Betänkande - A6-0226/2008Betänkande
A6-0226/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

4.6.2008 - (KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Giles Chichester


Förfarande : 2007/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0226/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0530),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0318/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0226/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkterna 1a och 1b (nya)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Om en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter inrättas bör alla finansieringsalternativ som föreskrivs i det interinstitutionella avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 som ingicks den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen övervägas.

 

1b. Punkt 47 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas vid inrättandet av byrån och parlamentet ska inleda förhandlingar med den andra grenen av den budgetansvariga myndigheten för att i rätt tid nå fram till ett avtal om hur byrån ska finansieras i överensstämmelse med det interinstitutionella avtalets föreskrifter.

 

_____________

1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) ERGEG:s verksamhet har bidragit till utvecklingen mot en inre marknad för el och gas. Det erkänns dock allmänt i branschen och har föreslagits av ERGEG att det frivilliga samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter nu bör äga rum inom en gemenskapsstruktur med tydliga befogenheter och behörighet att fatta enskilda tillsynsbeslut i en rad specifika fall.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete och undanröja hindren för gränsöverskridande handel med el och gas för att uppnå målen med gemenskapens energipolitik. Att inrätta en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån) tjänar det dubbla syftet att införliva gemenskapsperspektivet i de nationella tillsynsmyndigheternas praxis och bidra till att gemenskapens principer om lika behandling bättre följs, till att likvärdiga villkor för tillträde till europeiska överföringsnät för gas och el tillämpas och således till att den inre marknaden fungerar väl. Byrån kommer också att göra det möjligt för nationella tillsynsmyndigheter att stärka sitt samarbete i ett gemenskapsperspektiv och, på en gemensam grundval, delta i en myndighetsutövning på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner som på nationell nivå utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på gemenskapsnivå. I detta syfte måste byråns oberoende, tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, öppenhet och effektivitet garanteras.

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner som på nationell nivå utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på gemenskapsnivå. I detta syfte måste byråns och dess ledamöters oberoende gentemot konsumenter, energiproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionsnät (offentliga eller privata) garanteras, liksom att byråns åtgärder är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Dessutom måste byråns tekniska kapacitet, dess kapacitet att anpassa sig till utvecklingen på tillsynsområdet, öppenhet, demokratiska kontrollansvar och effektivitet garanteras.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Byrån bör systematiskt övervaka marknaderna med avseende på marknadssnedvridningar och vid behov informera Europaparlamentet, kommissionen och nationella myndigheter.

Motivering

Byrån bör få informera, men även övervaka och tidigt varsla EU‑institutioner och nationella myndigheter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör skapas en struktur för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Denna struktur bör underlätta en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden för el och gas i hela gemenskapen. När det gäller fall som berör mer än en medlemsstat bör byrån få befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör omfatta regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater, undantag från regler om den inre marknaden i fråga om nya sammanlänkningar av elnät och nya gasinfrastrukturer som är belägna i mer än en medlemsstat.

(8) Det bör skapas en integrerad struktur där de nationella tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Denna struktur bör underlätta en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden för el och gas i hela gemenskapen. När det gäller fall som berör mer än en medlemsstat bör byrån få befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör omfatta regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater, undantag från regler om den inre marknaden i fråga om nya sammanlänkningar av elnät och nya gasinfrastrukturer som är belägna i mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Eftersom byrån har överblick över de nationella tillsynsmyndigheterna bör den kunna ge kommissionen råd när det gäller frågor om marknadsreglering. Den bör också informera kommissionen när den anser att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inte ger de nödvändiga resultaten eller när en nationell tillsynsmyndighet vars beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns yttrande.

(9) Eftersom byrån har överblick över de nationella tillsynsmyndigheterna och andra källor bör den kunna ge råd till kommissionen, övriga EU-institutioner och de nationella tillsynsmyndigheterna från minst två medlemsstater när det gäller frågor om marknadsreglering. Den bör också informera kommissionen när den anser att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inte ger de nödvändiga resultaten eller när en nationell tillsynsmyndighet vars beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns yttranden, rekommendationer eller beslut.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda ickebindande riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utfärda bindande riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

Motivering

Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag för att på ett effektivt sätt garantera gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Byrån bör rådfråga berörda parter vid behov och ge dem rimliga möjligheter att kommentera föreslagna åtgärder, till exempel förslag till föreskrifter och bestämmelser om nätverk.

Motivering

Samråd med intressenter bör vara en grundläggande del av byråns arbete. Offentliga samråd när åtgärder planeras, till exempel förslag till föreskrifter och bestämmelser om nätverk, bör hållas av byrån och inte av systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Byråns organisation bör motsvara de särskilda behoven i fråga om reglering på energiområdet. I synnerhet bör de nationella tillsynsmyndigheternas speciella roll och oberoende beaktas till fullo.

(11) Byråns organisation bör motsvara de särskilda behoven i fråga om reglering på energiområdet. I synnerhet bör de nationella tillsynsmyndigheternas speciella roll beaktas till fullo och deras oberoende garanteras.

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas oberoende måste inte bara beaktas utan det måste garanteras i samband med skapandet av och genomförandet av det tredje energipaketets bestämmelser.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt och framför allt oberoende sätt. Tillsynsmyndigheternas oberoende utgör inte bara en huvudprincip för god samhällsstyrning utan också ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Byrån bör således avspegla situationen på nationell nivå och agera oberoende av alla marknadsintressen och varken söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt, öppet, välgrundat och framför allt oberoende sätt. Tillsynsmyndigheternas oberoende i förhållande till energiproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionssystem utgör en huvudprincip för god samhällsstyrning och ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Byrån och dess ledamöter bör således avspegla situationen på nationell nivå och gemenskapsnivå och agera oberoende av alla marknadsintressen, undvika intressekonflikter och varken söka eller ta emot instruktioner eller rekommendationer från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ. Tillsynsnämnden ska samtidigt följa gemenskapslagstiftningen i fråga om energi, miljö, den inre marknaden för energi och konkurrens samt informera EU:s institutioner om sina beslut och förslag.

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra byråns oberoende: oberoende i förhållande till de operatörer den ska medla mellan, samt demokratiskt ansvar när det gäller EU:s lagstiftning och lagstiftningsorgan.

Klargöra byråns demokratiska ansvar.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta beslut bör berörda parter av processekonomiska skäl ha rätt att överklaga till en överklagandenämnd, som bör utgöra en del av byrån men vara oberoende av dess administrativa och beslutsrelaterade struktur.

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta beslut bör berörda parter av processekonomiska skäl ha rätt att först överklaga till en överklagandenämnd, som bör utgöra en del av byrån men vara oberoende av dess administrativa och beslutsrelaterade struktur. Överklagandenämndens beslut bör kunna överklagas inför Europeiska gemenskapernas domstol.

Motivering

Klargöra parternas rätt att överklaga byråns beslut.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Byrån bör främst finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget, avgifter och frivilliga bidrag. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på europeisk nivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Gemenskapens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 91 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(15) Byrån bör främst finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget, avgifter och bidrag. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på europeisk nivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Gemenskapens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 91 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Motivering

Möjligheten till frivilliga bidrag skulle kunna leda till att byråns oberoende och öppenhet ifrågasätts.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Efter att byrån inrättats bör dess budget kontinuerligt utvärderas av budgetmyndigheten, utgående från byråns arbetsbörda och resultat. Denna utvärdering bör fastställa om tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser har avsatts. Budgetmyndigheten ska garantera att bästa effektivitetsstandard uppnås.

Motivering

Det är mycket viktigt att ständigt granska kostnader och personalbehov.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Kommissionen bör, senast fyra år efter att byrån inrättats och därefter vart femte år, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om byråns specifika uppgifter och uppnådda resultat, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Motivering

Det är mycket viktigt att byråns effektivitet ständigt granskas och att det finns möjligheter för översyn om det krävs vid en senare tidpunkt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. samarbete på gemenskapsnivå mellan nationella tillsynsmyndigheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och deras medverkan på gemenskapsnivå, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför till följd av omfattningen av åtgärdens effekter bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Byrån bör vara fullt ansvarig inför Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byråns säte ska ligga i [ort]. Den ska inhysas i kommissionens lokaler tills dess egna lokaler är färdiga.

4. Byråns säte ska ligga i Bryssel. Den ska inhysas i kommissionens lokaler tills dess egna lokaler är färdiga.

Motivering

Bryssel är den bästa platsen för byrån. Det kommer att minska resekostnaderna och göra det lättare att hålla kontakt med generaldirektoratet för energi och transport och de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem, samt andra viktiga intressentorganisationer. ERGEG (Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas) är för närvarande baserad i Bryssel och har visat sig fungera effektivt. Bryssel är Europas huvudstad och har de bästa förbindelserna med övriga huvudstäder i EU.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byråns rättsakter

Byråns uppgifter

Byrån får

Byrån ska för att fylla sitt syfte enligt artikel 1

(a) avge yttranden till systemansvariga för överföringssystem,

(a) avge yttranden, rekommendationer och beslut till systemansvariga för överföringssystem, i alla tekniska frågor som rör en väl fungerande inre marknad för energi,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,

(c) avge yttranden och rekommendationer till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 7 och 8.

(d) fatta beslut i specifika fall enligt artiklarna 6–8d,

 

(da) tillhandahålla en ram inom vilken nationella tillsynsmyndigheter kan samarbeta,

 

(db) övervaka hur de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem utför sina uppgifter,

 

(dc) fastställa ekonomiska och tekniska villkor för föreskrifter och bestämmelser som utarbetas av de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem och godkänna dem så att den inre marknaden för energi fungerar effektivt och säkert,

 

(dd) fastställa metoder och avgifter för mekanismer för ersättning mellan systemansvariga för överföringssystem, på grundval av en bedömning av deras faktiska kostnader,

 

(de) samordna de nationella tillsynsmyndigheter som berörs av de regionala el- respektive gasmarknaderna.

 

(df) tillsammans med kommissionen främja interregionalt samarbete mellan energimarknaderna och ansvara för deras integration på den inre europeiska elmarknaden,

 

(dg) godkänna de oberoende systemoperatörer som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2003/54/EG,

 

(dh) genomföra offentliga samråd i hela EU om frågor av det slag som fastställts i led da–dd ovan.

Motivering

Kommissionens förslag ger ingen EU-ram för de nationella tillsynsmyndigheternas praktiska samarbete. Byrån måste ha verkliga befogenheter så att den på ett effektivt sätt kan behandla gränsöverskridande frågor. Byrån måste spela en större roll när det gäller att ta initiativ till, övervaka och godkänna åtgärder som föreslås av de systemansvariga för överföringssystem och se till att allmänhetens intresse tillgodoses helt och fullt. Den bör även spela en nyckelroll vid genomförandet av föreskrifterna från nätverket av systemansvariga för överföringssystem och deras tillämpning. Framför allt måste byrån delta i att fastställa EU-föreskrifternas tillämpningsområde och innehåll. För att undvika att det uppstår ett ”ingenmansland” för tillsyn när de nationella marknaderna väl integreras i de regionala marknaderna, bör byrån ha befogenhet att samordna de relevanta nationella myndigheterna när det gäller vägledning, fastställande av bestämmelser och övervakning av de regionala marknaderna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får på begäran av kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden till kommissionen i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Byrån får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden eller rekommendationer till Europaparlamentet, rådet och kommissionen i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Motivering

Härigenom stärks byråns samarbete med Europaparlamentet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter eller marknadsföreskrifter, utkastet till årlig verksamhetsplan och förslaget till 10-årig investeringsplan.

3. Byrån ska godkänna den 10-åriga investeringsplanen för de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem för el och gas enligt artikel 2c i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2c i förordning (EG) nr 1775/2005, och därvid garantera icke‑diskriminering, verklig konkurrens och en effektivt och säkert fungerande inre marknad för energi.

Motivering

Den 10-åriga investeringsplanen bör godkännas av byrån. Det är nödvändigt att undvika självreglering på EU-nivå. Det är den nationella tillsynsmyndighetens skyldighet att godkänna de systemansvarigas investeringsplan. Därför bör byrån på EU‑nivå godkänna den 10-åriga investeringsplanen för hela EU. Investerarna behöver ett tydligt och förutsägbart regelverk.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den 10-åriga investeringsplanen ska innefatta bestämmelser för övergången till smarta mätare och nät inom tio års efter denna förordnings ikraftträdande. Byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka vilka framsteg de systemansvariga för överföringssystemen gör i riktning mot att det utvecklas smarta mätare och nät. Byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna ska för detta ändamål fastställa en etappvis uppställd tidtabell med en tidsfrist för slutförandet.

 

Byrån ska se till att de informations- och kommunikationssystem som tas i bruk, bland dem också smarta mätare och nät, underlättar utvecklingen av en inre marknad för energi och inte medför några nya tekniska hinder.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Byrån ska utforma och anta riktlinjer med grundläggande, klara och objektiva principer för harmoniseringen av bestämmelserna för nätverk och då följa det förfarande som fastställts i artikel 2ea i förordning (EG) nr 1228/2003 och i artikel 2e i förordning (EG) nr 1775/2005. Byrån ska anta de förslag till föreskrifter för nätverk som tagits fram av de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 2eb i förordning (EG) nr 1228/2003 och i artikel 2ea i förordning (EG) nr 1775/2005 och övervaka genomförandet av dem. I de fall då byrån förmodar att de systemansvariga för överföringssystem inte genomfört en föreskrift för nätverk kan den göra en rekommendation till kommissionen med stöd av artikel 2eb.6a i förordning (EG) nr 1228/2003 eller artikel 2ea.6a i förordning (EG) nr 1775/2005.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3c. Byrån ska samordna utbytet mellan europeiska systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem i tredjeland.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till kommissionen om den anser att det utkast till årlig verksamhetsplan eller förslag till 10-årig investeringsplan som lagts fram för den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke‑diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad.

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om den anser att det utkast till årlig verksamhetsplan eller förslag till 10-årig investeringsplan som lagts fram för den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke‑diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad, eller överensstämmelse med den energipolitik som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Motivering

I överensstämmelse med föredragandens ändringsförslag 9 enligt vilket Europaparlamentet och rådet ska engageras starkare i byråns verksamhet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005, avge ett motiverat yttrande till kommissionen, om den anser att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte säkrar icke-diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad, att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte har antagits inom rimlig tid eller att systemansvariga för överföringssystem inte genomför en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

5. Genom delegering av kommissionens befogenheter och i enlighet med de definitioner som anges i artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 får byrån fatta upphävande beslut och föreslå kommissionen att den ska ålägga böter om den anser att ett utkast till en teknisk föreskrift inte har antagits inom rimlig tid eller att systemansvariga för överföringssystem inte genomför en teknisk föreskrift.

Motivering

Fastställa byråns rättsliga grund och rätt att fatta upphävande beslut när det gäller lagstiftning, konkurrens och den inre marknaden. Befogenheten att ålägga påföljder reserveras däremot för kommissionen, i avsaknad av en tydlig rättslig grund.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6a. Byrån ska övervaka tillståndsförfarandet för byggandet av ny gränsöverskridande kapacitet och se till att förfarandet skyndas på genom ett förstärkt regionalt samarbete.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera ett snabbt och effektivt tillståndsförfarande för byggandet av ny gränsöverskridande kapacitet och undvika att investeringsprojekt bromsas.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6b. Byrån ska övervaka de beräkningar av gränsöverskridande kapacitet som de systemansvariga för överföringssystem utför liksom det faktiska (totala) utnyttjandet av kapaciteten att länka samman näten, samt åtgärda problem i samband med orättvis, diskriminerande eller ineffektiv tillgång över nationsgränser.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. Byrån ska kunna ålägga verkningsfulla påföljder om hinder för gränsöverskridande handel inte undanröjs.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln och vidta åtgärder för att undanröja handelshinder. Oavsett om ENTSO upprättas bör byrån ha faktisk befogenhet att tvinga enskilda systemansvariga för överföringssystem att följa dess beslut. Om ENTSO upprättas blir det nödvändigt att utvidga byråns befogenheter och skyldigheter ytterligare så att de motsvarar ENTSO:s.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6d. Byrån ska ha befogenhet och skyldighet att fatta bindande beslut i alla frågor som rör tillgång till och användning av sammanlänkade överföringssystem där mer än en medlemsstat är inblandad om de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna inte nått en gemensam överenskommelse.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån ska främja samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och mellan tillsynsmyndigheter på regional nivå. Om byrån anser att bindande regler för ett sådant samarbete krävs, ska den lämna en rekommendation om detta till kommissionen.

3. Byrån ska garantera samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna på europeisk och på regional nivå. Om byrån anser att bindande regler för ett sådant samarbete krävs, ska den lämna en rekommendation om detta till kommissionen.

Motivering

Att samarbetet främjas innebär inte någon garanti för att syftet med upprättandet av byrån kan uppnås. Enligt artikel 1 i denna förordning är syftet att upprätta en byrå som ska samordna tillsynsmyndigheternas arbete.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. På begäran av en tillsynsmyndighet eller kommissionen ska byrån avge ett yttrande om huruvida ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005.

4. På begäran av en tillsynsmyndighet ska byrån avge ett yttrande om huruvida ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005 samt annan gemenskapslagstiftning som reglerar gemenskapens energipolitik.

Motivering

Utvidga byråns demokratiska ansvar för att ta hänsyn till eventuella kompletteringar av EU:s energilagstiftning.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om en nationell tillsynsmyndighet inte inom fyra månader från mottagandedagen rättar sig efter ett sådant yttrande från byrån som avses i punkt 4, ska byrån informera kommissionen.

5. Om en nationell tillsynsmyndighet inte inom fyra månader från mottagandedagen rättar sig efter ett sådant yttrande från byrån som avses i punkt 4, ska byrån informera kommissionen och regeringen i den aktuella medlemsstaten.

Motivering

Förutom kommissionen bör även regeringen i den aktuella medlemsstaten informeras.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett specifikt fall har svårt att tillämpa de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005, får den be byrån om ett yttrande. Efter samråd med kommissionen ska byrån avge ett yttrande inom fyra månader.

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett specifikt fall har svårt att tillämpa de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005, får den be byrån om ett yttrande. Byrån ska avge ett yttrande inom två månader.

Motivering

Härigenom stärks byråns möjlighet att ge oberoende råd, och förkortning av tidsfristerna.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. Byrån ska övervaka utvecklingen på gas- och elmarknaden, framför allt möjligheten för energi från förnybara källor att få tillträde till nätet, genom att ombesörja en positiv riktmärkning av nationella föreskrifter om sådant tillträde och genom att underlätta sådant tillträde i de övriga medlemsstaterna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera en verklig och positiv riktmärkning av tillträdet för förnybar energi, i enlighet med nationell praxis och nationella särdrag samt göra det lättare för sådan positiv praxis att sprida sig i andra medlemsstater tillika.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om det inlämnats en ansökan om undantag i enlighet med denna punkt och byrån inte fattat något beslut om ansökan inom tre månader från och med ansökningsdatumet, ska kommissionen fatta beslutet i byråns ställe.

Motivering

För att inte verksamheten vid byrån ska köra fast införs det ett system för att beslutsfattandet i sista hand ska kunna skötas av kommissionen om byrån drar ut på tiden med att fatta beslut om undantag.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Byrån ska arbeta för att förverkliga riktlinjerna om transeuropeiska energinät i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG1av den 6 september 2006 om riktlinjer för transeuropeiska energinät.

 

Framför allt ska byrån beakta dessa riktlinjer vid godkännandet av de 10-åriga investeringsplanerna i enlighet med artikel 6.3.

 

__________

1 EUT L 262, 22.9.2006, s. 1.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Byrån ska på kommissionens begäran utföra vissa ytterligare uppgifter som rör dess syfte.

Motivering

Kommissionen bör kunna be byrån att utföra ytterligare uppgifter inom dess allmänna ansvarsområde, om detta anses bidra till att uppfylla målen i gemenskapens regelverk för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Beredskapslagring och krishantering

 

1. När byrån offentliggör sin årsrapport ska den uppskatta unionens behov av lagring både av konjunktur- och försörjningstrygghetsskäl, och fastställa riktlinjer för investeringar i produktion och överföringsinfrastruktur.

 

2. Byrån ska samordna nationella mekanismer för energikrishantering på gemenskapsnivå.

 

3. Byrån ska samordna utbytet mellan systemansvariga för överföringssystem inom EU och systemansvariga för överföringssystem i tredjeland.

Motivering

Ändringsförslaget kompletterar föredragandens ändringsförslag 18.

Byrån bör vara en observatör på den europeiska energimarknaden och i den europeiska energipolitiken.

Samordning av krishantering och handel med tredjeland är också viktiga aspekter för att marknaderna ska fungera bättre.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8b

 

Samråd och insyn

 

1. Innan byrån antar några åtgärder ska den formellt samråda med marknadsaktörer, konsumenter och slutförbrukare, varvid samrådet ska präglas av öppenhet och insyn och framför allt beröra byråns uppgifter gentemot de systemansvariga för överföringssystemen.

 

Byrån ska, när så är lämpligt, ge berörda parter rimlig möjlighet att kommentera den föreslagna åtgärden, samt offentliggöra resultaten av samrådet.

 

2. Byrån ska bedriva sin verksamhet med stor insyn.

 

3. Byrån ska se till att allmänheten och eventuella berörda parter får objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt, när så är lämpligt, om resultaten av dess arbete.

 

4. Byrån ska i sin arbetsordning fastställa hur de insynskrav som anges i punkterna 2 och 3 ska genomföras i praktiken.

 

5. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra åtminstone föredragningslistorna, bakgrundsdokumenten och mötesprotokollen från de sammanträden som hålls av styrelsen, tillsynsnämnden och överklagandenämnden.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 8c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8c

 

Övervakning av och rapportering om energisektorn

 

1. Byrån ska övervaka utvecklingen på gas- och elektricitetsmarknaderna, särskilt slutkundspriserna på gas och elektricitet och respekten för konsumenternas rättigheter enligt direktiv 2003/55/EG och direktiv 2003/54/EG.

 

2. Byrån ska publicera en årlig rapport om utvecklingen på gas- och elektricitetsmarknaderna, som även omfattar konsumentfrågor, där den ska kartlägga vilka hinder som eventuellt återstår för att den inre marknaden för energi ska kunna fullbordas.

 

3. När byrån offentliggör sin årliga rapport kan den avge ett yttrande till Europaparlamentet och kommissionen om vilka åtgärder som kan vidtas för att avlägsna de hinder som avses i punkt 2.

Motivering

Byrån skulle ha till uppgift att lämna en årlig rapport om utvecklingen på elektricitets- och gasmarknaderna och möjlighet att avge rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra avregleringen av energimarknaderna.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 8d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8d

 

Övervakning, verkställande och påföljder

 

1. Byrån kan i samråd med kommissionen införa ekonomiska påföljder mot systemansvariga för överföringssystem som inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 eller inte tillhandahåller de uppgifter som byrån begär för att utföra sina uppgifter. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

 

2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska i samarbete med byrån ansvara för att kontrollera att de systemansvariga för överföringssystem fullgör sina skyldigheter enligt de bestämmelser som avses i denna förordning.

 

3. När påföljder utfärdas enligt denna artikel ska myndigheten offentliggöra namnen på de berörda systemansvariga samt summan av de ekonomiska påföljderna och skälen till dem.

