez przesunięcia poza liniami zatwierdzonymi w drodze współdecyzji. Do tej pory Komisja nie była w stanie dokładnie określić, w jaki sposób ma to się odbyć.

Jeżeli jednak ten manewr teoretycznie nie naruszy marginesu, oznacza to, że agencja finansowana będzie poprzez wykorzystanie ostatnich „swobodnie dostępnych” środków w poddziale 1a, i że każdy priorytet, pojawiający się przyszłości, będzie wymagał formalnego przeprogramowania (tak jak już oznajmiono, że jest to konieczne w przypadku utworzenia zaplanowanego nowego Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej). Sprawozdawczyni uważa, że jest to nie do zaakceptowania (patrz poprawka 1).

2) W tym kontekście należy ponownie zwrócić uwagę na fakt, że takie agencje, jak zaproponowana tu nowa agencja, wypełniają w przeważającej mierze zadania administracyjne. Dlatego należy poważnie rozważyć możliwość finansowania takich organów z działu 5 wieloletnich ram finansowych, co daje dodatkową korzyść, że marginesy nie są tak wąskie, jak w przypadku innych działów operacyjnych (patrz poprawka 2).

3) Do ustanowienia tej nowej agencji wymagana jest oczywiście procedura zgodna z art. 47 PMI, gdy tylko Komisja wreszcie poda do wiadomości publicznej szczegóły planowanego finansowania tej agencji. Jeżeli prawodawca podejmie decyzję na korzyść ustanowienia tej agencji, władza budżetowa będzie musiała dojść w ramach przepisów PMI do porozumienia w sprawie jej finansowania (patrz poprawka 3).

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o odrzucenie bieżącego wniosku Komisji ze względu na niejasności dotyczące jego finansowania i o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. Uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym nie jest zgodna z pułapem poddziału1a obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 bez zagrożenia finansowania innych priorytetów; uważa, że Komisja oznajmiła swój zamiar finansowania nowej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki wyłącznie poprzez przesunięcie w ramach poddziału 1a; przypomina jednak, że władza budżetowa nie otrzymała do tej pory żadnej informacji dotyczącej szczegółów tego przesunięcia, tak, że w chwili obecnej nie jest jasne, jakich programów czy priorytetów ono dotyczy i jakie skutki z niego wynikną w trakcie okresu finansowego, i czy w poddziale 1a pozostanie wystarczający margines;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. podkreśla, że zaproponowana agencja będzie pełniła głównie zadania administracyjne i wspomagała Komisję; z tego względu uważa, że w celu finansowania tej nowej agencji należy zbadać wszystkie możliwości wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, w tym działu 5, w którym wciąż wydają się pozostawać wystarczające marginesy;

Poprawka  3

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1c. podkreśla, że przepisy pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r. powinny mieć zastosowanie przy ustanawianiu agencji; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję na korzyść takiej agencji, Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego uzyskania porozumienia w sprawie finansowania tej agencji zgodnie z odpowiednimi przepisami PMI;

PROCEDURA

Tytul

Agencja ds. Współpracy pomiędzy Regulatorami Energetyki

Odsyłacze

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2008

1.4.2008

8.4.2008

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (14.5.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Lipietz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt Komisji utworzenia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki pojawia się w odpowiednim momencie. Jest on skutkiem logicznych zmian zachodzących od kilku lat w energetyce europejskiej.

Początkowo usługi publiczne w zakresie energetyki i gazu w 27 państwach były najczęściej dostarczane przez przedsiębiorstwa, głównie publiczne, posiadające prawie monopol krajowy lub regionalny. Lecz dawno temu firmy te zaczęły odsprzedawać sobie nawzajem energię. Konieczne więc stało się określenie reguł zdrowej konkurencji między tymi przedsiębiorstwami, a przedsiębiorstwami nowymi, które mogłyby pojawić się na rynku. Powoli utarła się zasada polegająca na oddzieleniu z jednej strony dwóch sieci przesyłowych energii (elektryczności i gazu), a z drugiej strony na mnogości przedsiębiorstw produkujących i dostarczających energię. Oddzielenie to powinno zapewnić neutralność systemu przesyłowego w stosunku do licznych producentów. Sposoby tego oddzielenia (na zasadzie odrębności majątkowej lub nie) nie dotyczą niniejszego rozporządzenia. Komisja sprecyzowała również, że oddzielenie to powinno być przeprowadzone niezależnie od systemu własności, publicznej lub prywatnej, zarówno przewoźnika jak i producenta-dystrybutora.

Wynikiem tej zmiany jest przekształcenie systemu krajowych europejskich sieci przesyłowych w naturalny monopol, dokładnie jak system dróg, portów i lotnisk między którymi poruszają się ciężarówki, statki i samoloty należące do tysięcy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Komisja posuwa się nawet do sprecyzowania, że część zdolności do magazynowania gazu powinna zostać wcielona do tego europejskiego dobra publicznego, jakim jest system przesyłowy.

W związku z tym pojawiają się trzy problemy:

- zagwarantowanie wolnego dostępu wszystkich producentów, dużych i małych (począwszy od właściciela wiatraka, a skończywszy na właścicielu elektrowni jądrowych) do systemu przesyłowego przy pełnej przejrzystości i bez dyskryminacji ze względu na rozmiar lub obywatelstwo;

- regulacja rynku energetycznego w zależności od polityki energetycznej Unii Europejskiej (która obejmuje politykę włączenia społecznego, politykę regionalną oraz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności klimatu).

- realizacja wzajemnego połączenia fizycznego i harmonizacja norm technicznych między sieciami na szczeblu europejskim oraz ich otwarcie na kraje trzecie, mianowicie dostarczające gaz (Rosja) lub przesyłające energię elektryczną (Szwajcaria).

To niezbędne połączenie i harmonizacja uzasadnia utworzenie jednostki koordynującej krajowe organy regulacyjne (Agencja).

System krajowych sieci przesyłowych połączonych w ten sposób między sobą oraz system regulujących je organów koordynowanych przez Agencję stanowiłby prawdziwą usługę publiczną w zakresie energetyki, powstałą dzięki współpracy na szczeblu europejskim.

Sprawozdawca odnosi się przychylnie do propozycji Komisji. Dwa punkty wymagają jednak wyjaśnienia.

Po pierwsze, uprawnienia Agencji.

Komisja słusznie odrzuca możliwość zmiany traktatów jednie w celu nadania tej Agencji wiążących uprawnień. Przyznaje ponadto, że nie ma ani środków technicznych ani personelu, aby uporać się z takim zadaniem. Proponuje więc agencję, która będzie pełniła funkcję głównie doradczą i będzie kierowała do Komisji sprawy w celu podjęcia decyzji i ewentualnie nałożenia kar.

