Raport - A6-0226/2008Raport
A6-0226/2008

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Giles Chichester


Procedură : 2007/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0226/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0530),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0318/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6‑0226/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Alineatele 1a și 1b (noi)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

(1a) În cazul înființării Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic, ar trebui examinate toate opțiunile de finanțare prevăzute de Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 .

 

(1b) Înființarea agenției intră în sfera de aplicare a punctului 47 din Acordul Interinstituțional, iar Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge, în timp util, la un acord asupra finanțării agenției, în conformitate cu dispozițiile pertinente din Acordul interinstituțional;

 

1JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Activitatea desfășurată de ERGEG din momentul înființării acestuia a contribuit pozitiv la progresul pieței interne a energiei electrice și gazului. Cu toate acestea, marea majoritate a celor care activează în acest sector doresc, aceasta fiind și propunerea grupului ERGEG, ca această cooperare voluntară a autorităților naționale de reglementare să se desfășoare în cadrul unei structuri comunitare cu sarcini precise și cu competența de a adopta decizii de reglementare individuale în anumite cazuri specifice.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

(Does not affect English version.)

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre ar trebui să coopereze strâns, eliminând obstacolele din calea schimburilor transfrontaliere de energie electrică și gaze naturale în vederea realizării obiectivelor politicii energetice comunitare. Înființarea Agenției pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic, (denumită, în continuare, „agenția”), urmărindu-se acoperirea carențelor existente, răspunde unui dublu obiectiv: integrarea perspectivei comunitare în practicile autorităților naționale de reglementare și aducerea unei contribuții la creșterea eficienței principiilor comunitare ale egalității de tratament și condițiilor echitabile de acces la rețelele transeuropene de transport de gaze naturale și energie electrică, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne. De asemenea, agenția va permite autorităților naționale de reglementare să-și intensifice colaborarea în cadrul unei perspective comunitare și să participe, pe baze comune, la exercitarea funcțiilor care au o dimensiune comunitară.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile de reglementare exercitate la nivel național de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu Directiva 2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției, capacitățile sale tehnice și de reglementare, precum și transparența și eficiența acesteia.

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile de reglementare exercitate la nivel național de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu Directiva 2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției și a membrilor acesteia față de consumatori, producătorii de energie și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie (atât publici, cât și privați) și să se asigure conformitatea activității sale cu legislația comunitară, capacitatea sa tehnică, capacitatea de adaptare la evoluțiile normelor de reglementare, precum și transparența, supunerea față de controlul democratic și eficiența acesteia.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Agenția ar trebui să monitorizeze în mod sistematic piețele pentru a constata distorsiunile pieței și să informeze, dacă este cazul, Parlamentul European, Comisia și autoritățile naționale.

Justificare

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to the European institutions and national authorities.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se prevadă un cadru care să permită cooperarea autorităților naționale de reglementare. Acest cadru trebuie să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și gaz în întreaga Comunitate. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția trebuie să dețină competențele necesare adoptării de decizii individuale. Această autoritate trebuie să vizeze regimul de reglementare pentru infrastructura care unește cel puțin două state membre, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri de gaz situate în mai multe state membre.

(8) Este indicat să se prevadă un cadru integrat care să permită participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare. Cadrul respectiv trebuie să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și gaz în întreaga Comunitate. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția trebuie să dețină competențele necesare adoptării de decizii individuale. Această autoritate trebuie să vizeze regimul de reglementare pentru infrastructura care unește cel puțin două state membre, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri de gaz situate în mai multe state membre.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)Din moment ce agenția are o privire de ansamblu asupra autorităților naționale de reglementare, ea trebuie să dețină și un rol consultativ în relația sa cu Comisia, care să vizeze aspectele legate de reglementarea pieței. De asemenea, agenția trebuie să informeze Comisia în cazul în care descoperă că rezultatele cooperării dintre operatorii de sisteme de transport nu sunt cele scontate sau că autoritatea națională de reglementare, a cărei decizie a încălcat orientările, nu este dispusă să respecte punctul de vedere al agenției.

(9) Din moment ce agenția are o privire de ansamblu asupra autorităților naționale de reglementare și a altor surse, aceasta ar trebui să aibă un rol consultativ pe lângă Comisie, celelalte instituții comunitare și autoritățile naționale de reglementare din cel puțin două state membre în ceea ce privește aspectele legate de reglementarea pieței. De asemenea, agenția trebuie să informeze Comisia în cazul în care descoperă că rezultatele cooperării dintre operatorii de sisteme de transport nu sunt cele necesare sau că o autoritate națională de reglementare, a cărei decizie a încălcat orientările, nu este dispusă să respecte avizele, recomandările și deciziile agenției.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de eliberare a unor orientări cu caracter neobligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici.

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de emitere a unor orientări cu caracter obligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici.

Justificare

The Agency should have the necessary powers to perform its important regulatory function to ensure cross-border co-operation in an efficient manner.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10a (new)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Agenția ar trebui, dacă este cazul, să consulte părțile interesate și să le ofere o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse, cum ar fi proiectele de coduri de rețea și de norme.

Justificare

Appropriate consultation of stakeholders should be a key part of the Agency's work. Public consultations in the framework of the drafting of measures, such as draft network codes and rules, should be done by the Agency and not by the ENTSOs.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Structura agenției trebuie adaptată pentru a satisface nevoile specifice ale procesului de legiferare din domeniul energiei. Mai precis, trebuie să fie luate pe deplin în considerare rolul specific al autorităților naționale de reglementare, precum și independența acestora.

(11) Structura agenției ar trebui adaptată pentru a satisface nevoile specifice ale procesului de legiferare din domeniul energiei. Mai precis, trebuie să se ia pe deplin în considerare rolul specific al autorităților naționale de reglementare și să se asigure independența acestora.

Justificare

The independence of the national regulatory authorities must not only be taken into account but must also be guaranteed in the creation and subsequent implementation of the provisions of the third energy package.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient și, mai ales, independent. Independența autorităților de reglementare reprezintă atât un principiu-cheie al guvernării solide, cât și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

(13) Agenția ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, argumentat și, mai ales, independent. Independența autorităților de reglementare față de producătorii de energie și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie reprezintă un principiu-cheie al guvernării solide și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Reflectând situația la nivel național și comunitar, Consiliul autorităților de reglementare și membrii acestuia ar trebui așadar să acționeze independent de orice interes de piață sau conflict de interese și nu trebuie să solicite sau să primească instrucțiuni sau și nici să accepte recomandări din partea niciunui guvern sau a oricărei alte entități publice sau private. Consiliul autorităților de reglementare ar trebui, în același timp, să respecte legislația comunitară privind politica în domeniul energetic, al mediului, al pieței interne și al concurenței și să prezinte rapoarte instituțiilor UE cu privire la deciziile și propunerile sale.

Justificare

This amendment seeks to define the Agency’s independence: independence vis-à-vis the operators between whom it must arbitrate and democratic accountability with regard to the legislation and legislative bodies of the EU.

Defines the Agency’s democratic accountability.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În cazul în care agenția are competențe decizionale, părțile interesate trebuie, din motive de economie procedurală, să dețină dreptul de a face recurs la Consiliul de apel, care trebuie să facă parte din agenție, dar care trebuie totodată să fie independentă de structura administrativă și de reglementare a acesteia.

(14) În cazul în care agenția are competențe decizionale, părțile interesate trebuie, din motive de economie procedurală, să dispună de dreptul de a face recurs, într-o fază inițială, la Consiliul de apel, care trebuie să facă parte din agenție, dar care trebuie totodată să fie independent de structura administrativă și de reglementare a acesteia. Decizia Consiliului de apel ar trebui să poată face obiectul unei căi de atac în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Justificare

Specifies parties' right of appeal against the Agency's decisions.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Agenția trebuie să obțină finanțare în special de la bugetul general al Comunităților Europene, prin taxe și prin contribuții voluntare. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivel european trebuie să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară comunitară trebuie să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Comunităților Europene. În plus, verificările conturilor trebuie efectuate de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. (16)

(15) Agenția trebuie să obțină finanțare în special de la bugetul general al Uniunii Europene, prin taxe și prin contribuții. În special, resursele reunite actualmente de către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivel european trebuie să rămână disponibile pentru agenție. Procedura bugetară comunitară trebuie să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Comunităților Europene. În plus, verificările conturilor trebuie efectuate de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. (16)

Justificare

The possibility of voluntary contributions could bring into question the transparency and independence of the Agency.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) După înființarea agenției, bugetul acesteia ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară, pe baza volumului de lucru și a rezultatelor agenției. Evaluarea ar trebui să stabilească dacă resursele umane și financiare puse la dispoziție sunt suficiente. Autoritatea bugetară garantează respectarea standardelor optime de eficiență.

Justificare

It is essential to keep expenditure and human resource requirements under review.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului, la cel mult patru ani de la înființarea agenției și, ulterior, la fiecare cinci ani, un raport privind sarcinile specifice ale acesteia, precum și rezultatele obținute, însoțit de propuneri corespunzătoare.

Justificare

It is essential to keep the effectiveness of the Agency under review, and provide scope for revision if necessary at a later date.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere că obiectivele acțiunii propuse, respectiv, cooperarea autorităților naționale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi atinse într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre, acestea putând fi îndeplinite mai eficient la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, acest regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor respective.

(19) Având în vedere că obiectivele acțiunii propuse, respectiv participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi atinse într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre, acestea, având în vedere amploarea efectelor acțiunilor, putând fi îndeplinite mai eficient la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, acest regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor respective.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Agenția ar trebui să răspundă pe deplin în fața Parlamentului European.

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sediul agenției este situat în [locul]. Până la data la care sediul acesteia va fi finalizat, agenția este găzduită în sediul Comisiei.

(4) Sediul agenției este situat la Bruxelles. Până la data la care sediul acesteia va fi finalizat, agenția este găzduită în sediul Comisiei.

Justificare

Brussels is the best place to host the Agency. It will reduce travel expenses and ensure easier contact with DG TREN and the European Networks of Transmission System Operators that will continue to be based in Brussels, as well as other important stakeholder associations. ERGEG is currently based in Brussels and has proven to work efficiently. Brussels is the European capital having the best connections with all the other EU capitals.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tipuri de documente emise de către Agenție

Sarcinile Agenției

Agenția poate să:

Pentru a-și îndeplini misiunea prevăzută la articolul 1, agenția:

(a) emită avize adresate operatorilor din sistemul de transmitere;

(a) emite avize, recomandări și decizii adresate operatorilor de sisteme de transport referitoare la toate chestiunile tehnice legate de buna funcționare a pieței interne a energiei;

(b) emite avize adresate autorităților de reglementare;

(b) emite avize adresate autorităților de reglementare;

(c) emită avize și recomandări adresate Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului sau Comisiei;

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice la care se face referire la articolele 7 și 8.

(d) ia decizii în cazuri specifice la care se face referire la articolele 6 și 8d;

 

(da) oferă un cadru în care autoritățile naționale de reglementare să poată coopera;

 

(db) urmărește modul în care operatorii europeni de sisteme de transport își îndeplinesc atribuțiile;

 

(dc) stabilește condițiile și termenii economici și tehnici pentru dezvoltarea codurilor și a normelor propuse de rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport și aprobă codurile și normele pentru a garanta funcționarea eficientă și sigură a pieței interne a energiei;

 

(dd) stabilește metodologiile și tarifele pentru mecanismele europene de compensare între operatorii de sisteme de transport, pe baza unei evaluări a costurilor reale suportate de aceștia;

 

(de) coordonează autoritățile naționale de reglementare competente în ceea ce privește operațiunile acestora pe piețele regionale ale energiei electrice și gazelor naturale;

 

(df) promovează, împreună cu Comisia, cooperarea interregională dintre piețele energiei și integrează piețele regionale ale energiei în cadrul pieței interne a energiei electrice;

 

(dg) aprobă operatorii de sistem independenți numiți de către statele membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/54/CE;

 

(dh) organizează consultări publice la nivelul întregii Uniuni Europene asupra aspectelor stabilite la literele (da) și (dd).

Justificare

The Commission proposal does not provide an EU framework for the effective cooperation of NRAs. The Agency must have real powers, in order to efficiently handle cross-border issues. The Agency must have a stronger role in initiating, monitoring and approving the draft measures by TSOs to ensure that public interest concerns are fully met. The Agency should also have a key role to play in the implementation of the codes of the Network Transmission Operators and how they are enforced. Overall, the Agency must be involved in specifying the scope and the content of the EU codes. In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Agenția poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize sau recomandări destinate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Justificare

Enhances cooperation between the Agency and the European Parliament.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agenția poate prezenta un aviz rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind codurile tehnice sau comerciale, proiectul de plan anual de activitate și proiectul planului de investiții pe 10 ani.

(3) Agenția aprobă planul de investiții pe 10 ani al rețelelor europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie electrică și gaze naturale, menționate la articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, garantând nediscriminarea, concurența reală și funcționarea eficientă și sigură a pieței interne a energiei.

Justificare

The 10-year investment plan should be subject to the approval of the Agency. It is necessary to avoid self regulation at EU level. It is a duty of the national regulatory authority to approve the investment plans of the TSOs. Therefore at EU level, the Agency should approve the EU-wide 10 year investment plan. Investors need a clear and predictable regulatory framework.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Planurile de investiții pe 10 ani conțin dispoziții referitoare la tranziția către echipamente de măsură și rețele inteligente în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Agenția și autoritățile naționale de reglementare monitorizează progresele realizate de operatorii de sisteme de transport în dezvoltarea echipamentelor de măsură și a rețelelor inteligente. În acest scop, Agenția și autoritățile naționale de reglementare stabilesc un calendar progresiv, inclusiv un termen limită de finalizare.

 

Agenția se asigură că sistemele de informații și comunicații introduse în exploatare, inclusiv echipamentele de măsură și rețelele inteligente, facilitează dezvoltarea pieței interne a energiei electrice și nu ridică noi obstacole de natură tehnică.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Agenția propune și adoptă orientări care stabilesc principii de bază clare și obiective privind armonizarea normelor referitoare la rețele, urmând procedura stabilită la articolul 2ea din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2e din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005. Agenția adoptă propunerile de coduri de rețea elaborate de rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport, urmând procedura stabilită la articolul 2eb din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2ea din Regulamentul 1775/2005 și monitorizează implementarea acestora. În cazul în care consideră că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să implementeze un cod de rețea, agenția este abilitată să adreseze o recomandare Comisiei în temeiul articolului 2eb alineatul (6a) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau al articolului 2ea alineatul (6a) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3c) Agenția coordonează comunicarea dintre UE și operatorii de sisteme de transport din țările terțe.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz motivat corespunzător, în cazul în care apreciază că proiectul de program anual de activitate sau proiectul planului de investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței.

(4) Agenția prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un aviz motivat corespunzător, în cazul în care apreciază că proiectul de program anual de activitate sau proiectul planului de investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței sau conformitatea cu politica în domeniul energetic definită de legislația comunitară.

Justificare

This is in line with the rapporteur’s Amendamentul 9, which asserts that the European Parliament and the Council should be more involved in the Agency’s activities.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Agenția prezintă un aviz adecvat justificat Comisiei, în conformitate cu articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, în cazul în care apreciază că un cod tehnic sau de comercial nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței, că nu a fost adoptat un cod tehnic sau de piață într-o perioadă de timp rezonabilă sau că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să pună în aplicare un cod tehnic sau comercial.

(5) Prin delegarea de către Comisie a atribuțiilor sale și respectând definițiile prevăzute la articolul 2eb alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2ea alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, agenția poate adopta decizii cu efect suspensiv și poate propune Comisiei să aplice amenzi în cazul în care apreciază că nu a fost adoptat un proiect de cod tehnic într-o perioadă rezonabilă sau că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să pună în aplicare un cod tehnic.

Justificare

Determines the Agency’s legal basis and suspensive power in the areas of legislation, competition and internal market law. The power to impose sanctions is, however, retained by the Commission, owing to the lack of a clear legal basis.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Agenția monitorizează procesul de autorizare a construcției unor noi capacități transfrontaliere și asigură accelerarea acestui proces, în limitele cooperării regionale consolidate.

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure a quick and effective authorisation process for the construction of new transborder capacities and to avoid the slow down of the investment projects.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6b) Agenția monitorizează calculele privind capacitatea transfrontalieră efectuate de către operatorii de sisteme de transport și utilizarea reală (cumulată) a capacității de interconectare a rețelelor, precum și modul în care sunt soluționate problemele legate de condițiile inechitabile, discriminatorii sau ineficace de acces în afara frontierelor naționale.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-border trade.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 - alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6c) În cazul în care obstacolele din calea schimburilor comerciale transfrontaliere nu sunt eliminate, agenția este abilitată să impună sancțiuni eficiente.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6d) Agenția are autoritatea și datoria de a lua decizii cu caracter obligatoriu cu privire la toate problemele care afectează accesul și utilizarea sistemelor conectate de transport în care sunt implicate mai multe state membre, în cazul în care autoritățile naționale de reglementare competente nu ajung la un acord comun.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-border trade.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agenția promovează cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare și dintre autoritățile regionale de reglementare. În cazul în care agenția apreciază că sunt necesare norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

(3) Agenția asigură cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare la nivel european și regional. În cazul în care agenția apreciază că sunt necesare norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

Justificare

Promote does not ensure that the purpose for which the Agency is to be established, which is, according to Article 1 of this Regulation establishing the Agency 'to coordinate the action by regulatory authorities' is achievable.

Amendamentul 32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea oricărei autorități naționale de reglementare sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea oricărei autorități naționale de reglementare, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 și legislația comunitară care stabilește politica în domeniul energetic.

Justificare

Extends the Agency’s democratic accountability to taking account of possible extensions of EU law regarding energy.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate națională de reglementare nu se conformează cu avizul agenției prevăzut la alineatul (4) în termen de patru luni de la data primirii avizului, agenția informează Comisia.

(5) În cazul în care o autoritate națională de reglementare nu se conformează avizului agenției prevăzut la alineatul (4) în termen de patru luni de la data primirii avizului, agenția informează Comisia și guvernul statului membru în cauză.

Justificare

The government of the relevant Member State should be informed as well as the Commission.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul în care o autoritate națională de reglementare întâmpină, într-o anumită situație, dificultăți în aplicarea orientărilor prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta poate solicita un aviz agenției. Agenția emite avizul, în termen de patru luni, numai după consultarea Comisiei.

(6) În cazul în care o autoritate națională de reglementare întâmpină, într-o anumită situație, dificultăți în aplicarea orientărilor prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta poate solicita un aviz agenției. Agenția emite avizul în termen de două luni.

Justificare

Seeks to strengthen the Agency’s independent advisory power and shorten deadlines.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Agenția monitorizează evoluțiile de pe piețele gazelor naturale și energiei electrice și, în special, accesul surselor de energie regenerabilă la rețea, asigurând o evaluare comparativă pozitivă a normelor naționale referitoare la accesul acestor surse și facilitând acest acces în alte state membre.

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure a real and positive benchmarking of the access of renewables according to the national practise and to the national peculiarities, and to facilitate the spread of this positive practises in other Member States, too.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care agenția nu adoptă o decizie în legătură cu o cerere de scutire de taxe în conformitate cu prezentul alineat în termen de trei luni de la data cererii adresate de solicitant, Comisia adoptă decizia respectivă în locul său.

Justificare

To avoid institutional paralysis within the Agency, a default mechanism is introduced for the final decision to be devolved to the European Commission in case of severe delay, by the Agency, in taking decisions on exemptions.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Agenția promovează eforturile de concretizare a orientărilor privind rețelele transeuropene de distribuție a energiei astfel cum sunt stabilite în Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru rețelele energetice transeuropene1.

 

Agenția ia în considerare orientările respective în special cu ocazia aprobării planului de investiții pe 10 ani prevăzut la articolul 6 alineatul (3).

_______________________

JO L 262, 22.9.2006, p. 1.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) La solicitarea Comisiei, Agenția își asumă sarcini suplimentare specifice care țin de misiunea sa.

Justificare

The Commission should be able to request the Agency to undertake any additional specific task within its general remit which may be considered to contribute to meeting the objectives of the Community regulatory framework for the cooperation of energy regulators.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Article 8a

 

Stocarea energiei și gestionarea situațiilor de criză

 

(1) La publicarea raportului anual, Agenția identifică necesitățile de stocare ale Uniunii Europene, atât din punctul de vedere al conjuncturii, cât și al securității și stabilește orientări privind investițiile în producție și în infrastructurile de transport.

 

(2) Agenția coordonează la nivel comunitar mecanismele naționale de gestionare a crizelor din domeniul energetic.

 

(3) Agenția coordonează comunicarea dintre UE și operatorii din țările terțe.

Justificare

Complements amendment 18 of the rapporteur.

The Agency has to play the role of monitor of the European energy market and of European energy policy.

Crisis management coordination and exchanges with third countries are also essential to improving the operation of the markets.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8b

 

Consultare și transparență

 

(1) Înainte de a adopta orice măsuri, agenția consultă în mod oficial actorii pieței, consumatorii și utilizatorii finali, în condiții de deschidere și transparență, în special în ceea ce privește sarcinile care-i revin în legătură cu operatorii de sisteme de transport.

 

Dacă este cazul, agenția le oferă părților interesate o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsura propusă și face publice rezultatele procedurii de consultare.

 

(2) Agenția își îndeplinește misiunea respectând un nivel ridicat de transparență.

 

(3) Agenția se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează, dacă este cazul, informații obiective, exacte și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale.

 

(4) Agenția stabilește, în cadrul regulamentului său intern, modalitățile practice de aplicare a cerințelor privind transparența menționate la alineatele (2) și (3).

 

(5) Agenția publică pe pagina proprie de internet cel puțin ordinea de zi, documentele de lucru și procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de administrație, Consiliului autorităților de reglementare și Consiliului de apel.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 8c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8c

 

Monitorizarea și raportarea privind sectorul energetic

 

(1) Agenția monitorizează evoluțiile de pe piețele de energie electrică și de gaze naturale și în special prețurile cu amănuntul la gazele naturale și energia electrică, precum și respectarea drepturilor consumatorilor stabilite în cadrul Directivei 2003/55/CE și al Directivei 2003/54/CE.

 

(2) Agenția publică un raport anual cu privire la evoluțiile de pe piețele gazelor naturale și ale energiei electrice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică orice obstacole rămase în calea realizării pieței interne a energiei electrice.

 

(3) Cu ocazia publicării raportului său anual, agenția poate prezenta Parlamentului European și Comisiei un aviz privind măsurile care ar putea fi luate pentru a se înlătura toate obstacolele menționate la alineatul (2).

Justificare

The Agency would have a role to provide an annual report on the development of the electricity and gas market, with the ability to issue recommendations on measures to be taken to improve the liberalisation of energy markets.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 8d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8d

 

Supraveghere, aplicare și sancțiuni

 

(1) În consultare cu Comisia, agenția poate impune sancțiuni financiare operatorilor de sisteme de transport care nu își îndeplinesc obligațiile care le revin în conformitate cu articolul 7 sau care nu oferă informațiile solicitate de agenție în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Sancțiunile sunt eficiente, proporționale și disuasive.

 

(2) Autoritățile naționale de reglementare, în cooperare cu agenția, au responsabilitatea de a verifica dacă operatorii de sisteme de transport respectă obligațiile care decurg din dispozițiile prezentului regulament.

 

(3) În cazul în care se impun sancțiuni în conformitate cu prezentul articol, autoritatea publică numele operatorilor de sisteme de transport implicați, cuantumurile sancțiunilor și motivele pentru care au fost impuse.

Justificare

The Agency should dispose effective enforcement mechanisms, which would enable to carry out its functions effectively.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile și perspectivele agenției, prevăzut la articolul 14 alineatul (8), și îl transmite, cel târziu până la 15 iunie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi. Raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale agenției pe parcursul anului în cauză.

(10) Consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile agenției, prevăzut la articolul 14 alineatul (8) și raportul anual referitor la evoluțiile de pe piețele gazelor naturale și ale energiei electrice, prevăzut la articolul 8c alineatul (2). Agenția transmite rapoartele anuale cel târziu până la 15 aprilie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și Curții de Conturi. Raportul privind activitățile agenției conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale agenției pe parcursul anului în cauză. Cele cinci instituții ale Uniunii Europene își dau sau nu acordul pentru punerea în aplicare de către agenție a politicilor Uniunii Europene în domeniul energetic, al pieței interne și al concurenței. Parlamentul emite recomandări cu privire la programul de activitate prevăzut la articolul 10 alineatul (4).

Justificare

It is necessary for the Agency to identify besides its direct administrative and regulatory responsibilities, main developments and barriers in the gas and electricity markets. Consumer aspects should be duly reflected in this report.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din șase membri. Doi membri sunt numiți de Comisie, doi membri de Consiliu și doi membri de Parlamentul European. Niciunul dintre membrii Consiliului de administrație nu poate avea, în același timp, calitatea de deputat în Parlamentul European. Durata mandatului este de cinci ani, acesta fiind reînnoibil o singură dată.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul agenției participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel în acest sens. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Președintele Consiliului autorităților de reglementare sau reprezentantul acestuia în respectivul Consiliu și directorul agenției participă la deliberări, fără a avea drept de vot. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

Justificare

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that Board should attend the Administrative Board meetings as an observer.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți, cu excepția cazurilor în care prezentul regulament sau statutul agenției conțin dispoziții contrare.

Justificare

Seeks to boost the independence of the Agency.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Membrii Consiliului de administrație se angajează să acționeze independent, în interesul public. În acest scop, aceștia întocmesc anual, în scris, o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese despre care s-ar putea considera că le prejudiciază independența, fie orice interese directe sau indirecte despre care s-ar putea considera că le prejudiciază independența. Declarațiile respective se fac publice.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) Consiliul de administrație își îndeplinește atribuțiile în mod independent, obiectiv, fără a solicita și a accepta nicio instrucțiune din partea niciunui guvern național sau regional.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Niciunul dintre membrii Consiliului de administrație nu poate avea, în același timp, calitatea de membru al Consiliului autorităților de reglementare.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 9 ‑ alineatul 5d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5d) Consiliul de administrație poate fi revocat la propunerea Comisiei și printr-o decizie adoptată de Parlamentul European. Parlamentul European adoptă decizia prin vot cu majoritate absolută.

Justificare

Follows from AM12

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație, după consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

(1) Consiliul de administrație, cu acordul Consiliului autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație numește membrii Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1).

eliminat

Justificare

To ensure independence of the Agency the Administrative Board should not be responsible for the appointment of the members of the Board of Regulators.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare , în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), programul de activitate al agenției pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale.

(4) Consiliul de administrație adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei și după primirea avizului din partea Consiliului autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), programul de activitate al agenției pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Programul de activitate se adoptă fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale și se face public.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Consiliul de administrație exercită autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, în consultare cu Consiliul autorităților de reglementare, exercită autoritate disciplinară asupra directorului.

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 10 ‑ alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului de administrație să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Rapoartele Consiliului de administrație

 

Parlamentul European și Consiliul pot invita Consiliul de administrație să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un reprezentant al autorităților de reglementare pentru fiecare stat membru, astfel cum se menționează la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și dintr-un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

(1) Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un reprezentant pentru fiecare stat membru dintre șefii autorităților naționale de reglementare sau reprezentanții acestora, în conformitate cu articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și dintr-un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Câte un singur reprezentant din partea autorității naționale de reglementare a fiecărui stat membru poate face parte din Consiliul autorităților de reglementare. Fiecare autoritate națională de reglementare este responsabilă de numirea supleantului, care trebuie selecționat din rândul personalului existent al autorităților naționale de reglementare.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi dintre membri. Fiecare membru sau supleant votează o singură dată.

(3) Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi dintre membrii prezenți. Fiecare membru sau supleant votează o singură dată.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul propriu de procedură.

(4) Consiliul autorităților de reglementare adoptă regulamentul propriu de procedură. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Regulamentul de procedură poate anticipa metode de lucru specifice pentru examinarea problemelor care apar în cadrul inițiativelor de cooperare regională.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Parlamentul European și Consiliul pot invita președintele Consiliului autorităților de reglementare să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Justificare

The Board of Regulators should be accountable to the Council and Parliament.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă consultanță directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia.

(1) Consiliul autorităților de reglementare îi dă acordul directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 5, 6, 7, 8, 8a, 8b și 8c, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3). În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă consultanță directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia. Directorul își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu deciziile Consiliului autorităților de reglementare, care trebuie să fie singurul organ decizional al agenției în ceea ce privește reglementarea pieței energiei.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Article 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare își dă acordul cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

Justificare

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 12 ‑ alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului autorităților de reglementare să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM16

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Agenția este administrată de către directorul acesteia, care hotărăște independent în exercitarea atribuțiilor sale. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(1) Agenția este administrată de către directorul acesteia, care acționează în conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul autorităților de reglementare. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(2) Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul este numit de Consiliul de administrație, cu acordul Consiliului autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante dobândite de acesta în sectorul energiei, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de Comisie, ca urmare a unei invitații de manifestare a interesului. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație primește invitația de a se adresa comisiei competente a Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acesteia și se supune unui vot de aprobare al Parlamentului European.

(3) Mandatul directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia inițiază un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestui proces de evaluare sunt următoarele:

(3) Mandatul directorului este de cinci ani. În cele nouă luni care preced termenul limită al acestui mandat, Comisia întreprinde un proces de evaluare. Aspectele principale ale acestei evaluări sunt următoarele:

(a) activitatea directorului;

(a) activitatea directorului; și

(b) sarcinile și obligațiile agenției în anii următori;

(b) sarcinile și obligațiile agenției în anii următori;

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile agenției, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani.

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea și studierea atentă a avizului Consiliului autorităților de reglementare și având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile agenției, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani.

(5) Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului european și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(5) Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului european și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Prelungirea mandatului directorului se supune unui vot de aprobare al Parlamentului European.

(6) Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(6) Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(7) Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(7) Directorul poate fi revocat doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după obținerea acordului Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(8) Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

(8) Pe lângă cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (10), Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 5, 6, 7, și 8, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

(3) Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 5, 6, 7, 8, 8a, 8b și 8c sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare

Justificare

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into effect.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 14 ‑ alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Parlamentul European îl poate invita pe director să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În fiecare an, directorul pregătește un proiect al programului de activitate al agenției pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

(6) În fiecare an, directorul pregătește un proiect al programului de activitate al agenției pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare, Parlamentului European și Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

Justificare

It is important to have a democratic check on the work programmes of the Agency.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare.

(2) Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații publice de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Înainte de a fi numiți în funcție, candidații selecționați de Consiliul de administrație se adresează comisiei competente a Parlamentului European și răspund întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 15 ‑ alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului de apel să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 18 ‑ alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Veniturile agenției sunt alcătuite în principal din:

(1) Veniturile agenției sunt alcătuite în principal din:

(a) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Comunităților Europene (Secțiunea Comisie);

(a) o subvenție comunitară prevăzută la linia adecvată din bugetul general al Comunităților Europene (Secțiunea Comisie), în conformitate cu decizia autorității bugetare adoptate în temeiul punctului 47 din Acordul interinstituțional;

(b) taxele plătite către agenție în conformitate cu articolul 19;

(b) taxele plătite către agenție în conformitate cu articolul 19;

(c) orice contribuție benevolă din partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare ale acestora;

(c) contribuția financiară a fiecărei autorități naționale de reglementare din fiecare stat membru;

 

(ca) orice metode alternative de finanțare propuse, în special prin instituirea unei taxe asupra fluxurilor de energie electrică și gaze naturale; și

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări acordate după cum se prevede la articolul 10 alineatul (6).

(d) orice moșteniri, donații sau finanțări acordate după cum se prevede la articolul 10 alineatul (6).

 

Până la [...]*, Consiliul autorităților de reglementare ajunge la un acord asupra contribuției financiare care trebuie achitate de fiecare stat membru în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (c).

 

* 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 19 ‑ alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cererea unei decizii de derogare în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) implică plata unor taxe către agenție.

(1) Solicitarea unei decizii de derogare sau a unor avize, recomandări, decizii sau acțiuni de monitorizare a rețelelor europene ale operatorilor sistemelor de transport, având un caracter specific sau special, implică plata unor taxe către agenție în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Justificare

To increase the financial autonomy of the Agency and given the problem of the reduced EU budget, it is suggested that the provisions for seeking financing from the from the market are extended.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 20 ‑ alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului de administrație, împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul de administrație, în baza proiectului pregătit de către director, realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul de administrație cel târziu până la data de 31 martie. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis Consiliului autorităților de reglementare, care poate emite un aviz în acest sens.

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului de administrație, împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul de administrație, în baza proiectului pregătit de către director, realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul de administrație cel târziu până la data de 31 martie. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis Consiliului autorităților de reglementare, care poate emite un aviz motivat în acest sens.

Justificare

The Director has a key regulatory role. Given this, and to ensure his regulatory independence he or she should first receive a fully justified opinion from the Board of Regulators.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 25 ‑ alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită angajarea la agenție de experți naționali detașați din statele membre.

(4) Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită, în cazuri excepționale, angajarea, în cadrul agenției, a unor experți naționali detașați de statele membre.

Justificare

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Amendamentul 74

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia realizează o evaluare a activităților desfășurate de agenție. Această evaluare vizează rezultatele obținute de agenție, precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta.

(1) Comisia realizează o evaluare a activităților desfășurate de agenție. Această evaluare vizează rezultatele obținute de agenție, precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Evaluarea respectivă se bazează un amplu proces de consultare.

Justificare

Specifies the evaluation method and its usefulness when drawing up the Agency’s programmes.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Comisie cel târziu la patru ani după ce primul director și-a preluat funcția. După acest raport, Comisia prezintă un raport de evaluare cel puțin la fiecare cinci ani.

(2) Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Comisie cel târziu la trei ani după ce primul director și-a preluat funcția. După acest raport, Comisia prezintă un raport de evaluare cel puțin la fiecare trei ani.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

In the course of debate on this Regulation, the Rapporteur has become more convinced of the need to move beyond the Commission's proposals for the Agency for the Co-operation of Energy Regulators, and create an Agency with more independence and decision-making powers.

It is the Rapporteur's opinion that, if it is to contribute effectively to the development of an integrated competitive energy market for the European Union, the Agency will need more extensive powers, independent of the Commission, to handle cross-border situations and deliver effective cooperation between TSOs and national energy regulators.

Therefore, the proposed Amendamentuls in this draft report suggest significant new decision-making powers for the Agency - in particular over the development of technical codes and the investment plans of the ENTSOs - and greater regulatory and financial independence.

However, with greater power and independence should come greater accountability - to Parliament and to key stakeholders. Therefore, to balance its new powers, the Rapporteur proposes to significantly increase the Agency's requirement to consult, its transparency, and its accountability to Parliament.

It must be kept in mind at all times that the 3rd energy package has to be dealt with as a package - with the Agency as a key cross-cutting element. The role, powers and duties Parliament adopts for the Agency in this Regulation will have to be consistent with the other draft Directives and Regulations in the package - in particular as they relate to the powers and responsibilities of the ENTSOs.

Legal Issues: Institutional Balance and Powers of the Agency

The European Parliament understands the importance of the principle of institutional balance that the European Commission, through Treaty, is charged to defend.

In producing this draft report, the Rapporteur has been aware of the key legal principles set out in case law by the European Court of Justice in the 1958 Meroni judgement (and other cases):

· that a delegating authority cannot confer on another body powers different from those possessed by the delegator under the Treaty, and not subject to the same duties; and

· that it is not possible to delegate powers involving a wide margin of discretion between many different objectives and tasks, so shifting responsibilities and escaping political control.

On this basis, existing European Agencies have been mainly endowed with information and coordination tasks, with the ability to exercise decision-making powers (with legally binding impacts on third parties) being restricted only to individual cases.

But every Agency has its own institutional setting, and their remit must be developed first and foremost with a view to the needs of the specific sectors in which they are to operate. This is the approach we must take in designing this new Agency for the energy sector.

Overall, the Rapporteur's belief is that the core Meroni principles are not affected by the nature of his proposed amendments.

The idea that the Agency, under the proposals set out in this report, will have a wide margin of discretionary power is questionable. The situation is completely different from the one addressed in the Meroni case, in which the delegated authority had to weigh “eight different aims”. The Agency will take decisions which require highly technical evaluations; it will not exercise the sort of discretion that requires a choice between many different and conflicting public interests.

In fact, the functions entrusted to the Agency in accordance with Article 4 as amended, do not involve general regulatory powers nor a general freedom of evaluation that can be equated to the development (even in part) of 'energy policy'. In these proposed amendments the possibility of adopting binding decisions is limited to individual decisions or rules concerning strictly technical matters needed to ensure an efficient and safe functioning of the internal energy market.

The amendments to Article 6, paragraph 3, illustrate this approach: the Agency is empowered only to approve codes (prepared by ENTSO) which relate to the technical operation of the network. On the other hand it only gives advice to the Commission on codes which relate mainly to competition and market rules. Whilst the approval of purely technical codes is an appropriate, purely technical task for the Agency; the Commission rightly takes on responsibility for Market codes, as they relate to competition policy.

The principles established in the Meroni case must therefore be seen in context, rather than being applied in a simplistic, overly conservative manner. In the case of the Agency for the Co-operation of Energy Regulators (whose legal base is Article 95 EC) they require a more careful re-evaluation.

Governance and Structure of the Agency

The proposed changes to the structure and operation of the Agency are designed to secure the most effective balance between the needs for regulatory independence on one hand, and appropriate political control on the other. A key principle for the Rapporteur is that the independence of an Agency is critical not only for its effectiveness but also for its credibility.

With that in mind, the Amendamentuls proposed by the Rapporteur introduce the following key changes:

· A stronger role for the Board of Regulators and the Parliament in the appointment of the Director. The Director is still appointed by Administrative Board, but on the basis of a list of at least 2 names nominated by the Board of Regulators, rather than the Commission.

· A more efficient and transparent Administrative Board. Membership is streamlined considerably, with 5 members in total - 2 each nominated by the Commission and Council; but also a nominated representative of the European Parliament, to ensure that the legislature's views are reflected. Members will be required to undertake to act independently and make a declaration of commitments and interests that might prejudice that independence.

· A time-limit is introduced to ensure speedy decision-making by the Agency. The Agency will be required to make decisions within a fixed time limit - three months is suggested. If a decision is not forthcoming within that time, the decision reverts to the Commission. This will avoid institutional paralysis and uncertainty for the market. It also provides the Commission with an appropriate mechanism for supervision and control.

· Increased financial independence for the Agency. There is increased scope for the Agency to raise finances from the marketplace (in return for services rendered/ decisions made) and national regulators.

In general, these proposals will strengthen the regulatory independence of the Agency, whilst ensuring effective political accountability. In particular, the Agency's accountability to Parliament will be strengthened.

Consultation, Monitoring and Reporting

The proper way to confer of binding power to the Agency (in a step which will further enhance its compatibility with the Meroni principles) is to build up an adequate legal framework that guarantees that all affected parties will be consulted; gives the Agency a clearly stated duty of transparency; and, in particular, extends the accountability (through information provision and reporting) of the Agency towards the European Parliament.

To this end, the proposed new articles 8b (new) and 8c (new) would include in the proposed regulation precise requirements for ACER:

· to carry out consultations with all the parties concerned in any measures undertaken under the Regulation;

· to ensure a high level of transparency, and provide easy access to information, through clear arrangements laid down in its Rules of Procedure; and

· to monitor developments in gas and electricity markets - particularly consumer issues - and produce an annual report for the attention of the Parliament and the Commission, setting out (if appropriate) proposals for action to improve the opening of markets.

Conclusion

The aim of the 3rd Energy Package is to gradually move the energy market, which up to a decade ago had been based on a monopoly system, from a liberalisation stage towards a stage at which competition is genuine and sustainable.

To achieve this purpose the relationship between regulatory processes and market development should be governed by an approach which is:

· geared to the future state of the market (i.e. a forward-looking approach) in which conditions will be much more competitive and diversified; and

· focused on the implementation of competition law, to minimize as much as possible the ex-ante rules applied on a case-by-case basis.

These objectives can be pursued at European level, with competitive framework and ex-ante rules being harmonised. This means that regulation of the energy sector will be progressively scaled down until the rules applying are competition rules. It must be pointed out that unless an efficient competitive environment is achieved, sector-specific regulation will continue to play a role.

But the energy sector will only be brought under a system based primarily on competition rules once it has been established that the industry is no longer a natural monopoly and has become a "normal" industry.

The future of the European energy market and its development after the implementation of the 3rd Energy Package will therefore require an important role to be played by the Agency for Cooperation of Energy Regulators. This is why the power and independence of the Agency must be enhanced, over and above the level proposed by the Commission.

AVIZ al Comisiei pentru Bugete (7.5.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Commission proposal

Financial impact

The total annual costs of the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators are estimated at approximately EUR 6-7 million per year, of which EUR 5 million for staff expenditure (taking as the average per person the cost of European Commission staff, i.e. EUR 0.117 million per year, which includes expenditure associated with buildings and related administrative expenditure), EUR 1 million operational costs (meetings, studies, as well as translation, publication and public relations costs) and the rest for capital expenditure (relating to the acquisition of movable property and associated expenditure) and mission expenditure.

The Agency’s annual costs will be covered by Community grants. The Agency has limited revenues stemming from fees to be paid by third parties which are charged when the Agency takes certain decisions.

Staff

The Commission proposes that the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators should have, given its tasks, a limited staff of 40-50 people. This assessment is based on an analysis of the staff requirements of national regulatory authorities and an analysis of the minimum resources necessary to carry out the tasks proposed, in particular in the light of possibilities for synergies in harnessing the resources within national regulatory authorities to assist the work of the agency. According to the Commission, the proposed staff numbers are in line with these authorities' needs. Besides, the Commission argues that if the Commission itself were to endeavour to perform the Agencies' tasks, the number of staff required would be much higher.

Appraisal

From a budgetary point of view, your draftswoman has some concerns regarding the setting-up of the new Agency for the Cooperation of Energy Regulators because of uncertainties regarding its financing. These concerns centre around the following points:

1) The new Agency for the Cooperation of Energy Regulators has to be financed under subheading 1a of the multiannual financial framework 2007 - 2013 where margins have become particularly limited. In this heading, some reprogramming was already necessary in order to come to an agreement on the financing of Galileo. The resulting margin of subheading 1a for 2008 was consequently 0.

The financing of the new Energy Agency is included neither in the Commission's last financial programming of 31 January 2008 nor in the tables annexed to the APS for 2009, in which it is simply stated that the agency "will be financed by corresponding reductions in other actions (mostly actions under institutional prerogatives) within the transport and energy policy area." No further details of this exercise are provided.

To the Committee on Budgetary Control, the Commission confirmed that it aims at financing the agency without reducing the margin in subheading 1a, i.e. by redeployment outside any co-decided lines. The Commission has so far been unable to specify exactly how this will be done.

