RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal

5.6.2008 - (KOM(2008)0249 – C6‑0198/2008 – 2008/0095(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: David Casa

Menetlus : 2008/0092(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0231/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal

(KOM(2008)0249 – C6‑0198/2008 – 2008/0095(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0249);

–   võttes arvesse komisjoni 2008. aasta lähenemisaruannet Slovakkia kohta (KOM(2008)0248) ja Euroopa Keskpanga (EKP) 2008. aasta mai lähenemisaruannet;

–   võttes arvesse soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega tühistatakse otsus 2005/182/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Slovakkias (SEK(2008)0572);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni 2007. aasta euroala aruande kohta[1];

–   võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendiga konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes[2];

–   võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni euroala laienemise kohta[3];

–   võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2003. aasta otsust 2003/223/EÜ, mis käsitleb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10.2 muutmist[4];

–   võttes arvesse oma 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10.2 muutmise kohta[5];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 122 lõiget 2, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0198/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6‑0231/2008),

A. arvestades, et Slovakkia on täitnud Maastrichti kriteeriumid vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 121 ning selles viidatud protokolli lähenemiskriteeriumide kohta;

B.  arvestades, et esimest korda on Slovakkiat külastanud Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni delegatsioon, et hinnata kõnealuse riigi valmisolekut euroalaga liitumiseks;

C. arvestades, et kümne aasta jooksul pärast majandus- ja rahaliidu loomist on kogemused näidanud, et motivatsioon struktuurireformide teostamiseks väheneb pärast euroalaga liitumist ning jätkusuutlikkuse küsimuse tähtsus on suurenenud,

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  pooldab euro kasutuselevõttu Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal;

3.  märgib, et EÜ asutamislepingu artiklis 121 määratletakse püsiva vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamist selle alusel, kuidas liikmesriik on täitnud järgmisi kriteeriume: hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine; riigi rahanduse stabiilsus; kinnipidamine vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest kõikumispiiridest ning liikmesriigi poolt saavutatud vastastikuse lähenemise ja tema Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis osalemise püsikindlus, mis peegeldub tema pikaajaliste intressimäärade tasemes;

4.  märgib, et EKP 2008. aasta lähenemisaruandes tuvastatakse saavutatud madala inflatsioonimäära jätkusuutlikkusega seotud ohud, ja nõuab tungivalt inflatsiooni vältimiseks vajalike meetmete võtmist;

5.  tunneb muret erinevuste pärast komisjoni ja EKP lähenemisaruannete vahel seoses inflatsioonimäära jätkusuutlikkusega;

6.  soovitab Slovakkia valitsusel luua vaatluskeskus valitud arvu peamiste kaupade hindade iganädalaseks jälgimiseks, et võidelda hindade tõusuga seotud väärarusaamadega;

7.  palub Slovakkia valitsusel kindlustada vajalike struktuurireformide jätkumine tööjõu-, teenuste- ja kaubaturul, tagades ennekõike tööjõu suurema liikuvuse ning investeerimise inimkapitali; kutsub Slovakkia valitsust üles tagama konkurentsi eelkõige sellistes tundlikes sektorites nagu energiasektor;

8.  kutsub Slovakkia valitsust koostöös Slovakkia keskpangaga üles tagama stabiilne madala inflatsiooniga keskkond, mida on võimalik saavutada eelarve täiendava konsolideerimise ja piisavalt range fiskaalpoliitika kaudu, mille eesmärk on eelarve tasakaalustamine keskpikas perspektiivis; kutsub Slovakkia tööturu osapooli üles hoidma lähemas tulevikus palkade kasv kooskõlas tootlikkuse kasvuga;

9.  rõhutab, et euroala liikmesriikide maksupoliitikad peavad olema kooskõlas hea valitsemistava põhimõtetega maksuküsimustes;

10. kordab oma kindlat seisukohta, et nõukogu ja komisjon peaksid võtma vastu seisukoha, et ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus seoses liikmesriigiga peab olema lõpetatud enne Maastrichti kriteeriumidele vastavuse hindamist, nagu nähakse ette lähenemiskriteeriumide protokolli artiklis 2; avaldab kahetsust selle üle, et komisjon ei ole jälle asutamislepingut selles suhtes korrektselt kohaldanud;