Sprawozdawca uważa, że istnieje wystarczająca podstawa prawna, aby rozszerzyć uprawnienia Agencji w zakresie rynku wewnętrznego i zwalczania nadużyć pozycji dominującej, pozostawiając jednocześnie Komisji prawo do nakładania grzywien.. Natomiast nadzór zgodności polityki krajowych organów regulacyjnych z polityką energetyczną Unii w obecnym stanie rzeczy może być jedynie przedmiotem opinii niewiążących.

Po drugie, odpowiedzialność Agencji.

Wiarygodność Agencji w stosunku do rynku wymaga jej zupełnej niezależności wobec podmiotów, których działania powinna ona regulować, czy chodzi o operatorów systemów przesyłowych energii czy też o producentów-dystrybutorów energii. Agencja, uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie do podmiotów prywatnych lub publicznych, powinna posiadać legitymizację opartą na odpowiedzialności demokratycznej.

Sprawozdawca, proponując zwiększenie zdolności bezpośredniego działania Agencji (bez odwoływania się do mediacji Komisji), usiłował więc zrównoważyć zwiększenie uprawnień poprzez zwiększenie odpowiedzialności demokratycznej wobec Parlamentu i Rady. Agencja nie tylko może działać zgodnie z traktatami i prawem wtórnym, lecz powinna zdawać sprawozdania w sprawie podejmowanych decyzji i wydawanych opinii europejskim organom prawodawczym, od których otrzymała ona swoje uprawnienia.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Wiosną 2007 r. Rada Europejska wezwała Komisję, aby zaproponowała środki mające na celu utworzenie niezależnej struktury współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi.

(4) Wiosną 2007 r. Rada Europejska wezwała Komisję, aby zaproponowała środki mające na celu utworzenie niezależnej struktury umożliwiającej krajowym organom regulacyjnym wzajemną współpracę i podejmowanie decyzji dotyczących zasadniczych kwestii transgranicznych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy )

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Państwa członkowskie powinny ściśle współpracować i usuwać przeszkody w wymianie transgranicznej w celu realizacji celów europejskiej polityki energetycznej. Przyjęcie niezależnego instrumentu, który mógłby wypełnić istniejącą obecnie lukę, stanowiłby realizację podwójnego celu, tj. włączenia perspektywy europejskiej w zakres uprawnień krajowych władz regulacyjnych i przyczyniania się do skutecznego przestrzegania wspólnotowych zasad równego traktowania i warunków dostępu do europejskiego systemu przesyłu gazu i energii elektrycznej, a także przyczyniłoby się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwana dalej „agencją” ma formę organizacji, aby umożliwiać krajowym władzom regulacyjnym umacnianie współpracy w perspektywie europejskiej i brać udział w sprawowaniu funkcji o wymiarze europejskim na wspólnych podstawach.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Na podstawie oceny wpływu dotyczącej zasobów niezbędnych do działania jednostki centralnej stwierdzono, że na tle innych możliwości za wyborem niezależnej jednostki centralnej przemawia szereg długofalowych korzyści. Należy zatem ustanowić Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwaną dalej „Agencją”.

(5) Na podstawie oceny wpływu dotyczącej zasobów niezbędnych do działania jednostki centralnej stwierdzono, że na tle innych możliwości za wyborem niezależnej jednostki centralnej przemawia szereg długofalowych korzyści. Spośród wielu propozycji, takich jak ERGEG+, wybrano model „agencji”. Jeśli działalność agencji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy ponownie rozważyć zastosowanie modeli, które zostały odrzucone.

Uzasadnienie

Komisja odrzuciła szereg innych możliwości, takich jak ERGEG+ lub strukturę podobną do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Jeśli przyjęty model agencji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Komisja powinna rozważyć pozostałe opcje i odpowiednio zmodyfikować rozporządzenie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji niezależności, możliwości technicznych, kompetencji regulacyjnych oraz przejrzystości i skuteczności.

(6) Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i dyrektywą 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, ich uzupełnienie na szczeblu wspólnotowym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji i jej członkom niezależności wobec konsumentów, producentów energii i operatorów systemu przesyłu i dystrybucji (publicznych lub prywatnych), a także zgodności ich działania z przepisami wspólnotowymi, możliwości technicznych, zdolności do dostosowania się do bieżących uregulowań oraz przejrzystości, podporządkowania się kontroli demokratycznej i skuteczności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Właściwe jest stworzenie ram umożliwiających współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiłyby jednolite stosowanie prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienie to powinno obejmować regulacje prawne dotyczące infrastruktury łączącej co najmniej dwa państwa członkowskie oraz zwolnienia z zasad stosujących się do rynku wewnętrznego w przypadku nowych wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i nowej infrastruktury gazowej usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

(8) Właściwe jest stworzenie zintegrowanych ram umożliwiających udział i współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiłyby jednolite stosowanie prawodawstwa dotyczącego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie. Agencja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienie to powinno obejmować regulacje prawne dotyczące infrastruktury łączącej co najmniej dwa państwa członkowskie oraz zwolnienia z zasad stosujących się do rynku wewnętrznego w przypadku nowych wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i nowej infrastruktury gazowej usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponieważ Agencja posiada ogólny obraz krajowych organów regulacyjnych, powinna pełnić rolę doradczą wobec Komisji w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Agencja powinna mieć również obowiązek powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych nie przynosi wymaganych wyników, lub że krajowy organ regulacyjny, który wydał decyzję naruszającą wytyczne, odmawia zastosowania się do opinii Agencji.

(9) Ponieważ Agencja posiada informacje pochodzące od krajowych organów regulacyjnych i innych źródeł, powinna pełnić rolę doradczą przy Komisji, pozostałych instytucjach UE i krajowych organach regulacyjnych co najmniej dwóch państw członkowskich w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Agencja powinna mieć również obowiązek powiadamiać Komisję, gdy stwierdzi, że współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych nie przynosi wymaganych wyników, lub że krajowy organ regulacyjny, który wydał decyzję naruszającą wytyczne, odmawia zastosowania się do opinii Agencji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Agencja powinna być również w stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w stanie opracowywać zbiory dobrych praktyk i wydawać wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym, operatorom systemów przesyłowych i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami, a także posiadać wiążące wytyczne umożliwiające działanie zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach polityki energetycznej UE.

Poprawka       8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia konieczne do wykonywania funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny i przede wszystkim niezależny. Niezależność organów regulacyjnych stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego ładu administracyjnego, ale jest również podstawowym warunkiem gwarantującym zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na szczeblu krajowym, rada organów regulacyjnych powinna zatem działać niezależnie od ewentualnych interesów rynkowych i nie zabiegać o instrukcje od żadnego rządu lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmować takich instrukcji.

