Poročilo - A6-0226/2008Poročilo
A6-0226/2008

POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

4.6.2008 - (KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Giles Chichester


Postopek : 2007/0197(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0226/2008
Predložena besedila :
A6-0226/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007) 0530),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0318/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0226/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavka 1 a in 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

1a. Če se ustanovi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, je treba upoštevati vse možnosti financiranja, ki so predvidene v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2007 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1.

 

1b. Točka 47 v medinstitucionalnem sporazumu se uporablja v zvezi z ustanovitvijo Agencije, Parlament pa začne pogajanja z drugo vejo proračunskega organa, da bi se pravočasno sklenil sporazum o financiranju te Agencije v skladu z ustreznimi določbami medinstitucionalnega sporazuma;

 

1UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Delo skupine ERGEG je od ustanovitve pozitivno prispevalo k notranjemu trgu z električno energijo in plinom. Vseeno sektor na splošno priznava in skupina ERGEG predlaga, da se prostovoljno sodelovanje nacionalnih regulativnih organov sedaj odvija v okviru strukture Skupnosti z jasnimi pooblastili in s pristojnostjo, da sprejema posamezne regulativne odločitve v številnih posebnih primerih.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice bi morale za doseganje ciljev energetske politike Skupnosti tesno sodelovati in odpraviti ovire za čezmejne izmenjave električne energije in plina. Ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agencija), ki bi zapolnila vrzeli, bo pripomogla k vključitvi perspektive Skupnosti v prakse nacionalnih regulativnih organov ter k večjemu spoštovanju načel Skupnosti o enakem obravnavanju in pravičnih pogojih dostopa do vseevropskih omrežij za transport plina in električne energije ter posledično k dobremu delovanju notranjega energetskega trga. Agencija bo nacionalnim regulativnim organom omogočila tudi večje sodelovanje iz perspektive Skupnosti in skupno udeležbo pri izvajanju nalog na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Agencija mora zagotoviti, da so regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi v skladu z Direktivo 2003/54/ES in Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije, njene tehnične in regulativne zmogljivosti, preglednost in učinkovitost.

(6) Agencija mora zagotoviti, da so regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi v skladu z Direktivo 2003/54/ES in Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije in njenih članov od porabnikov, proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja (javnega ali zasebnega), ter skladnost njene dejavnosti z zakonodajo Skupnosti, njene tehnične zmogljivosti, sposobnost prilagajanja razvoju predpisov, preglednost, odprtost za demokratični nadzor in učinkovitost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7a) Agencija mora sistematično nadzorovati trge zaradi preprečevanja izkrivljanja trgov ter po potrebi poročati Evropskemu parlamentu, Komisiji in nacionalnim organom.

Obrazložitev

Agencija mora biti poleg poročanja pristojna tudi za nadzor in zgodnje opozarjanje evropskih institucij in nacionalnih organov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Treba je zagotoviti okvir za sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Ta okvir mora spodbujati enotno izvajanje zakonodaje o notranjem trgu za električno energijo in plin v celotni Skupnosti. Kar zadeva stanje več držav članic, mora biti Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila morajo vključevati regulativni režim za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici, izvzetja od pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več državah članicah.

(8) Treba je zagotoviti celovit okvir za udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Ta okvir mora spodbujati enotno izvajanje zakonodaje o notranjem trgu za električno energijo in plin v celotni Skupnosti. Kar zadeva stanje več držav članic, mora biti Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila morajo vključevati regulativni režim za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici, izvzetja od pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več državah članicah.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ker ima Agencija pregled nad nacionalnimi regulativnimi organi, bi morala svetovati Komisiji kar zadeva vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba bi bilo treba tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, da sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da nacionalni regulativni organ, katerega odločitev je kršila smernice, noče upoštevati mnenja Agencije.

(9) Ker ima Agencija pregled nad nacionalnimi regulativnimi organi in drugimi viri, bi morala svetovati Komisiji, drugim institucijam EU in nacionalnim regulativnim organom vsaj dveh držav članic, kar zadeva vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, da sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da nacionalni regulativni organ, katerega odločitev je kršila smernice, noče upoštevati mnenj, priporočil ali odločitev Agencije.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za sprejemanje nezavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za sprejemanje zavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

Obrazložitev

Agencija mora imeti potrebne pristojnosti za učinkovito izvajanje svoje pomembne regulativne funkcije zagotavljanja čezmejnega sodelovanja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Agencija bi se morala po potrebi posvetovati z zainteresiranimi stranmi in jim zagotoviti ustrezno priložnost, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih ukrepih, kot je osnutek kodeksov in pravil za omrežja.

Obrazložitev

Ustrezno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi bi moralo biti ključni element dela Agencije. Javna posvetovanja v okviru priprave osnutka ukrepov, kot je osnutek kodeksov in pravil za omrežja, bi morala izvajati Agencija, ne pa evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Strukturo Agencije je treba prilagoditi, da bo ustrezala posebnim potrebam ureditve energetike. Zlasti je treba v celoti upoštevati posebno vlogo nacionalnih regulativnih organov in njihovo neodvisnost.

(11) Strukturo Agencije je treba prilagoditi, da bo ustrezala posebnim potrebam ureditve energetike. Zlasti je treba v celoti upoštevati posebno vlogo nacionalnih regulativnih organov in jamčiti za njihovo neodvisnost.

Obrazložitev

Pri pripravi in kasnejšem izvajanju določb tretjega energetskega svežnja je treba neodvisnost nacionalnih regulativnih organov ne samo upoštevati, ampak jo tudi zajamčiti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Agencija mora imeti potrebna pooblastila za učinkovito in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost regulativnih organov ni le ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede na situacijo na nacionalni ravni mora odbor regulatorjev zato delovati neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu in ne zahteva ali sprejema navodil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta.

(13) Agencija mora imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost regulativnih organov od proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja je ključno načelo dobrega upravljanja in temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede na situacijo na nacionalni ravni in ravni Skupnosti morajo odbor regulatorjev in njegovi člani zato delovati neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu, se izogibati navzkrižju interesov ter ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta, kot tudi ne priporočil. Odbor regulatorjev mora hkrati spoštovati zakonodajo Skupnosti o energetski politiki, okolju, energetskem notranjem trgu in konkurenci ter o svojih odločitvah in predlogih obveščati institucije EU.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi opredeliti neodvisnost Agencije: neodvisnost od upravljavcev, o katerih mora presojati, kar pomeni nositi demokratično odgovornost do prava EU in njenih zakonodajnih organov.

Pojasnjuje demokratično odgovornost Agencije.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Če je Agencija pristojna za sprejemanje odločitev, morajo imeti zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka možnost pritožbe odboru za pritožbe, ki mora biti del Agencije, vendar neodvisen on njene upravne in regulativne strukture.

Če je Agencija pristojna za sprejemanje odločitev, morajo imeti zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka možnost pritožbe najprej odboru za pritožbe, ki mora biti del Agencije, vendar neodvisen on njene upravne in regulativne strukture. Na sklep odbora za pritožbe mora biti mogoča pritožba na Sodišče Evropskih skupnosti.

Obrazložitev

Pojasnjuje pravico strank do pritožb na sklepe Agencije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Agencija se večinoma financira iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti, pristojbin in prostovoljnih prispevkov. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na evropski ravni, morajo biti Agenciji še vedno na voljo. Proračunski postopek Skupnosti se še naprej uporablja za subvencije iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti. Računovodske izkaze mora revidirati Računsko sodišče v skladu s členom 91 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti.

(15) Agencija bi se morala večinoma financirati iz splošnega proračuna Evropske unije, pristojbin in prispevkov. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na evropski ravni, morajo biti Agenciji še vedno na voljo. Proračunski postopek Skupnosti bi se moral še naprej uporabljati za subvencije iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti. Računovodske izkaze mora revidirati Računsko sodišče v skladu s členom 91 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti.

Obrazložitev

Možnost prostovoljnih prispevkov bi lahko ogrozila preglednost in neodvisnost Agencije.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Po ustanovitvi Agencije bi moral proračunski organ stalno ocenjevati njen proračun na podlagi njene količine dela in učinka. S tem ocenjevanjem bi bilo treba ugotoviti, ali je na voljo dovolj človeških in finančnih virov. Proračunski organ zagotovi doseganje najboljših standardov učinkovitosti.

Obrazložitev

Izdatke in potrebe po človeških virih je treba natančno spremljati.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Komisija bi morala najkasneje štiri leta po ustanovitvi Agencije in nato na vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o svojih posebnih nalogah in doseženih rezultatih, skupaj z ustreznimi predlogi.

Obrazložitev

Treba je pozorno spremljati učinkovitost Agencije in zagotoviti okvir za revizijo, če bi bila ta kasneje potrebna.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ker cilja predlaganih ukrepov, in sicer sodelovanja nacionalnih regulativnih organov na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev

(19) Ker cilja predlaganih ukrepov, in sicer udeležbe in sodelovanja nacionalnih regulativnih organov na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Agencija bi morala biti v celoti odgovorna Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral imeti možnost nadzora nad delovanjem Agencije in njeno učinkovitostjo.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Sedež Agencije je v [kraj]. Dokler njeni prostori ne bodo pripravljeni, bo gostovala v prostorih Komisije.

4. Sedež Agencije je v Bruslju. Dokler njeni prostori ne bodo pripravljeni, bo gostovala v prostorih Komisije.

Obrazložitev

Bruselj je najboljša izbira kraja za Agencijo. Potni stroški bodo manjši, stik z GD TREN in evropskimi omrežji upravljavcev prenosnih omrežij, ki bo še naprej v Bruslju, ter z drugimi pomembnimi zainteresiranimi združenji pa bo lažji. Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin ima trenutno sedež v Bruslju in dokazano uspešno deluje. Bruselj je evropska prestolnica z najboljšimi povezavami z vsemi drugimi prestolnicami EU.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrste aktov Agencije

Naloge Agencije

Agencija lahko:

Da bi dosegla svoj namen iz člena 1, Agencija:

(a) izdaja mnenja, naslovljena na upravljavce prenosnih omrežij;

(a) izdaja mnenja, priporočila in odločitve, naslovljene na upravljavce prenosnih omrežij v zvezi z vsemi tehničnimi zadevami, povezanimi z dobrim delovanjem notranjega energetskega trga;

(b) izdaja mnenja, naslovljena na regulativne organe;

(b) izdaja mnenja, naslovljena na regulativne organe;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Komisijo;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Evropski parlament, Svet ali Komisijo;

(d) sprejema posamezne odločitve v posebnih zadevah iz členov 7 in 8.

(d) sprejema odločitve v posebnih zadevah iz členov 6 do 8d.

 

(da) zagotavlja okvir za sodelovanje nacionalnih regulatorjev;

 

(db) nadzira izvajanje nalog evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij;

 

(dc) vzpostavlja gospodarske in tehnične pogoje za oblikovanje kodeksov in pravil, katerih osnutek so pripravila evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, in jih odobri, da se zagotovi učinkovito in varno delovanje notranjega energetskega trga;

 

(dd) določa metodologije in tarife za mehanizme nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij, ki temeljijo na oceni njihovih dejanskih stroškov;

 

(de) usklajuje zadevne nacionalne regulativne organe pri njihovem delovanju na regionalnih trgih z električno energijo ali plinom;

 

(df) skupaj s Komisijo spodbuja medregionalno sodelovanje med energetskimi trgi in vključuje regionalne energetske trge v notranji trg z električno energijo;

 

(dg) potrdi neodvisne upravljavce omrežja, ki jih države članice imenujejo po členu 10(1) Direktive 2003/54/ES;

 

(dh) začne javna posvetovanja v celotni EU v zvezi z zadevami, določenimi v točkah od (da) do (dd).

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja okvira na ravni EU za učinkovito sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Za učinkovito reševanje čezmejnih vprašanj mora imeti Agencija dejanske pristojnosti. Agencija mora imeti odločilnejšo vlogo pri vpeljevanju, spremljanju in odobritvi osnutkov ukrepov, ki jih pripravijo upravljavci prenosnih omrežij, da se zagotovi uresničevanje javnih interesov. Agencija bi morala prav tako imeti ključno vlogo pri izvajanju kodeksov upravljavcev prenosnih omrežij in pri načinu njihovega izvrševanja. Skupno gledano mora biti Agencija vključena v določanje obsega in vsebine kodeksov EU. Agencija bo imela po vključitvi nacionalnih trgov v regionalne trge zaradi preprečevanja regulativnih vrzeli nalogo, da usmerja zadevne nacionalne organe pri vodenju in spremljanju regionalnih trgov ter določanju pravil zanje.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo poda Komisiji mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s katerim je bila ustanovljena.

Agencija lahko na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo poda Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje ali priporočilo o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s katerim je bila ustanovljena.

Obrazložitev

Za krepitev sodelovanja med Agencijo in Evropskim parlamentom.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Agencija lahko posreduje Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za plin v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 mnenje o tehničnem ali tržnem kodeksu, osnutku letnega delovnega programa in osnutku 10-letnega naložbenega načrta.

3. Agencija odobri desetletni naložbeni načrt evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo in plin, kakor je navedeno v členu 2c Uredbe (ES) št. 1228/2003 in v členu 2c Uredbe (ES) št. 1775/2005, tako da se prepreči diskriminacija in zagotovi učinkovita konkurenca ter uspešno in varno delovanje notranjega energetskega trga.