11. palub liikmesriikidel võimaldada komisjonil hinnata Maastrichti kriteeriumidele vastavust täpsete, ajakohaste, usaldusväärsete ja kvaliteetsete andmete põhjal;

12. tunneb muret Slovakkia kodanike vähese toetuse pärast eurole; kutsub Slovakkia ametivõime seetõttu üles käivitama avalikkuse teavitamise kampaania, mis oleks suunatud ühisraha eeliste selgitamisele, ning võtma kõiki vajalikke meetmeid hindade tõusu minimeerimiseks üleminekuperioodil;

13. võtab teadmiseks kõigi osapoolte tehtud pingutused, et parandada tingimusi, mille kohaselt Euroopa Parlament kasutab oma konsulteerimisõigust EÜ asutamislepingu artiklite 121 ja 122 kohaselt teabe ja ajastamise osas, ning tervitab majandus- ja rahanduskomisjoni algatust korraldada õppekülastus Slovakkiasse, et anda olukorrale oma hinnang;

14. kutsub komisjoni ja EKPd üles Slovakkia krooni lõpliku vahetuskursi soovitamisel arvesse võtma kõiki aspekte;

15. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

16. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale, Eurorühmale ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

4. aprillil 2008. aastal esitas Slovakkia vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 taotluse hinnangu koostamiseks vajalike tingimuste täitmise kohta euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2009. aastal. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) koostatavate lähenemisaruannete sisu on reguleeritud EÜ asutamislepingu artikli 121 lõikes 1 ja asutamislepingule lisatud protokollis lähenemiskriteeriumide kohta. Slovakkia on praegu liikmesriik, „mille suhtes on kehtestatud erand” ning mis sealjuures ei ole euroala liige.

EÜ asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 on sätestatud: „Pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ja pärast arutelu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokku tulnud nõukogus otsustab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal, millised liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, täidavad vajalikke tingimusi artikli 121 lõikes 1 esitatud kriteeriumide alusel, ja tühistab asjassepuutuvatele liikmesriikidele kehtestatud erandid.” 7. mail 2008. aastal tegi komisjon ettepaneku, et Slovakkia võtaks euro kasutusele 2009. aastal.

Euroopa Parlament peab läbi vaatama kõnealuse esitatud lähenemisaruande ning esitama sellekohase arvamuse. Hoolimata suurtest kõhklustest üksikute küsimuste osas soovitab raportöör kehtestatud erandi tühistamist 1. jaanuariks 2009.

Järgnevalt kontrollitakse vastavust EÜ asutamislepingu artikli 121 lõikes 1 sätestatud lähenemiskriteeriumidele ja üksikutele kriteeriumidele, eriti selles osas, kas on saavutatud püsiva vastastikuse lähenemise kõrge tase:

1.  Siseriiklike õigusaktide kooskõla artiklitega 108 ja 109 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhikirjaga

Et kaotada 2006. aasta lähenemisaruandes välja toodud mittevastavusi, kohandati vastavalt Slovakkia Riigipanga seadust. EKP ja komisjoni läbiviidud õiguslikus hinnangus jõuti järeldusele, et kõnealused muudatused on viinud nimetatud sätted täielikult kooskõlla asutamislepingu ja EKPSi põhikirjaga. Kõnealune kriteerium on täidetud.

2.  Hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine

Slovakkia inflatsioonimäär 2,2 % võrdlusperioodil (2007. aasta aprillist kuni 2008. aasta märtsini) on selgelt allpool kontrollväärtust, milleks on 3,2 %. Kriteerium on täielikult täidetud. Siiski jäävad kahtlused seoses madala inflatsioonimäära jätkusuutlikkusega Slovakkias. Esiteks võib selguda, et mõned tegurid, mis on seni aidanud kaasa madalale inflatsioonimäärale, on ajutise iseloomuga. 2008. aasta märtsis suurenes inflatsioon juba 3,6 %ni. Teiseks on Slovakkia krooni nominaalse vahetuskursi reaalsel tõusul olnud inflatsiooni vähendav mõju, mis lõpeb siis, kui euro võetakse kasutusele. Kolmandaks viitab suhteliselt madal hinnatase Slovakkias (2006. aastal 58 % ELi keskmisest) hinnatõusu võimalusele pikas perspektiivis. Kõnealusel taustal peab raportöör hädavajalikuks, et peetaks kinni vastuvõetud poliitikaga seotud kohustustest, nagu tööandjate ja ametiühingute vaheline deklaratsioon hoida palkade kasv kooskõlas tootlikkuse kasvuga, ja valitsuse kohustus jõuda 2011. aastaks valitsemissektori tasakaalustatud üldeelarveni.

3.  Riigi rahanduse jätkusuutlikkus

Slovakkia riigieelarve puudujääk on viimastel aastatel vähenenud ja oli, püsides 2007. aastal 2,2 %l SKTst (2007. aastal eeldatavasti 2,0 %) tugevasti allpool kontrollväärtust, milleks on 3 %. Kahtlused jäävad siiski seoses sellega, kas väike eelarvepuudujääk Slovakkias on jätkusuutlik, eelkõige viimaste aastate tugevaid kasvumäärasid arvestades oleks võinud olla võimalik karmim eelarvepoliitika ning tulevikus eeldatavad madalamad kasvumäärad. Prognoos 2009. aastaks – 2,3 % – ületab juba märkimisväärselt riikliku eesmärgi 1,7 % SKTst. Lisaks sellele eeldatakse, et struktuurne eelarvepuudujääk halveneb aastatel 2007–2008, mis ei ole stabiilsuse ja kasvu paktiga kooskõlas.

Valitsemissektori võla suhe SKTsse on alates 2000. aastast märkimisväärselt vähenenud, peamiselt tänu erastamistuludele, ja püsis 2007. aastal 29,4 % juures – tugevasti allpool kontrollväärtust, milleks on 60 %.

Praegu on nõukogu otsuse kohaselt Slovakkias ülemäärane riigieelarve puudujääk. Lähenemiskriteeriumide protokolli artikli 2 kohaselt on vajalik, et positiivse hinnangu saamiseks ei kehtiks kontrollimise ajal asjaomase liikmesriigi suhtes kõnealuse lepingu artikli 104 lõikes 6 nimetatud nõukogu otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta. Nimetatud kriteerium täidetakse vaid juhul, kui komisjon otsustab ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse Slovakkia puhul tühistada, mis tähendab, et praegu ning kontrollimise ajal ei ole kriteerium täidetud.

Oma 18. juuni 2007. aasta resolutsioonis Euroopa Parlamendiga konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja nõukogu üles võtma vastu seisukoht, et iga liikmesriigiga seotud eelarvepuudujäägi menetlus peaks olema lõpetatud enne Maastrichti kriteeriumidele vastamise hindamist. See, et liikmesriikide suhtes ülemäärse eelarvepuudujäägi menetlust ei kohaldata, on liikmesriikide jaoks märkimisväärne test tõendamaks, et nad suudavad ja tahavad kinni pidada stabiilsuse ja kasvu paktist, mis iseenesest on Euroopa Rahaliidu juhtimistava põhiline osa. Asjaolu, et jälle ei olnud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust tühistatud enne, kui tühistamine oli kavandatud tühistada ühe liikmesriigi puhul, ei tohiks seega kergelt võtta.

4.  Vahetuskursimehhanismi ERM II normaalsete kõikumispiiride järgimine vähemalt kahe aasta jooksul.

Slovakkia on olnud ERM II liige alates 28. novembrist 2005. Sellest ajast on Slovakkia krooni väärtus euro suhtes kasvanud. Alates 19. märtsist 2007 on Slovakkia krooni keskkurssi ERM II-s revalveeritud 8,5 % võrra, et kajastada kursi tõusu. Slovakkia kroon on sellest ajast peale veelgi tõusnud ja sellega kaubeldakse kõikumispiirides, kuid märkimisväärselt ülalpool praegust keskmist pariteeti. Kuna viimase kahe aasta jooksul ei ole devalveerimist olnud, on kriteerium siiski täidetud.

5.  Püsiv vastastikune lähenemine, mis avaldub pikaajaliste intressimäärade tasemes

Võrdlusperioodi jooksul oli pikaajaline intressimäär keskmiselt 4,5 %, mis on selgelt allpool kontrollväärtust, milleks on 6,5 %. Kriteerium on täidetud.

6.  Kaubanduslik integratsioon ja vastastikune lähenemine

Vastavalt asutamislepingu artikli 121 lõike 1 viimasele lõigule tuleb uurida ka teisi majandusliku integratsiooni ja lähenemise seisukohalt olulisi tegureid, s.t finants- ja kaubaturu integratsiooni ning maksebilansi arenguid.

Slovakkia majandus on ELiga väga integreerunud, näidates ulatuslikke välismaised otseinvesteeringuid ja kaubandussuhteid teiste liikmesriikidega ning finantssektorit, mis on ELi majandusega oluliselt integreerunud. Välistasakaal (st maksebilansi jooksev- ja kapitalikonto) on viimastel aastatel olnud väga kõikuv, samal ajal kui eelarvepuudujääke saaks alati finantseerida suurte välismaiste otseinvesteeringute netosissevoolu abil. 2006. aastal saavutas Slovakkia SKT väärtuse inimese kohta ostujõu väärtuses, milleks on 63,7 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest. Kriteerium on täidetud.

7.  Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu hääletuskord

Vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 10.2 muutuvad hääletusviisid EKP nõukogus siis, kui euroala riikide keskpankasid esindavate nõukogu liikmete arv ületab 15, seega siis, kui Slovakkia siseneb euroalasse.

Nõukogu võttis 2003. aastal vastu otsuse uute hääletuskorra kohta, lähtudes EKP soovitusest, sätestades kõnealuse muudatuse eesmärgiga säilitada EKP nõukogu suutlikkus laienenud euroalas tõhusalt ja õigeaegselt otsuseid vastu võtta. Otsusega kehtestatakse uus rotatsioonisüsteem, mis põhineb riikide liigitamisel kolme kategooriasse sõltuvalt nende suurusest, mis tuleneb nende SKTst ja pangandusalasest tegevusest. Euroopa Parlament lükkas siiski oma resolutsioonis EKP soovituse tagasi, kinnitades veel kord olemasolevat eeskirja, millega kõikidel euroala riikide keskpankade nõukogude liikmetel on täielik ja piiramatu hääletusõigus või nad kehtestavad alternatiivselt süsteemi, mille puhul tegevust käsitlevaid otsused, nagu intressimäärade kehtestamine, võtaks vastu üheksa liikmeni laiendatud juhatus. Nimetatud lahendus nõuaks siiski EÜ asutamislepingu muutmist.

Kuigi EKP nõukogu võiks otsustada 2/3 häälteenamusega rotatsioonisüsteem edasi lükata kuni kuupäevani, mil nõukogu liikmete arv ületab 18, on raportöör arvamusel, et rotatsioonisüsteemi korda, näiteks hääletusõiguste roteerumise järjekord ja sagedus, tuleks täpsustada niipea kui võimalik, et olla valmis euroala edasisteks laienemisteks.

8.  Konsulteerimine Euroopa Parlamendiga

Pärast seda, kui Euroopa Parlament leidis, et euro vastuvõtmist Sloveenias, Küprosel ja Maltal puudutavate lähenemiskriteeriumide tingimusteta, objektiivset ning EÜ asutamislepingus sätestatud tingimustest juhinduvat kontrolli on raske läbi viia, võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa Parlamendiga konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes. Komisjon tegi mõningaid jõupingutusi, et anda Euroopa Parlamendile aruteluks rohkem aega, võttes 2008. aasta lähenemisaruande vastu varsti pärast andmete avaldamist eelarvepuudujäägi ja võla kohta Eurostati poolt, kes nõustus samuti need andmed enne seadusjärgset tähtaega avaldama. Kõnealuseid jõupingutusi hinnatakse väga; sellest hoolimata on ajalised raamid Euroopa Parlamendi jaoks endiselt küllaltki karmid.

MENETLUS

Pealkiri

Ühisraha kasutuselevõtmine Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal

Viited

KOM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.5.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

22.5.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

David Casa

10.7.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

19.5.2008

2.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.6.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

33

4

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Edit Bauer, Tobias Pflüger