(13) Agencja powinna mieć uprawnienia konieczne do wykonywania funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny. Niezależność organów regulacyjnych wobec producentów energii oraz operatorów systemów przesyłu i dystrybucji stanowi kluczową zasadę dobrego ładu administracyjnego i jest podstawowym warunkiem gwarantującym zaufanie rynku. Rozpatrując sytuację na szczeblu krajowym i wspólnotowym, rada organów regulacyjnych wraz ze swoimi członkami powinna zatem działać niezależnie od ewentualnych interesów rynkowych i powinna unikać konfliktów interesów i nie zabiegać o instrukcje lub przyjmować zaleceń od żadnego rządu lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego, przestrzegając jednocześnie przepisów wspólnotowych dotyczących polityki energetycznej, ochrony środowiska, rynku wewnętrznego i konkurencji oraz informując organy UE o swoich decyzjach i propozycjach.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uściślenie niezależności Agencji: niezależności wobec operatorów, wobec których powinna ona spełniać rolę arbitra, demokratycznej odpowiedzialności wobec prawa unijnego i organów legislacyjnych Unii.

Poprawka ta uściśla demokratyczną odpowiedzialność Agencji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W przypadkach, gdy Agencji przysługują uprawnienia decyzyjne, ze względu na ekonomiczność postępowania zainteresowane strony powinny otrzymać prawo odwołania się do komisji odwoławczej, która powinna stanowić część Agencji, ale być niezależna od jej organów administracyjnych i regulacyjnych.

(14) W przypadkach, gdy Agencji przysługują uprawnienia decyzyjne, ze względu na ekonomiczność postępowania zainteresowane strony powinny otrzymać prawo odwołania się najpierw do komisji odwoławczej, która powinna stanowić część Agencji, ale być niezależna od jej organów administracyjnych i regulacyjnych. Powinna istnieć możliwość odwołania się od decyzji komisji odwoławczej do Trybunału Sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla prawo stron do odwoływania się od decyzji Agencji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Agencja powinna stosować ogólne zasady dotyczące publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu organów Wspólnoty. Rada administracyjna powinna ustalić praktyczne środki ochrony w stosunku do informacji istotnych z handlowego punktu widzenia i danych osobowych.

(17) Agencja powinna stosować ogólne zasady dotyczące publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu organów Wspólnoty, w szczególności Konwencję z Aarhus. Rada administracyjna powinna zatwierdzać protokoły i ustalić praktyczne środki ochrony w stosunku do informacji istotnych z handlowego punktu widzenia i danych osobowych.

Uzasadnienie

Potwierdzenie wiążącego charakteru Konwencji z Aarhus (mianowicie w odniesieniu do przejrzystości badań dotyczących wpływu na środowisko) w stosunku do wszystkich instytucji unijnych, a więc Agencji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Powinna istnieć możliwość udziału państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z odpowiednimi umowami, które zawrze Wspólnota.

(18) Powinna istnieć możliwość udziału państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z odpowiednimi umowami, które zawrze Wspólnota zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Uzasadnienie

Umowy z krajami trzecimi powinny być zatwierdzane przez Parlament zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jako że cele proponowanego działania, to jest współpraca krajowych organów regulacyjnych na szczeblu wspólnotowym, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a mogą być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do osiągnięcia tych celów,

(19) Jako że cele proponowanego działania, to jest uczestnictwo i współpraca krajowych organów regulacyjnych na szczeblu wspólnotowym, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a mogą być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym ze względu na skalę i efekty działania, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym zadań regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez organy regulacyjne wymienione w art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, koordynowania ich działań.

Niniejszym ustanawia się Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwaną dalej „Agencją”, w celu uzupełnienia na szczeblu wspólnotowym – o ile sprawa dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich – zadań regulacyjnych wykonywanych na szczeblu krajowym przez organy regulacyjne wymienione w art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a dyrektywy 2003/55/WE oraz, w razie potrzeby, koordynowania ich działań.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że Agencja podejmuje działania w takich sprawach, gdzie należy oczekiwać luki regulacyjnej wskutek oddziaływania transgranicznego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W każdym państwie członkowskim Agencja posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym. Agencja może w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

2. W każdym państwie członkowskim Agencja posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym. Agencja może być stroną w postępowaniach sądowych.

Uzasadnienie

Agencja nie powinna nabywać żadnego majątku.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rodzaje aktów wydawanych przez Agencję

Zadania Agencji

Agencja może:

Agencja:

(a) wydawać opinie skierowane do operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych, dotyczące kwestii związanych z właściwym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, takimi jak zakaz dyskryminacji i rzeczywista konkurencja;

(b) wydawać opinie skierowane do organów regulacyjnych;

(b) wydaje opinie i zalecenia skierowane do organów regulacyjnych, dotyczące kwestii związanych z właściwym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, takimi jak zakaz dyskryminacji i rzeczywista konkurencja;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane do Komisji;

(c) wydaje opinie i zalecenia skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, konsumentów, producentów energii i operatorów systemów przesyłu i dystrybucji;

 

(ca) opracowuje zbiory dobrych praktyk i przyjmuje wytyczne zgodnie z art. 6 i 7; oraz

(d) wydawać indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7 i 8.

(d) wydawać indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 6, 7 i 8.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przyznaje Agencji uprawnień niezbędnych do wykonywania przez nią swej roli, tzn. umożliwiania współpracy krajowych organów regulacyjnych, rozwiązywania kwestii transgranicznych oraz ogólnie przyczyniania się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Komisji opinię w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, dla którego Agencja została ustanowiona.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać tym instytucjom opinię w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, w jakim Agencja została ustanowiona.

Uzasadnienie

Rozszerzenie misji doradczej Agencji na europejskie organy prawodawcze.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Agencja prowadzi otwarty, przejrzysty i regularny dialog z organizacjami reprezentującymi interesy swojego sektora i konsultuje się z zainteresowanymi stronami przed przyjęciem wszelkich aktów, które ich dotyczą.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w sprawie przepisów technicznych lub rynkowych, w sprawie projektu rocznego programu prac oraz projektu dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

3. Po konsultacjach z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, Agencja przygotowuje strategiczne wytyczne dla Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz dla Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w sprawie przepisów technicznych i rynkowych oraz w sprawie dziesięcioletniego planu inwestycyjnego wymieniającego przeszkody dla rozwoju sieci transgranicznej spowodowane zróżnicowanymi procedurami i praktykami autoryzacji w celu zapewnienia niedyskryminacji, rzeczywistej konkurencji oraz skutecznego i właściwego działania rynku wewnętrznego w ramach polityki energetycznej określonej przepisami wspólnotowymi.

