BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

5.6.2008 - (KOM(2007)0525 - C6‑0431/2007 - 2007/0192(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procedure : 2007/0192A(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0230/2008
Indgivne tekster :
A6-0230/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

(KOM(2007)0525 - C6‑0431/2007 - 2007/0192(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-    der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

-    der henviser til EF-traktatens artikel 123, stk. 4, navnlig tredje sætning, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0431/2007),

-    der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-    der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6‑0230/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden og kvaliteten af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og kvaliteten og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.

Begrundelse

De fastsatte standarder bør angå både kvaliteten af eurosedler og -mønter og kontrollen af deres ægthed. Dette bør præciseres i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Små og mellemstore forretninger har ikke de nødvendige ressourcer til at foretage kontrol i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen. De bør kun være forpligtet til at udvise fornøden omhu ved at tage eurosedler og -mønter, som de modtager, og som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb.

Begrundelse

Der skal skelnes mellem forpligtelserne for små og mellemstore forretninger og forpligtelserne for kreditinstitutter og andre lignende institutter. Mens man kan kræve, at de sidstnævnte skal kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter i overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt af ECB og Kommissionen, har små og mellemstore virksomheder ikke de nødvendige ressourcer til at foretage en sådan kontrol, hvorfor de kun skal være forpligtet til at udvise "fornøden omhu".

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at sikre, at kreditinstitutter og andre beslægtede institutter er i stand til at overholde deres forpligtelse til at kontrollere, at eurosedler og -mønter er ægte og i god stand, bør der fastlægges tekniske procedurer og standarder for en sådan kontrol. EF-traktatens artikel 106, stk. 1, giver ECB beføjelse til at fastlægge sådanne standarder for eurosedler. EF-traktatens artikel 211 giver Kommissionen en tilsvarende beføjelse for euromønters vedkommende.

Begrundelse

ECB har allerede vedtaget rammer for afsløring af falske sedler med henblik på at opfylde de forpligtelser, den i henhold til artikel 106, stk. 1, i traktaten og artikel 16 i statutten for ESCB og ECB har til at sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet. På samme måde har Kommissionen, for så vidt angår euromønter, allerede vedtaget Kommissionens henstilling af maj 2005 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) En korrekt indstilling af udstyret er en forudsætning for at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter. For at indstille udstyret med henblik på kontrol af ægthed er det af afgørende betydning, at der findes det nødvendige antal falske sedler og mønter på de steder, hvor afprøvningen skal ske. Det er derfor vigtigt, at der gives tilladelse til transport af falske sedler og mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt institutioner og organer i Den Europæiske Union.

(3) En korrekt indstilling af udstyret er en forudsætning for at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter. For at indstille udstyret med henblik på kontrol af ægthed er det af afgørende betydning, at der findes det nødvendige antal falske sedler og mønter på de steder, hvor afprøvningen skal ske. Det er derfor nødvendigt, at der gives tilladelse til udlevering og transport af falske sedler og mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt institutioner og organer i Den Europæiske Union.

Begrundelse

Forordningen skal ændres for at tage højde for nødvendigheden af, at der i forbindelse med kontrol af ægthed gives tilladelse til udlevering og transport af eksemplarer af falske eurosedler og -mønter (uanset oprindelse).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Der skal være garanti for ægtheden af eurosedler og -mønter i hele Den Europæiske Union, herunder i de medlemsstater, der ikke er medlem af euroområdet, men som anvender euroen som transaktionsvaluta.

Begrundelse

Medlemsstater, der ikke har tiltrådt euroområdet, skal garantere ægtheden af eurosedler og -mønter, når de anvendes på deres område som transaktionsvaluta. ECB's og Kommissionens metoder til kontrol af ægthed gælder ikke fuldt ud for de pågældende medlemsstater, og der skal derfor stilles forslag om anvendelse af metoder som f.eks. uddannelse af kasserere med henblik på at detektere falske eurosedler og -mønter og anvendelse af udstyr til detektering af falsk valuta.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 2 - litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) I artikel 2 tilføjes følgende litra:

 

(da) "andre institutter": alle økonomiske institutter eller aktører, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter til offentligheden, enten direkte eller via pengeautomater. Denne definition omfatter bl.a. vekselkontorer, store indkøbscentre og kasinoer;

Begrundelse

Der skal skelnes mellem de forskellige institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler, med det formål at opfylde kravet om kontrol af ægthed af eurosedler og -mønter i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af ECB og Kommissionen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 2 - litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b) I artikel 2 tilføjes følgende litra:

 

(db) "'små og mellemstore forretninger": detailforretninger, der driver virksomhed i små eller mellemstore lokaler og henvender sig til slutforbrugeren, og hvis deltagelse i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter til offentligheden er begrænset til rutinemæssig udlevering af byttepenge;

Begrundelse

I denne forordning skal der skelnes mellem små og mellemstore forretninger og kreditinstitutter og andre organer, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler, især hvor der er fastlagt forpligtelser for de pågældende to kategorier.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i slutningen af stk. 2 indsættes følgende punktum:

b) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:

'Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb tillades transport af falske sedler mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer.'

'Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb uddeles der, såfremt den beslaglagte mængde tillader det, og uanset om sedlerne indgår som bevismateriale i en straffesag, et tilstrækkeligt antal falske sedler til de nationale kompetente organer, og transport af dem tillades mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer.'

Begrundelse

Med henblik på kalibrering og indstilling af apparater til kontrol af eurosedlers ægthed bør de kompetente nationale myndigheder modtage eksemplarer på falske sedler, hvilket indebærer tilladelse af transport og levering af eksemplarer på beslaglagte falske sedler, selv om de er bevismateriale i en straffeproces mod falskmøntnere og andre kriminelle, uden at den nødvendige balance mellem de juridiske principper og procedurer og de tekniske krav i forbindelse med sporingen dermed ødelægges.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 5 – titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Titlen affattes således:

(vedrører ikke den danske tekst)

"Forpligtelse til at videresende falske mønter"

 

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i slutningen af stk. 2 indsættes følgende punktum:

b) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:

'Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af mønter i omløb tillades transport af falske mønter mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer.'

'Med henblik på at lette kontrollen af ægtheden af eurosedler i omløb uddeles der, såfremt den beslaglagte mængde tillader det, og uanset om sedlerne indgår som bevismateriale i en straffesag, et tilstrækkeligt antal falske mønter til de nationale kompetente organer, og transport af dem tillades mellem kompetente nationale myndigheder samt Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Begrundelse

Med henblik på kalibrering og indstilling af apparater til kontrol af euromønters ægthed bør de kompetente nationale myndigheder modtage eksemplarer på falske mønter, hvilket indebærer tilladelse af transport og levering af eksemplarer på beslaglagte falske mønter, selv om de er bevismateriale i en straffeproces mod falskmøntnere og andre kriminelle, uden at den nødvendige balance mellem de juridiske principper og procedurer og de tekniske krav i forbindelse med sporingen dermed ødelægges.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 3 - litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 6 - stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditinstitutter samt alle andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed, og at falske sedler og mønter afsløres. Denne efterprøvning foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter.

1. Kreditinstitutter, pengetransportører samt alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis erhvervsmæssige aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, og økonomiske aktører, der som biaktivitet deltager i håndtering og udlevering af pengesedler til offentligheden via pengeautomater, har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed og kvalitet, og at falske sedler og mønter afsløres. Pengetransportører skal kun kontrollere eurosedlers og -mønters ægthed i de tilfælde, hvor de har direkte adgang til de eurosedler og -mønter, de er blevet betroet. Denne efterprøvning af ægthed og kvalitet foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter, i overensstemmelse med disse institutioners respektive kompetencer og under hensyntagen til de særlige forhold omkring eurosedler og -mønter.

 

Fro så vidt angår andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater, der er angivet i forordning (EF) nr. 974/98, fastlægges der en særlig procedure til kontrol af ægthed af de eurosedler og -mønter, som anvendes af de institutter, der er nævnt i stk. 1.

De institutter, der er nævnt i første afsnit, har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.'

De kreditinstitutter og andre økonomiske aktører, der er nævnt i første afsnit, samt små og mellemstore forretninger har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.'

Begrundelse

Der skal skelnes mellem forpligtelserne for kreditinstitutter og andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter, og forpligtelserne for institutter, der kun skal handle med fornøden omhu, f.eks. små og mellemstore virksomheder, der ikke kan dække udgifterne til afprøvningsudstyr. Der skal endvidere fastlægges kontrolprocedurer i de medlemsstater, der, selv om de ikke har tiltrådt euroområdet, skal acceptere euroen som valuta i transaktioner.

Pengetransportørerne skal kun kontrollere de transporterede penge på ægthed, hvis de har direkte adgang til dem for at undgå, at procedurerne for deres aktivitet kompliceres på fællesskabsniveau. Procedurerne i forbindelse med pengetransport fastsætter ofte, at kontante penge skal transporteres mellem nationale banker og bankafdelinger i sikrede kasser, uden at transportørerne har adgang til at åbne disse kasser.

Det bør præciseres, at ECB med henblik på at opfylde sit mandat for så vidt angår udstedelse af pengesedler skal sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet og således offentlighedens tillid til eurosedlerne. Alene muligheden for at udstede en henstilling til Kommissionen ville være en alvorlig underminering af ECB's uafhængighed i denne forbindelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - nr. 3 - litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 6 - stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af denne artikels stk. 1, første afsnit, inden den 31. december 2009. De meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.'

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af denne artikels stk. 1, første afsnit, inden den 31. december 2011. De meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.'

Begrundelse

Der skal fastsættes en tidsfrist, inden for hvilken alle medlemsstater skal opfylde bestemmelserne i forordningen. Den tidsfrist, der indledningsvis blev foreslået af Kommissionen, giver ikke medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at etablere de kontrolprocedurer, der er fastlagt af ECB og Kommissionen.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 - litra 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 7 - stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende led:

 

"- i iværksættelse og fremme af undervisnings- og informationsaktiviteter (informationsbrochurer, undervisningsseminarer) for borgere og forbrugere om risikoen for falskmøntneri, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger i eurosedler og -mønter samt de kompetente myndigheder, der skal kontaktes, hvis de kommer i besiddelse af sedler og/eller mønter, der kan være falske. Desuden skal pengeinstitutter samt alle andre institutter, der som led i deres erhverv deltager i håndtering og udlevering af sedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i at veksle sedler eller mønter i forskellige valutaer, såsom vekselkontorer, stille informationsbrochurer (udarbejdet af de kompetente nationale myndigheder, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank) omhandlende risici, foranstaltninger og de ovennævnte myndigheder til forbrugernes disposition.

BEGRUNDELSE

Der er to dimensioner i forbindelse med beskyttelse af euroen: en politisk og en økonomisk dimension. Den økonomiske dimension er indlysende, men den politiske dimension spiller muligvis en større rolle. Euroen skal beskyttes som et af symbolerne på den europæiske identitet.

De foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001.

I henhold til forordningen har kreditinstitutter og andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, pligt til at tage eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb, selv om der ikke henvises til forudgående og nødvendig detektering og identifikation. I henhold til forordningen pålægges der en indirekte forpligtelse (nemlig til at handle med 'fornøden omhu'), men ikke en direkte forpligtelse til at foretage kontrol. Den manglende henvisning til detektering og identifikation skyldes, at man på det pågældende tidspunkt ikke havde fastlagt den metode, der var mest effektiv med henblik på identifikation af falske sedler og mønter.

Efter at Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har fastlagt de definitive procedurer for detektering af falske eurosedler og -mønter, er de institutter, der deltager i udlevering af pengesedler til offentligheden, i besiddelse af de nødvendige værktøjer til at kontrollere ægtheden af sedler og mønter, som de har bragt i omløb - og ændringen til forordning nr. 1338/2001 er dermed relevant. Ændringen har bl.a. til formål at sikre, at der skelnes mellem de forskellige institutter, der bringer vores fælles valuta i omløb. Dels er der de store kreditinstitutter, finansielle, økonomiske og kommercielle organisationer og pengetransportvirksomheder, hvorpå den direkte forpligtelse til at kontrollere ægthed finder anvendelse. Hvad angår store indkøbscentre vil kravet om at kontrollere ægthed f.eks. medføre, at der i de fleste indkøbscentre ikke vil blive udleveret sedler og mønter, der ikke er kontrolleret og dermed kan være falske, via pengeautomater. Og dels er der de små virksomheder, der af indlysende årsager kun vil være forpligtet til at handle med 'fornøden omhu' - dvs. være forpligtet til at tage eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. Derfor skal der fastlægges en definition af de institutter, som vil være forpligtet til at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter, som de udleverer til offentligheden.

Procedurer til detektering og kontrol af ægtheden af sedler og mønter foretages ved hjælp af udstyr, der skal kalibreres og indstilles gennem anvendelse af både falske og ægte eurosedler og -mønter. Hvis analysecentrene modtager eksemplarer af falske eurosedler og -mønter, skal det være muligt transportere disse eksemplarer mellem kompetente nationale myndigheder og organer og institutioner i Den Europæiske Union.

Med henblik på at kalibrere udstyret til detektering og kontrol af ægthed skal der udleveres et tilstrækkeligt antal falske euro (også når disse anvendes som bevismidler i straffesager) til de kompetente nationale myndigheder, under hensyntagen til antallet og typen af beslaglagte falske pengesedler. Det er et problematisk forslag, idet bevismidler i henhold til de fleste medlemsstaters strafferetlige bestemmelser skal være til rådighed i hele straffesagsforløbet. Derfor skal der udvikles en mekanisme, hvorved de retlige myndigheder har mulighed for at udlevere et tilstrækkeligt antal falske eurosedler og -mønter til kontrolmyndighederne uden at ødelægge balancen mellem overholdelse af de grundlæggende retlige og proceduremæssige principper og de tekniske krav forbundet med detektering af falskmøntneri.

Et meget vigtigt aspekt er spørgsmålet om at garantere ægtheden af euroen i EU, især i de medlemsstater, der ikke har tiltrådt euroområdet, men som accepterer den fælles valuta i transaktioner. ECB's henvisning til tidsfristerne, inden for hvilke medlemsstaterne skal håndhæve kravet om ægthed, skal overvejes nøje. Ifølge ECB skal tidsfristerne fastsættes i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af Kommissionen og ECB, da de to institutioner har ansvaret for klassificeringsreglerne for kontrol af egnethed og ægthed af valuta. ECB's forslag vil imidlertid kun finde anvendelse på lande i euroområdet og ikke de øvrige medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta. For medlemsstater, der ikke har vedtaget den fælles valuta, skal der foretages ægthedskontrol (I) gennem anvendelse af foretagender med afprøvet udstyr til detektering af falskmøntneri efter udvælgelse af sedler og mønter og (II) gennem relevant uddannelse af kasserere. Af denne grund og for at sikre, at kontrolmekanismerne er effektive, er det særlig vigtigt, at forordningen indeholder en specifik dato for etablering af egnethedsprocedurer uden for euroområdet. Det vil være mest hensigtsmæssigt at fastsætte en længere tidsfrist end den tidsfrist, der indledningsvis blev foreslået af Kommissionen (dvs. den 31. december 2009), for at tilgodese alle involverede parter og gøre det muligt for alle medlemsstater (uanset om de har tiltrådt euroområdet eller ej) at vedtage de nødvendige mekanismer til kontrol af ægtheden af eurosedler og -mønter inden for deres territorier.

Sidst, men ikke mindst, skal de forskellige sprogversioner af forslaget til Rådets forordning revideres, idet ændringsforslaget - i hvert fald i den spanske version - til titlen i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1338/2001 involverer en ændring af den oprindelige titel fra 'Forpligtelse til at videresende falske mønter til identifikation' til 'Forpligtelse til at videresende falske pengesedler', og idet overskriften faktisk bør ændres til 'Forpligtelse til at videresende falske mønter'.

UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET (8.5.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenderom forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri(KOM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS))Rådgivende ordfører: Manuel António dos Santos

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I 2007 blev i alt 561.000 falske sedler og 211.100 falske mønter taget ud af omløb. Dette er marginale mængder i forhold til det samlede antal ægte eurosedler og -mønter, som er i omløb (henholdsvis 11,4 milliarder og 75 milliarder). Det overvældende flertal (96 %) af de falske pengesedler, som blev fundet i anden halvdel af 2007, blev fundet i lande i euroområdet (ca. 3,5 % i EU's medlemsstater uden for euroområdet og ca. 0,5 % i andre dele af verden).

Det nuværende retsgrundlag

For at styrke den retlige beskyttelse af eurosedler og -mønter, inden de blev indført den 1. januar 2002, blev der indført to forordninger: forordning nr. 1338/2001, baseret på EF-traktatens artikel 123, stk. 4, er gældende i de medlemsstater, som har vedtaget euro som deres fælles valuta. En parallel forordning (nr. 1339/2001), baseret på EF-traktatens artikel 308, udvider bestemmelserne i forordning 1338/2001 til de medlemsstater, som ikke har vedtaget euro som deres fælles valuta.

Formålet med forordning nr. 1338/2001 er at sikre en høj grad af beskyttelse mod falskmøntneri og forfalskning. Den omfatter behandling af tekniske og statistiske oplysninger vedrørende falske sedler og mønter (metoder og teknik i forbindelse med fremstillingsprocessen, beslaglagte beløb mv.), behandling af driftsmæssige og strategiske oplysninger og samarbejde og fælles hjælp mellem EU's medlemsstater, organer og institutioner, tredjelande og internationale organisationer (navnlig Europol).

I henhold til forordningen har kreditinstitutter og andre institutter, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, pligt til at tage eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De skal straks videresende dem til de kompetente nationale myndigheder. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at institutter, der undlader at opfylde deres forpligtelser efter nævnte stykke, kan pålægges sanktioner, der skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Forslag til Rådets forordning om ændring af rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (KOM(2007)0525)

Forslaget om ændring af forordning nr. 1338/2001 omfatter

- en specifik tilladelse til at transportere falske eurosedler (artikel 4) og -mønter (artikel 5) med henblik på indstilling af udstyr til kontrol af ægtheden, da dette ikke endnu er tilladt på EU-plan;

- Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Centers (ETSC's) pligt til at sende data til Kommissionen udgår, da ETSC, som midlertidigt udførte denne opgave hos Den Franske Mønt, nu er fast etableret i Kommissionens Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (artikel 5);

- en udtrykt forpligtelse for kreditinstitutter og andre institutter til at kontrollere, at de eurosedler og -mønter, som de har modtaget og sender tilbage i omløb, er ægte, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks procedurer for sedler og Kommissionens procedurer for mønter (artikel 6). Denne forpligtelse er allerede omfattet af Kommissionens indledende forslag til forordning nr. 1338/2001, men blev i sidste ende ikke vedtaget, fortrinsvis som følge af manglende aftalte ensartede og effektive metoder til sporing af falskmøntneri. De bestemmelser, der indfører de foreslåede forpligtelser, skal vedtages senest den 31. december 2009, så kreditinstitutter og andre relevante institutter kan tilpasse deres interne procedurer og opgradere deres udstyr.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -mønter i omløb er ægte. Der findes nu procedurer, der gør det muligt for kreditinstitutter og andre beslægtede institutter at kontrollere ægtheden af de eurosedler og -mønter, de modtager, samt om disse er i god stand, før de sætter dem i omløb igen. For at efterkomme forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og kvaliteten og gennemføre disse procedurer, har disse institutter brug for tid til at tilpasse deres interne arbejdsgange.

Begrundelse

De fastsatte standarder bør angå både kvaliteten af eurosedler og -mønter og kontrollen af deres ægthed. Dette bør præciseres i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at sikre, at kreditinstitutter og andre hermed beslægtede institutter er i stand til at overholde deres forpligtelse til at kontrollere, at eurosedler og -mønter er ægte og i god stand, bør der defineres tekniske procedurer og standarder for en sådan kontrol. I henhold til traktatens artikel 106, stk. 1, tildeles kompetencen til at definere sådanne standarder for eurosedler til Den Europæiske Centralbank. Beføjelser vedrørende euromønter tillægges Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 211.

Begrundelse

ECB har allerede vedtaget rammer for afsløring af falske sedler med henblik på at imødekomme det i traktatens artikel 106, stk. 1, og statutten for ESCB og ECB's artikel 16 fastsatte ansvar for at sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet. På samme måde har Kommissionen, for så vidt angår euromønter, allerede vedtaget Kommissionens henstilling af maj 2005 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditinstitutter samt alle andre institutter, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder institutter, hvis aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed, og at falske sedler og mønter afsløres. Denne efterprøvning foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter.

De institutter, der er nævnt i første afsnit, har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.

1. Kreditinstitutter samt alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder:

 

- institutter, hvis erhvervsmæssige aktivitet består i veksling af pengesedler og mønter i forskellig valuta, som f.eks. vekselkontorer, og

- økonomiske aktører, der som subsidiær aktivitet deltager i håndtering og udlevering af pengesedler til offentligheden ved hjælp af pengeautomater,

 

har pligt til at sikre, at eurosedler og euromønter, som de har modtaget, og som de har til hensigt at bringe i omløb igen, kontrolleres med henblik på ægthed og kvalitet, og at falske sedler og mønter afsløres. Denne efterprøvning af ægthed og kvalitet foretages i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank og Kommissionen for henholdsvis eurosedler og euromønter, i overensstemmelse med disse institutioners respektive kompetencer og under hensyntagen til de særlige forhold omkring eurosedler og -mønter.

 

De kreditinstitutter og andre økonomiske aktører, der er nævnt i første afsnit, har pligt til at tage alle eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De overgiver dem straks til de kompetente nationale myndigheder.

Begrundelse

Det bør præciseres, at ECB med henblik på at opfylde sit mandat for så vidt angår udstedelse af pengesedler skal sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet og således offentlighedens tillid til eurosedlerne. Alene muligheden for at udstede en henstilling til Kommissionen ville være en alvorlig underminering af ECB's uafhængighed i denne forbindelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2001

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af denne artikels stk. 1, første afsnit, inden den 31. december 2009. De meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.

'Uanset dette stykkes første afsnit, vedtager medlemsstaterne love og administrative bestemmelser til gennemførelse af de procedurer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, første afsnit, inden for de frister, som er fastsat for sådanne procedurer. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen og Den Europæiske Centralbank disse.

Begrundelse

Den foreslåede frist i 2009 ville ikke give gennemførelsen tilstrækkelig fleksibilitet, i særdeleshed i betragtning af omkostningerne ved overgangen til og fremstilling og anskaffelse af de nye detektorer. Denne frist bør slettes og de af ECB og Kommissionen fastsatte procedurer bør definere fristerne med henblik på at muliggøre korrekt og grundig gennemførelse af forslaget til forordning.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De procedurer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001, har virkning i de deltagende medlemsstater som fastsat i artikel 6, stk. 3, andet afsnit.

Begrundelse

Når artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) 1338/2001 udvides til at omfatte medlemsstater uden for euroområdet, bør det præciseres, at ECB er ansvarlig for at træffe beslutning om gennemførelsen af sine procedurer vedrørende eurosedler. ECB besluttede i juli 2006, at disse procedurer sættes i kraft i de nye deltagende medlemsstater, når disse indfører euroen.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

Referencer

KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

29.11.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Manuel António dos Santos

23.10.2007

 

 

Behandling i udvalg

8.4.2008

6.5.2008

 

 

Dato for vedtagelse

6.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

Referencer

KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Dato for høring af EP

22.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

29.11.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

29.11.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

5.11.2007

 

 

Behandling i udvalg

27.3.2008

6.5.2008

29.5.2008

 

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manolis Mavrommatis

Dato for indgivelse

5.6.2008