Obrazložitev

Desetletni naložbeni načrt bi morala odobriti Agencija. Treba je preprečiti samoregulacijo na ravni EU. Odobritev naložbenih načrtov upravljavcev prenosnih omrežij je dolžnost nacionalnih regulativnih organov. Agencija bi tako morala na ravni EU odobriti desetletni naložbeni načrt za vso EU. Vlagatelji potrebujejo jasen in predvidljiv regulativni okvir.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Desetletni naložbeni načrti vsebujejo določbe za prehod na pametne merilce in omrežja v 10 letih od začetka veljavnosti te uredbe. Agencija in nacionalni regulativni organi spremljajo napredek upravljavcev prenosnih omrežij pri razvoju pametnih merilcev in omrežij. V ta namen Agencija in nacionalni regulativni organi določijo postopen časovni načrt z zaključnim rokom.

 

Agencija zagotovi, da tisti informacijski in komunikacijski sistemi s pametnimi merilci in omrežji, ki se vzpostavijo, poenostavljajo razvoj notranjega energetskega trga in ne ustvarjajo novih tehničnih ovir.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3b. Agencija pripravi in sprejme smernice za osnovna, jasna in nepristranska načela za uskladitev pravil za omrežja na podlagi postopka, določenega s členom 2ea Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2e Uredbe (ES) št. 1775/2005. Agencija sprejme osnutek kodeksov omrežij, ki so jih oblikovala evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij na podlagi postopka, določenega s členom 2eb Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2ea Uredbe (ES) št. 1775/2005, ter spremljala njihovo izvajanje. Če Agencija meni, da upravljavci prenosnih omrežij niso spoštovali kodeksa za omrežja, lahko v skladu s členom 2eb(6a) Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali členom 2ea(6a) Uredbe (ES) št. 1775/2005 Komisiji predloži priporočilo.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3c. Agencija usklajuje izmenjave med evropskimi upravljavci prenosnih omrežij in upravljavci prenosnih omrežij iz tretjih držav.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisiji Agencija predloži ustrezno utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta, predložena v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga.

4. Agencija Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži ustrezno utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta, predložena v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga ali skladnosti z energetsko politiko, ki je določena v zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

To je v skladu s predlogom spremembe 9 poročevalca, kjer se zahteva večja vključenost Evropskega parlamenta in Sveta v dejavnosti Agencije.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Agencija Komisiji v skladu s členom 2e(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2e(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 posreduje utemeljeno mnenje, če meni, da tehnični ali tržni kodeks ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga, da tehnični ali tržni kodeks nista bila sprejeta v razumnem obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij ne izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa.

5. 5. Glede na možnost prenosa pristojnosti Komisije in v skladu z opredelitvami iz člena 2eb(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in člena 2ea(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 Agencija lahko sprejme sklepe o odložitvi in predlaga Komisiji, da določi kazni, če meni, da osnutek tehničnega kodeksa ni bil sprejet v razumnem obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij ne izvajajo tehničnega kodeksa.

Obrazložitev

Določa pravno osnovo ter pravico do odloga Agencije na področju zakonodaje, konkurence in pravne ureditve za notranji trg. Zaradi očitno slabe pravne podlage daje Komisiji pravico do nalaganja kazni.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Agencija spremlja postopek odobritve vzpostavljanja novih čezmejnih zmogljivosti in zagotavlja pospešitev tega postopka v okviru okrepljenega regionalnega sodelovanja.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti hiter in učinkovit postopek odobritve vzpostavljanja novih čezmejnih zmogljivosti ter preprečevanje upočasnitve naložbenih projektov.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6b. Agencija spremlja izračune čezmejnih zmogljivosti upravljavcev prenosnih omrežij in trenutno (skupno) izkoriščanje povezav med omrežji ter rešuje težave nepoštenega, diskriminatornega ali neučinkovitega dostopa prek nacionalnih meja.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima Agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6c. Agencija lahko uvede učinkovite kazni, če ne bodo odstranjene ovire za čezmejno trgovanje.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima Agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine in sprejemanje ukrepov za odstranitev vseh trgovinskih ovir. Ne glede na oblikovanje evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja mora Agencija imeti neposredne pristojnosti, da posamezne upravljavce prenosnih omrežij prisili, da spoštujejo njene odločitve. Če se ustanovi evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja, je treba povečati pristojnosti in naloge Agencije, da se prilagodijo dejavnostim evropskega omrežja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6d. Agencija ima pristojnost in dolžnost, da sprejema zavezujoče odločitve v vseh zadevah v zvezi z dostopom do povezanih prenosnih omrežij in njihovo uporabo, ki vključujejo več kot eno državo članico, če zadevni nacionalni regulativni organi niso sprejeli skupnega dogovora.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima Agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Agencija spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi in med regulativnimi organi na regionalni ravni. Če Komisija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, ustrezno svetuje Komisiji.

3. Agencija zagotavlja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi na evropski in na regionalni ravni. Če Agencija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, ustrezno svetuje Komisiji.

Obrazložitev

Spodbujanje ne zagotavlja, da bo dosežen namen, zaradi katerega se Agencija ustanavlja, ki je v skladu s členom 1 te uredbe ustanovitev Agencije usklajevanje ukrepov regulativnih organov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa ali Komisije izda mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005.

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa izda mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005 in zakonodaje Skupnosti, ki določa energetsko politiko Skupnosti.

Obrazložitev

Širi demokratično odgovornost Agencije na upoštevanje morebitnega širjenja prava EU na področju energetike.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če nacionalni regulativni organ ne upošteva mnenja Agencije iz odstavka (4) v roku štirih mesecev od datuma prejema, Agencija obvesti Komisijo.

5. Če nacionalni regulativni organ ne upošteva mnenja Agencije iz odstavka (4) v roku štirih mesecev od datuma prejema, Agencija obvesti Komisijo in vlado zadevne države članice.

Obrazložitev

Poleg Komisije je treba obvestiti tudi vlado zadevne države članice.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če ima nacionalni regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo smernic iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005, lahko Agencijo prosi za mnenje. Agencija poda svoje mnenje v roku štirih mesecev po posvetovanju s Komisijo.

6. Če ima nacionalni regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo smernic iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005, lahko Agencijo prosi za mnenje. Agencija poda svoje mnenje v roku dveh mesecev.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je okrepiti neodvisno svetovalno vlogo Agencije ter skrajšanje rokov.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b. Agencija spremlja razvoj na trgih s plinom in električno energijo, zlasti dostop obnovljivih virov energije do omrežja z zagotovitvijo pozitivne primerjalne analize nacionalnih pravil tovrstnega dostopa in z omogočanjem tega dostopa v drugih državah članicah.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti dejansko in pozitivno primerjalno analizo dostopa obnovljivih virov energije v skladu z nacionalno prakso in nacionalnimi posebnostmi ter razširitev te pozitivne prakse na druge države članice.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če Agencija v treh mesecih od datuma vloge prosilca ne sprejme odločitve v zvezi s prošnjo za odobritev izvzetja na podlagi tega odstavka, to namesto nje stori Komisija.

Obrazložitev

Da bi preprečili institucionalno ohromelost v okviru Agencije, predlog spremembe uvaja mehanizem, s katerim se končna odločitev v primeru velike zamude Agencije pri odločitvah o izvzetjih prenese na Evropsko komisijo.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Agencija spodbuja prizadevanja za praktično izvedbo smernic o vseevropskih energetskih omrežjih, kot je določeno v Odločbi št. 1364/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja1.

 

Agencija te smernice upošteva zlasti pri potrjevanju desetletnih naložbenih načrtov v skladu s členom 6(3).

_______________________

UL L 262, 22.9.2006, str. 1.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Agencija na zahtevo Komisije prevzame posebne dodatne naloge, ki so povezane z njenim namenom.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti možnost, da od Agencije zahteva prevzem kakršne koli dodatne posebne naloge v okviru njenega splošnega delovanja, ki bi lahko prispevala k doseganju ciljev regulativnega okvira Skupnosti za sodelovanje energetskih regulatorjev.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Skladiščenje energije in obvladovanje kriz

 

1. Agencija pri objavi svojega letnega poročila opredeli zahteve glede skladiščenja EU v cikličnem in varnostnem pogledu ter določi smernice za naložbe v proizvodnjo in prenosno infrastrukturo.

 

2. Agencija na ravni Skupnosti usklajuje nacionalne mehanizme obvladovanja energetskih kriz.

 

3. Agencija usklajuje izmenjave med evropskimi upravljavci in upravljavci iz tretjih držav.

Obrazložitev

Dopolnitev predloga spremembe 18 poročevalca.

Agencija mora spremljati evropski energetski trg in evropsko energetsko politiko.

Usklajevanje kriznega upravljanja in izmenjave s tretjimi državami so tudi pomembne za izboljšanje delovanja trgov.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8b

 

Posvetovanje in preglednost

 

1. Agencija se odkrito in pregledno uradno posvetuje s tržnimi udeleženci, potrošniki in končnimi uporabniki, zlasti glede svojih dolžnosti do upravljavcev prenosnih omrežij.

 

Agencija po potrebi zagotovi zainteresiranim stranem ustrezno priložnost, da izrazijo svoje pripombe na predlagan ukrep, in objavi izide posvetovalnega postopka.

 

2. Agencija svoje dejavnosti izvaja na čim bolj pregleden način.

 

3. Agencija zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani dobijo objektivne, zanesljive in lahko dostopne informacije, zlasti glede rezultatov njenega dela, kjer je to primerno.

 

4. Agencija v svojem notranjem poslovniku določi praktično ureditev za izvajanje zahtev v zvezi s preglednostjo iz odstavkov 2 in 3.

 

5. Agencija na svoji spletni strani objavi vsaj dnevni red, referenčne dokumente in zapisnike sej Upravnega odbora, odbora regulatorjev in odbora za pritožbe.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8c

 

Spremljanje in poročanje o energetskem sektorju

 

1. Agencija spremlja razvoj na trgu s plinom in električno energijo, zlasti maloprodajne cene plina in električne energije ter spoštovanje pravic potrošnikov, opredeljenih v Direktivi 2003/55/ES in Direktivi 2003/54/ES.

 

2. Agencija objavi letno poročilo o razvoju na trgu plina in električne energije, vključno z vprašanji, povezanimi s potrošniki, v katerem opredeli vse ovire, ki še onemogočajo dokončno oblikovanje notranjega energetskega trga.

 

3. Agencija lahko pri objavi svojega letnega poročila Evropskemu parlamentu in Komisiji predloži mnenje o ukrepih, ki bi lahko odpravili ovire iz odstavka 2.

Obrazložitev

Agencija bi imela vlogo, da pripravi letno poročilo o razvoju na trgu električne energije in plina, hkrati pa možnost, da izda priporočila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje liberalizacije energetskih trgov.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8d

 

Nadzor, izvrševanje in kazni

 

1. Agencija lahko po posvetu s Komisijo naloži finančno kazen upravljavcu prenosnega omrežja, ki ne spoštuje svojih obveznosti po členu 7 ali ne zagotavlja informacij, ki jih Agencija potrebuje za opravljanje svojih nalog. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

 

2. Nacionalni regulativni organi so v sodelovanju z Agencijo dolžni preverjati, ali upravljavci prenosnih omrežij izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz določb, opisanih v tej uredbi.

 

3. Kadar se v okviru tega člena naložijo kazni, organ objavi imena vpletenih upravljavcev prenosnih omrežij ter zneske naloženih denarni kazni in razloge zanje.

Obrazložitev

Agencija bi morala razpolagati z učinkovitim mehanizmom izvrševanja, katerega funkcije bi se lahko učinkovito izvajale.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču. To poročilo vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu.

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter o razvoju na trgih s plinom in električno energijo iz člena 8c(2). Najpozneje do 15. junija Agencija pošlje letno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Računskemu sodišču. Poročilo o dejavnostih Agencije vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu. Pet institucij EU končno potrdi ali zavrne Agencijo kot izvajalko politike Unije na področju energetike, notranjega energetskega trga in konkurence. Evropski parlament oblikuje priporočila za delovni program iz člena 10(4).

Obrazložitev

Poleg administrativnih in regulativnih pristojnosti je nujno, da agencija opredeli tudi razvoj in ovire na trgih s plinom in električno energijo. V tem poročilu bi se morali primerno odražati potrošniški vidiki.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov. Šest članov imenuje Komisija, šest pa Svet. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

1. Upravni odbor sestavlja šest članov. Dva člana imenuje Komisija, dva Svet, dva pa Evropski parlament. Noben član odbora ne sme biti hkrati tudi član Evropskega parlamenta. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Direktor Agencije sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Predsednik odbora regulatorjev ali njegov zastopnik iz tega odbora in Direktor Agencije sodelujeta v razpravah brez pravice glasovanja. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

Obrazložitev

Ker bodo odločitve upravnega odbora materialno vplivale na odbor regulatorjev, bi moral njegov predsednik ali zastopnik iz tega odbora prisostvovati sestankom kot opazovalec.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov.

4. Odločitve odbora regulatorjev se sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov, razen če v tej uredbi ali v pravilniku Agencije ni določeno drugače.

Obrazložitev

Za krepitev neodvisnosti Agencije.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 9,odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Člani upravnega odbora se zavežejo, da bodo delovali neodvisno v javnem interesu. V ta namen vsako leto podajo izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ni nikakršnih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, ali neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se objavijo.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5b. Upravni odbor izvaja svoje naloge neodvisno, objektivno in v javnem interesu, in ne zahteva ali sprejema kakršnih koli navodil od nacionalnih ali regionalnih vodstev.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c. Noben član upravnega odbora ne sme biti hkrati tudi član odbora regulatorjev.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 9, odstavek 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5d. Upravni odbor se lahko odstavi na predlog Komisije in z odločitvijo Evropskega parlamenta. Parlament odločitev sprejme z absolutno večino.