Uzasadnienie

Jeśli Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO) zajmuje się opracowywaniem kodeksów i dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, należy zapewnić Agencji możliwość przedstawiania wytycznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencja, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, doradza Komisji w zakresie opracowania strategicznych wytycznych dla Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych, w przygotowywaniu kodeksów i zasad (w tym kodeksów technicznych), wspólnych narzędzi obsługi sieci i planów badań, dziesięcioletniego planu inwestycyjnego obejmującego, co dwa lata, prognozy adekwatności generacyjnej, a także roczny program prac zgodnie z art. 2c ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2c ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, łącznie z przyjęciem w odpowiednich przypadkach obowiązkowych wytycznych. Agencja doradza Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, przy przygotowywaniu przepisów rynkowych, a także przy przyjmowaniu wiążących wytycznych.

Uzasadnienie

Zakres i szczegółowość proponowanych kodeksów i zasad – niezależnie od tego, czy dotyczą całej infrastruktury przesyłowej, czy zależności pomiędzy istniejącymi krajowymi sieciami przesyłowymi – należy określić ex ante. Po pierwsze, Agencja powinna doradzać Komisji, na jej prośbę lub z własnej inicjatywy, podczas określania dokładnego zakresu i szczegółowości danego kodeksu lub zasady w obszarach określonych w art. 2c ust. 3 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej i gazu. Wcześniej należy również określić priorytetowe cele oraz zakres dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że projekt rocznego programu prac lub projekt 10-letniego planu inwestycyjnego przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie gwarantuje braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku.

4. 4. Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, gdy jest zdania, że projekt rocznego programu prac lub projekt 10-letniego planu inwestycyjnego przedstawionego jej zgodnie z art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 nie gwarantuje braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku lub zgodności z polityką energetyczną określoną przez przepisy prawa wspólnotowego.

Uzasadnienie

Przypomnienie legislacyjnych ram działania Agencji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, gdy jest zdania, że przepisy techniczne lub rynkowe nie gwarantują braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku, lub że przepisy techniczne lub rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym terminie lub że operatorzy systemów przesyłowych nie wdrożyli danego przepisu technicznego lub rynkowego.

5. Poprzez przekazanie uprawnień Komisji i zgodnie z definicjami określonymi w art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz art. 2e ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, Agencja może podejmować decyzje zawieszające i proponować Komisji nakładanie grzywien, gdy jest zdania, że przepisy techniczne lub rynkowe nie gwarantują braku dyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku, lub że przepisy techniczne lub rynkowe nie zostały przyjęte w rozsądnym terminie lub że operatorzy systemów przesyłowych nie wdrożyli danego przepisu technicznego lub rynkowego.

Uzasadnienie

Poprawka ta ustala podstawę prawną i uprawnienia zawieszające Agencji w zakresie prawa konkurencji i rynku wewnętrznego. Natomiast uprawnienia do nakładania kar są zastrzeżone dla Komisji z uwagi na brak jasnej podstawy prawnej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Zgodnie z programem pracy lub na wniosek Komisji Agencja opracowuje zbiory dobrych praktyk i przyjmuje wytyczne, które zawierają zasady mające gwarantować poszanowanie zasad niedyskryminacji, rzeczywistej konkurencji i właściwego funkcjonowania rynku podczas opracowywania kodeksów technicznych i handlowych, projektu rocznego programu pracy, projektu rocznego programu prac oraz projektu dziesięcioletniego planu inwestycji; wytyczne nie są wiążące, chyba że zostaną przyjęte w ramach odpowiedniej procedury regulacyjnej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6b. Agencja nadzoruje wdrażanie wytycznych, które przyjęła zgodnie z ustępem 6a i może – z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji lub właściwego organu lub zainteresowanego podmiotu – podejmować decyzję o sprawdzeniu skutecznego stosowania wytycznych przez ich odbiorców.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6c. Agencja, na odpowiednio wczesnym etapie, prowadzi szczegółowe, otwarte i przejrzyste konsultacje z podmiotami działającymi na rynku, konsumentami i użytkownikami końcowymi, w szczególności w odniesieniu do swoich zadań dotyczących operatorów systemów przesyłowych.

Uzasadnienie

Obecnie konsultacje publiczne na szczeblu UE prowadzone są przez Grupę Europejskich Organów Regulacyjnych ds. Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). W związku z tym Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) powinna przejąć to zadanie, gdyż posiada już dobrze ugruntowane zasady oraz doświadczenie w prowadzeniu konsultacji publicznych. Ponadto Agencja, w odróżnieniu od operatorów systemów przesyłowych, jest organem stworzonym po to, aby działać w interesie wszystkich uczestników rynku.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja może, zgodnie ze swoim programem prac lub na wniosek Komisji, przyjmować niewiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

2. Agencja, zgodnie ze swoim programem prac lub na wniosek Komisji, opracowuje zbiory dobrych praktyk, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w ramach polityki energetycznej UE. Agencja może również przyjmować wytyczne, które przypominają obowiązki wiążące na mocy prawodawstwa wspólnotowego gwarantującego zasady niedyskryminacji, rzeczywistej konkurencji i skutecznego funkcjonowania rynku przy sporządzaniu kodeksów technicznych i rynkowych, projektu rocznego programu prac oraz projektu dziesięcioletniego planu inwestycji; wytyczne nie są wiążące, jeżeli dotyczą równowagi rynków energetycznych poprzez zwiększenie lub zmiany technik produkcji, oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej Unii zgodnie z polityką energetyczną określoną przez prawodawstwo wspólnotowe.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub Komisji Agencja przedkłada opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez urząd regulacyjny z wytycznymi, o których jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005.

4. Na wniosek organu regulacyjnego Agencja przedkłada opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez urząd regulacyjny z wytycznymi, o których jest mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005 oraz w prawodawstwie wspólnotowym określającym politykę energetyczną UE.

Uzasadnienie

Rozszerzenie demokratycznej odpowiedzialności Agencji na uwzględnienie ewentualnego zwiększenia zakresu prawa Unii w dziedzinie energetyki.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w określonym przypadku na trudności w stosowaniu wytycznych, o których mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, może zwrócić się do Agencji z prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją opinię po konsultacji z Komisją, w terminie czterech miesięcy.

6. Gdy organ regulacyjny napotyka w określonym przypadku na trudności w stosowaniu wytycznych, o których mowa w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE, rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005, może zwrócić się do Agencji z prośbą o opinię. Agencja przedkłada swoją opinię po konsultacji z Komisją, w terminie dwóch miesięcy.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależnej roli doradczej Agencji oraz skrócenie terminów.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Agencja może realizować inne zadania w imieniu Komisji lub krajowych organów regulacyjnych w przypadku gdy można jej powierzyć takie zadania, i wykonuje je zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie uprawniającym ją do wykonywania odnośnych zadań.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z dwunastu członków. Komisja i Rada powołują po sześciu członków. Kadencja członka rady Administracyjnej wynosi pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z dwunastu członków, z których każdy jest innej narodowości i został wybrany na podstawie swojego doświadczenia z których sześciu wybieranych jest spośród kandydatów zaproponowanych przez Komisję i sześciu spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę. Przeprowadza się konsultacje z Parlamentem Europejskim. Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

Uzasadnienie

W ten sposób rada administracyjna nabiera bardziej reprezentatywnego charakteru i cechuje ją większa odpowiedzialność demokratyczna.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Członkowie rady administracyjnej są niezależni i powstrzymują się od wszelkich aktów niezgodnych z naturą pełnionej przez nich funkcji i składają co roku pisemny dowód w formie podpisanego oświadczenia, że nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do działalności Agencji.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada administracyjna nie postanowi inaczej, dyrektor Agencji bierze udział w obradach. Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków. Rada administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Dyrektor Agencji bierze udział w obradach. Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji lub na wniosek co najmniej jednej czwartej członków. Rada administracyjna może na podstawie jednogłośnej decyzji zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora osoby trzecie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

4. Rada Administracyjna, o ile niniejsze rozporządzenie lub statut nie stanowią inaczej, podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Każdy członek ma jeden głos. Szczegółową procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich jeden z członków może działać w imieniu innego członka, jak również, w odpowiednich przypadkach, zasady dotyczące kworum, określają przepisy regulaminu wewnętrznego.

5. Każdy członek ma jeden głos. Szczegółową procedurę głosowania, w szczególności zasady dotyczące kworum, określają przepisy regulaminu wewnętrznego.

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, po konsultacji z radą organów regulacyjnych.

1. Rada Administracyjna powołuje dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 2, w porozumieniu z radą organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Wzmocnienie podziału kompetencji.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz przesyła je, najpóźniej do dnia 15 czerwca, do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie to powinno zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony przez radę organów regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej Agencji w danym roku.

10. Rada administracyjna przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz przesyła je, najpóźniej do dnia 15 kwietnia, do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie to powinno zawierać odrębny rozdział, zatwierdzony przez radę organów regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej Agencji w danym roku. Tych pięć instytucji UE udziela, lub nie, absolutorium z wdrożenia przez Agencję unijnej polityki w dziedzinie energetyki, rynku wewnętrznego i konkurencji. Parlament formułuje zalecenia odnośnie do programu prac, o którym mowa w art. 10 ust. 4.

Uzasadnienie

Uściślenie odpowiedzi instytucji Unii na roczne sprawozdanie Agencji i przyspieszanie daty jego przedłożenia, tak aby odpowiedzi mogły stanowić dla Agencji wytyczne dla programu na następny rok.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi wskazówek, w zakresie wynikającym z jej kompetencji, dotyczących wykonywania zadań dyrektora.

1. Dyrektor uzyskuje zgodę Rady organów regulacyjnych przed przyjęciem opinii, strategicznych wytycznych, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi wskazówek, w zakresie wynikającym z jej kompetencji, dotyczących wykonywania zadań dyrektora. Rada organów regulacyjnych jest jedynym organem decyzyjnym Agencji w sprawach dotyczących uregulowań.

Uzasadnienie

Podział kompetencji.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który zachowuje niezależność podczas pełnienia swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który podczas pełnienia swoich obowiązków zachowuje niezależność i działa zgodnie z decyzją rady organów regulacyjnych. Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o instrukcje lub zalecenia do jakiegokolwiek rządu krajowego lub innego organu publicznego lub prywatnego ani ich nie przyjmuje w ramach polityki energetycznej określonej przepisami wspólnotowymi.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę administracyjną na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę organów regulacyjnych na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję i dwóch kandydatów zaproponowanych przez Radę, po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. W tym celu zaproponowani kandydaci zostają wezwani do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu. Parlament może sprzeciwić się tej nominacji, jeżeli udzielone odpowiedzi nie wydają się zgodne z wytycznymi Unii.

Uzasadnienie

Uściślenie demokratycznej odpowiedzialności dyrektora.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na wniosek Komisji oraz uwzględniając sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach gdy jest to uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami Agencji.

skreślony

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów.

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprzedniej poprawki.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, z zastrzeżeniem zgody rady organów regulacyjnych.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Podział kompetencji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja odwoławcza składa się z sześciu członków i sześciu zastępców członków wybranych spośród obecnego lub byłego personelu wyższego szczebla krajowych organów regulacyjnych, organów ochrony konkurencji lub innych instytucji krajowych lub wspólnotowych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w sektorze energetycznym. Komisja odwoławcza wyznacza przewodniczącego. Decyzje komisji odwoławczej zapadają kwalifikowaną większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków. Komisja odwoławcza jest zwoływana w razie potrzeby.

1. Komisja odwoławcza składa się z sześciu członków i sześciu zastępców członków wybranych spośród obecnego lub byłego personelu wyższego szczebla krajowych organów regulacyjnych, organów ochrony konkurencji lub innych instytucji krajowych lub wspólnotowych posiadających odpowiednie doświadczenie w sektorze energetycznym na podstawie kwalifikacji zawodowych i pochodzących z 12 różnych państw członkowskich. Komisja odwoławcza wyznacza przewodniczącego. Decyzje komisji odwoławczej zapadają kwalifikowaną większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków. Komisja odwoławcza jest zwoływana w razie potrzeby.

Uzasadnienie

Różnorodność, doświadczenie i kwalifikacje członków Agencji mają zasadnicze znaczenie.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na wniosek Komisji powoływani przez radę administracyjną, po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i po konsultacji z radą organów regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na wniosek kompromisowy Rady i Komisji powoływani przez Parlament Europejski, po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Kadencja członków komisji odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest odnawialny. Członkowie komisji odwoławczej podejmują decyzje w sposób niezależny; nie są związani żadnymi instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych innych funkcji w Agencji, w radzie administracyjnej ani w radzie organów regulacyjnych. Członka komisji odwoławczej nie można odwołać ze stanowiska w czasie trwania kadencji, chyba że został uznany za winnego poważnego uchybienia, a rada administracyjna, po uzyskaniu opinii rady organów regulacyjnych, podejmie decyzję o jego odwołaniu.

3. Kadencja członków komisji odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest odnawialny. Członkowie komisji odwoławczej podejmują decyzje w sposób niezależny; nie są związani żadnymi instrukcjami.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może odwołać się od decyzji, o której mowa w art. 7 i 8 i której jest adresatem, oraz od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została przyjęta w formie decyzji skierowanej do innej osoby.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może odwołać się od decyzji, o której mowa w art. 6, 7 i 8 i której jest adresatem, oraz od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została przyjęta w formie decyzji skierowanej do innej osoby.

Uzasadnienie

Uwzględnienie rozszerzenia uprawnień decyzyjnych agencji zaproponowanego w art. 6.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku, gdy Agencja uchyla się od podjęcia decyzji, postępowanie o zaniechanie działania może zostać wniesione do Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 232 Traktatu.

skreślony

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rada Administracyjna przyjmuje praktyczne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Rada Administracyjna przyjmuje praktyczne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i Konwencji z Aarhus w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Potwierdzenie wiążącego charakteru Konwencji z Aarhus (mianowicie w odniesieniu do przejrzystości badań dotyczących wpływu na środowisko) w stosunku do wszystkich instytucji unijnych, a więc Agencji.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działalność Agencji jest oceniana przez Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, w świetle celów, mandatu i zadań Agencji określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w jej rocznych programach prac.

1. Działalność Agencji jest oceniana przez Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, w świetle celów, mandatu i zadań Agencji określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w jej rocznych programach prac. Ocena ta opiera się na szerokiej, przeprowadzonej za pomocą strony internetowej Komisji, konsultacji ze stronami zainteresowanymi polityką energetyczną, konkurencji i rynkiem wewnętrznym, a w szczególności z operatorami przesyłu, dystrybucji i produkcji energii, stowarzyszeniami zawodowymi i konsumenckimi oraz organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

Uzasadnienie

Uściślenie metody oceny i jej przydatności dla opracowania programów Agencji.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej cztery lata po objęciu stanowiska przez pierwszego dyrektora Agencji. Komisja przedstawia kolejne raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie przedstawione przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej dwa lata po objęciu stanowiska przez pierwszego dyrektora Agencji. Komisja przedstawia kolejne raporty z oceny co najmniej raz na trzy lata w terminie określonym w art. 10 ust. 10.

Uzasadnienie

Wcześniejsza ocena pracy Agencji.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Po przedstawieniu pierwszego sprawozdania z oceny działalności Agencji i osiągniętych przez nią wyników, Parlament Europejski i Rada – działając na wniosek Komisji – przedłużają mandat Agencji albo zastępują ją bardziej odpowiednią strukturą.

Uzasadnienie

Może okazać się, że ustanowiona na podstawie wniosku Komisji agencja, która znajduje się pod kontrolą Komisji i posiada zasadniczo uprawnienia doradcze, nie będzie najbardziej odpowiednią strukturą, która ma przyczynić się do tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu. W związku z tym Komisja powinna dokonać przeglądu osiągniętych przez agencję wyników i w razie konieczności zaproponować powołanie innej struktury.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wejście w życie i środki przejściowe

Wejście w życie, środki przejściowe i wygaśnięcie

Uzasadnienie

Określenie terminu ma za zadanie zapewnić uwzględnienie rozwoju rynku wewnętrznego energii.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Rozporządzenie wygasa z dniem 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Określenie terminu ma za zadanie zapewnić uwzględnienie rozwoju rynku wewnętrznego energii.

PROCEDURA

Tytuł

Agencja ds. Współpracy pomiędzy Regulatorami Energetyki

Odsyłacze

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (21.4.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(COM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Gabriela Creţu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów popiera wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Agencja ta powinna odgrywać ważną rolę w rozwijaniu i wdrażaniu 3. pakietu energetycznego.

Agencja powinna być w pełni niezależna i mieć całkowitą autonomię administracyjną i finansową, umożliwiającą jej odgrywanie ważnej roli w zakresie ochrony praw konsumenta i innych zainteresowanych stron. Powinna mieć możliwość przeprowadzania konsultacji na wczesnym etapie z podmiotami działającymi na rynku, uprawnienia do koordynowania i weryfikowania inwestycji oraz do prowadzenia nadzoru rynku, jak również możliwość informowania o zakłóceniach na rynku.

Działalność Agencji powinna obejmować etap inicjacji, nadzoru i zatwierdzania propozycji przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO), co umożliwiłoby lepszą regulację rozwoju wewnętrznego rynku energii oraz podjęcie odpowiednich działań zapewniających wysoki poziom ochrony konsumenta.

Agencja musi odgrywać kluczową rolę w inicjowaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu kodeksów rynkowych i technicznych dla operatorów systemów przesyłowych. Ponadto Agencja musi brać udział w określeniu zakresu i treści kodeksów europejskich. Agencja powinna posiadać uprawnienia do podejmowania decyzji, aby wraz z operatorami systemów przesyłowych ponosić odpowiedzialność za ustanawianie zasad. Agencja powinna wspólnie z Komisją podejmować decyzje o ewentualnym zwolnieniu infrastruktury transgranicznej z wymogów dotyczących wydzielenia własnościowego.

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Parlament Europejski powinien zatwierdzać wybór, przedłużenie urzędowania lub odwołanie dyrektora. Dyrektor Agencji, rada administracyjna i rada organów regulacyjnych powinny ponosić odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim. Na wniosek PE powinny stawiać się w Parlamencie.

Rada administracyjna powinna ponosić odpowiedzialność wyłącznie za sprawy z zakresu zarządzania i księgowości. Należy zmniejszyć liczbę osób zasiadających w radzie administracyjnej, gdyż dwanaście to liczba nieuzasadniona w stosunku do rady organów regulacyjnych i całego personelu Agencji. Rada administracyjna powinna się składać wyłącznie z osób mianowanych przez Komisję.

PoprawkI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Agencja powinna stale nadzorować rynki pod względem zakłóceń na rynku oraz informować Komisję, Parlament Europejski i organy krajowe, jeśli jest to właściwe.

Uzasadnienie

Agencja powinna mieć nie tylko możliwość informowania, ale również nadzorowania i udzielania wczesnych ostrzeżeń instytucjom europejskim i organom krajowym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Agencja powinna być również w stanie wydawać niewiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(10) Agencja powinna być również w stanie wydawać wiążące i niewiążące wytyczne, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami, a także powinna pomagać Komisji w przygotowywaniu obowiązkowych wytycznych.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić kompetencje Agencji, aby uczynić z niej ważny podmiot broniący praw konsumenta i innych zainteresowanych stron.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Agencja powinna dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem. W szczególności powinna korzystać z kompetencji i doświadczenia personelu oddelegowanego przez krajowe organy regulacyjne, Komisję i państwa członkowskie. Do pracowników Agencji powinny stosować się: regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, regulaminy dotyczące innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje wspólnotowe w celach stosowania tych regulaminów. Rada administracyjna, w uzgodnieniu z Komisją, powinna przyjmować niezbędne przepisy wykonawcze.

(16) Agencja powinna dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem korzystając w wyjątkowych przypadkach z personelu oddelegowanego przez krajowe organy regulacyjne. Do pracowników Agencji powinny stosować się: regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, regulaminy dotyczące innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje wspólnotowe w celach stosowania tych regulaminów. Rada administracyjna, w uzgodnieniu z Komisją, powinna przyjmować niezbędne przepisy wykonawcze.

Uzasadnienie

Zbyt częste zatrudnianie z personelu oddelegowanego przez krajowe organy oraz organy regulacyjne może zmniejszyć niezależność Agencji i powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Powinna istnieć możliwość udziału państw trzecich w pracy Agencji, zgodnie z odpowiednimi umowami, które zawrze Wspólnota.

(18) Powinna istnieć możliwość współpracy z organami regulacji energetyki państw trzecich, zgodnie z odpowiednimi umowami, które zawrze Wspólnota.

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że udział państw trzecich powinien się ograniczać do przedsięwzięć z zakresu współpracy z innymi organami regulacji energetyki (a nie z dowolnym podmiotem zagranicznym), a w każdym razie nie powinien bezpośrednio wpływać na prace Agencji.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Agencja ponosi pełną odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może:

„Agencja:

(a) wydawać opinie skierowane do operatorów systemów przesyłowych;

(a) wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych;

(b) wydawać opinie skierowane do organów regulacyjnych;

(b) wydaje opinie i zalecenia skierowane do organów regulacyjnych;

(c) wydawać opinie i zalecenia skierowane do Komisji;

(c) wydaje opinie i zalecenia skierowane do Komisji;

(d) wydawać indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7 i 8.

(d) wydaje indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 6, 7 i 8.

Uzasadnienie

Aby uniknąć samoregulacji, agencja powinna mieć możliwość podejmowania wiążących decyzji również w ramach swoich zadań w odniesieniu do współpracy operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Komisji opinię w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, dla którego Agencja została ustanowiona.

Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Komisji opinię lub zalecenie w sprawie wszelkich zagadnień związanych z celem, dla którego Agencja została ustanowiona.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawek 5 i 6.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Agencja może przedstawiać opinię Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, oraz Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu, jak przewidziano w art. 2d ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, w sprawie przepisów technicznych lub rynkowych, w sprawie projektu rocznego programu prac oraz projektu dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

3. Agencja zatwierdza kodeksy i przepisy, w tym dziesięcioletni plan inwestycyjny, celem zapewnienia niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz wydajnego i bezpiecznego działania rynku.

Uzasadnienie

Agencja powinna posiadać pełne uprawnienia w dziedzinie koordynacji i zatwierdzania propozycji ENTSO.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Agencja doradza Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, przy przygotowywaniu wytycznych strategicznych dla ETSO, na podstawie których opracowywane są kodeksy i przepisy (w tym kodeksy techniczne, wspólne narzędzia eksploatacji sieci oraz plany badań, przyjmowany co dwa lata dziesięcioletni plan inwestycyjny włącznie z prognozą dotyczącą wystarczalności mocy wytwórczych oraz roczny program prac) w myśl art. 2c ust. 1 lit a i c rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 oraz w art. 2c ust. 1 lit a i c rozporządzenia (WE) nr 1775/2005, jak również, w stosownych przypadkach, przy przyjmowaniu wiążących wytycznych. Agencja doradza Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, przy przygotowywaniu przepisów rynkowych, w tym przy przyjmowaniu wiążących wytycznych.

Uzasadnienie

Zakres i znaczenie proponowanych kodeksów i przepisów – bez względu na to, czy mają one zastosowanie do całej infrastruktury przesyłowej czy do interakcji między obecnymi krajowymi sieciami przesyłowymi – należy określić ex ante. Po pierwsze, Agencja powinna doradzać Komisji, na wniosek lub z własnej inicjatywy, co do dokładnego zakresu i znaczenia kodeksu lub przepisów w obszarach określonych w art. 2c ust. 3 rozporządzenia dotyczącego gazu i energii elektrycznej. Podobnie cele wyższego rzędu oraz zakres dziesięcioletniego planu inwestycyjnego powinny zostać określone ex ante.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Agencja prowadzi zakrojone na dużą skalę i prowadzone na wczesnym etapie konsultacje z podmiotami działającymi na rynku, konsumentami i bezpośrednimi odbiorcami w sposób otwarty i przejrzysty, w szczególności w odniesieniu do swoich zobowiązań wobec OSP.

Uzasadnienie

Konsultacje publiczne na szczeblu UE są obecnie prowadzone przez ERGEG. W związku z tym Agencja powinna przejąć to zadanie, gdyż już w chwili obecnej dysponuje odpowiednimi przepisami i doświadczeniem w przeprowadzaniu konsultacji publicznych. Ponadto, w odróżnieniu od ENTSO, organ ten został utworzony do reprezentowania interesów wszystkich podmiotów działających na rynku.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Agencja monitoruje wyliczenia operatorów sieci przesyłowych dotyczące transgranicznych zdolności przesyłowych oraz rzeczywiste (całkowite) wykorzystanie zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między sieciami, jak również rozwiązuje problemy związane z nieuczciwym, dyskryminującym lub niewydajnym przyznawaniem dostępu przez granice państwowe.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zagwarantowania, że Agencja posiadać będzie rzeczywiste uprawnienia, aby nadzorować handel transgraniczny oraz podejmować działania na rzecz usunięcia barier handlowych. Niezależnie od tego, czy europejska sieć operatorów systemów przesyłowych zostanie stworzona czy też nie, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna posiadać uprawnienia bezpośrednie, aby zmusić poszczególnych operatorów do wykonywania decyzji Agencji. W przypadku utworzenia europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych konieczne będzie dalsze rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby był on dostosowany do działalności sieci europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6b. Agencja może nałożyć skuteczne sankcje, jeżeli bariery dla handlu transgranicznego nie zostaną usunięte.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zagwarantowania, że Agencja posiadać będzie rzeczywiste uprawnienia, aby nadzorować handel transgraniczny oraz podejmować działania na rzecz usunięcia barier handlowych. Niezależnie od tego, czy europejska sieć operatorów systemów przesyłowych zostanie stworzona czy też nie, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna posiadać uprawnienia bezpośrednie, aby zmusić poszczególnych operatorów do wykonywania decyzji Agencji. W przypadku utworzenia europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych konieczne będzie dalsze rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby był on dostosowany do działalności sieci europejskiej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6c. Agencja może podejmować wiążące decyzje we wszystkich kwestiach, które są związane z dostępem do połączonych systemów przesyłowych oraz wykorzystaniem tych systemów i które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od poinformowania o sprawie przez dostawcę lub OSP właściwe krajowe organy regulacyjne nie doszły do porozumienia.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić art. 6 w celu zagwarantowania, że Agencja posiadać będzie rzeczywiste uprawnienia, aby nadzorować handel transgraniczny oraz podejmować działania na rzecz usunięcia barier handlowych. Niezależnie od tego, czy europejska sieć operatorów systemów przesyłowych zostanie stworzona czy też nie, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powinna posiadać uprawnienia bezpośrednie, aby zmusić poszczególnych operatorów do wykonywania decyzji Agencji. W przypadku utworzenia europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych konieczne będzie dalsze rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby był on dostosowany do działalności sieci europejskiej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada administracyjna składa się z dwunastu członków. Komisja i Rada powołują po sześciu członków. Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz.

1. Rada administracyjna składa się z sześciu członków mianowanych przez Komisję. Kadencja trwa pięć lat i jest odnawialna jeden raz. Mianowanie rady administracyjnej jest zatwierdzane w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji. W związku z tym Agencja musi ponosić pełną odpowiedzialność przed Parlamentem.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada administracyjna nie postanowi inaczej, dyrektor Agencji bierze udział w obradach. Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków. Rada administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

3. Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli rada administracyjna nie postanowi inaczej, dyrektor Agencji bierze udział w obradach. Rada administracyjna zbiera się co najmniej cztery razy w roku na sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków. Rada administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie. Członkowie rady administracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego. Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy Agencja.

Uzasadnienie

Cztery posiedzenia w ciągu roku zapewniłyby lepszy wgląd w dziedziny polityki, którymi zarządza Agencja, oraz bardziej aktualny obraz jej prac.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

4. Rada Administracyjna podejmuje decyzje absolutną większością głosów obecnych członków.

Uzasadnienie

Ponieważ liczba członków Rady Administracyjnej zostanie zmniejszona do 6 (poprawka 14), należy uściślić przepisy dotyczące głosowania.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Rada administracyjna może zostać odwołana na wniosek Komisji i w drodze decyzji podjętej przez Parlament Europejski. Parlament Europejski podejmuje decyzję absolutną większością głosów.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 12.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Członkowie rady administracyjnej są niezależni od rządów krajowych.

Uzasadnienie

Agencja powinna być w jak największym stopniu niezależna. Ponieważ członkowie rady administracyjnej powoływani są odpowiednio przez Radę i Komisję, mogą oni otrzymywać instrukcje od tych instytucji, jednak nie od poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1a. Rada administracyjna powinna ponosić odpowiedzialność wyłącznie za sprawy z zakresu zarządzania i księgowości.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić jaśniejszy podział zadań między obydwiema radami, a rada administracyjna powinna wykonywać jedynie zadania z zakresu zarządzania, w ten sposób nadając Agencji uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji regulacyjnych w skuteczny i niezależny sposób.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków rady administracyjnej do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość nadzoru wyników i działania Agencji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych wchodzi jeden przedstawiciel organów regulacyjnych, o których mowa w art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje prawo głosu. Krajowe organy regulacyjne nominują po jednym zastępcy na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych wchodzi jeden przedstawiciel organów regulacyjnych, o których mowa w art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, o charakterze doradczym, którym nie przysługuje prawo głosu. Krajowe organy regulacyjne nominują po jednym zastępcy na każde państwo członkowskie.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków rady organów regulacyjnych do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 16.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę administracyjną na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę administracyjną na podstawie osiągnięć, umiejętności i doświadczenia, z listy co najmniej dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję po wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji. Mianowanie dyrektora jest zatwierdzane w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Rada administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu miesiąca poprzedzającego przedłużenie jego kadencji dyrektor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwym komitetem Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego komitetu.

5. Rada administracyjna informuje Parlament Europejski o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. W okresie maksymalnie do miesiąca poprzedzającego przedłużenie kadencji dyrektor składa oświadczenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udziela odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji. Przedłużenie kadencji dyrektora jest zatwierdzane w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska na podstawie decyzji rady administracyjnej, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Rada administracyjna podejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków. Dyrektor może również zostać odwołany ze stanowiska przez Parlament Europejski, po konsultacji z radą organów regulacyjnych. Parlament Europejski podejmuje decyzję absolutną większością głosów.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Parlament Europejski może wezwać dyrektora do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Parlament Europejski może wezwać dowolnego członka lub członków komisji odwoławczej do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki 17.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Rada administracyjna może przyjąć postanowienia umożliwiające zatrudnianie przez Agencję oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich.

4. Rada administracyjna może przyjąć postanowienia umożliwiające w wyjątkowych przypadkach zatrudnianie przez Agencję oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich.

Uzasadnienie

Zbyt częste zatrudnianie z personelu oddelegowanego przez krajowe organy oraz organy regulacyjne może zmniejszyć niezależność Agencji i powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28. Agencja jest otwarta na udział państw niebędących członkami Unii Europejskiej, które zawarły ze Wspólnotą umowy dotyczące takiego udziału. W odpowiednich postanowieniach tych umów określone zostaną, w szczególności, charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych państw w pracy Agencji, w tym przepisy dotyczące wkładu finansowego i pracowników.

28. Agencja jest otwarta na współpracę z organami regulacji energetyki państw niebędących członkami Unii Europejskiej, które zawarły ze Wspólnotą umowy dotyczące takiej współpracy. W odpowiednich postanowieniach tych umów określone zostaną, w szczególności, charakter, zakres i aspekty proceduralne udziału tych organów regulacji energetyki z państw trzecich, w tym przepisy dotyczące wkładu finansowego i pracowników.

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania. Rozjaśnienie brzmienia artykułu.

PROCEDURA

Tytuł

Agencja ds. Współpracy pomiędzy Regulatorami Energetyki

Odsyłacze

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gabriela Creţu

21.11.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Data przyjęcia

8.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

PROCEDURA

Tytul

Agencja ds. Współpracy pomiędzy Regulatorami Energetyki

Odsyłacze

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Data przedstawienia w PE

19.9.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.10.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Renato Brunetta

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Data przyjęcia

28.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

Data złożenia

5.6.2008