Motivering

Byrån bör ha möjlighet att effektivt se till att bestämmelserna genomförs, för att på så sätt kunna fullgöra sina uppgifter effektivt.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Årsrapporten ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om byråns tillsynsverksamhet under det aktuella året.

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och den årsrapport om utvecklingen på gas- och elmarknaderna, som avses i artikel 8c.2. Byrån ska senast den 15 april överlämna årsrapporterna till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och revisionsrätten. Rapporten om byråns verksamhet ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om byråns tillsynsverksamhet under det aktuella året. De fem EU-institutionerna ska bevilja, eller neka att bevilja, byrån ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s energipolitik, politik för den inre marknaden för energi och konkurrenspolitik. Parlamentet ska utfärda rekommendationer för den verksamhetsplan som avses i artikel 10.4.

Motivering

Förutom att fastställa sina direkta administrativa och reglerande befogenheter måste byrån även i stora drag klargöra utvecklingen och de hinder som föreligger på gas‑ och elmarknaderna. Konsumentsynpunkter bör vederbörligen komma fram i rapporten.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. Sex av dessa ska utses av kommissionen och sex av rådet. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Två av dessa ska utses av kommissionen, två av rådet och två av Europaparlamentet. Ingen ledamot av styrelsen ska samtidigt kunna vara ledamot av Europaparlamentet. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Byråns direktör ska delta i överläggningarna om inte styrelsen beslutar något annat. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Ordföranden för tillsynsnämnden eller hans eller hennes ombud från tillsynsnämnden och byråns direktör ska delta i överläggningarna utan att ha någon rösträtt. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

Motivering

Tillsynsnämnden kommer att rent praktiskt påverkas av styrelsens beslut och därför bör tillsynsnämndens ordförande och hans eller hennes ombud från tillsynsnämnden närvara som observatör vid styrelsemötena.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna.

4. Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna, såvida inte annat stadgas i denna förordning eller i byråns stadga.

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Styrelseledamöterna ska förbinda sig att handla oberoende och med hänsyn till det allmänna bästa. För detta ändamål ska de varje år avge en skriftlig förbindelse och en skriftlig intresseanmälan, med angivande antingen av att de inte har några intressen som kan anses inkräkta på deras oberoende eller av eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses inkräkta på deras oberoende. Dessa skriftliga handlingar ska offentliggöras.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Styrelsen ska utföra sina uppgifter oberoende, objektivt och med hänsyn till det allmänna bästa, utan att söka efter eller ta emot några instruktioner från nationella eller regionala regeringar.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. Ingen ledamot av styrelsen ska samtidigt kunna vara ledamot av tillsynsnämnden.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5d. Styrelsen kan avsättas på förslag av kommissionen och genom beslut av Europaparlamentet. Europaparlamentet ska fatta sitt beslut genom omröstning med absolut majoritet.

Motivering

Enligt ändringsförslag 12.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, efter samråd med tillsynsnämnden, utse en direktör i enlighet med artikel 13.2.

1. Styrelsen ska, med tillsynsnämndens samtycke, utse en direktör i enlighet med artikel 13.2.

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens ledamöter i enlighet med artikel 11.1.

utgår

Motivering

För att garantera byråns oberoende bör styrelsen inte ansvara för att utse tillsynsnämndens ledamöter.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen ska, senast den 30 september varje år efter samråd med kommissionen och godkännande från tillsynsnämnden i enlighet med artikel 12.3, anta byråns verksamhetsplan för det kommande året och överlämna den till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Verksamhetsplanen ska antas utan att det påverkar det årliga budgetförfarandet.

4. Styrelsen ska, senast den 30 september varje år efter samråd med kommissionen och godkännande från tillsynsnämnden i enlighet med artikel 12.3, anta byråns verksamhetsplan för det kommande året och överlämna den till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Verksamhetsplanen ska antas utan att det påverkar det årliga budgetförfarandet och ska offentliggöras.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska i samråd med tillsynsnämnden ha disciplinära befogenheter över direktören.

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av styrelsen att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Styrelsens rapporter

 

Europaparlamentet och rådet kan anmoda styrelsen att rapportera om utförandet av sina uppgifter.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kommer från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en företrädare från kommissionen utan rösträtt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska utse en suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kommer från cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna eller dessas företrädare enligt artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en företrädare från kommissionen utan rösträtt. Endast en företrädare per medlemsstat från den nationella tillsynsmyndigheten får utses till tillsynsnämnden. Varje nationell tillsynsmyndighet ska ha ansvaret för att utse en suppleant från den nationella tillsynsmyndighetens personal vid innevarande tidpunkt.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant ska ha en röst.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska anta sin arbetsordning.

4. Tillsynsnämnden ska anta sin arbetsordning. I arbetsordningen ska mera detaljerade regler för omröstningar anges, särskilt villkoren för hur en ledamot kan handla på en annan ledamots vägnar samt vid behov regler om beslutförhet. I arbetsordningen kan specifika arbetsmetoder för behandling av frågor som uppkommer i samband med initiativ till regionalt samarbete föreskrivas.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan anmoda ordföranden för tillsynsnämnden att rapportera om utförandet av sina uppgifter.

Motivering

Tillsynsnämnden bör vara ansvarig inför rådet och parlamentet.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande till direktören innan de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt kompetensområde, vägleda direktören när denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke till direktören innan de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7, 8, 8a, 8b och 8c i enlighet med artikel 14.3 antas. Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt kompetensområde, vägleda direktören när denne utför sina uppgifter. Direktören ska utföra sina uppgifter i enlighet med tillsynsnämndens beslut och denna nämnd ska vara byråns enda beslutsfattande organ i frågor som rör föreskrifter för energimarknaden.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande om den kandidat som ska utses till direktör enligt artiklarna 10.1 och 13.2. Tillsynsnämndens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke till den kandidat som ska utses till direktör enligt artiklarna 10.1 och 13.2. Tillsynsnämndens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 12, punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av tillsynsnämnden att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 16.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska agera oberoende vid utförandet av sina uppgifter. Utan att det påverkar respektive befogenheter för kommissionen, styrelsen eller tillsynsnämnden får direktören inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska agera i enlighet med de beslut som fattats av tillsynsnämnden. Utan att det påverkar respektive befogenheter för kommissionen, styrelsen eller tillsynsnämnden får direktören inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

2. Styrelsen ska utse en direktör på grundval av meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och efter en inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska, med tillsynsnämndens samtycke, utse en direktör på grundval av energisektorsrelevanta meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och efter en inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna samt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

3. Direktörens mandatperiod ska vara fem år. Under de nio månaderna före periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma

3. Direktörens mandatperiod ska vara fem år. Under de nio månaderna före periodens utgång ska kommissionen göra en bedömning. Vid bedömningen ska kommissionen särskilt undersöka

(a) direktörens arbetsinsats,

(a) direktörens arbetsinsats,

(b) byråns uppgifter och behov under de närmaste åren.

(b) byråns uppgifter och behov under de närmaste åren.

4. Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av utvärderingsrapporten och endast i de fall det kan motiveras på grund av byråns uppgifter och behov, förlänga direktörens mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av kommissionen, efter att ha samrått med tillsynsnämnden och tagit största möjliga hänsyn till dess åsikt, med beaktande av bedömningsrapporten och endast i de fall det kan motiveras på grund av byråns uppgifter och behov, förlänga direktörens mandatperiod en gång med högst tre år.

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna. Varje sådan förlängning ska godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

6. Om mandatperioden inte förlängs ska direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

6. Om mandatperioden inte förlängs ska direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

7. Direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut och samråd med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut och med tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med två tredjedels majoritet av dess ledamöter.

8. Europaparlamentet och rådet kan uppmana direktören att rapportera om utförandet av sina uppgifter.

8. Utöver kravet i artikel 10.10 kan Europaparlamentet och rådet uppmana direktören att rapportera om utförandet av sina uppgifter.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens samtycke anta de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8.

3. Direktören ska med tillsynsnämndens samtycke anta de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7, 8, 8a, 8b och 8c.

Motivering

Det bör åligga direktören att anta de yttranden, rekommendationer och, viktigast av allt, de beslut som kommer från tillsynsnämnden, så att de kan omsättas i praktiken.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Europaparlamentet kan bjuda in direktören att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Varje år ska direktören utarbeta ett utkast till verksamhetsplan för byrån för det följande året och lägga fram utkastet för tillsynsnämnden och kommissionen senast den 30 juni.

6. Varje år ska direktören utarbeta ett utkast till verksamhetsplan för byrån för det följande året och lägga fram utkastet för tillsynsnämnden, Europaparlamentet och kommissionen senast den 30 juni.

Motivering

Det är viktigt med en demokratisk kontroll av byråns verksamhetsplan.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska utses av styrelsen på förslag av kommissionen, efter en inbjudan till intresseanmälan och efter samråd med tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska utses av styrelsen på förslag av kommissionen, efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan och efter samråd med tillsynsnämnden. De kandidater som styrelsen väljer ska före utnämningen göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Motivering

Det kan anges att det bör vara möjligt att delvis ersätta överklagandenämnden för skapa kontinuitet vid utnämning eller utbyte av nämnden.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av överklagandenämnden att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byråns inkomster ska främst bestå av följande:

1. Byråns inkomster ska främst bestå av följande:

(a) Ett bidrag från gemenskapen som tas upp i Europeiska gemenskapernas allmänna budget (kommissionens avsnitt).

(a) Ett bidrag från gemenskapen som tas upp under lämplig rubrik i Europeiska gemenskapernas allmänna budget (kommissionens avsnitt), enligt vad den budgetansvariga myndigheten beslutat och i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

(b) De avgifter som betalas till byrån enligt artikel 19.

(b) De avgifter som betalas till byrån enligt artikel 19.

(c) Eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras tillsynsmyndigheter.

(c) Ett ekonomiskt bidrag från varje nationell tillsynsmyndighet i varje medlemsstat.

 

(ca) Eventuella alternativa finansieringsmetoder som föreslagits, framför allt med hjälp av en avgift på el- och gasflöden, och

(d) Eventuella legat, gåvor eller bidrag som avses i artikel 10.6.

(d) Eventuella legat, gåvor eller bidrag som avses i artikel 10.6.

 

Styrelsen ska senast den [...] överenskomma om storleken på det ekonomiska bidrag som varje medlemsstat ska ge enligt artikel 18.

 

__________

1 12 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avgifter ska betalas till byrån när det begärs beslut om undantag enligt artikel 8.1.

1. Avgifter ska betalas till byrån när det begärs beslut om undantag enligt artikel 8.1 eller när det begärs specifika eller speciella råd, rekommendationer, beslut eller övervakningsuppdrag med avseende på de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem.

Motivering

För att öka byråns ekonomiska oberoende och på grund av problemet med den minskade EU‑budgeten föreslås att möjligheterna att söka finansiering från marknaden utökas.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska direktören utarbeta ett preliminärt förslag till budget som omfattar driftskostnaderna och verksamhetsplanen för nästa budgetår, och direktören ska överlämna detta preliminära förslag till styrelsen tillsammans med en preliminär tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen på grundval av direktörens förslag göra en beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska styrelsen överlämna denna beräkning, samt ett förslag till tjänsteförteckning, till kommissionen. Innan denna beräkning antas ska direktörens förslag överlämnas till tillsynsnämnden, som kan avge ett yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska direktören utarbeta ett preliminärt förslag till budget som omfattar driftskostnaderna och verksamhetsplanen för nästa budgetår, och direktören ska överlämna detta preliminära förslag till styrelsen tillsammans med en preliminär tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen på grundval av direktörens förslag göra en beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska styrelsen överlämna denna beräkning, samt ett förslag till tjänsteförteckning, till kommissionen. Innan denna beräkning antas ska direktörens förslag överlämnas till tillsynsnämnden, som kan avge ett motiverat yttrande om förslaget.

Motivering

Direktören har nyckelrollen när det gäller tillsynsfunktionen. Med tanke på detta och för att garantera direktörens oberoende i tillsynsfrågor bör han eller hon få ett fullt motiverat yttrande från tillsynsnämnden.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen får införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid byrån.

4. Styrelsen får införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att i undantagsfall uppehålla tjänst vid byrån.

Motivering

En alltför omfattande rekrytering av personal som utsänts av nationella myndigheter och tillsynsmyndigheter skulle försvaga byråns oberoende och bör tillgripas endast i undantagsfall.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera byråns verksamhet. Detta innefattar de resultat som byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, uppdrag och uppgifter enligt denna förordning och i dess årliga verksamhetsplaner.

1. Kommissionen ska utvärdera byråns verksamhet. Detta innefattar de resultat som byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, uppdrag och uppgifter enligt denna förordning och i dess årliga verksamhetsplaner. Denna utvärdering ska bygga på ett omfattande samråd.

Motivering

Klargöra utvärderingsmetoden och nyttan av den i samband med att byråns verksamhetsplaner utarbetas.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första utvärderingsrapporten för Europaparlamentet och rådet senast fyra år efter att den första direktören har börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska sedan lägga fram en utvärderingsrapport minst vart femte år.

2. Kommissionen ska lägga fram den första utvärderingsrapporten för Europaparlamentet och rådet senast tre år efter att den första direktören har börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska sedan lägga fram en utvärderingsrapport minst vart tredje år.

MOTIVERING

Inledning

Under debatten om förordningen har föredraganden blivit mer övertygad om behovet av att gå längre än kommissionens förslag om byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, och skapa en byrå med större oberoende och beslutsbefogenheter.

Föredraganden anser att byrån, om den verkligen ska kunna bidra till utvecklingen av en integrerad konkurrenskraftig energimarknad för Europeiska unionen, behöver mer vidsträckta befogenheter, oberoende av kommissionen, att hantera gränsöverskridande situationer och verka för effektivt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem och nationella energitillsynsmyndigheter.

Ändringsförslagen i förslaget till betänkande syftar därför till att ge byrån betydande nya beslutsbefogenheter – särskilt över utarbetandet av tekniska föreskrifter och de investeringsplaner som de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem ska ta fram – liksom större oberoende i fråga om tillsyn och finansiering.

Större befogenheter och oberoende bör dock gå hand i hand med ökat ansvar – inför parlamentet och inför viktiga intressenter. För att balansera byråns nya befogenheter föreslår föredraganden därför att dess samrådsskyldighet, öppenhet och ansvar inför parlamentet utökas betydligt.

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att det tredje energipaketet måste behandlas som ett paket – med byrån som ett centralt genomgående inslag. De uppgifter, befogenheter och skyldigheter som parlamentet tilldelar byrån i denna förordning måste överensstämma med övriga förslag till direktiv och förordningar i paketet – särskilt i relation till de befogenheter och det ansvar som ligger hos de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem.

Rättsliga frågor: Institutionell balans och byråns befogenheter

Europaparlamentet inser vikten av principen om jämvikt mellan institutionerna, som Europeiska kommissionen enligt fördraget har i uppdrag att värna.

Under arbetet med förslaget till betänkande har föredraganden varit medveten om de centrala rättsprinciper som fastställs i EG‑domstolens rättspraxis i domen i målet Meroni från 1958 (med flera mål), nämligen

· att en delegerande myndighet inte kan ge ett annat organ befogenheter som skiljer sig från de befogenheter den själv innehar enligt fördraget och som inte omfattas av samma skyldigheter,

· att det inte är möjligt att delegera befogenheter som innebär en vidsträckt bedömningsfrihet i fråga om många olika målsättningar och uppgifter, för att på så sätt flytta ansvaret och undgå politisk kontroll.

På denna grundval har befintliga europeiska byråer huvudsakligen tilldelats informations‑ och samordningsuppgifter, och möjligheten att utöva beslutsbefogenheter (med rättsligt bindande verkan för tredjepart) har varit begränsad till att endast omfatta enskilda fall.

Varje byrå har dock sin egen institutionella ram, och deras ansvarsområden måste i första hand fastställas utifrån behoven inom de specifika sektorer där de ska verka. Det är detta synsätt vi måste anlägga när vi utformar denna nya byrå för energisektorn.

På det hela taget anser föredraganden att de centrala principerna i Meronidomen inte berörs av hans ändringsförslag.

Uppfattningen att byrån, enligt förslagen i betänkandet, kommer att ha en vidsträckt bedömningsfrihet är diskutabel. Situationen är helt annorlunda än den som behandlades i Meronimålet, där den myndighet till vilken ansvaret delegerades var tvungen att beakta ”åtta olika målsättningar”. Byrån kommer att fatta beslut som kräver utpräglat tekniska utvärderingar; den kommer inte att utöva det slags bedömningsfrihet som kräver ett val mellan många olika och motstridiga allmänna intressen.

I själva verket medför de funktioner som byrån anförtros i enlighet med artikel 4 i ändrad lydelse varken allmänna regleringsbefogenheter eller någon allmän utvärderingsfrihet som kan jämställas med att utarbeta ”energipolitik” (inte ens delvis). I dessa ändringsförslag begränsas möjligheten att anta bindande beslut till enskilda beslut eller regler rörande strikt tekniska frågor som behövs för att garantera en väl fungerande och säker inre energimarknad.

Ändringsförslagen till artikel 6.3 åskådliggör detta synsätt. Byrån bemyndigas bara att godkänna sådana föreskrifter (utarbetade av de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem) som avser den tekniska driften av nätet. Å andra sidan ska den bara ge kommissionen råd om föreskrifter som huvudsakligen avser konkurrens och marknadsregler. Samtidigt som godkännandet av rent tekniska föreskrifter är en lämplig, rent teknisk uppgift för byrån, tar kommissionen med rätta på sig ansvaret för marknadsföreskrifter, eftersom de avser konkurrenspolitik.

De principer som fastställdes i Meronimålet måste därför ses i sitt sammanhang i stället för att tillämpas på ett förenklat, alltför konservativt sätt. När det gäller byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (vars rättsliga grund är artikel 95 i EG‑fördraget) krävs större försiktighet vid översynen av principerna.

Byråns styrelseform och struktur

De föreslagna förändringarna av byråns struktur och verksamhet syftar till att uppnå den mest effektiva balansen mellan behovet av en oberoende tillsyn, å ena sidan, och lämplig politisk kontroll, å andra sidan. En central princip för föredraganden är att en byrås oberoende är avgörande inte bara för dess effektivitet, utan även för dess trovärdighet.

Med detta i åtanke medför föredragandens ändringsförslag följande centrala förändringar:

· En mer framträdande roll för tillsynsnämnden och parlamentet vid tillsättningen av direktören. Direktören tillsätts alltjämt av styrelsen, men på grundval av en förteckning över minst två namn som föreslagits av tillsynsnämnden i stället för av kommissionen.

· En effektivare och öppnare styrelse. Antalet ledamöter i styrelsen begränsas avsevärt: styrelsen får sammanlagt fem ledamöter – vardera två som utses av kommissionen respektive rådet, men även en utsedd företrädare för Europaparlamentet, för att garantera att lagstiftarens åsikter återspeglas. Ledamöterna måste förbinda sig att agera oberoende samt avge en skriftlig förbindelse och en skriftlig anmälan om intressen som kan tänkas påverka detta oberoende.

· En tidsgräns införs för att garantera snabbt beslutsfattande av byrån. Byrån måste fatta beslut inom en fastställd tidsgräns, på förslagsvis tre månader. Om inget beslut fattas inom den tiden återgår beslutet till kommissionen. Härigenom undviks institutionell handlingsförlamning och osäkerhet för marknaden. Dessutom förses kommissionen med en lämplig mekanism för övervakning och kontroll.

· Ökat ekonomiskt oberoende för byrån. Byrån ges ökat utrymme att söka finansiering på marknaden (i utbyte mot tillhandahållna tjänster/fattade beslut) och nationella tillsynsmyndigheter.

På det hela taget kommer dessa förslag att stärka byråns oberoende i tillsynen och samtidigt garantera verklig politisk ansvarighet. Framför allt kommer byråns ansvar inför parlamentet att stärkas.

Samråd, övervakning och rapportering

Ett lämpligt sätt att tilldela byrån bindande befogenheter (i ett steg som ytterligare kommer att öka dess förenlighet med Meroniprinciperna) är att upprätta en adekvat rättslig ram som garanterar att samråd sker med alla berörda parter, ålägger byrån en tydligt angiven skyldighet till öppenhet och, i synnerhet, utökar byråns ansvar gentemot Europaparlamentet (genom informationslämnande och rapportering).

Genom de föreslagna nya artiklarna 8b (ny) och 8c (ny) skulle därför i den föreslagna förordningen följande bestämda skyldigheter införas för byrån:

· Att samråda med alla berörda parter om eventuella åtgärder som vidtas enligt förordningen.

· Att garantera en hög grad av öppenhet och sörja för enkel tillgång till information, genom tydliga bestämmelser i byråns arbetsordning.

· Att övervaka utvecklingen på gas‑ och elmarknaderna – särskilt när det gäller konsumentfrågor – och utarbeta en årlig rapport till parlamentet och kommissionen, med (om så är lämpligt) förslag på åtgärder för att förbättra marknadsöppnandet.

Slutsats

Målet för det tredje energipaketet är att energimarknaden, som fram till för ett årtionde sedan byggde på ett monopolsystem, gradvis ska gå från ett liberaliseringsstadium till ett stadium där verklig och hållbar konkurrens råder.

För att detta syfte ska uppnås bör förhållandet mellan regleringsprocesser och marknadsutveckling styras av ett synsätt som inriktas på

· den framtida marknadssituationen (dvs. ett framåtblickande synsätt), där villkoren blir långt mer konkurrenspräglade och diversifierade,

· konkurrenslagstiftningens genomförande, för att i möjligaste mån begränsa de förhandsregler som tillämpas från fall till fall till ett minimum.

Dessa målsättningar kan eftersträvas på EU‑nivå med en konkurrenspräglad ram och förhandsregler som harmoniseras. Det betyder att regleringen av energisektorn successivt kommer att minska till dess att de regler som tillämpas är konkurrensregler. Det måste påpekas att sektorspecifik reglering kommer att fortsätta att spela en roll om inte en effektiv konkurrensmiljö uppnås.

För att energisektorn ska lyda under ett system som framför allt bygger på konkurrensregler måste det dock först slås fast att branschen inte längre är ett naturligt monopol, utan har blivit en ”vanlig” bransch.

Den europeiska energimarknadens framtid och dess utveckling efter det tredje energipaketets genomförande kommer därför att kräva att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter spelar en framträdande roll. Byråns befogenheter och oberoende måste följaktligen utökas utöver vad kommissionen har föreslagit.

YTTRANDE från budgetutskottet (7.5.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Föredragande: Jutta Haug

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Budgetkonsekvenser

De samlade årliga kostnaderna för den nya byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter beräknas till cirka 6–7 miljoner euro per år, varav 5 miljoner euro för personalutgifter (som genomsnittskostnad per person används kostnaden för Europeiska kommissionens personal, dvs. 0,117 miljoner euro per år, vilket inkluderar kostnader för byggnader och därmed sammanhängande administrativa utgifter), 1 miljon euro för driftskostnader (möten, undersökningar, översättning, publikationer och PR) och resten för kapitalutgifter (avseende inköp av lös egendom och därmed sammanhängande kostnader) och utgifter för tjänsteresor.

De årliga kostnaderna för byrån kommer att täckas av bidrag från gemenskapen. Byrån har begränsade intäkter som härrör från avgifter som ska betalas av tredje part och som tas ut när byrån fattar vissa beslut.

Personal

Kommissionen föreslår att den nya byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, med tanke på arbetsuppgifterna, bör ha en personalstyrka som är begränsad till 40–50 personer. Denna bedömning bygger på en analys av personalbehovet hos nationella tillsynsmyndigheter och en analys av vilket minimum av resurser som krävs för att man ska kunna utföra de föreslagna arbetsuppgifterna, i synnerhet mot bakgrund av möjligheten att uppnå samverkansvinster om man utnyttjar de resurser som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna för att bistå byrån i dess arbete. Enligt kommissionen är den föreslagna personalstyrkan i linje med dessa myndigheters behov. Dessutom menar kommissionen att personalbehovet skulle vara mycket större om kommissionen själv skulle utföra byråns uppgifter.

Utvärdering

Ur budgetsynpunkt har föredraganden vissa betänkligheter mot att det inrättas en ny byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter eftersom det råder osäkerhet om dess finansiering. Dessa betänkligheter gäller följande punkter:

1) Den nya byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter måste finansieras under underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013 där marginalerna blivit ytterst begränsade. Under denna rubrik har redan en viss omplanering varit nödvändig för att nå en överenskommelse om finansieringen av Galileo. Den återstående marginalen under underrubrik 1a blev därmed 0.

Finansieringen av den nya byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ingår varken i kommissionens senaste finansieringsprogram från den 31 januari 2008 eller i de tabeller som bifogats den årliga politiska strategin för 2009, i vilken det bara hävdas att byrån ”ska finansieras genom motsvarande nedskärningar av andra åtgärder (huvudsakligen åtgärder som faller inom institutionernas behörighet) inom politikområdet transport och energi”. Inga ytterligare uppgifter om detta har presenterats.

Kommissionen bekräftade vid kontakter med budgetkontrollutskottet att man avser att finansiera byrån utan att minska marginalen under underrubrik 1a, dvs. genom omfördelning utanför budgetposter som faller under medbeslutandeförfarandet. Kommissionen har hittills inte exakt kunnat ange hur detta kommer att ske.

Även om denna manöver skulle lämna marginalen oberörd på pappret, betyder detta emellertid att finansieringen av byrån kommer att genomföras genom att man utnyttjar de sista ”fritt tillgängliga” medlen under underrubrik 1a och att varje ny prioritering som dyker upp i framtiden kommer att kräva en formell omplanering (vilket man redan meddelat kommer att bli nödvändigt för inrättandet av den planerade nya myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation). Detta anser föredraganden vara oacceptabelt (se ändringsförslag 1).

2) I detta sammanhang måste det påpekas ännu en gång att organ, som den nya byrå som föreslås här, främst utför administrativa uppgifter. Man bör alltså därför allvarligt överväga möjligheten att finansiera sådana organ under rubrik 5 i den fleråriga budgetramen, vilket dessutom har fördelen av att marginalerna där inte är lika begränsade som för de andra rubrikerna, vilka täcker driftsutgifter (se ändringsförslag 2).

3) Naturligtvis kommer artikel 47 i det interinstitutionella avtalet att behöva tillämpas för att inrätta detta nya organ så snart som kommissionen slutligen har offentliggjort uppgifterna om hur det ska finansieras. Om lagstiftaren skulle besluta om att inrätta detta organ, kommer budgetmyndigheten att behöva nå en överenskommelse om dess finansiering inom ramen för bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet (se ändringsförslag 3).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott förkasta kommissionens liggande förslag på grund av osäkerheten när det gäller dess finansiering och att infoga följande ändringsförslag i sitt förslag till lagstiftningsresolution.

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning inte är förenligt med taket för underrubrik 1a i den gällande fleråriga budgetramen 2007–2013 utan att äventyra finansieringen av andra prioriteringar. Kommissionen har meddelat att den avser att finansiera den nya byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter uteslutande genom omfördelning inom underrubrik 1a. Parlamentet upprepar dock att budgetmyndigheten inte har fått några detaljerade uppgifter om denna omfördelning, så det är fortfarande oklart vilka program eller prioriteringar som berörs och vilka konsekvenserna blir av detta under finansieringsperioden samt huruvida en tillräcklig marginal därefter kommer att återstå i underrubrik 1a.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet påpekar att den föreslagna byrån huvudsakligen kommer att utföra administrativa uppgifter och bistå kommissionen. Därför anser parlamentet att alla möjligheter i den fleråriga budgetramen 2007–2013, inklusive rubrik 5 där det fortfarande verkas finnas tillräckliga marginaler, ska utforskas för att finansiera den nya byrån.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 ska tillämpas för att inrätta byrån. Om den lagstiftande myndigheten skulle besluta att inrätta ett sådant organ, kommer parlamentet att inleda förhandlingar med den andra grenen av budgetmyndigheten i syfte att i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av detta organ, i linje med de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Referensnummer

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.10.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Behandling i utskott

27.3.2008

1.4.2008

8.4.2008

 

Antagande

6.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (14.5.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Föredragande: Alain Lipietz

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter kommer lägligt och är en logisk följd av de senaste årens utveckling av den europeiska energipolitiken.

Ursprungligen var det i huvudsak företag, i allmänhet offentliga företag, som tillhandahöll allmänna el‑ och gastjänster i de 27 EU‑länderna, och dessa företag hade praktiskt taget en nationell eller regional monopolställning. Sedan länge hade dock dessa enheter sålt energi till varandra. Därför var det nödvändigt att fastställa regler för att garantera sund konkurrens mellan dessa enheter och de nya enheter som kunde etablera sig på marknaden. Det synsätt som så småningom blev dominerande innebär att man skiljer mellan dels näten för överföring av energi (el och gas) och dels alla de företag som producerar och distribuerar energi. Denna åtskillnad bör säkra att överföringssystemet inte påverkas av producenterna. Metoderna för sådan åtskillnad (med eller utan uppdelning av ägandet) behandlas inte i denna förordning. Kommissionen klargör också att åtskillnaden måste genomföras oavsett om det handlar om offentligt eller privat ägda överförings‑, produktions‑ eller distributionsföretag.

Resultatet av denna utveckling är att systemet med nationella överföringsnät i EU har omvandlats till naturliga monopol, precis som systemet med vägar, hamnar och flygplatser, mellan vilka lastbilar, fartyg och flygplan som tillhör tusentals konkurrerande företag rör sig. Kommissionen går så långt att den anger att en del av lagringskapaciteten för gas måste integreras i den europeiska kollektiva nyttighet som överföringssystemet utgör.

Följaktligen finns det tre problem:

– Att garantera fritt tillträde till överföringssystemet för både stora och små producenter (från ägaren av ett vindkraftverk till ägaren av flera kärnkraftverk), med full insyn och utan diskriminering på grund av storlek eller nationalitet.

– Att reglera energimarknaden utifrån EU:s energipolitik (som innefattar politik för social och regional integration samt skydd av miljön, särskilt klimatet).

– Att genomföra den fysiska sammankopplingen och harmoniseringen av tekniska föreskrifter mellan näten på EU‑nivå samt öppna upp näten för tredjeländer, som levererar exempelvis gas (Ryssland) eller överför el (Schweiz).

Denna nödvändiga sammankoppling och harmonisering gör det motiverat att inrätta en enhet för samordning av tillsynsmyndigheter (byrån).

Systemet med nationella sammankopplade överföringsnät och tillsynsmyndigheter som samordnas av byrån skulle utgöra en verklig allmän energitjänst, som bygger på EU‑samarbete.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Två punkter behöver dock förtydligas.

Den första punkten: byråns befogenheter.

Kommissionen förkastar med rätta tanken att fördragen skulle ändras enbart i syfte att ge byrån tvingande befogenheter. Kommissionen konstaterar även att den varken har de tekniska eller personalmässiga resurser som krävs för denna uppgift. Den föreslår därför en i huvudsak rådgivande byrå som skulle överlåta beslut och eventuella påföljder åt kommissionen.

Föredraganden anser att det finns en tillräcklig rättslig grund för att utvidga byråns befogenheter när det gäller den inre marknaden och kamp mot missbruk av dominerande ställning, samtidigt som befogenheten att ålägga böter överlåts åt kommissionen. Under nuvarande omständigheter kan däremot övervakningen av att tillsynsmyndigheternas åtgärder är förenliga med EU:s energipolitik endast bli föremål för icke‑tvingande yttranden.

Den andra punkten: byråns ansvar.

Byråns trovärdighet i förhållande till marknaden kräver i sig totalt oberoende i förhållande till de aktörer vars agerande byrån ska reglera, vare sig dessa är ansvariga för energiöverföring eller är producenter eller distributörer av energi. En byrå som beviljats sådana beslutsbefogenheter gentemot privata eller offentliga aktörer bör ha en legitimitet som vilar på ett demokratiskt ansvar.

Föredraganden, som föreslår att byråns kapacitet att vidta direkta åtgärder ska stärkas (utan att gå via kommissionen), har därför försökt att balansera dessa utökade befogenheter med ett ökat demokratiskt ansvar gentemot parlamentet och rådet. Byrån måste inte bara följa fördragen och sekundärrätten utan även ta hänsyn till beslut och yttranden från de lagstiftande EU‑organ som gett byrån dess befogenheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet uppmanade på sitt vårmöte 2007 kommissionen att föreslå åtgärder för att inrätta en oberoende mekanism för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter.

(4) Europeiska rådet uppmanade på sitt vårmöte 2007 kommissionen att föreslå åtgärder för att inrätta en oberoende mekanism som möjliggör för nationella tillsynsmyndigheter att samarbeta sinsemellan och att fatta beslut i viktiga gränsöverskridande frågor.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete och undanröja hindren för gränsöverskridande utbyten för att uppnå målen med den europeiska energipolitiken. Ett oberoende instrument, som kan fylla det nuvarande tomrummet, tjänar det dubbla syftet att införliva det europeiska perspektivet i de nationella tillsynsmyndigheternas verksamhet och bidrar till att gemenskapens principer om lika behandling följs, till att likvärdiga villkor för tillgång till europeiska överföringsnät för gas och el tillämpas samt till att den inre marknaden fungerar väl. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) ska vara ett organ som möjliggör för nationella tillsynsmyndigheter att stärka sitt samarbete i ett europeiskt perspektiv och, på en gemensam grundval, delta i en myndighetsutövning på EU‑nivå.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Utifrån en konsekvensbedömning rörande vilka resurser som skulle krävas för en central enhet drogs slutsatsen att en oberoende central enhet skulle erbjuda flera långsiktiga fördelar jämfört med andra alternativ. En byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan kallad byrån, bör därför inrättas.

(5) Utifrån en konsekvensbedömning rörande vilka resurser som skulle krävas för en central enhet drogs slutsatsen att en oberoende central enhet skulle erbjuda flera långsiktiga fördelar jämfört med andra alternativ. Modellen med en byrå valdes framför andra, såsom ERGEG+. Modeller som förkastats r övervägas på nytt om byrån inte uppnår förväntade resultat.

Motivering

Kommissionen har förkastat ett antal andra alternativ, såsom ERGEG+ eller en organisation i likhet med Europeiska centralbankssystemet. Om den bibehållna byråmodellen inte ger förväntade resultat, bör kommissionen på nytt överväga de andra alternativen och ändra förordningen i enlighet därmed.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner som på nationell nivå utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på gemenskapsnivå. I detta syfte måste byråns oberoende, tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, öppenhet och effektivitet garanteras.

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner som på nationell nivå utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på gemenskapsnivå. I detta syfte måste byråns och dess ledamöters oberoende gentemot konsumenter, energiproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionsnät (offentliga eller privata) garanteras, liksom att byråns åtgärder är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Dessutom måste byråns tekniska kapacitet, dess kapacitet att anpassa sig till utvecklingen på tillsynsområdet, öppenhet, demokratiska kontrollansvar och effektivitet garanteras.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör skapas en struktur för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Denna struktur bör underlätta en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden för el och gas i hela gemenskapen. När det gäller fall som berör mer än en medlemsstat bör byrån få befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör omfatta regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater, undantag från regler om den inre marknaden i fråga om nya sammanlänkningar av elnät och nya gasinfrastrukturer som är belägna i mer än en medlemsstat.

(8) Det bör skapas en integrerad struktur där de nationella tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Denna struktur bör underlätta en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden för el och gas i hela gemenskapen. När det gäller fall som berör mer än en medlemsstat bör byrån få befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör omfatta regelverket för infrastruktur som förbinder minst två medlemsstater, undantag från regler om den inre marknaden i fråga om nya sammanlänkningar av elnät och nya gasinfrastrukturer som är belägna i mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Eftersom byrån har överblick över de nationella tillsynsmyndigheterna bör den kunna ge kommissionen råd när det gäller frågor om marknadsreglering. Den bör också informera kommissionen när den anser att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inte ger de nödvändiga resultaten eller när en nationell tillsynsmyndighet vars beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns yttrande.

(9) Eftersom byrån har överblick över de nationella tillsynsmyndigheterna och andra källor bör den kunna ge råd till kommissionen, övriga EU-institutioner och de nationella tillsynsmyndigheterna från minst två medlemsstater när det gäller frågor om marknadsreglering. Den bör också informera kommissionen när den anser att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inte ger de nödvändiga resultaten eller när en nationell tillsynsmyndighet vars beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns yttrande.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-bindande riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utarbeta handledningar i god praxis och utfärda riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter, de ansvariga för överföringsnäten och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis och ha bindande riktlinjer för att följa gemenskapsprinciperna inom ramen för EU:s energipolitik.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt och framför allt oberoende sätt. Tillsynsmyndigheternas oberoende utgör inte bara en huvudprincip för god samhällsstyrning utan också ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Byrån bör således avspegla situationen på nationell nivå och agera oberoende av alla marknadsintressen och varken söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ.

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt, öppet, välgrundat och framför allt oberoende sätt. Tillsynsmyndigheternas oberoende i förhållande till energiproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionssystem utgör en huvudprincip för god samhällsstyrning och ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Byrån och dess ledamöter bör således avspegla situationen på nationell nivå och gemenskapsnivå och agera oberoende av alla marknadsintressen, undvika intressekonflikter och varken söka eller ta emot instruktioner eller rekommendationer från någon regering eller något annat offentligt eller privat organ, samtidigt som den ska följa gemenskapslagstiftningen i fråga om energi, miljö, den inre marknaden och konkurrenspolitiken samt informera EU:s myndigheter om sina beslut och förslag.

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra byråns oberoende: oberoende i förhållande till de operatörer den ska medla mellan, samt demokratiskt ansvar när det gäller EU:s lagstiftning och lagstiftningsorgan.

Klargöra byråns demokratiska ansvar.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta beslut bör berörda parter av processekonomiska skäl ha rätt att överklaga till en överklagandenämnd, som bör utgöra en del av byrån men vara oberoende av dess administrativa och beslutsrelaterade struktur.

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta beslut bör berörda parter av processekonomiska skäl ha rätt att först överklaga till en överklagandenämnd, som bör utgöra en del av byrån men vara oberoende av dess administrativa och beslutsrelaterade struktur. Överklagandenämndens beslut måste kunna överklagas inför domstolen.

Motivering

Klargöra parternas rätt att överklaga byråns beslut.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar som finns hos gemenskapens organ. Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter.

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar som finns hos gemenskapens organ, särskilt Århuskonventionen. Styrelsen bör godkänna protokollen och vidta praktiska åtgärder för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter.

Motivering

Bekräfta Århuskonventionens tvingande karaktär (t.ex. när det gäller insyn vid miljökonsekvensbedömningar) för alla EU‑institutioner och därmed också byrån.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) I enlighet med lämpliga avtal som ingås av gemenskapen bör tredjeländer kunna delta i byråns arbete.

(18) I enlighet med lämpliga avtal som ingås av gemenskapen bör tredjeländer kunna delta i byråns arbete i enlighet med fördragets bestämmelser.

Motivering

Avtalen med tredjeländer måste godkännas av relevant lagstiftningsorgan, i enlighet med fördragets bestämmelser.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. samarbete på gemenskapsnivå mellan nationella tillsynsmyndigheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och deras medverkan på gemenskapsnivå, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför till följd av omfattningen av åtgärdens effekter bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan kallad byrån, ska inrättas för att på gemenskapsnivå komplettera de tillsynsuppgifter som på nationell nivå utförs av de tillsynsmyndigheter som anges i artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG och, vid behov, samordna deras verksamhet.

En byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan kallad byrån, ska inrättas för att – om minst två medlemsstater berörs – på gemenskapsnivå komplettera de tillsynsuppgifter som på nationell nivå utförs av de tillsynsmyndigheter som anges i artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG och, vid behov, samordna deras verksamhet.

Motivering

Förtydligande att byrån ska agera då det på grund av gränsöverskridande verksamhet finns risk för brister i tillsynen.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den får i synnerhet förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den får föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Motivering

Byrån ska inte förvärva någon egendom.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byråns rättsakter

Byråns uppgifter

Byrån får

Byrån ska

(a) avge yttranden till systemansvariga för överföringssystem,

(a) avge yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem med avseende på frågor som gäller den inre marknadens funktion, såsom icke-diskriminering och verklig konkurrens,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,

(b) avge yttranden och rekommendationer till tillsynsmyndigheter med avseende på frågor som gäller den inre marknadens funktion, såsom icke-diskriminering och verklig konkurrens,

(c) avge yttranden och rekommendationer till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, konsumenter, energiproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionssystem,

 

ca) utarbeta handledningar för god praxis och anta riktlinjer, i enlighet med artiklarna 6 och 7,

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 7 och 8.

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 6, 7 och 8.

Motivering

Kommissionens förslag ger inte byrån de befogenheter den behöver för att fullgöra sin uppgift, dvs. att möjliggöra ett samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, hantera gränsöverskridande frågor och i allmänhet bidra till att den inre marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får på begäran av kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden till kommissionen i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Byrån får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden till dessa institutioner i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Motivering

Utvidga byråns rådgivande roll till att omfatta EU:s lagstiftande organ.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Byrån ska upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med organisationer som företräder aktuella intressen inom sektorn och ska rådfråga berörda parter före antagandet av handlingar som påverkar dem.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter eller marknadsföreskrifter, utkastet till årlig verksamhetsplan och förslaget till 10-årig investeringsplan.

3. Efter att ha rådfrågat relevanta intressenter ska byrån utarbeta strategiska riktlinjer för det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och för det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter och den tioåriga investeringsplanen, med en förteckning över hindren för gränsöverskridande nätverksutveckling på grund av skillnader i tillståndsförfaranden eller rutiner, för att säkra icke-diskriminering, effektiv konkurrens samt att den inre marknaden fungerar effektivt och säkert, inom ramen för den energipolitik som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Motivering

Medan de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen (ENTSO) ansvarar för att utveckla koder och tioåriga investeringsplaner, bör byrån kunna tillhandahålla vägledning för att se till att den inre marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, ge råd till kommissionen om utarbetandet av strategiska riktlinjer för att bistå det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen, utarbetandet av koder och bestämmelser (inklusive tekniska koder, gemensamma verktyg för nätdrift och forskningsplaner, en tioårig investeringsplan inklusive, vartannat år, en plan för tillräcklig produktion, och en årlig verksamhetsplan) enligt artikel 2c.1 a–c i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2c.1 a–c i förordning (EG) nr 1775/2005, inklusive, där så är lämpligt, när det gäller antagandet av bindande riktlinjer. Byrån ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, ge råd till kommissionen när det gäller utarbetandet av marknadsföreskrifter och antagandet av bindande riktlinjer.

Motivering

Omfattningen av och grundligheten hos de föreslagna föreskrifterna och bestämmelserna – oavsett om de gäller all infrastruktur för överföring eller samspel mellan befintliga nationella överföringsnätverk – bör fastställas på förhand. För det första bör byrån ge råd till kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, om den exakta omfattningen av och grundligheten hos en föreskrift eller bestämmelse inom de områden som specificerats i artikel 2c.3 i förordningen om el och gas. På samma sätt måste de övergripande målen och omfattningen av den tioåriga investeringsplanen fastställas på förhand.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till kommissionen om den anser att det utkast till årlig verksamhetsplan eller förslag till 10-årig investeringsplan som lagts fram för den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke‑diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad.

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till kommissionen om den anser att det utkast till årlig verksamhetsplan eller förslag till 10-årig investeringsplan som lagts fram för den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke‑diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad, eller överensstämmelse med den energipolitik som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Motivering

Erinra om den rättsliga ramen för byråns åtgärder.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005, avge ett motiverat yttrande till kommissionen, om den anser att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte säkrar icke-diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad, att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte har antagits inom rimlig tid eller att systemansvariga för överföringssystem inte genomför en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

5. Genom delegering av kommissionens befogenheter och i enlighet med de definitioner som anges i artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 får byrån fatta upphävande beslut och föreslå kommissionen att den ska ålägga böter om den anser att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte säkrar icke-diskriminering, genuin konkurrens och en väl fungerande marknad, att en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift inte har antagits inom rimlig tid eller att systemansvariga för överföringssystem inte genomför en teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

Motivering

Fastställa byråns rättsliga grund och rätt att fatta upphävande beslut när det gäller lagstiftning, konkurrens och den inre marknaden. Befogenheten att ålägga påföljder reserveras däremot för kommissionen, i avsaknad av en tydlig rättslig grund.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Inom ramen för sitt arbetsprogram eller på begäran av kommissionen ska byrån utarbeta handledningar för god praxis och anta riktlinjer med syfte att garantera principerna om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad vid utarbetandet av tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter, det preliminära årliga arbetsprogrammet och den preliminära tioåriga investeringsplanen. Dessa riktlinjer ska vara bindande bara om de antas genom ett relevant föreskrivande förfarande.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Byrån ska övervaka genomförandet av de riktlinjer som den antar i enlighet med bestämmelserna i punkt 6a och kan – på eget initiativ eller på begäran av kommissionen eller en behörig myndighet eller berörd operatör – fatta beslut om att kontrollera att riktlinjerna tillämpas av de parter de var avsedda för.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. Byrån ska rådfråga marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare i stor utsträckning och på ett tidigt stadium, på ett öppet och tydligt sätt, särskilt när det gäller dess uppgifter i samband med systemansvariga för överföringssystem.

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs för närvarande av ERGEG. Europeiska byrån för samarbete mellan de nationella energitillsynsmyndigheterna bör överta denna uppgift eftersom den redan har väl inarbetade regler och erfarenhet av att utföra offentliga samråd. Byrån är också, till skillnad från de systemansvariga för överföringssystemen (TSO), det organ som inrättats för att agera till förmån för alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån får i enlighet med sin verksamhetsplan eller på begäran av kommissionen anta icke-bindande riktlinjer som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

2. Byrån ska i enlighet med sin verksamhetsplan eller på begäran av kommissionen utarbeta handledningar för god praxis som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer inom ramen för EU:s energipolitik. Den kan också anta riktlinjer som upphäver bindande krav enligt gemenskapslagstiftningen för att garantera gemenskapsprinciperna om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en effektiv inre marknad vid utarbetandet av tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter, det preliminära årliga arbetsprogrammet och den preliminära tioåriga investeringsplanen. Riktlinjerna ska vara icke-bindande när syftet är att skapa jämvikt på energimarknaderna genom ökad produktion eller ändrade produktionstekniker, energihushållning, sänkta utsläpp av växthusgaser och förbättring av EU:s energieffektivitet, i enlighet med den energipolitik som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. På begäran av en tillsynsmyndighet eller kommissionen ska byrån avge ett yttrande om huruvida ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005.

4. På begäran av en tillsynsmyndighet ska byrån avge ett yttrande om huruvida ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005 samt annan gemenskapslagstiftning som reglerar EU:s energipolitik.

Motivering

Utvidga byråns demokratiska ansvar för att ta hänsyn till eventuella kompletteringar av EU:s energilagstiftning.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett specifikt fall har svårt att tillämpa de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005, får den be byrån om ett yttrande. Efter samråd med kommissionen ska byrån avge ett yttrande inom fyra månader.

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett specifikt fall har svårt att tillämpa de riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 1228/2003 eller förordning (EG) nr 1775/2005, får den be byrån om ett yttrande. Efter samråd med kommissionen ska byrån avge ett yttrande inom två månader.

Motivering

Stärkande av byråns möjlighet att ge oberoende råd och förkortning av tidsfristerna.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Byrån kan utföra andra uppgifter för kommissionens eller nationella tillsynsmyndigheters räkning förutsatt att sådana uppgifter kan delegeras och att de utförs i enlighet med bestämmelserna i tillämplig behörighetshandling.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. Sex av dessa ska utses av kommissionen och sex av rådet. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter, av tolv olika nationaliteter, valda på grundval av sin sakkunskap. Sex av dessa ska väljas bland de kandidater som kommissionen har utsett och sex bland de kandidater som rådet har utsett. Europaparlamentet ska höras. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång.

Motivering

På detta sätt blir styrelsen mer representativ samt underställs större demokratisk kontroll.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Styrelseledamöterna ska vara oberoende och ska inte agera på ett sätt som strider med deras uppdrag, och ska varje år lämna in en undertecknad förklaring där de intygar att de inte är inbegripna i någon verksamhet som kan orsaka intressekonflikt med byråns verksamhet.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Byråns direktör ska delta i överläggningarna om inte styrelsen beslutar något annat. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Byråns direktör ska delta i överläggningarna. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller på begäran från minst en fjärdedel av dess ledamöter. Styrelsen får genom enhälligt beslut bjuda in utomstående personer som observatörer till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna.

4. Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna om inget annat anges i denna förordning eller i dess arbetsordning.

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Varje ledamot ska ha en röst. I arbetsordningen ska anges mera detaljerade regler för omröstningar, särskilt villkoren för hur en ledamot kan handla på en annan ledamots vägnar samt, vid behov, regler om beslutförhet.

5. Varje ledamot ska ha en röst. I arbetsordningen ska anges mera detaljerade regler för omröstningar, särskilt regler om beslutförhet.

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, efter samråd med tillsynsnämnden, utse en direktör i enlighet med artikel 13.2.

1. Styrelsen ska, i samförstånd med tillsynsnämnden, utse en direktör i enlighet med artikel 13.2.

Motivering

Bättre definition av befogenheter.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Årsrapporten ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om byråns tillsynsverksamhet under det aktuella året.

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och senast den 15 april överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Årsrapporten ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om byråns tillsynsverksamhet under det aktuella året. De fem EU-institutionerna ska bevilja, eller neka att bevilja, byrån ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s energipolitik, politik för den inre marknaden och konkurrenspolitik. Parlamentet ska utfärda rekommendationer för den verksamhetsplan som avses i artikel 10.4.

Motivering

Klargöra EU‑institutionernas respons på byråns årsrapport och tidigarelägga datumet för årsrapporten för att göra det möjligt för byrån att beakta denna respons inför följande års verksamhetsplan.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande till direktören innan de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt kompetensområde, vägleda direktören när denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke till direktören innan de yttranden, strategiska riktlinjer, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt kompetensområde, vägleda direktören när denne utför sina uppgifter. Tillsynsnämnden ska vara byråns enda beslutsfattande enhet i tillsynsfrågor.

Motivering

Begränsa kompetensområdet.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska agera oberoende vid utförandet av sina uppgifter. Utan att det påverkar respektive befogenheter för kommissionen, styrelsen eller tillsynsnämnden får direktören inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska agera oberoende vid utförandet av sina uppgifter och i enlighet med tillsynsnämndens beslut. Utan att det påverkar respektive befogenheter för kommissionen, styrelsen eller tillsynsnämnden får direktören inte söka eller ta emot instruktioner eller rekommendationer från någon nationell regering eller något offentligt eller privat organ, inom ramen för den energipolitik som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på grundval av meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och efter en inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

 

2. Tillsynsnämnden ska utse en direktör på grundval av meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och två kandidater som föreslagits av rådet och efter en inbjudan till intresseanmälan. De föreslagna kandidaterna ska ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Parlamentet får invända mot att en kandidat utsetts om de svar som ges inte är förenliga med EU:s riktlinjer.

Motivering

Specifikt ange direktörens demokratiska ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av utvärderingsrapporten och endast i de fall det kan motiveras på grund av byråns uppgifter och behov, förlänga direktörens mandatperiod en gång med högst tre år.

utgår

 

Motivering

Stärka byråns oberoende.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut och samråd med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut och samråd med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess röster.

Motivering

Anpassning till ett tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens samtycke anta de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter som väljs bland nuvarande eller tidigare personal i högre ställning från de nationella tillsynsmyndigheterna, konkurrensmyndigheter eller andra nationella institutioner eller gemenskapsinstitutioner med relevant erfarenhet av energisektorn. Överklagandenämnden ska utse en ordförande. Överklagandenämndens beslut ska fattas med kvalificerad majoritet av minst fyra av dess sex ledamöter. Överklagandenämnden ska sammankallas när det behövs.

1. Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter som väljs bland nuvarande eller tidigare personal i högre ställning från de nationella tillsynsmyndigheterna, konkurrensmyndigheter eller andra nationella institutioner eller gemenskapsinstitutioner med relevant erfarenhet av energisektorn, som ska utses på grundval av yrkeskompetens och som ska komma från tolv olika medlemsstater. Överklagandenämnden ska utse en ordförande. Överklagandenämndens beslut ska fattas med kvalificerad majoritet av minst fyra av dess sex ledamöter. Överklagandenämnden ska sammankallas när det behövs.

Motivering

Mångfalden, erfarenheten och kompetensen hos byråns ledamöter är av central betydelse.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska utses av styrelsenförslag av kommissionen, efter en inbjudan till intresseanmälan och efter samråd med tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska utses av Europaparlamentetgrundval av ett samförståndsförslag från rådet och kommissionen, efter en inbjudan till intresseanmälan.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter ska vara fem år. Perioden kan förlängas. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut och inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom byrån, dess styrelse eller tillsynsnämnd. Överklagandenämndens ledamöter får inte avsättas under sin mandatperiod, så länge de inte har gjort sig skyldiga till allvarlig försummelse och styrelsen efter samråd med tillsynsnämnden fattar beslut om detta.

3. Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter ska vara fem år. Perioden kan förlängas. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut och inte vara bundna av några instruktioner.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person får överklaga ett beslut enligt artiklarna 7 och 8 som riktar sig till den personen, eller ett beslut som trots att det riktar sig till en annan person direkt och personligen berör den personen.

1. Varje fysisk eller juridisk person får överklaga ett beslut enligt artiklarna 6, 7 och 8 som riktar sig till den personen, eller ett beslut som trots att det riktar sig till en annan person direkt och personligen berör den personen.

Motivering

Beakta den utvidgning av byråns beslutsbefogenheter som föreslås i artikel 6.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om byrån inte fattar något beslut får en passivitetstalan väckas vid förstainstansrätten eller vid domstolen i enlighet med artikel 232 i fördraget.

utgår

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av den här förordningen ska styrelsen anta bestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

2. Inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av den här förordningen ska styrelsen anta bestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 och Århuskonventionen.

Motivering

Bekräfta Århuskonventionens tvingande karaktär (t.ex. när det gäller insyn vid miljökonsekvensbedömningar) för alla EU-institutioner och därmed också byrån.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera byråns verksamhet. Detta innefattar de resultat som byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, uppdrag och uppgifter enligt denna förordning och i dess årliga verksamhetsplaner.

1. Kommissionen ska utvärdera byråns verksamhet. Detta innefattar de resultat som byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, uppdrag och uppgifter enligt denna förordning och i dess årliga verksamhetsplaner. Denna utvärdering ska bygga på ett omfattande samråd via kommissionens webbplats med de parter som berörs av energi‑, konkurrens‑ och inremarknadspolitiken, framför allt olika operatörer för överföring, distribution och produktion av energi samt bransch‑, konsument‑ och miljöorganisationer.

Motivering

Klargöra utvärderingsmetoden och dess användbarhet vid utarbetandet av byråns verksamhetsplaner.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första utvärderingsrapporten för Europaparlamentet och rådet senast fyra år efter att den första direktören har börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska sedan lägga fram en utvärderingsrapport minst vart femte år.

2. Kommissionen ska lägga fram den första utvärderingsrapporten för Europaparlamentet och rådet senast två år efter att den första direktören har börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska sedan lägga fram en utvärderingsrapport minst vart tredje år, det datum som anges i artikel 10.10.

Motivering

Tidigarelägga utvärderingen av byråns verksamhet.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Efter den första utvärderingsrapporten om byråns verksamhet och dess resultat ska Europaparlamentet och rådet, på grundval av ett förslag från kommissionen, antingen förlänga byråns mandat eller ersätta den med en lämpligare struktur.

Motivering

Kommissionens förslag om inrättande av en byrå under kommissionens kontroll med mestadels rådgivande befogenheter kanske inte utgör det bästa sättet att bidra till inrättandet av en gemensam inre marknad för el och gas. Kommissionen bör därför se över de resultat som uppnåtts och om nödvändigt föreslå en annan lösning.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och slutdatum

Motivering

Vid föreskrivande av tidsfrister bör man se till att hänsyn tas till utvecklingen av den inre marknaden för energi.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna förordning upphör att gälla den 1 januari 2015.

Motivering

Vid föreskrivande av tidsfrister bör man se till att hänsyn tas till utvecklingen av den inre marknaden för energi.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet

Referensnummer

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.10.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Alain Lipietz

23.10.2007

 

 

Behandling i utskott

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Antagande

6.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (21.4.2008)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(KOM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))

Föredragande: Gabriela Creţu

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd stöder Europeiska kommissionens förslag till förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. Denna byrå bör spela en viktig roll i utvecklingen och genomförandet av det tredje energipaketet.

Denna byrå måste vara helt och hållet självständig och vara fullständigt administrativt och ekonomiskt oberoende för att kunna försvara konsumenters och andra intressenters rättigheter. Den bör kunna samråda med marknadsaktörer i ett tidigt skede, ha befogenhet att samordna och kontrollera investeringar samt hantera tillsynen av marknaden och ha möjlighet att informera om snedvridningar av marknaden.

Byråns verksamhet bör vara att ta initiativ till, övervaka och godkänna förslag från det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem (ENTSO), för att åstadkomma en mer reglerad utveckling av den inre marknaden för energi och kunna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en hög nivå av konsumentskydd.

Byrån måste spela en central roll när det gäller att ta initiativ till, utveckla, validera, genomföra och garantera efterlevnad av marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter för systemansvariga för överföringssystem. Dessutom bör den ges befogenhet att fatta beslut om tillämpningsområdet för och innehållet i EU:s föreskrifter. Byrån bör dela ansvaret med de systemansvariga för överföringssystem och kunna fatta beslut när det gäller att fastställa regler. Byrån bör tillsammans med kommissionen besluta om eventuella undantag från kraven om åtskillnad för ny, gränsöverskridande infrastruktur.

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Då direktören utses, återväljs eller avsätts bör detta ske med Europaparlamentets godkännande. Direktören för byrån, styrelsen och tillsynsnämnden bör vara ansvariga inför Europaparlamentet. De bör närvara i Europaparlamentet, på dess begäran.

Endast styrelsen bör vara ansvarig för förvaltnings‑ och räkenskapsfrågor. Styrelsen bör bestå av färre personer eftersom det är onödigt med tolv personer i förhållande till tillsynsnämnden och byråns personal i dess helhet. Styrelsen bör endast bestå av personer som utsetts av kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a.) Byrån bör ständigt övervaka marknaderna med avseende på marknadssnedvridningar och vid behov informera kommissionen, Europaparlamentet och nationella myndigheter.

Motivering

Byrån bör få informera, men även övervaka och tidigt varsla EU‑institutioner och nationella myndigheter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke‑bindande riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utfärda bindande och icke‑bindande riktlinjer, som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis, samt bistå kommissionen i utarbetandet av obligatoriska riktlinjer.

Motivering

Byråns behörighet måste stärkas för att den verkligen ska kunna försvara konsumenters och andra intressenters rättigheter.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Byrån bör ha en högt kvalificerad personal. Särskilt bör byrån kunna dra nytta av kompetens och erfarenheter hos personal som utsänts av de nationella tillsynsmyndigheterna, kommissionen och medlemsstaterna. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren bör gälla för byråns personal. Styrelsen bör i samförstånd med kommissionen anta nödvändiga genomförandebestämmelser.

(16) Byrån bör ha en högt kvalificerad personal som endast i undantagsfall får rekryteras från personal som utsänts av de nationella tillsynsmyndigheterna. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren bör gälla för byråns personal. Styrelsen bör i samförstånd med kommissionen anta nödvändiga genomförandebestämmelser.

Motivering

En alltför omfattande rekrytering av personal som utsänts av nationella myndigheter och tillsynsmyndigheter skulle försvaga byråns oberoende och bör tillgripas endast i undantagsfall.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) I enlighet med lämpliga avtal som ingås av gemenskapen bör tredjeländer kunna delta i byråns arbete.

(18) I enlighet med lämpliga avtal som ingås av gemenskapen bör energitillsynsmyndigheter från tredjeländer kunna samarbeta med byrån.

Motivering

Det måste vara tydligt att tredjeländers deltagande begränsas till samarbetsprojekt med andra energitillsynsmyndigheter (inte vilka utländska organ som helst) och i vilket fall som helst inte med projekt som inte direkt påverkar byråns arbete

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Byrån ska vara fullt ansvarig inför Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får

Byrån ska

(a) avge yttranden till systemansvariga för överföringssystem,

(a) avge yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,

(b) avge yttranden och rekommendationer till tillsynsmyndigheter,

(c) avge yttranden och rekommendationer till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer till kommissionen,

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 7 och 8.

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 6, 7 och 8.

Motivering

För att undvika självreglering bör byrån även kunna fatta bindande beslut om sina uppgifter vid samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får på begäran av kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden till kommissionen i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Byrån får på begäran av kommissionen eller på eget initiativ avge yttranden eller en rekommendation till kommissionen i alla frågor som har anknytning till det syfte för vilket den inrättats.

Motivering

Enligt ändringsförslagen 5 och 6.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter eller marknadsföreskrifter, utkastet till årlig verksamhetsplan och förslaget till 10‑årig investeringsplan.

3. Byrån ska godkänna föreskrifter och regler, inklusive den tioåriga investeringsplanen, för att säkerställa icke‑diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande och säker marknad.

Motivering

Byrån måste ha full befogenhet att samordna och godkänna förslagen från det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem (ENTSO).

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, bistå kommissionen med råd vid utarbetandet av strategiska riktlinjer för systemansvariga vid det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem, för att utarbeta föreskrifter och regler (inklusive tekniska föreskrifter, gemensamma nätverksverktyg och forskningsplaner, en tioårig investeringsplan vartannat år med försörjningsprognoser och ett årsarbetsprogram) enligt artikel 2c.1 a och c, i förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 2c.1 a och c i förordning (EG) nr 1775/2005, inklusive, i förekommande fall, för antagande av obligatoriska riktlinjer. Byrån ska, på eget initiativ eller på begäran av kommissionen, ge råd till kommissionen i utarbetandet av marknadsföreskrifter, inklusive antagandet av obligatoriska riktlinjer.

Motivering

Tillämpningsområdet för de föreslagna föreskrifterna och reglerna – antingen de gäller alla infrastrukturer för överföring eller samverkan mellan befintliga nationella överföringssystem – bör fastställas på förhand. Först och främst bör byrån ge råd till kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, om det exakta tillämpningsområdet för en föreskrift eller regel inom de områden som fastställs i artikel 2c.3 i förordningen om el och gas. Likaså behöver högnivåmålen och omfattningen av den 10‑åriga investeringsplanen fastställas på förhand.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Byrån ska i ett tidigt skede föra ett omfattande och öppet samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare, särskilt avseende byråns arbetsuppgifter gentemot systemansvariga för överföringssystem.

Motivering

Offentliga samråd på EU‑nivå genomförs i nuläget av europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG). Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör således överta denna uppgift, eftersom den redan har väletablerade regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. Byrån är, till skillnad från ENTSO, inrättad för att agera i alla marknadsaktörers intresse.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Byrån ska övervaka de beräkningar av gränsöverskridande kapacitet som de systemansvariga för överföringssystem utför, liksom det faktiska (totala) utnyttjandet av kapaciteten att länka samman näten, samt åtgärda problem i samband med orättvis, diskriminerande eller ineffektiv tillgång över nationsgränser.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln och vidta åtgärder för att undanröja handelshinder. Oavsett om ENTSO upprättas bör byrån ha faktisk befogenhet att tvinga enskilda systemansvariga för överföringssystem att följa dess beslut. Om ENTSO upprättas blir det nödvändigt att utvidga byråns befogenheter och skyldigheter ytterligare så att de motsvarar ENTSO:s.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Byrån ska kunna ålägga verkningsfulla påföljder om hinder för gränsöverskridande handel inte undanröjs.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln och vidta åtgärder för att undanröja handelshinder. Oavsett om ENTSO upprättas bör byrån ha faktisk befogenhet att tvinga enskilda systemansvariga för överföringssystem att följa dess beslut. Om ENTSO upprättas blir det nödvändigt att utvidga byråns befogenheter och skyldigheter ytterligare så att de motsvarar ENTSO:s.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. Byrån ska kunna fatta bindande beslut i alla frågor som rör tillgång till och användning av sammanlänkade överföringssystem där mer än en medlemsstat är inblandad, om de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna inte nått en gemensam överenskommelse i frågan inom sex månader efter det att de mottagit meddelande därom från en leverantör eller en systemansvarig för ett överföringssystem.

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den gränsöverskridande handeln och vidta åtgärder för att undanröja handelshinder. Oavsett om ENTSO upprättas bör byrån ha faktisk befogenhet att tvinga enskilda systemansvariga för överföringssystem att följa dess beslut. Om ENTSO upprättas blir det nödvändigt att utvidga byråns befogenheter och skyldigheter ytterligare så att de motsvarar ENTSO:s.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. Sex av dessa ska utses av kommissionen och sex av rådet. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter som ska utses av kommissionen. Mandatperioden ska vara fem år och kunna förlängas en gång. När styrelsen utses ska detta godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar. Därför måste byrån vara fullt ansvarig inför parlamentet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Byråns direktör ska delta i överläggningarna om inte styrelsen beslutar något annat. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

3. Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Byråns direktör ska delta i överläggningarna om inte styrelsen beslutar något annat. Styrelsen ska ha ordinarie möten minst fyra gånger om året. Den ska även ha möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran från minst en tredjedel av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöter får enligt bestämmelserna i arbetsordningen låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

Motivering

Fyra möten om året skulle ge en bättre översikt över byråns strategier och en mer regelbunden uppdatering av dess arbete.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna.

4. Styrelsen ska fatta beslut med absolut majoritet bland de närvarande ledamöterna.

Motivering

Eftersom antalet ledamöter i styrelsen bör reduceras till sex (ändringsförslag 14) måste omröstningsreglerna förtydligas.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Styrelsen kan avsättas på förslag av kommissionen och genom beslut av Europaparlamentet. Europaparlamentet ska fatt sitt beslut genom omröstning med absolut majoritet.

Motivering

Enligt ändringsförslag 12.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Styrelsens medlemmar ska vara oberoende av nationella regeringar.

Motivering

Byrån bör vara så oberoende som möjligt. Eftersom det är rådet och kommissionen som utser styrelsens medlemmar kan de motta instruktioner från dessa institutioner men inte från enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Styrelsen ska endast ansvara för förvaltnings‑ och räkenskapsfrågor.

Motivering

Fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och nämnden bör vara tydligare och styrelsen bör endast ha förvaltningsuppgifter för att byrån verkligen ska få de nödvändiga befogenheterna att effektivt och oberoende utföra tillsynsuppgifterna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av styrelsen att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kommer från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en företrädare från kommissionen utan rösträtt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska utse en suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en företrädare per medlemsstat, som kommer från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och två företrädare från kommissionen utan rösträtt som rådgivare. De nationella tillsynsmyndigheterna ska utse en suppleant per medlemsstat.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av tillsynsnämnden att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 16.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på grundval av meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och efter en inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på grundval av meriter, kompetens och erfarenhet från en förteckning över minst två kandidater som föreslagits av kommissionen och efter en inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen anmodas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från detta utskotts ledamöter. När direktören utses ska detta godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandatperiod. Inom en månad före förlängningen av mandatperioden ska direktören göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter. Förlängningen av direktörens mandatperiod ska godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut och samråd med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post efter styrelsebeslut och samråd med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter. Direktören kan också avsättas från sin post av Europaparlamentet, efter samråd med tillsynsnämnden. Europaparlamentet ska fatta sitt beslut genom omröstning med absolut majoritet.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Europaparlamentet kan bjuda in direktören att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Europaparlamentet kan bjuda in en eller flera ledamöter av överklagandenämnden att göra ett uttalande inför dess behöriga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelsen får införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid byrån.

4. Styrelsen får införa bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att i undantagsfall uppehålla tjänst vid byrån.

Motivering

En alltför omfattande rekrytering av personal som utsänts av nationella myndigheter och tillsynsmyndigheter skulle försvaga byråns oberoende och bör tillgripas endast i undantagsfall.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

28. Byrån ska vara öppen för deltagande av länder som inte är medlemsstater i Europeiska unionen och som har ingått avtal med gemenskapen för detta ändamål. I dessa avtal ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa länders deltagande i byråns verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal.

28. Byrån ska vara öppen för samarbete med energitillsynsmyndigheter i länder som inte är medlemsstater i Europeiska unionen och som har ingått avtal med gemenskapen för detta ändamål. I dessa avtal ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa tredjeländers energitillsynsmyndigheters deltagande, samt om finansiella bidrag och personal.

Motivering

Omformulering: förtydligande av artikeln.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet

Referensnummer

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Gabriela Creţu

21.11.2007

 

 

Behandling i utskott

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Antagande

8.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet

Referensnummer

KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)

Framläggande för parlamentet

19.9.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.10.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.10.2007

CONT

11.10.2007

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

 

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

CONT

3.10.2007

ENVI

9.10.2007

 

 

Föredragande

      Utnämning

Giles Chichester

21.4.2008

 

 

Tidigare föredragande

Renato Brunetta

 

 

Behandling i utskott

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

24.1.2008

 

29.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Antagande

28.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

Ingivande

5.6.2008