Obrazložitev

Sledi p.s. 12.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni odbor po posvetovanju z odborom regulatorjev imenuje direktorja v skladu s členom 13(2).

1. Upravni odbor v soglasju z odborom regulatorjev imenuje direktorja v skladu s členom 13(2).

Obrazložitev

Formalna vloga odbora regulatorjev pri imenovanju direktorja bi morala biti jasno opredeljena, glede na dejstvo, da direktor vodi Agencijo in sprejema mnenja, priporočila in odločitve Agencije.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni odbor imenuje člane odbora regulatorjev v skladu s členom 11(1).

črtano

Obrazložitev

Za zagotovitev neodvisnosti Agencije upravni odbor ne bi smel biti odgovoren za imenovanje članov odbora regulatorjev.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Upravni odbor do 30. septembra vsako leto po posvetovanju s Komisijo in po odobritvi s strani odbora regulatorjev v skladu s členom 12(3) sprejme delovni program Agencije za naslednje leto ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Delovni program se sprejme ne glede na letni proračunski postopek.

4. Upravni odbor do 30. septembra vsako leto po posvetovanju s Komisijo in po odobritvi s strani odbora regulatorjev v skladu s členom 12(3) sprejme delovni program Agencije za naslednje leto ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Delovni program se sprejme ne glede na letni proračunski postopek in se objavi.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Upravni odbor izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem.

7. Upravni odbor izvaja ob posvetovanju z odborom regulatorjev disciplinski nadzor nad direktorjem.

Obrazložitev

Formalna vloga odbora regulatorjev pri imenovanju direktorja bi morala biti jasno opredeljena, glede na dejstvo, da direktor vodi Agencijo in sprejema mnenja, priporočila in odločitve Agencije.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 10, odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7a. Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) upravnega odbora zaprosi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral imeti možnost nadzora nad delovanjem agencije in njeno učinkovitostjo.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Poročanje upravnega odbora

 

Evropski parlament in Svet lahko pozoveta upravni odbor, naj predloži poročilo o opravljanju svojih nalog.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 11, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Odbor regulatorjev sestavljajo po en predstavnik na državo članico iz regulativnih organov, kot jih določata člen 22a Direktive 2003/54/ES in člen 24a Direktive 2003/55/ES ter predstavnik Komisije, ki nima pravice do glasovanja. Nacionalni regulativni organi imenujejo po enega namestnika na državo članico.

1. Odbor regulatorjev sestavljajo predstojniki nacionalnih regulativnih organov ali njihovi zastopniki v skladu s členom 22a Direktive 2003/54/ES in členom 24a Direktive 2003/55/ES ter predstavnik Komisije, ki nima pravice do glasovanja. V odbor regulatorjev je lahko na državo članico sprejet največ po en predstavnik iz nacionalnega regulativnega organa. Vsak nacionalni regulativni organ je pristojen za imenovanje namestnika med svojim osebjem.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 11, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Odbor regulatorjev odloča z dvotretjinsko večino svojih članov. Vsak član ali namestnik šteje en glas.

3. Odbor regulatorjev odloča z dvotretjinsko večino svojih prisotnih članov. Vsak član ali namestnik šteje en glas.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 11, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odbor regulatorjev sprejme svoj poslovnik.

4. Odbor regulatorjev sprejme svoj poslovnik. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pogoje, ko lahko en član deluje v imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost. V poslovniku se lahko predvidijo posebne delovne metode za obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz pobud regionalnega sodelovanja.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 11, odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Evropski parlament in Svet lahko pozoveta predsednika odbora regulatorjev, da predloži poročilo o opravljanju svojih dolžnosti.

Obrazložitev

Odbor regulatorjev bi moral biti odgovoren Svetu in Parlamentu.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 12, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5, 6, 7 in 8 posreduje mnenje direktorju. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog.

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5, 6, 7, 8, 8a, 8b in 8b v skladu s členom 14(3) posreduje svojo privolitev direktorju. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog. Direktor izvaja svoje naloge v skladu z odločitvami odbora regulatorjev, ki mora biti edini organ odločanja Agencije v zvezi z ureditvijo energetskega trga.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 12, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odbor regulatorjev poda svoje mnenje o kandidatu za direktorja v skladu s členoma 10(1) in 13(2). Odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

2. Odbor regulatorjev poda svojo privolitev o kandidatu za direktorja v skladu s členoma 10(1) in 13(2). Odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

Obrazložitev

Formalna vloga odbora regulatorjev pri imenovanju direktorja bi morala biti jasno opredeljena, glede na dejstvo, da direktor vodi Agencijo in sprejema mnenja, priporočila in odločitve Agencije.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 12, odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora regulatorjev zaprosi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi predlogu spremembe 16.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Agencijo vodi direktor, ki pri izvajanju svojih nalog deluje neodvisno. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni odbor in odbor regulatorjev, direktor ne zahteva ali sprejema nobenih navodil od nobene vlade ali organa.

1. Agencijo vodi direktor, ki deluje v skladu z odločitvami, ki jih sprejme odbor regulatorjev. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni odbor in odbor regulatorjev, direktor ne zahteva ali sprejema nobenih navodil od nobene vlade ali organa.

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor s seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da podajo izjavo in odgovorijo na vprašanja njihovih članov.

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa ob potrditvi odbora regulatorjev imenuje upravni odbor s seznama najmanj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj, relevantnih za energetski sektor. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, pred njegovim imenovanjem povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov, ter da ga Evropski parlament potrdi z glasovanjem.

3. Mandat direktorja traja pet let. V devetih mesecih pred koncem tega obdobja Komisija izvede ocenjevanje. Komisija pri vrednotenju zlasti oceni:

3. Mandat direktorja traja pet let. V devetih mesecih pred koncem tega obdobja Komisija pripravi oceno. Komisija v oceni zlasti obravnava:

(e) uspešnost direktorja;

(e) uspešnost direktorja; in

(b) dolžnosti in zahteve Agencije v naslednjih letih.

(b) dolžnosti in zahteve Agencije v naslednjih letih.

4. Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila o oceni in zgolj v primerih, kadar dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, enkrat podaljša mandat direktorja za največ tri leta.

4. Upravni odbor lahko na predlog Komisije, po posvetu z odborom regulatorjev, pri čemer v največji možni meri upošteva njegovo mnenje, ob upoštevanju poročila o oceni in zgolj v primerih, kadar dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, enkrat podaljša mandat direktorja za največ tri leta.

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati direktorjev mandat. Direktorja lahko v času enega meseca pred podaljšanjem njegovega mandata povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovim članom.

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati direktorjev mandat. Direktorja lahko v času enega meseca pred podaljšanjem njegovega mandata povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovim članom. To podaljšanje direktorjevega mandata z glasovanjem potrdi Evropski parlament.

6. Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja svojega naslednika.

6. Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja svojega naslednika.

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora po posvetovanju z odborom regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora, potem ko je v to privolil odbor regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi dvotretjinske večine svojih članov.

8. Evropski parlament ali Svet lahko pozoveta direktorja, da predloži poročilo o opravljanju svojih nalog.

8. Poleg zahteve iz člena 10(10) Evropski parlament ali Svet pozoveta direktorja, da predloži poročilo o opravljanju svojih dolžnosti.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 14, odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in odločitve iz členov 5, 6, 7 in 8, če se odbor regulatorjev strinja.

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in odločitve iz členov 5, 6, 7, 8, 8a in 8c, če se odbor regulatorjev strinja.

Obrazložitev

Direktor bi moral biti dolžan uresničevati mnenja, priporočila in, kar je najpomembnejše, odločitve odbora regulatorjev, da bi lahko začeli veljati v praksi.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 14, odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Evropski parlament lahko direktorja povabi, naj poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi p.s. 17.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 14, odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Direktor vsako leto pripravi osnutek delovnega programa Agencije za naslednje leto ter ga pred 30. junijem tega leta predloži odboru regulatorjev in Komisiji.

6. Direktor vsako leto pripravi osnutek delovnega programa Agencije za naslednje leto ter ga pred 30. junijem tega leta predloži odboru regulatorjev, Evropskemu parlamentu in Komisiji.

Obrazložitev

Treba je opraviti demokratični pregled delovnega programa Agencije.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 15, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor na predlog Komisije po posvetovanju z odborom regulatorjev.

2. Člane odbora za pritožbe po javnem razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor na predlog Komisije po posvetovanju z odborom regulatorjev. Kandidati, ki jih izbere upravni odbor, pred imenovanjem podajo izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovorijo na vprašanja njegovih članov.

Obrazložitev

V uvodni izjavi bi se lahko navedlo, da bi moralo zaradi kontinuitete imenovanje članov odbora za pritožbe ali podaljšanje njihovega mandata omogočati delno zamenjavo odbora.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 15, odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora za pritožbe povabi, naj poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi p.s. 17.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 18, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prihodke agencije sestavljajo zlasti:

1. Prihodke agencije sestavljajo zlasti:

(a) subvencija Skupnosti iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti (oddelek o Komisiji);

(a) subvencija Skupnosti iz ustreznega razdelka splošnega proračuna Evropskih skupnosti (oddelek o Komisiji), kot je določil proračunski organ v skladu s točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

(b) pristojbine, plačane Agenciji v skladu s členom 19;

(b) pristojbine, plačane Agenciji v skladu s členom 19;

(c) kakršni koli prostovoljni prispevki držav članic ali njihovih regulativnih organov;

(c) finančni prispevki vseh nacionalnih regulativnih organov iz vseh držav članic;

 

(ca) kakršen koli predlagan alternativni način financiranja, zlasti z dajatvami na pretok plina in električne energije; in

(d) kakršne koli zapuščine, donacije ali nepovratna sredstva iz člena 10(6).

(d) kakršne koli zapuščine, donacije ali nepovratna sredstva iz člena 10(6).

 

Odbor regulatorjev do [...]* določi raven finančnih prispevkov za države članice iz člena 18(1)(c).

 

* 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 19, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s členom 8(1) se Agenciji plača pristojbina.

1. Ob zahtevkih za izvzetje v skladu s členom 8(1) ali za posebne nasvete, priporočila, odločitve ali naloge za spremljanje Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja se Agenciji plača pristojbina.

Obrazložitev

Za povečanje finančne avtonomije Agencije in glede na problem zmanjšanega proračuna EU se predlaga razširitev določb glede pridobivanja finančnih sredstev na trgu.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 20, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto direktor pripravi predhodni predlog proračuna, ki vključuje operativne stroške, in program pričakovanega dela za prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s seznamom začasnih postavk. Upravni odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor, oceni prihodke in odhodke Agencije za naslednje proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, ki vključuje organizacijsko shemo, najpozneje do 31. marca posreduje Komisiji. Pred sprejetjem ocene se predlog, ki ga pripravi direktor, posreduje upravnemu odboru, ki lahko izrazi mnenje o njem.

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto direktor pripravi predhodni predlog proračuna, ki vključuje operativne stroške, in program pričakovanega dela za prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s seznamom začasnih postavk. Upravni odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor, oceni prihodke in odhodke Agencije za naslednje proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, ki vključuje organizacijsko shemo, najpozneje do 31. marca posreduje Komisiji. Pred sprejetjem ocene se predlog, ki ga pripravi direktor, posreduje upravnemu odboru, ki lahko izrazi utemeljeno mnenje o njem.

Obrazložitev

Direktor ima glavno regulativno vlogo. Zaradi tega in za to, da bi se mu zagotovila regulativna neodvisnost, bi moral najprej od odbora regulatorjev prejeti popolnoma utemeljeno mnenje.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 25, odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, na podlagi katerih se nacionalni strokovnjaki iz

držav članic napotijo v Agencijo.

4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, na podlagi katerih se nacionalni strokovnjaki iz držav članic v izjemnih primerih napotijo v Agencijo.

Obrazložitev

Osebje, ki so ga začasno dodelili nacionalni organi in regulatorji, se zaposli le izjemoma, saj bi njegovo pretirano zaposlovanje zmanjšalo neodvisnost agencije.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe

Člen 30, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija oceni dejavnosti Agencije. To vključuje dosežene rezultate in delovne metode Agencije v povezavi z njenim ciljem, pooblastili in nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih programih Agencije.

1. Komisija oceni dejavnosti Agencije. To vključuje dosežene rezultate in delovne metode Agencije v povezavi z njenim ciljem, pooblastili in nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih programih Agencije. Ta ocena temelji na obsežnem posvetovanju.

Obrazložitev

Pojasnjuje metodo ocenjevanja in njeno uporabnost pri oblikovanju programov agencije.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 30, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija predstavi prvo poročilo o oceni Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje štiri leta po tem, ko prvi direktor prevzame svoje dolžnosti. Nato Komisija predstavi poročilo o oceni vsaj vsakih pet let.

2. Komisija predstavi prvo poročilo o oceni Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje tri leta po tem, ko prvi direktor prevzame svoje dolžnosti. Zatem predstavi Komisija poročilo o oceni vsaj vsaka tri leta.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Med razpravo o tej uredbi je poročevalec postal bolj prepričan, da je treba preseči predloge Komisije za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev in ustanoviti bolj samostojno Agencijo z več pristojnostmi za sprejemanje odločitev.

Poročevalec meni, da bo Agencija, če naj učinkovito prispeva k razvoju integriranega konkurenčnega energetskega trga za Evropsko unijo, potrebovala širše pristojnosti, neodvisne od Komisije, za obravnavo čezmejnih situacij in zagotavljanje učinkovitega sodelovanja med upravljavci prenosnih omrežij in nacionalnimi energetskimi regulatorji.

Predlogi sprememb iz tega osnutka poročila tako ponujajo pomembne nove pristojnosti Agencije za sprejemanje odločitev, zlasti glede razvoja tehničnih kodeksov in naložbenih načrtov evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij ter večjo regulativno in finančno neodvisnost.

Vendar pa bi morala z več pristojnostmi in neodvisnosti priti tudi večja odgovornost Parlamenta in ključnih zainteresiranih strani. Poročevalec zato za uravnoteženje novih pristojnosti predlaga precejšnje povečanje obveznosti Agencije glede posvetovanja ter njene preglednosti in odgovornosti Parlamentu.

Vedno je treba upoštevati, da se mora tretji energetski sveženj obravnavati kot celota, z Agencijo kot ključnim povezovalnim elementom. Vloga, pristojnosti in dolžnosti, ki jih Parlament za Agencijo sprejema v tej uredbi, se bodo morale ujemati z ostalimi osnutki direktiv in uredb v tem svežnju, zlasti ker so povezane s pristojnostmi in z odgovornostmi evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij.

Pravne zadeve: institucionalno ravnovesje in pristojnosti Agencije

Evropski parlament se zaveda pomena, ki ga ima načelo institucionalnega ravnovesja, ki ga je v skladu s Pogodbo dolžna braniti Evropska komisija.

Poročevalec se je pri pripravi tega osnutka poročila zavedal ključnih pravnih načel, določenih v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti v sodbi v primeru Meroni iz leta 1958 (in drugih primerih), in sicer:

· da organ, ki prenaša pristojnosti, na drug organ ne more prenesti pristojnosti, ki niso enake tistim, ki jih ima prenašalec v skladu s Pogodbo, in ki niso predmet istih dolžnosti, in

· da ni mogoče prenesti pristojnosti, ki vključujejo široko diskrecijsko pravico med številnimi različnimi cilji in nalogami, ter s tem prelagati odgovornosti in se izmikati političnemu nadzoru.

Na tej podlagi so bile obstoječim evropskim agencijam večinoma odobrene naloge informiranja in usklajevanja, možnosti za izvrševanje pristojnosti za sprejemanje odločitev (s pravno zavezujočimi učinki za tretje strani) pa omejene le na posamezne primere.

Toda vsaka agencija ima svoj lasten institucionalni okvir in njihove naloge je treba v prvi vrsti oblikovati glede na potrebe posameznih sektorjev, v katerih naj bi delovale. Takšen pristop moramo uporabiti pri načrtovanju nove agencije za energetski sektor.

Poročevalec je na splošno prepričan, da narava njegovih predlogov sprememb ne vpliva na osrednja načela iz sodbe v primeru Meroni.

Mnenje, da bo imela Agencija na podlagi predlogov iz tega poročila široko diskrecijsko pravico, je vprašljivo. Razmere so povsem drugačne od tistih v primeru Meroni, kjer je moral organ, na katerega so bile prenesene pristojnosti, upoštevati „osem različnih ciljev“. Agencija bo sprejemala odločitve, ki zahtevajo zelo tehnične presoje in ne bo uveljavljala diskrecijske pravice, za katero je potrebna izbira med številnimi različnimi in nasprotujočimi si javnimi interesi.

Funkcije, zaupane Agenciji v skladu s členom 4, kakor je bil spremenjen, dejansko ne vključujejo niti splošnih regulativnih pristojnosti niti splošne pravice do presoje, primerljive z razvojem (celo delnim) energetske politike. V predlogih sprememb je možnost za sprejemanje zavezujočih odločitev omejena na posamezne odločitve ali pravila v zvezi s strogo tehničnimi zadevami, ki so potrebne za zagotovitev učinkovitega in varnega delovanja notranjega energetskega trga.

Ta pristop ponazarjajo predlogi sprememb k odstavku 3 člena 6. Agencija je pristojna le za odobritev kodeksov (ki jih pripravi evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja), ki se nanašajo tehnično delovanje omrežja. Po drugi strani pa Komisiji zgolj svetuje o kodeksih, ki se v glavnem nanašajo na konkurenco in tržna pravila. Medtem ko je odobritev povsem tehničnih kodeksov ustrezna in povsem tehnična naloga Agencije, je Komisija upravičeno odgovorna za tržne kodekse, saj se nanašajo na politiko konkurence.

Načela iz primera Meroni je zato treba videti v kontekstu, namesto da se jih uporablja na preveč poenostavljen in konzervativen način. V primeru Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (katere pravna podlaga je člen 95 ES) potrebujejo pozornejšo ponovno presojo.

Vodenje in struktura Agencije

Predlagane spremembe strukture in delovanja Agencije so namenjene zagotovitvi najučinkovitejšega ravnovesja med potrebami za regulativno neodvisnost na eni strani in ustreznim političnim nadzorom na drugi strani. Ključno načelo po mnenju poročevalca je, da je neodvisnost Agencije odločilnega pomena ne le za njeno učinkovitost, ampak tudi za njeno verodostojnost.

V zvezi s tem predlogi sprememb, ki jih predlaga poročevalec, uvajajo naslednje ključne spremembe:

· večja vloga odbora regulatorjev in Parlamenta pri imenovanju direktorja. Direktorja še vedno imenuje upravni odbor, vendar to stori na podlagi seznama vsaj 2 imen, ki ju imenuje odbor regulatorjev in ne Komisija.

· Učinkovitejši in preglednejši upravni odbor. Članstvo je racionalizirano na skupno 5 članov: po 2 imenujeta Komisija in Svet, en član pa je imenovani predstavnik Evropskega parlamenta, s čimer se zagotovi upoštevanje mnenja tega zakonodajnega telesa. Člani morajo delovati neodvisno in podati izjavo o zavezah in interesih, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost.

· Uveden je rok za zagotovitev hitrega sprejemanja odločitev Agencije. Agencija bo morala odločitve sprejemati v določenem roku – predlagani so trije meseci. Če v tem času ne bo prišlo do odločitve, bo za odločitev spet pristojna Komisija. To bo preprečevalo institucionalno ohromelost in negotovost za trg, Komisija pa bo s tem tudi dobila ustrezen mehanizem za nadzor.

· Večja finančna neodvisnost Agencije. Agencija ima večji okvir za zbiranje finančnih sredstev na trgu (v zameno za opravljene storitve/sprejete odločitve) in pri nacionalnih regulatorjih.

Ti predlogi bodo v splošnem okrepili regulativno neodvisnost Agencije, hkrati pa zagotovili učinkovito politično odgovornost, pri čemer se bo zlasti okrepila njena odgovornost Parlamentu.

Posvetovanje, spremljanje in poročanje

Ustrezen način za prenos zavezujoče pristojnosti na Agencijo (tako, da se bo še dodatno okrepila usklajenost z načeli iz primera Maroni) je vzpostavitev primernega pravnega okvira, ki zagotavlja, da bo posvetovanje opravljeno z vsemi vpletenimi stranmi, ki Agenciji daje jasno izraženo dolžnost v zvezi s preglednostjo in ki razširja odgovornost (z obveščanjem in poročanjem) Agencije Evropskemu parlamentu.

V ta namen bi predlagana nova člena 8b (novo) in 8c (novo) v predlagano uredbo vključila natančne zahteve za Agencijo, in sicer:

· da se posvetuje z vsemi stranmi, ki jih zadeva kateri koli ukrep, sprejet v okviru te uredbe;

· da zagotovi visoko raven preglednosti in lahek dostop do informacij z jasno ureditvijo, določeno v njenem poslovniku; in

· da spremlja razvoj na trgu plina in električne energije, zlasti vprašanja v zvezi s potrošniki, in pripravi letno poročilo, namenjeno Parlamentu in Komisiji, v katerem (po potrebi) pripravi predloge ukrepov za izboljšanje odpiranja trgov.

Zaključek

Cilj tretjega energetskega svežnja je, da energetski trg, ki je do pred enim desetletjem temeljil na monopolu, z liberalizacijo preoblikuje v trg z dejansko in trajnostno konkurenco.

Za dosego tega cilja je treba urediti odnos med regulativnimi postopki in razvojem s pristopom, ki bo:

· usmerjen v prihodnje stanje trga (tj. pristop, usmerjen v prihodnost), ko bodo razmere veliko bolj konkurenčne in raznolike, in

· bo osredotočen na izvajanje prava konkurence, da bi se število predhodnih pravil, ki se uporabljajo za vsak primer posebej, čim bolj zmanjšalo.

Te cilje je treba doseči na evropski ravni s konkurenčnim okvirom in uskladitvijo predhodnih pravil. To pomeni, da se bo ureditev energetskega sektorja postopoma spreminjala, dokler se ne bodo uporabljala le še pravila konkurence. Poudariti je treba, da bodo uredbe za posamezne sektorje še naprej imele svojo vlogo, če ne bodo dosežne razmere učinkovite konkurence.

Energetski sektor bo postal sistem, ki prvenstveno temelji na konkurenci, šele takrat, ko bo jasno, da ta panoga več nima naravnega monopola in se obravnava kot „navadna“ industrija.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev bo torej odigrala pomembno vlogo pri prihodnosti evropskega energetskega trga in njegovega razvoja po izvedbi tretjega energetskega svežnja. Agenciji je zato treba dati večjo raven pristojnosti in neodvisnosti, kakor jo predlaga Komisija.

MNENJE Odbora za proračun (7.5.2008)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Finančni vpliv

Skupni stroški Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev so ocenjeni na približno 6–7 milijonov EUR letno, od česar je 5 milijonov EUR namenjenih odhodkom za zaposlene (kot povprečje na osebo se štejejo stroški za osebje Komisije, tj. 0,117 milijona EUR letno, kar vključuje odhodke v zvezi z objekti in povezane upravne odhodke), 1 milijon EUR operativnim stroškom (sestanki, študije, prevodi, objave in odnosi z javnostjo), ostalo pa za investicijske odhodke (nakup premičnin in s tem povezani odhodki) in odhodke za misije.

Letni stroški Agencije se krijejo iz sredstev Skupnosti. Agencija ima omejene prihodke, ki izhajajo iz pristojbin, ki jih plačajo tretje strani in se zaračunajo, ko Agencija sprejme določene odločitve.

Zaposleni

Komisija predlaga, da ima Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev glede na svoje naloge 40–50 zaposlenih. Ta ocena temelji na obširni analizi kadrovskih potreb nacionalnih regulativnih organov in analizi minimalnih virov, ki so potrebni za izvajanje predlaganih nalog, zlasti v luči možnosti za sinergije pri izkoriščanju virov v nacionalnih regulativnih organih v pomoč delu agencije. Po mnenju Komisije je predlagano število zaposlenih skladno s potrebami teh organov. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo število potrebnih zaposlenih precej višje, če bi naloge Agencije poskušala izvajati Komisija.

Ocena

S proračunskega stališča ima pripravljavka mnenja pomisleke v zvezi z ustanovitvijo Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev zaradi negotovosti glede njenega financiranja. Pomisleki se osredotočajo na naslednje točke:

1) Nova Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev se mora financirati iz podrazdelka 1a večletnega finančnega okvira za obdobje od 2007 do 2013, v katerem so rezerve sedaj še posebej omejene. V tem razdelku je bilo namreč že potrebno reprogramiranje zaradi sporazuma o financiranju programa Galileo, zato je razlika do zgornje meje podrazdelka 1a za leto 2008 enaka nič.

Financiranje nove agencije za energijo ni vključeno ne v zadnje finančno načrtovanje Komisije z dne 31. januarja 2008 ne v tabele, priložene letni strategiji politik za 2009, v katerih je navedeno zgolj, da se bo agencija "financirala na podlagi ustreznih znižanj pri drugih ukrepih (v glavnem ukrepih v okviru institucionalnih pooblastil) na področju prometa in energije." Dodatnih podrobnosti o izvajanju financiranja ni.

Komisija je Odboru za proračunski nadzor potrdila, da namerava agencijo financirati, ne da bi zmanjšala rezervo podrazdelka 1a, torej s prerazporeditvijo, iz katere bodo izvzete vrstice, za katere je potrebno soodločanje. Komisiji doslej še ni uspelo natančno razložiti, kako namerava to izvesti.

Tudi če bo rezultat tega manevra na papirju nespremenjena rezerva, to pomeni, da se bo agencija financirala z uporabo zadnjih "prosto razpoložljivih" sredstev v podrazdelku 1a in da bo za vsako prednostno nalogo, ki bi se pojavila v prihodnosti, potrebno formalno reprogramiranje (tako je že napovedano reprogramiranje, potrebno za ustanovitev načrtovanega novega organa za trg evropskih elektronskih komunikacij). To pa se zdi pripravljavki mnenja nesprejemljivo (gl. predlog spremembe 1).

2) S tem v zvezi je treba ponovno poudariti, da agencije, kot je nova agencija iz tega predloga, izvajajo predvsem upravne naloge. Zato bi bilo treba resno premisliti o možnosti financiranja takih organov iz razdelka 5 večletnega finančnega okvira, ki ima to prednost, da rezerve niso tako majhne kot pri razdelkih za poslovanje (gl. predlog spremembe 2).

3) Ko bo Komisija končno objavila podrobnosti o načrtovanem financiranju, bo seveda za ustanovitev te agencije potreben postopek iz člena 47 medinstitucionalnega sporazuma. Če se bo zakonodajalec odločil za ustanovitev te agencije, bo proračunski organ moral doseči sporazum o financiranju v okviru določb medinstitucionalnega sporazuma (gl. predlog spremembe 3).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, naj zaradi negotovosti glede njegovega financiranja zavrne sedanji predlog Komisije in v osnutek zakonodajne resolucije vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog Uredbe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog Uredbe

 

1a. meni, da referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, ni združljiv z zgornjo mejo podrazdelka 1a sedanjega večletnega finančnega okvira 2007–2013, ne da bi ogrožal financiranje drugih prednostnih nalog; ugotavlja, da je Komisija objavila, da namerava novo Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev financirati izključno s prerazporejanjem v podrazdelku 1a; poudarja, da proračunski organ do sedaj še ni bil obveščen, kako naj bi se prerazporejanje natančno izvedlo, in torej še vedno ni jasno, katere programe ali prednostne naloge zadeva, kakšne posledice izhajajo iz tega v celotnem finančnem obdobju in ali bo v podrazdelku 1a ostala zadostna rezerva;

Predlog Uredbe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog Uredbe

 

1b. poudarja, da bo predlagana Agencija izvajala predvsem upravne naloge in bo v pomoč Komisiji; zato meni, da bi bilo za financiranje nove agencije treba preučiti vse možnosti v večletnem finančnem okviru za obdobje od 2007 do 2013, vključno z razdelkom 5, kjer se zdi, da so še na voljo zadostne rezerve;

Predlog Uredbe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog Uredbe

 

1c. poudarja, da je treba za ustanovitev Agencije uporabiti določbe iz točke 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006; poudarja, da bo Parlament, če se zakonodajni organ odloči, da bo to agencijo ustanovil, začel pogajanja z drugo vejo proračunskega organa, da bi se pravočasno sklenil sporazum o financiranju te agencije v skladu z ustreznimi določbami medinstitucionalnega sporazuma;

POSTOPEK

Naslov

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.10.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2008

1.4.2008

8.4.2008

 

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (14.5.2008)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Pripravljavec mnenja: Alain Lipietz

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o ustanovitvi agencije za usklajevanje nacionalnih regulatorjev na evropski ravni prihaja v pravem trenutku in je logična posledica razvoja evropskega energetskega programa v zadnjih nekaj letih.

Prvotno so v 27 evropskih državah javne storitve na področju energije in zemeljskega plina zagotavljala podjetja, največkrat državna, ki so imela skorajda nacionalni ali regionalni monopol. Že dolgo so si ta podjetja prodajala energijo med seboj, zato je bilo treba določiti pravila zdrave konkurence med temi podjetji in novimi, ki bi se lahko pojavila na trgu. Načelo, ki je sčasoma prevladalo, je bila ločitev dveh omrežij za prenos energije (elektrike in plina) na eni strani od množice podjetij za proizvodnjo in distribucijo energije na drugi strani. To naj bi zagotavljalo nepristranskost sistema prenosa do množice proizvajalcev. Način ločitve (z delitvijo premoženja ali ne) pa ne zadeva te uredbe. Prav tako Komisija poudarja, da je ločitev potrebna ne glede na to, ali so podjetja za prenos, proizvodnjo in distribucijo v zasebni ali državni lasti.

Namen tega je spremeniti sistem evropskih nacionalnih prenosnih omrežij v naravne monopole tako kot cestne, pristaniške in letališke sisteme, med katerimi vozijo tovornjaki, plujejo ladje in letijo letala v lasti tisočerih podjetij, ki so si med seboj konkurenčna. Komisija celo poudarja, da se mora del zmogljivosti za skladiščenje plina vključiti v prenosni sistem, ki je evropska javna dobrina.

Pojavljajo se trije problemi:

– omogočiti prost dostop do prenosnega sistema vsem proizvajalcem, malim in velikim (od takih, ki imajo eno vetrno turbino, do takih, ki so lastniki več jedrskih elektrarn), ob popolni preglednosti, brez diskriminacije zaradi velikosti ali nacionalnosti,

– urediti energetski trg v skladu z energetsko politiko Evropske unije (ki vključuje politiko socialne in regionalne integracije ter varstva okolja, zlasti podnebja),

– izvesti fizično povezavo in uskladiti tehnična merila med evropskimi omrežji ter jih odpreti za tretje države, zlasti dobaviteljice zemeljskega plina (Rusija) ali prenosnice elektrike (Švica).

Potreba po povezanosti in usklajenosti upravičuje ustanovitev telesa za sodelovanje nacionalnih regulatorjev (agencije).

Sistem nacionalnih prenosnih omrežij in njihovih regulatorjev, povezanih prek agencije, bi zagotavljal pravo javno storitev na področju energije, ki bi temeljila na sodelovanju na evropski ravni.

Poročevalce pozitivno ocenjuje predloge Komisije, vendar meni, da je treba pojasniti dve točki:

Prvič: pooblastila Agencije

Komisija upravičeno zavrača možnost za spremembo pogodb samo zato, da bi agenciji dodelila zavezujoča pooblastila. Priznava, da nima ne tehničnih sredstev ne osebja, da bi opravila tako delo, zato predlaga agencijo, ki bi imela predvsem svetovalno vlogo in bi prepustila Komisiji sprejemanje sklepov in morebitno sankcioniranje.

Poročevalec meni, da obstajajo zadostni pravni temelji za povečanje pristojnosti agencije na področju notranjega trga in boja proti zlorabi prevladujočega položaja, Komisiji pa bi bila prepuščena pristojnost kaznovanja. V zameno pa so lahko rezultati nadzora nad usklajenostjo politike nacionalnih regulatorjev z energetsko politiko Unije v tem trenutku izraženi le v obliki nezavezujočega mnenja.

Drugič, odgovornost agencije

Verodostojnost agencije do trga zahteva njeno popolno neodvisnost od izvajalcev, katerih dejavnost mora urejati, to je upravljavcev prenosa energije ali proizvajalcev-distributerjev energije. Agencija, ki ima pristojnost odločanja o zasebnih ali javnih izvajalcih, mora imeti legitimnost, ki temelji na demokratični odgovornosti.

Poročevalec je s predlaganim povečanjem možnosti neposrednega delovanja agencije (brez posredovanja Evropske komisije) poskušal uravnovesiti te pristojnosti s povečanjem demokratične odgovornosti do Parlamenta in Sveta. Agencija lahko deluje le v skladu s pogodbami in sekundarnim pravom ter mora o svojih odločitvah in mnenjih poročati evropskim zakonodajnim organom, ki so ji dodelili pooblastila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog Uredbe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(4) Evropski svet spomladi 2007 je pozval Komisijo, da predlaga ukrepe za ustanovitev neodvisnega mehanizma za sodelovanje nacionalnih regulatorjev.

(4) Evropski svet spomladi 2007 je pozval Komisijo, da predlaga ukrepe za ustanovitev neodvisnega mehanizma za medsebojno sodelovanje energetskih regulativnih organov, ki bi odločali o pomembnih čezmejnih vprašanjih.

Predlog Uredbe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

(4a) Države članice bi morale za doseganje ciljev energetske politike EU tesno sodelovati in odpraviti ovire za čezmejne izmenjave. Sprejetje neodvisnega instrumenta, ki bi zapolnil sedanje vrzeli, bi pripomoglo k vključitvi evropske perspektive v izvajanje pristojnosti nacionalnih regulativnih organov in k večjemu spoštovanju evropskih načel enakega obravnavanja, pravičnih pogojev dostopa do vseevropskih omrežij za trasport plina in elektrike ter dobrega delovanja notranjega trga. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanju „Agencija“) se ustanovi kot organizacija, ki bo nacionalnih regulatiovnim organom omogočala tesnejše sodelovanje z evropske perspektive in sodelovanje, na skupni osnovi, pri izvajanju evropskih pristojnosti.

Predlog Uredbe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(5) Na podlagi ocene vpliva zahtev v zvezi z viri za osrednji organ je bilo ugotovljeno, da samostojen osrednji organ v primerjavi z drugimi možnostmi zagotavlja vrsto dolgoročnih prednosti. Zato je treba ustanoviti Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, v nadaljevanju „Agencija“.

(5) Na podlagi ocene vpliva zahtev v zvezi z viri za osrednji organ je bilo ugotovljeno, da samostojen osrednji organ v primerjavi z drugimi možnostmi zagotavlja vrsto dolgoročnih prednosti. Izbran je bil model agencije in ne drugi, kot je na primer ERGEG+. Če Agencija ne bo prinesla pričakovanih rezultatov, se bodo ponovno upoštevali zavrnjeni modeli.

Obrazložitev

Komisija je zavrgla vrsto drugih možnosti, kot so ERGEG+ ali struktura, podobna Evropskemu sistemu centralnih bank. Če model agencije ne bo prinesel pričakovanih rezultatov, mora Komisija ponovno upoštevali druge možnosti in ustrezno spremeniti uredbo.

Predlog Uredbe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6) Agencija mora zagotoviti, da so regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi v skladu z Direktivo 2003/54/ES in Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije, njene tehnične in regulativne zmogljivosti, preglednost in učinkovitost.

(6) Agencija mora zagotoviti, da so regulativne dejavnosti, ki jih na nacionalni ravni izvajajo regulativni organi v skladu z Direktivo 2003/54/ES in Direktivo 2003/55/ES, ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Skupnosti. V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije in njenih članov od porabnikov, proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja (javnega ali zasebnega), ter skladnost njene dejavnosti z zakonodajo Skupnosti, njene tehnične zmogljivosti, sposobnost prilagajanja razvoju predpisov, preglednost, odprtost za demokratični nadzor in učinkovitost.

Predlog Uredbe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(8) Treba je zagotoviti okvir za sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Ta okvir mora spodbujati enotno izvajanje zakonodaje o notranjem trgu za električno energijo in plin v celotni Skupnosti. Kar zadeva stanje več držav članic, mora biti Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila morajo vključevati regulativni režim za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici, izvzetja od pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več državah članicah.

(8) Treba je zagotoviti integriran okvir za udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Ta okvir mora spodbujati enotno izvajanje zakonodaje o notranjem trgu za električno energijo in plin v celotni Skupnosti. Kar zadeva stanje več držav članic, mora biti Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila morajo vključevati regulativni režim za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici, izvzetja od pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več državah članicah.

Predlog Uredbe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(9) Ker ima Agencija pregled nad nacionalnimi regulativnimi organi, bi morala svetovati Komisiji kar zadeva vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba bi bilo treba tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, da sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da nacionalni regulativni organ, katerega odločitev je kršila smernice, noče upoštevati mnenja Agencije.

(9) Ker ima Agencija pregled nad nacionalnimi regulativnimi organi in drugimi viri, bi morala svetovati Komisiji, drugim institucijam EU in nacionalnim regulatiovnim organom vsaj dveh držav članic, kar zadeva vprašanja ureditve trga. Od nje bi bilo treba tudi zahtevati, da Komisijo obvesti, če ugotovi, da sodelovanje med upravljavci prenosnih omrežij ne daje potrebnih rezultatov ali da nacionalni regulativni organ, katerega odločitev je kršila smernice, noče upoštevati mnenja Agencije.

Predlog Uredbe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za sprejemanje nezavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za pripravo dokumentov, kjer so zbrane dobre prakse, in za sprejemanje smernic v pomoč regulativnim organom, upravljavcem prenosnega omrežja in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks ter imeti zavezujoče smernice za delovanje v skladu z načeli Skupnosti v okviru evropske energetske politike.

Predlog Uredbe         8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(13) Agencija mora imeti potrebna pooblastila za učinkovito in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost regulativnih organov ni le ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede na situacijo na nacionalni ravni mora odbor regulatorjev zato delovati neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu in ne zahteva ali sprejema navodil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta.

(13) Agencija mora imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost regulativnih organov od proizvajalcev energije ter upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja je ključno načelo dobrega upravljanja in temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Glede na situacijo na nacionalni ravni in ravni Skupnosti morajo odbor regulatorjev in njegovi člani zato delovati neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu, se izogibati navzkrižju interesov in ne smejo zahtevati ali sprejemati navodil ali upoštevati priporočil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta, obenem pa morajo spoštovati zakonodajo Skupnosti o energetski politiki, okolju, notranjem trgu in konkurenci, organom Skupnosti pa poročati o svojih sklepih in predlogih.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi poudariti neodvisnost agencije: neodvisnost od izvajalcev, o katerih mora presojati, kar pomeni nositi demokratično odgovornost do prava Unije in njenih zakonodajnih organov.

Pojasnjuje demokratično odgovornost agencije.

Predlog Uredbe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(14) Če je Agencija pristojna za sprejemanje odločitev, morajo imeti zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka možnost pritožbe odboru za pritožbe, ki mora biti del Agencije, vendar neodvisen on njene upravne in regulativne strukture.

Če je Agencija pristojna za sprejemanje odločitev, morajo imeti zainteresirane strani zaradi ekonomičnosti postopka možnost pritožbe najprej odboru za pritožbe, ki mora biti del Agencije, vendar neodvisen on njene upravne in regulativne strukture. Na sklep odbora za pritožbe mora biti mogoča pritožba na Sodišče.

Obrazložitev

Pojasnjuje pravico strank do pritožb na sklepe agencije.

Predlog Uredbe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Agencija mora uporabljati splošna pravila v zvezi z javnim dostopom do dokumentov organov Skupnosti. Upravni odbor mora uvesti praktične ukrepe za zaščito poslovno občutljivih in osebnih podatkov.

(17) Agencija mora uporabljati splošna pravila v zvezi z javnim dostopom do dokumentov organov Skupnosti, zlasti aarhuško konvencijo. Upravni odbor mora odobriti protokol in uvesti praktične ukrepe za zaščito poslovno občutljivih in osebnih podatkov.

Obrazložitev

Ponovno poudarja zavezujoči značaj aarhuške konvencije (zlasti o preglednosti študij o okoljskih vplivih) za vse institucije Unije, torej tudi za agencijo.

Predlog Uredbe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(18) Sodelovanje tretjih držav pri delu Agencije mora biti mogoče v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Skupnost.

(18) Sodelovanje tretjih držav pri delu Agencije mora biti mogoče v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Skupnost v skladu z določbami Pogodbe.

Obrazložitev

Sporazume s tretjimi državami mora v skladu s Pogodbo odobriti pristojni zakonodajni organ.

Predlog Uredbe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(19) Ker cilja predlaganih ukrepov, in sicer sodelovanja nacionalnih regulativnih organov na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev,

(19) Ker cilja predlaganih ukrepov, in sicer udeležbe in sodelovanja nacionalnih regulativnih organov na ravni Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev,

Predlog Uredbe  13

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Ustanovi se Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, v nadaljnjem besedilu "Agencija", njen namen pa je dopolnjevanje regulativnih nalog, ki jih regulativni organi iz člena 22a Direktive 2003/54/ES in člena 24a Direktive 2003/55/ES izvajajo na nacionalni ravni, na ravni Skupnosti, in po potrebi usklajevanje njihovih ukrepov.

Ustanovi se Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, v nadaljnjem besedilu "Agencija", njen namen pa je dopolnjevanje regulativnih nalog, ki jih regulativni organi iz člena 22a Direktive 2003/54/ES in člena 24a Direktive 2003/55/ES izvajajo na nacionalni ravni, na ravni Skupnosti, in po potrebi usklajevanje njihovih ukrepov, če se to nanaša na vsaj dve državi članici.

Obrazložitev

Agencija bi morala ukrepati, če se pričakuje, da bo zaradi čezmejne dejavnosti nastala zakonodajna vrzel.

Predlog Uredbe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Agencija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

2. Agencija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Lahko je stranka v sodnem postopku.

Obrazložitev

Agencija ne bi smela pridobivati premoženja.

Predlog Uredbe  15

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Vrste aktov Agencije

Naloge Agencije

Agencija lahko:

Agencija:

(a) izdaja mnenja, naslovljena na upravljavce prenosnih omrežij;

(a) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na upravljavce prenosnih omrežij, glede zadev, povezanih z dobrim delovanjem notranjega trga, kot sta nediskriminacija in učinkovita konkurenca;

(b) izdaja mnenja, naslovljena na regulativne organe;

(a) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na regulativne organe, glede zadev, povezanih z dobrim delovanjem notranjega trga, kot sta nediskriminacija in učinkovita konkurenca;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Komisijo;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Evropski parlament, Svet, Komisijo, potrošnike, proizvajalce energije ter upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja;

 

(ca) pripravlja dokumente, kjer so zbrane dobre prakse, in sprejema smernice v skladu s členom 6 in 7; in

(d) sprejema posamezne odločitve v posebnih zadevah iz členov 7 in 8.

(d) sprejema posamezne odločitve v posebnih zadevah iz členov 6, 7 in 8.

Obrazložitev

Predlog Komisije ne daje zadostnih pooblastil Agenciji, da bi opravila svoje naloge, to je omogočiti sodelovanje nacionalnih regulatorjev, obravnavo čezmejnih vprašanj in splošen prispevek k dobremu delovanju notranjega trga.

Predlog Uredbe  16

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Agencija lahko na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo poda Komisiji mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s katerim je bila ustanovljena.

Agencija lahko na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo poda institucijam mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s katerim je bila ustanovljena.

Obrazložitev

Širi svetovalno vlogo agencije na evropske zakonodajne organe.

Predlog Uredbe  17

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

5a. Agencija vzdržuje odprt, pregleden in reden dialog z organizacijami, ki imajo obstoječe interese v sektorju, in se pred sprejetjem kakšnega koli dokumenta, ki se nanaša na zainteresirane strani, posvetuje z njimi.

Predlog Uredbe  18

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Agencija lahko posreduje Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za plin v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 mnenje o tehničnem ali tržnem kodeksu, osnutku letnega delovnega programa in osnutku 10-letnega naložbenega načrta.

3. Agencija po posvetovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi pripravi strateške smernice za Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in Evropsko omrežje upravljavcev prenosnih omrežij za plin v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 o tehničnem in tržnem kodeksu, 10-letnem naložbenem načrtu, v katerem so navedene ovire za čezmejni razvoj omrežja, ki jih povzročajo razlike v postopkih ali praksah, da se zagotovijo nediskriminacija, učinkovita konkurenca ter pravilno in dobro delovanje notranjega trga v okviru energetske politike, ki je določena v zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

Medtem ko so Evropska omrežja upravljavcev prenosnih omrežij odgovorna za pripravo kodeksov in 10-letnega naložbenega načrta, bi morala Agencija imeti možnost ponuditi pomoč za zagotavljanje dobrega delovanja notranjega trga.

Predlog Uredbe  19

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

Agencija na svojo pobudo ali na zahtevo Komisije tej svetuje pri pripravi strateških smernic za Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja, na osnovi katerih se v skladu s členom 2c(1) (a) do (c) Uredbe (ES) št. 1228/2003 ter členom 2c(1) (a) in (c) Uredbe (ES) št. 1775/2005 oblikujejo kodeksi in pravila (med drugimi tehnični kodeks), orodja za skupno upravljanje omrežij in raziskovalni načrti, vsaki dve leti 10–letni naložbeni načrt, ki vključuje napovedi glede zadostnosti proizvodnje in letni delavni načrt, vključno, kjer je primerno, glede sprejetja obveznih smernic. Agencija na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije tej svetuje pri pripravi tržnih kodeksov in sprejemanju obveznih smernic.

Obrazložitev

Obseg in poglobljenost predlaganih kodeksov in pravil, pa naj se nanašajo na vso prenosno infrastrukturo ali na povezanost med obstoječimi nacionalnimi prenosnimi omrežji, bi bilo treba opredeliti predhodno. Agencija bi morala najprej na zahtevo ali lastno pobudo svetovati Komisiji glede točnega obsega in poglobljenosti kodeksa ali pravila znotraj območij, opredeljenih v členu 2c (3) uredbe o elektriki in plinu. Prav tako bi bilo treba predhodno opredeliti prednostne cilje in obseg 10-letnega naložbenega načrta.

Predlog Uredbe  20

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Komisiji Agencija predloži ustrezno utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta, predložena v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga.

4. Komisiji Agencija predloži ustrezno utemeljeno mnenje, če meni, da osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta, predložena v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga ali skladnosti z energetsko politiko, ki je določena v zakonodaji Skupnosti.

Obrazložitev

Opozarja na pravni okvir delovanja agencije.

Predlog Uredbe  21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

5. Agencija Komisiji v skladu s členom 2e(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in členom 2e(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 posreduje utemeljeno mnenje, če meni, da tehnični ali tržni kodeks ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga, da tehnični ali tržni kodeks nista bila sprejeta v razumnem obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij ne izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa.

5. Glede na možnost prenosa pristojnosti Komisije in glede na opredelitve iz člena 2e(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in člena 2e(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 agencija lahko sprejme sklepe o odložitvi in predlaga Komisiji, da določi kazni, če meni, da tehnični ali tržni kodeks ne zagotavljata nediskriminacije, učinkovite konkurence in učinkovitega delovanja trga, da tehnični ali tržni kodeks nista bila sprejeta v razumnem obdobju ali da upravljavci prenosnih omrežij ne izvajajo tehničnega ali tržnega kodeksa.

Obrazložitev

Določa pravno osnovo in odložitveno pristojnost agencije na področju pravice do konkurence in notranjega trga. Zaradi očitno slabe pravne podlage daje Komisiji pravico do sankcioniranja.

Predlog Uredbe  22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

6a. Agencija v skladu z delovnim programom ali na zahtevo Komisije pripravi dokumente, kjer so zbrane dobre prakse, in sprejema smernice, ki naj bi zagotovile spoštovanje načela o nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci in dobrem delovanju notranjega trga, ter pripravi tehnični in tržni kodeks, osnutek letnega delovnega programa in osnutek 10-letnega naložbenega načrta. Te smernice so zavezujoče samo, če se sprejmejo z ustreznim regulativnim postopkom.

Predlog Uredbe  23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

6b. Agencija spremlja izvajanje smernic, ki jih je sprejela v skladu z odstavkom 6a, in se lahko na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije, drugega pristojnega organa ali zadevnega upravljavca odloči, da bo preverjala, ali jih tisti, na katere so smernice naslovljene, dejansko tudi uporabljajo.

Predlog Uredbe  24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

6c. Agencija se obširno in dovolj zgodaj, odkrito in pregledno posvetuje s tržnimi udeleženci, potrošniki in končnimi uporabniki, zlasti glede svojih dolžnosti do upravljavcev prenosnih omrežij.

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno izvaja Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin. Agencija bi morala to nalogo podedovati, saj ima že dobro uveljavljena pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Razen tega je bila agencija, za razliko od upravljavcev prenosnih omrežij, vzpostavljena kot organ, ki deluje v interesu vseh udeležencev na trgu.

Predlog Uredbe  25

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. V skladu s svojim delovnim programom ali na zahtevo Komisije lahko Agencija izda nezavezujoče smernice za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu za izmenjavo dobre prakse.

2. V skladu s svojim delovnim programom ali na zahtevo Komisije Agencija pripravi dokumente, kjer so zbrane dobre prakse, za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu v okviru evropske energetske politike. Agencija lahko sprejme tudi smernice, ki spominjajo na obvezujoče obveznosti zakonodaje Skupnosti, da se zaščitijo načela nediskriminacije, učinkovite konkurence in dobrega delovanja trga, ter hkrati pripravi tehnični in tržni kodeks, osnutek letnega delovnega programa ali osnutek 10-letnega naložbenega načrta; smernice so nezavezujoče, ko zadevajo ravnovesje na energetskih trgih z dvigovanjem ali spreminjanjem proizvodnih tehnik, varčevanje z energijo in toplogrednimi plini ter izboljšanje energetske učinkovitosti Evropske unije v skladu z energetsko politiko, ki je določena v zakonodaji Skupnosti.

Predlog Uredbe 26

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa ali Komisije izda mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005.

4. Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa izda mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005 in zakonodaje Skupnosti, ki določa evropsko energetsko politiko.

Obrazložitev

Širi demokratično odgovornost agencije na upoštevanje morebitnega širjenja prava Unije na področju energetike.

Predlog Uredbe  27

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

6. Če ima nacionalni regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo smernic iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005, lahko Agencijo prosi za mnenje. Agencija poda svoje mnenje v roku štirih mesecev po posvetovanju s Komisijo.

6. Če ima nacionalni regulativni organ v posebnem primeru težave z uporabo smernic iz Direktive 2003/54/ES, Direktive 2003/55/ES, Uredbe (ES) št. 1228/2003 ali Uredbe (ES) št. 1775/2005, lahko Agencijo prosi za mnenje. Agencija poda svoje mnenje v roku štirih mesecev po posvetovanju s Komisijo.

Obrazložitev

Za večjo neodvisnost Agencije pri njenem delu in skrajšanje rokov.

Predlog Uredbe  28

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

2a. Agencija lahko opravlja druge naloge v imenu Komisije ali nacionalnih regulativnih organov, če se ji te naloge zaupajo in v okviru pristojnosti, ki so ji bile za to podeljene.

Predlog Uredbe  29

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov. Šest članov imenuje Komisija, šest pa Svet. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov dvanajstih različnih narodnosti, izbranih na podlagi njihove usposobljenosti, od katerih je bilo šest izbranih med kandidati, ki jih je predlagala Komisija, šest pa med tistimi, ki jih je predlagal Svet. Evropski parlament se prosi za mnenje. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

Obrazložitev

S tem se okrepi predstavniška vloga upravnega odbora in poveča njegova demokratična odgovornost.

Predlog Uredbe  30

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

1a. Člani upravnega odbora delujejo neodvisno in se vzdržijo vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog, letno predložijo dokazila v obliki podpisane izjave, da nimajo navzkrižja interesov glede delovanja Agencije.

Predlog Uredbe  31

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Direktor Agencije sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Direktor Agencije sodeluje v razpravah. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ali na zahtevo vsaj četrtine članov. Upravni odbor se lahko soglasno odloči, da povabi tretje osebe, da se udeležijo sestankov kot opazovalci. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

Obrazložitev

Za večjo neodvisnost Agencije.

Predlog Uredbe  32

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov.

4. Upravni odbor sprejema odločitve na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov, razen če uredba ali statut ne določata drugače.

Obrazložitev

Za večjo neodvisnost Agencije.

Predlog Uredbe  33

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

5. Vsak član šteje en glas. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pogoje, ko lahko en član deluje v imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, ki urejajo sklepčnost.

5. Vsak član šteje en glas. Poslovnik podrobno določa ureditev glasovanja, zlasti pravila, ki urejajo sklepčnost.

Obrazložitev

Za večjo neodvisnost Agencije.

Predlog Uredbe  34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Upravni odbor po posvetovanju z odborom regulatorjev imenuje direktorja v skladu s členom 13(2).

1. Upravni odbor v soglasju z odborom regulatorjev imenuje direktorja v skladu s členom 13(2).

Obrazložitev

Boljša opredelitev pristojnosti.

Predlog Uredbe 35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču. To poročilo vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu.

10. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije iz člena 14(8) ter ga najpozneje do 15. aprila pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču. To poročilo vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi dejavnostmi Agencije v obravnavanem letu. Pet institucij EU končno potrdi ali ne agencijo kot izvajalko politike Unije na področju energetike, notranjega trga in konkurence. Evropski parlament oblikuje priporočila za delovni program iz člena 10(4).

Obrazložitev

Pojasnjuje odgovore organov Unije na letno poročilo agencije in prestavlja nazaj datum, da lahko ti odgovori usmerijo program agencije za naslednje leto.

Predlog Uredbe  36

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 5, 6, 7 in 8 posreduje mnenje direktorju. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog.

1. Direktor pred sprejetjem mnenj, strateških smernic, priporočil ter odločitev iz členov 5, 6, 7 in 8 potrebuje soglasje Odbora regulatorjev. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog. Obbor regulatorjev je edini organ odločanja Agencije v zvezi z ureditvijo.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je razmejitev pristojnosti.

Predlog Uredbe  37

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Agencijo vodi direktor, ki pri izvajanju svojih nalog deluje neodvisno. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni odbor in odbor regulatorjev, direktor ne zahteva ali sprejema nobenih navodil od nobene vlade ali organa.

1. Agencijo vodi direktor, ki pri izvajanju svojih nalog deluje neodvisno in v skladu z odločitvami odbora regulatorjev. Ne glede na pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni odbor in odbor regulatorjev, direktor ne zahteva ali sprejema nobenih navodil ali priporočil od nobene nacionalne vlade ali javnega ali zasebnega organa, v okviru energetske politike, ki jo določa zakonodaja Skupnosti.

Predlog Uredbe 38

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor s seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da podajo izjavo in odgovorijo na vprašanja njihovih članov.

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa imenuje odbor regulatorjev s seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in dveh kandidatov, ki jih predlaga Svet, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. Za to predlagane kandidate povabijo pristojni odbori Evropskega parlamenta, da podajo izjavo in odgovorijo na vprašanja njihovih članov. Evropski parlament lahko nasprotuje imenovanju, če odgovori niso v skladu s smernicami Evropske unije.

Obrazložitev

Pojasnjuje demokratično odgovornost direktorja.

Predlog Uredbe  39

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ob upoštevanju poročila o oceni in zgolj v primerih, kadar dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, enkrat podaljša mandat direktorja za največ tri leta.

črtano

Obrazložitev

Za večjo neodvisnost Agencije.

Predlog Uredbe  40

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora po posvetovanju z odborom regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora po posvetovanju z odborom regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine glasov.

Obrazložitev

Prilagoditev enemu od prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog Uredbe  41

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in odločitve iz členov 5, 6, 7 in 8, če se odbor regulatorjev strinja.

3. Direktor mora sprejeti mnenja, priporočila in odločitve iz členov 5, 6, 7 in 8, če se odbor regulatorjev strinja.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je razmejitev pristojnosti.

Predlog Uredbe  42

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Odbor za pritožbe sestavlja šest članov in šest namestnikov, izbranih med sedanjimi ali nekdanjimi višjimi zaposlenimi v nacionalnih regulativnih organih, organih za konkurenco in drugih nacionalnih institucijah ali institucijah Skupnosti, z ustreznimi izkušnjami v sektorju energije. Odbor za pritožbe imenuje svojega predsednika. Odbor za pritožbe sprejema odločitve na podlagi kvalificirane večine vsaj štirih od šestih članov. Odbor za pritožbe se skliče, kadar je to potrebno.

1. Odbor za pritožbe sestavlja šest članov in šest namestnikov iz dvanajstih različnih držav članic, izbranih na podlagi meril za poklicno usposobljenost med sedanjimi ali nekdanjimi višjimi zaposlenimi v nacionalnih regulativnih organih, organih za konkurenco in drugih nacionalnih institucijah ali institucijah Skupnosti, z ustreznimi izkušnjami v sektorju energije . Odbor za pritožbe imenuje svojega predsednika. Odbor za pritožbe sprejema odločitve na podlagi kvalificirane večine vsaj štirih od šestih članov. Odbor za pritožbe se skliče, kadar je to potrebno.

Obrazložitev

Bistveni elementi so raznolikost, izkušnje in usposobljenost članov Agencije.

Predlog Uredbe  43

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor na predlog Komisije po posvetovanju z odborom regulatorjev.

2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za prijavo interesa imenuje Evropski parlament na skupni predlog Sveta in Komisije.

Predlog Uredbe  44

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Mandat članov odbora za pritožbe traja pet let. Lahko se podaljša. Člani odbora za pritožbe so pri odločanju neodvisni in niso vezani na nobena navodila. Ne smejo opravljati nobenih drugih dolžnosti v Agenciji, upravnem odboru ali odboru regulatorjev. Člana odbora za pritožbe se med mandatom ne sme odstraniti s položaja, razen če je kriv hujše kršitve in če upravni odbor po posvetovanju z odborom regulatorjev sprejme takšno odločitev.

3. Mandat članov odbora za pritožbe traja pet let. Lahko se podaljša. Člani odbora za pritožbe so pri odločanju neodvisni in niso vezani na nobena navodila.

Predlog Uredbe 45

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko pritoži na odločitev iz členov 7 in 8, naslovljene nanjo, ali na odločitev, ki jo zadeva neposredno in osebno, čeprav je naslovljena na drugo osebo.

1. Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko pritoži na odločitev iz členov 6, 7 in 8, naslovljene nanjo, ali na odločitev, ki jo zadeva neposredno in osebno, čeprav je naslovljena na drugo osebo.

Obrazložitev

Upošteva širitev pristojnosti odločanja agencije, predlagane v členu 6.

Predlog Uredbe  46

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Če Agencija ne sprejme odločitve, se lahko pred Sodiščem prve stopnje ali Sodiščem v skladu s pogoji iz člena 232 Pogodbe sproži postopek zaradi opustitve ukrepanja.

črtano

Predlog Uredbe 47

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Upravni odbor sprejme praktične ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

2. Upravni odbor sprejme praktične ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 in aarhuške konvencije v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ponovno poudarja zavezujoči značaj aarhuške konvencije (zlasti o preglednosti študij o okoljskih vplivih) za vse institucije Unije, torej tudi za agencijo.

Predlog Uredbe 48

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Komisija oceni dejavnosti Agencije. To vključuje dosežene rezultate in delovne metode Agencije v povezavi z njenim ciljem, pooblastili in nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih programih Agencije.

1. Komisija oceni dejavnosti Agencije. To vključuje dosežene rezultate in delovne metode Agencije v povezavi z njenim ciljem, pooblastili in nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih programih Agencije. Ocena temelji na obsežnem pregledu dela (prek spletnih strani Komisije) strank, ki jih zadeva energetska politika, konkurenca in notranji trg. To so različni izvajalci v prevoznem sektorju, distribuciji in proizvodnji energije, poklicna združenja in združenja potrošnikov ter organizacije za varstvo okolja.

Obrazložitev

Pojasnjuje metodo ocenjevanja in njeno uporabnost pri oblikovanju programov agencije.

Predlog Uredbe  49

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Komisija predstavi prvo poročilo o oceni Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje štiri leta po tem, ko prvi direktor prevzame svoje dolžnosti. Zatem predstavi Komisija poročilo o oceni vsaj vsakih pet let.

2. Komisija predstavi prvo poročilo o oceni Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje dve leti po tem, ko prvi direktor prevzame svoje dolžnosti. Zatem predstavi Komisija poročilo o oceni vsaj vsake tri leta od datuma, določenega v členu 10(10).

Obrazložitev

Za hitrejšo ocenitev dela Agencije.

Predlog Uredbe  50

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

2a. Evropski parlament in Svet po prejemu prvega poročila o oceni dejvnosti in rezulatov Agencije in na predlog Komisije bodisi podaljšajo mandat Agencije bodisi jo nadomestijo z ustreznejšo strukturo.

Obrazložitev

Pri predlogu Komisije za ustanovitev agencije pod njenim nadzorom, ki bi imela v glavnem posvetovalne pristojnosti, gre za strukturo, ki morda ne bi bila najbolje prilagojena skupnemu evropskemu trgu za plin in električno energijo. Zato bi morala Komisija preučiti dosežene rezultate in po potrebi predlagati novo strukturo.

Predlog Uredbe  51

Predlog uredbe

Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Začetek veljavnosti in prehodni ukrepi

Začetek veljavnosti, prehodni ukrepi in prenehanje veljavnosti

Obrazložitev

Rok je določen na način, ki zagotavlja upoštevanje razvoja na notranjem energetskem trgu.

Predlog Uredbe  52

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

 

2a. Uredba preneha veljati 1. januarja 2015.

Obrazložitev

Rok je določen na način, ki zagotavlja upoštevanje razvoja na notranjem energetskem trgu.

POSTOPEK

Naslov

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.10.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (21.4.2008)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(KOM(2007/0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Pripravljavka mnenja: Gabriela Creţu

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za notranji trg in zaščito potrošnikov podpira predlog uredbe Evropske komisije o ustanovitvi agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Agencija bi morala igrati pomembno vlogo pri razvoju in izvajanju tretjega energetskega svežnja.

Agencija mora biti popolnoma neodvisna ter imeti popolno upravno in finančno avtonomijo, da bi lahko igrala pomembno vlogo pri varstvu pravic potrošnikov in zainteresiranih strani. Mora biti zmožna, da se že v zgodnji fazi posvetuje z udeleženci na trgu, potrebuje pooblastila za usklajevanje in preverjanje naložb ter nadzorovanje trga ter mora imeti možnost obveščanja o izkrivljanju trga.

Dejavnosti agencije bi morale vključevati postopek uvajanja, spremljanja in odobritve predlogov evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, kar bi omogočilo bolj urejen razvoj notranjega energetskega trga in nadalje sprejemanje ustreznih ukrepov, ki bi zagotovili visoko mero varstva potrošnikov.

Agencija mora igrati ključno vlogo pri uvajanju, razvijanju, potrjevanju, izvajanju in uveljavljanju tehničnega in tržnega kodeksa za upravljavce prenosnih omrežij. Nadalje bi morala sodelovati pri opredeljevanju obsega in vsebine evropskih kodeksov. Prejeti bi morala pooblastila za sprejemanje odločitev, da bi lahko z upravljavci prenosnih omrežij delila odgovornost pri oblikovanju predpisov. Skupaj s Komisijo bi morala sprejemati odločitve o morebitnih izjemah, ki bi za novo čezmejno infrastrukturo veljale pri pravilih o ločevanju.

Evropski parlament bi moral imeti možnost nadzora nad delovanjem agencije in njeno učinkovitostjo.

Moral bi odobriti izbor direktorja agencije, podaljšanje njegovega mandata ali njegovo odstavitev. Direktor agencije, upravni odbor in odbor regulatorjev bi morali biti odgovorni Evropskemu parlamentu, ter bi na njegovo zahtevo morali biti navzoči v Parlamentu.

Upravni odbor bi moral biti pristojen le za upravljanje in računovodske zadeve. Število članov upravnega odbora bi bilo treba znižati, saj 12 članski odbor ni opravičljiv v primerjavi s številom članov odbora regulatorjev in celotnim številom zaposlenih v agenciji. Člane upravnega odbora bi morala imenovati le Komisija.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:

Predlog Uredbe  1

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(7a) Agencija mora redno nadzorovati trge zaradi preprečevanja izkrivljanja trgov ter po potrebi poročati Komisiji, Evropskemu parlamentu in nacionalnim organom.

Obrazložitev

Agencija mora biti poleg poročanja pristojna tudi za nadzor in zgodnje opozarjanje evropskih institucij in nacionalnih organov.

Predlog Uredbe  2

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(10) Agencija bi tudi morala biti pristojna za sprejemanje nezavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks.

(10) Agencija bi morala biti pristojna tudi za sprejemanje zavezujočih in nezavezujočih smernic v pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu pri izmenjavi dobrih praks ter v pomoč Komisiji pri pripravi obveznih smernic.

Obrazložitev

Pristojnosti agencije morajo biti okrepljene, da bi lahko igrala pomembno vlogo pri varstvu pravic potrošnikov in zainteresiranih strani.

Predlog Uredbe  3

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(16) Agencija zaposluje visoko strokovno osebje. Zlasti mora izkoristiti sposobnosti in izkušnje zaposlenih, ki ji jih bodo začasno dodelili nacionalni regulativni organi, Komisija in države članice. Za zaposlene pri Agenciji morajo veljati Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, predpisi za druge uslužbence Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh predpisov. Upravni odbor mora v soglasju s Komisijo sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje.

(16) Agencija zaposluje visoko strokovno osebje in izjemoma zaposli osebje, ki ga začasno dodelijo nacionalni regulativni organi. Za zaposlene pri Agenciji morajo veljati Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, predpisi za druge uslužbence Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh predpisov. Upravni odbor mora v soglasju s Komisijo sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje.

Obrazložitev

Osebje, ki so ga začasno dodelili nacionalni organi in regulatorji, se zaposli le izjemoma, saj bi njegovo pretirano zaposlovanje zmanjšalo neodvisnost agencije.

Predlog Uredbe  4

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(18) Sodelovanje tretjih držav pri delu Agencije mora biti mogoče v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Skupnost.

(18) Sodelovanje z energetskimi regulatorji tretjih držav mora biti mogoče v skladu z ustreznimi sporazumi, ki jih sklene Skupnost.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je udeležba tretjih držav omejena na projekte sodelovanja z drugimi energetskimi regulatorji (in ne s katerim koli drugim tujim organom) in da v nobenem primeru ne neposredno vpliva na delo agencije.

Predlog Uredbe  5

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(19a) Agencija je v celoti odgovorna Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral imeti možnost nadzora nad delovanjem agencije in njeno učinkovitostjo.

Predlog Uredbe  6

Predlog Uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Agencija lahko:

Agencija:

(a) izdaja mnenja, naslovljena na upravljavce prenosnih omrežij;

(a) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na upravljavce prenosnih omrežij;

(b) izdaja mnenja, naslovljena na regulativne organe;

(b) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na regulativne organe;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Komisijo;

(c) izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na Komisijo;

(d) sprejema posamezne odločitve v posebnih zadevah iz členov 7 in 8.

(d) sprejema posamezne odločitve v posebnih zadevah iz členov 6, 7 in 8.

Obrazložitev

Da bi se izognila samoregulaciji, bi morala agencija imeti možnost sprejemanja zavezujočih odločitev tudi pri nalogah v zvezi s sodelovanjem upravljavcev prenosnih omrežij.

Predlog Uredbe  7

Predlog Uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

Agencija lahko na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo poda Komisiji mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na namen, s katerim je bila ustanovljena.

Agencija lahko na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo Komisiji predloži mnenje ali priporočilo o vseh vprašanjih, povezanih z namenom, s katerim je bila ustanovljena.

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb 5 in 6.

Predlog Uredbe  8

Predlog Uredbe

Člen 6 ‑ odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Agencija lahko posreduje Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 in Evropskemu omrežju upravljavcev prenosnih omrežij za plin v skladu s členom 2d(2) Uredbe (ES) št. 1775/2005 mnenje o tehničnem ali tržnem kodeksu, osnutku letnega delovnega programa in osnutku 10-letnega naložbenega načrta.

3. Agencija odobri kodekse in pravila, tudi 10-letni naložbeni načrt, za preprečevanje diskriminacije in zagotovitev učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja trga.

Obrazložitev

Agencija mora imeti vsa pooblastila pri usklajevanju in potrjevanju predlogov Evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja.

Predlog Uredbe  9

Predlog Uredbe

Člen 6 ‑ odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(3a) Agencija na svojo pobudo ali na zahtevo Komisije tej svetuje pri pripravi strateških smernic za Evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja, na osnovi katerih se v skladu s členom 2c(1) (a) in (c) uredbe (ES) št. 1228/2003 ter členom 2c(1) (a) in (c) uredbe (ES) št. 1775/2005 oblikujejo kodeksi in pravila (med drugimi tehnični kodeks, orodja za skupno upravljanje omrežij in raziskovalni načrti, vsaki dve leti 10–letni naložbeni načrt, ki vključuje napovedi glede zadostnosti proizvodnje in letni delavni načrt), vključno, kjer je primerno, glede sprejetja obveznih smernic. Agencija na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije tej svetuje pri pripravi tržnih kodeksov, vključno v zvezi s sprejetjem obveznih smernic.

Obrazložitev

Obseg in poglobljenost predlaganih kodeksov in pravil, pa naj se nanašajo na vso prenosno infrastrukturo ali na povezanost med obstoječimi nacionalnimi prenosnimi omrežji, bi bilo treba opredeliti predhodno. Agencija bi morala najprej na zahtevo ali lastno pobudo svetovati Komisiji glede točnega obsega in poglobljenosti kodeksa ali pravila znotraj območij, opredeljenih v členu 2c (3) uredbe o elektriki in plinu. Prav tako bi bilo treba predhodno opredeliti prednostne cilje in obseg 10-letnega naložbenega načrta.

Predlog Uredbe  10

Predlog Uredbe

Člen 6 ‑ odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6a) Agencija na odprt in pregleden način opravi obširna in zgodnja posvetovanja z udeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki, še posebej glede svojih nalog v zvezi z upravljavci prenosnih omrežij.

Obrazložitev

Javna posvetovanja na ravni EU trenutno izvaja Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin. Agencija bi morala to nalogo podedovati, saj ima že dobro uveljavljena pravila in izkušnje z javnimi posvetovanji. Poleg tega je bila agencija, za razliko od Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij, vzpostavljena kot organ, ki deluje v interesu vseh udeležencev na trgu.

Predlog Uredbe  11

Predlog Uredbe

Člen 6 - odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6a) Agencija spremlja izračune čezmejnih zmogljivosti upravljavcev prenosnih omrežij in trenutno (skupno) izkoriščanje povezav med omrežji ter rešuje težave nepoštenega, diskriminatornega ali neučinkovitega dostopa prek nacionalnih meja.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine in sprejemanje ukrepov za odstranitev vseh trgovinskih ovir. Ne glede na oblikovanje evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja mora agencija imeti neposredne pristojnosti, da posamezne upravljavce prenosnih omrežij prisili, da spoštujejo njene odločitve. Če se ustanovi evropsko omrežje upravljavcem prenosnega omrežja, je treba povečati pristojnosti in naloge agencije, da se prilagodijo dejavnostim evropskega omrežja.

Predlog Uredbe  12

Predlog Uredbe

Člen 6 - odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6b) Agencija lahko uvede učinkovite sankcije, če ne bodo odstranjene ovire za čezmejno trgovanje.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine in sprejemanje ukrepov za odstranitev vseh trgovinskih ovir. Ne glede na oblikovanje evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja mora agencija imeti neposredne pristojnosti, da posamezne upravljavce prenosnih omrežij prisili, da spoštujejo njene odločitve. Če se ustanovi evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja, je treba povečati pristojnosti in naloge agencije, da se prilagodijo dejavnostim evropskega omrežja.

Predlog Uredbe  13

Predlog Uredbe

Člen 6 - odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6c) Agencija lahko sprejme zavezujoče odločitve v vseh zadevah v zvezi z dostopom do in uporabo povezanih prenosnih omrežij, ki vključujejo več kot eno državo članico, če ustrezni nacionalni regulativni organi niso sprejeli skupnega dogovora v šestih mesecih po tem, ko je eden od dobaviteljev ali upravljavcev prenosnega omrežja opozoril na težavo.

Obrazložitev

Člen 6 je treba okrepiti in tako zagotoviti, da ima agencija dejansko pristojnost za spremljanje čezmejne trgovine in sprejemanje ukrepov za odstranitev vseh trgovinskih ovir. Ne glede na oblikovanje evropskega omrežja upravljavcev prenosnega omrežja mora agencija imeti neposredne pristojnosti, da posamezne upravljavce prenosnih omrežij prisili, da spoštujejo njene odločitve. Če se ustanovi evropsko omrežje upravljavcev prenosnega omrežja, je treba povečati pristojnosti in naloge agencije, da se prilagodijo dejavnostim evropskega omrežja.

Predlog Uredbe  14

Predlog Uredbe

Člen 9 ‑ odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst članov. Šest članov imenuje Komisija, šest pa Svet. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

1. Upravni odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje Komisija. Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša. Imenovanje upravnega odbora potrdi Evropski parlament z glasovanjem.

Obrazložitev

Evropski parlament mora imeti možnost nadzora nad delovanjem agencije in njeno učinkovitostjo. Agencija je zato v celoti odgovorna Evropskemu parlamentu.

Predlog Uredbe  15

Predlog Uredbe

Člen 9 ‑ odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Direktor Agencije sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

3. Sestanke upravnega odbora sklicuje predsednik. Direktor Agencije sodeluje v razpravah, razen če upravni odbor odloči drugače. Upravni odbor se sestane najmanj štirikrat na leto na redni seji. Prav tako se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima morda pomembno mnenje, da se udeleži sestankov kot opazovalec. Članom upravnega odbora lahko v skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki. Agencija poskrbi za tajniške storitve upravnega odbora.

Obrazložitev

Štirje sestanki na leto bi zagotovili boljši pregled nad politiko agencije in bolj sprotno seznanjanje z njenim delom.

Predlog Uredbe  16

Predlog Uredbe

Člen 9 ‑ odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

4. Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z absolutno večino prisotnih članov.

Obrazložitev

Z zmanjšanjem števila članov upravnega odbora na šest (predlog spremembe 14) je treba pojasniti pravila o glasovanju.

Predlog Uredbe  17

Predlog Uredbe

Člen 9 ‑ odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(5a) Upravni odbor se lahko odstavi na predlog Komisije in z odločitvijo Evropskega parlamenta. Parlament odločitev sprejme z absolutno večino.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 12.

Predlog Uredbe  18

Predlog Uredbe

Člen 9 - odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(5a) Člani upravnega odbora niso odvisni od nacionalnih vlad.

Obrazložitev

Agencija bi morala biti čim bolj neodvisna. Ker člane upravnega odbora imenujeta Svet in Komisija, lahko sprejemajo navodila teh institucij, ne pa ene od držav članic.

Predlog Uredbe  19

Predlog Uredbe

Člen 10 ‑ odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(-1a) Upravni odbor je odgovoren samo za upravljanje in računovodske zadeve.

Obrazložitev

Delitev nalog med dvema organoma mora biti bolj jasna; upravni odbor mora le upravljati, da bi tako Agenciji zagotovili resnična pooblastila za učinkovito in neodvisno regulativno delo.

Predlog Uredbe  20

Predlog Uredbe

Člen 10 ‑ odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(7a) Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) upravnega odbora zaprosi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral imeti možnost nadzora nad delovanjem agencije in njeno učinkovitostjo.

Predlog Uredbe  21

Predlog Uredbe

Člen 11 ‑ odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

1. Odbor regulatorjev sestavljajo po en predstavnik na državo članico iz regulativnih organov, kot jih določata člen 22a Direktive 2003/54/ES in člen 24a Direktive 2003/55/ES, ter predstavnik Komisije, ki nima pravice do glasovanja. Nacionalni regulativni organi imenujejo po enega namestnika na državo članico.

1. Odbor regulatorjev sestavljajo po en predstavnik na državo članico iz regulativnih organov, kot jih določata člen 22a Direktive 2003/54/ES in člen 24a Direktive 2003/55/ES, ter dva predstavnika Komisije, ki sta v vlogi svetovalcev in nimata pravice do glasovanja. Nacionalni regulativni organi imenujejo po enega namestnika na državo članico.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  22

Predlog Uredbe

Člen 12 ‑ odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(4a) Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora regulatorjev zaprosi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 16.

Predlog Uredbe  23

Predlog Uredbe

Člen 13 ‑ odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor s seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem povabi pristojni odbor Evropskega parlamenta, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

2. Direktorja po razpisu za prijavo interesa imenuje upravni odbor s seznama vsaj dveh kandidatov, ki ju predlaga Komisija, na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, pred njegovim imenovanjem pristojni odbori Evropskega parlamenta zaprosijo, da poda izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora. Imenovanje direktorja potrdi Evropski parlament z glasovanjem.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  24

Predlog Uredbe

Člen 13 ‑ odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati direktorjev mandat. Direktorja lahko v času enega meseca pred podaljšanjem njegovega mandata povabijo pristojni odbori Parlamenta, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovim članom.

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati direktorjev mandat. Direktor v času enega meseca pred podaljšanjem svojega mandata poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja članov odbora. Podaljšanje direktorjevega mandata z glasovanjem potrdi Evropski parlament.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  25

Predlog Uredbe

Člen 13 ‑ odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani le na podlagi odločitve upravnega odbora po posvetovanju z odborom regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

7. Direktorja se lahko s položaja odstrani na podlagi odločitve upravnega odbora po posvetovanju z odborom regulatorjev. Upravni odbor sprejme to odločitev na podlagi tričetrtinske večine svojih članov. Direktorja lahko odstavi tudi Evropski parlament po posvetovanju z odborom regulatorjev. Parlament odločitev sprejme z absolutno večino.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  26

Predlog Uredbe

Člen 14 ‑ odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(4a) Evropski parlament lahko direktorja povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  27

Predlog Uredbe

Člen 15 ‑ odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

(6a) Evropski parlament lahko katerega koli člana (ali člane) odbora za pritožbe povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovori na vprašanja članov odbora.

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe 17.

Predlog Uredbe  28

Predlog Uredbe

Člen 25 ‑ odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, na podlagi katerih se nacionalni strokovnjaki iz

držav članic napotijo v Agencijo.

4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, na podlagi katerih se nacionalni strokovnjaki iz držav članic v izjemnih primerih napotijo v Agencijo.

Obrazložitev

Osebje, ki so ga začasno dodelili nacionalni organi in regulatorji, se zaposli le izjemoma, saj bi njegovo pretirano zaposlovanje zmanjšalo neodvisnost agencije.

Predlog Uredbe  29

Predlog Uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog Uredbe

28. Agencija je odprta za sodelovanje držav, ki niso članice Evropske unije in ki so v ta namen sklenile sporazume s Skupnostjo. V skladu z zadevnimi določbami teh sporazumov se določijo pravila, ki opredeljujejo zlasti naravo, obseg in postopkovne vidike vključitve teh držav v delo Agencije, vključno z določbami, ki se nanašajo na finančne prispevke in osebje.

28. Agencija je odprta za sodelovanje z energetskimi regulatorji držav, ki niso članice Evropske unije in ki so v ta namen sklenile sporazume s Skupnostjo. V skladu z zadevnimi določbami teh sporazumov se določijo pravila, ki opredeljujejo zlasti naravo, obseg in postopkovne vidike vključitve energetskih regulatorjev iz tretjih držav v delo Agencije, vključno z določbami, ki se nanašajo na finančne prispevke in osebje.

Obrazložitev

Preoblikovano. Pojasnilo besedila člena.

POSTOPEK

Naslov

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Gabriela Creţu

21.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Datum sprejetja

8.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

POSTOPEK

Naslov

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Datum predložitve EP

19.9.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.10.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Renato Brunetta

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Datum sprejetja

28.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

Datum predložitve

5.6.2008