However, even if this manoeuvre were to leave the margin untouched on paper, this means that the financing of the agency will be carried out using the last "freely available" resources in subheading 1a and that any newly emerging priority in the future will require formal reprogramming (as has already been announced to be necessary for the creation of the planned new Electronic Communications Market Authority). This seems unacceptable to your draftswoman (see Amendamentul 1).

2) In this context, it has to be pointed out once more that agencies such as the new agency proposed here fulfil predominantly administrative tasks. Some serious thought should therefore be given to the possibility of financing such bodies under heading 5 of the MFF, which has the additional advantage that margins are not as tight as with the other, operational headings (see Amendamentul 2).

3) Of course, an Article 47 IIA procedure will be required for the setting-up of this new agency once the Commission has finally made public the details of its intended financing. If the legislator should decide in favour of setting up this agency, the budgetary authority will have to come to an agreement on its financing within the framework of the provisions of the IIA (see Amendamentul 3).

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să respingă actuala propunere a Comisiei din cauza incertitudinilor legate de finanțarea sa și să includă următoarele amendamente în rezoluția ce urmează a fi adoptată:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă nu poate fi compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din actualul cadru financiar multianual 2007-2013 fără a pune în pericol finanțarea altor priorități; constată că Comisia și-a comunicat intenția de a finanța noua Agenție pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic exclusiv prin redistribuiri în cadrul subrubricii 1a; reamintește, totuși, că autoritatea bugetară nu a primit încă informații detaliate privind aceste redistribuiri și, prin urmare, nu este clar ce programe sau priorități vor fi afectate sau care vor fi consecințele pe parcursul perioadei financiare și dacă la subrubrica 1a va fi în continuare disponibilă o marjă suficientă;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. subliniază faptul că agenția propusă va executa în special sarcini administrative și va oferi asistență Comisiei; prin urmare, consideră că ar trebui analizate toate posibilitățile de a finanța noua agenție din cadrul financiar multianual 2007-2013, inclusiv de la rubrica 5 la care, aparent, sunt încă disponibile marje suficiente;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. subliniază faptul că înființarea agenției intră sub incidența dispozițiilor de la punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (AII); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea unei astfel de agenții, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării acestei agenții, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

Referințe

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către              

               Data anunțului în plen

BUDG

11.10.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Examinare în comisie

27.3.2008 1.4.2008 8.4.2008

 

 

 

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice ȘI monetare (14.5.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Raportor pentru aviz: Alain Lipietz

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Commission’s proposal to set up a European agency to coordinate national energy regulators is a timely one and is the logical consequence of the evolution of the European energy programme over a number of years.

Initially, public electricity and gas services in the 27 Member States were most commonly provided by companies – usually public – which had a virtual national or regional monopoly. However, these entities had for a long time been selling each other energy, so that rules had to be drawn up to ensure healthy competition between these and other, new entities which might appear on the market. The principle which slowly emerged was the separation of the two energy transmission networks (electricity and gas) on the one hand and the large number of energy production and distribution companies on the other. This disconnection is intended to ensure the neutrality of the transmission system vis-à-vis the energy producers. How the disconnection is achieved (with or without ownership unbundling) is not relevant to the present regulation. Similarly, the Commission specifies that this disconnection must be carried out, irrespective of the system of ownership (public or private) of the transmitters and the producers/suppliers.

The result of this evolution is that the system of European national transmission networks has been transformed into natural monopolies, just as happens with the system of roads, ports and airports between which lorries, ships and aircraft belonging to thousands of companies travel. The Commission has gone so far as to specify that part of the gas storage capacity must be integrated into the transmission system, which is a European public asset.

This poses three problems:

- Guaranteeing free access for all producers, whether big or small (from the owner of a wind turbine to the owner of a number of nuclear power plants), to the transport system in a way which is completely transparent, without discrimination according to size or nationality.

- Regulating the energy market on the basis of the EU’s energy policy (which includes policies for social and regional integration and environmental protection, particularly regarding climate).

- Achieving physical interconnection and harmonisation of technical standards between networks at European level and opening them up to third countries which, for example, supply gas (Russia) or transmit electricity (Switzerland).

The need for this interconnection and harmonisation is the rationale behind setting up a national regulator coordination body (the Agency).

Interconnection of the national transport network system and coordination of their regulators by the Agency in this way would constitute a real public energy service, which would be founded on European-level cooperation.

The rapporteur agrees with the Commission’s proposals, although clarification is needed on two points.

Firstly, the Agency’s powers.

The Commission is right to reject the idea of amending the treaties with the sole aim of granting the Agency binding powers, recognising that it has neither the technical means nor the staff to achieve this. It therefore proposes an agency which would be primarily consultative and would refer matters to the Commission for decisions and, if necessary, sanctions.

The rapporteur considers that there are sufficient legal bases for increasing the powers of the Agency in the areas of the internal market and the fight against abuses of dominant positions, while at the same time leaving the power to impose fines with the Commission. On the other hand, monitoring the conformity of the national regulators’ policies with the EU energy policy can, as things stand at present, only be subject to non-binding opinions.

Secondly, the Agency’s accountability.

The Agency’s credibility in the eyes of the market means that it must be completely independent from the agents whose behaviour it is required to regulate, whether these be energy transmission managers or energy producers/distributors. An agency with this kind of decision-making power over private or public agents must have a legitimacy which is derived from democratic accountability.

In suggesting that the capacity of the Agency for direct action be increased (without the mediation of the Commission), the rapporteur has endeavoured to balance these powers with a democratic accountability to Parliament and the Council. The Agency must not only act in conformity with the treaties and secondary legislation, it must also give an account of its decisions and opinions to the European legislative bodies from which it derives its authority.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul European a invitat Comisia, în primăvara anului 2007, să propună măsuri privitoare la instituirea unui mecanism independent în cadrul căruia autoritățile naționale de reglementare să poată coopera.

(4) Consiliul European a invitat Comisia, în primăvara anului 2007, să propună măsuri privitoare la instituirea unui mecanism independent care să permită autorităților de reglementare din domeniul energetic să coopereze și să adopte decizii privind chestiunile transfrontaliere majore.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre ar trebuie să coopereze strâns și să elimine obstacolele din calea schimburilor transfrontaliere în vederea realizării obiectivelor politicii energetice europene. Adoptarea unui instrument independent, care să acopere carențele existente în prezent, ar servi atingerii unui dublu obiectiv: integrarea perspectivei europene în exercitarea competențelor autorităților naționale de reglementare și aducerea unei contribuții la respectarea efectivă a principiilor comunitare ale egalității de tratament și condițiilor echitabile de acces la rețelele europene de transport de gaze naturale și electricitate, contribuind în același timp la buna funcționare a pieței interne. Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic, denumită în continuare „agenția”, trebuie constituită sub forma unei organizații, pentru a permite autorităților naționale de reglementare să-și intensifice colaborarea la nivel european și să participe, pe baze comune, la exercitarea funcțiilor care au o dimensiune europeană.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce privește cerințele referitoare la resursele necesare pentru o entitate centrală, s-a concluzionat că o entitate centrală independentă prezintă un număr de avantaje pe termen lung, în comparație cu alte posibilități. În consecință, este necesară instituirea unei agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic, denumită în continuare „agenția”.

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce privește cerințele referitoare la resursele necesare pentru o entitate centrală, s-a concluzionat că o entitate centrală independentă prezintă un număr de avantaje pe termen lung, în comparație cu alte posibilități. Modelul „agenției” a fost preferat în detrimentul altora, în special a modelului ERGEG+. Modelele care au fost respinse ar trebui reexaminate pentru cazul în care agenția nu produce rezultatele scontate.

Justificare

The Commission has discarded a number of other options, such as ERGEG+ or a structure similar to the European System of central Banks. Should the agency model retained not deliver the expected results, the Commission should reconsider the other options and modify the regulation accordingly.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile de reglementare exercitate la nivel național de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu Directiva 2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției, capacitățile sale tehnice și de reglementare, precum și transparența și eficiența acesteia.

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile de reglementare exercitate la nivel național de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu Directiva 2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independența agenției și a membrilor acesteia față de consumatori, producători și operatori de sisteme de transport și distribuție de energie (publici sau privați), precum și să se asigure conformitatea activității sale cu legislația comunitară, capacitățile sale tehnice, capacitatea de adaptare la evoluțiile normelor de reglementare, precum și supunerea față de controlul democratic, transparența și eficiența.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se prevadă un cadru care să permită cooperarea autorităților naționale de reglementare. Acest cadru trebuie să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și gaz în întreaga Comunitate. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția trebuie să dețină competențele necesare adoptării de decizii individuale. Această autoritate trebuie să vizeze regimul de reglementare pentru infrastructura care unește cel puțin două state membre, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri de gaz situate în mai multe state membre.

(8) Este necesar să se prevadă un cadru integrat care să permită participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare. Acest cadru trebuie să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislației privind piața internă de energie electrică și gaz în întreaga Comunitate. În ceea ce privește situațiile care privesc mai mult de un stat membru, agenția trebuie să dețină competențele necesare adoptării de decizii individuale. Această autoritate trebuie să vizeze regimul de reglementare pentru infrastructura care unește cel puțin două state membre, derogările de la normele pieței interne pentru noile interconectări pentru energie electrică și pentru noile infrastructuri de gaz situate în mai multe state membre.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Din moment ce agenția are o privire de ansamblu asupra autorităților naționale de reglementare, ea trebuie să dețină și un rol consultativ în relația sa cu Comisia, care să vizeze aspectele legate de reglementarea pieței. De asemenea, agenția trebuie să informeze Comisia în cazul în care descoperă că rezultatele cooperării dintre operatorii de sisteme de transport nu sunt cele scontate sau că autoritatea națională de reglementare, a cărei decizie a încălcat orientările, nu este dispusă să respecte punctul de vedere al agenției.

(9) Din moment ce agenția are o privire de ansamblu asupra autorităților naționale de reglementare și a alotor surse, aceasta ar trebui să aibă un rol consultativ pe lângă Comisie, celelalte instituții comunitare și autoritățile naționale de reglementare din cel puțin două state membre, în ceea ce privește aspectele legate de reglementarea pieței. De asemenea, agenția trebuie să informeze Comisia în cazul în care descoperă că rezultatele cooperării dintre operatorii de sisteme de transport nu sunt cele scontate sau că autoritatea națională de reglementare, a cărei decizie a încălcat orientările, nu este dispusă să respecte punctul de vedere al agenției.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de eliberare a unor orientări cu caracter neobligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici.

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de întocmire a unor culegeri de bune practici și de publicare a unor orientări care să vină în sprijinul autorităților de reglementare, al operatorilor de rețele de transport și al operatorilor de piață, în vederea realizării schimbului de bune practici, și ar trebui să respecte orientări obligatorii în desfășurarea activităților, în conformitate cu principiile comunitare din cadrul politicii energetice europene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient și, mai ales, independent. Independența autorităților de reglementare reprezintă atât un principiu-cheie al guvernării solide, cât și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile necesare pentru a exercita funcțiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, rațional și, mai ales, independent. Independența autorităților de reglementare față de producătorii și operatorii de sisteme de transport și distribuție de energie reprezintă atât un principiu-cheie al guvernării solide, cât și o condiție fundamentală în vederea garantării încrederii în piață. Reflectând situația la nivel național și comunitar, Consiliul autorităților de reglementare și membrii acestuia trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață, trebuie să evite orice conflict de interese și nu poate cere sau accepta instrucțiuni sau recomandări de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată, respectând, în același timp, legislația comunitară referitoare la politica în domeniul energetic, al mediului, al pieței interne și al concurenței și informând autorităților comunitare cu privire la deciziile și propunerile sale.

Justificare

This Amendamentul seeks to define the Agency’s independence: independence vis-à-vis the operators between whom it must arbitrate and democratic accountability with regard to the legislation and legislative bodies of the EU.

Defines the Agency’s democratic accountability.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În cazul în care agenția are competențe decizionale, părțile interesate trebuie, din motive de economie procedurală, să dețină dreptul de a face recurs la Consiliul de apel, care trebuie să facă parte din agenție, dar care trebuie totodată să fie independentă de structura administrativă și de reglementare a acesteia.

(11) În cazul în care agenția are competențe decizionale, părțile interesate trebuie, din motive de economie procedurală, să dețină dreptul de a face recurs inițial la Consiliul de apel, care trebuie să facă parte din agenție, dar care trebuie totodată să fie independent de structura administrativă și de reglementare a acesteia. Decizia Consiliului de apel ar trebui să poată fi supusă recursului în fața Curții de Justiție.

Justificare

Specifies parties' right of appeal against the Agency's decisions.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare normele generale privind accesul public la documentele deținute de către organismele Comunității. Consiliul de administrație trebuie să stabilească măsurile practice de protecție a datelor importante din punct de vedere comercial și a datelor personale.

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare normele generale privind accesul public la documentele deținute de către organismele Comunității, în special Convenția de la Aarhus. Consiliul de administrație trebuie să aprobe protocoalele și să stabilească măsurile practice de protecție a datelor importante din punct de vedere comercial și a datelor personale.

Justificare

Restates the binding nature of the Aarhus Convention (for example concerning the transparency of environmental impact studies) on all EU institutions, including the Agency.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Participarea țărilor terțe la activitățile agenției este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate.

(18) Participarea țărilor terțe la activitățile agenției este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate, în conformitate cu dispozițiile tratatului.

Justificare

Agreements with third countries need to be approved by the relevant legislative body pursuant to the Treaty.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere că obiectivele acțiunii propuse, respectiv, cooperarea autorităților naționale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi atinse într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre, acestea putând fi îndeplinite mai eficient la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, acest regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor respective.

(19) Având în vedere că obiectivele acțiunii propuse, respectiv, participarea și cooperarea autorităților naționale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi atinse într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre, acestea, având în vedere amploarea efectelor acțiunilor, putând fi îndeplinite mai eficient la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, acest regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivelor respective.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se înființează o agenție pentru cooperarea autorităților de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare „agenția”, în scopul completării la nivel comunitar a activităților de reglementare desfășurate la nivel național de către autoritățile de reglementare menționate la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și, acolo unde este necesar, al coordonării activităților acestora.

Se înființează o agenție pentru cooperarea autorităților de reglementare în domeniul energiei, denumită în continuare „agenția”, în scopul completării la nivel comunitar – în cazul în care sunt implicate cel puțin două state membre – a activităților de reglementare desfășurate la nivel național de către autoritățile de reglementare menționate la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și, acolo unde este necesar, al coordonării activităților acestora.

Justificare

Clarification that the Agency should take action where it can be expected that cross-border activity leads to a regulatory gap.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În fiecare stat membru, agenția deține cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform legislației naționale. Aceasta poate achiziționa sau dispune de proprietăți mobiliare sau imobiliare și se poate constitui parte în proceduri judiciare.

(2) În fiecare stat membru, agenția deține cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice conform legislației naționale. Aceasta se poate constitui parte în proceduri judiciare.

Justificare

The Agency should not acquire any property.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tipuri de documente emise de către Agenție

Sarcinile Agenției

Agenția poate să:

Agenția:

(a) emită avize adresate operatorilor din sistemul de transmitere;

(a) emite avize și recomandări adresate operatorilor de sisteme de transport în legătură cu chestiuni privind buna funcționare a pieței interne, precum nediscriminarea și concurența efectivă;

(b) emită avize adresate autorităților de reglementare;

(b) emite avize și recomandări adresate autorităților de reglementare în legătură cu chestiuni privind buna funcționare a pieței interne, precum nediscriminarea și concurența efectivă;

(c) emită avize și recomandări adresate Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, consumatorilor, precum și producătorilor și operatorilor de sisteme de transport și distribuție de energie;

 

(ca) întocmește culegeri de bune practici și adoptă orientări în conformitate cu dispozițiile de la articolele 6 și 7; precum și

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice la care se face referire la articolele 7 și 8.

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice la care se face referire la articolele 6, 7 și 8.

Justificare

The Commission's proposal does not grant the Agency the necessary powers to fulfil its role, i.e. to enable the cooperation of national regulators, deal with cross-border issues and generally contribute to the good functioning of the internal market.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Agenția poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, sau din proprie inițiativă, să emită avize destinate acestor instituții privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Justificare

Broadens the Agency’s advisory scope to European legislature.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Agenția poartă un dialog deschis, transparent și regulat cu organizațiile care reprezintă interesele actorilor din acest sector de activitate și consultă părțile interesate înainte de adoptarea tuturor actelor care îi privesc.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agenția poate prezenta un aviz rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind codurile tehnice sau comerciale, proiectul de plan anual de activitate și proiectul planului de investiții pe 10 ani.

(3) După consultarea părților interesate, agenția elaborează orientări strategice destinate Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind codurile tehnice și comerciale și planul de investiții pe 10 ani, indicând obstacolele din calea dezvoltării rețelei transfrontaliere, determinate de existența unor proceduri sau practici de autorizare diferite, pentru a garanta respectarea principiului nediscriminării, o concurență efectivă, precum și funcționarea corespunzătoare a pieței interne în cadrul politicii energetice prevăzute de legislația comunitară.

Justificare

While ENTSOs are in charge of developing the codes and 10-years investment plans, the Agency should be in a position to offer guidance to ensure the good functioning of the internal market.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei, agenția acordă consiliere Comisiei pentru elaborarea orientărilor strategice care vin în sprijinul Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport, pentru elaborarea codurilor și a normelor (inclusiv a codurile tehnice), a instrumentelor comune de exploatare a rețelei, a planurilor de cercetare comune și a unui plan de investiții pe 10 ani, care să includă, la fiecare doi ani, o estimare privind conformitatea capacităților de producție, precum și a unui program de lucru anual, astfel cum prevede articolul 2c alineatul (1) literele (a) - (c) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2c alineatul (1) literele (a) - (c) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, inclusiv, dacă este cazul, în vederea adoptării orientărilor obligatorii. Din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, agenția acordă consiliere Comisiei în elaborarea codurilor comerciale, inclusiv adoptarea orientărilor obligatorii.

Justificare

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz motivat corespunzător, în cazul în care apreciază că proiectul de program anual de activitate sau proiectul planului de investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței.

(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz motivat corespunzător, în cazul în care apreciază că proiectul de program anual de activitate sau proiectul planului de investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței sau conformitatea cu politica în domeniul energetic definită de legislația comunitară.

Justificare

Stresses the legislative framework of the Agency’s activity.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Agenția prezintă un aviz adecvat justificat Comisiei, în conformitate cu articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, în cazul în care apreciază că un cod tehnic sau de comercial nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței, că nu a fost adoptat un cod tehnic sau de piață într-o perioadă de timp rezonabilă sau că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să pună în aplicare un cod tehnic sau comercial.

(5) Prin delegarea de către Comisie a atribuțiilor sale și în conformitate cu definițiile prevăzute la articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, agenția poate adopta decizii cu efect suspensiv și poate propune Comisiei să aplice amenzi în cazul în care apreciază că un cod tehnic sau de comercial nu garantează nediscriminarea, concurența efectivă și funcționarea eficientă a pieței, că nu a fost adoptat un cod tehnic sau de piață într-o perioadă de timp rezonabilă sau că operatorii de sisteme de transport nu au reușit să pună în aplicare un cod tehnic sau comercial.

Justificare

Determines the Agency’s legal basis and suspensive power in the areas of legislation, competition and internal market law. The power to impose sanctions is, however, retained by the Commission, owing to the lack of a clear legal basis.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În conformitate cu programul său de lucru sau la cererea Comisiei, agenția elaborează culegeri de bune practici și adoptă orientări care includ norme pentru respectarea principiilor nediscriminării, concurenței efective și funcționării adecvate a pieței, atunci când elaborează coduri tehnice și de piață, programul anual de lucru și programul de investiții pe 10 ani. Aceste orientări nu au caracter obligatoriu decât dacă sunt adoptate printr-o procedură de reglementare corespunzătoare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6b) Agenția monitorizează aplicarea orientărilor adoptate, astfel cum se prevede la alineatul (6a) și poate, din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei, a unei autorități competente sau a unui operator interesat, să adopte decizii pentru a verifica dacă cei cărora le-au fost destinate orientările, le-au aplicat.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Agenția poartă, în fază inițială, ample consultări cu actorii pieței, consumatorii și utilizatorii finali, în mod deschis și transparent, în special în ceea ce privește sarcinile care-i revin în legătură cu operatorii de sisteme de transport.

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the TSOs, is the body created to act in the interest of all market participants.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția poate, în conformitate cu programul său de lucru sau la solicitarea Comisiei Europene, să emită orientări cu caracter neobligatoriu, în vederea sprijinirii autorităților de reglementare și a operatorilor de piață la realizarea schimbului de bune practici.

(2) Agenția, în conformitate cu programul său de lucru sau la solicitarea Comisiei Europene, elaborează culegeri de bune practici, în vederea sprijinirii autorităților de reglementare și a operatorilor de piață în cadrul politicii energetice europene. Agenția poate adopta, de asemenea, orientări care reiau norme obligatorii în conformitate cu legislația comunitară pentru respectarea principiilor nediscriminării, concurenței efective și funcționării adecvate a pieței, atunci când elaborează coduri tehnice și de piață, programul anual de lucru și programul de investiții pe 10 ani; orientările au caracter neobligatoriu atunci când vizează echilibrarea piețelor energiei prin intermediul unei creșteri a producției sau al unei modificări a tehnicilor de producție, economisirea energiei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau ameliorarea eficienței energetice a Uniunii, în conformitate cu politica în domeniul energetic definită de legislația comunitară.

