MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta

5.6.2008 - (KOM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras

Menettely : 2007/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0228/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0228/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta

(KOM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0531),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0320/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6‑0228/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(3) Oikeutta myydä sähköä kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin tai ilman syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei kuitenkaan voida tällä hetkellä taata yhdellekään yritykselle yhteisössä. Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen viranomaisvalvonta.

(3) Oikeutta myydä sähköä kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisin ehdoin tai ilman syrjintää tai epäsuotuisampaa asemaa ei kuitenkaan voida tällä hetkellä taata yhdellekään yritykselle yhteisössä. Jäsenvaltioiden välillä ei ole toteutunut varsinkaan syrjimätön pääsy verkkoihin eikä myöskään tasoltaan yhdenmukainen viranomaisvalvonta, ja eristyneitä markkinoita on edelleen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetussa komission tiedonannossa Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan tarvetta saattaa valmiiksi sähkön sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat osoittaneet, että nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita tavoitteena olevien moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetussa komission tiedonannossa Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan tarvetta saattaa valmiiksi sähkön sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat osoittaneet, että nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita eivätkä edellytä fyysisten yhteyksien luomista tavoitteena olevien moitteettomasti toimivien, tehokkaiden ja avoimien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(6) Erityisesti pitäisi lisätä siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen parantaa rajat ylittävän siirtoverkkoihin pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, varmistaa yhteisön siirtoverkkojärjestelmän riittävän ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti huomioon, sekä edistää energiatehokkuutta, tutkimusta ja innovointia varsinkin uusiutuvien energialähteiden käytön ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisen teknologian yleistymisen tukemiseksi. Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä verkkojaan näiden toisiaan täydentävien teknisiä ja markkinoita koskevien sääntöjen mukaisesti.

(6) Erityisesti pitäisi luoda fyysiset yhteydet ja lisätä siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen parantaa rajat ylittävän ja avoimen siirtoverkkoihin pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, varmistaa yhteisön siirtoverkkojärjestelmän riittävän ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti huomioon, sekä edistää energiatehokkuutta, tutkimusta ja innovointia varsinkin uusiutuvien energialähteiden käytön ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisen teknologian yleistymisen tukemiseksi. Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä verkkojaan näiden toisiaan täydentävien teknisiä ja markkinoita koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(7) Sähkön siirtoverkon optimaalisen hallinnan varmistamiseksi sekä sähkön myymisen ja toimittamisen mahdollistamiseksi vähittäisasiakkaille yli rajojen yhteisössä olisi perustettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto. Sen tehtävien toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tekemiin päätöksiin. Verkoston tehtävät olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen työskentelymenetelmillä olisi voitava varmistaa tehokkuus, edustavuus ja avoimuus. Koska nopeampi edistyminen voi olla saavutettavissa alueellisilla toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi perustettava yleiseen yhteistyöverkoston puitteissa alueellisia rakenteita sekä varmistettava, että alueellisilla toimilla saavutettavat tulokset sopivat yhteen yhteisön tason sääntöjen ja investointisuunnitelmien kanssa. Yhteistyö tällaisissa alueellisissa rakenteissa edellyttää verkkotoiminnan tosiasiallista eriyttämistä tuotannosta ja toimituksista. Jos sitä ei toteuteta, siirtoverkonhaltijoiden alueellinen yhteistyö voi johtaa kilpailua rajoittavaan toimintaan.

(7) Sähkön siirtoverkon optimaalisen hallinnan varmistamiseksi sekä sähkön myymisen ja toimittamisen mahdollistamiseksi vähittäisasiakkaille yli rajojen yhteisössä olisi perustettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto. Sen tehtävien toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tekemiin päätöksiin. Verkoston tehtävät olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen työskentelymenetelmillä olisi voitava varmistaa tehokkuus, edustavuus ja avoimuus. Koska nopeampi edistyminen voi olla saavutettavissa alueellisilla toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi perustettava yleiseen yhteistyöverkoston puitteissa alueellisia rakenteita sekä varmistettava, että alueellisilla toimilla saavutettavat tulokset sopivat yhteen yhteisön tason sääntöjen ja investointisuunnitelmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä yhteistyötä ja valvottava verkon tehokkuutta aluetasolla. Alueellisen yhteistyön olisi oltava sopusoinnussa pyrkimysten kanssa tehdä sähkön sisämarkkinoista kilpailukykyiset ja tehokkaat.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(8) Siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle suunnitellut tehtävät koskevat kaikkien markkinaosapuolten etuja. Sen vuoksi kuulemismenettely on välttämätön, ja sen helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi keskeinen asema olisi annettava jo olemassa oleville rakenteille kuten sähkönsiirron koordinointiliitolle (UCTE).

Poistetaan.

Perustelu

EU:n tasolla toteutettavat julkiset kuulemiset ovat nykyisin Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän vastuulla. Viraston olisi hoidettava tätä tehtävää, koska sillä on jo käytössään vakiintuneet säännöt ja sillä on kokemusta julkisten kuulemisten toteuttamisesta. Lisäksi virasto toimii markkinoiden kaikkien osapuolten puolesta, kun taas siirtoverkonhaltijat ovat mahdollinen eturyhmä. Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi on korostettava, että liian monen kuulemiselimen luonti voi johtaa kuulemisprosessien kertautumiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission ehdotus

Tarkistus

 

(8 a) Komission olisi laadittava, julkaistava ja päivitettävä säännöllisesti ohjeistus Euroopan unionin koko sähkönsiirtoverkon avoimuuden lisäämiseksi. Ohjeistukseen olisi sisällytettävä kaikki toteuttamiskelpoiset sähkönsiirtoverkot ja mahdolliset alueelliset liitännät.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(9) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission viime vuosina harjoittaman markkinoiden seurannan yhteydessä on ilmennyt, että nykyiset avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä.

(9) Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission viime vuosina harjoittaman markkinoiden seurannan yhteydessä on ilmennyt, että nykyiset avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä aidosti toimivien, avointen ja tehokkaiden sisämarkkinoiden takaamiseksi.

Perustelu

Tekstin selventäminen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(10) Verkon fyysistä tilaa koskevien tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää täsmällisempiä tietoja sähkön tuotannosta, tarjonnasta, kysynnästä, verkon kapasiteetista, sähkövirroista ja ylläpidosta sekä tasehallinnasta ja varakapasiteetista.

(10) Verkon fyysistä tilaa ja tehokkuutta koskevien tietojen olisi oltava tasavertaisesti kaikkien markkinaosapuolten saatavilla, jotta niillä olisi mahdollisuus arvioida kysynnän ja tarjonnan yleistä tilannetta ja todeta syyt tukkuhinnan muutoksiin. Tämä edellyttää täsmällisempiä tietoja sähkön tuotannosta, tarjonnasta, kysynnästä, verkon kapasiteetista, sähkövirroista ja ylläpidosta sekä tasehallinnasta ja varakapasiteetista.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(11) Jotta luottamus markkinoihin lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa rangaistus. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen saada käyttöönsä tiedot sähköntoimittajien operatiivisista päätöksistä. Sähkömarkkinoilla tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä koskevat tiedot toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tietyn ajan. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia vääristää markkinoita, olisi vapautettava tästä velvollisuudesta.

(11) Jotta luottamus markkinoihin lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa todellinen rangaistus. Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet tutkia väitteet markkinoiden väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen saada käyttöönsä tiedot sähköntoimittajien operatiivisista päätöksistä. Sähkömarkkinoilla tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä koskevat tiedot toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja helposti käytettävissä tietyn ajan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi säännöllisesti valvottava, että siirtoverkonhaltijat noudattavat sääntöjä. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia vääristää markkinoita, olisi vapautettava tästä velvollisuudesta.

Perustelu

Sähköntoimittajien toimittaman tiedon olisi oltava helposti toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että sähköntoimittajat noudattavat sääntöjä syrjimättömien, avoimien ja tehokkaiden markkinoiden varmistamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission ehdotus

Tarkistus

(12) Kilpailu kotitalousasiakkaista edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi toimitusketjua koskevien sääntöjen ja vastuunjaon on oltava kaikkien markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät yhteisön markkinoiden yhdentymistä.

(12) Kilpailu kotitalousasiakkaista edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi toimitusketjua koskevien sääntöjen ja vastuunjaon on oltava kaikkien markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät yhteisön markkinoiden yhdentymistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi säännöllisesti valvottava, että markkinaosapuolet noudattavat sääntöjä.

Perustelu

Tämä lisäys on välttämätön vastuun selventämiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle ja sääntöjen toimeenpanon varmistamiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

1 artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on helpottaa moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden sekä moitteettomasti toimivien ja avoimien tukkumarkkinoiden syntymistä. Siinä säädetään mekanismeista näitä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Lisäksi tämän asetuksen tarkoituksena on helpottaa moitteettomasti toimivien ja avoimien sekä erittäin toimitusvarmojen tukkumarkkinoiden syntymistä. Siinä säädetään mekanismeista näitä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Perustelu

Sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistämistä koskevat säännökset olisi poistettava tai ne olisi esitettävä yksinomaan direktiiviehdotuksessa, jolla muutetaan sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettua direktiiviä 2003/54/EY (KOM(2007)0528 lopullinen). Rajat ylittävää sähkön kauppaa ja verkkoihin pääsyä koskevassa ehdotuksessa (KOM(2007)0531) olisi keskityttävä tukkumarkkinoihin ja toimitusvarmuuteen.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 a artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä yhteisön tason yhteistyötä perustamalla sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan sähkönsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja hyvä tekninen kehitys.

Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä yhteisön tason yhteistyötä perustamalla kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan kaasunsiirtoverkon optimaalinen hallinta ja hyvä tekninen kehitys sekä edistää sähkön sisämarkkinoiden loppuun saattamista.

Perustelu

Markkinoiden yhdentymisen edistäminen pitää mainita erikseen ENTSO:n tehtäväksi, jotta varmistetaan, että siirtoverkonhaltijat helpottavat markkinoiden yhdentymistä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 b artikla – 1 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava viimeistään […] komissiolle ja virastolle luonnos perustettavan sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston perussäännöksi, luettelo sen tulevista jäsenistä sekä luonnos työjärjestykseksi, johon on sisällyttävä menettelytapasäännöt muiden sidosryhmien kuulemisesta.

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava viimeistään […] komissiolle ja virastolle luonnos perustettavan sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston perussäännöksi, luettelo sen tulevista jäsenistä sekä luonnos työjärjestykseksi.

Perustelu

Kuuleminen EU:n tasolla on toistaiseksi ollut Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisten ryhmän tehtävä. Tämä tehtävä olisi annettava tulevalle virastolle, jonka vastuulla on julkisen edun turvaaminen.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Saavuttaakseen 2 c artiklassa säädetyt tavoitteet sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on sovittava ja toimitettava virastolle hyväksyttäväksi noudattaen 2 d artiklassa säädettyä menettelyä yhdessä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o ... 6 artiklan 3 kohdan kanssa seuraavat:

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) yhteistyössä markkinaosapuolten ja verkon käyttäjien kanssa laadittava luonnos verkkoja koskeviksi säännöiksi 3 kohdassa mainituilla aloilla

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) yhteiset verkon toimintaan liittyvät välineet ja tutkimussuunnitelmat

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen investointisuunnitelma, johon on sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

c) joka toinen vuosi 10-vuotinen investointisuunnitelma, johon on sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

 

c a) toimenpiteet, joilla varmistetaan verkon toiminnan reaaliaikainen koordinointi normaali- ja hätätilanteissa

 

c b) suuntaviivat yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden teknisen yhteistyön koordinointia varten

d) vuotuinen työohjelma

d) vuotuinen työohjelma, joka perustuu viraston vahvistamiin painopisteisiin

e) vuosikertomus

e) vuosikertomus

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon riittävyysnäkymät.

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon riittävyysnäkymät.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna laadittavista teknisistä ja markkinoita koskevista säännöistä, verkon toiminnan koordinointia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna koskeva suunnitelma sekä alustava aikataulu.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa on oltava luettelo ja kuvaus kyseisenä vuonna laadittavista verkkoja koskevista säännöistä, verkon toiminnan koordinointia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa kyseisenä vuonna koskeva suunnitelma sekä alustava aikataulu.

3. Yksityiskohtaisten teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen on katettava seuraavat alat vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti:

3. Yksityiskohtaisten verkkoja koskevien sääntöjen on katettava seuraavat alat vuotuisessa työohjelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti:

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat säännöt

a) varmuutta ja luotettavuutta koskevat säännöt, mukaan luettuina yhteentoimivuutta koskevat säännöt ja hätätilanteita koskevat menettelyt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä koskevat säännöt

b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä koskevat säännöt

c) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä koskevat säännöt

 

d) yhteentoimivuutta koskevat säännöt

 

e) toimintatavat hätätilanteissa

 

f) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat säännöt

f) rajat ylittävää kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat säännöt

g) kauppaa koskevat säännöt

 

h) avoimuutta koskevat säännöt

h) verkkoihin liittyvät avoimuutta koskevat säännöt

i) tasehallintaa – myös varavoimaa – koskevat säännöt

i) tasehallintaa ja taseselvitystä – myös varavoimaa – koskevat säännöt

j) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, mukaan luettuina säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

j) säännöt korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä

k) sähköverkkojen energiatehokkuus.

k) sähköverkkojen energiatehokkuus.

4. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on seurattava teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja esitettävä seurannan tulokset 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

4. Viraston on seurattava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston sääntöjen täytäntöönpanoa.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10-vuotinen investointisuunnitelma sen jälkeen, kun virasto on sen hyväksynyt. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin, joissa otetaan huomioon verkkosuunnittelun alueelliset ja yhteisön laajuiset näkökohdat, kuten Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta, ja siihen on sisällyttävä investoinnit yhteenliitäntöihin ja muuhun infrastruktuuriin, jota tehokas kaupankäynti ja kilpailu sekä toimitusvarmuus edellyttävät. Investointisuunnitelmaan on liitettävä katsaus erilaisista lupamenettelyistä tai -käytännöistä verkon rajat ylittävän kapasiteetin lisäämiselle aiheutuviin esteisiin.

 

Siirtoverkonhaltijoiden on pantava julkaistu investointisuunnitelma täytäntöön.

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto neuvoo komissiota sen pyynnöstä 8 artiklan mukaisten suuntaviivojen antamisessa.

 

 

6. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto voi omasta aloitteestaan ehdottaa virastolle luonnoksia verkkoja koskeviksi säännöiksi muilla kuin 3 kohdassa luetelluilla aloilla 2 a artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Virasto hyväksyy säännöt 2 e b artiklassa (sääntöjen laatiminen) tarkoitettua menettelyä noudattaen ja varmistaa, että säännöt eivät ole ristiriidassa 2 e a artiklan (suuntaviivojen laatiminen) nojalla hyväksyttyjen suuntaviivojen kanssa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 d artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Viraston on seurattava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkostolle 2 c artiklan 1 kohdassa asetettujen tehtävien toteuttamista.

1. Viraston on seurattava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkostolle 2 c artiklan 1 kohdassa asetettujen tehtävien toteuttamista.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava virastolle teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen, 10-vuotisen investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman luonnokset, mukaan luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava virastolle hyväksyttäväksi verkkoja koskevien sääntöjen luonnokset ja 2 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Virasto voi antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle lausunnon kolmen kuukauden kuluessa.

 

Jos virasto katsoo, että vuotuisen työohjelman tai 10-vuotisen investointisuunnitelman luonnos ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua tai markkinoiden tehokasta toimintaa, sen on annettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu lausunto.

Viraston on seurattava verkkoja koskevien sääntöjen, 10-vuotisen investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman täytäntöönpanoa ja esitettävä seurannan tulokset vuotuisessa kertomuksessaan. Jos siirtoverkonhaltijat eivät noudata verkkoja koskevia sääntöjä, 10-vuotista investointisuunnitelmaa tai sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston vuotuista työohjelmaa, viraston on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e a ja 2 e b artiklat

 

Komission ehdotus

Tarkistus

2 e artikla

2 e a artikla

Teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen laatiminen ja arviointi

Suuntaviivojen laatiminen

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa laatimaan kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan tarpeen markkinoiden tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

1. Komissio laatii virastoa kuultuaan vuotuisen luettelon sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta erityisen tärkeistä seikoista.

2. Viraston on annettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu lausunto, jos se katsoo, että:

2. Komissio valtuuttaa luettelon huomioon ottaen viraston laatimaan kuuden kuukauden kuluessa luonnoksen suuntaviivoiksi, joissa vahvistetaan selkeät ja objektiiviset perusperiaatteet sääntöjen yhdenmukaistamiseksi 2 c artiklassa tarkoitetulla tavalla.

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa;

3. Suuntaviivoja laatiessaan viraston on virallisesti kuultava laajasti ja avoimella tavalla sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa ja muita sidosryhmiä.

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei pääse kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen teknisestä tai markkinoita koskevasta säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

4. Viraston on hyväksyttävä suuntaviivoja koskeva luonnos kuulemisen tulosten perusteella. Sen on ilmoitettava tarkasti kuulemismenettelyn aikana saadut huomautukset ja selitettävä, miten ne on otettu huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu huomioon.

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet täytäntöön teknistä tai markkinoita koskevaa sääntöä, jonka sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on antanut 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla.

5. Komissio voi omasta aloitteestaan tai viraston pyynnöstä käynnistää saman menettelyn suuntaviivojen päivittämiseksi.

3. Komissio voi antaa joko omasta aloitteestaan tai viraston suosituksesta suuntaviivoja 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se katsoo, että:

 

a) sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla hyväksymä tekninen tai markkinoita koskeva sääntö ei takaa syrjimättömyyttä, tosiasiallista kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa;

2 e b artikla

b) sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto ei pääse kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen teknisestä tai markkinoita koskevasta säännöstä 2 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

Verkkoja koskevien sääntöjen laatiminen

c) siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet täytäntöön teknistä tai markkinoita koskevaa sääntöä, jonka sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto on antanut 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla.

1. Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on hyväksynyt suuntaviivat 2 e a artiklan mukaisesti, komissio valtuuttaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston laatimaan luonnoksen verkkoja koskeviksi säännöiksi, jotka ovat täysin suuntaviivoissa annettujen periaatteiden mukaiset.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Laatiessaan näitä sääntöjä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on otettava huomioon markkinaosapuolten ja verkonkäyttäjien tekninen asiantuntemus ja tiedotettava niille asian edistymisestä.

4. Edellä oleva 3 kohta ei rajoita komission oikeutta antaa ja muuttaa 8 artiklan mukaisia suuntaviivoja.

3. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava sääntöjä koskeva luonnos virastolle.

 

4. Viraston on järjestettävä laaja ja avoin virallinen kuuleminen luonnoksesta verkkoja koskeviksi säännöiksi.

 

5. Viraston on hyväksyttävä sääntöluonnos kuulemisen tulosten perusteella. Sen on ilmoitettava tarkasti kuulemismenettelyn aikana saadut huomautukset ja se, miten ne on otettu huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu huomioon.

 

6. Voimassa olevia sääntöjä voidaan tarkastella uudelleen viraston omasta aloitteesta tai sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston pyynnöstä samaa menettelyä noudattaen.

 

7. Jos komissio katsoo, että siirtoverkonhaltijat eivät ole panneet täytäntöön verkkoja koskevaa sääntöä, se voi viraston suosituksesta toimittaa kyseisen verkkoja koskevan säännön 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle, joka hyväksyy sen lopullisesti 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 f artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti kaikkia markkinaosapuolia, joita asia koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina (teollisuuden) organisaatiot, tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee.

1. Toteuttaessaan tehtäviään viraston on avoimella tavalla kuultava virallisesti kaikkia markkinaosapuolia, joita asia koskee. Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina (teollisuuden) organisaatiot, tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja kokouspöytäkirjat on julkistettava.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuihin kysymyksiin liittyvät asiakirjat ja kokouspöytäkirjat on julkistettava.

3. Ennen 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vuotuisen työohjelman ja teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen hyväksymistä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on ilmoitettava kuulemismenettelyssä esitetyt huomautukset ja se, miten ne on otettu huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu huomioon.

3. Ennen suuntaviivojen ja sääntöjen hyväksymistä viraston on ilmoitettava kuulemismenettelyssä esitetyt huomautukset ja se, miten ne on otettu huomioon. Sen on perusteltava tapaukset, joissa huomautuksia ei ole otettu huomioon.

 

3 a. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimittava yhteistyössä markkinaosapuolten ja verkon käyttäjien kanssa 2 e b artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 g artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 2 a – 2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset kustannukset otetaan huomioon tariffeja laskettaessa.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston 2 a – 2 h artiklassa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat siirtoverkonhaltijat, ja kyseiset kustannukset lasketaan mukaan tariffeihin. Sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä nämä kustannukset ainoastaan, jos ne ovat kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Perustelu

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimivalta olisi rajattava verkkoihin liittyviin kysymyksiin. Sen vuoksi 2 c artiklan 3 kohdan g alakohta olisi poistettava, koska kauppaa koskevissa säännöissä ei käsitellä tällaisia verkkoihin liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa alueellinen yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamista. Niiden on erityisesti julkaistava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, jonka perusteella ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa alueellinen yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamista. Niiden on erityisesti julkaistava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, jonka perusteella ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen investointisuunnitelman kanssa.

Alueellinen investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 2 c artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun 10-vuotisen investointisuunnitelman kanssa.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta- ja varavoimamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä energiapörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin koordinoitua jakamista ja rajat ylittävien tasehallintamekanismien yhteensopivuutta, milloin se on tehokasta.

3. Komissio voi määritellä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattaman maantieteellisen alueen. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tätä tarkoitusta varten komissio voi kuulla sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa ja Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.

 

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h a artikla (uusi)

 

Komission ehdotus

Tarkistus

 

2 h a artikla

 

Yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden tekninen yhteistyö

 

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava yhteisön ja kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden teknistä yhteistyötä.

 

2. Jos teknisen yhteistyön havaitaan olevan viraston hyväksymien sääntöjen vastaista, kansallisen sääntelyviranomaisen on pyydettävä virastolta selvennystä.

Perustelu

Asetuksessa ei säädetä, kuinka kolmansien maiden siirtoverkonhaltijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tekniset seikat toteutetaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

5 artikla – 6 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, yhteenliittämistä koskevissa huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta, mukaan luettuina tiedot varatun tuotannon jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon toteutumisen ajankohtana.

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen, viraston ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, yhteenliittämistä koskevissa huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta, mukaan luettuina tiedot varatun tuotannon jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon toteutumisen ajankohtana.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1228/2003

6 artikla – 1 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

 

(4 a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

 

"Sääntelyviranomaisten on valvottava ylikuormituksen hallintaa kansallisissa sähköjärjestelmissä ja rajayhdysjohdoissa.

 

Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava ylikuormituksen hallintamenettelynsä, kapasiteetinjako mukaan luettuna, sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat pyytää tekemään muutoksia kyseisiin menettelyihin, ennen kuin ne hyväksytään."

(Tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 nykyisen 6 artiklan 1 kohtaa lisäämällä kaksi uutta alakohtaa)

Perustelu

Sääntelyviranomaiset hyväksyvät virallisesti ylikuormituksen hallintamenettelyt, mikä olisi todettava selkeästi asetuksessa (EY) N:o 1228/2003, jotta varmistetaan tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

6 artikla – 6 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä seuraaviin tarkoituksiin:

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat tulot on käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

(a) jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen;

(a) jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen;

(b) ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit.

(b) yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit.

Jos tuloja ei voidaan käyttää ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle tilille siihen asti, kun ne on mahdollista käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Jos on kyse riippumattomasta verkonhaltijasta, tämän on säilytettävä a ja b alakohdan soveltamisen jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat erillisellä tilillä siihen asti, kun ne voidaan käyttää ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin.

Jos tuloja ei voida käyttää ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin, ne on talletettava erilliselle tilille siihen asti, kun ne on mahdollista käyttää kyseisiin tarkoituksiin. Siinä tapauksessa sääntelyviranomaiset voivat viraston suostumuksella ottaa käytettävissä olevan rahamäärän huomioon hyväksyessään verkkoja koskevien tariffien laskentamenetelmää, arvioidessaan, onko tariffeja muutettava, ja/tai päättäessään, käytetäänkö sijaintia koskevia signaaleja ja/tai kysyntäpuolen toimia, kuten kuormituksen siirtämistä tai vastakauppoja.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission ehdotus

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet tasavirtarajayhdysjohdot voidaan pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi 6 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 2003/54/EY 8 ja 20 artiklan ja 23 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan säännösten soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

1. Jäsenvaltioiden väliset uudet tasavirtarajayhdysjohdot voidaan pyynnöstä vapauttaa rajoitetuksi ajaksi tämän asetuksen 6 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 2003/54/EY 8, 10 ja 20 artiklan ja 22 c artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten soveltamisesta seuraavin edellytyksin:

Perustelu

Komission ehdotusten nykyisiin versioihin sisältyy poikkeussäännösten ulottaminen nyt ehdotettuun sähködirektiivin 8 artiklaan omistajuuden eriyttämisestä. Normin moitteettoman tulkinnan takaamiseksi poikkeuksen ulottamista 10 artiklaan (jolla säädellään riippumattoman verkonhaltijan mahdollisuutta omistajuuden eriyttämisen piiriin kuuluviin siirtoverkkoihin) on selvennettävä.

Viittauksia sähködirektiivin artikloihin mukautetaan vastaamaan muutettua direktiiviä 2003/54/EY.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Komission vapauttamispäätökselle antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä, jos rajayhdysjohdon rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos rajayhdysjohtoa ei ole otettu käyttöön.

Komission vapauttamispäätökselle antaman hyväksynnän voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä, jos rajayhdysjohdon rakentamista ei ole aloitettu, ja viiden vuoden kuluttua, jos rajayhdysjohtoa ei ole otettu käyttöön, ellei komissio päätä, että mahdolliset viivästykset johtuvat huomattavista hallinnollisista esteistä tai muista päätökseen vaikuttavista syistä, joihin hakija ei voi itse vaikuttaa.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 artikla – 7 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

7. Komissio voi antaa suuntaviivoja 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamisesta ja säätää menettelystä 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

7. Komissio voi muuttaa olemassa olevia suuntaviivoja 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamisesta ja säätää menettelystä 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission ehdotus

Tarkistus

 

7 a. Asetuksen (EY) N:o 1228/2003 7 artiklan nojalla myönnettyjen poikkeusten, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä, sovelletaan automaattisesti edelleen tämän asetuksen nojalla myönnettyinä poikkeuksina.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 -a artikla (uusi)

 

Komission ehdotus

Tarkistus

 

(6 a) Lisätään 7 -a artikla seuraavasti:

 

"7 -a artikla

 

Kapasiteetin lisäämistä haittaavien hallinnollisten esteiden poistaminen

 

Jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen menettelyjään yhteenliittämiskapasiteetin lisäämistä haittaavien hallinnollisten esteiden yksilöimiseksi ja poistamiseksi. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä verkon osat, joita on tarpeen vahvistaa yleisen rajat ylittävän yhteenliittämiskapasiteetin lisäämiseksi markkinoiden laajan yhdentymisen tavoitteen mukaisesti."

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 a artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Moitteettomasti toimivien, tehokkaiden ja avoimien markkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään yksityiskohtaisesti sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Säännöt on julkistettava, niillä on pyrittävä turvaamaan asiakkaiden yhdenmukainen verkkoon pääsy rajojen yli, ja sääntelyviranomaisten on toteutettava niiden uudelleentarkastelu.

Säännöt on julkistettava, ja sääntelyviranomaisten on toteutettava niiden uudelleentarkastelu.

Perustelu

Yhdenmukaistettujen rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden tavoite ei ole tarpeen moitteettomasti toimivien alueellisten ja yhteisön laajuisten tukkumarkkinoiden kehittymisen kannalta, joiden olisi oltava etusijalla. Tällaisen sääntelytavoitteen vaikutuksia on arvioitava sekä kustannuksia ja hyötyä analysoitava perinpohjaisesti, koska on todennäköistä, että tästä aiheutuisi huomattavia hukkakustannuksia, jotka kumoaisivat saatavan hyödyn.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

8 artikla

 

Komission ehdotus

Tarkistus

Suuntaviivat

Siirtoverkonhaltijoiden välisiä korvausmekanismeja koskevat suuntaviivat

1. Siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia koskevissa suuntaviivoissa on tarvittaessa täsmennettävä, 3 ja 4 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, seuraavat:

1. Komissio voi tarvittaessa hyväksyä siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia koskevat suuntaviivat, joissa on täsmennettävä, 3 ja 4 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, seuraavat:

a) yksityiskohdat menettelystä niiden siirtoverkonhaltijoiden määrittelemiseksi, joiden on maksettava korvauksia rajat ylittävistä sähkövirroista, ottaen huomioon jaon niiden kansallisten siirtoverkkojen haltijoiden, joista rajat ylittävät sähkövirrat ovat peräisin, ja niiden verkkojen haltijoiden, joihin kyseiset virrat päätyvät, välillä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

(a) yksityiskohdat menettelystä niiden siirtoverkonhaltijoiden määrittelemiseksi, joiden on maksettava korvauksia rajat ylittävistä sähkövirroista, ottaen huomioon jaon niiden kansallisten siirtoverkkojen haltijoiden, joista rajat ylittävät sähkövirrat ovat peräisin, ja niiden verkkojen haltijoiden, joihin kyseiset virrat päätyvät, välillä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) yksityiskohdat noudatettavista maksumenettelyistä, myös siitä, miten määritellään ensimmäinen ajanjakso, jonka osalta korvausta on määrä maksaa, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

(b) yksityiskohdat noudatettavista maksumenettelyistä, myös siitä, miten määritellään ensimmäinen ajanjakso, jonka osalta korvausta on määrä maksaa, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

c) yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään sekä määriltään että tyypeiltään verkossa kulkevat, rajat ylittävät sähkövirrat, joista on maksettava korvausta 3 artiklan mukaisesti, sekä se osa kyseisten sähkövirtojen määristä, joka on peräisin ja/tai joka päätyy yksittäisten jäsenvaltioiden siirtoverkkoihin, 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

(c) yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään sekä määriltään että tyypeiltään verkossa kulkevat, rajat ylittävät sähkövirrat, joista on maksettava korvausta 3 artiklan mukaisesti, sekä se osa kyseisten sähkövirtojen määristä, joka on peräisin ja/tai joka päätyy yksittäisten jäsenvaltioiden siirtoverkkoihin, 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

d) yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään rajat ylittävistä sähkövirroista aiheutuneet kustannukset ja hyödyt 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

(d) yksityiskohdat menetelmistä, joilla määritetään rajat ylittävistä sähkövirroista aiheutuneet kustannukset ja hyödyt 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

e) yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkonhaltijoiden välisessä korvausmekanismissa käsitellään sähkövirtoja, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tai jotka päätyvät niihin;

(e) yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkonhaltijoiden välisessä korvausmekanismissa käsitellään sähkövirtoja, jotka ovat peräisin Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tai jotka päätyvät niihin;

f) tasavirtajohdoilla yhteenliitettyjen kansallisten verkkojen osallistuminen 3 artiklan mukaisesti.

(f) tasavirtajohdoilla yhteenliitettyjen kansallisten verkkojen osallistuminen 3 artiklan mukaisesti.

2. Suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös aiheelliset säännöt niiden periaatteiden asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi, joiden mukaan määritellään tuottajiin ja kuluttajiin (kuormitus) sovellettavat maksut kansallisissa hinnoittelujärjestelmissä, mukaan lukien siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin huomioon ottaminen kansallisten verkkojen maksuissa sekä sijaintia koskevien signaalien antaminen asianmukaisesti ja tehokkaasti, asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

2. Siirtoverkonhaltijoiden välisiä korvausmekanismeja koskevissa suuntaviivoissa voidaan vahvistaa myös aiheelliset säännöt niiden periaatteiden asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi, joiden mukaan määritellään tuottajiin ja kuluttajiin (kuormitus) sovellettavat maksut kansallisissa hinnoittelujärjestelmissä, mukaan lukien siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin huomioon ottaminen kansallisten verkkojen maksuissa sekä sijaintia koskevien signaalien antaminen asianmukaisesti ja tehokkaasti, asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Suuntaviivoissa on määrättävä asianmukaisista, tehokkaista ja yhdenmukaistetuista sijaintia koskevista signaaleista Euroopan tasolla.

Siirtoverkonhaltijoiden välisiä korvausmekanismeja koskevissa suuntaviivoissa on määrättävä asianmukaisista, tehokkaista ja yhdenmukaistetuista sijaintia koskevista signaaleista Euroopan tasolla.

Tähän liittyvä yhdenmukaistaminen ei saa estää jäsenvaltioita soveltamasta järjestelmiä, joilla varmistetaan, että kuluttajilta verkkoon pääsystä (kuormitus) perittävät maksut ovat vertailukelpoisia kaikkialla niiden alueella.

Tähän liittyvä yhdenmukaistaminen ei saa estää jäsenvaltioita soveltamasta järjestelmiä, joilla varmistetaan, että kuluttajilta verkkoon pääsystä (kuormitus) perittävät maksut ovat vertailukelpoisia kaikkialla niiden alueella.

3. Suuntaviivoissa, joilla on tarkoitus varmistaa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, määritellään lisäksi tarvittaessa:

3. Komissio voi tarvittaessa ehdottaa lisäohjeita, joilla on tarkoitus varmistaa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä yhdenmukaistamisen vähimmäistaso.

a) 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisen tietojen antamisen yksityiskohdat;

 

b) 7 a artiklassa käsiteltyjä vähittäismarkkinakysymyksiä koskevat yksityiskohdat;

 

c) siirtoverkonhaltijoiden ja verkkoon liitettyjen asiakkaiden väliseen suhteeseen liittyvien liittämissääntöjen yksityiskohdat;

 

d) yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

 

e) sähkön kauppaa koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

 

f) tasesähkö- ja varavoimamarkkinoiden yhdentämisen edistämiseksi annettujen tasehallintaa ja varavoimaa koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

 

g) investointikannustimia, sijaintia koskevat signaalit mukaan luettuina, koskevien sääntöjen yksityiskohdat;

 

h) 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja asioita koskevat yksityiskohdat.

 

4. Kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen käytettävissä olevan siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat suuntaviivat vahvistetaan liitteessä.

4. Kansallisten verkkojen välisten yhteenliitäntöjen käytettävissä olevan siirtokapasiteetin hallintaa ja jakamista koskevat suuntaviivat vahvistetaan liitteessä.

5. Komissio voi antaa suuntaviivoja 1–3 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä. Se voi muuttaa 4 kohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja 5 ja 6 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, erityisesti sisällyttääkseen niihin yksityiskohtaisia suuntaviivoja kaikista käytännössä sovellettavista kapasiteetinjakomenetelmistä ja varmistaakseen, että ylikuormituksen hallintamekanismeja kehitetään sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti. Tällaisten muutosten yhteydessä annetaan tarvittaessa myös yhteisiä sääntöjä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista verkon käyttöä ja toimintaa koskevista turvallisuuden ja toiminnan vähimmäisvaatimuksista. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Antaessaan tai muuttaessaan suuntaviivoja komissio varmistaa, että niillä saavutetaan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi edellytettävä yhdenmukaistamisen vähimmäistaso eikä ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Antaessaan tai muuttaessaan suuntaviivoja komissio ilmoittaa, mitä toimia se on toteuttanut sen suhteen, että Euroopan sähköverkkoon kuuluvissa kolmansissa maissa sovellettavat säännöt vastaavat ja kyseessä olevat suuntaviivat vastaavat toisiaan.

 

Antaessaan nämä suuntaviivat ensimmäistä kertaa komissio varmistaa, että yhteen ehdotettuun toimenpiteeseen sisältyvät vähintään 1 kohdan a ja d alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut asiat.

 

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1228/2003

12 artikla – 1 kohta

 

Komission ehdotus

Tarkistus

 

(8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet varmistaa tehokkaasti tämän asetuksen noudattaminen antamalla niille tai muille elimille oikeudellinen toimivalta antaa noudattamismääräyksiä ja määrätä tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2010 ja ilmoitettava niiden muutoksista viipymättä komissiolle.

(Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 12 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.)

Perustelu

Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvoston mukaan asetuksen (EY) N:o 1228/2003 nykyinen täytäntöönpano on puutteellinen jäsenvaltioiden täytäntöön panemien tehokkaiden seuraamusten puuttumisen vuoksi. Sääntelyviranomaisten täytäntöönpanon valvontavaltuuksien tehokas käyttö on varmistettava, jotta asetuksen vaatimusten noudattamatta jättämisestä olisi seuraamuksia.

PERUSTELU

Johdanto

1.        Esittelijä pitää kolmatta Euroopan unionin energiamarkkinoiden vapauttamiseen pyrkivää toimenpidepakettia tervetulleena, sillä siinä on esittelijän mielestä kyse täysipainoisesta ja johdonmukaisesta lainsäädäntöehdotuksesta, johon on sisällytetty suurin osa Euroopan parlamentin kesäkuussa 2007 antamista suosituksista.

2.        Tässä mielessä esittelijä on samaa mieltä siitä, että sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia on lisättävä ja heidän riippumattomuuttaan on kasvatettava, markkinoiden avoimuusvaatimuksia on lisättävä, kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkkojen operaattoreiden välisen yhteistyön Euroopan tason puitteita on parannettava, etusija on annettava jäsenvaltioiden yhteenliitäntöjen kapasiteetin kehittämisen jatkamiselle, ja että omistajuuden eriyttämistä koskeva ehdotus on tehokkain, mutta ei ainoa, tapa houkutella investointeja ja välttää uusien toimijoiden syrjiminen.

3.        Esittelijä kannattaa myös ehdotusta perustaa eurooppalaisten sääntelyviranomaisten virasto, vaikka hän suhtautuukin varauksellisesti tämän uuden elimen rakenteeseen ja päätöksentekovaltuuksiin niiden nykyisessä muodossa.

4.        Mitä tulee asetukseen rajat ylittävästä sähkön kaupasta, esittelijä katsoo, että suurin lainsäädäntöehdotukseen liittyvä ongelma on toimivaltuuksien nykyinen jakautuminen eri toimijoiden kesken, mikä tekee päätöksentekoprosessista sekavan ja jossain mielessä jäykän. Esittelijä tekee tässä asiakirjassa selkoa pääasiallisista huolenaiheistaan tämän ehdotuksen kohdalla.

Vastuiden rakenne

5.        Kuten edellä todettiin, esittelijän mielestä suurin ongelma tässä kysymyksessä on se, että komission ehdotuksessa asetukseksi rajat ylittävästä sähkön kaupasta esitetty nykyinen vastuiden rakenne ei vastaa toimivaltuuksien todellista ja luonnollista jakautumista kansallisella tasolla, sillä siirtoverkon haltijoille on annettu liki sääntelijän asema, kun taas sääntelyvirasto on surkastunut pelkäksi neuvoa-antavaksi elimeksi.

6.        Esittelijä katsoo erityisesti, että useat niistä 11:sta tehtävästä, joita siirtoverkon haltijoiden on määrä hoitaa, olisi annettava sääntelyviranomaisten vastuulle.

7.        Vaikka esittelijä jakaakin komission näkemyksen, jonka mukaan teknisten sääntöjen kehittämisessä olisi sovellettava alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, koska siirtoverkko-operaattorit ovat tältä osin parhaassa asemassa ja ne hyötyvät suoraan kyseisten sääntöjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta Euroopan tasolla, hän katsoo kuitenkin, että muiden sääntöjen osalta, kuten niiden, jotka liittyvät kaupankäyntiin ja markkinoiden avoimuuteen, olisi noudatettava toisenlaista lähestymistapaa, jossa viraston olisi itsenäisenä viranomaisena oltava vastuussa suuntaviivojen laatimisesta, tehden siinä läheistä yhteistyötä markkinatoimijoiden ja luonnollisesti myös siirtoverkko-operaattoreiden kanssa, sekä niiden hyväksymisestä.

8.        Edellä mainittujen sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanon vapaaehtoisuus antaa sitä paitsi aiheen kysyä, tarjoaako nykyinen järjestelmä, jossa siirtoverkko-operaattorit tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla, mitään lisäarvoa. Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että tiettyjen tämän asetuksen täytäntöönpanosta seuraavien sääntöjen ja säännöstöjen olisi oltava luonteeltaan pakollisia.

9.        Esittelijä katsoo myös, että samalla tavalla kuin virastolle on annettu tehtäväksi laatia ja hyväksyä markkinasäännöt, kyseisen sääntelyviranomaisen tulisi siirtoverkko-operaattoreiden sijaan myös olla vastuussa sidosryhmien kuulemisesta kansallisella tasolla noudatetun prosessin mukaisesti.

Virasto

10.      Esittelijä on tietoinen niistä rajoituksista, jotka komission oikeudellinen yksikkö on lausunnossaan asettanut Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten viraston toimivaltuuksille. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että suurin osa toimivaltuuksien rakenteeseen liittyvistä epävarmuuksista ja epäselvyyksistä on johdettavissa nimenomaan tähän valtuuksien vajeeseen. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että valiokunta pyytää Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä tutkimaan, voitaisiinko viraston toimivaltuuksia laajentaa niin, että se voi antaa lopullisia sääntelypäätöksiä, kuten Euroopan parlamentti kesäkuussa 2007 energiamarkkinoiden vapauttamisesta antamassaan päätöslauselmassa esitti.

11.      Mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, silloin esittelijä uskoo, että parlamentin tulisi tarkastella sitä, tarjoaako ehdotettu malli ratkaisun kansallisten sääntelyviranomaisten nykyisin kokemiin vaikeuksiin löytää yhteinen kanta ja sitä, voidaanko malli hyväksyä väliaikaisena vaiheena tiellä kohti aidosti eurooppalaisen sääntelyelimen luomista.

12.      Euroopan parlamentti on hiljan todennut toivovansa sellaisen kansallisten sääntelyviranomaisten Euroopan tason elimen perustamista, joka voisi päättää jäsenvaltioiden välisistä rajat ylittävistä kysymyksistä, jolloin kansallisten sääntelijöiden vastuulle jäisi sellaisista tapauksista päätöksen tekeminen, jotka koskevat niiden maan omaa aluetta. Parlamentti pyrki kannallaan lopettamaan nykyisin kansallisten sääntelyviranomaisten välillä syntyvien pattitilanteiden muodostuminen, ja siksi komission ehdotuksessa annetaan sen nykyisessä muodossa virastolle toimivalta ratkaista nämä nykyiset ja mahdollisesti tulevat vaikeudet. Esittelijä katsoo, että riippumaton virasto, jolla on riittävät toimivaltuudet rajat ylittävissä kysymyksissä, edistäisi tehokkaammin ja avoimemmin todellisen EU-energiasääntelyn kehittämistä.

13.      Esittelijä suhtautuu myös huolestuneesti nykyisen ERGEG-ryhmän lakkauttamiseen ja siitä mahdollisesti koituviin riippumattomuuteen liittyviin seurauksiin, ottaen huomioon, että virasto on nykyehdotuksen perusteella aivan liian riippuvainen Euroopan komissiosta.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston asettamat eriyttämistä koskevat vaatimukset

14.      Esittelijä pitää tervetulleena komission ehdotusta virallistaa siirtoverkon haltijoiden yhteistyön nykyiset puitteet Euroopan tason integroitumisen edistämiseksi ja 27 jäsenvaltiossa täysin yhdenmukaisten teknisten sääntöjen kehittämiseksi.

15.      Jotta ENTSO-malli saadaan toimimaan asianmukaisesti ja riippumatta kussakin jäsenvaltiossa edellytetystä eriyttämisen asteesta, eli eriytetystä siirtoverkon haltijasta tai riippumattomasta järjestelmäoperaattorista, esittelijä katsoo, että kutakin ENTSO:n siirtoverkon haltijaa pitäisi kohdella tasaveroisesti mitä tulee sen velvollisuuksiin järjestelmäoperaattorina sekä sen varmistamiseksi, että pääsy verkkoon on syrjimätöntä.

Investoinnit

16.      Komissio ehdotukset, jotka koskevat siirtoverkon haltijoiden laadittavaksi annettavaa kymmenvuotista investointisuunnitelmaa, ovat jo nykyisin jäsenvaltioissa voimassa olevien velvoitteiden mukaiset, joten esittelijä pitää myönteisenä eurooppalaisen ulottuvuuden lisäämistä niihin, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioiden välisen siirtokapasiteetin kohentamiseen ja parantamiseen.

17.      On kuitenkin tärkeää, että sääntelyelin hyväksyy tämän suunnitelman ja että sitä ei anneta sille ainoastaan arvioitavaksi.

Avoimuus

18.      Esittelijä on vakuuttunut siitä, että sääntelyelimen olisi laadittava, siirtoverkon haltijoita kuultuaan, avoimuutta koskevat säännöt, ja että niitä ei olisi annettava virastolle ainoastaan arvioitavaksi. Vaikka hän suhtautuukin myönteisesti EU-tason suuntaviivojen kehittämiseen, hänestä olisi parempi, jos suuntaviivoista tulisi sitovat tärkeimpien osa-alueiden kohdalla.

19.      Esittelijä haluaa myös huomauttaa, että asetuksen tietyissä kohdissa avoimuutta on erehdytty pitämään seurantana ja raportointina, joten hän aikoo tehdä eron näiden osien välillä mietinnössään.

Yhdenmukaistaminen

20.      Esittelijä on sitä mieltä, että yhdenmukaistaminen ei ole ollut ehdotuksessa etusijalla. Energiamarkkinoiden integroinnin suurimpia esteitä on se, että erilaisia sääntelykehyksiä on 27. Esittelijä katsoo siksi, että teknisten säännöstöjen ja markkinasääntöjen yhdenmukaistamisen vapaaehtoisuus ei riitä poistamaan nykyisiä puutteellisesta integroinnista johtuvia esteitä jäsenvaltioiden rajat ylittävän kaupan tieltä. Esittelijä uskoo siksi, että teknisten säännöstöjen yhdenmukaistamisen tulisi olla sääntelykehyksen yhdenmukaistamisen ohella yksi toimenpidepaketin tärkeimpiä tavoitteita.

Alueelliset markkinat

21.      Esittelijä pitää myönteisenä alueellisten markkinoiden kehittämisen sisällyttämistä asetuksiin ja direktiiveihin ja katsoo sen edustavan askelta kohti integrointia. Tällä alalla viime aikoina toteutunut eteenpäinmeno sekä Pohjoismaiden markkinoiden kaltaiset jo vakiintuneet menestystarinat saattavat tarjota vakaan lähtökohdan erilaisten mallien vertailemiselle sekä eräiden näistä kokemusten mahdolliselle siirtämiselle EU:n tasolle.

Verkkojen liitäntätasot

22.      Esittelijä pitää tervetulleena erityisten koordinaattoreiden nimittämistä neljän pysähdyksissä olleen, jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä koskevan päähankkeen eteenpäin viemisen vauhdittamiseksi. Esittelijä uskoo, että koordinaattorit voivat vaikuttaa myönteisesti kyseisten prosessien nopeutumiseen toimimalla välittäjinä kaikkien asianomaisten toimijoiden ja osapuolien välillä.

23.      Vaikka ne ovatkin luonteeltaan merkittäviä, nämä yksittäiset tapaukset muodostavat kuitenkin vain pienen osan ongelmasta ja kautta Euroopan unionin – myös siellä, missä nämä hankkeet ovat taloudellisesti kannattavia ja teknisesti toteutettavissa – on edelleen lukuisia poliittisia, teknisiä ja hallinnollisia esteitä jäsenvaltioiden välisen yhteenliitäntäkapasiteetin lisäämisen tiellä.

talous- ja raha-asioiden valiokunnaN LAUSUNTO  (8.5.2008)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta
(KOM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Valmistelija: Mariela Velichkova Baeva

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus kolmanneksi energialainsäädännön vapauttamispaketiksi keskittyy kilpailukykyisten, avoimien, solidaarisuuteen perustuvien ja syrjimättömien EU:n yhtenäisten energiamarkkinoiden integrointiin ja toteuttamiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden olisi suhtauduttava asianmukaisella huolella kaikkiin mainitun tavoitteen tiellä oleviin esteisiin, jotka olisi poistettava integroinnin ja yhdenmukaistamisen nopeuttamiseksi.

Omistuksen eriyttäminen ja järjestelmäoperaattorin riippumattomuus ovat vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joiden on tarkoitus edistää kilpailuympäristön parantamista ja energiahintojen alentamista sekä uusien toimijoiden markkinoille pääsyn helpottamista – koska mainittu tekijöiden monitahoinen yhdistelmä on kuluttajien ja kansantalouksien etujen kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä. Ratkaisujen valmistelun yhteydessä olisi otettava huomioon 27 nykyisen jäsenvaltion oikeudelliset kehykset sekä vallitsevasta tilanteesta johtuvat esteet, ja ratkaisujen olisi perustuttava empiirisesti todennettaviin tietoihin. Lisäksi olisi edistettävä merkittäviä vaihtoehtoja alueellisen yhteistyön, investointien suunnittelun ja suunnittelun tehostamiseksi. Infrastruktuurin optimaalisen käytön ja yhteenliittämiskapasiteetin varmistamiseksi on otettava huomioon, että joissakin tapauksissa uudet verkkoinvestoinnit riippuvat olennaisesti aikaisemmasta sijoitussalkusta.

Kilpailukykyisten energiamarkkinoiden sääntelyä koskevaa ehdotusta olisi tasapainotettava perustavaa laatua olevien markkinaperiaatteiden rikkomattomuuden osalta, eikä ehdotus saa vaikuttaa kielteisesti eikä saa vahingoittaa markkinoiden likviditeettiä eikä investointiaikomuksia. Asianmukaiset valvontamekanismit ovat jo toiminnassa, koska kilpailulainsäädäntö on pantu täytäntöön sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Sääntelijöiden toimivaltaa olisi laajennettava koskemaan markkinamekanismeihin puuttumista ja sääntelijän olisi valvottava tehokkaasti yritysten kustannuksia kuluttajien hyödyksi. Yritysten raportointivelvollisuus saattaisi edistää markkinoiden kehittymistä ja se varmistaisi avoimuuden ja läpinäkyvyyden.

Sääntöjä tarvitaan sekä kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyössä että niiden valtuuksien yhdenmukaistamisessa sekä riippumattomuuden lisäämisessä kansallisella tasolla.

Kansallisen tason energiamarkkinoiden rakennemuutos edellyttää sähkön siirtoverkonhaltijoiden täyttää riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, mikä varmistaa kaikkien markkinatoimijoiden vapaan ja syrjimättömän pääsyn energiaverkkoon. Myös julkisesti ja yksityisesti omistettujen sähkön siirtoverkonhaltijoiden yhtäläinen kohtelu on huomattavan tärkeää.

Lisäksi energiansiirtoverkon haltijoiden tehokkaampaa yhteistyötä tarvitaan sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston puitteissa. Rajatylittävän infrastruktuurin laajentaminen tai parantaminen sekä Euroopan energiamarkkinoiden integroinnin lisääminen voitaisiin saavuttaa mainitulla asianmukaisella nykyisten ja tulevien verkkoinvestointien yhteensovittamisella, mikä lisää alueellisten energiamarkkinoiden yhtenäisyyttä.

On otettava huomioon, että ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja käytetään ensisijaisesti kansallisten energiahintojen alentamiseen. Oletettavaa on, että mainitun menettelyn mahdollinen muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen.

Päätöksenteon merkittävänä peruslähtökohtana olisi ehdottomasti pidettävä sitä, että tuotantokapasiteetin jakaminen on täysin puutteellista kaikkialla Euroopassa. Jos älykäs tuotantokapasiteetin jakamisjärjestelmä kehitetään, taloudellisia resursseja voitaisiin käyttää muuhun kuin energiaverkon vahvistamiseen. Ruuhkautumat voitaisiin ratkaista ja kansantaloudet voisivat nauttia elinvoimaisemmasta kehityksestä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Tarkistus

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on laadittava:

1. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on:

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy tekniset ja markkinoita koskevat säännöt. Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – a alakohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla

a) valmistelee ja ehdottaa tekniset ja markkinoita koskevat säännöt 3 kohdassa mainituilla aloilla asianomaisten markkinatoimijoiden kuulemisen jälkeen;

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy tekniset ja markkinoita koskevat säännöt. Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – b alakohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

b) verkon yhteiseen toimintaan liittyvät välineet ja tutkimussuunnitelmat

b) hyväksyy verkon yhteiseen toimintaan liittyvät välineet ja tutkimussuunnitelmat;

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy tekniset ja markkinoita koskevat säännöt. Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – c alakohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) joka toinen vuosi 10-vuotinen investointisuunnitelma, johon on sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät

(c) valmistelee ja julkaisee joka toinen vuosi 10-vuotisen investointisuunnitelman, johon on sisällyttävä tuotannon riittävyysnäkymät;

Perustelu

Direktiivi antaa ENTSOlle liian laajat valtuudet, kun otetaan huomioon, että se hyväksyy tekniset ja markkinoita koskevat säännöt. Ennen mainittujen sääntöjen hyväksymistä on järjestettävä laaja kuuleminen sen varmistamiseksi, että markkinatoimijoiden kannat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) vuotuinen työohjelma

d) laadittava vuotuinen työohjelma;

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(e) vuosikertomus

(e) laadittava vuosikertomus;

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f) vuotuiset talvi- ja kesätuotannon riittävyysnäkymät.

f) laadittava vuotuiset talvi- ja kesätuotannon riittävyysnäkymät.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 3 kohta – g alakohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

g) kauppaa koskevat säännöt

g) hyväksyä kauppaa koskevat säännöt sähköverkon osalta;

Perustelu

Esimerkiksi standardisoitujen kauppasopimusten kehittäminen ei kuulu ENTSOn tehtäviin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10‑vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10‑vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava vähintään kansallisiin investointisuunnitelmiin, 2 h artiklan 1 kohdan mukaisiin alueellisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1365/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

Perustelu

Markkinoiden alueellinen ulottuvuus olisi sisällytettävä ENTSOn julkaisemaan yhteisön laajuiseen 10-vuotiseen verkkoinvestointisuunnitelmaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa laatimaan kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan tarpeen markkinoiden tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

1. Komissio laatii viraston neuvosta, sen jälkeen kun virasto on kuullut asianomaisia sidosryhmiä, sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle 2 c artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 c artiklan 3 kohdassa lueteltuja aiheita käsittelevät strategiset suuntaviivat, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto laatii sääntöjä 2 c artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla.

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto laatii yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan mukaisesti ja lähettää ne viraston hyväksyttäväksi.

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Virasto varmistaa, että sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toimittamat säännöt ovat 1 kohdassa esiteltyjen strategisten suuntaviivojen mukaisia.

Perustelu

Virastolle olisi kilpailun edistämiseksi annettava enemmän valtaa (syrjimättömyyden, tehokkaan kilpailun ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi) säännellä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi viraston olisi annettava komissiolle sääntelyprosessin alussa virallinen suositus strategisina suuntaviivoina, joiden perusteella sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto voi laatia tekniset säännöt. Tämän prosessin avulla voidaan välttää tilanne, jossa sähkön siirtoverkonhaltijat sääntelevät itse itseään. Samaa prosessia olisi sovellettava myös 10-vuotiseen investointisuunnitelmaan (2 c artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Virasto valvoo sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston kyseisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja ilmoittaa kaikista rikkomuksista komissiolle, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Perustelu

Ehdotettu direktiivi antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle liikaa toimivaltaa. Edellä mainittujen sääntöjen valvonnan täytyy olla oikeudenmukaista ja objektiivista syrjimättömyyden, tehokkaan kilpailun ja markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Siksi valvontaa ei voida antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden vastuulle, vaan se pitäisi olla viraston tehtävä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa alueellinen yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamista. Niiden on erityisesti julkaistava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, jonka perusteella ne voivat tehdä investointipäätöksiä.

1. Siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa alueellinen yhteistyö, jolla edistetään 2 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamista. Niiden on erityisesti annettava tietoja kehittämissuunnitelmistaan, toimitettava ne virastolle tarkasteltavaksi ja julkaistava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, jonka perusteella ne voivat harkita investointeja.

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden olisi voitava tehdä investointipäätöksiä kunnollisen eriyttämisen mahdollistamiseksi. Koordinointi olisi taattava Euroopan tasolla toimivien energiamarkkinoiden varmistamiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h artikla – 2 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta- ja varavoimamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä yhteisiä palveluja ja operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan helpottaa asianmukaista toimivuutta ja varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin jakamista sekä tulevaa sähkönvientiä kaikille markkinatoimijoille avoimilla implisiittisillä ja eksplisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta- ja varavoimamekanismien yhdentämistä.

Perustelu

Yhteiskytkentäkapasiteetin käytettävyys olisi rajoilla järjestettävillä vuosittaisilla, kuukausittaisilla ja päivittäisillä kilpailumenettelyillä. Edellä mainittu on välttämätöntä niiden rajoitusten purkamiseksi, jotka aiheutuvat yhteiskytkentäkapasiteetin ruuhkautumisesta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi määritellä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattaman maantieteellisen alueen. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Alueellista yhteistyötä ei tulisi rajoittaa komission määrittämään kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattamaan maantieteelliseen alueeseen. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Yhteiskytkentäkapasiteetin käytettävyys olisi rajoilla järjestettävillä vuosittaisilla, kuukausittaisilla ja päivittäisillä kilpailumenettelyillä. Edellä mainittu on välttämätöntä niiden rajoitusten purkamiseksi, jotka aiheutuvat yhteiskytkentäkapasiteetin ruuhkautumisesta. Maantieteellisen ulottuvuuden rajoittaminen saattaisi asettaa esteitä vapaalle sähkökaupalle tavoitteena olevilla integroiduilla sähkömarkkinoilla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

5 artikla – 4 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava tiedot ennakoidusta ja todellisesta kysynnästä, käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetista, toteutuneesta tuotannosta ja kulutuksesta, verkon ja rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja käytöstä sekä tasesähköstä ja varavoimakapasiteetista.

4. Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava tiedot ennakoidusta ja todellisesta kysynnästä, käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetista, toteutuneesta tuotannosta ja kulutuksesta, verkon ja rajayhdysjohtojen saatavuudesta ja käytöstä sekä tasesähköstä ja varavoimakapasiteetista. Tuotantoa ja kuormitusta koskevat yksittäiset tiedot ovat kuitenkin luottamuksellisia. Siirtoverkkoa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, jos kriittisen infrastruktuurin suojelu sitä edellyttää. Tietoja annetaan yhteisön tasolla käytettäväksi (vain) kriittisen infrastruktuurin koordinoidun ja tehokkaan suojelun varmistamiseen.

Perustelu

On käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita kaikkien ajojärjestystä koskevien päätösten ja tarjouskäyttäytymisen sähköpörsseissä todentaminen edellyttävät. Lisäksi ehdotettu säännös kohtelisi sähköntuotantoyhtiöitä ja riippumattomia yrityksiä eriarvoisesti, koska vain sähköntuotantoyhtiöitä pyydettäisiin pitämään sääntelijöiden saatavilla tarvittavat tiedot, jotka koskevat niiden tarjouskäyttäytymistä ja ajojärjestystä koskevia päätöksiä. Tämä epäsymmetrinen kohtelu ei näytä olevan perusteltavissa. Rajoitetusti saatavilla olevien tietojen luottamuksellisuutta on harkittava.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

5 artikla – 6 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, yhteenliittämistä koskevissa huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC-markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta, mukaan luettuina tiedot varatun tuotannon jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon toteutumisen ajankohtana.

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan tuntikohtaisesti kaikki tiedot kaikista voimalaitoksista, joiden kapasiteetti on vähintään 250 MWe. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta.

Perustelu

On käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkia tietoja, joita kaikkien ajojärjestystä koskevien päätösten ja tarjouskäyttäytymisen sähköpörsseissä todentaminen edellyttävät. Lisäksi ehdotettu säännös kohtelisi sähköntuotantoyhtiöitä ja riippumattomia yrityksiä eriarvoisesti, koska vain sähköntuotantoyhtiöitä pyydettäisiin pitämään sääntelijöiden saatavilla tarvittavat tiedot, jotka koskevat niiden tarjouskäyttäytymistä ja ajojärjestystä koskevia päätöksiä. Tämä epäsymmetrinen kohtelu ei näytä olevan perusteltavissa. Rajoitetusti saatavilla olevien tietojen luottamuksellisuutta on harkittava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

 

 

Komission teksti

Tarkistus

"6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat tulot on käytettävä tärkeysjärjestyksessä seuraaviin tarkoituksiin:

6. Yhteenliitäntöjen jakamisesta saatavat tulot on käytettävä ilman mitään tärkeysjärjestystä seuraaviin tarkoituksiin:

Perustelu

Tällä hetkellä sähkön siirtoverkonhaltijat käyttävät ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja käytetään ensisijaisesti kansallisten energiahintojen alentamiseen. Mainitun menettelyn mahdollinen muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen.

Lisäksi siirtoverkonhaltioiden velvoittaminen rahoittamaan uutta yhteenliittämiskapasiteettia huutokauppojen kautta estää niitä saamaan riittävää tulosta sijoituksestaan. Muussa tapauksessa siirtoverkonhaltioilla ei ole mitään kannustimia uuden yhteenliittämiskapasiteetin rakentamiseen. Se olisi ristiriidassa toimitusvarmuutta koskevan direktiivin 2005/89 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

6 artikla – 6 kohta– b a alakohta (uusi)

 

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) tulona, jonka sääntelyviranomaiset ottavat huomioon hyväksyessään verkkoja koskevien tariffien laskentamenetelmää ja/tai arvioidessaan, onko tariffeja muutettava.

Perustelu

Tällä hetkellä sähkön siirtoverkonhaltijat käyttävät ruuhkautumisen hallinnasta saatuja tuloja käytetään ensisijaisesti kansallisten energiahintojen alentamiseen. Mainitun menettelyn mahdollinen muuttaminen saattaisi johtaa verkkohintojen nousemiseen.

Lisäksi siirtoverkonhaltioiden velvoittaminen rahoittamaan uutta yhteenliittämiskapasiteettia huutokauppojen kautta estää niitä saamaan riittävää tulosta sijoituksestaan. Muussa tapauksessa siirtoverkonhaltioilla ei ole mitään kannustimia uuden yhteenliittämiskapasiteetin rakentamiseen. Se olisi ristiriidassa toimitusvarmuutta koskevan direktiivin 2005/89 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 artikla

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

 

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Sen olisi myös osaltaan lisättävä mahdollisuuksien mukaan alueellista vakautta luomalla uusia siirtomahdollisuuksia joko kasvumarkkinoilla tai markkinoilla, joiden energiapulaa vähennetään toimitusvarmuuden avulla. Siirtorajoitukset saattavat johtua erityisestä verkkorakenteesta, joka olisi otettava huomioon kehittämisen ja/tai huollon parantamisen kannalta merkittävänä tekijänä.

Perustelu

Tarkoituksena on markkina-aseman ja investointisalkun tasapainottaminen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 a artikla – 1 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyn, kuten poistosopimusten, siirtoverkon vuokraamisen, yhdenmukaisen kaupankäynnin, naapurimaiden strategisten yhteenliittymien, asiakkaille annettuja sitoumusten, mukaan luettuina mahdolliset hintamuutosennusteet voimalaitosten tai niiden yksikköjen mahdollisen sulkemisen yhteydessä, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Perustelu

Menetelmät ovat markkinapohjaisia, joustavia ja ne on räätälöity erityisiin markkinatilanteisiin ja arvioituihin näkymiin, minkä lisäksi ne edistävät toimitusvarmuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä toimijoiden vastuullisuutta. Muiden laitosten resurssien vaihtoehtoista hyödyntämistä on harkittava tarkoituksena varmistaa energiatoimitusten tehokkuus ja varmuus kysyntähuippujen aikana.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rajat ylittävän sähkökaupan verkostoon pääsyn ehdot

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ITRE

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.10.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Mariela Velichkova Baeva

23.10.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN LAUSUNTO (9.4.2008)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta
(KOM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Valmistelija: Leopold Józef Rutowicz

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkoituksena on panna täytäntöön neuvoston ja Euroopan parlamentin tekemät päätökset. Euroopan parlamentti ilmaisi vahvan tukensa yhteiselle energiapolitiikalle 10. heinäkuuta 2007 hyväksymässään päätöslauselmassa.

Kyseisessä politiikassa edellytetään

·   toimituksen ja tuotannon erottamista tehokkaasti verkkotoiminnasta

·   kansallisten energian sääntelyviranomaisten toimivaltuuksien yhdenmukaistamista ja riippumattomuuden lisäämistä

·   kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattoman yhteistyöjärjestelmän perustamista

·   siirtoverkonhaltijoiden järjestelmän luomista verkkotoiminnan koordinoinnin ja kantaverkkojen varmuuden sekä rajat ylittävän kaupan ja kantaverkkojen toiminnan parantamiseksi

·   energiamarkkinoiden toimien avoimuuden lisäämistä.

Asetuksella luodaan käytännön puitteet edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi perustamalla energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, joka vastaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston toiminnan seurannasta. Asetuksen täytäntöönpanolla luodaan mahdollisuudet lisätä kilpailukykyä, parantaa toimitusten laatua, säästää energiaa ja parantaa energian huoltovarmuutta.

Sähkö poikkeaa perusteellisesti muista kaupattavista tuotteista, koska kyse on verkkoihin perustuvasta tuotteesta, jota on mahdotonta tai hyvin kallista varastoida. Tämän vuoksi energiatalous edellyttää riippumattomien yhteistyöjärjestelmien käyttöönottoa, kansallisten sääntelyviranomaisten päätöksiä ja unionin markkinoita koskevaa sääntelyä. Tästä johtuen kyseisen alan muodollisten yhteistyöelinten käyttöönotto tarkistetussa asetuksessa (EY) N:o 1228/2003 verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa on perusteltu. Muutokset eivät ratkaise kaikkia sähkön rajat ylittävään kauppaan liittyviä ongelmia, mutta ne sisältävät toimia, joilla voidaan jossain määrin lisätä tehokkuutta ja mukauttaa verkkotoimintaa markkinoiden tarpeisiin. Yksityiskohtaiset tekniset ja markkinoita koskevat säännöt kuuluivat sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tehtäviin ja näiden tehtävien seurannasta vastaavan viraston toiminnalla tulee varmistaa lisäarvon luominen unionin taloudelle. Edellä mainituilla toimilla on tarkoitus edistää rajat ylittävien vähittäis- ja tukkumarkkinoiden syntyä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annetun asetuksen (EY) N:o 1228/2003 muuttamisesta tulisi edistää sähkön sisämarkkinoiden sääntelyä ottaen asianmukaisesti huomioon kuluttajien ja verkonhaltijoiden edut

·   alentamalla siirtokustannuksia ja lisäämällä kilpailukykyä niin, että energiaa voidaan toimittaa kuluttajille edullisemmin ja samalla varmistaa energiantoimitusten vakaus ja varmuus;

·   perustamalla energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto koordinoimalla kansallisia siirtoverkkoja. Tarkoituksena on varmistaa unionin markkinoiden ja kansallisten järjestelmien parempi toimiminen vähentämällä energiansiirron tappioita ja edistämällä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa pienimuotoista energiantuotantoa;

·   kehittämällä sähkönsiirtoverkkoja, mikä johtaa välttämättä myös ydinvoimaloiden kehittämiseen, varmistamalla näin energiantoimitukset kohtuullisen vakain ja alhaisin hinnoin ja edistämällä varmasti näin kilpailukykyä ja unionin talouden kehittymistä vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä. Öljyn tai kaasun hintojen äkillinen nousu ja suuri riippuvuus kyseisiin toimituksiin liittyvästä poliittisesta tilanteesta saattavat uhata unionin talouden tasapainoa ja johtaa reaalitulojen laskuun.

Näin ollen asetuksen muuttamisella on suoria vaikutuksia sähkömarkkinoihin ja verkkoon pääsyyn rajat ylittävässä sähkön kaupassa, sillä kuluttajille koituvat edut määritellään yksityiskohtaisilla teknisillä ja markkinoita koskevilla säännöillä, joista säädetään ja joita tuetaan asetuksessa, sekä niiden asianmukaisella täytäntöönpanolla.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetussa komission tiedonannossa Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan tarvetta saattaa valmiiksi sähkön sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat osoittaneet, että nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita tavoitteena olevien moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

4. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetussa komission tiedonannossa Energiapolitiikka Euroopalle korostetaan tarvetta saattaa valmiiksi sähkön sisämarkkinat ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sähköyrityksille yhteisössä. Kaasu- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti) ovat osoittaneet, että nykyiset säännöt ja toimenpiteet eivät tarjoa riittäviä puitteita tavoitteena olevien moitteettomasti toimivien, tehokkaiden ja avoimien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

Perustelu

On tärkeää varmistaa tehokkaat ja avoimet sisämarkkinat, eikä ainoastaan moitteettomasti toimivat markkinat. On tärkeää, että markkinat ovat avoinna uusille toimijoille ja että kilpailu on tehokasta kaikille osanottajille.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6. Erityisesti pitäisi lisätä siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen parantaa rajat ylittävän siirtoverkkoihin pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, varmistaa yhteisön siirtoverkkojärjestelmän riittävän ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti huomioon, sekä edistää energiatehokkuutta, tutkimusta ja innovointia varsinkin uusiutuvien energialähteiden käytön ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisen teknologian yleistymisen tukemiseksi. Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä verkkojaan näiden toisiaan täydentävien teknisiä ja markkinoita koskevien sääntöjen mukaisesti.

6. Erityisesti pitäisi lisätä siirtoverkonhaltijoiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta voitaisiin vähitellen parantaa rajat ylittävän, tehokkaan ja avoimen siirtoverkkoihin pääsyn toteuttamiseksi annettujen teknisten ja kaupallisten sääntöjen yhteensopivuutta, varmistaa yhteisön siirtoverkkojärjestelmän riittävän ennakoiva suunnittelu ja hyvä tekninen kehitys, ottaen ympäristö asianmukaisesti huomioon, sekä edistää energiatehokkuutta, tutkimusta ja innovointia varsinkin uusiutuvien energialähteiden käytön ja hiilidioksidipäästöiltään vähäisen teknologian yleistymisen tukemiseksi. Siirtoverkonhaltijoiden olisi käytettävä verkkojaan näiden toisiaan täydentävien teknisiä ja markkinoita koskevien sääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Avoin, rajat ylittävä siirtoverkkoihin pääsy on ensiarvoisen tärkeää avoimien markkinoiden kehittämiselle ja tehokkuudelle. Avoimen pääsyn puute saattaa luoda esteitä ja vaikuttaa kilpailuun.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sähkön siirtoverkon optimaalisen hallinnan varmistamiseksi sekä sähkön myymisen ja toimittamisen mahdollistamiseksi vähittäisasiakkaille yli rajojen yhteisössä olisi perustettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto. Sen tehtävien toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tekemiin päätöksiin. Verkoston tehtävät olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen työskentelymenetelmillä olisi voitava varmistaa tehokkuus, edustavuus ja avoimuus. Koska nopeampi edistyminen voi olla saavutettavissa alueellisilla toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi perustettava yleiseen yhteistyöverkoston puitteissa alueellisia rakenteita sekä varmistettava, että alueellisilla toimilla saavutettavat tulokset sopivat yhteen yhteisön tason sääntöjen ja investointisuunnitelmien kanssa. Yhteistyö tällaisissa alueellisissa rakenteissa edellyttää verkkotoiminnan tosiasiallista eriyttämistä tuotannosta ja toimituksista. Jos sitä ei toteuteta, siirtoverkonhaltijoiden alueellinen yhteistyö voi johtaa kilpailua rajoittavaan toimintaan.

(7) Sähkön siirtoverkon optimaalisen hallinnan varmistamiseksi sekä sähkön myymisen ja toimittamisen mahdollistamiseksi vähittäisasiakkaille yli rajojen yhteisössä olisi perustettava siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto. Sen tehtävien toteuttamisessa olisi noudatettava yhteisön kilpailusääntöjä, joita sovelletaan myös siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tekemiin päätöksiin. Verkoston tehtävät olisi määriteltävä täsmällisesti, ja sen työskentelymenetelmillä olisi voitava varmistaa tehokkuus, edustavuus ja avoimuus. Koska nopeampi edistyminen voi olla saavutettavissa alueellisilla toimilla, siirtoverkonhaltijoiden olisi perustettava yleiseen yhteistyöverkoston puitteissa alueellisia rakenteita sekä varmistettava, että alueellisilla toimilla saavutettavat tulokset sopivat yhteen yhteisön tason sääntöjen ja investointisuunnitelmien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä alueellista yhteistyötä ja valvottava alueellisen verkon tehokkuutta. Alueellisen yhteistyön olisi oltava sopusoinnussa pyrkimysten kanssa tehdä EU:n sähkömarkkinoista kilpailukykyiset ja tehokkaat.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden ja Eurooppaan rajoittuvien naapurimaiden välistä alueellista yhteistyötä olisi edistettävä energiatoimitusten vakauden ja varmuuden sekä alueellisten verkkojen tehokkuuden varmistamiseksi.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja Eurooppaan rajoittuvien naapurimaiden välisen alueellisen yhteistyön edistäminen on hyvin tärkeää energiatoimitusten vakauden kannalta ja korkeatasoisen alueellisen yhteistyön varmistamisessa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a. Kuulemisprosessi huomioiden kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen olisi osallistuttava päättäväisemmin sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston tehtävien toimeenpanoon erityisesti teknisiä ja markkinoita koskevien sääntöjen valmisteluun ja verkoston vuotuiseen työohjelmaan.

Perustelu

Myös kuluttajia ja kuluttajajärjestöjä olisi kuultava kuulemisprosessissa, koska he ovat loppukäyttäjinä tärkeitä sidosryhmiä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Komission olisi koko eurooppalaisen sähkönsiirtoverkon avoimuuden lisäämiseksi laadittava, julkistettava ja saatettava ajan tasalle Euroopan sähköverkkoa koskeva "tiekartta". Kaikki toteuttamiskelpoiset sähkönsiirtoverkot ja mahdolliset alueelliset liitännät olisi sisällytettävä tiekarttaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission viime vuosina harjoittaman markkinoiden seurannan yhteydessä on ilmennyt, että nykyiset avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä.

9. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission viime vuosina harjoittaman markkinoiden seurannan yhteydessä on ilmennyt, että nykyiset avoimuusvaatimukset ja infrastruktuuriin pääsyä koskevat säännöt eivät ole riittäviä todellisten, avointen ja tehokkaiden sisämarkkinoiden takaamiseksi.

Perustelu

Tekstin selventäminen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11. Jotta luottamus markkinoihin lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa rangaistus. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen saada käyttöönsä tiedot sähköntoimittajien operatiivisista päätöksistä. Sähkömarkkinoilla tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä koskevat tiedot toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tietyn ajan. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia vääristää markkinoita, olisi vapautettava tästä velvollisuudesta.

11. Jotta luottamus markkinoihin lisääntyisi, markkinaosapuolilla on oltava varmuus siitä, että väärinkäytöksistä seuraa todellinen rangaistus. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tutkia väitteet markkinoiden väärinkäytöstä tehokkaasti. Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten on välttämätöntä saada käyttöönsä tiedot sähköntoimittajien operatiivisista päätöksistä. Sähkömarkkinoilla tuotantoyritykset tekevät monet keskeisistä päätöksistä, ja niiden olisi pidettävä näitä päätöksiä koskevat tiedot toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja helposti käytettävissä tietyn ajan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi säännöllisesti valvottava, että verkonhaltijat noudattavat sääntöjä. Pienet tuotantoyritykset, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia vääristää markkinoita, olisi vapautettava tästä velvollisuudesta.

Perustelu

Sähköntoimittajien toimittaman tiedon olisi oltava helposti toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että sähköntoimittajat noudattavat sääntöjä syrjimättömien, avoimien ja tehokkaiden markkinoiden varmistamiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12. Kilpailu kotitalousasiakkaista edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi toimitusketjua koskevien sääntöjen ja vastuunjaon on oltava kaikkien markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät yhteisön markkinoiden yhdentymistä.

12. Kilpailu kotitalousasiakkaista edellyttää, että toimittajien pääsyä uusille vähittäismarkkinoille ei estetä. Sen vuoksi toimitusketjua koskevien sääntöjen ja vastuunjaon on oltava kaikkien markkinaosapuolien tiedossa, ja niitä olisi yhdenmukaistettava siten, että ne edistävät yhteisön markkinoiden yhdentymistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi säännöllisesti valvottava, että markkinoiden toimijat noudattavat sääntöjä.

Perustelu

Tämä lisäys on välttämätön vastuun selventämiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle ja sääntöjen toimeenpanon varmistamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä koskevat säännöt;

(b) verkkoon kytkemistä ja verkkoon pääsyä koskevat säännöt, joissa kiinnitetään huomiota siirtoverkonhaltijoiden asiakkaina olevien pienten ja keskisuurten yritysten etujen suojaamiseen;

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset kokevat usein syrjintää energiamarkkinoilla.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 3 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(g) kauppaa koskevat säännöt;

(g) kauppaa koskevat säännöt, joissa kiinnitetään huomiota siirtoverkonhaltijoiden asiakkaina olevien pienten ja keskisuurten yritysten etujen suojaamiseen;

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset kokevat usein syrjintää energiamarkkinoilla.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10‑vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on julkaistava yhteisön laajuinen 10-vuotinen investointisuunnitelma joka toinen vuosi ja voitava tarvittaessa pidentää tätä aikaväliä. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

Perustelu

Laaja-alaisiin investointeihin ja niihin liittyvien verkkojen rakentamiseen menee usein yli 10 vuotta suunnitteluvaiheesta toteutukseen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10‑vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta.

5. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on joka toinen vuosi julkaistava yhteisön laajuinen 10‑vuotinen investointisuunnitelma. Investointisuunnitelmaan on sisällyttävä integroidun verkon mallintaminen, skenaarioiden laatiminen, selvitys tuotannon riittävyydestä sekä verkon häiriönkestävyyden arviointi. Investointisuunnitelman on perustuttava erityisesti kansallisiin investointisuunnitelmiin ja Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeviin suuntaviivoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1364/2006/EY mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on määriteltävä puuttuvat investoinnit erityisesti rajat ylittävän kapasiteetin osalta. Investointisuunnitelma on liitettävä osaksi 20–25-vuotista strategista energiasuunnitelmaa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava virastolle teknisten ja markkinoita koskevien sääntöjen, 10-vuotisen investointisuunnitelman ja vuotuisen työohjelman luonnokset, mukaan luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

2. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on toimitettava virastolle lausuntonsa ja suosituksensa teknisistä ja markkinoita koskevista säännöistä, 10-vuotisen investointisuunnitelman luonnoksesta ja vuotuisen työohjelman luonnoksesta, mukaan luettuina tiedot kuulemismenettelystä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 e artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi virastoa kuultuaan pyytää sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa laatimaan kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan tarpeen markkinoiden tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

1. Komissio voi sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa kuultuaan pyytää virastoa laatimaan kohtuullisen ajan kuluessa sääntöjä 2 c artiklan 3 kohdassa luetelluilla aloilla, jos se katsoo tällaisten sääntöjen olevan tarpeen markkinoiden tehokkaan toiminnan turvaamiseksi.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 f artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti kaikkia markkinaosapuolia, joita asia koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teknisiä ja markkinoita koskevia sääntöjä ja verkoston vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, asiakkaat, verkon käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina (teollisuuden) organisaatiot, tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee.

1. Toteuttaessaan tehtäviään sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston on avoimella tavalla ja varhaisessa vaiheessa kuultava laajasti kaikkia markkinaosapuolia, joita asia koskee, erityisesti laadittaessa 2 c artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua verkoston vuotuista työohjelmaa. Kuultavia tahoja ovat toimitus- ja tuotantoyritykset, asiakkaat, kuluttajat, kuluttajajärjestöt, verkon käyttäjät ja jakeluverkonhaltijat, mukaan luettuina (teollisuuden) organisaatiot, tekniset elimet ja sidosryhmien yhteisöt, joita asia koskee.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

2 h artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta- ja varavoimamekanismien yhdentämistä.

2. Siirtoverkonhaltijoiden on edistettävä operatiivisia järjestelyjä, joilla voidaan varmistaa verkon optimaalinen hallinta, sekä edistettävä sähköpörssien kehittämistä, rajat ylittävän kapasiteetin jakamista implisiittisillä huutokaupoilla ja tasehallinta- ja varavoimamekanismien yhdentämistä. Jäsenvaltiot tukevat ja valvovat verkkoa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttama verkon tukeminen ja velvoite valvoa verkon tehokkuutta on erittäin tärkeää todellisten rajat ylittävien sisämarkkinoiden ja yhteistyön takaamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

5 artikla– 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, yhteenliittämistä koskevissa huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC‑markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta, mukaan luettuina tiedot varatun tuotannon jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon toteutumisen ajankohtana.

6. Tuotantoyhtiöiden, joiden omistamaan tai käyttämään tuotanto-omaisuuteen sisältyy vähintään yksi voimalaitos, jonka kapasiteetti on vähintään 250 megawattia, on pidettävä kansallisen sääntelyviranomaisen, kansallisen kilpailuviranomaisen, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja komission saatavilla vähintään viiden vuoden ajan voimalaitos- ja tuntikohtaisesti kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan tarkistaa kaikki ajojärjestystä koskevat päätökset ja tarjouskäyttäytyminen sähköpörsseissä, yhteenliittämistä koskevissa huutokaupoissa sekä reservi- ja OTC‑markkinoilla. Säilytettäviin voimalaitos- ja tuntikohtaisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään tiedot saatavilla olevasta tuotantokapasiteetista ja varatusta tuotannosta, mukaan luettuina tiedot varatun tuotannon jakamisesta voimalaitoskohtaisesti, tarjousten teon ja tuotannon toteutumisen ajankohtana.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1228/2003

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Moitteettomasti toimivien ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

1. Moitteettomasti toimivien, tehokkaiden ja avoimien rajat ylittävien vähittäismarkkinoiden syntymisen helpottamiseksi alueellisesti ja koko yhteisön laajuisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden, sähköntoimittajien ja asiakkaiden sekä mahdollisten muiden markkinaosapuolten asema ja vastuu määritellään perinpohjaisesti sopimusjärjestelyn, asiakkaille annettuja sitoumusten, tietojen vaihdon ja taseselvitystä koskevien sääntöjen, tietojen omistusoikeuden ja mittausvastuun osalta.

Perustelu

On varmistettava, että myös rajat ylittävät vähittäismarkkinat toimivat tehokkaasti.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rajat ylittävän sähkökaupan verkostoon pääsyn ehdot

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ITRE

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Leopold Józef Rutowicz

31.1.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2008

2.4.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Olle Schmidt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Bilyana Ilieva Raeva, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rajat ylittävän sähkökaupan verkostoon pääsyn ehdot

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

19.9.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.10.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alejo Vidal-Quadras

9.10.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

29.1.2008

 

31.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Hyväksytty (pvä)

28.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa