POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem

5.6.2008 - (KOM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Postopek : 2007/0192A(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0230/2008
Predložena besedila :
A6-0230/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem

(KOM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0525),

–   ob upoštevanju člena 123(4) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0431/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6‑0230/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pomembno je zagotoviti, da so eurobankovci in eurokovanci, ki so v obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s katerimi lahko kreditne institucije in katere koli druge zadevne ustanove preverjajo pristnost prejetih eurobankovcev in eurokovancev, preden jih dajo ponovno v obtok. Da lahko te institucije izpolnijo zahtevo po preverjanju pristnosti in izvajanju teh postopkov, potrebujejo določen čas za prilagoditev svojega notranjega delovanja.

(2) Pomembno je zagotoviti, da so eurobankovci in eurokovanci, ki so v obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s katerimi lahko kreditne institucije in katere koli druge zadevne ustanove preverjajo pristnost in primernost za kroženje prejetih eurobankovcev in eurokovancev, preden jih dajo ponovno v obtok. Da lahko te institucije izpolnijo zahtevo po preverjanju pristnosti in primernosti za kroženje ter izvajanju teh postopkov, potrebujejo določen čas za prilagoditev svojega notranjega delovanja.

Obrazložitev

Vzpostavljeni standardi morajo zadevati tako preverjanje kot primernost za kroženje in pristnost eurobankovcev in eurokovancev. To je treba pojasniti v predlagani uredbi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Mali in srednje veliki trgovci nimajo dovolj sredstev, da bi izvajali preverjanje v skladu s postopki, ki sta jih določili Evropska centralna banka (ECB) in Komisija. Od njih bi bilo treba zahtevati, naj ravnajo z vso potrebno skrbnostjo, tako da umaknejo iz obtoka vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejeli in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni.

Obrazložitev

Razlikovati je treba med obveznostmi, ki so dolžnost malih in srednje velikih trgovcev, ter tistimi, ki so dolžnost kreditnih in drugih podobnih institucij. Medtem ko se lahko od teh institucij zahteva preverjanje pristnosti eurobankovcev in eurokovancev v skladu s postopki, ki sta jih določili Evropska centralna banka in Komisija, mali in srednje veliki trgovci za kaj takšnega nimajo dovolj sredstev, zato bi bilo treba od njih zahtevati le, naj ravnajo z vso potrebno skrbnostjo.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Da se zagotovi, da bodo kreditne in druge sorodne institucije izpolnjevale obveznosti preverjanja pristnosti in primernosti za kroženje eurobankovcev in eurokovancev, je treba opredeliti tehnične postopke in standarde za tako preverjanje. Člen 106(1) Pogodbe o ES dodeljuje pristojnost za opredelitev takih standardov za eurobankovce ECB. Glede eurokovancev je podobne pristojnosti na podlagi člena 211 Pogodbe o ES dobila Komisija.

Obrazložitev

Da izpolni svoje obveznosti iz člena 106(1) pogodbe in člena 16 statuta ESCB in ECB glede zagotavljanja celovitosti eurobankovcev v obtoku in njihovega ohranjanja, je ECB že sprejela okvir za odkrivanje ponarejenih bankovcev. Podobno je Komisija na področju eurokovancev maja 2005 že sprejela priporočilo o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, ki niso primerni za kroženje.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Ustrezna prilagoditev opreme je predpogoj za preverjanje pristnosti eurobankovcev in eurokovancev. Za prilagoditev opreme, ki se uporablja za preverjanje pristnosti, je bistvenega pomena, da so na krajih, kjer se izvaja preverjanje, na voljo ustrezne količine ponarejenih bankovcev in kovancev. Zato je pomembno, da se dovoli prevoz ponaredkov med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.

(3) Ustrezna prilagoditev opreme je predpogoj za preverjanje pristnosti eurobankovcev in eurokovancev. Za prilagoditev opreme, ki se uporablja za preverjanje pristnosti, je bistvenega pomena, da so na krajih, kjer se izvaja preverjanje, na voljo ustrezne količine ponarejenih bankovcev in kovancev. Zato je nujno, da se dovoli predaja in prevoz ponaredkov med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.

Obrazložitev

Uredbo bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevala potreba po odobritvi predaje in prevoza primerkov ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev (ne glede na njihovo poreklo).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Pristnost eurobankovcev in eurokovancev je treba zagotavljati po celotni Evropski uniji, tudi v državah članicah, ki niso v območju eura, in v tistih, v katerih se euro uporablja kot valuta za transakcije.

Obrazložitev

Države članice, ki niso v območju eura, morajo zagotavljati pristnost eura, če se ta na njihovem ozemlju uporablja kot valuta za transakcije. Za te države članice se metode Evropske centralne banke in Komisije za preverjanje pristnosti ne bodo uporabljale v celoti, zato je treba predlagati uporabo metod, kot sta usposabljanje blagajniškega osebja za prepoznavanje ponarejenih eurov in uporaba opreme, ki omogoča prepoznavanje ponarejene valute.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) V člen 2 se vstavi naslednja točka:

 

„(da) „druge institucije“ pomeni vse gospodarske institucije ali subjekte, ki opravljajo razvrščanje eurobankovcev in eurokovancev ter njihovo distribucijo v javnosti, bodisi neposredno ali prek bankomatov. Ta opredelitev vključuje menjalnice, večja nakupovalna središča in igralnice;“

Obrazložitev

Razne ustanove, ki opravljajo razvrščanje in distribucijo gotovine, je treba razlikovati, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti preverjanja pristnosti eurobankovcev in eurokovancev v skladu s postopki, ki sta jih določili Evropska centralna banka in Komisija.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 2 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) V člen 2 se vstavi naslednja točka:

 

„(db) „mali in srednje veliki trgovci“ pomeni trgovce, ki poslujejo v majhnih ali srednje velikih objektih in ponujajo storitve končnemu potrošniku, ki ni vključen v razvrščanje eurobankovcev in eurokovancev ter njihovo distribucijo v javnosti, razen vsakdanjega plačevanja z gotovino;“

Obrazložitev

Za namene te uredbe je treba razlikovati male in srednje velike trgovce od kreditnih institucij in drugih organov, ki sodelujejo pri rokovanju z gotovino, zlasti kar zadeva obveznosti, ki veljajo za obe kategoriji.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) na koncu odstavka 2 se doda naslednji pododstavek:

(b) odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti eurobankovcev, ki so v obtoku, je treba dovoliti prevoz ponarejenih bankovcev med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.“

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti eurobankovcev, ki so v obtoku, in če zasežena količina to dovoljuje, se ustrezno število ponarejenih eurobankovcev (tudi v primerih, ko ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih) preda pristojnim nacionalnim organom in se dovoli prevoz ponarejenih bankovcev med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.“

Obrazložitev

Za kalibracijo in prilagajanje opreme za preverjanje pristnosti eurobankovcev je treba nacionalnim organom dostaviti primere ponaredkov. To pomeni odobritev prevoza in predaje primerkov zaseženih ponaredkov, četudi ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih proti ponarejevalcem in drugim storilcem kaznivih dejanj – čeprav je treba to opraviti, ne da se pri tem poruši zahtevano ravnotežje med pravnimi/postopkovnimi načeli in tehničnimi zahtevami, povezanimi z odkrivanjem ponaredkov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 5 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Obveznost prenosa ponarejenih kovancev“

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) na koncu odstavka 2 se doda naslednji pododstavek:

(b) odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti eurokovancev, ki so v obtoku, je treba dovoliti prevoz ponarejenih kovancev med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.“

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti eurokovancev, ki so v obtoku, in če zasežena količina to dovoljuje, se ustrezno število ponarejenih eurokovancev (tudi v primerih, ko ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih) preda pristojnim nacionalnim organom in se dovoli prevoz ponarejenih kovancev med pristojnimi nacionalnimi organi ter institucijami in organi Evropske unije.“

Obrazložitev

Za kalibracijo in prilagajanje opreme za preverjanje pristnosti eurokovancev je treba nacionalnim organom dostaviti primere ponaredkov. To pomeni odobritev prevoza in predaje primerkov zaseženih ponaredkov, četudi ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih proti ponarejevalcem in drugim storilcem kaznivih dejanj – čeprav je treba to opraviti, ne da se pri tem poruši zahtevano ravnotežje med pravnimi/postopkovnimi načeli in tehničnimi zahtevami, povezanimi z odkrivanjem ponaredkov.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“1. Kreditne institucije in katere koli druge ustanove, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnosti kot poklicno dejavnost, vključno z ustanovami, katerih dejavnost vključuje menjavo bankovcev in kovancev različnih valut, kot so menjalnice, morajo zagotoviti, da se preveri pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se odkrijejo ponaredki. To preverjanje se izvaja v skladu s postopki, ki jih za eurobankovce določi Evropska centralna banka in za eurokovance Evropska komisija.

“1. Kreditne institucije, prevozniki denarja in kateri koli drugi gospodarski subjekti, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnosti kot poklicno dejavnost, vključno z ustanovami, katerih poklicna dejavnost vključuje menjavo bankovcev in kovancev različnih valut, kot so menjalnice, ter gospodarski subjekti, ki opravljajo pomožne dejavnosti razvrščanja in distribucije bankovcev v javnosti prek bankomatov, morajo zagotoviti, da se preveri pristnost in primernost za kroženje eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se odkrijejo ponaredki. Prevozniki denarja morajo preveriti pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jim zaupani, samo, če imajo do njih neposreden dostop. To preverjanje pristnosti in primernosti za kroženje se izvaja v skladu s postopki, ki jih za eurobankovce določi Evropska centralna banka in za eurokovance Evropska komisija, skladno s pristojnostmi teh institucij, upoštevajoč posebnosti eurobankovcev in eurokovancev.

 

V državah članicah, ki niso sodelujoče države članice, naštete v uredbi (ES) št. 974/98, se določi poseben nadzorni postopek za preverjanje pristnosti eurobankovcev in eurokovancev, ki ga uporabljajo institucije iz prvega pododstavka.

Institucije iz prvega pododstavka morajo iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejele in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim organom.“

Kreditne institucije in drugi gospodarski subjekti iz prvega pododstavka ter mali in srednje veliki trgovci morajo iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejeli in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim organom.“

Obrazložitev

Obveznosti kreditnih institucij in drugih institucij, ki opravljajo razvrščanje in distribucijo eurobankovcev in eurokovancev, je treba razlikovati od obveznosti institucij, od katerih je mogoče zahtevati le, naj ravnajo z vso potrebno skrbnostjo – to je primer malih in srednje velikih trgovcev, ki si ne bi mogli privoščiti stroška nakupa naprav za preverjanje. Poleg tega je treba oblikovati postopek preverjanja v državah članicah, ki sprejemajo euro kot valuto za transakcije, čeprav same niso v območju eura.

Prevozniki denarja morajo preveriti pristnost prevzetega denarja samo, če imajo do njega neposreden dostop, da ne bi dodatno zapletli postopkov v njihovi dejavnosti na ravni Skupnosti. Postopki, ki so povezani s prevozom denarja, pogosto določajo, da se gotovina prevaža med nacionalnimi bankami in bančnimi podružnicami v zavarovanih blagajnah, ki jih prevozniki ne morejo odpreti. Treba je pojasniti, da mora ECB za izpolnjevanje svoje pristojnosti glede izdajanja bankovcev zagotoviti celovitost in ohranjanje eurobankovcev v obtoku in s tem zaupanje javnosti v eurobankovce. Sama možnost izdajanja priporočila Komisiji bi v tej povezavi resno ogrozila neodvisnost ECB.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne določbe za uporabo prvega pododstavka odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje do 31. decembra 2009. Države članice o tem nemudoma obvestijo Komisijo in Evropsko centralno banko.“

„Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne določbe za uporabo prvega pododstavka odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje do 31. decembra 2011. Države članice o tem nemudoma obvestijo Komisijo in Evropsko centralno banko.“

Obrazložitev

Določiti je treba rok, v katerem bodo morale vse države članice izpolnjevati določbe te uredbe. Rok, ki ga je sprva predlagala Komisija, državam članicam pušča malo manevrskega prostora za pravočasno sprejetje postopkov preverjanja, ki sta jih določili Evropska centralna banka in Komisija.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 7 – odstavek 2 – alinea 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V odstavek 2 člena 7 se vstavi naslednja točka:

 

„– oblikovanju in spodbujanju izobraževalnih in informativnih dejavnosti (informativnih brošur, izobraževalnih seminarjev), ki so namenjene državljanom in potrošnikom, o nevarnostih v zvezi s ponarejanjem denarja, osnovnih zaščitnih elementih na eurobankovcih in eurokovancih ter pristojnih organih, ki jih je treba obvestiti v primeru posedovanja bankovcev in/ali kovancev, ki bi lahko bili ponarejeni. Poleg tega finančne institucije in katere koli druge ustanove, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnosti kot poklicno dejavnost, vključno z ustanovami, katerih dejavnost vključuje menjavo bankovcev in kovancev različnih valut, kot so menjalnice, javno razstavijo informativne brošure (ki jih priskrbijo pristojni nacionalni organi, Evropska komisija in Evropska centralna banka) o nevarnostih, ukrepih in navedenih organih, ki so potrošnikom na razpolago.“

OBRAZLOŽITEV

Zaščita eura ima dve razsežnosti: politično in finančno. Finančna razsežnost je očitna, vendar ima tista politična nemara pomembnejšo vlogo. Euro je treba zaščititi kot enega izmed simbolov evropske identitete.

Ukrepi, potrebni za zaščito eurobankovcev in eurokovancev pred ponarejanjem, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001.

V tej uredbi se predlaga, da bi morale kreditne institucije in druge ustanove, ki opravljajo razvrščanje gotovine in njeno distribucijo v javnosti, iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni, pri tem pa ni navedena poprejšnja in nujna naloga odkrivanja in prepoznavanja. Z drugimi besedami, uredba nalaga implicitno obveznost (namreč, ravnanje z vso potrebno skrbnostjo), ne pa neposredne obveznosti opravljanja preverjanj. Odsotnost navedbe o nalogi prepoznavanja je mogoče pripisati dejstvu, da v tistem času ni obstajal dogovor o tem, kateri so najučinkovitejši načini za prepoznavanje ponarejenih bankovcev in kovancev v velikem obsegu.

Sedaj, ko sta Komisija in Evropska centralna banka dokončno določili postopke za prepoznavanje ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev, imajo ustanove, ki opravljajo distribucijo gotovine v javnosti, potrebna orodja za izvajanje naloge prepoznavanja pristnosti bankovcev in kovancev, katere dajejo v obtok – zaradi tega je predlog spremembe uredbe 1338/2001 utemeljen. Ta predlog spremembe bi moral med drugim omogočiti razlikovanje med različnimi vrstami ustanov, ki dajejo v obtok našo skupno valuto. Na eni strani gre za velike kreditne, finančne, gospodarske in trgovinske organizacije ter organizacije za prevoz denarja, za katere bi veljala neposredna obveznost, da opravljajo preverjanje pristnosti. V posebnem primeru velikih nakupovalnih središč bi zahteva po opravljanju preverjanja pristnosti preprečila, da večina središč prek svojih bankomatov daje v obtok bankovce in kovance, ki niso bili preverjeni in zato utegnejo biti ponarejeni. Na drugi strani bi bili mali trgovci, od katerih bi zaradi očitnih razlogov zahtevali le, naj ravnajo z vso potrebno skrbnostjo – tj., da umaknejo iz obtoka vse eurobankovce in eurokovance, za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Odtod bo treba izpeljati opredelitev ustanov, za katere bo veljala obveznost preverjanja pristnosti eurobankovcev in eurokovancev, ki jih dajejo javnosti.

Postopki za prepoznavanje in ugotavljanje pristnosti bankovcev in kovancev se izvajajo z opremo, ki jo je treba kalibrirati in prilagajati z uporabo tako ponarejenih kot pristnih primerkov eura. Če naj se nadzornim središčem dostavljajo primerki ponarejenih eurov, mora biti omogočen prenos teh primerkov med pristojnimi nacionalnimi organi ter med institucijami in organi Evropske unije.

Za kalibracijo opreme za preverjanje pristnosti in odkrivanje ponaredkov je treba pristojnim nacionalnim organom predati ustrezno število primerkov ponarejenih eurov (tudi v primerih, ko ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih), pod pogojem, da zasežena količina bankovcev in kovancev to dovoljuje. To je zapleten predlog zaradi dejstva, da zakonodaja o kazenskem postopku v večini držav članic določa, da mora biti vse dokazno gradivo, povezano s kazenskim postopkom, na voljo ves čas trajanja tega postopka. Zato je treba oblikovati mehanizem, ki bo pravosodnim organom omogočal, da dostavijo ustrezno število ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev organom za preverjanje pristnosti, ne da bi porušili ravnotežje med izpolnjevanjem temeljnih pravnih/postopkovnih načel ter tehničnimi zahtevami, povezanimi z odkrivanjem ponarejene valute.

Še posebej pomembno je vprašanje zagotavljanja pristnosti eura po celotni EU, zlasti v državah članicah, ki niso v območju eura, vendar za transakcijske namene sprejemajo skupno valuto. Temeljito bi bilo treba razmisliti o sklicevanju Evropske centralne banke na časovni okvir, v katerem bi države članice morale izvršiti obveznost po ugotavljanju pristnosti. S stališča Evropske centralne banke bi bilo treba časovni okvir določiti v skladu s postopki, ki jih podrobneje opredelita Komisija in sama banka, saj sta ti dve instituciji odgovorni za pravila za razvrščanje, ki se nanašajo tako na preverjanje ustreznosti kot na preverjanje pristnosti valute. Predlog Evropske centralne banke pa bi bilo mogoče uporabljati le v državah območja eura in ne v drugih državah članicah, v katerih euro ni uradna valuta. Preverjanje pristnosti bi se v primeru držav članic, ki niso prevzele skupne valute, lahko opravljalo (I) z uporabo ustanov z opremo za preverjanje, ki lahko prepozna ponaredke pri izbiranju bankovcev in kovancev, ter (II) z zagotavljanjem primernega usposabljanja za blagajniško osebje. Zaradi tega in da se zagotovi učinkovitost nadzornih mehanizmov je še posebej pomembno, da uredba vsebuje določen datum, s katerim bi se začeli uporabljati postopki preverjanja pristnosti izven območja eura. Najbolje bi bilo določiti daljši rok od tistega, ki ga je prvotno predlagala Komisija (tj. 31. december 2009), da bi zadovoljili vse vpletene strani in omogočili vsem državam članicam (bodisi, da te so v območju eura, ali ne) sprejetje mehanizmov, potrebnih za preverjanje pristnosti eura na njihovem ozemlju.

Nazadnje bo treba revidirati nekatere jezikovne različice predloga uredbe Sveta, saj – vsaj pri španski različici – predlagani predlog spremembe naslova člena 5 Uredbe (ES) št. 1338/2001 vključuje spremembo izvirnega naslova „Obveznost prenosa ponarejenih kovancev za prepoznavanje“ v „Obveznost prenosa ponarejenih bankovcev“, dejansko pa bi bilo treba naslov spremeniti v „Obveznost prenosa ponarejenih kovancev“.

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (8.5.2008)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem
(KOM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS))

Pripravljavec mnenja: Manuel António dos Santos

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V letu 2007 je skupno število ponarejenih bankovcev, ki so bili umaknjeni iz obtoka, znašalo 561.000, medtem ko je število umaknjenih ponarejenih kovancev znašalo 211.100. Te številke so v primerjavi s skupnim številom pristnih bankovcev in kovancev eura, ki so v obtoku (prvih je 11,4 milijarde, drugih pa 75 milijard), nizke. Velika večina (96 %) ponarejenih bankovcev, ki so bili vzeti iz obtoka v drugi polovici leta 2007, je bila odkritih v državah območja eura (približno 3,5 % jih je bilo najdenih v državah članicah EU, ki niso v območju eura, 0,5 % pa v drugih delih sveta).

Sedanji pravni okvir

Za okrepitev zakonske zaščite bankovcev in kovancev eura ob njihovi uvedbi 1. januarja 2002 sta bili sprejeti dve uredbi. Uredba 1338/2001, ki temeljni na členu 123(4) pogodbe o ES, velja v tistih državah članicah, ki so uvedle euro kot enotno valuto. Vzporedna uredba (1339/2001), ki temeljni na členu 308 pogodbe o ES, pa razširja določbe uredbe 1338/2001 na države članice, ki eura kot enotne valute niso uvedle.

Uredba 1338/2001 poskuša zagotoviti visoko raven zaščite pred prenarejanjem in ponarejanjem. Vključuje obdelavo tehničnih in statističnih podatkov v zvezi s ponarejenimi bankovci in kovanci (načini in tehnične lastnosti postopka izdelave, zasežene količine itd.), obdelavo operativnih in strateških podatkov ter sodelovanje in medsebojno pomoč med državami članicami EU, organi in institucijami, tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami (še zlasti Europolom).

V skladu s pogoji te uredbe morajo kreditne institucije in vse druge institucije, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo, iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejele in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim organom. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da za ustanove, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije.

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (KOM(2007)525)

Predlog za spremembo uredbe 1338/2001 vključuje:

–   posebno dovoljenje za prevoz ponarejenih eurobankovcev (člen 4) in eurokovancev (člen 5) zaradi prilagoditev opreme, ki se uporablja za preverjanje pristnosti, saj za to na ravni EU sedaj ni pooblastil;

–   črtanje obveznosti Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC), da posreduje podatke Komisije, saj je ETSC, ki je začasno izvrševal svoje naloge v francoski kovnici, sedaj dokončno vzpostavljen znotraj urada Komisije za boj proti goljufijam (OLAF) (člen 5);

–   izrecno obveznost kreditnih ustanov in drugih zadevnih ustanov, da preverjajo pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejele in dale ponovno v obtok, v skladu s postopki za eurobankovce, ki jih je določila ECB, in postopki za eurokovance, ki jih je določila Komisija (člen 6). Ta zahteva je bila vključena že v prvotni predlog Komisije za uredbo 1338/2001, vendar na koncu ni bila sprejeta, predvsem zaradi pomanjkanja dogovorjenih enotnih in učinkovitih načinov za preverjanje ponaredb. Določbe, ki določajo predlagane obveznosti, morajo biti sprejete najkasneje do 31. decembra 2009, da bi kreditnim in drugim zadevnim ustanovam omogočili prilagoditev njihovih notranjih postopkov in posodobitev opreme.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da vključi v svoje poročilo naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pomembno je zagotoviti, da so eurobankovci in eurokovanci, ki so v obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s katerimi lahko kreditne institucije in katere koli druge zadevne ustanove preverjajo pristnost prejetih eurobankovcev in eurokovancev, preden jih dajo ponovno v obtok. Da lahko te institucije izpolnijo zahtevo po preverjanju pristnosti in izvajanju teh postopkov, potrebujejo določen čas za prilagoditev svojega notranjega delovanja.

(2) Pomembno je zagotoviti, da so eurobankovci in eurokovanci, ki so v obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s katerimi lahko kreditne institucije in katere koli druge zadevne ustanove preverjajo pristnost in primernost za kroženje prejetih eurobankovcev in eurokovancev, preden jih dajo ponovno v obtok. Da lahko te institucije izpolnijo zahtevo po preverjanju pristnosti in primernosti za kroženje ter izvajanju teh postopkov, potrebujejo določen čas za prilagoditev svojega notranjega delovanja.

Obrazložitev

Vzpostavljeni standardi morajo zadevati tako preverjanje kot primernost za kroženje in pristnost eurobankovcev in eurokovancev. To je treba pojasniti v predlagani uredbi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Da se zagotovi, da bodo kreditne in druge sorodne institucije izpolnjevale obveznosti preverjanja pristnosti in primernosti za kroženje eurobankovcev in eurokovancev, je treba opredeliti tehnične postopke in standarde za tako preverjanje. Člen 106(1) pogodbe dodeljuje pristojnost za opredelitev takih standardov za eurobankovce Evropski centralni banki. Glede eurokovancev je podobne pristojnosti na podlagi člena 211 pogodbe dobila Komisija.

Obrazložitev

Da izpolni svoje obveznosti iz člena 106(1) pogodbe in člena 16 statuta ESCB in ECB glede zagotavljanja celovitosti eurobankovcev v obtoku in njihovega ohranjanja, je ECB že sprejela okvir za odkrivanje ponarejenih bankovcev. Podobno je Komisija na področju eurokovancev maja 2005 že sprejela priporočilo o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, ki niso primerni za kroženje.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kreditne institucije in katere koli druge ustanove, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnosti kot poklicno dejavnost, vključno z ustanovami, katerih dejavnost vključuje menjavo bankovcev in kovancev različnih valut, kot so menjalnice, morajo zagotoviti, da se preveri pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se odkrijejo ponaredki. To preverjanje se izvaja v skladu s postopki, ki jih za eurobankovce določi Evropska centralna banka in za eurokovance Evropska komisija.

1. Kreditne institucije in kateri koli drugi gospodarski subjekti, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnosti, vključno z:

 

ustanovami, katerih poklicna dejavnost vključuje menjavo bankovcev in kovancev različnih valut, kot so menjalnice, in

– gospodarskimi subjekti, ki opravljajo pomožne dejavnosti razvrščanja in distribucije bankovcev v javnosti prek bankomatov,

 

morajo zagotoviti, da se preveri pristnost in primernosti za kroženje eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se odkrijejo ponaredki. To preverjanje pristnosti in primernosti za kroženje se izvaja v skladu s postopki, ki jih za eurobankovce določi Evropska centralna banka in za eurokovance Evropska komisija, skladno s svojimi pristojnostmi in pri tem upoštevajo posebnosti eurobankovcev in eurokovancev.

Institucije iz prvega pododstavka morajo iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejele in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim organom.

Kreditne institucije in drugi gospodarski subjekti iz prvega pododstavka morajo iz obtoka umakniti vse eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejeli in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim organom.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora ECB za izpolnjevanje svoje pristojnosti glede izdajanja bankovcev zagotoviti celovitost in ohranjanje eurobankovcev v obtoku in s tem zaupanje javnosti v eurobankovce. Sama možnost izdajanja priporočila Komisiji bi v tej povezavi resno ogrozila neodvisnost ECB.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 3– točka b

Uredba (ES) št. 1338/2001

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

„Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne določbe za uporabo prvega pododstavka odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje do 31. decembra 2009. Države članice o tem nemudoma obvestijo Komisijo in Evropsko centralno banko.“

Z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka se zakoni, uredbe in upravne določbe za uporabo postopkov iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena sprejmejo skladno s časovnimi roki, določenimi v takih postopkih. Države članice o tem nemudoma obvestijo Komisijo in Evropsko centralno banko.“

Obrazložitev

Predlagani časovni rok do 2009 ne bi zagotovil dovolj prožnosti za izvajanje, zlasti zaradi stroškov migracije in stroškov izdelave in pridobivanja novih detektorjev. Ta rok je treba črtati, postopek, ki sta ga določili ECB in Komisija pa mora opredeliti roke, da zagotovi pravilno in obsežno izvajanje predlagane uredbe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Postopki iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001 veljajo v sodelujočih državah članicah, kot je določeno v drugem pododstavku njenega člena 6(3).

Obrazložitev

Pri širitvi člena 6(1) spremenjene Uredbe (ES) št. 1338/2001 na države članice, ki niso del euroobmočja, je treba pojasniti, da je ECB odgovorna za sklepe o izvajanju svojih postopkov, povezanih z eurobankovci. ECB je julija 2006 sklenila, da bodo ti postopki začeli veljati v državah članicah, ki na novo sodelujejo, ob sprejetju eura.

POSTOPEK

Naslov

Zaščita eura pred ponarejanjem

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

29.11.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Manuel António dos Santos

23.10.2007

 

 

Obravnava v odboru

8.4.2008

6.5.2008

 

 

Datum sprejetja

6.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

POSTOPEK

Naslov

Zaščita eura pred ponarejanjem

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.11.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

29.11.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

29.11.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

5.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

27.3.2008

6.5.2008

29.5.2008

 

Datum sprejetja

29.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Manfred Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Manolis Mavrommatis

Datum predložitve

5.6.2008