Amendamentul 26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea oricărei autorități naționale de reglementare sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea oricărei autorități naționale de reglementare, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 și legislația comunitară care stabilește politica în domeniul energetic.

Justificare

Extends the Agency’s democratic accountability to taking account of possible extensions of EU law regarding energy.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul în care o autoritate națională de reglementare întâmpină, într-o anumită situație, dificultăți în aplicarea orientărilor prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta poate solicita un aviz agenției. Agenția emite avizul, în termen de patru luni, numai după consultarea Comisiei.

(6) În cazul în care o autoritate națională de reglementare întâmpină, într-o anumită situație, dificultăți în aplicarea orientărilor prevăzute de Directiva 2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta poate solicita un aviz agenției. Agenția, după consultarea Comisiei, emite avizul în termen de două luni.

Justificare

Strengthens the Agency's independence in providing guidance and shortens the deadline.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Agenția poate îndeplini sarcini în numele Comisiei sau autorităților naționale de reglementare, în cazul în care astfel de sarcini îi pot fi încredințate, și face acest lucru în condițiile stabilite în documentul prin care este mandatată să îndeplinească sarcinile respective.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri de douăsprezece naționalități diferite, aleși pe baza expertizei lor, dintre care șase se numără printre candidații propuși de către Comisie, iar șase printre cei propuși de către Consiliu. Parlamentul European este consultat în acest sens. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

Justificare

The Administrative Board is more representative in this way and has more democratic accountability.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Membrii Consiliului de administrație își desfășoară activitatea în mod independent și se abțin de la orice activitate incompatibilă cu natura sarcinilor care le revin, prezentând dovezi sub forma unei declarații scrise că nu sunt implicați în niciun conflict de interese în ceea ce prevește activitățile agenției.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul agenției participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel în acest sens. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul agenției participă la deliberări. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau la solicitarea a cel puțin un sfert din membrii săi. Consiliul de administrație poate decide, în unanimitate, să invite persoane terțe să ia parte la ședințele sale în calitate de observatori. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

Justificare

Strengthens the Agency's independence.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă, cu excepția cazului în care prezentul regulament sau statutul conține dispoziții contrare, în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

Justificare

Strengthens the Agency's independence.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile.

(5) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales normele care guvernează cvorumurile.

Justificare

Strengthens the Agency's independence.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație, după consultarea cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

(1) Consiliul de administrație, de comun acord cu Consiliul autorităților de reglementare, numește directorul, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Justificare

Strengthens the division of responsibilities.

Amendamentul 35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile și perspectivele agenției, prevăzut la articolul 14 alineatul (8), și îl transmite, cel târziu până la 15 iunie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi. Raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale agenției pe parcursul anului în cauză.

Consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile și perspectivele agenției, prevăzut la articolul 14 alineatul (8), și îl transmite, cel târziu până la 15 aprilie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi. Raportul conține o secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare, privind activitățile de reglementare ale agenției pe parcursul anului în cauză. Cele cinci instituții își dau sau nu acordul pentru punerea în aplicare de către agenție a politicii Uniunii Europene în domeniul energetic, al pieței interne și al concurenței. Parlamentul emite recomandări pentru programul de activitate prevăzut la articolul 10 alineatul (4).

Justificare

Specifies the responses of the EU bodies to the Agency's annual report and brings the report date forward so that the Agency may be guided by the responses when drawing up the following year’s programme.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul autorităților de reglementare emite un aviz directorului înainte de adoptarea avizelor, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă consultanță directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia.

(1) Directorul obține acordul Consiliul autorităților de reglementare înainte de adoptarea avizelor, orientărilor strategice, recomandărilor și deciziilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul autorităților de reglementare, în sfera sa de competență, oferă consultanță directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia. Consiliul autorităților de reglementare este singurul organ de decizie al agenției în ceea ce privește reglementarea.

Justificare

Delimits the field of competence.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Agenția este administrată de către directorul acesteia, care hotărăște independent în exercitarea atribuțiilor sale. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(1) Agenția este administrată de către directorul său, care, în exercitarea atribuțiilor sale, acționează independent și în concordanță cu deciziile Consiliului autorităților de reglementare. Fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei, ale Consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților de reglementare, directorul nu solicită și nu acceptă instrucțiuni sau recomandări din partea niciunui guvern național sau alt organism public sau privat, în cadrul politicii din domeniul energetic definită de legislația comunitară.

Amendamentul 38

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul este numit de către Consiliul autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței sale, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie și doi candidați propuși de Consiliu, în urma unei invitații de exprimare a interesului. În acest scop, candidații propuși sunt invitați să se adreseze comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor puse de membrii acesteia. Parlamentul European se poate opune numirii în cazul în care răspunsurile date nu sunt conforme orientărilor Uniunii Europene.

Justificare

Specifies the democratic accountability of the Director.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei și având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile agenției, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani.

eliminat

Justificare

Strengthens the Agency's independence.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(7) Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi din voturi.

Justificare

Alignment with previous Amendamentul.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directorul adoptă avizele, recomandările și deciziile menționate la articolele 5, 6, 7, și 8, sub rezerva aprobării din partea Consiliului autorităților de reglementare.

(Această modificare nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Delimits the field of competence.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliu de apel este format din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau actualul personal de conducere al autorităților naționale de reglementare, al autorităților din domeniul concurenței sau al altor instituții naționale sau comunitare cu experiență relevantă în sectorul energetic. Consiliul de apel își desemnează președintele. Deciziile Consiliului de apel sunt adoptate în baza unei majorități calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de apel este convocat atunci când este necesar.

(1) Consiliu de apel este format din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau actualul personal de conducere al autorităților naționale de reglementare, al autorităților din domeniul concurenței sau al altor instituții naționale sau comunitare cu experiență relevantă în sectorul energetic, numiți pe baza experienței profesionale și provenind din 12 state membre. Consiliul de apel își desemnează președintele. Deciziile Consiliului de apel sunt adoptate în baza unei majorități calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de apel este convocat atunci când este necesar.

Justificare

In the context of the Agency, diversity, experience and competence are essential qualities for the members.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare.

(2) Membrii Consiliului de apel sunt numiți de către Parlamentul European, la propunerea comună a Consiliului și a Comisiei, ca urmare a unei invitații de exprimare a interesului.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Durata mandatului membrilor Consiliului de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Consiliului de apel sunt independenți în luarea deciziilor; ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții în cadrul agenției, al Consiliului de administrație sau al Consiliului autorităților de reglementare. Un membru al Consiliului de apel nu poate fi revocat din funcție pe durata mandatului decât în cazul în care el sau ea se face vinovat de comportament din culpă gravă, iar Consiliul de administrație, după ce a obținut avizul Consiliului autorităților de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

(3) Durata mandatului membrilor Consiliului de apel este de cinci ani. Durata acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii Consiliului de apel sunt independenți în luarea deciziilor; ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune.

Amendamentul 45

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate face recurs împotriva unei decizii în conformitate cu articolele 7 și 8 și care vizează persoana respectivă, sau împotriva unei decizii care, deși adresată unei alte persoane, o privește direct și personal.

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate face recurs împotriva unei decizii în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 și care vizează persoana respectivă, sau împotriva unei decizii care, deși adresată unei alte persoane, o privește direct și personal.

Justificare

Takes account of the expansion of the Agency’s decision-making powers put forward in Article 6.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care Agenția nu reușește să adopte o decizie, pot fi inițiate recursuri în carență pe lângă Tribunalul de Primă Instanță sau Curtea de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

eliminat

Amendamentul 47

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Consiliul de administrație adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și a Convenției de la Aarhus în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Restates the binding nature of the Aarhus Convention (for example concerning the transparency of environmental impact studies) on all EU institutions, including the Agency.

Amendamentul 48

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia realizează o evaluare a activităților desfășurate de agenție. Această evaluare vizează rezultatele obținute de agenție, precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta.

(1) Comisia realizează o evaluare a activităților desfășurate de agenție. Această evaluare vizează rezultatele obținute de agenție, precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Această evaluare se bazează pe o amplă consultare, prin intermediul site-ului web al Comisiei, a părților interesate de politica în domeniul energetic, al concurenței și al pieței interne, adică a operatorilor de transport, de distribuție și de producție de energie, a asociațiilor profesionale și de consumatori și a organizațiilor pentru protecția mediului.

Justificare

Specifies the evaluation method and its usefulness when drawing up the Agency’s programmes.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Comisie cel târziu la patru ani după ce primul director și-a preluat funcția. După acest raport, Comisia prezintă un raport de evaluare cel puțin la fiecare cinci ani.

(2) Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Comisie cel târziu la doi ani după ce primul director și-a preluat funcția. După acest raport, Comisia prezintă un raport de evaluare cel puțin la fiecare trei ani, la data menționată la articolul 10 alineatul (10).

Justificare

Earlier evaluation of the Agency's work.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) După primul raport de evaluare a activităților și rezultatelor obținute de agenție, Parlamentul European și Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, prelungesc mandatul agenției sau o înlocuiesc cu o structură mai adecvată.

Justificare

The Commission's proposal establishing an agency, under its control, with mostly advisory powers may not be the most appropriate structure to contribute to the creation of a single European market for electricity and gas. Accordingly, the Commission should review the results obtained and if necessary propose another structure.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intrarea în vigoare și măsuri tranzitorii

Intrarea în vigoare, măsuri tranzitorii și expirarea

Justificare

The setting of a time limit should ensure that attention is given to the development of the internal energy market.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 31 - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezentul regulament expiră la 1 ianuarie 2015.

Justificare

The setting of a time limit should ensure that attention is given to the development of the internal energy market.

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția de cooperare a autorităților de reglementare din domeniul energetic

Referințe

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

11.10.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Examinare în comisie

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Data adoptării

6.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

AVIZ al Comisiei pentru piaȚa internă Și protecȚia consumatorilor (8.4.2008)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic

(COM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Raportoare pentru aviz: Gabriela Crețu

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the European Commissions proposal on the regulation establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators. This Agency should play an important role in the development and implementation of the 3rd Energy Package.

This Agency must be fully independent and have full administrative and financial autonomy in order to serve as an important player in defending consumer and stakeholder rights. It should be able to consult the market participants at an early stage, needs the power to coordinate and verify investments and to handle market monitoring and be able to inform on market distortions.

The activities of the agency should include the process of initiation, monitoring and approval of the proposals by European Networks of Transmission System Operators (ENTSO), which would allow a more regulated development of the internal market in energy, and take adequate measures ensuring that a high level of consumer protection is met.

The Agency must have a key role in initiation, development, validation, implementation and enforcement of the market and technical codes for TSOs. Furthermore, it should be involved in specifying the scope and content of the European codes. The Agency should be given decision making powers, in order to share the responsibility with the TSOs for setting rules. The Agency should decide together with the Commission on eventual exemptions of new cross-border infrastructure from unbundling requirements.

The European Parliament should be able to scrutinize performance and functioning of the Agency.

The European Parliament should provide its approval for the selection, renewal or dismissal of the Director. The Director of the agency, the Administrative Board and the Board of Regulators should be accountable to the European Parliament. They should be present in the EP, on its request.

The Administrative Board should be solely responsible for management and accounting issues. The number of people sitting in Administrative Board should be reduced, as the quantity of twelve is not justified in comparison to the Board of Regulators and the entire staff of the agency. The Administrative Board should be composed of only people appointed by the Commission.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(7a) Agenția ar trebui să monitorizeze în mod constant piețele pentru a constata distorsiunile pieței și să informeze, dacă este cazul, Comisia, Parlamentul European și autoritățile naționale.

Justificare

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to the European institutions and national authorities.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Text propus de Comisie

Amendament

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină competențe de eliberare a unor orientări cu caracter neobligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici.

(10) De asemenea, agenția ar trebui să dețină competențe de emitere a unor orientări cu caracter obligatoriu și neobligatoriu care să vină în sprijinul autorităților de reglementare și al operatorilor de piață în vederea realizării schimbului de bune practici și ar trebui să acorde asistență Comisiei în elaborarea orientărilor obligatorii,

Justificare

The competences of the Agency must be strengthened in order to make it an important player in defending consumer and stakeholder rights.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 16

Text propus de Comisie

Amendament

(16) Agenția trebuie dețină personal cu o înaltă calificare profesională. Agenția trebuie să beneficieze, în special, de competența și experiența personalului, secondat de autoritățile naționale de reglementare, de Comisie și de statele membre. Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului Agenției. Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, adoptă măsurile necesare de punere în aplicare a acestora.

(16) Agenția ar trebui dispună de personal cu o înaltă calificare profesională, angajând, în mod excepțional, personal detașat de autoritățile naționale de reglementare. Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului agenției. Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, adoptă măsurile necesare de punere în aplicare a acestora.

Justificare

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 18

Text propus de Comisie

Amendament

(18) Participarea țărilor terțe la activitățile agenției este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate.

(18) Cooperarea cu autoritățile de reglementare din domeniul energetic din țări terțe este posibilă în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Comunitate.

Justificare

It needs to be clear that third country participation is limited to cooperation projects with other energy regulators (not just any other foreign subject) and in any case not directly affecting the work of the Agency.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(19a) Agenția răspunde pe deplin în fața Parlamentului European.

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 4

Text propus de Comisie

Amendament

Agenția poate să:

Agenția:

(a) emită avize adresate operatorilor din sistemul de transmitere;

(a) emite avize și recomandări adresate operatorilor de sisteme de transport;

(b) emită avize adresate autorităților de reglementare;

(b) emite avize și recomandări adresate autorităților de reglementare;

(c) emită avize și recomandări adresate Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate Comisiei;

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice la care se face referire la articolele 7 și 8.

(d) ia decizii individuale în cazurile specifice la care se face referire la articolele 6, 7 și 8.

Justificare

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 5

Text propus de Comisie

Amendament

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, să emită avize sau recomandări Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înființată.

Justificare

Follows from AM5 and AM6.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Agenția poate prezenta un aviz rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind codurile tehnice sau comerciale, proiectul de plan anual de activitate și proiectul planului de investiții pe 10 ani.

(3) Agenția aprobă codurile și normele, inclusiv planul de investiții pe 10 ani pentru a garanta nediscriminarea, existența unei concurențe reale, precum și funcționarea eficientă și sigură a pieței.

Justificare

The Agency needs to have full powers of coordination and approval of the proposals of the ENTSO.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 6 ‑ alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei, agenția acordă consiliere Comisiei pentru elaborarea orientărilor strategice destinate REOST în vederea definirii codurilor și a normelor (inclusiv codurile tehnice, instrumentele comune de exploatare a rețelei, planurile de cercetare comune și, la fiecare doi ani, un plan de investiții decenal care să includă o estimare privind adecvarea capacităților de producție, precum și un program de lucru anual), astfel cum prevede articolul 2c alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și articolul 2c alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, inclusiv, dacă este cazul, la adoptarea orientărilor obligatorii. Din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, agenția acordă consiliere Comisiei în elaborarea codurilor comerciale, inclusiv pentru adoptarea orientărilor obligatorii.

 

Justificare

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante..

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 6 ‑ alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6a) Agenția poartă consultări pe scară largă și în faza inițială cu actorii pieței, consumatorii și utilizatorii finali, în condiții de deschidere și transparență, în special în ceea ce privește sarcinile care-i revin în legătură cu operatorii de sisteme de transport (OST).

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the ENTSOs, is the body created to act in the interest of all market participants.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 6 ‑ alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6a) Agenția monitorizează calculele privind capacitatea transfrontalieră efectuate de operatorii de sisteme de transport și utilizarea reală (cumulată) a capacității de interconectare a rețelelor și soluționează problemele legate de condițiile inechitabile, discriminatorii sau ineficiente de acces transfrontalier.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 6 ‑ alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6b) În cazul în care obstacolele din calea schimburilor comerciale transfrontaliere nu sunt eliminate, agenția este abilitată să impună sancțiuni eficiente.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 6 ‑ alineatul 6c (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6c) Agenția este abilitată să adopte decizii obligatorii privind toate problemele legate de accesul la sistemele conectate de transport și utilizarea acestora în care sunt implicate mai multe state membre, în cazul în care autoritățile naționale de reglementare competente nu ajung la un acord comun în termen de șase luni de la semnalarea unei probleme de către un furnizor sau un operator de sisteme de transport.

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that The Agency has real powers to oversee cross-border trade and take action to remove any barriers to trade. Whether or not ENTSO is created, ACER should have direct powers to force individual TSOs to comply with its decisions. If ENTSO is created it would be essential that the powers and duties of ACER would need to further extended to match the activities of ENTSO

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație este alcătuit din șase membri numiți de Comisie. Durata mandatului este de cinci ani, reînnoibil o singură dată. Numirea Consiliului de administrație este supusă unui vot de aprobare al Parlamentului European.

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency. Therefore the Agency must be fully accountable to the Parliament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie

Amendament

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul agenției participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel în acest sens. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

(3) Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia. Directorul agenției participă la deliberări în afară de cazul în care Consiliul de administrație decide altfel. Consiliul de administrație se reunește în sesiune ordinară de cel puțin patru ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului de administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. Serviciile de secretariat ale Consiliului de administrație sunt oferite de către agenție.

Justificare

Four meetings a year would insure a better overview of the policies managed by the Agency and a more regular update of its work.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități absolute a membrilor prezenți.

Justificare

As the number of members of the Administrative Board should be reduced to 6 (AM14), the rules on voting must be clarified.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 9 ‑ alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(5a) Consiliul de administrație poate fi revocat la propunerea Comisiei și printr-o decizie adoptată de Parlamentul European. Parlamentul European adoptă decizia prin vot cu majoritate absolută.

Justificare

Follows from AM12

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 9 ‑ alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(5a) Membrii Consiliului de administrație sunt independenți de guvernele naționale.

Justificare

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive instructions from these institutions, but not from any particular Member State.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 10 ‑ alineatul -1a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(1a) Consiliul de administrație răspunde doar pentru sarcinile de gestiune și contabilitate.

Justificare

The division of tasks between the two boards should be clearer and the Administrative Board should have only managerial tasks in order to really give the Agency the necessary powers to perform the regulatory functions in an efficient and independent manner.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 10 ‑ alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(7a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului de administrație să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the Agency.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie

Amendament

(1) Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un reprezentant al autorităților de reglementare pentru fiecare stat membru, astfel cum se menționează la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și dintr-un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

(1) Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un reprezentant al autorităților de reglementare pentru fiecare stat membru, astfel cum se menționează la articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, precum și din doi reprezentanți fără drept de vot din partea Comisiei, cu rol consultativ. Autoritățile naționale de reglementare nominalizează câte un supleant pentru fiecare stat membru.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 12 ‑ alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(4a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului autorităților de reglementare să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM16

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendament

(2) Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie, în urma unei invitații pentru exprimarea interesului . Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul este numit, de către Consiliul de administrație, pe baza meritelor, a competențelor și a experienței acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi candidați propuși de către Comisie, în urma unei invitații pentru exprimarea interesului. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de Consiliul de administrație primește solicitarea de a se adresa comisiei competente a Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii comisiei respective. Numirea directorului este supusă unui vot de aprobare al Parlamentului European.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Text propus de Comisie

Amendament

(5) Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului european și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(5) Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul se adresează comisiei competente a Parlamentului european și răspunde întrebărilor puse de membrii comisiei respective. Prelungirea mandatului directorului este supusă unui vot de aprobare al Parlamentului European.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 13 ‑ alineatul 7

Text propus de Comisie

Amendament

(7) Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(7) Directorul poate fi revocat printr-o decizie a Consiliului de administrație, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul poate fi, de asemenea, revocat de Parlamentul European, după consultarea Consiliului autorităților de reglementare. Parlamentul European adoptă decizia prin vot cu majoritate absolută.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 14 ‑ alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(4a) Parlamentul European îl poate invita pe director să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 15 ‑ alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie

Amendament

(6a) Parlamentul European poate invita orice membru sau membri ai Consiliului de apel să se adreseze comisiei parlamentare competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 25 ‑ alineatul 4

Text propus de Comisie

Amendament

(4) Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită angajarea la agenție de experți naționali

detașați din statele membre.

(4) Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită, în cazuri excepționale, angajarea, în cadrul agenției, a unor experți naționali detașați de statele membre.

Justificare

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 28

Text propus de Comisie

Amendament

(28) Agenția este deschisă participării țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care au încheiat acorduri cu Comunitatea în această privință. În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale participării acestor țări la activitățile agenției, inclusiv prevederi referitoare la contribuțiile financiare și la personal.

(28) Agenția este deschisă cooperării cu autoritățile de reglementare din domeniul energetic din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care au încheiat acorduri cu Comunitatea în această privință.. În conformitate cu prevederile corespunzătoare ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale participării acestor autorități de reglementare din domeniul energetic din țări terțe, inclusiv prevederi referitoare la contribuțiile financiare și la personal.

Justificare

Rephrasing. Clarification of the wording of the Article.

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția de cooperare între autoritățile de reglementare din sectorul energetic

Referințe

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Gabriela Crețu

21.11.2007

 

 

Examinare în comisie

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Data adoptării

8.4.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Cristian Silviu Bușoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția de cooperare a autorităților de reglementare din domeniul energie

Referințe

COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Data prezentării la PE

19.9.2007

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ITRE

11.10.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Previous rapporteur(s)

Renato Brunetta

 

 

Examinare în comisie

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

Data adoptării

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Rezultatul votului final

28.5.2008

 

 

 

Membri titulari prezenți la votul final

+:

–:

0:

44

1

3

Examinare în comisie

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa