Ziņojums - A6-0228/2008Ziņojums
A6-0228/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

5.6.2008 - (COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Alejo Vidal-Quadras

Procedūra : 2007/0198(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0228/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0531),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0320/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6‑0228/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Taču patlaban visiem Kopienas uzņēmumiem nevar garantēt tiesības pārdot elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī ar vienādiem noteikumiem, bez diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv nediskriminējoša piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība.

(3) Taču patlaban visiem Kopienas uzņēmumiem nevar garantēt tiesības pārdot elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī ar vienādiem noteikumiem, bez diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv nediskriminējoša piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība un ka joprojām saglabājas izolēti tirgi.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Enerģētikas politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un panākt vienādus noteikumus visiem Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas paziņojumā „Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie noteikumi un pasākumi nav pietiekams pamats funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Enerģētikas politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un panākt vienādus noteikumus visiem Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas paziņojumā „Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie noteikumi un pasākumi nav pietiekams pamats un neparedz fizisko savienojumu izveidošanu labi funkcionējoša, efektīva un atvērta iekšējā tirgus izveidei.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, lai panāktu to, ka pakāpeniski tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda efektīvu piekļuvi pārrobežu pārvades tīkliem, lai notiktu koordinēta un pietiekami tālredzīga plānošana un pārvades sistēmu attīstība Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem.

(6) Jo īpaši ir vajadzīga fizisko savienojumu izveide un ciešāka pārvades sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, lai panāktu to, ka pakāpeniski tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda efektīvu un pārredzamu piekļuvi pārrobežu pārvades tīkliem, lai notiktu koordinēta un pietiekami tālredzīga plānošana un pārvades sistēmu attīstība Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai panāktu elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams tirgoti un piegādāt elektroenerģiju pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls. Tā uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas konkurences noteikumiem, kurus piemēro pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un darba metodēm jānodrošina efektivitāte, reprezentativitāte un pārredzamība. Tā kā efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu pieeju, pārvades sistēmu operatoriem vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju plāniem. Priekšnosacījums sadarbībai reģionālās struktūrās ir tīkla darbību efektīva nošķiršana no ražošanas un piegādes darbībām, pretējā gadījumā pārvades sistēmu operatoru reģionālā sadarbība var izraisīt pret konkurenci vērstu praksi.

(7) Lai panāktu elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams tirgoti un piegādāt elektroenerģiju pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls. Tā uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas konkurences noteikumiem, kurus piemēro pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un darba metodēm jānodrošina efektivitāte, reprezentativitāte un pārredzamība. Tā kā efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu pieeju, pārvades sistēmu operatoriem vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju plāniem. Dalībvalstīm ir jāveicina sadarbība un jāuzrauga tīkla efektivitāte reģionu līmenī. Sadarbībai reģionu līmenī ir jābūt savienojamai ar virzību uz konkurētspējīgu un efektīvu iekšējo elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir sekmēt un vienkāršot apspriedes, piemēram, Elektroenerģijas pārvades koordinācijas apvienībai UCTE.

svītrots

Pamatojums

Patlaban publiskās apspriedes Eiropas Savienības līmenī vada gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu pārņemt šo uzdevumu, jo tai jau ir labi izstrādāti noteikumi un pieredze sabiedrisku apspriežu rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt ieinteresētā puse. Lai nodrošinātu šī procesa efektivitāti, ir jāuzsver, ka pārāk daudzu apspriežu struktūru izveide var izraisīt apspriešanās procesa dubultošanos.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību saistībā ar visu elektroenerģijas pārvades tīklu Eiropas Savienībā, Komisijai ir jāsagatavo, jāpublicē un regulāri jāatjaunina Eiropas ceļvedis. Tajā ir jāiekļauj visi realizējamie elektroenerģijas pārvades tīkli un iespējamie reģionālie savienojumi.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, liecina, ka pašreizējās pārredzamības prasības un noteikumi par piekļuvi infrastruktūrai nav pietiekami.

(9) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, liecina, ka pašreizējās pārredzamības prasības un noteikumi par piekļuvi infrastruktūrai nav pietiekami, lai nodrošinātu patiesi funkcionējošu, atvērtu un efektīvu iekšējo tirgu..

Pamatojums

Clarification of the text.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve informācijai par sistēmas fizisko situāciju, lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un saprast pamatojumu vairumtirdzniecības cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku informāciju par elektroenerģijas ražošanu, piedāvājumu un pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un remontdarbiem, balansēšanu un rezerves jaudu.

(10) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve informācijai par sistēmas fizisko situāciju un efektivitāti, lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un saprast pamatojumu vairumtirdzniecības cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku informāciju par elektroenerģijas ražošanu, piedāvājumu un pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un remontdarbiem, balansēšanu un rezerves jaudu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par ļaunprātīgām darbībām var saņemt efektīvu sodu. Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc kompetentajām iestādēm vajadzīga piekļuve datiem, kas sniedz informāciju par piegādes uzņēmumu operatīvajiem lēmumiem. Daudzus svarīgus lēmumus elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un šai informācijai noteiktu laikposmu jābūt pieejamai kommpetentajām iestādēm. Šī prasība nav jāattiecina uz maziem ražotājiem, kam faktiski nav iespēju traucēt tirgu.

(11) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par ļaunprātīgām darbībām var saņemt efektīvu sodu. Kompetentajām iestādēm jāpiešķir pilnvaras efektīvi izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek izmantota ļaunprātīgi Tāpēc kompetentajām iestādēm vajadzīga piekļuve datiem, kas sniedz informāciju par piegādes uzņēmumu operatīvajiem lēmumiem. Daudzus svarīgus lēmumus elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un šai informācijai kādu noteiktu laikposmu jābūt viegli pieejamai kompetentajām iestādēm. Turklāt kompetentajām iestādēm regulāri jāpārrauga pārvades sistēmu operatoru atbilstība noteikumiem. Šī prasība nav jāattiecina uz maziem ražotājiem, kuri faktiski nevar traucēt tirgu.

Pamatojums

Informācijai no piegādes uzņēmumiem jābūt viegli pieejamai kompetentajām iestādēm un tās uzrauga piegādes uzņēmumu atbilstību noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tirgus ir nediskriminējošs, pārredzams un efektīvs.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Lai veidotos konkurence mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt informētiem par piegādes ķēdes veidošanās noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus integrāciju.

(12) Lai veidotos konkurence mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt informētiem par piegādes ķēdes veidošanās noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus integrāciju. Kompetentajām iestādēm ir regulāri jāuzrauga tirgus dalībnieku atbilstība noteikumiem.

Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis ir kompetentās iestādes atbildības precizēšana un noteikumu īstenošanas nodrošināšana.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt funkcionējoša un pārredzama pārrobežu mazumtirdzniecības tirgus veidošanos un funkcionējoša un pārredzama vairumtirdzniecības tirgus attīstību. Tajā paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu saskaņošanai.

Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt labi funkcionējoša un pārredzama vairumtirdzniecības tirgus attīstību, kurā ir augsts piegādes drošības līmenis. Šim nolūkam tajā paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu saskaņošanai.

Pamatojums

Noteikumi par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus saskaņošanu ir jāsvītro vai jāiekļauj tikai priekšlikumā direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM/2007/0528 galīgā redakcija). Priekšlikumam par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (COM 2007-531) būtu jāattiecas tikai uz vairumtirdzniecības tirgu un piegādes drošību.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visiem pārvades sistēmu operatoriem jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību un tehnisko attīstību.

Visiem pārvades sistēmu operatoriem jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību un tehnisko attīstību un lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus izveides pabeigšanu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka PSO veicinās tirgus integrāciju, ir jānosaka, ka tirgus integrācijas veicināšana ir tiešs PSO Eiropas tīkla uzdevums.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, tostarp reglamenta noteikumus par apspriešanos ar citiem interesentiem.

1. 1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu.

Pamatojums

Apspriešanos ES līmenī pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG). Šis uzdevums nākotnē būs jāuztic Aģentūrai, kurai ir uzdots aizsargāt sabiedrības intereses.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Lai sasniegtu 2.a pantā minētos mērķus, elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls vienojas un iesniedz Aģentūrai apstiprināšanai saskaņā ar procedūru, kura paredzēta 2.d pantā saistībā ar 6. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. ..., ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru:

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) tīkla kodeksu projektus jomās, kas minētas šā panta 3. punktā, izstrādātus sadarbībā ar tirgus dalībniekiem un tīkla lietotājiem;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus un izpētes plānus;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus un izpētes plānus;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju plānu, tostarp ražošanas pietiekamības prognozes;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju plānu, tostarp ražošanas pietiekamības prognozes;

 

ca) pasākumus, lai nodrošinātu tīkla ekspluatācijas koordināciju reālā laikā normālos un ārkārtas apstākļos;

 

cb) pamatnostādnes tehniskās sadarbības koordinācijai starp Kopienu un trešo valstu pārvades sistēmu operatoriem;

d) ikgadējo darba programmu;

d) ikgadējo darba programmu, pamatojoties uz Aģentūras noteiktajām prioritātēm;

e) gada pārskatu;

e) gada pārskatu;

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas pietiekamības prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas pietiekamības prognozes.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā gadā sagatavojamo tehnisko un tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un pētniecības un attīstības pasākumus, norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā gadā sagatavojamo tīkla kodeksu sarakstu un aprakstu, tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un pētniecības un attīstības pasākumus, norādot orientējošu laika grafiku.

3. Sīki izstrādātus tehniskos un tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, ievērojot ikgadējā darba programmā noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus tīkla kodeksus gatavo šādās jomās, ievērojot ikgadējā darba programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi;

a) drošības un uzticamības noteikumi, tostarp savstarpējās savietojamības noteikumi un procedūras ārkārtas situācijām;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumi;

 

d) savstarpējas savietojamības noteikumi;

 

e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās;

 

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) noteikumi;

f) pārrobežu jaudas piešķiršanas un pārslodzes novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;

 

h) pārredzamības noteikumi;

h) ar tīklu saistītās pārredzamības noteikumi;

i) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves jaudas noteikumi;

i) balansēšanas un līguma noteikumi, tostarp rezerves jaudas noteikumi;

j) noteikumi par saskaņotām transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp novietojumsignāliem un kompensācijas noteikumiem starp pārvades sistēmu operatoriem;

j) kompensācijas noteikumiem starp pārvades sistēmu operatoriem;

k) energoefektivitāte elektroenerģijas tīklos.

k) energoefektivitāte elektroenerģijas tīklos.

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

4. Aģentūra pārrauga to, kā Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls īsteno kodeksus.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu pēc tam, kad to apstiprinājusi Aģentūra. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus, ņemot vērā tīklu plānošanas reģionālos un Kopienas aspektus, tostarp pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu, un iekļauj investīcijas starpsavienojumos un citā infrastruktūrā, kas nepieciešama efektīvai tirdzniecībai un konkurencei, un piegādes drošībai. Investīciju plānam pievieno pārskatu par šķēršļiem, kas rodas no dažādām apstiprinājuma procedūrām vai prakses, un kavē tīkla pārrobežu jaudas palielināšanu.

 

Pārvades sistēmas operatori īsteno publicēto investīciju plānu.

6. Pēc Komisijas pieprasījuma elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju par pamatnostādņu pieņemšanu, kā paredzēts 8. pantā.

 

 

6. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pēc paša ierosmes var iesniegt Aģentūrai tīkla kodeksu projektus jebkurā jomā, kas nav minēta 3. punktā, lai sasniegtu 2.a pantā noteikto mērķi. Pēc tam Aģentūra pieņem kodeksus saskaņā ar 2. eb pantā (kodeksu izstrāde) noteikto procedūru, vienlaikus nodrošinot, ka šie kodeksi nav pretrunā ar pamatnostādnēm, kas pieņemtas saskaņā ar 2. ea pantu (pamatnostādņu izstrāde).

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.d pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Aģentūra pārrauga, kā elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls veic 2.c panta 1. punktā minētos uzdevumus.

1. Aģentūra pārrauga, kā elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls veic 2.c panta 1. punktā minētos uzdevumus.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz tehnisko un tirdzniecības kodeksu projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu un ikgadējās darba programmas projektu, tostarp informāciju par apspriedēm.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai apstiprināšanai iesniedz tīkla kodeksu projektu un 2.c panta 1. punktā minētos dokumentus.

Aģentūra 3 mēnešu laikā var sniegt atzinumu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam.

 

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka ikgadējās darba programmas projekts vai 10 gadu investīciju plāna projekts nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

Aģentūra pārrauga to, kā īsteno tīkla kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un ikgadējo darba programmu, un savas pārraudzības rezultātus iekļauj savā gada pārskatā. Gadījumā, ja pārvades sistēmu operatori neievēro tīkla kodeksus, 10 gadu investīciju plānu vai elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu ikgadējo darba programmu, Aģentūra par to informē Komisiju.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.ea un 2.eb pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.ea pants

2.ea pants

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide un novērtēšana

Pamatnostādņu izstrāde

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam pamatotā termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja Komisija uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus efektīvai funkcionēšanai.

1. Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru izveido gada prioritāšu sarakstu, kurā nosaka svarīgākos jautājumus par elektroenerģijas iekšējā tirgus attīstību.

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

2. Ņemot vērā prioritāšu sarakstu, Komisija pilnvaro Aģentūru ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā izstrādāt pamatnostādņu projektu, nosakot skaidrus un objektīvus pamatprincipus noteikumu saskaņošanai, kā noteikts 2.c pantā.

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību;

3. Sagatavojot šīs pamatnostādnes, Aģentūra oficiāli apspriežas ar elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu un citām ieinteresētām pusēm atklātā un pārredzamā veidā.

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās jomās;

4. Aģentūra pieņem pamatnostādņu projektu, pamatojoties uz minētajām apspriedēm. Tā norāda apspriedēs saņemtos komentārus un izskaidro, kā šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, Aģentūra sniedz tam pamatojumu.

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās jomās.

5. Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc Aģentūras lūguma var ierosināt tādu pašu procedūru pamatnostādņu atjaunināšanai.

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai Aģentūras ieteikuma var pieņemt pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja uzskata, ka

 

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību;

2.eb pants

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās jomās;

Tīkla kodeksu izstrāde

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās jomās.

1. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Aģentūra pieņem pamatnostādnes, saskaņā at 2. ea pantu Komisija pilnvaro elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu izstrādāt tīkla kodeksu projektus, kas pilnībā atbilst pamatnostādnēs noteiktajiem principiem.

Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 13. panta 2. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Izstrādājot šos kodeksus, elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls ņem vērā tirgus dalībnieku un tīklu lietotāju tehniskās zināšanas un informē viņus par sasniegto virzību.

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, neskar Komisijas tiesības pieņemt un grozīt pamatnostādnes atbilstoši 8. pantam.

3. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls kodeksu projektus iesniedz Aģentūrai.

 

4. Aģentūra atklātā un pārredzamā veidā vada oficiālas apspriedes saistībā ar kodeksu projektiem.

 

5. Aģentūra pieņem kodeksu projektus, pamatojoties uz minētajām apspriedēm. Tā norāda apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, Aģentūra sniedz tam pamatojumu.

 

6. Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai pēc pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pieprasījuma pastāvošos kodeksus var pārskatīt saskaņā ar tādu pašu procedūru.

 

7. Ja Komisija uzskata, ka pārvades sistēmu operatori neīsteno tīkla kodeksu, tā var, saņemot Aģentūras ieteikumu, iesniegt šo tīkla kodeksu 13. panta 1. punktā minētajai komitejai šī kodeksa galīgajai pieņemšanai atbilstīgi 13. panta 2. punktā minētajai procedūrai.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.f pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

 

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un pārredzamas apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba programma, kā minēts 2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, sistēmas lietotājus, sadales sistēmas operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) asociācijas, tehniskās struktūras un interesentu grupas.

1. Veicot savus uzdevumus, Aģentūra organizē atklātas un pārredzamas oficiālas apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem; apspriedēs iesaista piegādes un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, sistēmas lietotājus, sadales sistēmas operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) asociācijas, tehniskās struktūras un interesentu grupas.

2. Dokumentus un sanāksmju protokolus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem jautājumiem, publisko.

2. Dokumentus un sanāksmju protokolus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem jautājumiem, publisko.

3. Pirms darba programmas un 2.c panta 1. un 3. punktā minēto tehnisko un tirdzniecības kodeksu pieņemšanas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls dokumentē apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

3. Pirms pamatnostādņu un kodeksu pieņemšanas Aģentūra dokumentē apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

 

3.a Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam jāsadarbojas ar tirgus dalībniekiem un tīkla lietotājiem atbilstoši 2.eb panta 2. punktam.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.g pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā minētajām elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, sedz pārvades sistēmu operatori, un tās jāņem vērā tarifu aprēķinos.

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā minētajām elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, sedz pārvades sistēmu operatori, un tās jāiekļauj tarifu aprēķinos. Regulatīvās iestādes apstiprina šīs izmaksas tikai tad, ja tās ir pamatotas un proporcionālas.

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla kompetence jāierobežo, to saglabājot tikai attiecībā uz aspektiem, kas ir saistīti ar tīklu. Tāpēc 2.c panta 3. punkta g) apakšpunkts ir jāsvītro, jo tirdzniecības noteikumi neattiecas uz aspektiem, kas saistīti ar tīklu.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.h pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvades sistēmu operatori elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc diviem gadiem publicē reģionālos investīciju plānus un var pieņemt investīciju lēmumus, pamatojoties uz reģionālajiem investīciju plāniem.

1. Pārvades sistēmu operatori elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc diviem gadiem publicē reģionālos investīciju plānus un var pieņemt investīciju lēmumus, pamatojoties uz reģionālajiem investīciju plāniem.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam 10 gadu investīciju plānam.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajam 10 gadu investīciju plānam.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un, kur tas ir lietderīgi, veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas saskaņotu piešķiršanu un pārrobežu balansēšanas mehānismu savietojamību.

3. Komisija var noteikt katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Pasākumu, kas ir paredzēts nebūtisku šīs regulas elementu grozīšanai, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu un Aģentūru.

 

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.ha pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.ha pants

 

Tehniskā sadarbība starp Kopienas un trešo valstu pārvades sistēmu operatoriem

 

1. Tehnisko sadarbību starp Kopienas un trešo valstu pārvades sistēmu operatoriem pārrauga valstu pārvaldes iestādes;

 

2. ja šādas tehniskās sadarbības laikā tiek konstatētas neatbilstības Aģentūras pieņemtajiem noteikumiem un kodeksiem, attiecīgā valsts pārvaldes iestāde prasa Aģentūrai paskaidrojumus.

Pamatojums

Regulā nav noteikts, kā sadarbība ar trešo valstu PSO tiks īstenota tehniskajā līmenī.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

5. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus operatīvos dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un ārpusbiržas tirgos, un jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus operatīvos dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un ārpusbiržas tirgos, un jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes, Aģentūra un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1228/2003

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Direktīvas 6. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

„Pārvaldes iestādes pārrauga sastrēgumu pārvaldību valsts elektroenerģijas sistēmās un starpsavienojumos.

 

Pārvades sistēmu operatori savas sastrēgumu pārvaldības procedūras, tostarp jaudas piešķiršanas procedūras, iesniedz apstiprināšanai pārvaldes iestādēm. Pārvaldes iestādes var pieprasīt izdarīt grozījumus šajās procedūrās, pirms tās tiek apstiprinātas.”

(Groza Regulas 1228/2003 6. panta 1. punktu, iekļaujot divas jaunas daļas)

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

6. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Visus ienākumus, kas rodas starpsavienojuma jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas starpsavienojuma jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem nolūkiem:

a) piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai;

a) piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai;

b) ieguldījumiem tīklos, ar kuriem uztur vai palielina starpsavienojumu jaudas.

b) ieguldījumiem tīklos, ar kuriem uztur vai palielina starpsavienojumu jaudas.

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var izmantot minētajā nolūkā. Neatkarīga sistēmas operatora gadījumā atlikušos ieņēmumus pēc a) un b) punkta piemērošanas uzglabā neatkarīgais sistēmas operators atsevišķā kontā, līdz tos var izmantot pirmās daļas a) vai b) punktā minētajā nolūkā.

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var izmantot minētajā nolūkā. Šādā gadījumā pārvaldes iestādes ar Aģentūras piekrišanu var ņemt vērā kontā pieejamo līdzekļu apjomu, apstiprinot metodoloģiju tīkla tarifu aprēķināšanai, novērtējot tarifu maiņas nepieciešamību un/vai lemjot par to, vai nepieciešams dot vietēja mēroga signālus un/vai īstenot pieprasījuma pasākumus, piemēram, slodzes pārnesi vai prečmaiņu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas starpsavienojumus starp dalībvalstīm var uz noteiktu laikposmu atbrīvot no noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 6. panta 6. punktā un Direktīvas 2003/54/EK 8. pantā, 20. pantā un 23. panta 2., 3. un 4. punktā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. 1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas starpsavienojumus starp dalībvalstīm var uz noteiktu laikposmu atbrīvot no noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 6. panta 6. punktā un Direktīvas 2003/54/EK 8., 10. un 20. pantā un 22.c panta 4., 5. un 6. punktā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikumu pašreizējā versija paredz atbrīvojuma noteikumu attiecināšanu uz Elektroenerģijas direktīvas jauno 8. pantu par īpašumtiesību nošķiršanu. Lai nodrošinātu šīs normas pareizu interpretāciju, ir jāprecizē atbrīvojuma attiecināšana uz 10. pantu (kas neatkarīgo sistēmas operatoru iespēju attiecībā uz pārvades sistēmām saista ar nosacījumu par īpašumtiesību nošķiršanu).

Atsauces uz Elektroenerģijas direktīvas pantiem ir koriģētas atbilstoši grozītajai Direktīvai 2003/54/EK.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7. pants – 6. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam nav sākta starpsavienojuma būvniecība, un piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam starpsavienojums nav nodots ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam nav sākta starpsavienojuma būvniecība, un piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam starpsavienojums nav nodots ekspluatācijā, ja vien Komisija nenolemj, ka kavējums radies sakarā ar nozīmīgiem administratīviem šķēršļiem vai sakarā ar jebkuru citu uz lēmumu attiecināmu iemeslu, kuru pieteikuma iesniedzējs nevar kontrolēt.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes par 1. punktā minēto nosacījumu piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 5. punkta piemērošanai. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

7. Komisija var grozīt esošās pamatnostādnes par 1. punktā minēto nosacījumu piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 5. punkta piemērošanai. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7. pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a Atkāpes, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 7. pantu, un tika piemērotas līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai, automātiski turpina piemērot kā saskaņā ar šo regulu noteiktas atkāpes.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7.-a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a) Iekļauj šādu 7.-a pantu:

 

„7.-a pants

 

Administratīvo šķēršļu likvidēšana, lai palielinātu jaudu

 

Dalībvalstis pārskata savas procedūras, lai noteiktu un atceltu administratīvos šķēršļus, kas liedz palielināt starpsavienojumu jaudas apjomu. Dalībvalstis nosaka tīkla segmentus, kuri jāpastiprina, lai palielinātu starpsavienojumu jaudas vispārējo līmeni saskaņā ar noteikto mērķi — plašu tirgus integrāciju.”

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veicinātu funkcionējošu un pārskatāmu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un norēķinu noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Lai veicinātu funkcionējošu, efektīvu un pārredzamu tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku detalizēti pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Šos noteikumus publisko, tos izstrādā nolūkā saskaņot piekļuvi pārrobežu patērētājiem, un tos pārskata pārvaldes iestādes.

Šos noteikumus publisko un tos pārskata pārvaldes iestādes.

Pamatojums

Prioritātei ir jābūt labi funkcionējošu reģionālo un Kopienas vairumtirdzniecības tirgu attīstībai, un šādam mērķim saskaņotu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu izveides uzdevums nav nepieciešams. Būtu pilnībā jāizvērtē šāda normatīvā mērķa sekas un rūpīgi jāanalizē izmaksas un ieguvumi, jo ir iespējams, ka rastos ievērojamas balasta izmaksas, kas mazinātu ieguvumus.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

8. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pamatnostādnes

Pamatnostādnes par kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem

1. Attiecīgā gadījumā pamatnostādnēs par kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem saskaņā ar 3. un 4. pantā noteiktajiem principiem paredz:

1. Attiecīgā gadījumā Komisija var pieņemt pamatnostādnes par kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem, kurā saskaņā ar 3. un 4. pantā noteiktajiem principiem paredz:

a) informāciju par procedūru to pārvades sistēmu operatoru noteikšanai, kuriem jāmaksā kompensācija par pārrobežu elektroenerģijas plūsmām, tostarp tās sadalīšanu starp to valstu pārvades sistēmu operatoriem, kuru sistēmās rodas pārrobežu elektroenerģijas plūsmas, un to sistēmu operatoriem, kuru sistēmās beidzas šīs plūsmas atbilstoši 3. panta 2. punktam;

a) informāciju par procedūru to pārvades sistēmu operatoru noteikšanai, kuriem jāmaksā kompensācija par pārrobežu elektroenerģijas plūsmām, tostarp tās sadalīšanu starp to valstu pārvades sistēmu operatoriem, kuru sistēmās rodas pārrobežu elektroenerģijas plūsmas, un to sistēmu operatoriem, kuru sistēmās beidzas šīs plūsmas atbilstoši 3. panta 2. punktam;

b) informāciju par maksājumu procedūru, kas jāievēro, tostarp pirmā laika posma noteikšanu, par kuru ir jāizmaksā kompensācija, atbilstoši 3. panta 3. punkta otrajai daļai;

b) informāciju par maksājumu procedūru, kas jāievēro, tostarp pirmā laika posma noteikšanu, par kuru ir jāizmaksā kompensācija, atbilstoši 3. panta 3. punkta otrajai daļai;

c) informāciju par metodēm, kuras izmanto, lai noteiktu to pārvadīto pārrobežu elektroenerģijas plūsmu apjomu un veidu, par kurām atbilstoši 3. pantam ir jāizmaksā kompensācija, kā arī, lai apzīmētu šādu elektroenerģijas plūsmu apjomu pēc tā, vai tās rodas un/vai beidzas atsevišķo dalībvalstu pārvades sistēmās atbilstoši 3. panta 5. punktam;

c) informāciju par metodēm, kuras izmanto, lai noteiktu to pārvadīto pārrobežu elektroenerģijas plūsmu apjomu un veidu, par kurām atbilstoši 3. pantam ir jāizmaksā kompensācija, kā arī, lai apzīmētu šādu elektroenerģijas plūsmu apjomu pēc tā, vai tās rodas un/vai beidzas atsevišķo dalībvalstu pārvades sistēmās atbilstoši 3. panta 5. punktam;

d) informāciju par metodi, ko lieto, lai noteiktu izmaksas un ieguvumus, kas rodas pārrobežu elektroenerģijas plūsmu pārvadīšanas rezultātā, atbilstoši 3. panta 6. punktam;

d) informāciju par metodi, ko lieto, lai noteiktu izmaksas un ieguvumus, kas rodas pārrobežu elektroenerģijas plūsmu pārvadīšanas rezultātā, atbilstoši 3. panta 6. punktam;

e) informāciju par kārtību tādu elektroenerģijas plūsmu gadījumā, kas sākas vai beidzas valstīs ārpus Eiropas ekonomikas zonas, saistībā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem;

e) informāciju par kārtību tādu elektroenerģijas plūsmu gadījumā, kas sākas vai beidzas valstīs ārpus Eiropas ekonomikas zonas, saistībā ar kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem;

f) to valstu sistēmu dalību, kuras ir savienotas ar līdzstrāvas elektrolīnijām, atbilstoši 3. pantam.

f) to valstu sistēmu dalību, kuras ir savienotas ar līdzstrāvas elektrolīnijām, atbilstoši 3. pantam.

2. Pamatnostādnēs var noteikt arī turpmākus atbilstošus noteikumus par pamatprincipu pakāpenisku saskaņošanu, lai noteiktu maksas, kas piemērojamas ražotājiem un patērētājiem (slodzei) saskaņā ar valstu tarifu sistēmām, tostarp kompensācijas mehānisma starp pārvades sistēmu operatoriem atspoguļošanu valstu tīklu maksās un atbilstošu un efektīvu novietojumsignālu sniegšanu, atbilstoši 4. pantā noteiktajiem principiem.

2. Pamatnostādnēs par kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem var noteikt arī turpmākus atbilstošus noteikumus par pamatprincipu pakāpenisku saskaņošanu, lai noteiktu maksas, kas piemērojamas ražotājiem un patērētājiem (slodzei) saskaņā ar valstu tarifu sistēmām, tostarp kompensācijas mehānisma starp pārvades sistēmu operatoriem atspoguļošanu valstu tīklu maksās un atbilstošu un efektīvu novietojumsignālu sniegšanu, atbilstoši 4. pantā noteiktajiem principiem.

Pamatnostādnēs paredz noteikumu par atbilstošiem un efektīviem saskaņotiem novietojumsignāliem Eiropas līmenī.

Pamatnostādnēs par kompensācijas mehānismu starp pārvades sistēmu operatoriem paredz noteikumu par atbilstošiem un efektīviem saskaņotiem novietojumsignāliem Eiropas līmenī.

Šāda saskaņošana neliedz dalībvalstīm piemērot mehānismus, lai nodrošinātu, ka tīkla piekļuves maksas, kuras sedz patērētāji (slodze), ir salīdzināmas visā to teritorijā.

Šāda saskaņošana neliedz dalībvalstīm piemērot mehānismus, lai nodrošinātu, ka tīkla piekļuves maksas, kuras sedz patērētāji (slodze), ir salīdzināmas visā to teritorijā.

3. Attiecīgā gadījumā pamatnostādnēs, kas paredz minimālo saskaņošanas pakāpi šīs regulas mērķa sasniegšanai, ietver arī

3. Attiecīgā gadījumā Komisija var ierosināt papildu norādes, kas paredz minimālo saskaņošanas pakāpi šīs regulas mērķa sasniegšanai.

a) ziņas par informācijas sniegšanu saskaņā ar 5. pantā noteiktajiem principiem;

 

b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;

 

c) ziņas par pieslēguma noteikumiem, kas regulē attiecības starp pārvades sistēmu operatoriem un pieslēgtajiem patērētājiem;

 

d) ziņas par savstarpējas savietojamības noteikumiem;

 

e) ziņas par elektroenerģijas tirdzniecības noteikumiem;

 

f) ziņas par balansēšanas un rezerves jaudas noteikumiem, kuru mērķis ir turpināt balansēšanas un rezerves jaudas tirgu integrāciju;

 

g) ziņas par investīciju veicināšanas noteikumiem, tostarp attiecībā uz novietojumsignāliem;

 

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 2.c panta 3. punktā.

 

4. Pamatnostādnes par valstu elektrosistēmu starpsavienojumu pieejamās pārvades jaudas piešķiršanu un pārvaldību ir noteiktas pielikumā.

4. Pamatnostādnes par valstu elektrosistēmu starpsavienojumu pieejamās pārvades jaudas piešķiršanu un pārvaldību ir noteiktas pielikumā.

5. Komisija var pieņemt pamatnostādnes par 1. līdz 3. punktā minētajiem jautājumiem. Tā var grozīt 4. punktā minētās pamatnostādnes saskaņā ar 4., 5. un 6. pantā noteiktajiem principiem, jo īpaši paredzot sīki izstrādātas pamatnostādnes par visām praktiski lietotām jaudas piešķiršanas metodēm un nodrošinot, lai pārslodzes novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) mehānismu attīstība atbilstu iekšējā tirgus mērķiem. Attiecīgā gadījumā šādos grozījumos paredz kopīgus noteikumus par minimālajiem drošības un darbības standartiem tīkla darbībai un lietošanai, kā minēts 5. panta 2. punktā. Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, cita starpā to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, Komisija pārliecinās, ka tās paredz mazāko saskaņošanas līmeni, kas vajadzīgs, lai sasniegtu šīs regulas mērķus, un nepārsniedz to, kas vajadzīgs šim nolūkam.

 

Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, Komisija norāda, kādas darbības tā ir veikusi attiecībā uz trešo valstu, kuras veido daļu no Eiropas elektroenerģijas sistēmas, noteikumu atbilstību attiecīgajām pamatnostādnēm.

 

Pieņemot šīs pamatnostādnes pirmoreiz, Komisija nodrošina, ka tās vienā pasākumu projektā ietver vismaz tos jautājumus, kas minēti 1. punkta a) un d) apakšpunktā un 2. punktā.

 

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1228/2003

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.a) Direktīvas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

1. Neierobežojot 2. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka valstu pārvaldes iestādēm ir kompetence efektīvi nodrošināt šīs regulas ievērošanu, piešķirot tām vai citām iestādēm juridisku kompetenci izdot rīkojumus par ievērošanu un piemērot efektīvas, preventīvas un samērīgas sankcijas. Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 1. janvārim par šiem noteikumiem paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo Komisijai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

(Mainīts Regulas (EK) 1228/2003 12. panta 1. punkta formulējums)

Pamatojums

Kā norāda Eiropas Energoregulatoru padome, Regulas 1228/2003 īstenošanas pašreizējā stadijā ir vērojami trūkumi, jo dalībvalstis nepiemēro efektīvas sankcijas. Ir jānodrošina, ka regulatori efektīvi izmanto piespiedu pasākumu pilnvaras, lai sodītu par regulas prasību neievērošanu.

PASKAIDROJUMS

Ievads

1.  Referents atzinīgi vērtē Eiropas Savienības enerģijas tirgu trešo liberalizācijas paketi, jo, pēc viņa domām, tā piedāvā pilnīgu un saskanīgu tiesību akta priekšlikumu, kurā ir iekļauta lielākā daļa ieteikumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2007. gada jūnijā.

2.  Šajā sakarā viņš atbalsta to, ka ir iekļautas lielākas un neatkarīgākas pilnvaras regulatoriem, palielinātas pārredzamības prasības tirgū, uzlabota sadarbības sistēma Eiropas līmenī starp valstu regulatoriem, kā arī starp pārvades sistēmu operatoriem, pievērsta uzmanība turpmākai starpsavienojumu jaudas attīstībai starp dalībvalstīm un ir sagatavots priekšlikums īpašumtiesību nošķiršanai kā efektīvākais, taču ne vienīgais veids, kā veicināt ieguldījumus un novērst jaunu dalībnieku diskrimināciju.

3.  Viņš arī piekrīt ierosinātajai Eiropas regulatoru aģentūras izveidei, kaut arī viņam ir iebildes attiecībā uz šīs jaunās iestādes pašreizējo struktūru un lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

4.  Attiecībā uz regulu par elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību referents uzskata, ka tiesību akta priekšlikuma galvenā problēma ir pašreizējais kompetenču sadalījums starp dažādiem dalībniekiem, kas rada juceklīgu un savā ziņā apgrūtinošu lēmumu pieņemšanas procesu. Šajā dokumentā ir uzsvērtas galvenās referenta bažas attiecībā uz šo konkrēto priekšlikumu.

Pienākumu struktūra

5.  Kā minēts iepriekš, referents uzskata, ka šīs lietas galvenā problēma ir tā, ka pašreizējā pienākumu struktūra, kas izklāstīta Komisijas priekšlikumā regulai par elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību, neatbilst pašreizējam un dabiskajam kompetenču sadalījumam valstu līmenī, jo pārvades sistēmu operatoriem ir piešķirts gandrīz reglamentējošs statuss, kamēr šķiet, ka regulatīvajām aģentūrām tas ir samazināts līdz konsultatīvas iestādes statusam.

6.  Jo īpaši viņš uzskata, ka tā vietā vairākiem no vienpadsmit uzdevumiem, kas ir jāpilda pārvades sistēmu operatoriem (PSO), ir jābūt regulatīvo iestāžu kompetencē.

7.  Patiesi, lai gan referents piekrīt Komisijas idejai izveidot augšupēju pieeju attiecībā uz tehnisko kodeksu izstrādi, jo PSO ir vislabāk piemēroti šādai rīcībai, un tie ir tieši ieinteresēti šādu noteikumu vienkāršošanā un saskaņošanā Eiropas līmenī, viņš uzskata, ka citiem kodeksiem, piemēram, tiem, kas ir saistīti ar tirdzniecības un tirgus pārredzamību, ir jāpiemēro cita pieeja, kurā aģentūrai kā neatkarīgai iestādei ir jābūt atbildīgai par pamatnostādņu projekta sagatavošanu un to pieņemšanu ciešā sadarbībā ar tirgus dalībniekiem un, pats par sevi saprotams, PSO.

8.  Turklāt iepriekš minēto kodeksu un noteikumu īstenošana pēc brīvprātības principa rada dažus jautājumus attiecībā uz to, vai tiek radīta jebkāda pievienotā vērtība pašreizējai PSO sadarbības sistēmai Eiropas līmenī. Referents noteikti uzskata, ka dažiem noteikumiem un kodeksiem, kas izrietēs no šīs regulas īstenošanas, ir jābūt obligātiem.

9.  Visbeidzot referents uzskata, ka, ņemot vērā tirgus kodeksu projektu sagatavošanas un pieņemšanas tiesību piešķiršanu aģentūrai, šai regulatīvajai iestādei, nevis PSO, ir jābūt atbildīgai par ieinteresēto pušu apspriežu organizēšanu saskaņā ar procesu, kas notiek valstu līmenī.

Aģentūra

10.  Referents apzinās tos ierobežojumus, kas Komisijas juridiskā dienesta atzinumā ir noteikti attiecībā uz Eiropas regulatoru aģentūrai piešķirtajām pilnvarām. Tomēr viņš uzskata, ka lielākā daļa pilnvaru struktūras neskaidrību izriet tieši no šī kompetences trūkuma. Šī iemesla dēļ referents vēlētos, lai komiteja lūdz Parlamenta juridiskajam dienestam izpētīt, vai var palielināt aģentūras pilnvaras, lai tā varētu sagatavot galīgos reglamentējošos lēmumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada rezolūciju par enerģijas tirgu liberalizāciju.

11.  Ja tas nav iespējams, tad referents uzskata, ka Parlamentam būtu jāapsver tas, vai ierosinātais modelis atrisinātu problēmas panākt kopīgu viedokli, kas pašlaik rodas starp valstu regulatoriem, un vai tas būtu pieņemams kā starpposms virzībā uz īsta Eiropas regulatora izveidi.

12.  Pavisam nesen Eiropas Parlaments izteica vēlmi izveidot valstu regulatoru Eiropas iestādi, kurai būtu piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz pārrobežu jautājumiem starp dalībvalstīm, kamēr valstu regulatori paliktu atbildīgi par lēmumiem saistībā ar tādiem jautājumiem, kas ir risināmi valstu teritorijās. Parlamenta nostājas mērķis bija izbeigt strupceļa situācijas starp valstu regulatoriem, kādas pieredzam pašlaik; tādēļ Komisijas priekšlikums tāds, kāds tas ir pašlaik, piešķir aģentūrai pilnvaras risināt šīs pašreizējās un iespējamās grūtības. Referents uzskata, ka neatkarīga aģentūra ar atbilstīgām pilnvarām pārrobežu jautājumos efektīvāk un pārredzamāk sekmētu īsta Eiropas Savienības enerģētikas regulējuma attīstību.

13.  Referents arī pauž bažas par pašreizējās Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas (ERGEG) izjukšanu un par tās iespējamo ietekmi uz neatkarību, jo aģentūra saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu būs pārāk atkarīga no Eiropas Komisijas.

Nošķiršanas prasības saskaņā ar Eiropas pārvades sistēmu operatoru tīklu (EPSOT)

14.  Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt oficiālu statusu pārvades sistēmu operatoru pašreizējai sadarbības sistēmai, lai veicinātu integrāciju Eiropas līmenī un pilnīgi saskaņotu tehniskos noteikumus starp 27 dalībvalstīm.

15.  Lai EPSOT modelis darbotos pareizi un neatkarīgi no katrā dalībvalstī vajadzīgā nošķiršanas līmeņa, proti – nošķirti PSO vai neatkarīgie sistēmas operatori (NSO) –, referents uzskata, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret visiem EPSOT pārvades sistēmas operatoriem attiecībā uz to sistēmas operatora pienākumiem un nediskriminējošas piekļuves nodrošināšanu tīklam.

Ieguldījumi

16.  Komisijas priekšlikumi attiecībā uz PSO 10 gadu ieguldījumu plānu iesniegšanu ir saskaņā ar jau esošiem pienākumiem dalībvalstu līmenī, tādēļ referents atzinīgi vērtē mērķi piešķir tiem Eiropas dimensiju, jo īpaši attiecībā uz pārvades jaudas palielināšanu un uzlabošanu starp dalībvalstīm.

17.  Tomēr ir svarīgi, lai šo plānu pieņemtu regulatīvā iestāde, nevis to tikai iesniegtu pārskatīšanai.

Pārredzamība

18.  Referents ir pārliecināts, ka noteikumi par pārredzamību ir jāizstrādā regulatīvajai iestādei, apspriežoties ar PSO, nevis tie tikai jāpārskata aģentūrā. Kaut gan viņš atzinīgi vērtē pamatnostādņu izstrādi ES līmenī, viņš labāk vēlētos, lai attiecībā uz svarīgākajiem elementiem šīs pamatnostādnes kļūtu saistošas.

19.  Referents arī vēlētos norādīt, ka dažās regulas daļās šķiet, ka pārredzamība ir sajaukta ar pārraudzību un ziņošanu, tādēļ viņš vēlas diferencēt šīs daļas saskaņā ar viņa ziņojumu.

Saskaņošana

20.  Referents uzskata, ka saskaņošana nav izvirzīta šī priekšlikuma priekšplānā. 27 dažādu regulatīvo sistēmu pastāvēšana ir viens no galvenajiem šķēršļiem enerģijas tirgu integrēšanai. Tāpēc referents uzskata, ka tehnisko un tirgus noteikumu brīvprātīga saskaņošana nebūs pietiekama, lai pārvarētu pašreizējos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai starp dalībvalstīm, kas izriet no nepietiekamas integrācijas. Šī iemesla dēļ viņš uzskata, ka tehnisko kodeksu, kā arī regulatīvās sistēmas saskaņošanai ir jābūt vienam no šīs paketes pamatmērķiem.

Reģionālie tirgi

21.  Referents atzinīgi vērtē reģionālo tirgu attīstības iekļaušanu regulās un direktīvas kā pozitīvu virzību ceļā uz integrāciju. Jaunākais progress šajā jomā, kā arī jau labi izveidotie tirgi, piemēram, Ziemeļvalstu tirgus, patiešām varētu nodrošināt stabilu pamatu, lai salīdzinātu dažādus modeļus un varbūt piemērotu dažu tirgu pieredzi ES līmenī.

Starpsavienojumu līmeņi

22.  Referents atzinīgi vērtē īpašu koordinatoru iecelšanu, lai paātrinātu četru galveno dalībvalstu starpsavienojumu projektu attīstību, kas ir apstājusies. Viņš uzskata, ka tie var pozitīvi ietekmēt šo procesu paātrināšanos, darbojoties kā dalībnieku un ieinteresēto pušu starpnieki.

23.  Kaut arī šie atsevišķie gadījumi ir svarīgi pēc būtības, tomēr tie ir tikai maza problēmas daļa, un Eiropas Savienībā joprojām ir daudzi politiski, tehniski un administratīvi šķēršļi, kas traucē palielināt starpsavienojumu jaudu starp dalībvalstīm pat tādos gadījumos, kad šie projekti ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi.

24. 

Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums (8.5.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Atzinumu sagatavoja: Mariela Velichkova Baeva

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikumā trešajai enerģijas tirgus liberalizācijas likumdošanas paketei īpaša uzmanība pievērsta konkurētspējīga, pārredzama, kopēja, nediskriminējoša un vienota ES enerģijas tirgus integrācijai un izveidei. Lai sasniegtu šos mērķus visām ieinteresētajām pusēm ir pienācīgi jānovērtē šķēršļi un tie jālikvidē, lai paātrinātu integrācijas un saskaņošanas procesu.

Kā alternatīva tiek paredzētas īpašumtiesību nošķiršanas un neatkarīgu sistēmas operatoru koncepcijas, kas sniegtu ieguldījumu, lai nodrošinātu labāku vidi konkurencei un enerģijas cenu samazināšanu, kā arī atvieglotu jaunu tirgus dalībnieku iesaistīšanos, un šis faktoru kopums ir būtisks, lai ieguvēji būtu patērētāji un ekonomikas. Risinājumi ir jāizstrādā, ņemot vērā 27 dalībvalstu spēkā esošo tiesisko regulējumu pieejamību un šķēršļus, kas izriet no pašreizējās situācijas, un jābalsta uz praktiski pārbaudāmiem datiem. Turklāt ir jāveicina būtiskas iespējas, lai uzlabotu reģionālo sadarbību, kā arī investīciju novērtējumus un plānošanu. Lai optimāli izmantotu infrastruktūru un starpsavienojumu jaudu ir jāņem vērā, ka dažos gadījumos turpmākie ieguldījumi tīkla infrastruktūrā ir lielā mērā atkarīgi no iepriekšējo investīciju portfeļa.

Konkurētspējīga enerģijas tirgus regulas priekšlikumam jābūt līdzsvarotākam, lai nepārkāptu tirgus pamatprincipus un lai nemazinātu ražīgumu un nekaitētu tirgus likviditātei, kā arī investīciju plāniem. Kontrolmehānismi jau darbojas, ņemot vērā konkurences tiesības, kuras ir ieviestas valsts un Eiropas līmenī. Regulatoru pilnvarām jābūt tādām, lai neiejauktos tirgus mehānismos un nodrošinātu uzņēmumu cenu efektīvu kontroli patērētāju interesēs. Uzņēmumu atskaišu sniegšana varētu būt izdevīga arī turpmākai tirgus attīstībai un nodrošinātu pārredzamību.

Noteikumi ir nepieciešami valsts regulatoru sadarbībai un regulatoru pilnvaru saskaņošanai, kā arī lielākai neatkarībai valsts līmenī.

Enerģijas tirgus pārstrukturēšana paredz pilnīgu neatkarību valsts līmenī un pārvades sistēmu operatoru autonomiju kā procesa daļu, tādējādi visiem tirgus dalībniekiem nodrošinot brīvu un nediskriminējošu piekļuvi tīklam. Ļoti svarīga ir vienlīdzīga attieksme pret valsts un privātajiem pārvades sistēmu operatoriem.

Turklāt ir jābūt ciešākai pārvades sistēmu operatoru sadarbībai elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros. Pārrobežu infrastruktūras paplašināšanu vai uzlabošanu, kā arī Eiropas enerģijas tirgu integrāciju varētu panākt ar šādu atbilstošu pamatu pašreizējo un turpmāko ieguldījumu koordinēšanai infrastruktūras tīklos, lai vairāk saskaņotu reģionālos tirgus.

Jāņem vērā, kā ienākumi no noslogotības pārvaldības galvenokārt tiek izmantoti vietējo tarifu samazināšanai. Paredzams, ka jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla tarifu pieaugumu.

Liela nozīme ir jāpievērš lēmumu pieņemšanai, ņemot vērā faktu, ka būtiski trūkst ražošanas jaudu sadalījuma visā Eiropā. Ja tiek izstrādāta efektīva sadalījuma shēma, varētu ietaupīt finanšu līdzekļus, nenovirzot tos tīkla pastiprināšanai. Varētu atrisināt tīkla noslogojuma problēmu, un valstu ekonomikas varētu straujāk attīstīties.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu nostāju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) pēc konsultēšanās ar attiecīgajām ieinteresētājām pusēm sagatavo un ierosina tehniskos un tirdzniecības kodeksus jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu nostāju.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus un izpētes plānus;

b) pieņem kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus un izpētes plānus;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu nostāju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju plānu, tostarp ražošanas pietiekamības prognozes;

c) katru otro gadu pieņem un publicē — 10 gadu investīciju plānu, tostarp ražošanas pietiekamības prognozes;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu nostāju.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) ikgadējo darba programmu;

d) pieņem ikgadējo darba programmu;

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) gada pārskatu;

e) pieņem gada pārskatu;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) tirdzniecības noteikumi;

g) pieņem tirdzniecības noteikumus ciktāl tie attiecas uz tīklu;

Pamatojums

Tas nav elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla uzdevums, piemēram, izstrādāt standartizētus tirdzniecības līgumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas pietiekamības prognozes.

f) pieņem ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas pietiekamības prognozes.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē vismaz izmanto valstu investīciju plānus, reģionālos investīciju plānus saskaņā ar 2.h panta 1. punktu un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Pamatojums

Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla publicētajā Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānā jāiekļauj tirgus reģionālā dimensija.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.e pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam pamatotā termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja Komisija uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus efektīvai funkcionēšanai.

1. Pēc konsultēšanās ar Aģentūru, kas būs konsultējusies ar ieinteresētajām pusēm, Komisija elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam sagatavo stratēģiskās vadlīnijas, iekļaujot 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2.c punkta 3. punktā minētos jautājumus, balstoties uz kurām elektroenerģijas sistēmu operatoru Eiropas tīkls sagatavos kodeksus 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2.c panta 3. punktā minētajās jomās.

Pamatojums

Konkurences labad (lai nodrošinātu nediskrimināciju, reālu konkurenci un vienotā tirgus efektīvu darbību) Aģentūrai jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz ENTSO regulēšanu. Lai panāktu šo mērķi, Aģentūrai jāparedz oficiāla konsultēšanās ar Komisiju regulatīvā procesa sākumā, izstrādājot stratēģiskās vadlīnijas, balstoties uz kurām ENTSO var sagatavot tehniskos kodeksus. Šis process novērsīs iespēju, ka TSO var regulēt savu darbību. Tāds pats process ir jāpiemēro 10 gadu investīciju plānam (2.c punkta 1. punkta c) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.e pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls saskaņā ar 1.punktu sagatavo sīku izstrādātus kodeksus un iesniedz Aģentūrai apstiprināšanai.

Pamatojums

Konkurences labad (lai nodrošinātu nediskrimināciju, reālu konkurenci un vienotā tirgus efektīvu darbību) Aģentūrai jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz ENTSO regulēšanu. Lai panāktu šo mērķi, Aģentūrai jāparedz oficiāla konsultēšanās ar Komisiju regulatīvā procesa sākumā, izstrādājot stratēģiskās vadlīnijas, balstoties uz kurām ENTSO var sagatavot tehniskos kodeksus. Šis process novērsīs iespēju, ka TSO var regulēt savu darbību. Tāds pats process ir jāpiemēro 10 gadu investīciju plānam (2.c punkta 1. punkta c) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.e pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Aģentūra pārbauda, ka elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla iesniegtie kodeksi ir saskaņā ar 1. punktā noteiktajām stratēģiskajām vadlīnijām.

Pamatojums

Konkurences labad (lai nodrošinātu nediskrimināciju, reālu konkurenci un vienotā tirgus efektīvu darbību) Aģentūrai jāpiešķir lielākas pilnvaras attiecībā uz ENTSO regulēšanu. Lai panāktu šo mērķi, Aģentūrai jāparedz oficiāla konsultēšanās ar Komisiju regulatīvā procesa sākumā, izstrādājot stratēģiskās vadlīnijas, balstoties uz kurām ENTSO var sagatavot tehniskos kodeksus. Šis process novērsīs iespēju, ka TSO var regulēt savu darbību. Tāds pats process ir jāpiemēro 10 gadu investīciju plānam (2.c punkta 1. punkta c) apakšpunkts).

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.e pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Aģentūra uzrauga elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla kodeksu īstenošanu un par ikvienu pārkāpumu sniedz ziņojumu Komisijai, kura veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kodeksu pareizu īstenošanu.

Pamatojums

Ierosinātā direktīva piešķir ENTSO pārāk lielas pilnvaras. Minēto kodeksu uzraudzībai ir jābūt godīgai un objektīvai, lai nodrošinātu nediskrimināciju, reālu konkurenci un efektīvu tirgus darbību. Tāpēc uzraudzību nevar uzticēt TSO, bet tai ir jābūt Aģentūras darba daļai.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.h pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvades sistēmu operatori elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc diviem gadiem publicē reģionālos investīciju plānus un var pieņemt investīciju lēmumus, pamatojoties uz reģionālajiem investīciju plāniem.

1. Pārvades sistēmu operatori elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc diviem gadiem sniedz informāciju par saviem attīstības plāniem,iesniedz tos izskatīšanai Aģentūrai, publicē reģionālos investīciju plānus un apsver investīcijas, pamatojoties uz reģionālajiem investīciju plāniem.

Pamatojums

Lai pienācīgi nodalītu, pārvades sistēmu operatoriem jābūt iespējai pieņemt lēmumus par investīcijām. Lai enerģijas tirgus būtu funkcionāls, koordinēšanas ir jānodrošina Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.h pants – 2. punkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē kopējos pakalpojumus un pasākumus, kas atvieglo pienācīgu darbību un kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu, kā arī turpmāku elektroenerģijas eksportu ar netiešām un tiešām izsolēm, kas ir atvērtas visiem tiesīgajiem tirgus dalībniekiem, un balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

Pamatojums

Piekļuve starpsavienojumu jaudām ir jāoptimizē, izmantojot ikgadējas, ikmēneša un dienas jaudas pārrobežu izsoles. Tas jāveic, lai novērstu ierobežojumus, kurus rada lielas elektroenerģijas tranzīta plūsmas starpsavienojumos.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

2.h pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

3. Komisija nosaka katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju, kas neierobežo reģionālo sadarbību. Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

Pamatojums

Piekļuve starpsavienojumu jaudām ir jāoptimizē, izmantojot ikgadējas, ikmēneša un dienas jaudas pārrobežu izsoles. Tas jāveic, lai novērstu ierobežojumus, kurus rada lielas elektroenerģijas tranzīta plūsmas starpsavienojumos. Ģeogrāfiskās teritorijas ierobežošana varētu radīt šķēršļus brīvai elektroenerģijas tirdzniecībai integrētā elektroenerģijas tirgū.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

5. pants – 4. punkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pārvades sistēmu operatori publicē attiecīgos datus par prognozēm un faktisko pieprasījumu, ražošanas un jaudas aktīvu pieejamību un faktisko izmantojumu, par tīkla un starpsavienojumu pieejamību un izmantojumu, par balansa enerģiju un rezerves jaudu.

4. Pārvades sistēmu operatori publicē attiecīgos datus par prognozēm un faktisko pieprasījumu, ražošanas un jaudas aktīvu pieejamību un faktisko izmantojumu, par tīkla un starpsavienojumu pieejamību un izmantojumu, par balansa enerģiju un rezerves jaudu. Tomēr konkrētiem datiem attiecībā uz ražošanu un jaudām ir jābūt konfidenciāliem. Dati saistībā ar pārvades tīklu nav jāpublicē, ja to nosaka kritiskās infrastruktūras aizsardzība. Informācija jāsniedz Kopienas līmenī, lai izmantotu (tikai) svarīgu infrastruktūras objektu koordinētas un efektīvas aizsardzības nodrošināšanai.

Pamatojums

Praktiski nav iespējams uzglabāt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās. Turklāt ierosinātais nosacījums varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret ražošanas uzņēmumiem un neatkarīgiem tirgotājiem, tikai ražošanas uzņēmumiem pieprasot uzglabāt visu nepieciešamo informāciju, lai tā būtu pieejama regulatoriem dispečervadības lēmumu un solītāju rīcības pārbaudei. Šāda nevienlīdzīga attieksme nav pamatota. Ir jāapsver atsevišķas informācijas konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

5. pants – 6. punkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus operatīvos dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par visām iekārtām, kuru uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves.

Pamatojums

Praktiski nav iespējams uzglabāt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās. Turklāt ierosinātais nosacījums varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret ražošanas uzņēmumiem un neatkarīgiem tirgotājiem, tikai ražošanas uzņēmumiem pieprasot uzglabāt visu nepieciešamo informāciju, lai tā būtu pieejama regulatoriem dispečervadības lēmumu un solītāju rīcības pārbaudei. Šāda nevienlīdzīga attieksme nav pamatota. Ir jāapsver atsevišķas informācijas konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Visus ienākumus, kas rodas starpsavienojuma jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas starpsavienojuma jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem nolūkiem neprioritārā secībā:

Pamatojums

Pašreiz pārvades sistēmu operatori izmanto ienākumus no noslogotības pārvaldības galvenokārt, lai samazinātu vietējos tarifus. Jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla tarifu pieaugumu.

Turklāt, nosakot pārvades sistēmu operatoriem no izsoles ienākumiem finansēt jaunu starpsavienojumu jaudas, šiem operatoriem tiks apgrūtināta pienācīgu ienākumu no ieguldījumiem saņemšana. Citādi pārvades sistēmu operatoriem nebūs stimula jaunu starpsavienojumu jaudu izveidei. Tas būtu pretrunā ar Direktīvas 2005/89 (piegādes drošība) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

6. pants – 6. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) kā ienākumu, kas regulatīvajam iestādēm jāņem vērā, apstiprinot metodoloģiju tīkla tarifu apstiprināšanai un/vai novērtējot tarifu grozīšanas nepieciešamību.

Pamatojums

Pašreiz pārvades sistēmu operatori izmanto ienākumus no noslogotības pārvaldības galvenokārt, lai samazinātu vietējos tarifus. Jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla tarifu pieaugumu.

Turklāt, nosakot pārvades sistēmu operatoriem no izsoles ieņēmumiem finansēt jaunu starpsavienojumu jaudas, šiem operatoriem tiks apgrūtināta pienācīgu ienākumu no ieguldījumiem saņemšana. Citādi pārvades sistēmu operatoriem nebūs stimula jaunu starpsavienojumu jaudu izveidei. Tas būtu pretrunā ar Direktīvas 2005/89 (piegādes drošība) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7. pants – 1. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) tām arī jāpalielina, ja iespējams, reģionālā stabilitāte, nodrošinot jaunas pārvadājumu iespējas vai nu attīstības tirgos vai tirgos, kuros ir vērojams deficīts, lai nodrošinātu energoapgādes drošību. Pārvades ierobežojumi var būt saistīti ar īpašu tīkla konfigurāciju, kas jāņem vērā kā tīkla attīstībai un/vai labākai uzturēšanai svarīgs faktors;

Pamatojums

Jaudas un investīciju portfeļa līdzsvarošana.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1228/2003

7.a pants – 1. punkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, tostarp vienošanās līgumiem, pārvades sistēmu nomu vai īri, vienotu tirdzniecību, stratēģiskām savienībām starp kaimiņvalstīm, saistībām pret patērētāju, tostarp cenu izmaiņu prognozēm ražošanas uzņēmumu vai ražošanas nodaļu slēgšanas gadījumā, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Pamatojums

Šādas metodes ir balstītas uz tirgu un ir elastīgas, lai tās varētu piemērotu konkrētām tirgus situācijām un paredzētajiem plāniem, un sniedz ieguldījumu energoapgādes drošībai, darbības pārredzamībai un ieinteresēto pušu atbildībai. Jāparedz citu energoiekārtu resursu alternatīva izmantošana, lai nodrošinātu efektīvu un drošu energoapgādi maksimālā pieprasījuma laikā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

Atsauces

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Mariela Velichkova Baeva

23.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

36

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

  • [1]  Not yet published in OJ.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinums (9.4.2008)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Atzinumu sagatavoja: Leopold Józef Rutowicz

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo Eiropas Parlamenta un Padomes regulu paredz ieviest Padomes un Parlamenta, kurš ar savu 2007. gada 10. jūlija rezolūciju paudis nelokāmu atbalstu kopējai enerģētikas politikai, pieņemtos lēmumus. Šīs politikas īstenošanai nepieciešams:

· piegādes un ražošanas darbību faktiska nošķiršana no tīkla ekspluatācijas;

· valsts energoregulatoru neatkarības stiprināšana un pilnvaru pamatīgāka saskaņošana;

· valstu regulatoru neatkarīga sadarbības mehānisma izveide;

· mehānisma izveide pārvades sistēmu operatoriem tīklu darbības un energosistēmu drošības, pārrobežu tirdzniecības un tīklu ekspluatācijas uzlabošanai;

· lielāka enerģijas tirgus operāciju pārredzamība.

Ar šo regulu rada praktiskos nosacījumus iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, izveidojot Energoregulatoru sadarbības aģentūru, lai pārraudzītu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam paredzēto uzdevumu izpildi. Regulas ieviešana radīs nepieciešamos nosacījumus palielinātai konkurētspējai, labākai piegāžu kvalitātei, enerģijas taupīšanai un enerģijas drošības uzlabošanai.

Elektroenerģija būtiski atšķiras no citām precēm, jo tā ir tīkla produkts, kuru ir neiespējami vai ļoti dārgi uzglabāt. Tas ir iemesls, kāpēc enerģijas ekonomijas nolūkos ir nepieciešams izveidot neatkarīgus sadarbības un lēmumu pieņemšanas mehānismus valstu regulatoru līmenī, kā arī veikt Eiropas tirgus regulēšanu. Tāpēc ir pamatoti, ka šajā jomā ir nepieciešams izveidot oficiālas sadarbības struktūras saskaņā ar grozīto Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā. Šīs izmaiņas neatrisina visas elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecības problēmas, bet ar tām ievieš jaunus pasākumus, kam ierobežotā veidā jāpalielina efektivitāte un jāpielāgo tīkla ekspluatācija tirgus vajadzībām. Pievienotā vērtība Eiropas Savienības ekonomikai ir jānodrošina ar izstrādātajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem, kas ir viens no elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla uzdevumiem, kā arī tās aģentūras, kas pārrauga šo uzdevumu izpildi, darbībām. Iepriekš minētajiem pasākumiem jāveicina funkcionējošu un pārredzamu pārrobežu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgu izveidošanos.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā, jāpalīdz regulēt iekšējo elektroenerģijas tirgu, ņemot vērā patērētāju un operatoru intereses, ar šādiem līdzekļiem:

· zemākas pārvades izmaksas un lielāka konkurētspēja, lai enerģiju patērētājiem varētu piedāvāt par zemākām cenām, tajā pašā laikā nodrošinot arī enerģijas piegāžu stabilitāti un drošību;

· Energoregulatoru sadarbības aģentūras un elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla izveide ar valstu pārvades sistēmu koordinācijas palīdzību. Tam jānodrošina Eiropas tirgus un valstu sistēmu labāka funkcionēšana, samazinot enerģijas pārvades zudumus un veicinot neliela apjoma enerģijas ieguvi no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

· elektroenerģijas pārvades tīklu attīstīšana, kas paredz arī nepieciešamo atomelektrostaciju izveidi, nodrošina, ka enerģijas piegādes būs par pamatoti stabilām un zemām cenām, un tādējādi, bez šaubām, veicinās konkurētspēju un Eiropas Savienības ekonomikas attīstību, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas. Strauja naftas vai gāzes cenu palielināšana un liela atkarība no politiskās situācijas attiecībā uz šo resursu piegādēm var radīt nestabilitātes draudus Eiropas Savienības ekonomikai un novest pie faktisko ienākumu samazināšanās.

Līdz ar to regulas grozījumiem būs tieša ietekme uz uzlabotu elektroenerģijas tirgus organizāciju un pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā, savukārt ieguvumi patērētājam būs atkarīgi no sīki izstrādātiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem, kas tiks noteikti un aizstāvēti regulā, un to pienācīgas ieviešanas.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Enerģētikas politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un panākt vienādus noteikumus visiem Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas paziņojumā „Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie noteikumi un pasākumi nav pietiekams pamats funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Enerģētikas politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un panākt vienādus noteikumus visiem Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas paziņojumā „Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie noteikumi un pasākumi nav pietiekams pamats funkcionējoša, efektīva un atvērta iekšējā tirgus izveidei.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt ne tika funkcionējošu, bet arī efektīvu un atvērtu iekšējo tirgu. Tirgum ir jābūt atvērtam jaunpienācējiem un jānodrošina visu tās dalībnieku efektīva konkurence.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, lai panāktu to, ka pakāpeniski tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda efektīvu piekļuvi pārrobežu pārvades tīkliem, lai notiktu koordinēta un pietiekami tālredzīga plānošana un pārvades sistēmu attīstība Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem.

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, lai panāktu to, ka tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda efektīvu un pārredzamu piekļuvi pārrobežu pārvades tīkliem, lai notiktu koordinēta un pietiekami tālredzīga plānošana un pārvades sistēmu attīstība Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem.

Pamatojums

Pārredzama piekļuve pārrobežu pārvades tīkliem ir ārkārtīgi svarīga efektīva un atklāta tirgus izveidei. Pārredzamas piekļuves trūkums var radīt šķēršļus un ietekmēt konkurences līmeni.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai panāktu elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams tirgoti un piegādāt elektroenerģiju pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls. Tā uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas konkurences noteikumiem, kurus piemēro pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un darba metodēm jānodrošina efektivitāte, reprezentativitāte un pārredzamība. Tā kā efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu pieeju, pārvades sistēmu operatoriem vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju plāniem. Priekšnosacījums sadarbībai reģionālās struktūrās ir tīkla darbību efektīva nošķiršana no ražošanas un piegādes darbībām, pretējā gadījumā pārvades sistēmu operatoru reģionālā sadarbība var izraisīt pret konkurenci vērstu praksi.

(7) Lai panāktu elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams tirgoti un piegādāt elektroenerģiju pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkls. Tā uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas konkurences noteikumiem, kurus piemēro pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un darba metodēm jānodrošina efektivitāte, reprezentativitāte un pārredzamība. Tā kā efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu pieeju, pārvades sistēmu operatoriem vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju plāniem. Dalībvalstīm ir jāveicina sadarbība reģionu līmenī un jāuzrauga tīkla efektivitāte šajā līmenī. Sadarbībai reģionu līmenī ir jābūt savienojamai ar virzību uz konkurētspējīgu un efektīvu Eiropas elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Jāveicina dalībvalstu un kaimiņvalstu reģionāla sadarbība ar Eiropas perspektīvu, lai nodrošinātu piegāžu stabilitāti un drošību, kā arī tīklu efektivitāti šajā līmenī.

Pamatojums

Dalībvalstu un kaimiņvalstu reģionāla sadarbība ar Eiropas perspektīvu ir ļoti nozīmīga valstu stabilitātei, kā arī, lai nodrošinātu augstu reģionālās ekonomiskās sadarbības līmeni.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)Attiecībā uz konsultēšanu patērētājiem un patērētāju organizācijām ir noteiktāk jāiesaistās elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla uzdevumu īstenošanā, jo īpaši sagatavojot tehniskos un tirdzniecības kodeksus, kā arī tā gada darba programmu.

Pamatojums

Tā kā patērētāji ir gala lietotāji mājsaimniecībās un tādējādi — nozīmīga ieinteresētā puse, patērētājiem un patērētāju organizācijām arī ir jāiesaistās konsultēšanā.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Lai nodrošinātu lielāku situācijas pārredzamību saistībā ar visu elektroenerģijas pārvades tīklu Eiropā, Komisijai ir jāsagatavo, jāpublicē un jāatjaunina Eiropas elektroenerģijas tīkla ceļvedis. Tajā ir jāiekļauj visi realizējamie elektroenerģijas pārvades tīkli un iespējamie reģionālie savienojumi.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, liecina, ka pašreizējās pārredzamības prasības un noteikumi par piekļuvi infrastruktūrai nav pietiekami.

(9) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, liecina, ka pašreizējās pārredzamības prasības un noteikumi par piekļuvi infrastruktūrai nav pietiekami, lai nodrošinātu reālu, atvērtu un efektīvu iekšējo tirgu.

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par ļaunprātīgām darbībām var saņemt sodu. Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc kompetentajām iestādēm vajadzīga piekļuve datiem, kas sniedz informāciju par piegādes uzņēmumu operatīvajiem lēmumiem. Daudzus svarīgus lēmumus elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un šai informācijai noteiktu laikposmu jābūt pieejamai kommpetentajām iestādēm. Šī prasība nav jāattiecina uz maziem ražotājiem, kam faktiski nav iespēju traucēt tirgu.

(11) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par ļaunprātīgām darbībām var saņemt efektīvu sodu. Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc kompetentajām iestādēm vajadzīga piekļuve datiem, kas sniedz informāciju par piegādes uzņēmumu operatīvajiem lēmumiem. Daudzus svarīgus lēmumus elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un šai informācijai kādu noteiktu laikposmu jābūt viegli pieejamai kompetentajām iestādēm. Turklāt kompetentajām iestādēm ir regulāri jāuzrauga sistēmu operatoru atbilstība noteikumiem. Šī prasība nav jāattiecina uz maziem ražotājiem, kam faktiski nav iespēju traucēt tirgu.

Pamatojums

Informācijai no piegādes uzņēmumiem jābūt viegli pieejamai kompetentajām iestādēm un tās uzrauga piegādes uzņēmumu atbilstību noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tirgus ir nediskriminējošs, pārredzams un efektīvs.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Lai veidotos konkurence mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt informētiem par piegādes ķēdes veidošanās noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus integrāciju.

(12)Lai veidotos konkurence mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt informētiem par piegādes ķēdes veidošanās noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus integrāciju. Kompetentajām iestādēm ir regulāri jāuzrauga tirgus dalībnieku atbilstība noteikumiem.

Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis ir kompetentās iestādes atbildības precizēšana un noteikumu īstenošanas nodrošināšana.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.c pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tīkla pieslēguma un piekļuves noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves noteikumi, ņemot vērā to pārvades sistēmu operatoru (PSO) klientu interešu aizsardzību, kuri ir mazie un vidējie uzņēmumi;

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi enerģijas tirgū bieži izjūt diskrimināciju.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.c pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) tirdzniecības noteikumi;

b) tirdzniecības noteikumi, to pārvades sistēmu operatoru (PSO) klientu interešu aizsardzību, kuri ir mazie un vidējie uzņēmumi;

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi enerģijas tirgū bieži izjūt diskrimināciju.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu, paredzot iespēju vajadzības gadījumā šo termiņu pagarināt. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Pamatojums

Daudzos gadījumos liela apjoma ieguldījumiem un saistīto tīklu attīstībai nepieciešami vairāk nekā 10 gadi no ieceres līdz īstenošanas pabeigšanai.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.c pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju plānus un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu jaudu. Investīciju plānu saista ar stratēģiskajiem enerģijas attīstības variantiem nākamajiem 20 līdz 25 gadiem.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz tehnisko un tirdzniecības kodeksu projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu un ikgadējās darba programmas projektu, tostarp informāciju par apspriedēm.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz savu atzinumu un ieteikumus par tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem, 10 gadu investīciju plāna projektu un ikgadējās darba programmas projektu, tostarp informāciju par apspriežu procesu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.e pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam pamatotā termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja Komisija uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus efektīvai funkcionēšanai.

1. Pēc apspriešanās ar elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu Komisija var lūgt Aģentūru pamatotā termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja Komisija uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus efektīvai funkcionēšanai.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

2.f pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un pārredzamas apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba programma, kā minēts 2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, sistēmas lietotājus, sadales sistēmas operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) asociācijas, tehniskās struktūras un interesentu grupas.

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un pārredzamas apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši tad, kad tiek izstrādāta ikgadējā darba programma, kā minēts 2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un ražošanas uzņēmumus, klientus, patērētājus, patērētāju organizācijas, sistēmas lietotājus, sadales sistēmas operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) asociācijas, tehniskās struktūras un interesentu grupas.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 3. punkts

Regulation EC 1228/2003

2.h pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu integrāciju. Dalībvalstis veicina un uzrauga tīklu.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis veicina tīklu un pienākumu uzraudzīt tīkla efektivitāti, lai nodrošinātu efektīvu iekšējo pārrobežu tirgu un sadarbību.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr.° 1228/2003

5. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus operatīvos dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus operatīvos dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts konkurences iestādes, Aģentūra un Komisija. Saglabājamā informācija par katru stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts

1. pants – 7. punkts

Regulation EC 1228/2003

7.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

1. Lai veicinātu funkcionējošu, efektīvu un pārredzamu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek precīzi noteikti pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju un vajadzības gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai pārrobežu mazumtirdzniecības tirgi darbotos arī efektīvi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

Atsauces

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Leopold Józef Rutowicz

31.1.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

28.2.2008

2.4.2008

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

39

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Olle Schmidt

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Bilyana Ilieva Raeva, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

Atsauces

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.9.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.10.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Alejo Vidal-Quadras

9.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

29.1.2008

 

31.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Pieņemšanas datums

28.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

46

0

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa