BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI

5.6.2008 - (KOM(2006)0007 – C6–0029/2006 – 2006/0008(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Emine Bozkurt

Procedure : 2006/0008(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0229/2008
Indgivne tekster :
A6-0229/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI

(KOM(2006)0007 – C6–0029/2006 – 2006/0008(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0007),

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0376),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 42 og 308, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0029/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6–0229/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anser procedure 2007/0129(COD) som bortfaldet, eftersom indholdet af Kommissionens forslag KOM(2007)0376 er optaget i procedure 2006/0008(COD);

3.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag XI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i forordningens bilag

Begrundelse

Ny titel på grund af sammenskrivningen af KOM(2006)007 og KOM(2007)376.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger fastsætter, at indholdet i forordningens bilag II, X og XI vil blive fastsat før dens ikrafttrædelsesdato.

Begrundelse

Ny betragtning på grund af sammenskrivningen af KOM(2006)007 og KOM(2007)376.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) Bilag I, III, IV, VI, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 883/2004 bør tilpasses for både at tage højde for kravene i de medlemsstater, der er tiltrådt Den Europæiske Union, siden forordningen blev vedtaget, og den seneste udvikling i andre medlemsstater.

Begrundelse

Ny betragtning på grund af sammenskrivning af KOM(2006)007 og KOM(2007)376.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 51, stk. 3, artikel 56, stk. 1, og artikel 83 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger skal der fastsættes særregler for anvendelsen af medlemsstaternes lovgivning i bilag XI til forordningen. I bilag XI skal der tages hensyn til de karakteristiske træk ved medlemsstaternes forskellige sociale sikringsordninger for at lette anvendelsen af koordineringsreglerne.

(1) I henhold til artikel 56, stk. 1, og artikel 83 i forordning (EF) nr. 883/2004 skal der fastsættes særregler for anvendelsen af medlemsstaternes lovgivning i bilag XI til forordningen. I bilag XI skal der tages hensyn til de karakteristiske træk ved medlemsstaternes forskellige sociale sikringsordninger for at lette anvendelsen af koordineringsreglerne.

Begrundelse

Artikel 51, stk. 3, er ændret, og henvisningen til bilag XI gælder ikke længere

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1) Efter betragtning 5 indsættes følgende betragtning:

 

"(5a) Nogle medlemsstaters optegnelser i bilag VI i forordning (EØF) nr. 1408/71 dækkes nu af visse generelle bestemmelser i forordning nr. 883/2004. I artikel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 fastlægges det for eksempel i afsnittet ligestilling af ydelser, indtægter, begivenheder og forhold, at hvis indtrædelse af visse begivenheder eller forhold tillægges retsvirkning efter den kompetente medlemsstats lovgivning, tillægges denne retsvirkning tilsvarende begivenheder eller forhold, der indtræder i en anden medlemsstat. Derfor er en række optegnelser i bilag VI i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 blevet overflødige."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) Efter betragtning 8 indsættes følgende betragtning:

 

"(8a) Tidligere grænsearbejderes familiemedlemmer bør have mulighed for at fortsætte lægebehandling i forsikringstagerens tidligere beskæftigelsesland efter hans eller hendes pensionering."

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b) Efter betragtning 17 indsættes følgende betragtning:

 

"(17a) Når lovgivning finder anvendelse på en person i henhold til denne forordnings afsnit II, bør betingelserne for optagelse og ret til ydelser defineres af lovgivningen i den kompetente medlemsstat, samtidig med at fællesskabsretten respekteres."

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c) Efter betragtning 18 indsættes følgende betragtning:

 

"(18a) Princippet om enhed i den gældende lovgivning er af stor betydning og bør styrkes. Dette bør dog ikke betyde, at tilkendelse af en ydelse i overensstemmelse med denne forordning og omfattende betaling af forsikringsbidrag eller forsikringsdækning for ydelsesmodtageren, i sig selv gør lovgivningen i den medlemsstat, hvis institution har tilkendt den pågældende ydelse, til den gældende lovgivning for den pågældende person1."

 

1 Se de forenede sager Gaumain-Cerri (C-502/01) og Barth (C-31/02), Sml. [2004] I-6483.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 1 – litra v a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d) I artikel 1 indsættes følgende litra:

 

(va) "naturalydelser”: naturalydelser i henhold til en medlemsstats lovgivning, som skal dække, udrede, direkte betale eller godtgøre udgiften til lægebehandling eller produkter og ydelser i tilknytning til en sådan behandling, herunder naturalydelser til langsigtet behandling."

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1e) Artikel 3, stk. 5, affattes således:

 

"5. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

 

(a) social og sundhedsmæssig forsorg eller

 

(b) ydelser, hvor en medlemsstat påtager sig ansvaret for skader på personer og yder godtgørelse, som til fordel for ofre for krig og militærhandlinger eller følgerne heraf; kriminalitetsofre, ofre for attentat- eller terrorhandlinger; ofre for skade forårsaget af repræsentanter for medlemsstaten i forbindelse med deres hverv; eller ofre, som har været udsat for en ulempe af politiske eller religiøse grunde eller af herkomstmæssige grunde."

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) Artikel 18, stk. 2, affattes således:

 

"2. En grænsearbejders familiemedlemmer har ret til naturalydelser under ophold i den kompetente medlemsstat. Når den kompetente medlemsstat er opført i bilag III […], så længe dette bilag er i kraft, har en grænsearbejders familiemedlemmer, som har bopæl i samme medlemsstat som grænsearbejderen, kun ret til naturalydelser i den kompetente medlemsstat på de i artikel 19, stk. 1, fastsatte vilkår."

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 28 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) Artikel 28, stk. 1, affattes således:

 

"1. En grænsearbejder, der er gået på pension på grund af alder eller invaliditet, er i tilfælde af sygdom berettiget til fortsat at modtage naturalydelser i den medlemsstat, hvor han senest har været lønnet beskæftiget eller har udøvet selvstændig virksomhed, i det omfang der er tale om fortsættelse af en behandling, som er indledt i denne medlemsstat. Ved "fortsættelse af en behandling" forstås fortsat undersøgelse, diagnosticering og behandling af en sygdom under hele dens varighed.

 

Første afsnit finder tilsvarende anvendelse på den pensionerede grænsearbejders familiemedlemmer."

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 51 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I artikel 51, stk. 3, før "i overensstemmelse med de procedurer, der i bilag XI er fastsat" indsættes "eventuelt".

2) Artikel 51, stk. 3 affattes således:

 

"3. Såfremt erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser efter lovgivningen eller den specifikke ordning i en medlemsstat er betinget af, at den pågældende var forsikret på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, anses denne betingelse for at være opfyldt, hvis den pågældende tidligere har været forsikret efter lovgivningen eller den specifikke ordning i medlemsstaten, og på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden er forsikret efter lovgivningen i en anden medlemsstat for samme forsikringsbegivenhed eller, hvor det ikke er tilfældet, hvor en ydelse tilkendes efter lovgivningen i en anden medlemsstat for samme forsikringsbegivenhed. Sidstnævnte betingelse anses dog for opfyldt i de tilfælde, der er nævnt i artikel 57."

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 52 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den kompetente institution kan undlade at foretage pro rata-beregning:

4. når beregningen i henhold til stk. 1, litra a), i en medlemsstat altid fører til det resultat, at den nationale ydelse er lig med eller højere end pro rata-ydelsen, beregnet i henhold til stk. 1, litra b), undlader den kompetente institution at foretage pro rata-beregning, forudsat at:

1, litra a), i en medlemsstat altid fører til det resultat, at den nationale ydelse er lig med eller højere end pro rata-ydelsen, beregnet i henhold til stk. 1, litra b)

i) en sådan situation er anført i bilag VIII, del 1;

(b) når pensionen er baseret på en ordning med faste bidrag.

ii) lovgivning, som indeholder regler mod dobbeltydelser, omhandlet i artikel 54 og 55, ikke finder anvendelse, medmindre de i artikel 55, stk. 2, omhandlede betingelser er opfyldt; og

De tilfælde, der er omhandlet i litra a) og b), er angivet i bilag VIII.

iii) artikel 57 ikke finder anvendelse i relation til perioder gennemført i henhold til en anden medlemsstats lovgivning under omstændigheder i dette specifikke tilfælde.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 52 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 52 tilføjes følgende stykke:

 

"4a. Uanset bestemmelserne i afsnit 1, 2 og 3, gælder pro rata-beregningen ikke for ordninger med ydelser, for hvilke tid ikke er relevant for beregningen, forudsat at sådanne ordninger er anført i anden del i bilag VIII. I sådanne tilfælde er den berørte person berettiget til den ydelse, der er beregnet i henhold til lovgivningen i den pågældende medlemsstat."

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) I artikel 56 indsættes følgende stykke:

 

"1a. Såfremt stk. 1, litra c), ikke finder anvendelse, fordi det i en medlemsstats lovgivning fastlægges, at ydelsen skal beregnes på grundlag af andre elementer end forsikrings- eller bopælsperioder, som ikke er forbundet med tid, skal den kompetente institution vedrørende hver enkelt forsikrings- eller bopælsperiode, der er fuldført i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, tage hensyn til det kapitalbeløb, der er erhvervet, den kapital, der anses for at være erhvervet, eller andre elementer i beregningen i henhold til lovgivningen, som den administrerer, divideret med de tilsvarende periodeenheder i den pågældende pensionsordning."

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 57 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) I artikel 57 tilføjes følgende stykke:

 

"3a. Denne artikel anvendes ikke i forbindelse med ordninger, der er opført i anden del i bilag VIII.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 62 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c) Artikel 62, stk. 3, affattes således:

 

“3. Uden at stk. 1 og 2 berøres heraf, skal bopælsstedets institution for så vidt angår arbejdsløse, der er omfattet af artikel 65, stk. 5, litra a), tage hensyn til den løn- eller erhvervsindtægt, som den pågældende har haft i den medlemsstat, hvis lovgivning han/hun var underlagt under sin seneste beskæftigelse eller selvstændige virksomhed, i overensstemmelse med bestemmelserne i gennemførelsesforordningen."

Begrundelse

Tekst identisk med artikel 63, stk. 3, i forordning (EF) nr. 883/2004, men nu er "grænsearbejdere" erstattet af "arbejdsløse"

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 68 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d) Følgende artikel indsættes efter artikel 68:

 

"Artikel 68a

 

Udbetaling af ydelser

 

Såfremt den person, til hvem familieydelserne skal udbetales, ikke anvender dem til familiemedlemmernes underhold, skal den kompetente institution efter anmodning fra og gennem institutionen i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har bopæl, eller den institution eller det organ, der er udpeget hertil af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har bopæl, udbetale disse ydelser med frigørende virkning til den fysiske eller juridiske person, som faktisk forsørger familiemedlemmerne".

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Artikel 87 – stk. 10 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4e) I artikel 87 indsættes følgende stykke:

 

"10a. Bilag III ophæves fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden."

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag I – del I

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) Bilag I, del I, affattes således:

 

a) Efter teksten under overskriften "A. BELGIEN" indsættes følgende:

 

"Aa. BULGARIEN

 

Underholdsbidrag, som udbetales af staten i henhold til artikel 92 i familieloven"

 

b) Efter teksten "C. TYSKLAND" indsættes følgende:

 

"Ca. ESTLAND

 

Underholdsbidrag i henhold til underholdsbidragsloven af 21. februar 2007

 

Cb. SPANIEN

 

Forskud på underholdsbidrag i henhold til kongeligt dekret 1618/2007 af 7. december 2007"

 

c) Efter teksten under overskriften "D. FRANKRIG" indsættes følgende:

 

"Da. LITAUEN

 

Udbetaling af tilskud fra børnetilskudsfonden i henhold til loven om børnetilskud

 

Db. LUXEMBOURG

 

Forskud på og inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til lov af 26. juli 1980"

 

d) Efter teksten under overskriften "I. ØSTRIG" indsættes følgende:

 

"Ia. POLEN

 

Ydelser fra underholdsbidragsfonden i henhold til loven om støtte til personer, der er berettiget til underholdsbidrag"

 

e) Efter teksten under overskriften "F. PORTUGAL" indsættes følgende:

 

"Fa. SLOVENIEN

 

Underholdsbidrag i henhold til lov af 25. juli 2006 om Republikken Sloveniens offentlige garanti- og underholdsfond

 

Fb. SLOVAKIET

 

Underholdsbidrag (underholdshjælp) i henhold til lov nr. 452/2004 Sml. om underholdsbidrag som ændret ved senere forordninger"

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til ændringsforslag 20 i PR 702068, PE 400.316)

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag I – del II

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1) Bilag I, del II, affattes således:

 

a) Efter teksten under overskriften "A BELGIEN" indsættes følgende:

 

"Aa. BULGARIEN

 

Moderskabsydelse i form af et engangsbeløb (lov om børnetilskud)

 

Ab. DEN TJEKKISKE REPUBLIK

 

Barselsydelse

 

Ac. ESTLAND

 

Barselsydelse

 

Adoptionsydelse"

 

b) Afsnit "B. SPANIEN" affattes således:

 

"B. SPANIEN

 

Én betaling af ydelse ved barnefødsel og adoption"

1. I bilag I, del II, indsættes følgende efter teksten under overskriften "C. FRANKRIG":

c) Følgende formulering indsættes efter teksten under overskriften "C. FRANKRIG":

", undtagen når den udbetales til en person, som fortsat er omfattet af fransk lovgivning i henhold til artikel 12 eller artikel 16.".

", undtagen når den udbetales til en person, som fortsat er omfattet af fransk lovgivning i henhold til artikel 12 eller artikel 16.".

 

d) Efter teksten under overskriften "C. FRANKRIG" indsættes følgende:

 

"Ca. LETLAND

 

Barselsydelse

 

Adoptionsydelse

 

Cb. LITAUEN

 

Moderskabsydelse i form af et engangsbeløb"

 

e) Efter teksten under overskriften "D. LUXEMBOURG" indsættes følgende:

 

"Da. UNGARN

 

Moderskabsydelse

 

Db. POLEN

 

Barselsydelse i form af et engangsbeløb (lov om familieydelser)

 

Dc. RUMÆNIEN

 

Barselsydelse

 

Babyudstyr til nyfødte børn

 

Dd. SLOVENIEN

 

Barselsydelse

 

De. SLOVAKIET

 

Barselsydelse

 

Tillæg til barselsydelse"

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til ændringsforslag 21 i PR 702068, PE 400.316)

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag II

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) Bilag II affattes således:

 

"BILAG II

 

BESTEMMELSER I OVERENSKOMSTER, SOM ER GÆLDENDE, OG SOM ALT EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE ER BEGRÆNSET TIL DE PERSONER, DER ER DÆKKET AF DISSE BESTEMMELSER

 

Generelle bemærkninger

 

Det skal bemærkes, at de bestemmelser i bilaterale overenskomster, der ikke henhører under denne forordnings anvendelsesområde, og som fortsat er gældende mellem medlemsstaterne, ikke er opført i dette bilag, bl.a. forpligtelser mellem medlemsstater i henhold til overenskomster, der f.eks. indeholder bestemmelser vedrørende sammenlægning af forsikringsperioder tilbragt i et tredjeland.

 

(Artikel 8, stk. 1)

 

Bestemmelser i overenskomster om social sikring, som forbliver i kraft

 

1. BELGIEN-TYSKLAND

 

Artikel 3 og 4 i slutprotokollen af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato i den udformning, hvori den findes i tillægsprotokollen af 10. november 1960 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt i visse grænseområder før, under og efter Anden Verdenskrig).

 

2. BELGIEN-LUXEMBOURG

 

Konvention af 24. marts 1994 om social sikkerhed for grænsearbejdere (vedrørende refusion af et fast beløb).

 

3. BULGARIEN-TYSKLAND

 

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomst om social sikring af 17. december 1997 (opretholdelse af overenskomster indgået mellem Bulgarien og den tidligere Tyske Demokratiske Republik for personer, som allerede modtog en pension før 1996).

 

4. BULGARIEN-ØSTRIG

 

Artikel 38, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 14. april 2005 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelse af dette punkt er fortsat begrænset til de personer, der er dækket af konventionen.

 

5. BULGARIEN-SLOVENIEN

 

Artikel 32, stk.2, i overenskomst om social sikring af 18. december 1957 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt indtil den 31. december 1957).

 

6. DEN TJEKKISKE REPUBLIK- TYSKLAND

 

Artikel 39, stk. 1, litra b) og c), i overenskomst om social sikring af 27. juli 2001 (opretholdelse af konventionen indgået mellem den tidligere Republik Tjekkoslovakiet og den tidligere Tyske Demokratiske Republik for personer, som allerede modtog en pension før 1996; medregning af forsikringsperioder tilbagelagt i en af de kontraherende stater for personer, som allerede modtog en pension for disse perioder den 1. september 2002 fra den anden kontraherende stat, mens de var bosiddende i dens område).

 

7. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-CYPERN

 

Artikel 32, stk. 4, i overenskomst om social sikring af 19. januar 1999 (fastlæggelse af kompetence til beregning af beskæftigelsesperioder tilbagelagt under den relevante overenskomst af 1976). Anvendelsen af denne bestemmelse er fortsat begrænset til de personer, der er dækket af den.

 

8. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-LUXEMBOURG

 

Artikel 52, stk. 8, i overenskomst af 17. november 2000 (medregning af pensionsforsikringsperioder for politiske flygtninge).

 

9. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-ØSTRIG

 

Artikel 32, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 20. juli 1999 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelsen af dette punkt er fortsat begrænset til de personer, der er dækket af konventionen.

 

10. DEN TJEKKISKE REPUBLIK-SLOVAKIET

 

Artikel 12, 20 og 33 i overenskomsten om social sikring af 29. oktober 1992 (artikel 12 fastsætter kompetence til tildeling af efterladteydelser; artikel 20 fastsætter kompetence til beregning af forsikringsperioder tilbagelagt indtil datoen for opløsning af Den Tjekkiske og Slovakiske Republik; artikel 33 fastsætter kompetencen til udbetaling af pensioner tildelt før datoen for opløsning af Den Tjekkiske og Slovakiske Republik).

 

11. DANMARK-FINLAND

 

Artikel 7 i den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003 om dækning af merudgifter som følge af sygdom under et midlertidigt ophold i et andet nordisk land, fordi der ved hjemrejsen til bopælslandet må benyttes en rejseform, der er dyrere end den, der ellers ville være blevet anvendt.

 

12. DANMARK-SVERIGE

 

Artikel 7 i den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003 om dækning af merudgifter som følge af sygdom under et midlertidigt ophold i et andet nordisk land, fordi der ved hjemrejsen til bopælslandet må benyttes en rejseform, der er dyrere end den, der ellers ville være blevet anvendt.

 

13. TYSKLAND-SPANIEN

 

Artikel 45, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 4. december 1973 (repræsentation ved diplomatiske og konsulære myndigheder).

 

14. TYSKLAND-FRANKRIG

 

a) Tillægsoverenskomst nr. 4 af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato i den udformning, hvori den findes i tillægsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt mellem den 1. juli 1940 og den 30. juni 1950);

 

b) Afsnit I i nævnte tillægsoverenskomst nr. 2 (medregning af forsikringsperioder før den 8. maj 1945);

 

c) Punkt 6, 7 og 8 i den almindelige protokol af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato (administrativ aftale);

 

d) Afsnit II, III og IV i overenskomst af 20. december 1963 (social sikring i Saarland).

 

15. TYSKLAND-LUXEMBOURG

 

Artikel 4 – 7 i traktaten af 11. juli 1959 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt mellem september 1940 og juni 1946).

 

16. TYSKLAND-UNGARN

 

Artikel 40, stk. 1, litra b), i overenskomst om social sikring af 2. maj 1998 (opretholdelse af overenskomsten indgået mellem den tidligere Tyske Demokratiske Republik og Ungarn for personer, som allerede modtog en pension før 1996).

 

17. TYSKLAND-NEDERLANDENE

 

Artikel 2 og 3 i tillægsoverenskomst nr. 4 af 21. december 1956 til overenskomst af 29. marts 1951 (afgørelse af spørgsmålet om rettigheder erhvervet af nederlandske arbejdstagere inden for den tyske ordning for social sikring mellem den 13. maj 1940 og den 1. september 1945).

 

18. TYSKLAND-ØSTRIG

 

a) Artikel 1, stk. 5, og artikel 8 i overenskomst om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978 og artikel 10 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst (tilkendelse af ydelser ved arbejdsløshed til grænsearbejdere fra det tidligere beskæftigelsesland) finder fortsat anvendelse på personer, som frem til den 1. januar 2005 var beskæftigede som grænsearbejdere, og som er blevet arbejdsløse inden den 1. januar 2011;

 

b) Artikel 14, stk. 2, litra g), h), i) og j) i overenskomst om social sikring af 4. oktober 1995 om kompetencefordelingen mellem de to lande for så vidt angår tidligere forsikringssager og optjente forsikringsperioder (kompetencefordelingen mellem de to lande for så vidt angår tidligere forsikringssager og optjente forsikringsperioder); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

19. TYSKLAND-POLEN

 

a) Overenskomst af 9. oktober 1975 om alders- og arbejdsskadebestemmelser på de i artikel 27, stk. 2, 3 og 4, i overenskomst om social sikring af 8. december 1990 omhandlede vilkår (opretholdelse af retlig status, på grundlag af overenskomsten af 1975, for de personer, som havde taget bopæl i Tyskland eller Polen inden den 1. januar 1991, og som fortsat bor der);

 

b) Artikel 27, stk. 5, og artikel 28, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 8. december 1990 (opretholdelse af ret til pension udbetalt på grundlag af overenskomsten af 1957 indgået mellem den tidligere Tyske Demokratisk Republik og Polen; medregning af forsikringsperioder tilbagelagt af polske arbejdstagere under overenskomsten af 1988 indgået mellem den tidligere Tyske Demokratiske Republik og Polen).

 

20. TYSKLAND-RUMÆNIEN

 

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomst om social sikring af 8. april 2005 (opretholdelse af overenskomsten indgået mellem den tidligere Tyske Demokratiske Republik og Rumænien for personer, som allerede modtog en pension før 1996).

 

21. TYSKLAND-SLOVENIEN

 

Artikel 42 i overenskomst om social sikring af 24. september 1997 (afgørelse af spørgsmålet om rettigheder erhvervet inden den 1. januar 1956 under den anden stats ordning for social sikring); anvendelsen af dette punkt er fortsat begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

22. TYSKLAND-SLOVAKIET

 

Artikel 29, stk. 1, afsnit 2 og 3, i aftale af 12. september 2002 (opretholdelse af overenskomsten indgået mellem den tidligere Tjekkoslovakiske Republik og den tidligere Tyske Demokratiske Republik for personer, som allerede modtog en pension før 1996; medregning af forsikringsperioder tilbagelagt i en af de kontraherende stater for personer, som allerede modtog pension den 1. december 2003 fra den anden kontraherende stat, mens de var bosiddende i dens område).

 

23. TYSKLAND-DET FORENEDE KONGERIGE

 

a) Artikel 7, stk. 5 og 6, i overenskomst om social sikring af 20. april 1960 (lovgivning, som finder anvendelse på civilt ansatte inden for de væbnede styrker);

 

b) Artikel 5, stk. 5 og 6, i overenskomst om arbejdsløshedsforsikring af 20. april 1960 (lovgivning, som finder anvendelse på civilt ansatte inden for de væbnede styrker).

 

24. IRLAND-DET FORENEDE KONGERIGE

 

Artikel 19, stk. 2, i aftalen om social sikring af 14. december 2004 (overførsel og medregning af visse invaliditetsydelser).

 

25. SPANIEN-PORTUGAL

 

Artikel 22 i almindelig overenskomst af 11. juni 1969 (eksport af ydelser ved arbejdsløshed). Dette punkt vil være gældende i to år fra datoen for ikrafttrædelse af forordning (EF) nr. 883/2004.

 

26. ITALIEN-SLOVENIEN

 

a) Aftale om regulering af gensidige forpligtelser vedrørende social sikring med henvisning til fredstraktatens bilag XIV, punkt 7 (indgået ved noteveksling den 5. februar 1959) (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt inden den 18. december 1954); anvendelsen af dette punkt er fortsat til de personer, der er dækket af aftalen;

 

b) Artikel 45, stk. 3, i konventionen om social sikring af 7. juli 1997 vedrørende den tidligere zone B i det frie Trieste-territorium (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt inden den 5. oktober 1956); anvendelsen af dette punkt er fortsat begrænset til de personer, der er dækket af konventionen.

 

27. LUXEMBOURG-PORTUGAL

 

Overenskomst af 10. marts 1997 (gensidig anerkendelse af afgørelser truffet af institutioner i de respektive kontraherende stater vedrørende pensionsansøgeres invaliditetsgrad).

 

28. LUXEMBOURG-SLOVAKIET

 

Artikel 50, stk. 5, i overenskomst om social sikring af 23. maj 2002 (medregning af pensionsforsikringsperioder for politiske flygtninge).

 

29. UNGARN-ØSTRIG

 

Artikel 36, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 31. marts 1999 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

30. UNGARN-SLOVENIEN

 

Artikel 31 i overenskomst om social sikring af 7. oktober 1957 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 29. maj 1956); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

31. UNGARN-SLOVAKIET

 

Artikel 34, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 30. januar 1959 (artikel 34, stk. 1, i overenskomsten fastsætter, at de forsikringsperioder, der er tildelt før datoen for underskrivelse af overenskomsten, er forsikringsperioderne i den kontraherende stat, på hvis område den berettigede person havde bopæl); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

32. ØSTRIG-POLEN

 

Artikel 33, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 7. september 1998 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

33. ØSTRIG-RUMÆNIEN

 

Artikel 37, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 28. oktober 2005 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

34. ØSTRIG-SLOVENIEN

 

Artikel 37 i overenskomst om social sikring af 10. marts 1997 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 1. januar 1956); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

35. ØSTRIG-SLOVAKIET

 

Artikel 34, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 21. december 2001 (medregning af forsikringsperioder tilbagelagt før den 27. november 1961); anvendelsen af dette punkt er begrænset til de personer, der er dækket af overenskomsten.

 

36. PORTUGAL-DET FORENEDE KONGERIGE

 

Artikel 2, stk. 1, i protokol om medicinsk behandling af 15. november 1978.

 

37. FINLAND-SVERIGE

 

Artikel 7 i den nordiske konvention om social sikring af 18. august 2003 om dækning af merudgifter som følge af sygdom under et midlertidigt ophold i et andet nordisk land, fordi der ved hjemrejsen til bopælslandet må benyttes en rejseform, der er dyrere end den, der ellers ville være blevet anvendt."

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til ændringsforslag 22 i PR 702068, PE 400.316)

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag III

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) Bilag III affattes således:

 

1. Efter optegnelsen "DANMARK" indsættes optegnelsen "ESTLAND".

 

2. Efter optegnelsen "IRLAND" indsættes følgende optegnelser:

 

LITAUEN

 

UNGARN”.

(Formuleringen i ændringsforslaget næsten identisk med BILAG, punkt 3, i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag IV

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c) I bilag IV foretages følgende ændringer:

 

1. Efter optegnelsen "BELGIEN" indsættes følgende optegnelser:

 

“BULGARIEN

 

TJEKKIET”.

 

2. Efter optegnelsen "FRANKRIG" indsættes optegnelsen "CYPERN".

 

3. Efter optegnelsen "LUXEMBOURG" indsættes optegnelsen "UNGARN".

 

4. Efter optegnelsen "ØSTRIG" indsættes følgende optegnelser:

 

"POLEN

 

SLOVENIEN".

(Formuleringen i ændringsforslaget er næsten identisk med BILAG, punkt 4, i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag VI

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d) I bilag VI foretages følgende ændringer:

 

1. Følgende optegnelser indsættes:

 

"-A. TJEKKIET

 

Fuld invalidepension til personer, hvis fulde invaliditet er indtruffet før det fyldte 18. år, og som ikke har været forsikret i den foreskrevne periode (afsnit 42 i lov om pensionsforsikring nr. 155/1995 Sml.).

 

-Aa. ESTLAND

 

(a) Invalidepensioner tilkendt før den 1. april 2000 i henhold til lov om offentlige ydelser og bibeholdt i henhold til lov om offentlig pensionsforsikring.

 

(b) Offentlige pensioner i anledning af invaliditet tilkendt i henhold til lov om offentlig pensionsforsikring.

 

(c) Invalidepensioner tilkendt i henhold til lov om tjeneste i de væbnede styrker, lov om tjeneste ved politiet, lov om den offentlige anklagemyndighed, lov om dommeres status, lov om løn til medlemmer af Riigikogu, lov om pension og andre sociale ydelser samt lov om offentlige ydelser proklameret af Præsidenten for Republikken Estland.”.

 

2. Rækkefølgen af afsnit og optegnelser under "A. GRÆKENLAND" og B. IRLAND ændres til "A. IRLAND" og "B. GRÆKENLAND".

 

3. Optegnelsen i afsnit "B. IRLAND" affattes således:

 

"Del II, kapitel 17 i Social Welfare Consolidation Act 2005"

 

4. Efter optegnelsen i afsnit "B. GRÆKENLAND" indsættes følgende optegnelse:

 

"Ba. LETLAND

 

Invalidepensioner (gruppe tre) i henhold til artikel 16, stk. 1, punkt 2 i lov om statslige pensioner af 1. januar 1996.”.

 

5. Optegnelserne i afsnit "C. FINLAND" affattes således:

 

"Offentlige pensioner til personer, som er født handicappede eller bliver handicappede i en tidlig alder (loven om offentlige pensioner, 568/2007);

 

Invalidepensioner fastsat i henhold til overgangsregler og tildelt inden den 1. januar 1994 (lov om håndhævelse af loven om offentlige pensioner, 569/2007)."

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til BILAG, punkt 5, i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag VII

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e) Bilag VII affattes således:

 

1. I tabellerne "BELGIEN" og "FRANKRIG" udgår rækkerne vedrørende Luxembourg.

 

2. Tabellen vedrørende "LUXEMBOURG" udgår.

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til BILAG, punkt 6, i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 2

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag VIII

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bilag VIII ændres således:

Bilag VIII affattes således:

(a) Titlen på bilaget affattes således:

"BILAG VIII

“TILFÆLDE, HVOR PRO RATA-BEREGNINGEN KAN UNDLADES”;

TILFÆLDE, HVOR PRO RATA BEREGNINGEN UNDLADES ELLER IKKE FINDER ANVENDELSE

(b) efter teksten under overskriften “A. DANMARK” indsættes følgende:

(Artikel 52, stk. 4 og 5)

“AA. TYSKLAND

Del 1: Tilfælde, hvor pro rata beregningen undlades i henhold til artikel 52, stk. 4

Ydelser fra en Berufsständische Versorgungseinrichtung für die kammerfähigen Berufe (forsorgsinstitution for erhverv, der har oprettet deres egne sammenslutninger).”

A. DANMARK

(c) efter teksten under overskriften “B. FRANKRIG” indsættes følgende:

Alle pensionsansøgninger nævnt i lov om sociale pensioner, undtagen pensioner nævnt i bilag IX.

“Grund- eller tillægspensionsordninger, hvor alderspensionsydelser beregnes på grundlag af pensionspoints.”

B. IRLAND

(d) efter teksten under overskriften “D. NEDERLANDENE” indsættes følgende:

(c) Alle ansøgninger om statspension (overgang), statspension (bidragspligtig), enkepension (bidragspligtig) og enkemandspension (bidragspligtig).

“ Da.  ØSTRIG

C. CYPERN

Ydelser eller delydelser fra en Versorgungseinrichtung der Kammern der Freien Berufe (forsorgsinstitution for sammenslutninger af liberale erhverv), som udelukkende finansieres over en opsparingsbaseret pensionsordning, eller som er baseret på en pay-as-you-go-pensionsordning.

Alle ansøgninger om alders-, invalide-, enke- og enkemandspensioner.

Db.     POLEN

D. LETLAND

Alderspensioner efter ordningen, som er baseret på princippet om faste bidrag.”

(a) Alle ansøgninger om invalidepensioner (lov om statslige pensioner af 1. januar 1996).

(e) efter teksten under overskriften “G. DET FORENEDE KONGERIGE” indsættes følgende:

(b) Alle ansøgninger om efterladtepensioner (lov om statslige pensioner af 1. januar 1996; lov om statsfinansierede pensioner af 1. juli 2001).

Alle ansøgninger om forholdsmæssige alderspensionsydelser, der udbetales i henhold til National Insurance Act 1965, section 36 og 37, og National Insurance Act (Northern Ireland) 1966, section 35 og 36.

E. LITAUEN

Alle ansøgninger om tillægspension i henhold til Social Security Contributions and Benefits Act 1992, section 44, og Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992, section 44.”.

Alle ansøgninger om statslig social efterladtepension beregnet på grundlag af efterladtepensionens grundbeløb (lov om statslige socialpensioner).

 

F. NEDERLANDENE

 

Alle ansøgninger om alderspensioner i henhold til loven om almindelig alderspension (AOW).

 

G. ØSTRIG

 

(a) Alle ansøgninger om ydelser i henhold til forbundslov af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring - ASVG, forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for handel og håndværk – GSVG, forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for jord- og skovbrug - BSVG) og forbundslov af 30. november 1978 om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for de liberale erhverv – FSVG.

 

(b) Alle ansøgninger om invalidepensioner på grundlag af en pensionskonto i henhold til den almindelige pensionslov (APG) af 18. november 2004.

 

(c) Alle ansøgninger om efterladtepensioner på grundlag af en pensionskonto i henhold til den almindelige pensionslov af 18. november 2004, såfremt der ikke skal anvendes en stigning i ydelser vedrørende yderligere forsikringsmåneder i henhold til artikel 7, stk. 2, i den almindelige pensionslov (APG).

 

(d) Alle ansøgninger om invalide- og efterladtepension fra den østrigske delstatslige lægeforening - Landesärztekammer på grundlag af grundlæggende bestemmelse (grund- og tillægsydelse eller grundpension).

 

(e) Alle ansøgninger om permanente erhvervsudygtighedsydelser og efterladteydelser fra pensionsfonden ved den østrigske dyrlægeforening.

 

(f) Alle ansøgninger om ydelser fra erhvervsudygtigheds-, enke og børnepensioner i henhold til statutten for det østrigske advokatsamfunds bistandsorganisationer, del A.

 

H. POLEN

 

(b) Alle ansøgninger om invalidepensioner, alderspensioner i henhold til den definerede ydelsesordning og efterladtepensioner.

 

I. PORTUGAL

 

Alle ansøgninger om invalide-, alders- og efterladtepensionskrav undtagen i de tilfælde, hvor de samlede forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i mere end en medlemsstat, svarer til en periode på over 21 kalenderår, de nationale forsikringsperioder svarer til eller er under 20 år, og beregningen foretages i henhold til artikel 11 i lovdekret nr. 35/2002, 19. februar.

 

J. SLOVAKIET

 

(a) Alle ansøgninger om efterladtepension (enke-, enkemands- og børnepension) beregnet i henhold til den lovgivning, der var gældende før den 1. januar 2004, og hvis beløb er udledt af en pension, der tidligere er udbetalt til den afdøde.

 

(b) Alle ansøgninger om pensioner beregnet i henhold til lov nr. 461/2003 Sml. om social sikring som ændret.

 

K. SVERIGE

 

Alle ansøgninger om garantipension i form af alderspension (lov 1998:702) og alderspension i form af supplerende pension (lov 1998:674).

 

L. DET FORENEDE KONGERIGE

 

Alle ansøgninger om alderspension, enkepension og erstatning for tab med undtagelse af dem for hvilke:

 

(a) i løbet af et skatteår, der begynder den 6. april 1975 eller derefter:

 

(i) den berørte part havde tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses-, eller bopælsperiode i henhold til Det Forenede Kongeriges og en anden medlemsstats lovgivning, og

 

(ii) en (eller flere) af de under i) nævnte skatteår ikke blev anset for at være et kvalificerende år efter Det Forenede Kongeriges lovgivning

 

(b) der vil blive taget hensyn til forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige for perioderne inden 5. juli 1948 med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordningen ved at anvende forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder efter lovgivningen i en anden medlemsstat.

 

Alle ansøgninger om tillægspension i henhold til § 44 i Social Security Contributions and Benefits Act 1992, og § 44 i Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

 

Del 2: Tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 52, stk. 5, finder anvendelse.

 

A. FRANKRIG

 

Grund- eller tillægsordninger, hvor alderdomsydelser beregnes på grundlag af pensionspoint.

 

B. LETLAND

 

(a) Alderspensioner (lov om statsfinansierede pensioner af 1. januar 1996).

 

C. UNGARN

 

Pensionsydelser baseret på medlemskab af private pensionsfonde.

 

D. ØSTRIG

 

(a) Alderspensioner baseret på en pensionskonto i henhold til den almindelige pensionslov (APG) af 18. november 2004.

 

(b) Obligatoriske ydelser i henhold til artikel 41 i forbundslov af 28. december 2001, BGBl I nr. 154 om østrigske apotekeres almindelige lønfond (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).

 

(c) Alderspensioner og førtidspensioner fra østrigske delstatslige lægeforeninger baseret på grundlæggende bestemmelse (grund- og tillægsydelse eller grundpension), og alle pensionsydelser fra østrigske delstatslige lægeforeninger baseret på tillægsbestemmelse (tillægspension eller individuel pension).

 

(d) Aldersstøtte fra pensionsfonden ved den østrigske dyrlægeforening.

 

(e) Ydelser i henhold til statutten for det østrigske advokatsamfunds bistandsorganisationer, del A og B, med undtagelse af ansøgninger om ydelser fra erhvervsudygtigheds-, enke- og børnepensioner i henhold til statutten for det østrigske advokatsamfunds bistandsorganisationer, del A.

 

(f) Ydelser fra bistandsorganisationerne under den føderale forening af arkitekter og rådgivende ingeniører i henhold til den østrigske lov om civilingeniørforeninger (Ziviltechnikerkammergesetz) 1993 og statutten for bistandsorganisationerne, med undtagelse af ydelser som følge af erhvervsudygtighed og ydelser til efterladte udledt af sidstnævnte ydelser.

 

(g) Ydelser i henhold til statutten for bistandsorganisationerne under den føderale forening af revisorer og skatterådgivere i henhold til den østrigske lov om revisorer og skatterådgivere (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

 

E. POLEN

 

Alderspensioner i henhold til den definerede bidragsordning.

 

F. SLOVENIEN

 

Pension fra obligatorisk tillægspensionsforsikring.

 

G. SLOVAKIET

 

Obligatorisk alderspensionsopsparing.

 

H. SVERIGE

 

Indkomstbaseret pension og præmiepension (lov 1998:674).

 

I. DET FORENEDE KONGERIGE

 

Graduerede alderspensionsydelser udbetalt i henhold til § 36 og 37 i National Insurance Act 1965, og § 36 og 37 i National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.

 

J. BULGARIEN

 

Alderspensioner fra den obligatoriske tillægspensionsforsikring i henhold til del II, afsnit II, i lov om socialforsikring.

 

L. ESTLAND

 

Obligatorisk finansieret alderspensionsordning."

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag IX

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) Bilag IX affattes således:

 

1. Bilag I affattes således:

 

(a) Efter optegnelsen i afsnit "F. IRLAND" indsættes følgende optegnelse:

 

“Fa. LETLAND

 

Invalidepensioner (gruppe tre) i henhold til artikel 16, stk. 1, punkt 2, i lov om statslige pensioner af 1. januar 1996";

 

(b) I afsnit "G. NEDERLANDENE" tilføjes følgende:

 

"Lov af 10. november 2005 om arbejde og indtægt efter arbejdsevne (WIA)";

 

(c) Optegnelsen i afsnit "H. FINLAND" affattes således:

 

"Offentlige pensioner til personer, som er født handicappede eller bliver handicappede i en tidlig alder (loven om offentlige pensioner, 568/2007)

 

Offentlige pensioner og ægtefællepensioner fastlagt i henhold til overgangsordningerne og tildelt før den 1. januar 1994 (lov om håndhævelse af loven om offentlige pensioner, 569/2007)

 

Det yderligere beløb i børnepension ved beregning af selvstændig ydelse i henhold til loven om offentlige pensioner (lov om offentlige pensioner, 568/2007)".

 

(d) Optegnelsen i afsnit "I. SVERIGE" affattes således:

 

"Svensk indtægtsbestemt invalidekompensation og aktivitetskompensation (lov 1962:381)

 

Den svenske garantipension og garantikompensation, som træder i stedet for den fulde svenske folkepension tilkendt efter den lov om folkepension, der fandt anvendelse før den 1. januar 1993, og den fulde folkepension tilkendt efter overgangsbestemmelserne i den lovgivning, der har været gældende siden nævnte dato”.

 

2. Del II affattes således:

 

(c) Efter optegnelsen i afsnit "C. ITALIEN" indsættes følgende optegnelser:

 

“Ca. LETLAND

 

Efterladtepension beregnet på grundlag af anslåede forsikringsperioder (artikel 23, stk.8 i lov om statslige pensioner af 1. januar 1996)

 

Cb. LITAUEN

 

(a) Statslig social invalidepension i henhold til lov om statslige socialpensioner

 

(b) Statslig social efterladtepension og børnepension beregnet på grundlag af afdødes invalidepension i henhold til lov om statslige socialpensioner".

 

(c) Efter optegnelsen i afsnit "D. LUXEMBOURG" indsættes følgende optegnelse:

 

“G. SLOVAKIET

 

(a) Slovakisk invalidepension og deraf afledt efterladtepension

 

(b) Invalidepension til personer, som blev invalider som barn, og som anses for altid at have tilbagelagt den foreskrevne forsikringsperiode (artikel 70, stk. 2, artikel 72, stk. 3, og artikel 73, stk. 3 og 4, i lov nr. 461/2003 om socialforsikring som ændret)”;

 

3. I del III ændres "den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992" til følgende:

 

"Nordisk konvention om social sikring af 18. august 2003."

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til BILAG, punkt 8, i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag X

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) Bilag X affattes således:

 

"BILAG X

 

SÆRLIGE IKKEBIDRAGSPLIGTIGE KONTANTYDELSER

 

(Artikel 70, stk. 2, litra c))

 

A. BELGIEN

 

a) Lønkompensationsydelse (lov af 27. februar 1987);

 

b) Garanteret mindsteindtægt til ældre (lov af 22. marts 2001).

 

B. BULGARIEN

 

Social alderspension (artikel 89 i lov om social sikring).

 

C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK

 

Socialydelse (den statslige sociale bistandslov nr. 117/1995 Sml.).

 

D. DANMARK

 

Boligstøtte til pensionister (lov om individuel boligstøtte, lovbekendtgørelse nr. 204 af 29. marts 1995).

 

E. TYSKLAND

 

Underholdshjælp til ældre og til personer med nedsat erhvervsevne i henhold til kapitel 4 i lov om social sikring (SGB), bog XII.

 

Underholdshjælp i henhold til grundsikringen for arbejdssøgende, medmindre den arbejdssøgende opfylder betingelserne for et midlertidigt tilskud efter bortfald af arbejdsløshedsunderstøttelse (§ 24, stk. 1, i lov om social sikring (SGB), bog II).

 

F. ESTLAND

 

a) Ydelse til voksne handicappede (lov om sociale ydelser til handicappede af 27. januar 1999);

 

b) Statslig arbejdsløshedsunderstøttelse (lov om social beskyttelse af arbejdsløse af 29. september 2005).

 

G. IRLAND

 

a) Ydelse til arbejdssøgende (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 2);

 

b) Statspension (ikkebidragspligtig) (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 4);

 

c) Enkepension (ikkebidragspligtig) og enkemandspension (ikkebidragspligtig) (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 6);

 

d) Invaliditetsydelse (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 10);

 

e) Befordringstilskud (Health Act 1970, afsnit 61);

 

f) Blindepension (Social Welfare Consolidation Act 2005, del III, kapitel 5).

 

H. GRÆKENLAND

 

Særlige ydelser til ældre (lov 1296/82).

 

I. SPANIEN

 

a) Garanteret mindsteindtægt (lov nr. 13/82 af 7. april 1982);

 

b) Kontante bistandsydelser til ældre og til uarbejdsdygtige invalider (kongeligt dekret nr. 2620/81 af 24. juli 1981);

 

c) Følgende pensionsydelser:

 

i) Ikkebidragspligtig invalide- og alderspension som fastsat i artikel 38, stk. 1, i den konsoliderede tekst til almindelig lov om social sikring, som stadfæstet ved kongeligt dekret nr. 1/1994 af 20. juni 1994;

 

ii) ydelser til supplering af overnævnte pensionsydelser som fastsat af Comunidades Autonomas, der sikrer et eksistensminimum henset til den økonomiske og sociale situation i den pågældende Comunidades autonomas.

 

d) Mobilitetsfremmende ydelser og befordringstilskud (lov nr. 13/1982 af 7. april 1982).

 

J. FRANKRIG

 

a) Supplerende tilskud fra:

 

(i) den særlige invaliditetsfond (Fonds Spécial d'Invalidité) og

 

(ii) den nationale solidaritetsfond (Fonds de Solidarité Vieillesse)

 

vedrørende erhvervede rettigheder (lov af 30. juni 1956, kodificeret i bog VIII i lov om social sikring)

 

b) Tilskud til voksne handicappede (lov af 30. juni 1975, kodificeret i bog VIII i lov om social sikring);

 

c) Særligt tilskud (lov af 10. juli 1952, kodificeret i bog VIII i lov om social sikring) vedrørende erhvervede rettigheder;

 

d) Den nationale solidaritetsydelse (anordning af 24. juni 2004, kodificeret i bog VIII i lov om social sikring) pr. 1. januar 2006.

 

K. ITALIEN

 

a) Socialpension til ubemidlede statsborgere (lov nr. 153 af 30. april 1969);

 

b) Pensioner og ydelser til civilt handicappede og invalider (lov nr. 118 af 30. marts 1974, nr. 18 af 11. februar 1980 og nr. 508 af 23. november 1988);

 

c) Pensioner og ydelser til døvstumme (lov nr. 381 af 26. maj 1970 og nr. 508 af 23. november 1988);

 

d) Pensioner og ydelser til civile blinde (lov nr. 382 af 27. maj 1970 og nr. 508 af 23. november 1988);

 

e) Tillæg til minimumspensionen (lov nr. 218 af 4. april 1952, nr. 638 af 11. november 1983 og nr. 407 af 29. december 1990);

 

f) Tillæg til invaliditetsydelser (lov nr. 222 af 12. juni 1984);

 

g) Socialydelse (lov nr. 335 af 8. august 1995);

 

h) Socialtillæg (artikel 1, stk. 1 og 12 i lov nr. 544 af 29. december 1988 og efterfølgende ændringer).

 

L. CYPERN

 

a) Socialpension (lov om socialpension af 1995 (lov 25(I)/95), som ændret);

 

b) Ydelse til svært motorisk handicappede (ministerrådets afgørelse nr. 38.210 af 16. oktober 1992, nr. 41.370 af 1. august 1994, nr. 46.183 af 11. juni 1997 og nr. 53.675 af 16. maj 2001);

 

c) Særlig ydelse til blinde (lov om særlige ydelser fra 77(I)/96), som ændret).

 

M. LETLAND

 

a) Statslig social sikringsydelse (lov om statslige socialydelser af 1. januar 2003);

 

b) Befordringstilskud til handicappede med begrænset mobilitet (lov om statslige socialydelser af 1. januar 2003).

 

N. LITAUEN

 

a) Socialpension (lov fra 2005 om statslige socialydelser, artikel 5);

 

b) Særlig socialhjælpsydelse (lov fra 2005 om statslige socialydelser, artikel 15);

 

c) Særligt befordringstilskud til handicappede med mobilitetsproblemer (lov om befordringstilskud fra 2000, artikel 7).

 

O. LUXEMBOURG

 

Underholdshjælp til svært handicappede (artikel 1, stk. 2, i lov af 12. september 2003) med undtagelse af personer, som er erklæret for uarbejdsdygtige, og som er beskæftiget på det almindelige arbejdsmarked eller i et beskyttet miljø.

 

P. UNGARN

 

a) Invaliderente (ministerrådets dekret nr. 83/1987 (XII 27) om invaliderente);

 

b) Ikkebidragspligtig aldersrente (lov III af 1993 om social forvaltning og sociale ydelser);

 

c) Befordringstilskud (regeringsdekret nr. 164/1995 (XII 27) om befordringstilskud til svært fysisk handicappede).

.

Q. MALTA

 

a) Supplerende ydelse (afdeling 73 i lov om social sikring (kap. 318) fra 1987);

 

b) Alderspension (lov om social sikring (kap. 318) fra 1987).

 

B. NEDERLANDENE

 

a) Lov om hjælp ved uarbejdsdygtighed til handicappede unge (Wajong) af 24. april 1997;

 

b) Lov om supplerende ydelser (TW) af 6. november 1986.

 

S. ØSTRIG

 

Kompenserende tillægsydelse (forbundslov af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring - ASVG, forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for handel og håndværk - GSVG og forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende inden for jord- og skovbrug - BSVG).

 

T. POLEN

 

Socialpension (lov af 27. juni 2003 om socialpension).

 

U. PORTUGAL

 

a) Ikkebidragspligtig alders- og invalidepension (lovdekret nr. 464/80 af 13. oktober 1980);

 

b) Ikkebidragspligtig enkepension (forordning nr. 52/81 af 11. november 1981);

 

c) Solidaritetstillæg til ældre (lovdekret nr. 232/2005 af 29. december 2005, ændret ved lovdekret nr. 236/2006 af 11. december 2006).

 

W. SLOVENIEN

 

a) Statspension (lov om pensions- og invalideforsikring af 23. december 1999);

 

b) Indkomststøtte til pensionister (lov om pensions- og invalideforsikring af 23. december 1999);

 

c) Underholdshjælp (lov om pensions- og invalideforsikring af 23. december 1999).

 

X. SLOVAKIET

 

a) Tillæg, som er blevet tilkendt før den 1. januar 2004 til pensioner, der er den eneste indkomstkilde;

 

b) Socialpension, som er blevet tilkendt før den 1. januar 2004.

 

Y. FINLAND

 

a) Boligydelse til pensionister (lov om boligydelse til pensionister, 571/2007);

 

b) Arbejdsmarkedsydelse (lov om arbejdsmarkedsydelse 1290/2002);

 

c) Særlig bistand til indvandrere (lov om særlig bistand til indvandrere 1192/2002).

 

Z. SVERIGE

 

a) Boligstøtte til pensionister (lov 2001: 761);

 

b) Økonomisk støtte til ældre (lov 2001: 853).

 

AA. DET FORENEDE KONGERIGE

 

a) Tillæg til statspension (State Pension Credit Act 2002 og State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002);

 

b) Indkomstbaseret støtte til arbejdssøgende (Jobseekers Act 1995 og Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995);

 

c) Indkomststøtte (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 og Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992);

 

d) Befordringstilskud til invalidepension (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 og Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992)."

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til ændringsforslag 29 i PR 702068, PE 400.316)

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit A a. BULGARIEN (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Aa. BULGARIEN

 

Artikel 33, stk. 1, i bulgarsk lov om sygeforsikring finder anvendelse på alle personer, for hvilke Bulgarien er den kompetente medlemsstat i henhold til denne forordnings afsnit III, kapitel 1.

(Formuleringen i ændringsforslaget svarer til BILAG, punkt 10, stk. 1 i KOM(2007)376)

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit C. DANMARK

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Personer, som i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1, har ret til naturalydelser under et ophold i Danmark, har ret til sådanne ydelser på samme betingelser, som personer i gruppe 1 i henhold til lov om offentlig sygesikring.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit C. DANMARK – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Med henblik på pensionsberegningen i henhold til lov om social pension betragtes beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed, der er tilbagelagt i Danmark af en grænsearbejder eller en sæsonarbejder, som bopælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark af den efterlevende ægtefælle forudsat, at ægtefællerne i disse perioder var gift med hinanden og ikke var separerede eller levede adskilt på grund af uoverensstemmelse, og at den efterlevende ægtefælle i disse perioder var bosat i en anden medlemsstat.

(a) Med henblik på pensionsberegningen i henhold til lov om social pension betragtes beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed, der er tilbagelagt i henhold til dansk lovgivning af en grænsearbejder eller en sæsonarbejder, som bopælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark af den efterlevende ægtefælle forudsat, at ægtefællerne i disse perioder var gift med hinanden og ikke var separerede eller levede adskilt på grund af uoverensstemmelse, og at den efterlevende ægtefælle i disse perioder var bosat i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit C. DANMARK

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Med henblik på pensionsberegningen i henhold til lov om social pension betragtes beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed, der før den 1. januar 1984 er tilbagelagt i Danmark af en person, som ikke er omfattet af stk. 2, litra a), som bopælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark af den efterlevende ægtefælle forudsat, at ægtefællerne i disse perioder var gift med hinanden og ikke var separerede eller levede adskilt på grund af uoverensstemmelse, og at den efterlevende ægtefælle i disse perioder var bosat i en anden medlemsstat.

(b) Med henblik på pensionsberegningen i henhold til lov om social pension betragtes beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig erhvervsvirksomhed, der før den 1. januar 1984 er tilbagelagt i Danmark af en person, som ikke er omfattet af stk. 2, litra a), som bopælsperioder, der er tilbagelagt i henhold til dansk lovgivning af den efterlevende ægtefælle forudsat, at ægtefællerne i disse perioder var gift med hinanden og ikke var separerede eller levede adskilt på grund af uoverensstemmelse, og at den efterlevende ægtefælle i disse perioder var bosat i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 5, litra a), er pensioner, som udbetales af institutionen i en anden medlemsstat, omfattet af lovpligtig sygeforsikring for pensionsmodtagere i et omfang, som udelukkende fastsættes i henhold til tysk lovgivning.

udgår

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En person, der oppebærer en pension i henhold til tysk lovgivning og en pension i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, anses ved anvendelse af artikel 23 for at have ret til naturalydelser fra syge- og moderskabsforsikringen, hvis han i henhold til artikel 8, stk. 1, nr. 4), i femte bog i socialloven (Sozialgesetzbuch V) er fritaget for at være omfattet af den lovpligtige sygeforsikring.

udgår

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset artikel 5, litra a), finder bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, nr. 1), i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) ikke anvendelse på en person, som er berettiget til fuld alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, hvis denne person anmoder om tvungent medlemskab.

3. Uanset forordningens artikel 5, litra a), og artikel 5, stk. 4, nr. 1), i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) kan en person, som modtager fuld alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, anmode om at blive tvungent forsikret under den tyske pensionsforsikringsordning.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Uanset forordningens artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 3, i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) har en person, som er tvunget forsikret i en anden medlemsstat eller modtager alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, adgang til den frivillige forsikringsordning i Tyskland.

4. Uanset forordningens artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1 og 3, i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) har en person, som er tvunget forsikret i en anden medlemsstat eller modtager alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, adgang til den frivillige forsikringsordning i Tyskland.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For så vidt angår tildeling af kontante ydelser i henhold til § 47, stk. 1, i SGB V, § 47, stk. 1, i SGB VII og § 200, stk. 2, i Reichsversicherungsordnung til forsikringstagere, der bor i en anden medlemsstat, beregnes der i tyske forsikringsordninger nettoløn, som anvendes til at vurdere ydelser, som om forsikringstageren boede i Tyskland, medmindre forsikringstageren anmoder om en vurdering på grundlag af den nettoløn, som han faktisk modtager.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Statsborgere fra andre medlemsstater, hvis bopælssted eller normale bopæl er uden for Tyskland, og som opfylder de almindelige betingelser for den tyske pensionsforsikringsordning, kan kun betale frivillige bidrag, hvis de frivilligt eller tvungent er blevet forsikret under den tyske pensionsforsikringsordning på et tidligere tidspunkt; dette gælder også for statsløse og flygtninge, hvis bopælssted eller normale bopæl er i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. I de tilfælde, hvor den tyske pensionslovgivning, som var gældende den 31. december 1991, finder anvendelse, er det udelukkende den tyske lovgivning, som var gældende den dato, der finder anvendelse ved medregning af tyske erstatningsperioder (Ersatzzeiten)..

6. I de tilfælde, hvor den tyske pensionslovgivning, som var gældende den 31. december 1991, finder anvendelse for omberegning af en pension, er det udelukkende den tyske lovgivning, der finder anvendelse ved medregning af tyske erstatningsperioder (Ersatzzeiten).

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Den tyske lovgivning om arbejdsulykker og erhvervsrelaterede sygdomme, som skal kompenseres i henhold til lovgivningen vedrørende udenlandske pensioner, og ydelser i forsikringsperioder, som kan godskrives i henhold til lovgivningen vedrørende udenlandske pensioner i de områder, der er anført i artikel 1 (2) (3) i loven om fordrevne og flygtninges anliggender (Bundesvertriebenengesetz), finder fortsat anvendelse inden for denne forordnings rammer uanset bestemmelserne i artikel 2 i loven om udenlandske pensioner (Fremdrentengesetz).

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit D. TYSKLAND – punkt 6 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b. Ved beregningen af det i forordningens artikel 52, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede teoretiske beløb i pensionsordninger for liberale erhverv skal den kompetente institution for hvert forsikringsår, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, tage udgangspunkt i de gennemsnitlige årlige pensionsrettigheder, der via indbetaling af bidrag er erhvervet i perioden for medlemskab af den kompetente institution.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit F. GRÆKENLAND – punkt 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Lov nr. 1469/84 om frivillig optagelse i pensionsforsikringsordningen for græske statsborgere og udenlandske statsborgere af græsk oprindelse finder anvendelse på statsborgere fra andre medlemsstater, statsløse og flygtninge, hvor de pågældende uanset bopælssted eller ophold på et tidligere tidspunkt tvungent eller frivilligt har været optaget i den græske pensionsforsikringsordning.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit F. GRÆKENLAND – punkt 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Uanset forordningens artikel 5, litra a), og artikel 34 i lov 1140/1981 kan en person, som modtager en pension vedrørende arbejdsulykker eller erhvervsrelaterede sygdomme i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, anmode om at blive tvungent forsikret i henhold til den lovgivning, der anvendes af OGA, i den udstrækning han/hun udøver virksomhed, der falder ind under den pågældende lovgivnings rammer.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit G. SPANIEN – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1 Inden for samtlige spanske sociale sikringsordninger, med undtagelse af ordningen for tjenestemænd, de væbnede styrker og retsvæsenet, anses en person, som ikke længere er forsikret i henhold til spansk lovgivning, ved anvendelse af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 5, for at være forsikret på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, såfremt han på dette tidspunkt er forsikret i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, eller, hvis dette ikke er tilfældet, såfremt han kan gøre krav på en ydelse efter en anden medlemsstats lovgivning for samme forsikringsbegivenhed. Denne betingelse anses dog for opfyldt i det i artikel 57, stk. 1, omhandlede tilfælde.

udgår

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit G. SPANIEN – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 5, vil de år, som arbejdstageren mangler for at kunne nå den pensionsgivende eller obligatoriske pensionsalder som fastsat i artikel 31, punkt 4, i den konsoliderede tekst til loven om statspensioner (Ley de clases pasivas del Estado), kun blive medregnet som udført tjeneste, hvis den pågældende på det tidspunkt, hvor den risiko, som udløser invalide- eller efterladtepension, indtræder, var dækket af Spaniens særlige ordning for tjenestemænd eller udøvede en virksomhed, der giver samme rettigheder under denne ordning.

2. Med henblik på anvendelsen af forordningens artikel 52, stk. 1, litra b), nr. i), vil de år, som arbejdstageren mangler for at kunne nå den pensionsgivende eller obligatoriske pensionsalder som fastsat i artikel 31, stk. 4, i den konsoliderede tekst til loven om statspensioner (Ley de clases pasivas del Estado), kun blive medregnet som faktiske tjenesteår, hvis den pågældende på tidspunktet hvor den begivenhed, som udløser invalide- eller efterladtepension, indtræder, var dækket af Spaniens særlige ordning for tjenestemænd eller udøvede en virksomhed, der sidestilles hermed under ordningen, eller hvis den pågældende på tidspunktet, hvor den begivenhed, som udløser pensionen, indtræder, udøvede en virksomhed, der ville have krævet, at den pågældende var dækket af Spaniens særlige ordning for tjenestemænd, de væbnede styrker eller dommerstanden, hvis virksomheden var blevet udøvet i Spanien.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit G. SPANIEN – punkt 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. De ekstrabeløb på grundlag af alder, der er anført i den anden overgangsbestemmelse i den almindelige lov om social sikring, gælder for alle forordningens pensionsmodtagere, som har bidrag registreret under deres navn i henhold til spansk lovgivning før den 1. januar 1967; det er ikke muligt ved anvendelse af forordningens artikel 5 at behandle forsikringsperioder, der er godskrevet i en anden medlemsstat før ovennævnte dato, som værende lig med bidrag betalt i Spanien alene til dette formål. For den særlige ordning for sømænd er den dato, der svarer til den 1. januar 1967, den 1. august 1970, og for den særlige sociale sikringsordning for kulminedrift er datoen den 1. april 1969.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit H. FRANKRIG - punkt -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Statsborgere fra andre medlemsstater, hvis bopælssted eller normale bopæl er uden for Frankrig, og som opfylder de almindelige betingelser i den franske pensionsforsikringsordning, kan kun betale frivillige bidrag til den, hvis de på et tidligere tidspunkt har været frivilligt eller tvungent forsikret under den franske pensionsforsikringsordning; dette gælder også for statsløse og flygtninge, hvis bopælssted eller normale bopæl er i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit I. IRLAND – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved beregningen af lønindtægten med henblik på tilkendelse af dagpenge ved sygdom eller ydelser ved arbejdsløshed i henhold til irsk lovgivning skal der uanset artikel 21, stk. 2, og artikel 62, for hver uges beskæftigelse som arbejdstager, der i den fastsatte periode er tilbagelagt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, godskrives arbejdstageren et beløb svarende til den gennemsnitlige ugentlige løn for arbejdstagere i samme år.

1. Der skal uanset artikel 21, stk. 2, og artikel 62 ved beregningen af den fastsatte ugentlige lønindtægt, som skal medregnes for en forsikringstager med henblik på tilkendelse af dagpenge ved sygdom eller ydelser ved arbejdsløshed i henhold til irsk lovgivning for hver uges beskæftigelse som arbejdstager, der i det relevante fastsatte år er tilbagelagt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, godskrives forsikringstageren et beløb svarende til den gennemsnitlige ugentlige løn for arbejdstagere i samme år.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit I. IRLAND – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvor artikel 46 finder anvendelse, vil Irland, såfremt den pågældende bliver uarbejdsdygtig med invaliditet til følge, medens han er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat, for så vidt angår section 95(1)(a), i Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, medregne enhver periode, hvor den pågældende i forbindelse med invaliditet efter nævnte uarbejdsdygtighed blev anset for ude af stand til at arbejde efter irsk lovgivning.

2. Hvor forordningens artikel 46 finder anvendelse, vil Irland, såfremt den pågældende bliver uarbejdsdygtig med invaliditet til følge, medens han er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat, for så vidt angår § 118, stk. 1, litra a), i Social Welfare (Consolidation) Act, 2005, medregne enhver periode, hvor den pågældende i forbindelse med invaliditet efter nævnte uarbejdsdygtighed ville være blevet anset for ude af stand til at arbejde efter irsk lovgivning.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit P. MALTA

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ingen

Særlige bestemmelser tjenestemænd:

 

(a) Kun for så vidt angår anvendelsen af forordningens artikel 49 og 60 behandles personer, der er ansat i henhold til lov om de væbnede styrker (kapitel 220 i Maltas lov), politiloven (kapitel 164 i Maltas lov) og fængselsloven (kapitel 260 i Maltas lov) som tjenestemænd.

 

(b) Pensioner, der kan udbetales i henhold til ovennævnte love og i henhold til pensionsanordningen (kapitel 93 i Maltas lov) anses alene for så vidt angår forordningens artikel 1, litra e) for at være "særlige ordninger for tjenestemænd".

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) såfremt de ikke allerede er omfattet af nr. i), personer, der er bosat i en anden medlemsstat, og som i henhold til forordningen har ret til sygehjælp i bopælslandet til udgift for Nederlandene.

(ii) såfremt de ikke allerede er omfattet af nr. i), familiemedlemmer til aktive militærpersoner, der bor i en anden medlemsstat og personer, der er bosat i en anden medlemsstat, og som i henhold til forordningen har ret til sygehjælp i bopælslandet til udgift for Nederlandene.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at familiemedlemmer til militærpersoner, der bor uden for Nederlandene, også forsikres i henhold til den nederlandske sygesikringslov(ZVW).

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) Bestemmelserne i Zorgverzekeringswet (lov om sygeforsikring) og Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ (lov om forsikring mod særlige sygdomsudgifter) om bidragspligt finder anvendelse på de under stk. 1, litra a), omhandlede personer og deres familiemedlemmer. Familiemedlemmernes bidrag indbetales af den person, som retten til sygehjælp er afledt af..

(c) Bestemmelserne i Zorgverzekeringswet (lov om sygeforsikring) og Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (lov om forsikring mod særlige sygdomsudgifter) om bidragspligt finder anvendelse på de under stk. 1, litra a), omhandlede personer og deres familiemedlemmer. Familiemedlemmernes bidrag indbetales af den person, som retten til sygehjælp er afledt af, med undtagelse af familiemedlemmer til militærpersoner, som bor i en anden medlemsstat, som modtager direkte opkrævning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at familiemedlemmer til militærpersoner, der bor uden for Nederlandene, også forsikres i henhold til den nederlandske sygesikringslov (ZVW).

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra f) – Indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) Ved gennemførelsen af artikel 23 til 30 ligestilles med pensioner, som kan kræves udbetalt efter nederlandsk lov:

(f) Ved gennemførelsen af artikel 23 til 30 ligestilles (ud over pensioner, der er dækket af afsnit III, kapitel 4 og 5) med pensioner, som kan kræves udbetalt efter nederlandsk lov:

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra f – led 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– ydelser, der tilkendes før pensionsalderen (65 år) i henhold til en pensionsordning, der har til formål at yde alderdomshjælp til tidligere arbejdstagere, eller ydelser, der tilkendes i tilfælde af tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i henhold til en ordning, der er fastsat af staten, eller i henhold til en kollektiv overenskomst for personer på mindst 55 år, hvor ydelsen er sat til mindst 70 % af den sidst oppebårne løn.

– ydelser, der tilkendes før pensionsalderen (65 år) i henhold til en pensionsordning, der har til formål at yde alderdomshjælp til tidligere arbejdstagere, eller ydelser, der tilkendes i tilfælde af tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i henhold til en ordning, der er fastsat af staten, eller i henhold til en kollektiv overenskomst for personer på mindst 55 år.

Begrundelse

Som vedtaget i forskellige ændringer i 2005 (forordning (EF) nr. 1992/2006)

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra f – led 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– ydelser udbetalt til militærpersoner og tjenestemænd efter ordninger med rådighedsløn, stillingsbetinget førtidspensionering eller almindelig førtidspensionering.

Begrundelse

Denne bestemmelse fremgik af forordning 1408/71 (blev indarbejdet i forskellige ændringer 2005 (forordning (EF) nr. 1992: 2006), og der er ingen grund til at slette den i den nye forordning. Tilføjelsen af disse ydelser gør det muligt inden for rammerne af forordning 1408/71 at medtage militærpersoner med ret i henhold til hollandsk lov om ydelser til tidligere militærpersoner og tjenestemænd på nedsat løn, hvorved det sikres, at denne kategori også er ordentligt forsikret. Dette er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h) Nederlandene vil i henhold til artikel 34 forelægge en fortegnelse over skønsmæssigt fastsatte beløb, der i videst muligt omfang svarer til faktiske udgifter..

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) En person, som er omfattet af en tvungen forsikring i henhold til Algemene nabestaandenwet (ANW) (Nederlandenes lov om almindelig forsikring for efterladte og forældreløse børn), anses ved anvendelse af bestemmelserne i afsnit III, kapitel 5, for at have status som forsikret i henhold til denne lovgivning på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, såfremt vedkommende er forsikret i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, eller, hvis det ikke er tilfældet, såfremt vedkommende kan gøre krav på en efterladteydelse i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat. Denne betingelse anses dog for opfyldt i det i artikel 57, stk. 1, omhandlede tilfælde.

udgår

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 3 – litra b – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Når en efterlevende ægtefælle i henhold til stk. 3, litra a), har ret til efterladtepension i henhold til ANW, beregnes pensionen i overensstemmelse med artikel 52, stk. 1, litra b).

(b) Når en efterlevende ægtefælle i henhold til artikel 51, stk. 3, har ret til efterladtepension i henhold til Algemene Nabestaandenwet (ANW) (lov om efterlevende slægtninge), beregnes pensionen i overensstemmelse med forordningens artikel 52, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) En person, som ikke længere er forsikret i henhold til Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loven om uarbejdsdygtighed), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (lov om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende) og/eller Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (lov om invalideforsikring), anses ved anvendelse af afsnit III, kapitel 5, for stadig at være forsikret på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, såfremt vedkommende på dette tidspunkt er forsikret for samme forsikringsbegivenhed i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, eller, hvis dette ikke er tilfældet, såfremt vedkommende kan gøre krav på en ydelse efter en anden medlemsstats lovgivning for samme forsikringsbegivenhed. Denne sidstnævnte betingelse anses dog for opfyldt i det i artikel 57, stk. 1, omhandlede tilfælde.

udgår

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Såfremt den pågældende i henhold til stk. 4, litra a), har ret til en nederlandsk ydelse ved invaliditet, fastsættes denne ydelse efter de i artikel 52, stk. 1, litra b), fastsatte bestemmelser:

(b) Såfremt den pågældende i henhold til forordningens artikel 51, stk. 3, har ret til en nederlandsk ydelse ved invaliditet, fastsættes denne ydelse efter de i artikel 52, stk. 1, litra b), fastsatte bestemmelser:

 

(i) såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest var beskæftiget som arbejdstager i den i artikel 1, litra a), omhandlede forstand i henhold til:

(i) i henhold til bestemmelserne i WAO, såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest var beskæftiget som arbejdstager i den i artikel 1, litra a), omhandlede forstand

bestemmelserne i Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (lov om uarbejdsdygtighed) såfremt uarbejdsdygtigheden indtraf før den 1. januar 2004 eller

 

– bestemmelserne i Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (lov om arbejde og indtægt efter arbejdsevne), såfremt uarbejdsdygtigheden indtraf den 1. januar 2004 eller senere.

(ii) i henhold til bestemmelserne i WAZ, såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest var beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i den i artikel 1, litra b), omhandlede forstand.

(ii) hvor den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest var beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i den i artikel 1, litra b), omhandlede forstand, i henhold til bestemmelserne i Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (lov om forsikring mod uarbejdsdygtighed for selvstændige erhvervsdrivende) såfremt uarbejdsdygtigheden indtrådte før den 1. august 2004.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q NEDERLANDENE – punkt 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) Ved ydelsernes beregning i henhold til enten WAO eller WAZ tager de nederlandske institutioner følgende perioder i betragtning:

(c) Ved ydelsernes beregning i henhold til enten WAO, WIA eller WAZ tager de nederlandske institutioner følgende perioder i betragtning:

– perioder med lønnet beskæftigelse og dermed ligestillede perioder, der er tilbagelagt i Nederlandene før den 1. juli 1967

– perioder med lønnet beskæftigelse og dermed ligestillede perioder, der er tilbagelagt i Nederlandene før den 1. juli 1967

– forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til WAO

– forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til WAO

– forsikringsperioder, der efter det fyldte 15. år er tilbagelagt i henhold til AAW, såfremt de ikke falder sammen med de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WAO

– forsikringsperioder, der efter det fyldte 15. år er tilbagelagt i henhold til Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (lov om uarbejdsdygtighed), såfremt de ikke falder sammen med de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til WAO

– forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til WAZ.

– forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til WAZ.

 

– forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til WIA.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Q. NEDERLANDENE – punkt 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Anvendelse af den nederlandske lovgivning om børnetilskud

udgår

(a) En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende, der i løbet af et kvartal bliver omfattet af Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (den nederlandske lovgivning om børnetilskud), og som den første dag i det pågældende kvartal var omfattet af den tilsvarende lovgivning i en anden medlemsstat, betragtes som værende forsikret efter nederlandsk lov fra denne første dag.

 

(b) De børnetilskud, som en person, der i henhold til stk. 5, litra a), betragtes som forsikret efter AKW, kan gøre krav på, fastsættes efter de nærmere regler i den i artikel 89 omhandlede gennemførelsesforordning.

 

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit R. ØSTRIG – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Undervisning på en skole eller en tilsvarende uddannelsesinstitution i en anden medlemsstat anses for at svare til undervisning på en skole eller en tilsvarende uddannelsesinstitution i henhold til artikel § 227(1)(1) og 228(1)(3) i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (lov om almindelig socialforsikring), § 116(7) i Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (lov socialforsikring for personer beskæftiget i handelssektoren) og § 107(7) i Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (lov om socialforsikring for landbrugere), såfremt den pågældende på et tidspunkt har været omfattet af østrigsk lovgivning i kraft af en beskæftigelse som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, og såfremt bidragene i § 227(3) i ASVG, § 116(9) i GSVG og § 107(9) i BSGV er betalt.

1. For så vidt angår erhvervelse af perioder i pensionsforsikringen, anses undervisning på en skole eller en tilsvarende uddannelsesinstitution i en anden medlemsstat anses for at svare til undervisning på en skole eller en tilsvarende uddannelsesinstitution i henhold til artikel § 227(1)(1) og 228(1)(3) i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (lov om almindelig socialforsikring), § 116(7) i Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (lov socialforsikring for personer beskæftiget i handelssektoren) og § 107(7) i Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (lov om socialforsikring for landbrugere), såfremt den pågældende på et tidspunkt har været omfattet af østrigsk lovgivning i kraft af en beskæftigelse som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, og såfremt de særlige bidrag i § 227(3) i ASVG, § 116(9) i GSVG og § 107(9) i BSGV til køb af sådanne uddannelsesperioder er betalt.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit R. ØSTRIG – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når [DG 12 i den nye gennemførelsesforordning] medfører, at børnepasningsperioder i henhold til § 227a og 228a i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (lov om almindelig socialforsikring), § 116a og 116b i Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (lov socialforsikring for personer beskæftiget i handelssektoren) og § 107a og 107b i Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (lov om socialforsikring for landbrugere) erstattes af forsikringsperioder, der er tilbagelagt i en anden medlemsstat, forhøjes det teoretiske beløb, der beregnes i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), nr. i), med det beløb, som ville fremkomme i henhold til østrigsk lovgivning, hvis der blev taget hensyn til børnepasningsperioderne i forbindelse med disse forsikringsperioder.

udgår

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit R. ØSTRIG – punkt 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Anvendelsen af forordningens bestemmelser medfører ikke nogen begrænsning af retten til ydelser for personer, hvis sociale sikring er blevet forringet af politiske eller religiøse årsager eller på grund af herkomst.

udgår

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Ta. RUMÆNIEN (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ta. RUMÆNIEN

 

Ingen

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit W. FINLAND – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En person, som ikke længere er forsikret i henhold til statspensionsordningen, anses ved anvendelse af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 5, for fortsat at være forsikret, hvis den pågældende på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden var forsikret i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat eller, såfremt dette ikke er tilfældet, for samme forsikringsbegivenhed er berettiget til en pension i henhold til en anden medlemsstats lovgivning. Denne sidstnævnte betingelse anses dog for opfyldt i det i artikel 57, stk. 1, omhandlede tilfælde.

udgår

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Med henblik på beregning af børnepasningsydelse i henhold til kapitel 4, stk. 6 i Lag (1962:381) om allmän försäkring (lov om almindelig forsikring) for personer, der er berettiget til en arbejdsbaseret børnepasningsydelse, gælder følgende:

 

For en forælder, for hvem indtægter, der berettiger til ydelse ved sygdom, beregnes på grundlag af indtægter fra en erhvervsmæssig beskæftigelse i Sverige, er kravet om at have været sygedagpengeforsikret over minimumsniveauet i mindst 240 på hinanden følgende dag forud for barnets fødsel opfyldt, hvis forælderen i den nævnte periode havde indtægter fra en erhvervsmæssig beskæftigelse i en anden medlemsstat svarende til forsikring over minimumsniveauet.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i denne forordning om sammenlægning af forsikringsperioder finder ikke anvendelse på overgangsbestemmelserne i svensk lov om ret til garantipension for personer, der er født i eller før 1937, og som har boet i Sverige i en bestemt periode, inden de ansøgte om pension (lov 2000:798).

2. Bestemmelserne i denne forordning om sammenlægning af forsikringsperioder eller bopælsperioder finder ikke anvendelse på overgangsbestemmelserne i svensk lov om ret til garantipension for personer, der er født i eller før 1937, og som har boet i Sverige i en bestemt periode, inden de ansøgte om pension (lov 2000:798).

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke bopælsperioder fra de sammenskrevne bestemmelser. Desuden tages der også hensyn til dem i den svenske lov.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med henblik på skønsmæssig ansættelse af indkomsten for den indtægtsbestemte invalidepension (sjukersättning) og den indtægtsbestemte aktivitetsydelse i henhold til kapitel 8 i Lag (1962:381) om allmän försäkring (lov om almindelig forsikring) gælder følgende:

3. Med henblik på skønsmæssig ansættelse af indkomsten for den indkomstbaserede invalidepension (sjukersättning) og den indkomstbaserede aktivitetskompensation i henhold til kapitel 8 i Lag (1962:381) om allmän försäkring (lov om almindelig forsikring) gælder følgende:

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Når en person i referenceperioden også har været omfattet af lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater som følge af beskæftigelse enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende, anses indkomsten i den eller de pågældende medlemsstater for at svare til den forsikrede persons gennemsnitlige bruttoindkomst i Sverige i den del af referenceperioden, der er tilbagelagt i Sverige, beregnet ved at dividere indkomsten i Sverige med antallet af måneder, hvor indtjeningen er foregået.

(a) Når en person i referenceperioden også har været omfattet af lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater som følge af beskæftigelse enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende, anses indkomsten i den eller de pågældende medlemsstater for at svare til den forsikrede persons gennemsnitlige bruttoindkomst i Sverige i den del af referenceperioden, der er tilbagelagt i Sverige, beregnet ved at dividere indkomsten i Sverige med antallet af år, hvor indtjeningen er foregået.

Begrundelse

Beregninger i Sverige er baseret på år og ikke på måneder. Denne korrektion er baseret på national lovgivning og blev også indarbejdet i forordning (EF) nr. 1992/2006.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Når ydelserne beregnes i henhold til artikel 46, og personerne ikke er forsikrede i Sverige, fastlægges referenceperioden efter kapitel 8, stk. 2 og 8, i ovennævnte lov, som om de pågældende personer var forsikrede i Sverige. Såfremt den pågældende person ikke har nogen pensionsgivende indtægter i den referenceperiode, der er fastsat i loven om indtægtsbestemt alderspension (1998:674), beregnes referenceperioden fra et tidligere tidspunkt, hvor den forsikrede havde indtægter fra en erhvervsmæssig beskæftigelse i Sverige.

(b) Når ydelserne beregnes i henhold til artikel 46, og personerne ikke er forsikrede i Sverige, fastlægges referenceperioden efter kapitel 8, stk. 2 og 8, i ovennævnte lov, som om de pågældende personer var forsikrede i Sverige. Såfremt den pågældende person ikke har nogen pensionsgivende indtægter i den referenceperiode, der er fastsat i loven om indkomstbaseret alderspension (1998:674), beregnes referenceperioden fra et tidligere tidspunkt, hvor den forsikrede havde indtægter fra en erhvervsmæssig aktivitet i Sverige.

Begrundelse

Mere præcis formulering, som i forordning (EF) nr. 1992/2006

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Retten til efterladtepension i henhold til svensk lovgivning er betinget af, at afdøde har været forsikret i mindst tre ud af de fem sidste kalenderår umiddelbart forud for sin død (referenceperioden); hvis dette krav ikke er opfyldt, tages der ved beregningen af den fiktive pensionssaldo for den indtægtsbestemte efterladtepension (lov 2000:461) hensyn til forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, som om de var tilbagelagt i Sverige. Forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, anses for at være baseret på gennemsnittet af de indtægter i Sverige, som giver ret til pension. Hvis den pågældende person kun har tilbagelagt et pensionsgivende år i Sverige, medregnes alle forsikringsperioder i andre medlemsstater med det samme beløb.

a) Retten til efterladtepension i henhold til svensk lovgivning er betinget af, at afdøde har været forsikret i mindst tre ud af de fem sidste kalenderår umiddelbart forud for sin død (referenceperioden); hvis dette krav ikke er opfyldt, tages der ved beregningen af den fiktive pensionssaldo for den indkomstbaserede efterladtepension (lov 2000:461) hensyn til forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, som om de var tilbagelagt i Sverige. Forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, anses for at være baseret på gennemsnittet af de indtægter i Sverige, som giver ret til pension. Hvis den pågældende person kun har tilbagelagt et pensionsgivende år i Sverige, medregnes alle forsikringsperioder i andre medlemsstater med det samme beløb.

Begrundelse

Mere præcis formulering, som i forordning (EF) nr. 1992/2006

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit X. SVERIGE – punkt 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af artikel 6 på bestemmelserne om ret til plejetillæg (attendance allowance), pasningstilskud (carer’s allowance) og bistandstillæg (disability living allowance) tages der hensyn til den beskæftigelsesperiode, periode med selvstændig erhvervsvirksomhed eller bopælsperiode, der er tilbagelagt på en anden medlemsstats område, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kravet om tilstedeværelse i Det Forenede Kongerige inden den dato, hvor retten til den pågældende ydelse indtræder.

2. Ved anvendelsen af forordningens artikel 6 på bestemmelserne om ret til plejetillæg (attendance allowance), pasningstilskud (carer’s allowance) og bistandstillæg (disability living allowance) tages der hensyn til den beskæftigelsesperiode, periode med selvstændig erhvervsvirksomhed eller bopælsperiode, der er tilbagelagt på en anden medlemsstats område, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kravet om tilstedeværelse i Det Forenede Kongerige inden den dato, hvor retten til den pågældende ydelse indtræder.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EF) nr. 883/2004

Bilag XI – afsnit Y. DET FORENEDE KONGERIGE – punkt 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Artikel 7 finder anvendelse på enhver, der i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning er berettiget til kontantydelser ved invaliditet eller alderdom eller til efterladte, erstatning i anledning af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald, og som opholder sig på en anden medlemsstats område.

3. For så vidt angår forordningens artikel 7 anses enhver, der i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning er berettiget, og som opholder sig på en anden medlemsstats område, som om han var bosiddende på den anden medlemsstats område i forbindelse med kontantydelser ved invaliditet eller alderdom eller til efterladte, erstatning i anledning af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald.

BEGRUNDELSE

I tæt samarbejde med ordføreren for betænkningen om gennemførelse af direktivet om social sikring, Jean Lambert, blev der arrangeret regelmæssige trilogmøder i Parlamentet mellem repræsentanter for Parlamentet, Kommissionen og Rådet. På disse møder blev ordførerne opdateret om de fremskridt, der var gjort i Rådet, og var i stand til at stille flere spørgsmål til Kommissionen om det oprindelige forslag.

I overvejelsen af ændringsforslag har ordførerne anvendt principperne om forenkling og et de minimis-princip som rettesnor, idet de har anført, at ændringer i det nuværende koordineringssystem aldrig bør føre til færre rettigheder for borgerne, men derimod flere.

Forenkling er nødvendig for at gøre det muligt for EU-borgerne bedre at forstå de komplekse regler, der regulerer koordineringen af social sikring. Parlamentets ordførere mener endvidere, at det er i borgernes interesse at have bredere rettigheder vedrørende koordineringen af social sikring, og bestemt ikke færre.

PROCEDURE

Titel

Koordinering af de sociale sikringsordninger: Bilag XI

Referencer

KOM(2006)0007 – C6-0029/2006 – 2006/0008(COD)

Dato for høring af EP

24.1.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.2.2006

Ordfører

       Dato for valg

Emine Bozkurt

1.2.2006

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2006

1.4.2008

6.5.2008

28.5.2008

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Dato for indgivelse

5.6.2008